Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger"

Transkript

1 Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft i komplekse situationer med Tal og algebra udvikle metoder til rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger reelle tal og algebraiske udtryk i undersøgelser Geometri og måling geometriske begreber og måle geometriske metoder og beregne enkle mål forklare geometriske og beregne mål og udføre enkle undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser udføre egne undersøgelser og bestemme er vurdere undersøgelser og anvende Opmærksomhedspunkter Kompetenceområde / færdigheds- og vidensområde Klassetrin Opmærksomhedspunkter Tal og algebra / Tal Efter klassetrin trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge Tal og algebra / Regnestrategier Efter klassetrin addere og subtrahere enkle med hovedregning og lommeregner Geometri og måling / Måling Efter klassetrin anslå og måle længde, tid og vægt i enkle hverdags Tal og algebra / Regnestrategier Efter 6. klassetrin vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk gennemføre regneprocesser inden for alle fire regningsarter med inddragelse af overslag og lommeregner Matematiske kompetencer / Kommunikation Efter 6. klassetrin uddrage relevante oplysninger i enkle holdige tekster Tal og algebra / Tal Efter 9. klassetrin gennemføre simple procent overslag og lommeregner Tal og algebra / Formler og algebraiske udtryk Efter 9. klassetrin sætte tal i stedet for variable i en simpel formel

2 Efter klassetrin

3 (efter klassetrin) Kompetenceområde Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med bidrage til løsning af enkle problemer om kendetegn ved undersøgende arbejde enkle hverdagssituationer ved brug af om mellem og enkle hverdagssituationer stille og besvare spørgsmål om kendetegn ved spørgsmål og svar konkrete, visuelle og enkle symbolske om konkrete, visuelle og enkle symbolske, interaktive deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om vise sin tænkning med uformelle skriftlige noter og om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, om forskellige former for uformelle skriftlige noter og enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse om konkrete materialer og redskaber løse enkle problemer om enkle strategier til matematisk problemløsning tolke resultater i forhold til enkle hverdagssituationer om mellem resultater og enkle hverdagssituationer give og følge uformelle forklaringer om enkle forklaringer enkle fagord og begreber mundtligt om enkle fagord og begreber digitale til undersøgelser, enkle og beregninger om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale Tal Regnestrategier Algebra til at beskrive antal og rækkefølge om enkle foretage enkle beregninger med om strategier til enkle opdage systemer i figur- og om enkle figur- og Tal og algebra udvikle metoder til flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge om s opbygning i titalssystemet udvikle metoder til addition og subtraktion med hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale systemer i figur- og om figur- og genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer om enkle decimaltal og brøker udvikle metoder til multiplikation og division med multiplikation og division opdage regneregler og enkle mellem størrelser om mellem de fire regningsarter og kategorisere om egenskaber ved egne af omverdenen med geometrisk sprog begreber objekters placering i forhold til hinanden om forholdsord, der kan beskrive placeringer længde, tid og vægt om længde, tid og vægt Geometri og måling geometriske begreber og måle kategorisere plane efter geometriske egenskaber om geometriske egenskaber ved plane tegne enkle plane ud fra givne betingelser og plane, der gengiver enkle træk fra omverdenen om metoder til at tegne enkle plane, et dynamisk geometriprogram og fremstille og mønstre med spejlingssymmetri at fremstille og mønstre med spejlingssymmetri, digitale anslå og måle længde, tid og vægt om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber opdage mellem plane og enkle rumlige om geometriske egenskaber ved enkle rumlige bygge og tegne rumlige om metoder til at bygge og tegne rumlige positioner i et gitternet om angivelse af placeringer i gitternet sammenligne enkle geometriske s omkreds og areal om måleenheder for areal og udføre enkle undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger gennemføre undersøgelser med enkle data gennemføre undersøgelser med forskellige typer data om tabeller og enkle diagrammer om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, regneark udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter om chancebegrebet om chanceeksperimenter Se bilag for opmærksomhedspunkter

4 (efter 6. klassetrin) Kompetenceområde Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Matematiske kompetencer handle med overblik i sammensatte situationer med opstille og løse problemer om kendetegn ved lukkede, åbne og rene problemer samt problemer, der vedrører omverdenen gennemføre enkle ingsprocesser om enkle ingsprocesser ræsonnementer i undersøgende arbejde om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, undersøgende arbejde med digitale oversætte regneudtryk til hverdagssprog om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk læse og skrive enkle tekster med og om mundtligt kommunikere varieret med og om om formål og struktur i tekster med og om om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om, medier hjælpemidler med faglig præcision om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i situationer forskellige strategier til matematisk problemløsning om forskellige strategier til matematisk problemløsning, enkle om enkle ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med symboler om hverdagssproglige oversættelser af udtryk med symboler fagord og begreber mundtligt og skriftligt om fagord og begreber vælge hjælpemidler efter formål om forskellige konkrete materialer og digitale Tal Regnestrategier Algebra Tal og algebra rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger decimaltal og brøker i hverdagssituationer negative hele tal om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet om negative hele tal udføre de fire regningsarter inden for naturlige tal, beregninger vedrørende hverdagsøkonomi udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal om de fire regningsarter inden for de naturlige tal, anvendelse af regneark om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder enkle algebraiske udtryk til beregninger om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger om variables rolle i formler og om brug af variable i digitale procent, enkle potenser og pi om procentbegrebet, enkle potenser og pi udføre procent, digitale om strategier til beregninger med procent variable til at beskrive enkle om variables rolle i beskrivelse af og kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler om vinkeltyper og sider i enkle polygoner gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, tegneformer i digitale placeringer i koordinatsystemets første kvadrant om koordinatsystemets første kvadrant anslå og bestemme omkreds og areal om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, metoder Geometri og måling anvende geometriske metoder og beregne enkle mål geometriske egenskaber ved plane om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af, dynamisk geometriprogram skitser og præcise om skitser og præcise placeringer i hele koordinatsystemet om hele koordinatsystemet anslå og bestemme rumfang at anslå og bestemme rumfang geometriske egenskaber ved rumlige om polyedre og cylindere tegne rumlige med forskellige metoder om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, bestemme omkreds og areal af cirkler at bestemme omkreds og areal af cirkler og udføre egne undersøgelser og bestemme er og tolke grafiske fremstillinger af data gennemføre og præsentere egne undersøgelser om grafisk fremstilling af data om metoder til at behandle og præsentere data, digitale tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter simulering af chanceeksperimenter med digitale sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle deskriptorer om hyppighed, frekvens og enkle deskriptorer ved brug af frekvens om n mellem frekvenser og Se bilag for opmærksomhedspunkter

5 (efter 9. klassetrin) Kompetenceområde Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler planlægge og gennemføre om elementer i afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen skelne mellem hypoteser, definitioner og sætninger om hypoteser, definitioner og sætninger argumentere for valg af matematisk repræsentation om styrker og svagheder ved, der udtrykker samme situation kommunikere mundtligt med og om med faglig præcision om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog vælge og vurdere hjælpemidler til samme situation om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler Matematiske kompetencer handle med dømmekraft i komplekse situationer med gennemføre ingsprocesser, inddragelse af digital simulering om elementer i ingsprocesser og digitale, der kan understøtte simulering skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer om forskel på generaliserede resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde kritisk søge matematisk information, medier om informationssøgning og vurdering af kilder vurdere om vurdere om kriterier til vurdering af udvikle og vurdere ræsonnementer, inddragelse af digitale om enkle beviser udtryk med variable, om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, kommunikere mundtligt og skriftligt om på forskellige niveauer af faglig præcision om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation Tal Regnestrategier Ligninger Formler og algebraiske udtryk Funktioner Tal og algebra anvende reelle tal og algebraiske udtryk i undersøgelser decimaltal, brøk og procent om n mellem decimaltal, brøk og procent om udføre sammensatte beregninger med rationale tal udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, rentevækst om regningsarternes hierarki om procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, viden om renter, lån og opsparing udvikle metoder til løsninger af ligninger opstille og løse ligninger og enkle uligheder om strategier til løsning af ligninger om ligningsløsning med og uden digitale mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske udføre omskrivninger og variable for algebraiske udtryk omskrivninger og variable, digitale lineære funktioner til at beskrive og forandringer ikke-lineære funktioner til at beskrive og forandringer om for lineære funktioner om for ikke-lineære funktioner reelle tal om irrationale tal udføre om regneregler for opstille og løse enkle ligningssystemer om grafisk løsning af enkle ligningssystemer sammenligne algebraiske udtryk om regler for regning med reelle tal og Geometri og måling forklare geometriske og beregne mål mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, om ligedannethed og størrelsesforhold om linjer knyttet til polygoner og cirkler todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen fremstille præcise ud fra givne betingelser om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed om metoder til at fremstille præcise, digitale analysere mønstre og symmetrier i omverdenen mellem kurver og ligninger om kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier om metoder til at undersøge mellem kurver og ligninger, omskrive mellem måleenheder bestemme mål i ved hjælp af formler og digitale om i enhedssystemet om formler og digitale, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af forklare mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter om den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter bestemme afstande med beregning om metoder til afstandsbestemmelse og vurdere undersøgelser og anvende vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt i omverdenen med datasæt om deskriptorer, diagrammer og digitale, der kan behandle store datamængder om metoder til undersøgelse af mellem datasæt, digitale udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle er med tal beregne sammensatte er om udfaldsrum og tællemåder om s og sberegninger kritisk vurdere undersøgelser og præsentationer af data om stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data sregning om statistisk og teoretisk Se bilag for opmærksomhedspunkter

6 Efter kompetenceområde

7 (Matematiske kompetencer) Klassetrin Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Efter klassetrin handle hensigtsmæssigt i situationer med bidrage til løsning af enkle problemer om kendetegn ved undersøgende arbejde undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af om mellem og enkle hverdagssituationer stille og besvare spørgsmål om kendetegn ved spørgsmål og svar konkrete, visuelle og enkle symbolske om konkrete, visuelle og enkle symbolske, interaktive deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om vise sin tænkning med uformelle skriftlige noter og om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, om forskellige former for uformelle skriftlige noter og enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse om konkrete materialer og redskaber løse enkle problemer om enkle strategier til matematisk problemløsning tolke resultater i forhold til enkle hverdagssituationer om mellem resultater og enkle hverdagssituationer give og følge uformelle forklaringer om enkle forklaringer enkle fagord og begreber mundtligt om enkle fagord og begreber anvende digitale til undersøgelser, enkle og beregninger undersøgelser, tegning og beregning Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Efter 6. klassetrin handle med overblik i sammensatte situationer med opstille og løse problemer om kendetegn ved lukkede, åbne og rene problemer samt problemer, der vedrører omverdenen gennemføre enkle ingsprocesser om enkle ingsprocesser ræsonnementer i undersøgende arbejde om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, undersøgende arbejde oversætte regneudtryk til hverdagssprog om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk læse og skrive enkle tekster med og om mundtligt kommunikere varieret med og om om formål og struktur i tekster med og om om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om, medier anvende hjælpemidler med faglig præcision om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i situationer forskellige strategier til matematisk problemløsning om forskellige strategier til matematisk problemløsning, enkle om enkle ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med symboler om hverdagssproglige oversættelser af udtryk med symboler fagord og begreber mundtligt og skriftligt om fagord og begreber vælge hjælpemidler efter formål om forskellige konkrete materialer og digitale Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler planlægge og gennemføre om elementer i afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen skelne mellem hypoteser, definitioner og sætninger om hypoteser, definitioner og sætninger argumentere for valg af matematisk repræsentation om styrker og svagheder ved, der udtrykker samme situation kommunikere mundtligt med og om med faglig præcision om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog vælge og vurdere hjælpemidler til samme situation om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler Efter 9. klassetrin handle med dømmekraft i komplekse situationer med gennemføre ingsprocesser, inddragelse af digital simulering om elementer i ingsprocesser og digitale, der kan understøtte simulering skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer om forskel på generaliserede resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde kritisk søge matematisk information, digitale medier om informationssøgning og vurdering af kilder vurdere om vurdere om kriterier til vurdering af udvikle og vurdere ræsonnementer, med inddragelse af digitale om enkle beviser udtryk med variable, om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, digitale kommunikere mundtligt om på forskellige niveauer af faglig præcision om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation

8 (Tal og algebra) Klassetrin Tal Regnestrategier Algebra til at beskrive antal og rækkefølge om enkle naturlige tal foretage enkle beregninger med naturlige tal enkle beregninger med opdage systemer i figur- og om enkle figur- og Efter klassetrin udvikle metoder til flercifrede til at beskrive antal og rækkefølge om s opbygning i titalssystemet udvikle metoder til addition og subtraktion med hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale systemer i figurog om figur- og 3 genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer om enkle decimaltal og brøker udvikle metoder til multiplikation og division med multiplikation og division opdage regneregler og enkle mellem størrelser om mellem de fire regningsarter Tal Regnestrategier Algebra Efter 6. klassetrin rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger decimaltal og brøker i hverdagssituationer negative hele tal om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet om negative hele tal udføre de fire regningsarter inden for, beregninger vedrørende hverdagsøkonomi udvikle metoder til decimaltal, enkle brøker og negative hele tal om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, anvendelse af regneark decimaltal, enkle brøker og negative tal finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder enkle algebraiske udtryk til beregninger om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger om variables rolle i formler og om brug af variable i digitale procent, enkle potenser og pi om procentbegrebet, enkle potenser og pi udføre procent, procent variable til at beskrive enkle om variables rolle i beskrivelse af Tal Regnestrategier Ligninger Formler og algebraiske udtryk Funktioner Efter 9. klassetrin reelle tal og algebraiske udtryk i undersøgelser decimaltal, brøk og procent potenser og rødder om n mellem decimaltal, brøk og procent om potenser og rødder udføre sammensatte rationale tal udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, rentevækst om regningsarternes hierarki om procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, viden om renter, lån og opsparing udvikle metoder til løsninger af ligninger opstille og løse ligninger og enkle uligheder løsning af ligninger om ligningsløsning med og uden digitale mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske udføre omskrivninger og variable for algebraiske udtryk omskrivninger og variable, lineære funktioner til at beskrive og forandringer ikke-lineære funktioner til at beskrive og forandringer om for lineære funktioner om for ikke-lineære funktioner reelle tal om irrationale tal udføre om regneregler for opstille og løse enkle ligningssystemer om grafisk løsning af enkle ligningssystemer sammenligne algebraiske udtryk om regler for regning med reelle tal

9 (Geometri og måling ) Klassetrin Kompetenceområde og 1 kategorisere om egenskaber ved egne af omverdenen med geometrisk sprog begreber objekters placering i forhold til hinanden om forholdsord, der kan beskrive placeringer længde, tid og vægt om længde, tid og vægt Efter klassetrin geometriske begreber og måle kategorisere plane efter geometriske egenskaber egenskaber ved plane tegne enkle plane ud fra givne betingelser og plane, der gengiver enkle træk fra omverdenen at tegne enkle plane, med et dynamisk geometriprogram og fremstille og mønstre med spejlingssymmetri at fremstille og mønstre med spejlingssymmetri, digitale anslå og måle længde, tid og vægt om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber opdage mellem plane og enkle rumlige egenskaber ved enkle rumlige bygge og tegne rumlige at bygge og tegne rumlige positioner i et gitternet om angivelse af placeringer i gitternet sammenligne enkle geometriske s omkreds og areal om måleenheder for areal og kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler om vinkeltyper og sider i enkle polygoner gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, tegneformer i digitale placeringer i koordinatsystemets første kvadrant om koordinatsystemets første kvadrant anslå og bestemme omkreds og areal om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, metoder Efter 6. klassetrin geometriske metoder og beregne enkle mål geometriske egenskaber ved plane om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af, dynamisk geometriprogram skitser og præcise om skitser og præcise placeringer i hele koordinatsystemet om hele koordinatsystemet anslå og bestemme rumfang at anslå og bestemme rumfang geometriske egenskaber ved rumlige om polyedre og cylindere tegne rumlige med forskellige metoder tegneformer til gengivelse af rumlighed fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, digitale bestemme omkreds og areal af cirkler at bestemme omkreds og areal af cirkler og mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold om ligedannethed og størrelsesforhold todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed analysere mønstre og symmetrier i omverdenen om kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier omskrive mellem måleenheder om i enhedssystemet Efter 9. klassetrin forklare geometriske og beregne mål egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, om linjer knyttet til polygoner og cirkler fremstille præcise ud fra givne betingelser at fremstille præcise, mellem kurver og ligninger at undersøge mellem kurver og ligninger, bestemme mål i ved hjælp af formler og digitale om formler og digitale, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af forklare mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter om den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter bestemme afstande med beregning afstandsbestemmelse

10 ( og ) Klassetrin tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger om tabeller og enkle diagrammer udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil om chancebegrebet Efter klassetrin udføre enkle undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser gennemføre undersøgelser med enkle data om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data gennemføre undersøgelser med forskellige typer data om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, med regneark udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter om chanceeksperimenter Efter 6. klassetrin udføre egne undersøgelser og bestemme er og tolke grafiske fremstillinger af data gennemføre og præsentere egne undersøgelser om grafisk fremstilling af data at behandle og præsentere data, digitale tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter simulering af chanceeksperimenter sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle deskriptorer om hyppighed, frekvens og enkle deskriptorer beskrive ved brug af frekvens om n mellem frekvenser og Efter 9. klassetrin vurdere undersøgelser og anvende vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt i omverdenen med datasæt om deskriptorer, diagrammer og digitale, der kan behandle store datamængder undersøgelse af mellem datasæt, digitale udfaldsrum og tællemåder til at forbinde enkle er med tal beregne sammensatte er om udfaldsrum og tællemåder om s og sberegninger kritisk vurdere undersøgelser og præsentationer af data om stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data sregning om statistisk og teoretisk

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Der skal billeder på matematikken

Der skal billeder på matematikken PULSnr. 124718 Der skal billeder på matematikken Et udviklingsarbejde Michael Wahl Andersen Lone Kathrine Petersen Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund for udviklingsarbejdet... 4 Udviklingsarbejdets

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Spil, leg og lær Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Velkommen til Til hvem Urolige drenge Drenge med behov for læring i trygge afgrænsede rammer Drenge med behov for praksisnær læring Drenge med behov

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo Arbejdshukommelse At huske hvad man skal koncentrere sig om Foto: Helge Skielbo Glemmer du så... 2014, MWA 1 Hvor er I kommet i dag? Hvad skal I have med hjem? (need to know) Hvad ønsker I at få med hjem?

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere