Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet"

Transkript

1 N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder renset for makroøkonomiske effekter har en betydelig effekt på væksten i Danmark. Rammebetingelserne i den finansielle sektor er derfor vigtig for væksten og udviklingen i det danske samfund. Analysen viser også, at forholdene på de finansielle markeder sandsynligvis har en større effekt på væksten i Danmark end i euroområdet. En forbedring af de finansielle markeder vil således have større effekt på væksten i Danmark end det vil være tilfældet for euroområdet. Kontakt Anne Sophie Oxholm Direkte Analysen bekræfter vigtigheden af, at vi i Danmark fortsat sætter fokus på at skabe de bedst mulige rammer for de finansielle markeder. Dvs. regulering af markederne skal både sigte mod at undgå kriser og i lige så høj grad sikre rammer, som fordrer vækst. I analysen belyses tilstanden på de finansielle markeder. Det viser sig, at det især er huspriser, udlån til husholdninger og virksomheder, aktiepriser og pengemængden, der har størst vægt i beskrivelsen af den finansielle tilstand i Danmark. Det svarer til forholdene for euroområdet, om end husprisernes betydning er speciel for Danmark. For euroområdet er effekten mere i form af et højere bidrag fra renteniveauerne.

2 Side 2 Tilstanden på de finansielle markeder I 2007 blev de finansielle markeder ramt af en global krise. Og det som startede som en finansiel krise udviklede sig hurtigt til en økonomisk krise. En krise, som har givet det største økonomiske tilbageslag i verdensøkonomien siden Anden Verdenskrig. Recessionen i verdensøkonomien ser dog ud til at være ovre nu, og der er igen positiv økonomisk vækst i de fleste lande. Krisen har også sat sit tydelige præg på de finansielle markeder i Danmark. Det danske aktiemarked OMX er faldet kraftigt fra 2. kvartal 2007 til 1. kvartal 2009, jf. figur 1. Markedsværdien af selskaber noteret på OMX faldt i perioden omkring 54 procent. Og faldet har reduceret danskernes finansielle formuer betragteligt. I løbet af 2009 og 2010 er aktiekurserne dog igen steget, hvilket har øget formuerne. Danskernes formuer er blevet yderligere reduceret ved, at huspriserne også har været nedadgående. Fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2009 faldt prisen på parcel- og rækkehuse med omkring 15 procent. Boligmarkedet betragtes som et finansielt marked, da boligpriserne af mange anvendes som et finansielt instrument. Som eksempel på dette, så man under den seneste højkonjunktur, at den markante stigning i huspriserne blev brugt af husejerne til at opnå yderligere kredit. På trods af husholdningernes faldende formue samt virksomhedernes hårde økonomiske kår er det samlede udlån fra banker og realkredit på det højeste niveau nogensinde. Dette gælder både for udlån til husholdninger og til virksomheder. Men i lyset af krisen er udlånsvæksten aftaget det seneste år. Det skyldes både det drastiske fald i låneefterspørgslen og det ændrede risikobillede kreditorerne står over for ved udlån. Vender vi os mod pengemarkedet, så har Nationalbanken sørget for en fortsat udvidelse af pengemængden 1 under krisen. Det har været medvirkende til at holde inflationen oppe på trods af danskernes faldende forbrug. Den effektive kronekurs 2 er også steget dog kun svagt de seneste par år, hvilket har forringet de danske virksomheders konkurrenceevne. 1 Pengemængden er udtrykt ved virksomhedernes og husholdningernes likviditetsbeholdning både i form af korte indlån samt mønter og sedler i omløb. 2 Den effektive kronekurs er et sammenvejet indeks for, hvordan den danske krone ligger i forhold til vore samhandelspartnere.

3 Figur 1: Udviklingen i udvalgte finansielle forhold i Danmark Side Indeks (2007K1=100) Huspriser Valuta - Effektiv kronekurs Pengemængde (M1) Udlån - virksomheder (Ikke MFI) Udlån - Husholdninger OMX Kilde: Realkreditrådet og Nationalbanken Anm.: Se tabel 1 for en definition af de enkelte variable Krisen er ikke kun slået igennem på de finansielle markeder i Danmark. Dansk økonomi er også blevet hårdt ramt. Siden 2008 har bruttonationalproduktet i Danmark været aftagende. Nedturen startede således i dansk økonomi tidligere end i de fleste øvrige lande. I 2009 faldt BNP med hele 5,1 procent, jf. figur 2. Ligesom i resten af verden, er man i Danmark dog også så småt begyndt at se en vending i økonomien. Figur 2: Udviklingen i BNP i Danmark, USA og euroområdet Indeks (2007K1=100) DK Euroområdet USA Kilde: Danmarks Statistik samt Eurostat Anm.: BNP er indekseret ud fra sæsonkorrigerede 2000-priser kædede værdier.

4 Tilstanden på de finansielle markeders betydning for væksten i dansk økonomi Krisen har vist en tæt sammenhæng mellem udviklingen på de finansielle markeder og væksten i Danmark. Et naturligt spørgsmål at stille er derfor i hvor høj grad væksten i dansk økonomi påvirkes af udviklingen på de finansielle markeder, hvis der ses bort fra de økonomiske cykluser? Og er denne påvirkning større i Danmark end i andre lande? Side 4 For at kvantificere de finansielle markeders betydning for væksten i Danmark anvendes en tilgang, som ligger op ad en tilsvarende analyse fra 2010 fortaget af Deutsche Bank. Deutsche Banks analyse er foretaget for euroområdet og USA. I denne analyse udbygges der med en selvstændig estimation for Danmark. Som udgangspunkt bestemmes et fælles mål for udviklingen i de finansielle forhold, og efterfølgende undersøges effekten af dette mål på væksten i Danmark. De finansielle variable, der anvendes i analysen, er angivet i tabel 1. For sammenlignelighedens skyld er der primært valgt variable, som så vidt muligt matcher dem Deutsche Bank har anvendt for euroområdet. Dataserien for Danmark dækker over perioden 1. kvartal 1997 til 3. kvartal Fortegnene på variablene justeres, således at en stigning i den enkelte variabel svarer til en relativ bedring af de finansielle markeder. Derudover standardiseres variablene, så forskelle i måleenheder og standardafvigelser ikke påvirker resultaterne. 3 Tabel 1: Finansielle variable inkluderet i principalkomponent analysen DK USA Euroområdet Rentekurven (10årige statsobl. Fratrukket NBs diskonto) Rentekurven (10årige obl. fratrukket fed funds renten) Rentekurven (10årige obl. fratrukket ECBs refi rente) Udlån til ikke-finansielle virksomheder og husholdninger, K/K pct., årlig vækstrate - Spreadet i høj kvalitets obligationer i forhold til 10årige obligationer, pct. Spreadet i højrente obligationer i forhold til 10årige obligationer, pct. Udlån til virksomheder og husholdninger, K/K pct., årlig vækstrate - - Spreadet i boligrenten i forhold til 10årige obligationer, pct. - 3 Dataserierne standardiseres ved at trække gennemsnittet fra værdierne og derefter dividere med standardafvigelsen.

5 Pengemængden (M1), K/K pct., årlig vækstrate - Pengemængden (M1), K/K pct., årlig vækstrate Side 5 Aktiepriser (OMX), K/K Aktiepriser (S&P500), Aktiepriser (DJ Stoxx), pct., årlig vækstrate K/K pct., årlig vækstrate K/K pct., årlig vækstrate Huspriser (parcel- og rækkehuse), K/K pct., årlig vækstrate Huspriser (medianen af boligpriser), K/K pct., årlig vækstrate Huspriser, K/K pct., årlig vækstrate Nominel effektiv krone- Nominel effektiv dollar- kurs, K/K pct., årlig kurs, K/K pct., årlig Nominel effektiv eurokurs, vækstrate vækstrate K/K pct., årlig vækstrate Kilde: Finansrådet samt Deutsche Bank De mange finansielle variable kan medføre problemer med multikollinearitet i den statistiske analyse 4. Dette problem undgås ved at skabe et fælles mål for de finansielle variable ved hjælp af en såkaldt principalkomponentmetode. Der bestemmes én faktor, der beskriver mest mulig af variationen i variablene. Denne faktor fremover kaldet principalkomponenten (PC) kan defineres som en lineær kombination af observerede variable, vægtet optimalt i forhold til at fange mest muligt af variationen i data, dvs. fx i husprisændringer, aktiekursfald mv. Principalkomponenten repræsenterer således forholdene på de finansielle markeder. Jo større variation, der kan forklares af komponenten, jo mere præcist beskriver den tilstanden på de finansielle markeder. Vægtene på de enkelte variable kan tolkes som regressionskoefficienter, som angiver den effekt en stigning i den pågældende variabel har på komponenten. Principalkomponenten skal i denne analyse tolkes således, at en højere værdi af komponenten svarer til en bedring af forholdene på de finansielle markeder. I tabel 2 ses resultatet af principalkomponentanalysen for Danmark, hvor også Deutsche Banks resultater for USA og euroområdets angives. Principalkomponenten for Danmark beskriver 41 procent af variationen i de udvalgte finansielle variable. Komponenten for Danmark beskriver således en større variation i data end komponenten for euroområdet, som kun beskriver 32 procent af variationen; men mindre end for USA, hvor 47 procent forklares. For Danmark vægter huspriser, udlån til husholdning og virksomheder, aktiepriser og pengemængde mest på principalkomponenten dvs. de har den største effekt på komponenten. Valutakursen og rentekurven vægter derimod ikke særlig kraftigt. Det betyder, at de får en lav vægtning i beskrivel- 4 Multikollinaritet er et statistisk fænomen, hvor to eller flere forklarende variable i en regressionsmodel er (højt) korreleret. I denne situation skal man være forsigtig ved tolkning af estimaterne til regressionskoefficienterne.

6 sen af tilstanden på de finansielle markeder. Det kan virke kontraintuitivt, at valutakursen ikke har stor betydning i en lille åben økonomi som Danmark. Det kan dog forklares ved, at de danske eksportmarkeder primært ligger i eurolandene, som er lande Danmark fører en fastkurspolitik over for. I og med dataserien er defineret således, at en stigning i variablene svarer til en lempelse af de finansielle markeder, er fortegnene positive for egenværdierne. Side 6 Principalkomponenten for Danmark ligner meget komponenten for USA. På komponenten for USA vægter huspriser og aktiepriser også højt, mens dollaren og rentekurven ikke har en betydelig indflydelse. For euroområdet er det dog lidt andre variable end for Danmark, som påvirker den finansielle komponent. Aktiemarkedet, udlånet og pengemængden har stadig en høj vægt, men det har huspriserne ikke. Dvs. huspriserne har ikke så stor en indflydelse på beskrivelsen af tilstanden på de finansielle markeder i euroområdet som i Danmark. Huspriserne har således været en større drivkraft for trenden i den finansielle komponent for Danmark end for euroområdet. Det kan muligvis forklares ved, at der op til den seneste krise har været større prisudsving på det danske boligmarked end det samlede gennemsnitlige udsving i euroområdet, hvilket skaber en øget samvariation med den finansielle komponent. Tabel 2 Egenvektorer for principalkomponenten (vægten i principalkomponenten) DK USA* Euroområdet* Huspriser 0,59 0,34 0,14 Valutakurs 0,30 0,11 0,18 Pengemængde 0,41-0,47 Udlån til husholdninger og virksomheder 0, ,32 Rentekurve 0,00 0,03-0,60 5 Aktiepriser 0,48 0,38 0,51 5 Rentekurven loader negativt på komponenten for euroområdet. Det skyldes, at spreadet mellem renten på 10årige obligationer og ECBs refi rente blev forøget under den seneste krise, som følge af ECBs beslutning om at sænke renten. Forøgelsen af rentespreadet var altså eksogent styret for at modvirke en forværring af de finansielle markeder med det resultat at rentespreadet varierer modsat de øvrige variable.

7 Spreadet høj kvalitets obligationer - 0,49 - Side 7 Spreadet høj rente obligationer Spreadet boligrenten - 0, ,47 - Periode 1997K1-2009K3 1990K1-2009K3 1999K2-2009K3 Faktoren forklarer 41 % af variationen i dataserien Faktoren forklarer 47 % af variationen i dataserien Faktoren forklarer 32 % af variationen i dataserien Kilde: Egne beregninger samt Deutsche Bank Anm.1: (-) Denne variabel er ikke inkluderet i principalkomponenten. Anm.2: (*) Fortegnene på Deutsche Banks egenværdier (vægte) er ændret (ganget med 1,) således at de er direkte sammenlignelige med egenværdierne for Danmark; dvs. en stigning i dataserierne svarer til en lempelse af de finansielle markeder. Forholdene på de finansielle markeders dvs. principalkomponentens effekt på væksten i Danmark bestemmes herefter ved en OLS-regression, hvor BNP-væksten regresseres på den laggede principalkomponent. Regressionen inkluderer også den laggede BNP-vækst, inflation og pengepolitiske rente, se ligning 1. Dermed isoleres effekten af principalkomponenten til at være finansielle forhold frem for makroøkonomiske. Den pengepolitiske rente inkluderes for at separere udviklingen på de finansielle markeder fra påvirkninger fra den pengepolitiske rente, da denne er eksogent bestemt af Nationalbanken. Udviklingen på de private finansielle markeder er derimod endogent bestemt, som reaktion på den økonomiske politik og udvikling. Ligning 1: BNP = Konstant + β BNP + β Inflation + β Diskontoen + β PC + ε t BNP t 1 infl t 1 Disk t 1 PC t 1 t Der foretages to forskellige regressioner. Én regression der anvender data for perioden fra 1997 og frem til i dag og én hvor finanskrisen og den økonomiske nedtur ikke er inkluderet. Dette har til formål at give ét indblik i, hvilken effekt krisen har haft på resultatet. Resultaterne af regressionerne er vist i tabel 2, og de taler deres tydelige sprog. Ved at inkludere de seneste års finansielle turbulens, får de finansielle markeder en signifikant effekt på væksten i Danmark. Sammenhængen er positiv, hvilket kan tolkes som, at en stigning i huspriser, aktiepriser, udlån til husholdninger samt pengemængden dvs. en bedring af forholdene på de finansielle markeder vil øge væksten i BNP. Hvis analysen derimod kun foretages på dataserien til og med 1. halvår 2007, har de finansielle markeder ikke en målbar effekt på BNP. Det skyl-

8 des, at der i denne periode er en mindre variation i aktiepriserne og i huspriserne som primært driver den danske principalkomponent under finanskrisen. Side 8 Sammenlignes resultaterne for Danmark med euroområdet fremgår det, at situationen på de finansielle markeder på kort sigt har større indflydelse på væksten i Danmark end i euroområdet. 6 Det kan til dels forklares ved, at man i Danmark havde større prisudsving på i boligmarkedet end det samlede gennemsnitlige prisudsving i eurolandene. Det ses også ved, at huspriserne har en større vægt på principalkomponenten i Danmark end i euroområdet. Resultatet understreger dermed, at især i Danmark er tilstanden på de finansielle markeder af stor betydning. For USA har de finansielle markeder større betydning for væksten på kort sigt end hvad tilfældet er i Danmark. Forklaringen må findes ved, at den offentlige sektor i Danmark udgør en stor andel af aktiviteten i samfundet, mens USA har en stor privat sektor, hvilket gør landet meget afhængig af markedsmekanismerne. Det er derfor forventeligt, at udviklingen på de private finansielle markeder har en stærkere effekt på væksten i den amerikanske økonomi. Tabel 3: Væksten i BNP som funktion af de finansielle forhold DK DK USA Euroområdet Konstant 1,98 (1,74) 1,09 (1,15) 3,69 (5,16) 1,95 (1,31) BNP-vækst (-1) 0,36 0,49 0,12 0,68 (2,27) (3,32) (1,11) (5,30) Inflation (-1) 0,13-0,15-0,22-0,03 (0,26) (0,36) (1,71) (0,13) Diskontoen (-1) -0,38-0,07-0,21-0,47 (1,20) (0,23) (1,56) (0,97) Principalkomponenten (-1) 0,10 0,65 0,90 0,37 (0,65) (2,87) (5,06) (1,01) R 2 0,20 0,62 0,42 0,58 6 Regressionskoefficienten for euroområdet er insignifikant. Deutsche Bank argumenterer for at i deres tidligere analyser, hvor finanskrisen ikke medtages, er effekten signifikant. Grundet den historisk usædvanlige situation har de valgt at se bort fra insignifikansen.

9 Periode 1997K1-2007K K1-2009K3 Kilde: Egne beregninger samt Deutsche Bank 2009K3 Anm.: Tallene i parentes angiver t-værdierne. En t-værdi større end 1,96 angiver, at regressionskoefficienten er signifikant på et 5 procentniveau. 1990K2-1999K2-2009K3 Side 9 I lyset af den finansielle krise virker det umiddelbart ikke overraskende, at de finansielle markeder (når der korrigeres for konjunktursituationen) har en betydelig effekt på væksten i dansk økonomi. Resultatet bekræfter dog vigtigheden af, at vi i Danmark fortsat sætter fokus på at skabe de bedst mulige rammer for de finansielle markeder, så vi undgår en betydelig forværring af forholdene, som set under finanskrisen. Men også vigtigheden af at have rammer, der samtidig understøtter de finansielle markeders rolle som drivkraft for vækst. Dvs. fra politisk side skal der også være fokus på, at evt. regulering af den finansielle sektor ikke slår væksten ned. 7 Finanskrisens startede i 2. halvår 2007, hvor der opstod betydelig uro på de internationale finansielle markeder, som følge af tab på såkaldte subprime lån til amerikanske boligejere.

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013 Makrokommentar 28. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom Den varme danske sommer har smittet af på humøret blandt

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2017

Status på udvalgte nøgletal april 2017 Status på udvalgte nøgletal april 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger op, og prognoserne

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK RISICI I INTERNATIONAL OG DANSK ØKONOMI Nationalbankdirektør Per Callesen, indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde Dagsorden 1. Udland 2. Dansk økonomi i et konjunkturperspektiv

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2017

Status på udvalgte nøgletal marts 2017 Status på udvalgte nøgletal marts 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har rent økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger generelt op, og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd.

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd. 30.oktober 2008 Af Mie Dalskov, Signe Hansen og Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33557712 EFFEKT AF HØJERE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET Det danske rentespænd til euroområdet er udvidet betragteligt i forbindelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2016

Status på udvalgte nøgletal juni 2016 Status på udvalgte nøgletal juni 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i marts, men ledigheden bød i april på første

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2017

Status på udvalgte nøgletal maj 2017 Status på udvalgte nøgletal maj 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De økonomiske nøgletal i ind- og udland er fortsat ganske fornuftige men der er dog også forhold,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere