Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet"

Transkript

1 N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder renset for makroøkonomiske effekter har en betydelig effekt på væksten i Danmark. Rammebetingelserne i den finansielle sektor er derfor vigtig for væksten og udviklingen i det danske samfund. Analysen viser også, at forholdene på de finansielle markeder sandsynligvis har en større effekt på væksten i Danmark end i euroområdet. En forbedring af de finansielle markeder vil således have større effekt på væksten i Danmark end det vil være tilfældet for euroområdet. Kontakt Anne Sophie Oxholm Direkte Analysen bekræfter vigtigheden af, at vi i Danmark fortsat sætter fokus på at skabe de bedst mulige rammer for de finansielle markeder. Dvs. regulering af markederne skal både sigte mod at undgå kriser og i lige så høj grad sikre rammer, som fordrer vækst. I analysen belyses tilstanden på de finansielle markeder. Det viser sig, at det især er huspriser, udlån til husholdninger og virksomheder, aktiepriser og pengemængden, der har størst vægt i beskrivelsen af den finansielle tilstand i Danmark. Det svarer til forholdene for euroområdet, om end husprisernes betydning er speciel for Danmark. For euroområdet er effekten mere i form af et højere bidrag fra renteniveauerne.

2 Side 2 Tilstanden på de finansielle markeder I 2007 blev de finansielle markeder ramt af en global krise. Og det som startede som en finansiel krise udviklede sig hurtigt til en økonomisk krise. En krise, som har givet det største økonomiske tilbageslag i verdensøkonomien siden Anden Verdenskrig. Recessionen i verdensøkonomien ser dog ud til at være ovre nu, og der er igen positiv økonomisk vækst i de fleste lande. Krisen har også sat sit tydelige præg på de finansielle markeder i Danmark. Det danske aktiemarked OMX er faldet kraftigt fra 2. kvartal 2007 til 1. kvartal 2009, jf. figur 1. Markedsværdien af selskaber noteret på OMX faldt i perioden omkring 54 procent. Og faldet har reduceret danskernes finansielle formuer betragteligt. I løbet af 2009 og 2010 er aktiekurserne dog igen steget, hvilket har øget formuerne. Danskernes formuer er blevet yderligere reduceret ved, at huspriserne også har været nedadgående. Fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2009 faldt prisen på parcel- og rækkehuse med omkring 15 procent. Boligmarkedet betragtes som et finansielt marked, da boligpriserne af mange anvendes som et finansielt instrument. Som eksempel på dette, så man under den seneste højkonjunktur, at den markante stigning i huspriserne blev brugt af husejerne til at opnå yderligere kredit. På trods af husholdningernes faldende formue samt virksomhedernes hårde økonomiske kår er det samlede udlån fra banker og realkredit på det højeste niveau nogensinde. Dette gælder både for udlån til husholdninger og til virksomheder. Men i lyset af krisen er udlånsvæksten aftaget det seneste år. Det skyldes både det drastiske fald i låneefterspørgslen og det ændrede risikobillede kreditorerne står over for ved udlån. Vender vi os mod pengemarkedet, så har Nationalbanken sørget for en fortsat udvidelse af pengemængden 1 under krisen. Det har været medvirkende til at holde inflationen oppe på trods af danskernes faldende forbrug. Den effektive kronekurs 2 er også steget dog kun svagt de seneste par år, hvilket har forringet de danske virksomheders konkurrenceevne. 1 Pengemængden er udtrykt ved virksomhedernes og husholdningernes likviditetsbeholdning både i form af korte indlån samt mønter og sedler i omløb. 2 Den effektive kronekurs er et sammenvejet indeks for, hvordan den danske krone ligger i forhold til vore samhandelspartnere.

3 Figur 1: Udviklingen i udvalgte finansielle forhold i Danmark Side Indeks (2007K1=100) Huspriser Valuta - Effektiv kronekurs Pengemængde (M1) Udlån - virksomheder (Ikke MFI) Udlån - Husholdninger OMX Kilde: Realkreditrådet og Nationalbanken Anm.: Se tabel 1 for en definition af de enkelte variable Krisen er ikke kun slået igennem på de finansielle markeder i Danmark. Dansk økonomi er også blevet hårdt ramt. Siden 2008 har bruttonationalproduktet i Danmark været aftagende. Nedturen startede således i dansk økonomi tidligere end i de fleste øvrige lande. I 2009 faldt BNP med hele 5,1 procent, jf. figur 2. Ligesom i resten af verden, er man i Danmark dog også så småt begyndt at se en vending i økonomien. Figur 2: Udviklingen i BNP i Danmark, USA og euroområdet Indeks (2007K1=100) DK Euroområdet USA Kilde: Danmarks Statistik samt Eurostat Anm.: BNP er indekseret ud fra sæsonkorrigerede 2000-priser kædede værdier.

4 Tilstanden på de finansielle markeders betydning for væksten i dansk økonomi Krisen har vist en tæt sammenhæng mellem udviklingen på de finansielle markeder og væksten i Danmark. Et naturligt spørgsmål at stille er derfor i hvor høj grad væksten i dansk økonomi påvirkes af udviklingen på de finansielle markeder, hvis der ses bort fra de økonomiske cykluser? Og er denne påvirkning større i Danmark end i andre lande? Side 4 For at kvantificere de finansielle markeders betydning for væksten i Danmark anvendes en tilgang, som ligger op ad en tilsvarende analyse fra 2010 fortaget af Deutsche Bank. Deutsche Banks analyse er foretaget for euroområdet og USA. I denne analyse udbygges der med en selvstændig estimation for Danmark. Som udgangspunkt bestemmes et fælles mål for udviklingen i de finansielle forhold, og efterfølgende undersøges effekten af dette mål på væksten i Danmark. De finansielle variable, der anvendes i analysen, er angivet i tabel 1. For sammenlignelighedens skyld er der primært valgt variable, som så vidt muligt matcher dem Deutsche Bank har anvendt for euroområdet. Dataserien for Danmark dækker over perioden 1. kvartal 1997 til 3. kvartal Fortegnene på variablene justeres, således at en stigning i den enkelte variabel svarer til en relativ bedring af de finansielle markeder. Derudover standardiseres variablene, så forskelle i måleenheder og standardafvigelser ikke påvirker resultaterne. 3 Tabel 1: Finansielle variable inkluderet i principalkomponent analysen DK USA Euroområdet Rentekurven (10årige statsobl. Fratrukket NBs diskonto) Rentekurven (10årige obl. fratrukket fed funds renten) Rentekurven (10årige obl. fratrukket ECBs refi rente) Udlån til ikke-finansielle virksomheder og husholdninger, K/K pct., årlig vækstrate - Spreadet i høj kvalitets obligationer i forhold til 10årige obligationer, pct. Spreadet i højrente obligationer i forhold til 10årige obligationer, pct. Udlån til virksomheder og husholdninger, K/K pct., årlig vækstrate - - Spreadet i boligrenten i forhold til 10årige obligationer, pct. - 3 Dataserierne standardiseres ved at trække gennemsnittet fra værdierne og derefter dividere med standardafvigelsen.

5 Pengemængden (M1), K/K pct., årlig vækstrate - Pengemængden (M1), K/K pct., årlig vækstrate Side 5 Aktiepriser (OMX), K/K Aktiepriser (S&P500), Aktiepriser (DJ Stoxx), pct., årlig vækstrate K/K pct., årlig vækstrate K/K pct., årlig vækstrate Huspriser (parcel- og rækkehuse), K/K pct., årlig vækstrate Huspriser (medianen af boligpriser), K/K pct., årlig vækstrate Huspriser, K/K pct., årlig vækstrate Nominel effektiv krone- Nominel effektiv dollar- kurs, K/K pct., årlig kurs, K/K pct., årlig Nominel effektiv eurokurs, vækstrate vækstrate K/K pct., årlig vækstrate Kilde: Finansrådet samt Deutsche Bank De mange finansielle variable kan medføre problemer med multikollinearitet i den statistiske analyse 4. Dette problem undgås ved at skabe et fælles mål for de finansielle variable ved hjælp af en såkaldt principalkomponentmetode. Der bestemmes én faktor, der beskriver mest mulig af variationen i variablene. Denne faktor fremover kaldet principalkomponenten (PC) kan defineres som en lineær kombination af observerede variable, vægtet optimalt i forhold til at fange mest muligt af variationen i data, dvs. fx i husprisændringer, aktiekursfald mv. Principalkomponenten repræsenterer således forholdene på de finansielle markeder. Jo større variation, der kan forklares af komponenten, jo mere præcist beskriver den tilstanden på de finansielle markeder. Vægtene på de enkelte variable kan tolkes som regressionskoefficienter, som angiver den effekt en stigning i den pågældende variabel har på komponenten. Principalkomponenten skal i denne analyse tolkes således, at en højere værdi af komponenten svarer til en bedring af forholdene på de finansielle markeder. I tabel 2 ses resultatet af principalkomponentanalysen for Danmark, hvor også Deutsche Banks resultater for USA og euroområdets angives. Principalkomponenten for Danmark beskriver 41 procent af variationen i de udvalgte finansielle variable. Komponenten for Danmark beskriver således en større variation i data end komponenten for euroområdet, som kun beskriver 32 procent af variationen; men mindre end for USA, hvor 47 procent forklares. For Danmark vægter huspriser, udlån til husholdning og virksomheder, aktiepriser og pengemængde mest på principalkomponenten dvs. de har den største effekt på komponenten. Valutakursen og rentekurven vægter derimod ikke særlig kraftigt. Det betyder, at de får en lav vægtning i beskrivel- 4 Multikollinaritet er et statistisk fænomen, hvor to eller flere forklarende variable i en regressionsmodel er (højt) korreleret. I denne situation skal man være forsigtig ved tolkning af estimaterne til regressionskoefficienterne.

6 sen af tilstanden på de finansielle markeder. Det kan virke kontraintuitivt, at valutakursen ikke har stor betydning i en lille åben økonomi som Danmark. Det kan dog forklares ved, at de danske eksportmarkeder primært ligger i eurolandene, som er lande Danmark fører en fastkurspolitik over for. I og med dataserien er defineret således, at en stigning i variablene svarer til en lempelse af de finansielle markeder, er fortegnene positive for egenværdierne. Side 6 Principalkomponenten for Danmark ligner meget komponenten for USA. På komponenten for USA vægter huspriser og aktiepriser også højt, mens dollaren og rentekurven ikke har en betydelig indflydelse. For euroområdet er det dog lidt andre variable end for Danmark, som påvirker den finansielle komponent. Aktiemarkedet, udlånet og pengemængden har stadig en høj vægt, men det har huspriserne ikke. Dvs. huspriserne har ikke så stor en indflydelse på beskrivelsen af tilstanden på de finansielle markeder i euroområdet som i Danmark. Huspriserne har således været en større drivkraft for trenden i den finansielle komponent for Danmark end for euroområdet. Det kan muligvis forklares ved, at der op til den seneste krise har været større prisudsving på det danske boligmarked end det samlede gennemsnitlige udsving i euroområdet, hvilket skaber en øget samvariation med den finansielle komponent. Tabel 2 Egenvektorer for principalkomponenten (vægten i principalkomponenten) DK USA* Euroområdet* Huspriser 0,59 0,34 0,14 Valutakurs 0,30 0,11 0,18 Pengemængde 0,41-0,47 Udlån til husholdninger og virksomheder 0, ,32 Rentekurve 0,00 0,03-0,60 5 Aktiepriser 0,48 0,38 0,51 5 Rentekurven loader negativt på komponenten for euroområdet. Det skyldes, at spreadet mellem renten på 10årige obligationer og ECBs refi rente blev forøget under den seneste krise, som følge af ECBs beslutning om at sænke renten. Forøgelsen af rentespreadet var altså eksogent styret for at modvirke en forværring af de finansielle markeder med det resultat at rentespreadet varierer modsat de øvrige variable.

7 Spreadet høj kvalitets obligationer - 0,49 - Side 7 Spreadet høj rente obligationer Spreadet boligrenten - 0, ,47 - Periode 1997K1-2009K3 1990K1-2009K3 1999K2-2009K3 Faktoren forklarer 41 % af variationen i dataserien Faktoren forklarer 47 % af variationen i dataserien Faktoren forklarer 32 % af variationen i dataserien Kilde: Egne beregninger samt Deutsche Bank Anm.1: (-) Denne variabel er ikke inkluderet i principalkomponenten. Anm.2: (*) Fortegnene på Deutsche Banks egenværdier (vægte) er ændret (ganget med 1,) således at de er direkte sammenlignelige med egenværdierne for Danmark; dvs. en stigning i dataserierne svarer til en lempelse af de finansielle markeder. Forholdene på de finansielle markeders dvs. principalkomponentens effekt på væksten i Danmark bestemmes herefter ved en OLS-regression, hvor BNP-væksten regresseres på den laggede principalkomponent. Regressionen inkluderer også den laggede BNP-vækst, inflation og pengepolitiske rente, se ligning 1. Dermed isoleres effekten af principalkomponenten til at være finansielle forhold frem for makroøkonomiske. Den pengepolitiske rente inkluderes for at separere udviklingen på de finansielle markeder fra påvirkninger fra den pengepolitiske rente, da denne er eksogent bestemt af Nationalbanken. Udviklingen på de private finansielle markeder er derimod endogent bestemt, som reaktion på den økonomiske politik og udvikling. Ligning 1: BNP = Konstant + β BNP + β Inflation + β Diskontoen + β PC + ε t BNP t 1 infl t 1 Disk t 1 PC t 1 t Der foretages to forskellige regressioner. Én regression der anvender data for perioden fra 1997 og frem til i dag og én hvor finanskrisen og den økonomiske nedtur ikke er inkluderet. Dette har til formål at give ét indblik i, hvilken effekt krisen har haft på resultatet. Resultaterne af regressionerne er vist i tabel 2, og de taler deres tydelige sprog. Ved at inkludere de seneste års finansielle turbulens, får de finansielle markeder en signifikant effekt på væksten i Danmark. Sammenhængen er positiv, hvilket kan tolkes som, at en stigning i huspriser, aktiepriser, udlån til husholdninger samt pengemængden dvs. en bedring af forholdene på de finansielle markeder vil øge væksten i BNP. Hvis analysen derimod kun foretages på dataserien til og med 1. halvår 2007, har de finansielle markeder ikke en målbar effekt på BNP. Det skyl-

8 des, at der i denne periode er en mindre variation i aktiepriserne og i huspriserne som primært driver den danske principalkomponent under finanskrisen. Side 8 Sammenlignes resultaterne for Danmark med euroområdet fremgår det, at situationen på de finansielle markeder på kort sigt har større indflydelse på væksten i Danmark end i euroområdet. 6 Det kan til dels forklares ved, at man i Danmark havde større prisudsving på i boligmarkedet end det samlede gennemsnitlige prisudsving i eurolandene. Det ses også ved, at huspriserne har en større vægt på principalkomponenten i Danmark end i euroområdet. Resultatet understreger dermed, at især i Danmark er tilstanden på de finansielle markeder af stor betydning. For USA har de finansielle markeder større betydning for væksten på kort sigt end hvad tilfældet er i Danmark. Forklaringen må findes ved, at den offentlige sektor i Danmark udgør en stor andel af aktiviteten i samfundet, mens USA har en stor privat sektor, hvilket gør landet meget afhængig af markedsmekanismerne. Det er derfor forventeligt, at udviklingen på de private finansielle markeder har en stærkere effekt på væksten i den amerikanske økonomi. Tabel 3: Væksten i BNP som funktion af de finansielle forhold DK DK USA Euroområdet Konstant 1,98 (1,74) 1,09 (1,15) 3,69 (5,16) 1,95 (1,31) BNP-vækst (-1) 0,36 0,49 0,12 0,68 (2,27) (3,32) (1,11) (5,30) Inflation (-1) 0,13-0,15-0,22-0,03 (0,26) (0,36) (1,71) (0,13) Diskontoen (-1) -0,38-0,07-0,21-0,47 (1,20) (0,23) (1,56) (0,97) Principalkomponenten (-1) 0,10 0,65 0,90 0,37 (0,65) (2,87) (5,06) (1,01) R 2 0,20 0,62 0,42 0,58 6 Regressionskoefficienten for euroområdet er insignifikant. Deutsche Bank argumenterer for at i deres tidligere analyser, hvor finanskrisen ikke medtages, er effekten signifikant. Grundet den historisk usædvanlige situation har de valgt at se bort fra insignifikansen.

9 Periode 1997K1-2007K K1-2009K3 Kilde: Egne beregninger samt Deutsche Bank 2009K3 Anm.: Tallene i parentes angiver t-værdierne. En t-værdi større end 1,96 angiver, at regressionskoefficienten er signifikant på et 5 procentniveau. 1990K2-1999K2-2009K3 Side 9 I lyset af den finansielle krise virker det umiddelbart ikke overraskende, at de finansielle markeder (når der korrigeres for konjunktursituationen) har en betydelig effekt på væksten i dansk økonomi. Resultatet bekræfter dog vigtigheden af, at vi i Danmark fortsat sætter fokus på at skabe de bedst mulige rammer for de finansielle markeder, så vi undgår en betydelig forværring af forholdene, som set under finanskrisen. Men også vigtigheden af at have rammer, der samtidig understøtter de finansielle markeders rolle som drivkraft for vækst. Dvs. fra politisk side skal der også være fokus på, at evt. regulering af den finansielle sektor ikke slår væksten ned. 7 Finanskrisens startede i 2. halvår 2007, hvor der opstod betydelig uro på de internationale finansielle markeder, som følge af tab på såkaldte subprime lån til amerikanske boligejere.

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Lavere omsætning på det danske pengemarked 75 Lavere omsætning på det danske pengemarked Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten i pengemarkedet

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne Afsender, dato AGENDA Aktiekrak og investorpsykologi Hvad gør vi med pensionspengene? Vækstudsigter

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere