Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet"

Transkript

1 N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder renset for makroøkonomiske effekter har en betydelig effekt på væksten i Danmark. Rammebetingelserne i den finansielle sektor er derfor vigtig for væksten og udviklingen i det danske samfund. Analysen viser også, at forholdene på de finansielle markeder sandsynligvis har en større effekt på væksten i Danmark end i euroområdet. En forbedring af de finansielle markeder vil således have større effekt på væksten i Danmark end det vil være tilfældet for euroområdet. Kontakt Anne Sophie Oxholm Direkte Analysen bekræfter vigtigheden af, at vi i Danmark fortsat sætter fokus på at skabe de bedst mulige rammer for de finansielle markeder. Dvs. regulering af markederne skal både sigte mod at undgå kriser og i lige så høj grad sikre rammer, som fordrer vækst. I analysen belyses tilstanden på de finansielle markeder. Det viser sig, at det især er huspriser, udlån til husholdninger og virksomheder, aktiepriser og pengemængden, der har størst vægt i beskrivelsen af den finansielle tilstand i Danmark. Det svarer til forholdene for euroområdet, om end husprisernes betydning er speciel for Danmark. For euroområdet er effekten mere i form af et højere bidrag fra renteniveauerne.

2 Side 2 Tilstanden på de finansielle markeder I 2007 blev de finansielle markeder ramt af en global krise. Og det som startede som en finansiel krise udviklede sig hurtigt til en økonomisk krise. En krise, som har givet det største økonomiske tilbageslag i verdensøkonomien siden Anden Verdenskrig. Recessionen i verdensøkonomien ser dog ud til at være ovre nu, og der er igen positiv økonomisk vækst i de fleste lande. Krisen har også sat sit tydelige præg på de finansielle markeder i Danmark. Det danske aktiemarked OMX er faldet kraftigt fra 2. kvartal 2007 til 1. kvartal 2009, jf. figur 1. Markedsværdien af selskaber noteret på OMX faldt i perioden omkring 54 procent. Og faldet har reduceret danskernes finansielle formuer betragteligt. I løbet af 2009 og 2010 er aktiekurserne dog igen steget, hvilket har øget formuerne. Danskernes formuer er blevet yderligere reduceret ved, at huspriserne også har været nedadgående. Fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2009 faldt prisen på parcel- og rækkehuse med omkring 15 procent. Boligmarkedet betragtes som et finansielt marked, da boligpriserne af mange anvendes som et finansielt instrument. Som eksempel på dette, så man under den seneste højkonjunktur, at den markante stigning i huspriserne blev brugt af husejerne til at opnå yderligere kredit. På trods af husholdningernes faldende formue samt virksomhedernes hårde økonomiske kår er det samlede udlån fra banker og realkredit på det højeste niveau nogensinde. Dette gælder både for udlån til husholdninger og til virksomheder. Men i lyset af krisen er udlånsvæksten aftaget det seneste år. Det skyldes både det drastiske fald i låneefterspørgslen og det ændrede risikobillede kreditorerne står over for ved udlån. Vender vi os mod pengemarkedet, så har Nationalbanken sørget for en fortsat udvidelse af pengemængden 1 under krisen. Det har været medvirkende til at holde inflationen oppe på trods af danskernes faldende forbrug. Den effektive kronekurs 2 er også steget dog kun svagt de seneste par år, hvilket har forringet de danske virksomheders konkurrenceevne. 1 Pengemængden er udtrykt ved virksomhedernes og husholdningernes likviditetsbeholdning både i form af korte indlån samt mønter og sedler i omløb. 2 Den effektive kronekurs er et sammenvejet indeks for, hvordan den danske krone ligger i forhold til vore samhandelspartnere.

3 Figur 1: Udviklingen i udvalgte finansielle forhold i Danmark Side Indeks (2007K1=100) Huspriser Valuta - Effektiv kronekurs Pengemængde (M1) Udlån - virksomheder (Ikke MFI) Udlån - Husholdninger OMX Kilde: Realkreditrådet og Nationalbanken Anm.: Se tabel 1 for en definition af de enkelte variable Krisen er ikke kun slået igennem på de finansielle markeder i Danmark. Dansk økonomi er også blevet hårdt ramt. Siden 2008 har bruttonationalproduktet i Danmark været aftagende. Nedturen startede således i dansk økonomi tidligere end i de fleste øvrige lande. I 2009 faldt BNP med hele 5,1 procent, jf. figur 2. Ligesom i resten af verden, er man i Danmark dog også så småt begyndt at se en vending i økonomien. Figur 2: Udviklingen i BNP i Danmark, USA og euroområdet Indeks (2007K1=100) DK Euroområdet USA Kilde: Danmarks Statistik samt Eurostat Anm.: BNP er indekseret ud fra sæsonkorrigerede 2000-priser kædede værdier.

4 Tilstanden på de finansielle markeders betydning for væksten i dansk økonomi Krisen har vist en tæt sammenhæng mellem udviklingen på de finansielle markeder og væksten i Danmark. Et naturligt spørgsmål at stille er derfor i hvor høj grad væksten i dansk økonomi påvirkes af udviklingen på de finansielle markeder, hvis der ses bort fra de økonomiske cykluser? Og er denne påvirkning større i Danmark end i andre lande? Side 4 For at kvantificere de finansielle markeders betydning for væksten i Danmark anvendes en tilgang, som ligger op ad en tilsvarende analyse fra 2010 fortaget af Deutsche Bank. Deutsche Banks analyse er foretaget for euroområdet og USA. I denne analyse udbygges der med en selvstændig estimation for Danmark. Som udgangspunkt bestemmes et fælles mål for udviklingen i de finansielle forhold, og efterfølgende undersøges effekten af dette mål på væksten i Danmark. De finansielle variable, der anvendes i analysen, er angivet i tabel 1. For sammenlignelighedens skyld er der primært valgt variable, som så vidt muligt matcher dem Deutsche Bank har anvendt for euroområdet. Dataserien for Danmark dækker over perioden 1. kvartal 1997 til 3. kvartal Fortegnene på variablene justeres, således at en stigning i den enkelte variabel svarer til en relativ bedring af de finansielle markeder. Derudover standardiseres variablene, så forskelle i måleenheder og standardafvigelser ikke påvirker resultaterne. 3 Tabel 1: Finansielle variable inkluderet i principalkomponent analysen DK USA Euroområdet Rentekurven (10årige statsobl. Fratrukket NBs diskonto) Rentekurven (10årige obl. fratrukket fed funds renten) Rentekurven (10årige obl. fratrukket ECBs refi rente) Udlån til ikke-finansielle virksomheder og husholdninger, K/K pct., årlig vækstrate - Spreadet i høj kvalitets obligationer i forhold til 10årige obligationer, pct. Spreadet i højrente obligationer i forhold til 10årige obligationer, pct. Udlån til virksomheder og husholdninger, K/K pct., årlig vækstrate - - Spreadet i boligrenten i forhold til 10årige obligationer, pct. - 3 Dataserierne standardiseres ved at trække gennemsnittet fra værdierne og derefter dividere med standardafvigelsen.

5 Pengemængden (M1), K/K pct., årlig vækstrate - Pengemængden (M1), K/K pct., årlig vækstrate Side 5 Aktiepriser (OMX), K/K Aktiepriser (S&P500), Aktiepriser (DJ Stoxx), pct., årlig vækstrate K/K pct., årlig vækstrate K/K pct., årlig vækstrate Huspriser (parcel- og rækkehuse), K/K pct., årlig vækstrate Huspriser (medianen af boligpriser), K/K pct., årlig vækstrate Huspriser, K/K pct., årlig vækstrate Nominel effektiv krone- Nominel effektiv dollar- kurs, K/K pct., årlig kurs, K/K pct., årlig Nominel effektiv eurokurs, vækstrate vækstrate K/K pct., årlig vækstrate Kilde: Finansrådet samt Deutsche Bank De mange finansielle variable kan medføre problemer med multikollinearitet i den statistiske analyse 4. Dette problem undgås ved at skabe et fælles mål for de finansielle variable ved hjælp af en såkaldt principalkomponentmetode. Der bestemmes én faktor, der beskriver mest mulig af variationen i variablene. Denne faktor fremover kaldet principalkomponenten (PC) kan defineres som en lineær kombination af observerede variable, vægtet optimalt i forhold til at fange mest muligt af variationen i data, dvs. fx i husprisændringer, aktiekursfald mv. Principalkomponenten repræsenterer således forholdene på de finansielle markeder. Jo større variation, der kan forklares af komponenten, jo mere præcist beskriver den tilstanden på de finansielle markeder. Vægtene på de enkelte variable kan tolkes som regressionskoefficienter, som angiver den effekt en stigning i den pågældende variabel har på komponenten. Principalkomponenten skal i denne analyse tolkes således, at en højere værdi af komponenten svarer til en bedring af forholdene på de finansielle markeder. I tabel 2 ses resultatet af principalkomponentanalysen for Danmark, hvor også Deutsche Banks resultater for USA og euroområdets angives. Principalkomponenten for Danmark beskriver 41 procent af variationen i de udvalgte finansielle variable. Komponenten for Danmark beskriver således en større variation i data end komponenten for euroområdet, som kun beskriver 32 procent af variationen; men mindre end for USA, hvor 47 procent forklares. For Danmark vægter huspriser, udlån til husholdning og virksomheder, aktiepriser og pengemængde mest på principalkomponenten dvs. de har den største effekt på komponenten. Valutakursen og rentekurven vægter derimod ikke særlig kraftigt. Det betyder, at de får en lav vægtning i beskrivel- 4 Multikollinaritet er et statistisk fænomen, hvor to eller flere forklarende variable i en regressionsmodel er (højt) korreleret. I denne situation skal man være forsigtig ved tolkning af estimaterne til regressionskoefficienterne.

6 sen af tilstanden på de finansielle markeder. Det kan virke kontraintuitivt, at valutakursen ikke har stor betydning i en lille åben økonomi som Danmark. Det kan dog forklares ved, at de danske eksportmarkeder primært ligger i eurolandene, som er lande Danmark fører en fastkurspolitik over for. I og med dataserien er defineret således, at en stigning i variablene svarer til en lempelse af de finansielle markeder, er fortegnene positive for egenværdierne. Side 6 Principalkomponenten for Danmark ligner meget komponenten for USA. På komponenten for USA vægter huspriser og aktiepriser også højt, mens dollaren og rentekurven ikke har en betydelig indflydelse. For euroområdet er det dog lidt andre variable end for Danmark, som påvirker den finansielle komponent. Aktiemarkedet, udlånet og pengemængden har stadig en høj vægt, men det har huspriserne ikke. Dvs. huspriserne har ikke så stor en indflydelse på beskrivelsen af tilstanden på de finansielle markeder i euroområdet som i Danmark. Huspriserne har således været en større drivkraft for trenden i den finansielle komponent for Danmark end for euroområdet. Det kan muligvis forklares ved, at der op til den seneste krise har været større prisudsving på det danske boligmarked end det samlede gennemsnitlige udsving i euroområdet, hvilket skaber en øget samvariation med den finansielle komponent. Tabel 2 Egenvektorer for principalkomponenten (vægten i principalkomponenten) DK USA* Euroområdet* Huspriser 0,59 0,34 0,14 Valutakurs 0,30 0,11 0,18 Pengemængde 0,41-0,47 Udlån til husholdninger og virksomheder 0, ,32 Rentekurve 0,00 0,03-0,60 5 Aktiepriser 0,48 0,38 0,51 5 Rentekurven loader negativt på komponenten for euroområdet. Det skyldes, at spreadet mellem renten på 10årige obligationer og ECBs refi rente blev forøget under den seneste krise, som følge af ECBs beslutning om at sænke renten. Forøgelsen af rentespreadet var altså eksogent styret for at modvirke en forværring af de finansielle markeder med det resultat at rentespreadet varierer modsat de øvrige variable.

7 Spreadet høj kvalitets obligationer - 0,49 - Side 7 Spreadet høj rente obligationer Spreadet boligrenten - 0, ,47 - Periode 1997K1-2009K3 1990K1-2009K3 1999K2-2009K3 Faktoren forklarer 41 % af variationen i dataserien Faktoren forklarer 47 % af variationen i dataserien Faktoren forklarer 32 % af variationen i dataserien Kilde: Egne beregninger samt Deutsche Bank Anm.1: (-) Denne variabel er ikke inkluderet i principalkomponenten. Anm.2: (*) Fortegnene på Deutsche Banks egenværdier (vægte) er ændret (ganget med 1,) således at de er direkte sammenlignelige med egenværdierne for Danmark; dvs. en stigning i dataserierne svarer til en lempelse af de finansielle markeder. Forholdene på de finansielle markeders dvs. principalkomponentens effekt på væksten i Danmark bestemmes herefter ved en OLS-regression, hvor BNP-væksten regresseres på den laggede principalkomponent. Regressionen inkluderer også den laggede BNP-vækst, inflation og pengepolitiske rente, se ligning 1. Dermed isoleres effekten af principalkomponenten til at være finansielle forhold frem for makroøkonomiske. Den pengepolitiske rente inkluderes for at separere udviklingen på de finansielle markeder fra påvirkninger fra den pengepolitiske rente, da denne er eksogent bestemt af Nationalbanken. Udviklingen på de private finansielle markeder er derimod endogent bestemt, som reaktion på den økonomiske politik og udvikling. Ligning 1: BNP = Konstant + β BNP + β Inflation + β Diskontoen + β PC + ε t BNP t 1 infl t 1 Disk t 1 PC t 1 t Der foretages to forskellige regressioner. Én regression der anvender data for perioden fra 1997 og frem til i dag og én hvor finanskrisen og den økonomiske nedtur ikke er inkluderet. Dette har til formål at give ét indblik i, hvilken effekt krisen har haft på resultatet. Resultaterne af regressionerne er vist i tabel 2, og de taler deres tydelige sprog. Ved at inkludere de seneste års finansielle turbulens, får de finansielle markeder en signifikant effekt på væksten i Danmark. Sammenhængen er positiv, hvilket kan tolkes som, at en stigning i huspriser, aktiepriser, udlån til husholdninger samt pengemængden dvs. en bedring af forholdene på de finansielle markeder vil øge væksten i BNP. Hvis analysen derimod kun foretages på dataserien til og med 1. halvår 2007, har de finansielle markeder ikke en målbar effekt på BNP. Det skyl-

8 des, at der i denne periode er en mindre variation i aktiepriserne og i huspriserne som primært driver den danske principalkomponent under finanskrisen. Side 8 Sammenlignes resultaterne for Danmark med euroområdet fremgår det, at situationen på de finansielle markeder på kort sigt har større indflydelse på væksten i Danmark end i euroområdet. 6 Det kan til dels forklares ved, at man i Danmark havde større prisudsving på i boligmarkedet end det samlede gennemsnitlige prisudsving i eurolandene. Det ses også ved, at huspriserne har en større vægt på principalkomponenten i Danmark end i euroområdet. Resultatet understreger dermed, at især i Danmark er tilstanden på de finansielle markeder af stor betydning. For USA har de finansielle markeder større betydning for væksten på kort sigt end hvad tilfældet er i Danmark. Forklaringen må findes ved, at den offentlige sektor i Danmark udgør en stor andel af aktiviteten i samfundet, mens USA har en stor privat sektor, hvilket gør landet meget afhængig af markedsmekanismerne. Det er derfor forventeligt, at udviklingen på de private finansielle markeder har en stærkere effekt på væksten i den amerikanske økonomi. Tabel 3: Væksten i BNP som funktion af de finansielle forhold DK DK USA Euroområdet Konstant 1,98 (1,74) 1,09 (1,15) 3,69 (5,16) 1,95 (1,31) BNP-vækst (-1) 0,36 0,49 0,12 0,68 (2,27) (3,32) (1,11) (5,30) Inflation (-1) 0,13-0,15-0,22-0,03 (0,26) (0,36) (1,71) (0,13) Diskontoen (-1) -0,38-0,07-0,21-0,47 (1,20) (0,23) (1,56) (0,97) Principalkomponenten (-1) 0,10 0,65 0,90 0,37 (0,65) (2,87) (5,06) (1,01) R 2 0,20 0,62 0,42 0,58 6 Regressionskoefficienten for euroområdet er insignifikant. Deutsche Bank argumenterer for at i deres tidligere analyser, hvor finanskrisen ikke medtages, er effekten signifikant. Grundet den historisk usædvanlige situation har de valgt at se bort fra insignifikansen.

9 Periode 1997K1-2007K K1-2009K3 Kilde: Egne beregninger samt Deutsche Bank 2009K3 Anm.: Tallene i parentes angiver t-værdierne. En t-værdi større end 1,96 angiver, at regressionskoefficienten er signifikant på et 5 procentniveau. 1990K2-1999K2-2009K3 Side 9 I lyset af den finansielle krise virker det umiddelbart ikke overraskende, at de finansielle markeder (når der korrigeres for konjunktursituationen) har en betydelig effekt på væksten i dansk økonomi. Resultatet bekræfter dog vigtigheden af, at vi i Danmark fortsat sætter fokus på at skabe de bedst mulige rammer for de finansielle markeder, så vi undgår en betydelig forværring af forholdene, som set under finanskrisen. Men også vigtigheden af at have rammer, der samtidig understøtter de finansielle markeders rolle som drivkraft for vækst. Dvs. fra politisk side skal der også være fokus på, at evt. regulering af den finansielle sektor ikke slår væksten ned. 7 Finanskrisens startede i 2. halvår 2007, hvor der opstod betydelig uro på de internationale finansielle markeder, som følge af tab på såkaldte subprime lån til amerikanske boligejere.

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere