STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016"

Transkript

1 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016

2 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet i Holbæk Kommune hæves, og den enkelte unges muligheder for at skabe sig et godt liv øges. Bidrage til at flere unge bliver mere selvhjulpne, så de i højere grad klarer sig uden kommunens støtte.

3 Målgruppen Unge i uddannelse Gruppen unge i uddannelse omfatter de unge, som er i gang med folkeskolens sidste år, går på en ungdomsuddannelse eller er i gang med videreuddannelse, efteruddannelse eller omskoling. Unge i uddannelse er i princippet ude af kommunens hænder. Alligevel spiller kommunen en rolle i forhold til disse unge og deres muligheder for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Fokusområder i Uddannelsesplan 2016: Bredde i vejledningen Gode studiemiljøer Forebyggelse af frafald

4 Unge i uddannelse 1 af 6 Løfte erhvervsuddannelsernes status blandt de unge gennem uddannelsesvejledningen, bl.a. gennem synliggørelse af mulighederne for at få læreplads og efterfølgende job, involvering af rollemodeller fra håndværksfag mv. I 2016 har vi i samarbejde med EUC haft flere brobygningsforløb og find dit fag -aktiviteter, der alle peger ind i at synliggøre erhvervsuddannelserne. 10. Klassecenteret har et styrket samarbejde med EUC. Alle unge har til studiestart august 2016 en opdateret uddannelsesplan og prognosen viser større søgning til erhvervsuddannelserne end de 3 foregående år. Fælles ansøgning om brobygningsforløb i samarbejde med ZBC, Næstved Næstved, Kalundborg, Vordingborg kommuner, EUC, VUC Holbæk.

5 Unge i uddannelse 2 af 6 Hjælpe unge, som oplever et stort forventningspres fra omgivelserne, til at håndtere presset og finde sin egen vej. Vi har erfaret, at det i nogen grad er systemets pres og forventning om uddannelse, der udfordrer de unge, end fra dem selv og deres familier. Vi har tilrettelagt flere vejledningsforløb for unge, der tager udgangspunkt i at arbejde med lav grad af motivation, selvværd og social isolation. Vejledningsforløbet er udarbejdet i samarbejde med STAR for projektmidler og har en god effekt. Tilbuddet fortsætter i 2017.

6 Unge i uddannelse 3 af 6 Samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner om fortsat udvikling af gode studiemiljøer. Vi er aktive på erhvervsuddannelserne via Ungeguiden, som fysisk er på EUC. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om overgangene fra 9.kl/10. klasse, uddannelseshjælp eller andet, bl.a. ved fastholdelsesmentor, faste procedurer for samarbejde ved studiestart og planer om konkret samarbejde ind i studiestart, f.eks. på VUC (basisklasse, som er 9. kl. for voksne).

7 Unge i uddannelse 4 af 6 Samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner om etablering af studiemulighed i Holbæk (Study Lab) via fjernundervisning o.lign. Byrådet har efter indstilling fra Vækstudvalget bevilget 3,3 mio til opstart af nyt Uddannelsesog Læringscenter i Holbæk by Dialogen med uddannelsesudbydere om etablering af studiemuligheder i Holbæk er i gang; konkret med UCSJ omkring ny sygeplejeruddannelse

8 Unge i uddannelse 5 af 6 Samarbejde med virksomheder om at skabe flere lære- og praktikpladser, bl.a. gennem partnerskabsaftale mellem EUC, UU, Dansk Byggeri og Holbæk Kommune. Partnerskabsaftalen er drøftet i udvalget og der ønskes et tættere og mere forpligtende samarbejde om lære- og praktikpladser. Dette samarbejde indgår i virksomhedsopgaven vi løser sammen med AKBI.

9 Unge i uddannelse 6 af 6 Styrke vejledningsindsatsen overfor unge, som er i arbejde, men ikke har en uddannelse. Indsatsen i 2016 har bestået i en åben rådgivning om uddannelse. Der er ikke etableret en målrettet og fokuseret indsats på disse unge.

10 Målgruppen Unge tæt på uddannelse Unge tæt på uddannelse er de unge, som med vejledning, støtte eller en eller anden form for indsats vurderes at kunne påbegynde en kompetencegivende uddannelse indenfor mindre end et år. På fagsprog betegnes disse unge ofte som uddannelsesparate eller åbenlyst uddannelsesparate. Gruppen indeholder også unge, som er i job samt de unge kommunen ikke har kontakt med, fordi de f.eks. er på højskoleophold, ude at rejse, hjemmegående og forsørges af ægtefællen o.lign. Disse unge har evnerne til at gennemføre en uddannelse, men mangler måske et skub i den rigtige retning, motivation og troen på sig selv. Fokusområder i Uddannelsesplan 2016: Motivation og vejledning Netværk og fritidsjobs Brobygning til uddannelser

11 Unge tæt på uddannelse 1 af 4 Udvikle overgangstilbud og forforløb, som kan styrke faglige forudsætninger og bidrage til, at den unge får selvværd og tro på sig selv gerne sammen med andre aktører. Vi arbejder tværfagligt på flere tiltag: Udviklingsprojekt 10 kl/euc Projekt for psykisk sårbare sammen med UU, VUC og EUC Brobygningsforløb Fastholdelsesmentorer Fælles vejledningsforløb Tæt samarbejde med produktionsskolerne

12 Unge tæt på uddannelse 2 af 4 Aktivt involvere netværket omkring den unge i at motivere og vejlede den unge, herunder forældre, foreninger, idrætsklubber m.fl. SSP har styrket det opsøgende arbejde med familie og netværk. Indsatsen med frivillige mentorer er øget. Trivselskonsulent i de ældste modtagelsesklasser understøtter unge vej ind i fællesskaber og fritidsliv

13 Unge tæt på uddannelse 3 af 4 Samarbejde med virksomheder om skabelse af fritidsjobs. Der er udpeget en koordinator i Ung Holbæk, som har fokus på skabelse og formidling af fritidsjob

14 Unge tæt på uddannelse 4 af 4 Udvide brobygningsordningen, så unge kan opnå større indsigt i, hvad forskellige uddannelser indeholder, og dermed gøre den unge mere afklaret om de valg han eller hun træffer. Fælles ansøgning om brobygningsforløb i samarbejde med ZBC, Næstved Næstved, Kalundborg, Vordingborg kommuner, EUC, VUC Holbæk

15 Målgruppen Unge med behov for længerevarende støtte forud for start på uddannelse Unge med behov for længerevarende støtte, før de kan starte på en erhvervskompetencegivende uddannelse, er ofte unge, som har haft en svær start i livet. De har faglige, sociale og/eller personlige udfordringer. Nogle af disse unge har påbegyndt uddannelse flere gange, men er droppet ud. Andre igen er aldrig kommet i gang. I fagsprog kaldes disse unge ofte aktivitetsparate. Fokusområder i Uddannelsesplan 2016: Styrke faglige, personlige og sociale kompetencer Fastholdelse af uddannelsesfokus

16 Unge med behov for længerevarende støtte 1 af 5 Udvide brugen af den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrundskoleuddannelsen (EGU) og produktionsskolerne i fleksible forløb. Der samarbejdes med produktionsskolerne og UU om både KUU, EGU og særligt tilrettelagte produktionsskoleforløb, f.eks. forløb, hvor lærer på forløbet samarbejder med mentor om konkrete unge Kvoten på sidste optag af KUU-elever var fyldt helt op.

17 Unge med behov for længerevarende støtte 2 af 5 Udvide og videreudvikle garantiskoleindsatser, så unge, der skifter uddannelsesspor, fastholdes i uddannelse i perioden mellem to uddannelser. Der er fortsat drøftelse af, hvordan en sådan indsats bedst sammensættes.

18 Unge med behov for længerevarende støtte 3 af 5 Følge disse unge tæt i overgangen fra Læring & Trivsel til Uddannelse til alle unge. Der er nu faste samarbejdsmøder hver måned mellem Familiecenter og Ungeindsatsen for at følge disse unge tæt i overgangen.

19 Unge med behov for længerevarende støtte 4 af 5 Udvikle proaktiv vejledning i overgangen mellem ung og voksen, f.eks. styring af privatøkonomi. Der er etableret frivillig gældsog økonomirådgivning i Frivillighedens hus. Vi har 25 frivillige mentorer, der arbejder med uddannelsesfastholdelse, og unge der starter i uddannelse. Der har været afholdt et fælles møde med de frivillige organisationer der deltog 10. Der er indgået samarbejdsaftale med Dansk Røde kors i 2017.

20 Unge med behov for længerevarende støtte 5 af 5 Gøre aktivt brug af rollemodeller for at vise de unge, at det har kunnet lykkes for andre trods en vanskelig opvækst eller andre udfordringer i livet. Vi har ikke gjort aktiv brug af rollemodeller, men har planer om at drage nytte af konkrete unges erfaringer fra projekt psykisk sårbare. Planen er, at de unge holder oplæg for nye deltagere.

21 Målgruppen Unge i særligt tilrettelagte forløb For nogle unge er det ikke muligt at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på grund af f.eks. svære bevægelseshandicap, psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade eller kroniske smerter. Disse unge har brug for særligt tilrettelagte forløb, som giver de unge mulighed for at klare sig bedst muligt i eget liv. Fokusområder i Uddannelsesplan 2016: Fleksible uddannelsesforløb Praktiske forløb og samarbejde med virksomheder

22 Unge i særligt tilrettelagte forløb 1 af 2 Udvide brugen af den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrundskoleuddannelsen (EGU) og produktionsskolerne i fleksible forløb i samspil med den særligt tilrettelagte uddannelse (STU) og tilpasset den enkelte unges behov. Der samarbejdes med produktionsskolerne og UU om både KUU, EGU og særligt tilrettelagte produktionsskoleforløb, f.eks. Forløb, hvor lærer på forløbet samarbejder med mentor om konkrete unge.

23 Unge i særligt tilrettelagte forløb 2 af 2 Udvikle flere praksisrettede forløb i den særligt tilrettelagte uddannelse (STU). Der er udviklet moduler på CSU, der inkluderer praktik forløb som en del af uddannelsen Det modulopbyggede STUforløb er nu implementeret på CSU, og det giver bedre mulighed for integrere praktiske forløb og arbejdsprøvninger i uddannelsen.

24 Det måler vi på (indikatorer): Målgruppe Målsætning Vi måler på (indikator): Status seneste tal Unge i uddannelse Flere unge gennemfører deres uddannelse Afbrydelsesprocenten indenfor 1 år på gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser i Holbæk Kommune (reduceres) Elever startet i 2013: 18 % Der er ikke opgjort tal for 2014 endnu Unge tæt på uddannelse Flere unge kommer i uddannelse, hurtigere Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparat i 8. klasse (øges) Pr. 1/6 2015: 68% Pr 1/6 2016: 68% Gennemsnitlig varighed på uddannelseshjælp for uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate (reduceres) Skoleåret 2014/15: 19 uger Skoleåret 2015/16: 22 uger Unge med behov for længerevarende støtte Flere aktivitetsparate unge bliver uddannelsesparate, hurtigere Gennemsnitlig varighed på uddannelseshjælp for aktivitetsparate (reduceres) Skoleåret 2014/15: 36 uger Skoleåret 2015/16: 35 uger Unge i særligt tilrettelagte forløb Flere unge kommer ud på det rummelige arbejdsmarked, hurtigere Flere bliver afklaret til den rette forsørgelse, hurtigere Andelen af unge med STU fra CSU, der går videre til almen uddannelse eller virksomhedspraktik (øges) Vi har ikke pt data, der gør os i stand til at måle på dette. Ny registreringspraksis skal indføres. Skoleåret 2014/15: 58% (7 elever ud af 12) Skoleåret 2015/16: 55% (6 elever ud af 11)

25

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Maj 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet i Holbæk

Læs mere

Uddannelsesplan Februar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Uddannelsesplan Februar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelsesplan 2016 Februar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelse til alle unge Indledning Der er brug for kvalificeret arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd. Samtidig

Læs mere

UDDANNELSESPLAN 2016. Præsentation v. Julie Becher:

UDDANNELSESPLAN 2016. Præsentation v. Julie Becher: UDDANNELSESPLAN 2016 Præsentation v. Julie Becher: Forslag til Uddannelsesplan 2016 Forslag til indikatorer (det vi måler på) Emner, som udvalget i 2016 dykker ned i Tidsoversigt det politiske arbejde

Læs mere

UDDANNELSESPLAN 2017 STATUS AUGUST 2017 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSESPLAN 2017 STATUS AUGUST 2017 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSESPLAN 2017 STATUS AUGUST 2017 Uddannelsesplan 2017 - overblik Afsæt i økonomien og budgetændringer fra 2016 til 2017: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Uddannelsesrettet indsats og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN NOVEMBER 2015

UDDANNELSESPLAN NOVEMBER 2015 UDDANNELSESPLAN 2016 25. NOVEMBER 2015 UNGE I ELLER TÆT PÅ KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE Tidsoversigt det politiske arbejde med Uddannelsesplan 2016 23. September AMU 28. Oktober AMU 25. November AMU 16.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN OKTOBER 2015: UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSESPLAN OKTOBER 2015: UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSESPLAN 2016 28. OKTOBER 2015: UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tidsoversigt det politiske arbejde med Uddannelsesplan 2016 23. September AMU 28. Oktober AMU 25. November AMU 16. December AMU Januar AMU

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde BSU/EBU februar 2018 www.ballerup.dk Ballerup Kommunes 0-25 års strategi Sammenhængen i udviklingen 0-25 år Forpligtende samarbejder Fællesskab for Alle Alle i Fællesskab

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

STATUS PÅ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE STATUS PÅ Omstillingsgrupperne i foråret 2014 Byrådet etablerede i foråret 2014 fire omstillingsgrupper under overskrifterne: Læring og trivsel hos børn og unge Uddannelse til alle unge 15-30 år Alle kan

Læs mere

UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 Uddannelsesplan 2018 - overblik Afsæt i økonomien og budgetændringer fra 2018 til 2018: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Uddannelsesrettet indsats og

Læs mere

Uddannelsesplan FORSLAG 14. december 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Uddannelsesplan FORSLAG 14. december 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelsesplan 2017 FORSLAG 14. december UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Forord Uddannelsesplan 2017 er den politiske plan for uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Planen er blandt andet udarbejdet på baggrund

Læs mere

Uddannelsesplan 2016. UDKAST/14. januar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Uddannelsesplan 2016. UDKAST/14. januar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelsesplan 2016 UDKAST/14. januar 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelse til alle unge Indledning Der er brug for kvalificeret arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd.

Læs mere

Uddannelsesplan UDKAST november 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Uddannelsesplan UDKAST november 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelsesplan 2017 UDKAST november UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Indledning Der er brug for uddannet og kvalificeret arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd. Samtidig giver

Læs mere

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi?

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Oplæg RAR 15.09.16 Ungeenheden i Jammerbugt Etableret januar 2015 Oprindeligt bestod enheden af rådgivere, UU vejledere, 1 administrativ medarbejder og 1 afdelingsleder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Ungeindsatsen i Jammerbugt Kommune

Ungeindsatsen i Jammerbugt Kommune RAR Nordjylland 18. januar 2018 Ungeindsatsen i Jammerbugt Kommune Sundheds og Arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen Opfølgning på RAR møde den 16. september 2016 Hvad gjorde vi i september 2016? Møder de

Læs mere

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet. 9.1. 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Profilmodellen udarbejdes én gang om året, og bruges til at evaluere

Læs mere

Uddannelsesplan December 2017 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Uddannelsesplan December 2017 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelsesplan 2018 December 2017 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Forord Uddannelse handler om at investere i vores unge! Uddannelse er grundlaget for at kunne skabe sig det gode liv, hvor man kan forsørge sig

Læs mere

Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg

Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg Ungekontakten 8. februar 2018 Afdelingsleder Keziban Bilal Aydin Baggrund for Ungekontakten I Frederikssund Kommune er der politisk, ledelsesmæssigt og blandt

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Juni 2016 Sådan gør vi fremskridt en status, juni 2016 Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Oplæg for politiske udvalg i Randers Kommune 21. februar 2017 v. udvalgsformand Sine Agerholm (A) og chef for Uddannelse til Alle Unge Julie Becher Hvorfor vi i Holbæk Kommune er gået all in på kerneopgaven

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017 Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 2018 ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Regler og begreber Den lige vej for unge er at gå fra folkeskolens 9. eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse, som enten kan være erhvervskompetencegivende

Læs mere

RANDERS UDDANNER ALLE UNGE

RANDERS UDDANNER ALLE UNGE RANDERS UDDANNER ALLE UNGE - RANDERS UDDANNER ALLE UNGE MÅLSÆTNING: Uddannelse, beskæftigelse, selvforsørgelse og livsduelighed NATIONALE MÅL FOR FOLKESKOLEN 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Oplæg på konferencen JAGTEN PÅ 95 PCT. - HVAD VIRKER! Odense Congress Center 22. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Serviceinformation STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU står for den særlig tilrettelagte

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

UDDANNELSE DER FØRER TIL BESKÆFTIGELSE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

UDDANNELSE DER FØRER TIL BESKÆFTIGELSE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET UDDANNELSE DER FØRER TIL BESKÆFTIGELSE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER FAKTA OM UDDANNELSE I ODENSE 1. Unge skal bevidst vælge ungdomsuddannelse, der fører til beskæftigelse 2.

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018 Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate UU Sydfyns vejeldning er med

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune

Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune Baggrunden Nye uddannelsespolitiske målsætninger mere ambitiøse:

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Strategiplan for Samarbejde om uddannelse

Strategiplan for Samarbejde om uddannelse 1 Strategiplan for Samarbejde om uddannelse 2018-2021 2 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ OG HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI? Andelen af unge, der vælger og gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, inden de fylder 22

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Politisk målsætning Flere skal have en uddannelse Flere skal vælge den erhvervsrettede

Læs mere

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (herefter benævnt STU) i Favrskov Kommune.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik

Kvartalsrapport 3. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 efterskole engagement erhvervsuddannelse ung lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Processuelt arbejde med uddannelsesparathed (herunder klassekonference i 7. kl. med fokus på mulige ikke uddannelsesparate elever) Forberedelse og

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version 21.11.2011 1. Indledning Indeværende handleplan er den indledende skitse omkring ungeindsatsen med særligt fokus på tematikker opsat på mål og målopfyldelse.

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

JUNI 2019 BESKRIVELSE AF UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

JUNI 2019 BESKRIVELSE AF UDDANNELSE TIL ALLE UNGE JUNI 2019 BESKRIVELSE AF UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Indhold Kerneopgaven uddannelse til alle unge... 3 Hvad er uddannelse?... 4 Hvem er de unge?... 5 Lovgivningen bag kerneopgaven...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 1. Vejledning i grundskolen Målgruppe Individuel vejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning 4. - 6. klasse Tilbud om Undervisningsmateriale

Læs mere

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt.

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt. Kvartalsrapport UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Kvalitetsrapporten er en del af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. Rapporterne

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale. mellem. Dansk Byggeri EUC Nordvestsjælland UU Nordvestsjælland Holbæk Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale. mellem. Dansk Byggeri EUC Nordvestsjælland UU Nordvestsjælland Holbæk Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri EUC Nordvestsjælland UU Nordvestsjælland Holbæk Kommune Gældende 1. oktober 2014 til 31. december 2016 Aftalens parter Denne forpligtende partnerskabsaftale

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

UDDANNELSESPLAN Uddannelsesplan 2020

UDDANNELSESPLAN Uddannelsesplan 2020 Rammer UDDANNELSESPLAN og retning 2017 for Uddannelsesplan 2020 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25. juni 2019 Opbygningen af Uddannelsesplan 2020 Administrationen anbefaler, at Uddannelsesplan

Læs mere

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019 Indledning Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Odder Kommune 2. kvartal 2019 UUs målgruppe dækker unge til det 25. år, eller indtil de har en gennemført ungdomsuddannelse. Nærværende rapport er således

Læs mere

Anbefalinger: Virksomhedsvejen

Anbefalinger: Virksomhedsvejen Anbefalinger: Virksomhedsvejen I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et politisk projektudvalg (et såkaldt 17, stk 4- udvalg) som frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering

Læs mere

Uddannelsesplan FORSLAG - Oktober 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Uddannelsesplan FORSLAG - Oktober 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelsesplan 2019 FORSLAG - Oktober 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Forord Uddannelse til Alle Unge bygger som kerneområde på viden om, at uddannelse er en god investering i fremtiden. Uddannelse er den

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

PPR S BIDRAG I EN KOMMUNAL UNGEINDSATS UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

PPR S BIDRAG I EN KOMMUNAL UNGEINDSATS UDDANNELSE TIL ALLE UNGE PPR S BIDRAG I EN KOMMUNAL UNGEINDSATS Oplæg KL PPR-konference 20. juni 2017 Mit oplæg Om udfordringerne på unge- og uddannelsesområdet Om ekspertudvalgets, KL s og regeringens udspil Om kerneopgaven Uddannelse

Læs mere

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild 1. kvartal 2018 Rapporten fortæller om, hvordan uddannelsesvejledningen for unge i UU Rebild tilrettelægges, og hvilke målgrupper der er for vejledningen

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate UU Sydfyns vejeldning er med udgangspunkt

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

UDDANNELSE SOM VÆKSTGENERATOR MULIGE KONKRETE INDSATSER VÆKSTUDVALGET DEN 9/ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE SOM VÆKSTGENERATOR MULIGE KONKRETE INDSATSER VÆKSTUDVALGET DEN 9/ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE SOM VÆKSTGENERATOR MULIGE KONKRETE INDSATSER VÆKSTUDVALGET DEN 9/2-2016 Men først lidt repetition (Gentagelse fremmer forståelsen?) Sundhed Uddannelse giver fordele for den enkelte Beskæftigelse

Læs mere

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10.

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. Højskolernes og frie fagskolers mentorordning v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. september 2014 Rundt om Hvem er de unge uden ungdomsuddannelse på højskole Effektundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesplan FORSLAG - November 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Uddannelsesplan FORSLAG - November 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Uddannelsesplan 2019 FORSLAG - November 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE Forord Uddannelse til Alle Unge bygger som kerneområde på viden om, at uddannelse er en god investering i fremtiden. Uddannelse er

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere