Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 6 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001 Account Statistics for organic farming 2001 København 2002

2 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Symbols - Nil or less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive or not disclosable Data not available Horizontal or vertical line indicates break in series, which means that data before and after break in series are not fully comparable Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown.

3 Indholdsfortegnelse: Forord...4 Økologisk jordbrugs økonomi Tabel 1 Alle bedrifter...17 Tabel 2 Planteproduktion, omlagte bedrifter...18 Tabel 3 Mælkeproduktion, omlagte bedrifter...19 Tabel 4.1 Alle bedrifter: Ressourcer, høstudbytte og mælkeydelse...20 Tabel 4.2 Alle bedrifter: Resultatopgørelse...21 Tabel 4.3 Alle bedrifter: Investering, finansiering og balance...22 Tabel 4.4 Alle bedrifter: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital...23 Tabel 5.1 Heltids- og deltidsbedrifter: Ressourcer, høstudbytte og mælkeydelse...24 Tabel 5.2 Heltids- og deltidsbedrifter: Resultatopgørelse...25 Tabel 5.3 Heltids- og deltidsbedrifter: Investering, finansiering og balance...26 Tabel 5.4 Heltids- og deltidsbedrifter: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital...27 Tabel 6.1 Planteproduktion: Ressourcer og høstudbytte...28 Tabel 6.2 Planteproduktion: Resultatopgørelse...29 Tabel 6.3 Planteproduktion: Investering, finansiering og balance...30 Tabel 6.4 Planteproduktion: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital...31 Tabel 7.1 Mælkeproduktion: Ressourcer, høstudbytte og mælkeydelse...32 Tabel 7.2 Mælkeproduktion: Resultatopgørelse...33 Tabel 7.3 Mælkeproduktion: Investering, finansiering og balance...34 Tabel 7.4 Mælkeproduktion: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital...35 Materialeudvælgelse og beregningsmetoder...36 Ordforklaring...38 English abstract: The economics of organic holdings Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 3

4 Forord Statistikken for økologisk jordbrug er udarbejdet efter samme retningslinier som instituttets øvrige regnskabsstatistikker for jordbrugsområdet. Publikationen angiver statistikkens hovedresultater for de seneste 5 år. Resultaterne er baseret på regnskaber fra 308 repræsentativt udvalgte økologiske bedrifter med autorisation i maj Af de 308 bedrifter er 19 gartnerier, mens de øvrige 289 er landbrug. Den arealmæssige bundgrænse for de udvalgte bedrifter er et arealtilliggende på 10 ha. Jordbrug med under 10 ha er dog medtaget, såfremt bedriftens samlede standarddækningsbidrag i 2001 overstiger 8 Europæiske Størrelses Enheder (ESE). Fra år 2001 er tabelopstillingen ændret således, at der fra regnskaber for 2001 skelnes mellem regnskaber med og uden privatøkonomi. Tabelopstillingen er ændret på sådan en måde, at ressourcegrundlag, resultatopgørelse, investering og balance vises for alle landbrug (jf. f.eks. tabel ). For de jordbrug, hvor der foreligger privatøkonomiske oplysninger vises brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital (jf. f.eks. tabel 4.4). Variabelnumrene i tabellerne henviser til ordforklaringen bagest i publikationen, som giver en supplerende beskrivelse af indholdet af variablene samt en oversættelse til engelsk. Med få undtagelser er variabelnumrene de samme, som er anvendt for landbrug i Serie A. På instituttets hjemmeside er der adgang til mere detaljerede regnskabsdata og en publikation om udvælgelse og metode. For velvilje i forbindelse med materialets fremskaffelse rettes en tak til de implicerede jordbrugere, økonomikonsulenter og revisorer. Bearbejdningen er foretaget af instituttets statistisk afdeling, hvor Henning Porskrog har udvalgt og sammenvejet regnskabsmaterialet, mens Knud L. Sørensen og Henrik B. Pedersen har stået for afvikling af den øvrige databehandling. Kontrollen af de indberettede regnskaber er foretaget af Henrik B. Pedersen, Inger Larsen, Mona Kristoffersen, Peter V. Jensen, Rasmus A. Nielsen, Steffen Møllenberg, Svend Sørensen og America Solange Sotelo. Publikationen er redigeret af America Solange Sotelo i samarbejde med kontorchef Vøgg Løwe Nielsen. Fødevareøkonomisk Institut, november Ole P. Kristensen 4 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

5 Driftsresultatet stort set uændret Økologisk jordbrugs økonomi 2001 Driftsresultatet, det vil sige overskuddet før vederlag til brugerfamilien, var næsten uændret fra 2000 til 2001, jf. figur 1. Bruttoudbyttet faldt med kr. til kr. En samtidig nedgang i driftsomkostningerne og nettorenteudgifterne på henholdsvis kr. og kr. resulterede i det næsten uændrede driftsresultat på kr. Figur 1. Driftsresultat for økologiske bedrifter, kr. pr. bedrift Driftsresultat Nettorenteudgifter Kilde: Tabel 1 Bedrifter under omlægning havde et mindre areal end allerede omlagte bedrifter Udviklingen i driftsresultatet dækker over markante forskelle afhængig af, om bedriften var under omlægning eller helt omlagt til økologisk drift. I forhold til 2000 steg driftsresultatet for omlagte bedrifter kr., hvorimod der var tale om et fald på kr. for bedrifter under omlægning. Det skyldtes først og fremmest, at bedrifter under omlægning i gennemsnit havde et mindre jordbrugsareal samt færre dyr pr. bedrift end i 2000 og dermed var mindre end de allerede omlagte bedrifter. Der var kun 531 bedrifter, der var under omlægning i 2001, et fald på 32 pct. i forhold til Det er den laveste tilgang til erhvervet i de år, der er ført økologisk regnskabsstatistik. Af de 531 bedrifter, der i 2001 var under omlægning, var der kun 20, der var under omlægning til økologisk mælkeproduktion. Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 5

6 I statistikken er det et væsentligt kriterium for grupperingerne, hvorvidt bedrifterne er omlagte eller under omlægning. I det følgende er der lagt vægt på at beskrive den økonomiske udvikling for omlagte økologiske bedrifter og sammenligne med udviklingen for konventionelle bedrifter, mens økonomien på bedrifter under omlægning ikke vil blive behandlet selvstændigt. Flere planteavlere Mælkeproduktionen stod for 55 pct. af bruttoudbyttet Største bedrifter i Jylland Alle økologiske bedrifter Regnskabsstatistikken er repræsentativ for alle 2492 økologiske bedrifter med et arealtilliggende på 10 ha og derover. Det gennemsnitlige jordbrugsareal faldt med 2 pct. i 2001, mens antallet af dyreenheder faldt med næsten 10 pct. pr. bedrift for alle økologiske jordbrug. Det skyldtes, at relativ mange af de bedrifter, der var under omlægning, var planteavlere. Arbejdsindsatsen er ligeledes faldet med 173 arbejdstimer fra 2464 arbejdstimer til 2291 arbejdstimer pr. bedrift, jf. tabel 1. Bruttoudbyttet faldt med 8 pct. til kr. pr. bedrift i forhold til 2000, jf. tabel 4.2. For økologiske bedrifter stod mælkeproduktionen i 2001 for 55 pct. af det samlede bruttoudbytte, mens svine- og fjerkræproduktionen mv. kun bidrog med 10 pct. I modsætning til konventionelle bedrifter, hvor svinebedrifterne dominerede, jf. figur 2. I forhold til 2000 er der dog sket et fald i mælkeproducenternes andel af det samlede bruttoudbytte fra 57 pct. til 55 pct. for økologerne. Planteavl stod for 17 pct. af bruttoudbyttet og andelen var næsten uændret i forhold til 2000, hvorimod tilskuddene udgjorde 18 pct. af bruttoudbyttet mod 14 pct. i Kun en femtedel af de økologiske bedrifter findes på Øerne, og målt på jordbrugsarealet og husdyrenheder var de mindre end 2/3 af størrelsen af bedrifterne i Jylland. Bedrifterne på Øerne har relativt flere specialafgrøder, mens bedrifterne i Jylland er præget af de mange kvægbedrifter med store grovfoderarealer, jf. tabel 4.1. I 2001 var bruttoudbyttet i Jylland på 1,0 mio. kr. pr. bedrift, mens det på Øerne var på kr. pr. bedrift, jf. tabel Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

7 Figur 2. Bruttoudbytte for økologiske og konventionelle bedrifter, 2000 og 2001 Procent Økologiske bedrifter Konventionelle bedrifter Planter Kvæg Svin, fjerkræ mv. Tilskud Kilde: Tabel 4.2. Faldende investeringer I 2001 var de gennemsnitlige investeringer på økologiske bedrifter de laveste, der er set i erhvervet i de seneste 5 år, jf. figur 3. I gennemsnit blev der investeret kr., hvilket er et fald på kr., eller 45 pct. i forhold til Investeringerne i jordbrugsaktiver faldt kr. i forhold til året før og var dermed på det næstlaveste niveau i perioden, jf. figur 3. Nettokøb af jord og bygninger mv. faldt med 42 pct. Ellers kan faldet tilskrives mindre investeringer i stalde og inventar, jf. tabel 1 og 4.3. En årsag kan være, at de bedrifter, der var under omlægning i 2001, hovedsagelig var små plantebedrifter. I Jylland blev der i 2001 i gennemsnit investeret kr. pr. bedrift i jordbrugsaktiver på de økologiske bedrifter, mens der kun blev investeret kr. på Øerne, jf. tabel 4.3. Egenfinansieringen faldt fra kr. til kr. for alle økologiske bedrifter. Fremmedfinansieringen for alle økologiske bedrifter udgjorde kr. pr. bedrift, hvilket var kr. lavere end i Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 7

8 Figur 3 Investeringer, alle økologiske bedrifter, kr. pr. bedrift Investeringer i jordbrugsaktiver Øvrige investeringer Kilde: Tabel 1. Driftsresultatet før renter udgjorde 37 pct. af brugerfamiliens løbende indkomst Den løbende opsparing steg Brugerfamiliens privatøkonomi Blandt de bedrifter, hvori privatøkonomi indgår, udgjorde driftsresultatet før renter kr., hvilket er 37 pct. af brugerfamiliens gennemsnitlige samlede løbende indkomst, jf. tabel 4.4. Driftsresultatet før renter suppleredes med løn og overførselsindkomster på kr., overskud fra bolig på kr. og driftsresultat før renter fra andre erhverv på kr. Nettorenteudgifterne faldt fra kr. til kr. i Det bevirkede, at den løbende indkomst steg med kr. til kr. De personlige skatter steg med kr. til kr., mens privatforbruget var næsten uændret. Resultatet blev, at den løbende opsparing steg med kr. til minus kr. pr. bedrift. 8 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

9 Yngre jordbrugere og større økologiske bedrifter Heltids- og deltidsbedrifter I 2001 var der deltidsbedrifter, svarende til 56 pct. af de økologiske bedrifter. Deltidsbedrifterne disponerede i gennemsnit over et jordbrugsareal på 28 ha pr. bedrift, svarende til 27 pct. af det samlede jordbrugsareal på alle økologiske bedrifter. Brugerne på deltidsbedrifterne var i gennemsnit 47 år. Sammenlignes med konventionelle deltidsbedrifter (jf. tabel 12.1, Serie A nr. 86) ses, at arealet pr. bedrift her var på 26 ha pr. bedrift, samt at brugernes gennemsnitlige alder var 52 år. Det gælder således, at økologiske deltidsjordbrugere gennemsnitligt er yngre end konventionelle deltidsjordbrugere, og har lidt større bedrifter. Deltidsbedrifternes struktur afspejler sig i det økonomiske resultat for Driftsresultatet for økologiske deltidsbedrifter var på kr. pr. bedrift. I forhold til 2000 er driftsresultatet blevet forbedret med kr. Brugerfamiliens privatøkonomi Driftsresultatet før renter for jordbrug suppleredes i deltidsbedrifterne med løn og overførselsindkomster på kr., overskud fra bolig på kr. og driftsresultat før renter fra andre erhverv på kr., jf. tabel 5.4. Den samlede løbende indkomst for brugerfamilien på økologiske deltidsbedrifter udgjorde herefter gennemsnitligt kr. I gruppen med 1-2 årsværk var der flere bedrifter med malkekvæg, og denne tendens forstærkedes i gruppen med 2-3 årsværk. Det var dog i gruppen med 3 årsværk og derover, hvor mælkeproduktionen var mest dominerende, jf. tabel 5.2. Heltidsbedrifterne stod for 89 pct. af udbytte før tilskud Heltidsbedrifterne stod for 89 pct. af det samlede bruttoudbytte før tilskud. De 206 bedrifter i gruppen af 3 årsværk og derover frembragte 33 pct. af det samlede bruttoudbytte før tilskud for alle økologiske bedrifter. Denne gruppe af bedrifter skilte sig ud fra de øvrige heltidsbedrifter ved at være markant større. I forhold til bedrifter med to til tre årsværk var de i gennemsnit næsten dobbelt så store målt på jordbrugsareal, antal malkekøer og jordbrugsaktiver, jf. tabel 5.1. Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 9

10 Stordriftsfordele ses også indenfor økologiske jordbrug De bedrifter i gruppen af deltidsbedrifter frembragte 11 pct. af det samlede bruttoudbytte før tilskud for alle økologiske bedrifter. Til gengæld fik deltidsbedrifterne 33 pct. af de samlede tilskud for alle økologiske bedrifter, jf. tabel 5.2. Lønningsevnen pr. time for deltidsbedrifter var negativ, -31 kr., hvilket indikerer, at disse bedrifter ikke kunne drives uden de høje tilskud, jf. figur 4. Som det fremgår af figur 4, kompenserede tilskuddene for de lave driftsresultater. I forhold til året før henter gruppen af heltidsbedrifter med 3 årsværk og derover 12 pct. af deres driftsresultat i tilskuddene, mens de kun hentede 10 pct. i Lønningsevnen pr. time for heltidsbedrifter opdelt efter årsværk blev på henholdsvis 50 kr., 69 kr. og 101 kr. pr. time. Forrentningsprocenten af aktiver i selveje i 2001 blev tilsvarende på henholdsvis -0,4 pct., 1,2 pct. og 2,9 pct. pr. bedrift, mens resultatet for deltidsbedrifter blev 4,1 pct. Disse resultatmål indikerer, at der er væsentlige stordriftsfordele indenfor økologisk produktion, ligesom det er tilfældet for konventionel produktion. Figur 4. Driftsresultat og tilskud for økologiske heltids- og deltidsbedrifter, kr. pr. bedrift Deltidsbedrifter 1,0-1,9 årsværk 2,0-2,9 årsværk 3 årsværk og derover Driftsresultat Tilskud Kilde: Tabel Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

11 Flere større bedrifter omlægger til økologisk produktion Planteproduktion I 2001 var der 907 omlagte bedrifter med økologisk planteproduktion. Det svarer til en forøgelse på 24 pct. eller 178 flere bedrifter end i 2000, jf. tabel 6.1. Desuden var der i bedrifter, som var under omlægning til økologisk planteproduktion. I takt med at omlægningerne fuldføres de kommende år, ventes en forøgelse i den økologiske planteproduktion. Arealet pr. bedrift er for de omlagte bedrifter steget med 19 pct. i forhold til Det skyldes, at de bedrifter, der var under omlægning i 2000 i gennemsnit har været arealmæssigt større end de allerede omlagte bedrifter, jf. tabel 6.1. Deltidsbedrifterne udgjorde 77 pct. af det samlede antal omlagte plantebedrifter. For at kunne sammenligne resultater for konventionelle og for omlagte økologiske bedrifter med planteavl er der udvalgt en sammenligningsgruppe af konventionelle bedrifter, jf. tabel Sammenligningsgruppen er udvalgt således, at bedriftsstørrelse, produktionssammensætning og brugeralder stort set svarer til de tilsvarende oplysninger for økologiske bedrifter. Herved opnås, at konstaterede forskelle hovedsagelig kan henføres til variationen i produktionsmetoder. Forbedret driftsresultat Større produktivitet Til trods for større dyrket areal pr. bedrift er bruttoudbyttet næsten uændret i forhold til Derimod er driftsomkostningerne faldet med 9 pct. eller kr. Driftsresultatet før renter er dermed steget med kr. Som følge af, at nettorenteudgifterne endvidere er faldet med 6 pct., eller 8000 kr., er driftsresultatet blevet forbedret med kr., fra kr. til kr. Driftsresultatet for de konventionelle planteavlsbedrifter var kr., men dog stadig kr. bedre end for de økologiske jordbrugere. Som det fremgår af figur 5, er det i høj grad tilskuddene, som sikrer, at driftsresultatet ikke bliver endnu dårligere, end det er tilfældet. Lønningsevnen pr. time er faldet fra 20 kr. i 2000 til 18 kr. i Arbejdsindsatsen er faldet med 7 pct. eller med 115 arbejdstimer, især på grund af mindre anvendelse af lønnet arbejdskraft. Sam- Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 11

12 tidig var bruttoudbyttet næsten uændret. De økologiske jordbrugere havde en større produktivitet. Jordbrugsaktivernes værdi steg med 15 pct. Figur 5. Driftsresultat og tilskud for omlagte plantebedrifter, kr. pr. bedrift Tilskud Driftsresultat Kilde: Tabel 2 Investeringerne steg i 2001 Større egenfinansiering I 2001 blev der investeret mere pr. bedrift end i Investeringerne steg med kr. til kr. pr. bedrift, svarende til en stigning på 32 pct., jf. tabel 6.3. De største investeringer skete i forbindelse med nettokøb af jord og bygninger, fjerkræstalde, lagerbygninger mv. samt inventar. Økologiske planteavlere investerede i gennemsnit kr. mere end de sammenlignelige konventionelle planteavlere gjorde i Egenfinansieringen steg fra kr. til kr. pr. bedrift. Fremmedfinansieringen er faldet med 18 pct. fra kr. i 2000 til kr. i For de sammenlignelige konventionelle bedrifter, blev 67 pct. af de samlede investeringer egenfinansieret, mens det var 53 pct. for økologiske planteproduktion. 12 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

13 Brugerfamiliens indkomst Betragtes brugerfamiliens privatøkonomi, jf. tabel 6.4 ses, at den samlede løbende indkomst for en gennemsnitlig økologisk planteavler i 2001 var kr. I forhold til 2000 var det en stigning på 10 pct. Den løbende indkomst for en konventionel planteavler i den sammenlignelige gruppe var på kr. Mælkeproduktion Næsten alle økologiske jordbrug med malkekøer er heltidsbedrifter. For at belyse de økonomiske forskelle mellem økologiske og konventionelle mælkeproducenter er der også her udvalgt en gruppe konventionelle bedrifter til en sammenligningsgruppe, jf. tabel I den konventionelle sammenligningsgruppe er bedriftsstørrelse og brugeralder sammenfaldende med tilsvarende oplysninger for økologiske bedrifter, og forskelle mellem disse grupper kan dermed primært henføres til produktionsformen. Svag strukturudvikling Økologiske mælkeproducenter fik 12 øre mere pr. kg. mælk I 2001 øgedes antallet af omlagte bedrifter med økologisk mælkeproduktion med 157, hvorefter der var 659 omlagte økologiske mælkeproducenter, jf. figur 6. Det gennemsnitlige jordbrugsareal faldt fra 109 ha til 104 ha for alle omlagte bedrifter. Betragtes de omlagte bedrifter med 70 malkekøer og derover viser tendensen, at de mælkeproducenter, der er kommet til i 2001, arealmæssigt er mindst lige så store som dem, der kom til i Antallet af malkekøer pr. bedrift faldt fra 88 til 83 dyr, mens jordbrugsaktiverne primo steg fra 9,0 mio. til 9,4 mio., jf. tabel 7.1. Arbejdsindsatsen er formindsket med 2 pct. pr. bedrift. I 2001 var der kun 20 bedrifter, der var under omlægning til økologisk mælkeproduktion. Det indikerer, at den kraftige tilgang er toppet, og produktionen kan ventes at stabilisere sig i de kommende år. Mælkeydelsen på de omlagte bedrifter udgjorde kg pr. ko mod kg pr. ko på konventionelle bedrifter, jf. tabel 7.1. Den mindre mælkeydelse opvejes af en højere mælkepris, som på de omlagte bedrifter var 40 øre højere pr. kg i 2001 end for konventionelle bedrifter. Mælkesalget for økologiske mælkeproducenter indbragte 850 kr. mere pr. årsko end hos konventionelle Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 13

14 mælkeproducenter, jf. beregninger udfra tabel 7.1. Det opvejer imidlertidig ikke de højere omkostninger, der er forbundet med at producere økologisk mælk. I 2001 fik de økologiske mælkeproducenter 12 øre mere pr. kg mælk end i 2000, svarende til 283 øre pr. kg. mælk. Figur 6. Strukturudviklingen i økologisk mælkeproduktion, Antal dyreenheder Antal bedrifter Dyreenheder pr. bedrift Bedrifter Kilde: Tabel 3. Lavere driftsresultat Driftsresultatet for de omlagte mælkeproducenter var kr. pr. bedrift. Driftsresultat faldt med kr. i forhold til Bruttoudbyttet for omlagte mælkeproducenter faldt i 2001 med kr., svarende til et fald på 5 pct. Driftsomkostningerne faldt med kr. eller 3 pct. til 1,5 mio. kr. I forhold til de sammenlignelige konventionelle mælkeproducenter havde de økologiske mælkeproducenter et gennemsnitligt større bruttoudbytte på 6 pct. i Den sammenlignelige konventionelle gruppe havde til gengæld 3 pct. lavere driftsomkostninger. De økologiske mælkeproducenter havde alligevel et bedre driftsresultat end den sammenlignelige gruppe af konventionelle landmænd. Lønningsevnen faldt fra 98 kr. pr. time i 2000 til 78 kr. pr. time i 2001 for omlagte malkebedrifter. Det er med andre ord blevet mindre lønsomt at producere økologisk mælk, men med 14 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

15 en lønningsevne på 66 kr. i tilsvarende konventionelle bedrifter var det fortsat mest lønsomt for de økologiske producenter. I forhold til 2000 forværredes den løbende opsparing for omlagte bedrifter fra kr. til kr. pr. bedrift. Det dårlige resultat skyldtes især færre indtægter fra jordbruget. Nettorenteudgiften var kr. højere på omlagte end på konventionelle bedrifter, jf. tabel 7.2. De højere nettorenteudgifter afspejler størrelsen af gælden. Stadig stordriftsfordele Det var som hidtil de store mælkeproducenter, der dominerede driftsformen i Således stod disse mælkeproducenter for 72 pct. af det samlede bruttoudbytte og for 76 pct. af det samlede driftsresultat, jf. tabel 7.2. Forrentningsprocenten for kvægbedrifterne blev på henholdsvis 0,4 pct. for bedrifter med under 79 køer og 2,8 pct. for bedrifter med mindst 80 køer. Lønningsevnen var ligeledes større for de store bedrifter (95 kr. pr. time) end for de mindre (47 kr. pr. time). Forrentningsprocenten for samtlige omlagte bedrifter lå på 1,8 pct., og dermed er den lavere end i 2000, hvor den lå på 2,8 pct. I forhold til de konventionelle bedrifters procent på 1,2 pct. er forrentningsprocenten dog stadig bedre for de økologiske bedrifter. Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 15

16 Tabelfortegnelse Tabel 1 Alle bedrifter...17 Tabel 2 Planteproduktion, omlagte bedrifter...18 Tabel 3 Mælkeproduktion, omlagte bedrifter...19 Tabel 4.1 Alle bedrifter: Ressourcer, høstudbytte og mælkeydelse...20 Tabel 4.2 Alle bedrifter: Resultatopgørelse...21 Tabel 4.3 Alle bedrifter: Investering, finansiering og balance...22 Tabel 4.4 Alle bedrifter: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital...23 Tabel 5.1 Heltids- og deltidsbedrifter: Ressourcer, høstudbytte og mælkeydelse...24 Tabel 5.2 Heltids- og deltidsbedrifter: Resultatopgørelse...25 Tabel 5.3 Heltids- og deltidsbedrifter: Investering, finansiering og balance...26 Tabel 5.4 Heltids- og deltidsbedrifter: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital...27 Tabel 6.1 Planteproduktion: Ressourcer og høstudbytte...28 Tabel 6.2 Planteproduktion: Resultatopgørelse...29 Tabel 6.3 Planteproduktion: Investering, finansiering og balance...30 Tabel 6.4 Planteproduktion: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital...31 Tabel 7.1 Mælkeproduktion: Ressourcer, høstudbytte og mælkeydelse...32 Tabel 7.2 Mælkeproduktion: Resultatopgørelse...33 Tabel 7.3 Mælkeproduktion: Investering, finansiering og balance...34 Tabel 7.4 Mælkeproduktion: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

17 Tabel 1 Alle bedrifter All holdings ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESSOURCER pr. bedrift. per holding Jordbrugsareal, ha, primo Dyreenheder Arbejdsindsats, timer Jordbrugsaktiver, primo, kr RESULTATOPGØRELSE, JORDBRUG kr. pr. bedrift DKK per holding Bruttoudbytte Planteproduktion Kvæg Svin Andre husdyr m.v Støtte til økologisk jordbrugsproduktion Direkte tilskud i alt Driftsomkostninger Udsæd, foderstof, vedligehold m.v Maskinstation og andre tjenesteydelser Afskrivninger i alt Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgift Driftsresultat Lønningsevne, kr. pr. time INVESTERING OG FINANSIERING 92 Investeringer Heraf investeringer i bedriftens jordbrugsaktiver Nettokøb af jord og bygninger m.v Mælkekvote Kvægstalde Svinestalde Fjerkræstalde, lagerbygninger m.v Husdyr og lagerbeholdninger Inventar Egenfinansiering Fremmedfinansiering BALANCE, ULTIMO 109 Aktiver i selveje Gæld Egenkapital, ultimo Gældsprocent Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 17

18 Tabel 2 Planteproduktion, omlagte bedrifter Crop production, steady state ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESSOURCER pr. bedrift. per holding Jordbrugsareal, ha, primo Dyreenheder Arbejdsindsats, timer Jordbrugsaktiver, primo, kr RESULTATOPGØRELSE, JORDBRUG kr. pr. bedrift DKK per holding Bruttoudbytte Planteproduktion Kvæg Svin Andre husdyr m.v Støtte til økologisk jordbrugsproduktion Direkte tilskud i alt Driftsomkostninger Udsæd, foderstof, vedligehold m.v Maskinstation og andre tjenesteydelser Afskrivninger i alt Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgift Driftsresultat Lønningsevne, kr. pr. time INVESTERING OG FINANSIERING 92 Investeringer Heraf investeringer i bedriftens jordbrugsaktiver Nettokøb af jord og bygninger m.v Mælkekvote Kvægstalde Svinestalde Fjerkræstalde, lagerbygninger m.v Husdyr og lagerbeholdninger Inventar Egenfinansiering Fremmedfinansiering BALANCE, ULTIMO 109 Aktiver i selveje Gæld Egenkapital, ultimo Gældsprocent Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

19 Tabel 3 Mælkeproduktion, omlagte bedrifter Milk production, steady state ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESSOURCER pr. bedrift. per holding Jordbrugsareal, ha, primo Dyreenheder Arbejdsindsats, timer Jordbrugsaktiver, primo, kr RESULTATOPGØRELSE, JORDBRUG kr. pr. bedrift DKK per holding Bruttoudbytte Planteproduktion Kvæg Svin Andre husdyr m.v Støtte til økologisk jordbrugsproduktion Direkte tilskud i alt Driftsomkostninger Udsæd, foderstof, vedligehold m.v Maskinstation og andre tjenesteydelser Afskrivninger i alt Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgift Driftsresultat Lønningsevne, kr. pr. time INVESTERING OG FINANSIERING 92 Investeringer Heraf investeringer i bedriftens jordbrugsaktiver Nettokøb af jord og bygninger m.v Mælkekvote Kvægstalde Svinestalde Fjerkræstalde, lagerbygninger m.v Husdyr og lagerbeholdninger Inventar Egenfinansiering Fremmedfinansiering BALANCE, ULTIMO 109 Aktiver i selveje Gæld Egenkapital, ultimo Gældsprocent Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 19

20 Tabel 4.1 Alle bedrifter: Ressourcer, høstudbytte og mælkeydelse All holdings: Factor input and yields Økologiske bedrifter Konven Region Un. oml Omlagte Alle jordbrug Jylland Øerne ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESSOURCER pr. bedrift. per holding Jordbrugsareal, ha, primo Selveje Forpagtning Arealanvendelse, ha 62,4 43,2 39,4 63,7 58,5 60,4 55,3 7 Vårbyg 9,4 3,4 11,1 7,3 8,2 8,3 13,1 8 Hvede 3,0 3,7 4,5 2,8 3,2 2,9 14,3 9 Korn i øvrigt 6,8 6,9 8,8 6,3 6,8 6,1 5,4 10 Ærter 2,8 0,6 1,5 2,6 2,4 2,3 0,8 11 Raps 0,1-0,1-0,1 0,2 1,5 12 Frø- og gartneriafgrøder m.v. 1,3 2,4 2,4 1,3 1,6 2,2 2,1 13 Kartofler 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 14 Sukkerroer til fabrik - 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 15 Foderroer - 0, ,3 16 Helsæd og majs 10,1 7,0 2,4 11,4 9,4 10,0 4,1 17 Græs 24,0 14,9 5,5 26,7 22,1 24,5 7,1 18 Brak inkl. non-food 4,7 3,5 3,1 4,9 4,5 3,4 4,5 19 Husdyrbestand, antal, primo 20 Malkekøer Ammekøer Andet kvæg Avlssvin Andre svin Dyreenheder Arbejdsindsats, timer Bruger Andre familiemedlemmer Lønnet arbejdskraft Brugeralder, år Jordbrugsaktiver, primo, kr Fast ejendom Husdyr Inventar Lagerbeholdninger HØSTUDBYTTE, HKG. PR. HA 36 Vårbyg Hvede Ærter Kartofler Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

21 Tabel 4.2 Alle bedrifter: Resultatopgørelse All holdings: Financial result Økologiske bedrifter Konven Region Un. oml Omlagte Alle Jordbrug Jylland Øerne ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESULTATOPGØRELSE, JORDBRUG kr. pr. bedrift DKK per holding Bruttoudbytte Korn Kartofler Gartneriafgrøder Øvrige afgrøder Mælk Andet udbytte af kvæg Svin Fjerkræ Pelsdyr Får og heste m.v Arbejde for andre, husleje m.v Tilskud til planteproduktion Tilskud til husdyrproduktion Støtte til økologisk jordbrugsproduktion Øvrige generelle driftstilskud Driftsomkostninger Udsæd, indkøbt Økologiske gødningsstoffer, indkøbt Gødning, indkøbt Kemikalier Foderstoffer Energi Energiafgift Vand Vedligeholdelse, bygninger Vedligeholdelse, grundforbedringer Vedligeholdelse, inventar Maskinstation Tørring og lagerleje m.v Dyrlæge og medicin Inseminering og kontrolforening m.v Forsikringer Andel personbil, regnskabsføring m.v Afskrivning, driftsbygninger Afskrivning, grundforbedringer Afskrivning, inventar Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgift Renteindtægt Renteudgift Forpagtningsafgift Driftsresultat Forrentningsprocent af aktiver i selveje 0,8-3,7-0,6 0,3 0,1 0,8 1,9 91 Lønningsevne, kr. pr. time Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 21

22 Tabel 4.3 Alle bedrifter: Investering, finansiering og balance All holdings: Investments, finansing and balance Økologiske bedrifter Region Un. oml Omlagte Alle Jylland Øerne Konven. Jordbrug 2001 ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve INVESTERING OG FINANSIERING kr. pr. bedrift DKK per holding Investeringer Heraf investeringer i bedriftens jordbrugsaktiver Nettokøb af jord og bygninger m.v Mælkekvote Kvægstalde Svinestalde Fjerkræstalde, lagerbygninger m.v Husdyr og lagerbeholdninger Inventar Egenfinansiering Fremmedfinansiering Realkredit Pengeinstitut Anden gæld Akkord på gæld Låneomkostninger Forpagtning BALANCE, ULTIMO 109 Aktiver i selveje Landbrugsaktiver Brugerbolig, personbil m.v Andre erhverv Værdipapirer Indlån i pengeinstitut Andre finansielle aktiver Gæld Statslån Grønne obligationslån Jordbrugs- og indekslån Gældssaneringslån (DLR) Rentetilpasningslån Eurolån Realkreditlån i øvrigt Finanslån Pengeinstitutlån i øvrigt Varegæld og anden gæld Egenkapital, ultimo Gældsprocent Forpagtningsværdi Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

23 Tabel 4.4 Alle bedrifter: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital All holdings: Family income, savings, and net capital Økologiske bedrifter Region Un. oml Omlagte Alle Jylland Øerne Konven. Jordbrug 2001 ANTAL BEDRIFTER (Inkl. privatøkonomi) 1 Population Stikprøve INDKOMST OG FORBRUG kr. pr. bedrift DKK per holding Driftsresultat før renter, løn, pension m.v Driftsresultat før renter, jordbrug Overskud, brugerbolig Driftsresultat før renter, andre erhverv Lønindtægt, bruger Lønindtægt, andre familiemedlemmer Pension og dagpenge m.v Nettorenteudgift Renteindtægter Renteudgifter Forpagtningsafgift Løbende indkomst Personlige skatter Privatforbrug Løbende opsparing UDVIKLING I EGENKAPITAL 145 Egenkapital, primo Egenkapitalforskydninger i alt Løbende opsparing Arv, gaver, pensionsopsparing m.v Låneomkostninger m.v Kapitalændringer på aktiver Kapitalændringer på gæld Egenkapital, ultimo Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 23

24 Tabel 5.1 Heltids- og deltidsbedrifter: Ressourcer, høstudbytte og mælkeydelse Part- and full-time holdings: Resource input and yields Heltidsbedrifter Deltidsbedrifter Årsværk Økologistatus ,0-1,9 2,0-2,9 3,0 + Un. oml Omlagte ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESSOURCER pr. bedrift. per holding Jordbrugsareal, ha, primo Selveje Forpagtning Arealanvendelse, ha 27,7 61,6 98,0 175,9 90,0 97,9 7 Vårbyg 6,1 12,2 7,9 13,4 25,9 9,0 8 Hvede 1,4 6,5 4,6 4,6 15,8 4,2 9 Korn i øvrigt 6,2 9,5 6,1 6,0 14,0 6,7 10 Ærter 1,3 2,7 3,7 6,0 2,8 3,8 11 Raps 0,1-0,1 0,1-0,1 12 Frø- og gartneriafgrøder m.v. 0,7 2,4 1,3 6,1 6,9 2,2 13 Kartofler - 0,4 0,2 0,7 0,3 0,4 14 Sukkerroer til fabrik - 0,1 0,3 0,6 0,3 0,2 15 Foderroer - - 0, Helsæd og majs 3,0 5,8 20,9 37,4 2,4 19,4 17 Græs 7,1 17,5 44,7 86,8 13,6 44,2 18 Brak inkl. non-food 2,0 4,5 8,1 14,0 7,9 7,6 19 Husdyrbestand, antal, primo 20 Malkekøer Ammekøer Andet kvæg Avlssvin Andre svin Dyreenheder Arbejdsindsats, timer Bruger Andre familiemedlemmer Lønnet arbejdskraft Brugeralder, år Jordbrugsaktiver, primo, kr Fast ejendom Husdyr Inventar Lagerbeholdninger HØSTUDBYTTE, HKG. PR. HA 36 Vårbyg Hvede Ærter Kartofler Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

25 Tabel 5.2 Heltids- og deltidsbedrifter: Resultatopgørelse Part- and full-time holdings: Financial result Heltidsbedrifter Deltidsbedrifter Årsværk Økologistatus ,0-1,9 2,0-2,9 3,0 + Un. oml Omlagte ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESULTATOPGØRELSE, JORDBRUG kr. pr. bedrift DKK per holding Bruttoudbytte Korn Kartofler Gartneriafgrøder Øvrige afgrøder Mælk Andet udbytte af kvæg Svin Fjerkræ Pelsdyr Får og heste m.v Arbejde for andre, husleje m.v Tilskud til planteproduktion Tilskud til husdyrproduktion Støtte til økologisk jordbrugsproduktion Øvrige generelle driftstilskud Driftsomkostninger Udsæd, indkøbt Økologiske gødningsstoffer, indkøbt Gødning, indkøbt Kemikalier Foderstoffer Energi Energiafgift Vand Vedligeholdelse, bygninger Vedligeholdelse, grundforbedringer Vedligeholdelse, inventar Maskinstation Tørring og lagerleje m.v Dyrlæge og medicin Inseminering og kontrolforening m.v Forsikringer Andel personbil, regnskabsføring m.v Afskrivning, driftsbygninger Afskrivning, grundforbedringer Afskrivning, inventar Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgift Renteindtægt Renteudgift Forpagtningsafgift Driftsresultat Forrentningsprocent af aktiver i selveje -4,1-0,4 1,2 2,9 0,8 1,5 91 Lønningsevne, kr. pr. time Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 25

26 Tabel 5.3 Heltids- og deltidsbedrifter: Investering, finansiering og balance Part- and full-time holdings: Investments, financing and balance Heltidsbedrifter Deltidsbedrifter Årsværk Økologistatus ,0-1,9 2,0-2,9 3,0 + Un. oml Omlagte ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve INVESTERING OG FINANSIERING kr. pr. bedrift DKK per holding Investeringer Heraf investeringer i bedriftens jordbrugsaktiver Nettokøb af jord og bygninger m.v Mælkekvote Kvægstalde Svinestalde Fjerkræstalde, lagerbygninger m.v Husdyr og lagerbeholdninger Inventar Egenfinansiering Fremmedfinansiering Realkredit Pengeinstitut Anden gæld Akkord på gæld Låneomkostninger Forpagtning BALANCE, ULTIMO 109 Aktiver i selveje Landbrugsaktiver Brugerbolig, personbil m.v Andre erhverv Værdipapirer Indlån i pengeinstitut Andre finansielle aktiver Gæld Statslån Grønne obligationslån Jordbrugs- og indekslån Gældssaneringslån (DLR) Rentetilpasningslån Eurolån Realkreditlån i øvrigt Finanslån Pengeinstitutlån i øvrigt Varegæld og anden gæld Egenkapital, ultimo Gældsprocent Forpagtningsværdi Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

27 Tabel 5.4 Heltids- og deltidsbedrifter: Brugerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital Part- and full-time holdings: Family income, savings, and net capital Heltidsbedrifter Deltidsbedrifter Årsværk Økologistatus ,0-1,9 2,0-2,9 3,0 + Un. oml Omlagte ANTAL BEDRIFTER (Inkl. privatøkonomi) 1 Population Stikprøve INDKOMST OG FORBRUG kr. pr. bedrift DKK per holding Driftsresultat før renter, løn, pension m.v Driftsresultat før renter, landbrug Overskud, brugerbolig Driftsresultat før renter, andre erhverv Lønindtægt, bruger Lønindtægt, andre familiemedlemmer Pension og dagpenge m.v Nettorenteudgift Renteindtægter Renteudgifter Forpagtningsafgift Løbende indkomst Personlige skatter Privatforbrug Løbende opsparing UDVIKLING I EGENKAPITAL 145 Egenkapital, primo Egenkapitalforskydninger i alt Løbende opsparing Arv, gaver, pensionsopsparing m.v Låneomkostninger m.v Kapitalændringer på aktiver Kapitalændringer på gæld Egenkapital, ultimo Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 27

28 Tabel 6.1 Planteproduktion: Ressourcer og høstudbytte Crop production: Resource input and yields Økologiske bedrifter Konven- Under Omlagte tionelle omlægning Årsværk Alle jordbrug - 0,9 1, ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESSOURCER pr. bedrift. per holding Jordbrugsareal, ha, primo Selveje Forpagtning Arealanvendelse, ha 36,3 31,5 60,9 38,2 32,5 32,0 7 Vårbyg 10,9 7,0 10,7 7,8 5,0 9,2 8 Hvede 3,7 1,9 8,7 3,4 3,6 7,8 9 Korn i øvrigt 8,4 6,9 10,4 7,7 6,8 3,5 10 Ærter 1,8 1,9 3,5 2,2 1,9 0,7 11 Raps 0, ,1 0,8 12 Frø- og gartneriafgrøder m.v. 2,8 0,7 4,3 1,5 2,1 1,9 13 Kartofler 0,1 0,1 1,3 0,3 0,7 0,6 14 Sukkerroer til fabrik ,9 15 Foderroer Helsæd og majs 2,0 3,1 3,0 3,1 3,2 0,5 17 Græs 3,8 7,3 14,6 9,0 6,6 3,7 18 Brak inkl. non-food 2,8 2,7 4,3 3,1 2,4 2,3 19 Husdyrbestand, antal, primo 21 Ammekøer Andet kvæg Avlssvin Andre svin Dyreenheder Arbejdsindsats, timer Bruger Andre familiemedlemmer Lønnet arbejdskraft Brugeralder, år Jordbrugsaktiver, primo, kr Fast ejendom Husdyr Inventar Lagerbeholdninger HØSTUDBYTTE, HKG. PR. HA 36 Vårbyg Hvede Ærter Kartofler Udsnit af de konventionelle planteavlsbedrifter, der i bedriftsstørrelse, produktionssammensætning og brugeralder er sammenlignelig med de tilsvarende oplysninger for økologiske planteavlsbedrifter. 28 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI

29 Tabel 6.2 Planteproduktion: Resultatopgørelse Crop production: Financial result Økologiske bedrifter Konven- Under Omlagte tionelle omlægning Årsværk Alle jordbrug - 0,9 1, ANTAL BEDRIFTER 1 Population Stikprøve RESULTATOPGØRELSE, JORDBRUG kr. pr. bedrift DKK per holding Bruttoudbytte Korn Kartofler Gartneriafgrøder Øvrige afgrøder Mælk Andet udbytte af kvæg Svin Fjerkræ Pelsdyr Får og heste m.v Arbejde for andre, husleje m.v Tilskud til planteproduktion Tilskud til husdyrproduktion Støtte til økologisk jordbrugsproduktion Øvrige generelle driftstilskud Driftsomkostninger Udsæd, indkøbt Økologiske gødningsstoffer, indkøbt Gødning, indkøbt Kemikalier Foderstoffer Energi Energiafgift Vand Vedligeholdelse, bygninger Vedligeholdelse, grundforbedringer Vedligeholdelse, inventar Maskinstation Tørring og lagerleje m.v Dyrlæge og medicin Inseminering og kontrolforening m.v Forsikringer Andel personbil, regnskabsføring m.v Afskrivning, driftsbygninger Afskrivning, grundforbedringer Afskrivning, inventar Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgift Renteindtægt Renteudgift Forpagtningsafgift Driftsresultat Forrentningsprocent af aktiver i selveje -0,9-5,1 - -3,2-4,4-3,5 91 Lønningsevne, kr. pr. time Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001, FØI 29

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 8 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003 Account Statistics for organic farming 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Fødevareøkonomisk Institut Serie G, nr. 5 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Account Statistics of organic farming 2000 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 9 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004 Account Statistics for organic farming 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 10 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005 Account Statistics for organic farming 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 11 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006 Account Statistics for Organic Farming 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end halvdelen af den anvendte

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 86 Landbrugsregnskabsstatistik 2001 Agricultural Account Statistics 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Account Statistics for Organic Farming 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Regnskabsstatistik for landbrug 2009

Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Accounts Statistics for Agriculture 2009 Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag:

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 26 Gartneriregnskabsstatistik 2005 Horticultural Account Statistics 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 22 Gartneriregnskabsstatistik 2001 Horticultural Account Statistics 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 90 Landbrugsregnskabsstatistik 2005 Agricultural Account Statistics 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 23 Gartneriregnskabsstatistik 2002 Horticultural Account Statistics 2002 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 28 Gartneriregnskabsstatistik 2007 Horticultural Account Statistics 2007 København 2008 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 25 Gartneriregnskabsstatistik 2004 Horticultural Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Fødevareøkonomisk Institut Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner København 2002 2 Materialeudvælgelse, beregningsmetoder og definitioner, FØI Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 24 Gartneriregnskabsstatistik 2003 Horticultural Account Statistics 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk

Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk 6DPPHQOLJQLQJDIXGYDOJWH VYHQVNHRJGDQVNHODQGEUXJVEHGULIWHU Peter Vig Jensen E-mail: pvj@foi.dk $EVWUDFW 1 UY UHQGHZRUNLQJSDSHUHUSURGXNWHWDIHWSLORWSURMHNWVRP) GHYDUH NRQRPLVN,QVWLWXW6WDWLVWLVN$IGHOLQJ KDUXGI

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet)

Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet) Fødevareøkonomisk Institut 29. aug. 2011 3. version Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet) I regeringens aftale om Grøn Vækst med Dansk Folkeparti af 16.

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2009

Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Accounts Statistics for Horticulture 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag

Læs mere

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2001

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2001 Fødevareøkonomisk Institut Serie B nr. 86 Økonomien i landbrugets driftsgrene 2001 Economics of Agricultural Enterprises 2001 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Economics of Agricultural activities 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene - 2011 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2008

Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Accounts Statistics for Horticulture 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2009 Oplag

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2003

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2003 Fødevareøkonomisk Institut Serie B nr. 88 Økonomien i landbrugets driftsgrene 2003 Economics of Agricultural Enterprises 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring

Læs mere

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2006 for økologisk regnskabsstatistik

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2006 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2006 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Statistisk afdeling Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg C America

Læs mere

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2007 for økologisk regnskabsstatistik

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2007 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2007 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Statistisk afdeling Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg C America

Læs mere

REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011

REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011 REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011 Regnskabsstatistik for jordbrug 2011 Accounts Statistics for Agriculture 2011 Regnskabsstatistik for jordbrug 2011 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2012 Oplag

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2002

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2002 Fødevareøkonomisk Institut Serie B nr. 87 Økonomien i landbrugets driftsgrene 2002 Economics of Agricultural Enterprises 2002 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring

Læs mere

2016 et rigtig godt år for gartnerierne

2016 et rigtig godt år for gartnerierne Væksthusgrønsagsgartnerierne havde i 2016 det absolut største driftsresultat blandt gartnerierhvervets fem driftsformer. Potteplantegartnerierne havde den største fremgang, men også gartnerier med frilandsgrønsager,

Læs mere

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Aquaculture Account Statistics 2007 København 2008 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 FOI 1 Signatur- - Nul eller mindre

Læs mere

Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag

Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag Rapport 2003:17 Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag Landsbygdsavdelningen 2003-09-08 Referens

Læs mere

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for jordbrug Regnskabsstatistik for jordbrug 2012 Regnskabsstatistik for jordbrug 2012 Accounts Statistics for Agriculture 2012 Rettet 13. november 2013, i forhold til oprindelig version (13. november 2013). Fejl

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager Driftsresultatet i væksthusgrønsager steg fra 1.120.000 kroner i 2014 til 1.431.000 kroner i 2015 pr. gartneri. Det fremgår af gartneridelen af Regnskabsstatistik for Jordbrug. Foto: Colourbox. DRIFTSØKONOMI

Læs mere

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2003 for økologisk regnskabsstatistik

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2003 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2003 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg C America Solange Sotelo

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på andel til kapital 50-100 årskøer 100-200 årskøer Alle Højeste Alle Højeste Antal

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2004 for økologisk regnskabsstatistik

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2004 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2004 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Statistisk afdeling Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg C America

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for jordbrug Regnskabsstatistik for jordbrug 2015 Regnskabsstatistik for jordbrug 2015 Accounts Statistics for Agriculture 2015 Regnskabsstatistik for jordbrug 2015 Udgivet af Danmarks Statistik November 2016 Foto

Læs mere

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for jordbrug Regnskabsstatistik for jordbrug 2013 Regnskabsstatistik for jordbrug 2013 Accounts Statistics for Agriculture 2013 Regnskabsstatistik for jordbrug 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2002 for økologisk regnskabsstatistik

Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2002 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner 2002 for økologisk regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg C America Solange Sotelo

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen Jordbrugets indtjening Forsker Jakob Vesterlund Olsen jvo@ifro.ku.dk Disposition: 1. Sektorbytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening på sektorniveau 3. Jordbrugets indtjening på

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik 2001 udvælgelse, beregninger og definitioner

Landbrugsregnskabsstatistik 2001 udvælgelse, beregninger og definitioner Fødevareøkonomisk Institut Landbrugsregnskabsstatistik 2001 udvælgelse, beregninger og definitioner Henrik Bolding Pedersen Henrik@foi.dk Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut

Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Er danske landmænd bedre end andre? Svend Rasmussen Fødevareøkonomisk Institut Produktivitetsudvikling i dansk landbrug 2000-2010 Procent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 pr. år Produktion

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie F nr. 5. Fiskeriregnskabsstatistik

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie F nr. 5. Fiskeriregnskabsstatistik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie F nr. 5 Fiskeriregnskabsstatistik 1999 Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie F nr.

Læs mere

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2015

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2015 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2015 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2015 Economics of Agricultural activities 2015 Økonomien i landbrugets produktionsgrene - 2015 Udgivet af Danmarks

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Svinebedrifternes økonomi - Regnskabsstatistik

Svinebedrifternes økonomi - Regnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A, 1993-2002 Svinebedrifternes økonomi - Regnskabsstatistik 1993 2002 Financial results for Danish pig holdings 1993-2002 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end

Læs mere