Nokia Internet Stick CS udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave"

Transkript

1 Nokia Internet Stick CS udgave

2

3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen phones/declaration_of_conformity/ Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere. Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes. Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

4 SIKKERHED Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

5 Netværkstjenester og omkostninger Din enhed er godkendt til brug på netværkene (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 samt UMTS 900/1900/2100 HSPA. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden. Introduktion Nokia Internet Stick CS-19 er et trådløst modem, som gør det muligt for dig at overføre data via mobilnetværk. For at bruge enheden med computeren skal du bruge programmet til forbindelsesstyring, som automatisk installeres, når enheden tilsluttes computeren første gang. Læs vejledningen grundigt, før enheden tages i brug. Læs også brugervejledninger til programmet til forbindelsesstyring, computeren, operativsystemet og anden software, som Brugen af netværkstjenester kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem. bruges med den internetforbindelse, der er oprettet via enheden. Du kan få yderligere oplysninger på Enhedens driftstemperatur er fra -15 C til 35 C, og dens opbevaringstemperatur er fra -40 C til 85 C. Advarsel! Stikket på denne enhed kan indeholde små mængder nikkel. Personer med nikkelallergi kan få symptomer ved længerevarende kontakt mellem stikket og huden.

6 Læs brugervejledningen til forbindelsesstyringen For at læse brugervejledningen til programmet til forbindelsesstyring skal du have et program, som kan vise PDF-filer. Du kan f.eks. hente PDF Reader fra Adobes webside. Vælg spørgsmålstegnet (Hjælp) i hovedvisningen til programmet til forbindelsesstyring for at få adgang til brugervejledningen. Brugervejledningen vises på det sprog, der blev valgt under installationen af programmet. Understøttet hardware og software USB-stikket på enheden understøtter de dataoverførselshastigheder, der er angivet i USB-specifikationen version 2.0. For at bruge enheden til dataoverførsel via computeren kræver det en 500 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor eller hurtigere, en kompatibel USB-port samt 350 MB ledig plads på harddisken. Et af følgende operativsystemer skal også være installeret: Microsoft Windows XP (Service Pack 3 eller nyere), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 eller Apple Mac OS 10.4, 10.5 eller Microsoft Windows XP 64-bitversionen understøttes ikke.

7 Kom godt i gang Enheden indeholder følgende dele, der vises på forsiden: indikatorlys (1), coveret til hukommelseskortenheden (2), USB-stik dækket med en beskyttelseshætte (3) og coveret til SIMkortenheden (4). Antenneplaceringer Enheden er udstyret med interne antenner. Undgå at berøre antenneområdet (5) unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte computerbatteriets levetid. Isættelse af SIM-kort Advarsel! Opbevar beskyttelseshætten utilgængeligt for små børn. 1. Fjern beskyttelseshætten (6). 2. Løft coveret af SIM-kortenheden (7). 3. Isæt SIM-kort (8). Sørg for, at kortets kontaktoverflade vender nedad, og at det skrå hjørne er på højre side. 4. Du kan lukke hætten ved at trykke den imod enheden (9) og skyde den på plads. Førstegangsinstallation Du skal muligvis have administratorrettigheder til operativsystemet for at kunne installere enheden på computeren. Det kan også være nødvendigt at ændre firewall-indstillingerne i operativsystemet, så enheden kan få adgang til internettet. 1. Sørg for, at der er isat et SIM-kort i enheden. 2. Fjern beskyttelseshætten fra USBstikket.

8 3. Tænd computeren, og tilslut enheden til USB-porten på computeren. Nokia-logoet skal vende opad. Tip! Forbind kablet til USB-stikket og USB-porten på computeren ved at forbinde enheden til en kompatibel computer, der bruger Nokia Tilslutningskabel CA-175D. 4. Hvis du vil installere enheden og programmet til forbindelsesstyring, skal du gøre følgende: Installationsprogrammet åbnes automatisk, hvis Autorun-funktionen (automatisk afspilning) er aktiveret. Hvis Autorun-funktionen (automatisk afspilning) er deaktiveret, eller hvis din Windowsversion ikke understøtter den, skal du dobbeltklikke på Nokia Internet Modem-drevet i Windows Stifinder og derefter klikke på filen setup-exe. I Mac OS skal du dobbeltklikke på Nokia Internet Modemdrevet og derefter klikke på ikonet for forbindelsesstyring. Dobbeltklik på cd-drevet og derefter på ikonet for nokiainternetmodem.deb i Linux. Vælg Install Package. 5. Vælg det ønskede sprog på listen, og vælg OK. Følg instruktionerne på skærmen. Læs omhyggeligt slutbrugerlicensaftalen, og acceptér den. Programmet og de nødvendige drivere installeres på din computer. Installationen kan vare flere minutter. 6. Med udgangspunkt i SIM-kortet prøver enheden automatisk at definere indstillingerne for tjenesteudbyderens (operatørens) mobilnetværk.

9 7. Indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det. Koden hjælper med at beskytte dit SIMkort mod uautoriseret brug og leveres normalt sammen med kortet. Hovedvisningen til programmet til forbindelsesstyring vises. 8. Klik på X for at afslutte programmet til forbindelsesstyring. 9. Træk USB-stikket ud af computeren for at afbryde forbindelsen mellem enheden og computeren. Det kan være nødvendigt at stoppe enheden, før den afbrydes, hvis operativsystemet understøtter denne funktion. Indikatorlys Hvis indikatorlyset er rødt, registrerer enheden ikke mobilnetværket, da SIM-kortet er ugyldigt eller sat forkert i eller ikke kan finde et understøttet netværk der, hvor du befinder dig. Hvis det røde lys blinker, registrerer enheden ikke noget mobilnetværk, fordi der ikke er indtastet nogen PIN-kode, hvis PIN-kodeanmodningen er aktiveret i programmet til forbindelsesstyring. Hvis indikatorlyset er grønt, registrerer enheden et GSM-netværk og overfører data. Hvis det grønne lys blinker, registrerer enheden et GSMnetværk, men dataforbindelsen er ikke aktiveret. Hvis indikatorlyset er blåt, registrerer enheden et 3G-netværk og overfører data. Hvis det blå lys blinker, registrerer enheden et 3G-netværk, men dataforbindelsen er ikke aktiveret.

10 Isæt et microsd-kort Enheden har en microsdkortlæser, som du kan bruge til at gemme filer på et kompatibelt hukommelseskort. Hukommelseskortet vises som en flytbar disk i operativsystemet. Opbevar alle microsd-kort utilgængeligt for små børn. Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Kort, som ikke er kompatible, kan beskadige kortet og enheden og ødelægge data, som er gemt på kortet. Sådan isættes et microsd-kort 1. Løft coveret til åbningen til hukommelseskortet (10). 2. Sæt kortet i enheden, så kontaktoverfladen vender nedad (11). 3. Luk coveret (12). Vigtigt! Tag ikke hukommelseskortet ud, når det bruges af et program. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Hvis du vil fjerne kortet, skal du åbne coveret (13), trykke forsigtigt ned på kortet (14), trække det op og derefter lukke coveret (15). Afinstallation Fjern enheden og programmet til forbindelsesstyring fra din computer på en af følgende måder: Vælg i Windows at fjerne programmet fra startmenuen. Vælg i Mac OS ikonet for afinstallation i Nokia-mappen. I Linux bruges pakkestyringen.

11 Oprettelse af forbindelse til internettet Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed af datatjenester, priser og takster. 1. Når SIM-kortet er indsat i enheden, skal du tænde for computeren og tilslutte enheden til computeren. 2. Hvis programmet til forbindelsesstyring ikke startes automatisk, skal du gøre et af følgende: Vælg i Windows at starte programmet fra startmenuen. Vælg f.eks. i Windows XP Start > Programmer > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem. Vælg i Mac OS programmet fra Finder. Vælg i Linux Programmer > Internet > Nokia Internet Modem. 3. Indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det. 4. Kontrollér netværksindikatorlyset for at se, om netværksforbindelsen er tilgængelig. 5. Vælg Internetforbindelse > for at oprette forbindelse til internettet via et mobilnetværk. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet via et trådløst lokalt netværk (WLAN eller Wi-Fi), skal du vælge Se netværksliste og det ønskede netværk. Indikatoren ved siden af netværksnavnet viser netværkets signalstyrke. Hvis der vises en hængelås ved siden af navnet, er netværket beskyttet, og du skal angive en adgangskode for at bruge det.

12 Bemærk! Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger. Under dataoverførslen viser vinduet Internetforbindelse varigheden af den aktuelle session og den samlede mængde data, der er sendt og modtaget under sessionen. Hvis computeren går i standby eller dvaletilstand, kan dataoverførslen blive afbrudt. Når enheden bruges til dataoverførsler, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. 6. Begynd at bruge forbindelsen med den ønskede software. 7. Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du vælge i vinduet Internetforbindelse. Du kan lukke programmet ved at vælge X. Dette afbryder også forbindelsen. Vælg for at minimere programmet uden at afbryde den aktive forbindelse. Gendan programvinduet ved at vælge ikonet for det minimerede program.

13 Vedligeholdelse af enheden Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning. Hold enheden tør. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb. Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning. Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade. Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

14 Genbrug Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokiaprodukter, på eller på med en mobilenhed. Yderligere sikkerhedsoplysninger Små børn Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn. Hospitalsudstyr Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning, f.eks. på hospitaler.

15 Indopereret medicinsk udstyr Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICDdefibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende: Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr. Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser. Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr. Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr. Høreapparater Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Driftsomgivelser Denne enhed er testet og overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, når den er mindst 0,5 centimeter fra kroppen ved direkte tilslutning i en USB-port på værtsenheden eller ved tilslutning til Nokia Tilslutningskabel CA-175D, som kan medfølge i salgspakken. Køretøjer Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysnin-

16 ger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Sluk altid enheden, inden du går om bord på et fly. Anvendelse af trådløse enheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig. Potentielt eksplosive omgivelser Sluk altid enheden i områder med brandog eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer. Oplysninger om certificering (SAR) Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger. Enheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udvik-

17 let af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand. I eksponeringsretningslinjerne anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SARgrænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på Denne enhed er testet og overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, når den er mindst 0,5 centimeter fra kroppen ved direkte tilslutning i en USB-port på værtsenheden eller ved tilslutning til Nokia Tilslutningskabel CA-175D, som kan medfølge i salgspakken.

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere