Numerisk løsning af differentialligninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Numerisk løsning af differentialligninger"

Transkript

1 KU-LIFE; Matemati og modeller 009 Numeris løsning af differentialligninger Thomas Vils Pedersen 1 Numerise metoder Ved numeris analyse forstås tilnærmet, talmæssig løsning af problemer, som ie, eller un med urimeligt stort besvær, an løses teoretis/esat. Der er tale om numerise metoder, allerede når man tilnærmer et reelt tal med et andet, typis en decimalbrø, idet man f.es. sriver , , π , 3 og når man bruger de velendte regler for regning med sådanne decimaltal, herunder for afortning til et bestemt antal decimaler eller et bestemt antal betydende cifre. Andre numerise metoder, der endes fra tidligere er: 1) Tilnærmet løsning af en ligning f(x) = 0. En effetiv metode er Newtons metode, også aldet Newton-Raphson iteration. Ud fra en gætteværdi x 0 beregnes en forbedret gætteværdi x 1 = x 0 f(x 0 )/f (x 0 ), og beregningen an gentages (itereres), til den ønsede nøjagtighed er nået. ) Brug af Taylors formel til tilnærmet beregning af en funtions værdier i nærheden af et givet punt, idet funtionen erstattes af et Taylor-polynomium af passende grad. Den begåede fejl vurderes vha restleds-udtry. 3) Numeris integration, hvor specielt Simpsons formel gør det muligt på enel vis at udregne gode tilnærmelser til et forelagt bestemt integral. De to grundlæggende synsvinler i numeris analyse er dels at udvile effetive, dvs hurtigt onvergerende og ie for omfangsrige, metoder til at løse et foreliggende problem, dels for en given metode at undersøge, hvor stor en fejl man begår ved at bruge metoden i stedet for at løse problemet - eller tæne sig det løst - esat. Numeris løsning af 1. ordens differentialligninger Den underdisciplin af numeris analyse, der handler om numeris (tilnærmet) løsning af differentialligninger, er allerede gammel og særdeles omfattende. En del af de grundlæggende metoder inden for området bygger på følgende princip. Lad den forelagte differentialligning være y = f(x,y). Problemet an ansues grafis ved at indtegne et stort antal såaldte linieelementer, dvs. små liniestyer gennem forsellige punter (x 0,y 0 ), hver gang med hældningsoefficient f(x 0,y 0 ). 1

2 Esempel (Esempel 1, s. 54 i Differentialligninger af Poul Einer Hansen.) På Figur 1 er linieelementer indtegnet for differentialligningen y = x + y. y x 1 Figur 1 Ved løsning af denne lineære 1. ordens differentialligning fås den fuldstændige løsning y = ce x x 1 (c R). Løsningen gennem puntet (0,1) svarer til c =, og er derfor givet ved y = e x x 1. Grafen for denne partiulære løsning ses ligeledes på Figur 1. Vi vender nu tilbage til den generelle differentialligning og tilføjer en begyndelsesbetingelse y = f(x,y) y(x 0 ) = y 0. Vi ved altså at løsningsurven i ethvert af sine punter (x,y) har tangenthældningen f(x,y), samt at den specifie løsningsurve, vi søger, går gennem puntet (x 0,y 0 ). Vi vil benytte dette til at finde tilnærmede værdier for y(x), når x er i nærheden af x 0. Eulers metode Vi bevæger os et lille step af længde h til højre for x 0, og approsimerer y(x 0 + h) vha. tangentligningen i (x 0,y 0 ) : Med y(x 0 + h) y(x 0 ) + y (x 0 )h = y(x 0 ) + f(x 0,y 0 )h. x 1 = x 0 + h og y 1 = y 0 + f(x 0,y 0 )h, har vi altså y(x 1 ) y 1 (se Figur ). Tilsvarende sætter vi så y er en tilnærmelse til y(x ). x = x 1 + h og y = y 1 + f(x 1,y 1 )h,

3 y y = y(x) y(x ) + y + + y 1 + y(x 1 ) Hældning f(x 0,y 0 ) y 0 + Hældning f(x 1,y 1 ) h h x 0 x 1 x Figur x Generelt finder vi den næste tilnærmede værdi ved at sætte x n+1 = x n + h (= x 0 + (n + 1)h) og y n+1 = y n + f(x n,y n )h. På samme måde an man tilnærme y(x) når x < x 0. Vi sætter x 1 = x 0 h og y 1 = y 0 f(x 0,y 0 )h; derefter osv. x = x 1 h og y = y 1 f(x 1,y 1 )h, Esempel (Esempel, s. 55 i Differentialligninger af Poul Einer Hansen.) differentialligningen y = x + y, med begyndelsesbetingelsen y(0.5) = 0.3, og benytter h = 0.1. Vi har da (angivet med decimaler) Vi betragter x 1 = = 0.6, y 1 = y 0 + (x 0 + y 0 )h = ( ) 0.1 = 0.38, x = = 0.7, y = y 1 + (x 1 + y 1 )h = ( ) 0.1 = 0.48, x 3 = = 0.8, y 3 = y + (x + y )h = ( ) 0.1 = 0.60, osv. Tilsvarende fås x 1 = = 0.4, y 1 = y 0 (x 0 + y 0 )h = 0.3 ( ) 0.1 = 0., x = = 0.3, y = y 1 (x 1 + y 1 )h = 0. ( ) 0.1 = 0.16, x = = 0., y 3 = y (x + y )h = 0.16 ( ) 0.1 = 0.11, 3

4 osv. For at vurdere den præcision, der opnås ved Eulers metode, vil vi finde den esate løsning til differentialligningen, og benytte denne til at beregne y(x n ). Som nævnt ovenfor er den fuldstændige løsning til differentialligningen y = x + y givet ved y = ce x x 1 (c R). For løsningen gennem (0.5,0.3) gælder 0.3 = ce , dvs. c = 1.8/e 0.5 = 1.09 og dermed y = 1.09 e x x 1. De tilnærmede og esate værdier fremgår af Tabel 1 (hvor vi har tilføjet værdierne svarende til n = 4 og n = 5): n x n y n y(x n ) Tabel 1 Det ses, at fejlen bliver større jo længere væ fra udgangspuntet (0.3,0.5) man ommer, og at fejlen efterhånden bliver relativt stor. Generelt an man vise, at den begåede fejl i fast afstand fra udgangspuntet er omtrent proportional med h. Man siger derfor, at Eulers metode er af 1. orden. Eulers forbedrede metode Når løsningsfuntionen som på Figur er onves (opad rum), vil tangenthældningen i puntet (x 0,y(x 0 )) undervurdere den fatise hældning af linien mellem (x 0,y(x 0 )) og (x 1,y(x 1 )), så den beregnede tilnærmede funtionsværdi y 1 bliver for lille. Der sal dog ie så meget til for at forbedre metoden betragteligt. Den sande hældning af linien mellem (x 0,y(x 0 )) og (x 1,y(x 1 )) ligger betydeligt nærmere ved middeltallet mellem tangenthældningerne f(x 0,y(x 0 )) og f(x 1,y(x 1 )) i hhv. (x 0,y(x 0 )) og (x 1,y(x 1 )). (Dette an i øvrigt vises at gælde esat for enhver parabel i ethvert interval.) Dette giver og da x 1 x 0 = h fås y(x 1 ) y(x 0 ) f(x 0,y(x 0 )) + f(x 1,y(x 1 )), x 1 x 0 y(x 1 ) y(x 0 ) + f(x 0,y(x 0 )) + f(x 1,y(x 1 )) Nu ender man ganse vist ie y(x 1 ); det er jo netop den, vi ønser at finde (eller rettere tilnærme). Af denne grund vil vi først approsimere y(x 1 ) vha. Eulers metode og derefter benytte denne værdi til at approsimere f(x 1,y(x 1 )). Vi sætter altså y 1 = y 0 + f(x 0,y 0 )h, h. og derefter y 1 = y 0 + f(x 0,y 0 ) + f(x 1,y 1 ) h. 4

5 Den grafise fortolning af dette er, at vi i intervallet [x 0,x 0 + h/] approsimerer y(x) med en ret linie med hældning f(x 0,y 0 ), og i intervallet [x 0 + h/,x 1 ] approsimerer y(x) med en ret linie med hældning f(x 1,y1 ) (se Figur 3). y(x 1 ) y 1 y1 y 0 y Hældning f(x 0,y 0 ) y = y(x) Hældning f(x 1,y 1 ) h h x 0 x 1 Figur 3 x Generelt sætter vi yn+1 = y n + f(x n,y n )h, og derefter y n+1 = y n + f(x n,y n ) + f(x n+1,yn+1 ) h. Metoden an naturligvis også anvendes til at finde de tilnærmede værdier y 1, y osv. Esempel Benyttes Eulers forbedrede metode på esemplet ovenfor fås (med 3 decimaler) og dermed x 1 = = 0.6, y 1 = y 0 + (x 0 + y 0 )h = ( ) 0.1 = 0.380, y 1 = y 0 + (x 0 + y 0 ) + (x 1 + y 1 ) I næste sridt fås og dermed h = ( ) + ( ) 0.1 = x = = 0.7, y = y 1 + (x 1 + y 1 )h = ( ) 0.1 = 0.488, y = y 1 + (x 1 + y 1 ) + (x + y ) h = ( ) + ( ) 0.1 =

6 Fortsættes på denne måde fås værdierne i Tabel : n x n y n y n y(x n ) Tabel Det ses, at metoden giver væsentligt bedre resultater end Eulers simple metode. Generelt an man vise, at Eulers forbedrede metode er af. orden, dvs. at den begåede fejl i fast afstand fra udgangspuntet er omtrent proportional med h. Der findes forsellige videreudvilinger af Eulers forbedrede metode, som vi ie vil omme nærmere ind på her, men blot nævne den måse mest berømte af dem, nemlig Runge-Kuttas metode, der tilnærmer hældningen af linien mellem (x 0,y(x 0 )) og (x 1,y(x 1 )) med et vægtet gennemsnit af fire forsellige f-værdier valgt på så raffineret vis, at metoden bliver af 4. orden. Ved tilnærmet løsning ifølge Runge-Kuttas metode eller andre tilsvarende an man opnå meget stor nøjagtighed, selv med en ie særlig lille h. Det sal til slut nævnes, at mange metoder benytter sig af variable steplængder, hvor x n+1 x n an variere med n. Ideen er at benytte små steplængder de steder, hvor løsningsfuntionen varierer raftigt. Endvidere an de samme principper som i Eulers (forbedrede) metode overføres til numeris løsning af systemer af samhørende differentialligninger. Det er ofte sådanne principper, der er indbygget i færdige programpaer (såsom Maple) til behandling af disse spørgsmål. 3 Numeris løsning af diffusionsligningen Vi betragter metalstangen fra Esempel 1 i noterne om partielle differentialligninger, og har da diffusionsligningen T t = D T x, randbetingelserne T(0,t) = 0 og T(L,t) = 0, samt begyndelsesbetingelsen T(x,0) = u(x) (0 x L). 6

7 Vi vi finde tilnærmede værdier T nm til T(x n,t m ) for punter (x n,t m ) i et gitter (se Figur 4). t t t 3 t t 1 T(0,t) = 0 T(L,t) = 0 T 0 T 1 T T 3 T 4 T 5 T 01 T 11 T 1 T 31 T 41 T 51 T 00 T 10 T 0 T 30 T 40 T 50 x = 0 h x 1 h x x 3 h x 4 h x = L T(x,0) = u(x) Figur 4 Steplængden er h på x-asen og på t-asen, så x n = nh og t m = m. På x-asen er der ialt N step, hvor Nh = L, mens der på t-asen i princippet er et ubegrænset antal step. dvs. Nederste ræe (m = 0, dvs. t = t 0 = 0) findes vha. begyndelsesbetingelsen T n0 = T(nh,0) = u(nh), T 00 = u(0) = 0, T 10 = u(h), T 0 = u(h) osv. Endvidere vil første og sidste søjle være 0, dvs. for alle m pga. randbetingelserne. T 0m = 0 og T Nm = 0 For at unne benytte selve diffusionsligningen vil vi finde tilnærmede udtry for T t og T et gitterpunt (x n,t m ). Da har vi T(x n,t m+1 ) T(x n,t m ) T t (x n,t m ), For at tilnærme T x har vi brug for følgende Hjælperesultat For en funtion g(x) gælder tilnærmelsen x x i T t (x n,t m ) T n,m+1 T nm. ( ) g (x) g(x + h) g(x) + g(x h) h 7

8 når h er lille. Bevis Vi tilnærmer g med dets. Taylorpolynomium i udvilingspuntet x : g(x + h) g(x) + g (x)h + 1 g (x)h. Vi udsifter h med h g(x h) g(x) g (x)h + 1 g (x)h og lægger de to ligninger sammen: g(x + h) + g(x h) g(x) + g (x)h, hvoraf resultatet følger. Vi anvender hjælperesultatet på T(x,t) som funtion af x (med t = t m fastholdt) og får T x (x n,t m ) T(x n+1,t m ) T(x n,t m ) + T(x n 1,t m ) h T n+1,m T nm + T n 1,m h. ( ) Nu indsætter vi de tilnærmede udtry ( ) og ( ) for T t og T x i diffusionsligningen og får T n,m+1 T nm = D Tn+1,m T nm + T n 1,m h. Af de indgående størrelser er T n,m+1 den eneste, der ligger i (m + 1) te ræe, så vi isolerer denne: T n,m+1 = T nm + D h (T n+1,m T nm + T n 1,m ). Med r = D h fås T n,m+1 = (1 r)t nm + r(t n+1,m + T n 1,m ). Denne formel an nu anvendes succesivt til finde T nm ; f.es. er T 11 = (1 r)t 10 + r(t 0 + T 00 ). Når hele ræen med m = 1 er beregnet, an man gå videre og beregne ræen med m =, osv. Man an vise, at det er nødvendigt at r 1, dvs. D h 1 for på denne måde at få gode tilnærmelser til løsningsfuntionen T(x,t). 8

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Differentialligninger af første orden

Differentialligninger af første orden Differentialligninger af første orden Preben Alsholm Februar 2006 Basale begreber. Eksistens og entydighed. En differentialligning af første orden er en ligning, der sammenknytter differentialkvotienten

Læs mere

Frit fald med luftmodstand

Frit fald med luftmodstand Frit fald med luftmodstand Indholdsfortegnelse ABSTRACT... INDLEDNING... 2 NEWTONS 2. LOV... 2 BEVIS FOR SEPARATION AF DE VARIABLE... 3 FRIT FALD UDEN LUFTMODSTAND... 7 FRIT FALD MED LUFTMODSTAND... 8

Læs mere

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard

Det skrå kast - med luftmodstand. Erik Vestergaard Det srå ast - ed luftodstand Eri Vestergaard Eri Vestergaard www.ateatisider.d Eri Vestergaard, Haderslev 9. Eri Vestergaard www.ateatisider.d 3. Indledning Denne note an danne udgangspunt for et 3g-projet

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode)

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Worksheet mode) Adept Scientific 2008 Indtastning af taludtryk - simple beregninger Anbring cursoren ved en input-linje, dvs. en linje med symbolet > yderst til venstre. Er

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere