UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd."

Transkript

1 UDKAST Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Dec. 2014

2 Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. efter 33 og 41 i Miljøbeskyttelsesloven By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Tlf.: Dato Sagsnr Brevid Ref. RIKJ Dir. tlf Listebetegnelse: Klubbens beliggenhed: Matr.nr.: CVR-nr.: Klubbens ejerforhold: Klubbens kontaktpersoner: Grundejer: Tilsynsmyndighed: Retsbeskyttelse: H 201; Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes 5 dage om året eller mere. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (* jf. bilag 4, punkt 30) Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde 2b Tjæreby By, Vor Frue (Hedelands Motorklub) Hedelands Motorklub MC afd. Martin Skov Jensen I/S Hedeland Roskilde Kommune Vilkår om udvidelse af åbningstiden er retsbeskyttet i 8 år (vilkår er markeret med stjerne *). Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Afgørelse - Revurdering af miljøgodkendelse af Hedelands Motorklub MC Afd. samt godkendelse af udvidede åbningstider... 3 Vilkår for godkendelsen... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Støj... 4 Luftforurening... 6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 6 Affald... 7 Egenkontrol... 7 Orientering af omgivelserne Udtalelser Klubbens bemærkninger Bemærkninger fra Planafsnittet [hvis VVM Så foreligger selvstændig afgørelse] Miljøteknisk beskrivelse Miljøteknisk vurdering Klagevejledning mv Bilag Bilag 1 Ansøgning fra Hedelands Motorklub MC Afd. af 20. december 2013 Bilag 2 Beregning og måling af støj fra Grontmij af 11. april 2014 Bilag 3 Beregning og måling af støj fra Grontmij af 21. juli 2014 Bilag 4 DMU s krav til lydtryksgrænser af 5. februar 2014 Bilag 5 Opmåling ved Landmålergården af 21. februar 2014 Bilag 6 Kort med højdekurver Bilag 7 Afgørelse om VVM-pligt Bilag 8 Offentliggørelse af afgørelse Side 2

4 1. Indledning Hovedstadsrådet har i 1984 meddelt tilladelse til etablering af Hedelands Motocrossbane, Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde. Miljøgodkendelsen er endelig godkendt af Miljøankenævnet i 1985 med visse ændringer. I 2005 har Roskilde Amt meddelt tilladelse til ændring af åbningstider, som er stadfæstet af Miljøstyrelsen med visse ændringer i I 2010 fik Roskilde Kommunes Planafdeling udarbejdet et notat om støj fra motorsportsbaner i Hedeland. Rapporten konkluderede, at Hedelands Motocross Klub formentlig ikke kunne overholde støjgrænserne i motorsportsvejledningen. På den baggrund og fordi miljøgodkendelsen er mere end 8 år gammel og der i godkendelsesbekendtgørelsen er kommet standardvilkår for motorsportsbaner har Roskilde Kommune valgt at revurdere klubbens miljøgodkendelse. Revurderingen af miljøgodkendelsen indebærer, at Hedelands Motocross Klub kan fortsætte driften, men der er fastsat grænser for, hvor meget klubben må påvirke omgivelserne med bl.a. støj og støv. Hedelands Motocross Klub har derudover ansøgt om en udvidelse af banens åbningstider. Der ændres ikke på motocrossbanens indretning i forbindelse med de ansøgte udvidelser af driftstider. Roskilde Kommune vurderer, at der ikke skal foretages en VVM-screening med henblik på at afklare, hvorvidt ændringerne er VVM-pligtige, idet de ansøgte ændringer ikke giver anledning til væsentlige ændringer i støjudbredelsen, herunder støjbelastningens tidsmæssige fordeling, og da ændringerne ikke medfører et forøget støjniveau. Roskilde Kommune har vurderet, at ansøgning om udvidet åbningstid kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 kapitel 5. Denne afgørelse om godkendelsespligt af ansøgte aktivitet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens 37 stk Afgørelse - Revurdering af miljøgodkendelse af Hedelands Motorklub MC Afd. samt godkendelse af udvidede åbningstider Roskilde Kommune har udarbejdet en revurderet miljøgodkendelse for Hedelands Motocross Klub samt udvidelse af banens driftstider. Ved meddelelse af denne miljøgodkendelse udgår følgende miljøgodkendelser: 13. november 1984; Miljøgodkendelse fra Hovedstadsrådet 28. maj 1985; Stadfæstelse af miljøgodkendelse med visse ændringer fra Miljøstyrelsen 13. august 1985; Stadfæstelse af miljøgodkendelse med visse ændringer fra Miljøankenævnet 7. februar 2005; Ændring af vilkår om åbningstider fra Roskilde Amt 9. marts 2006; Stadfæstelse af ændring af vilkår med visse ændringer fra Miljøstyrelsen Revurderingen meddeles i efter 41, stk. 1, jf. 41 b og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen. Afgørelsen om udvidet åbningstid gives efter 33 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkår markeret med * er en udvidelse af den eksisterende godkendelse og er retsbeskyttet i 8 år. Godkendelsen tages op til ny revurdering, når Roskilde Kommune finder dette nødvendigt. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden, der tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Miljøgodkendelsen gives på baggrund af klubbens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af Miljøstyrelsens standardvilkår og kommunens individuelle konkrete vurdering af forholdene på Hedelands Motocrossbane. Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende. 1 Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse Side 3

5 Vilkår for godkendelsen Generelt 1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på banen. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2. I de tidsrum, hvor banen benyttes, skal der være en ansvarlig fra banen, der er bekendt med vilkårene for godkendelsen, og som kan sikre, at disse overholdes. 3. Ved ophør af banens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 5. Uden for banens åbningstid skal baneområdet være afspærret, så adgang effektivt forhindres. 6. Ved indgangen til baneområdet skal der findes et tydeligt opslag med åbningstider. 7. Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal indrettes, således som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for godkendelsen. Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation af, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år. 8. Der skal opsættes opslag til brugere af anlægget med information om, hvad der ligger til grund for støjdokumentationen, herunder hvor mange og hvilke typer køretøjer, der må køre samtidigt. Støj 9. Banens revurderede driftstider er fastsat til følgende: Træning, klubbens medlemmer Tirsdage, marts december (Begge måneder er inklusiv) kl Lørdage, marts december (Begge måneder er inklusiv) kl Træning, elite og LUKS Onsdag fredag, marts-december (Begge måneder er inklusiv) kl Stævnedage 4 årlige stævner på lørdage og 3 årlige stævner på søn- eller helligdage uden støjgrænser kl Banens udvidede driftstider er fastsat til følgende: Træning, klubbens medlemmer Lørdage, marts december (Begge måneder er inklusiv) kl Træning, elite og LUKS Tirsdag-fredag, marts-december (Begge måneder er inklusiv) kl Stævnedage 3 årlige stævner på lørdage uden støjgrænser kl Side 4

6 11. Undtagelser til fastsatte driftstider i vilkår 9: - Banen må højest anvendes 4 dage om ugen i dagperioden (kl i hverdage og kl om lørdagen). - Banen må højst anvendes 3 dage om ugen i aftenperioden (kl i hverdage og kl om lørdagen). - Banen skal være lukket alle mandage bortset fra én uge i skolernes sommerferie, hvor der afholdes sommerferielejr. - Der må ikke forekomme almindelig træning på banen i ugen hvor der er sommerferielejr. 12. Undtagelser til fastsatte driftstider i vilkår 10: - Banen må højst anvendes 4 dage om ugen i dagperioden (kl i hverdage og kl om lørdagen). - I den udvidede driftstid må der højst være 20 kørere på banen ad gangen. 13. Dagperioden er mandag-fredag klokken og lørdag klokken Aftenperioden er mandag-fredag klokken og lørdag klokken Ved anvendelse af banen må der maksimalt være 40 kørere på baneanlægget i tidsrummet klokken og én aften om ugen i tidsrummet klokken To gange om ugen i aftenperioden må der dog kun være 20 kørere på baneanlægget samtidigt i aftenperioden jf. dog undtagelser i vilkår 11. En træningstime skal være delt op i 3 x 20 minutter (17 minutters effektiv køretid) med følgende sammensætning: - 17 minutter for mini 65/85 ccm kørere blandet C og B kørere minutter for oldboys og C kørere på 125/250/450 ccm (primært 4 takts motorcykler) minutter for A og B kørere på 125/250/450 ccm (primært 4 takts motorcykler). 15. Ved anvendelse af banen må der maksimalt være 20 kørere på baneanlægget i tidsrummet klokken i hverdage og klokken om lørdagen jf. dog undtagelser i vilkår 11. En træningstime skal være delt op i 3 x 20 minutter (17 minutters effektiv køretid) med følgende sammensætning: - 17 minutter for mini 65/85 ccm kørere blandet C og B kørere minutter for oldboys og C kørere på 125/250/450 ccm (primært 4 takts motorcykler) minutter for A og B kørere på 125/250/450 ccm (primært 4 takts motorcykler). 16. Ved stævner må der maksimalt være 40 kørere på baneanlægget samtidigt. 17. Motorcyklerne skal til enhver tid overholde DMU s krav til 2 meter max grænseværdier (seneste grænseværdier er vedtaget af DMU den 5. februar 2014). 18. Højttaleranlæg på banen må kun anvendes i forbindelse med stævner. Højtaleranlægget skal placeres, så lyden herfra peger væk fra naboer. 19. Driften af aktiviteterne må ikke medføre, at klubbens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier på træningsdage, herunder sommerferielejr. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente lydniveauer i db(a) bestemt efter retningslinjerne i vejledning fra Miljøstyrelsen nr Støj fra Motorsportsbaner. Dag Tidspunkt Støjgrænse Spredt beboelse i det åbne land Støjgrænse Boligområde Midlingstid Mandag-fredag Kl db(a) 45 db(a) 1 time Mandag-fredag Kl db(a) # 40 db(a) 1 time Lørdag Kl db(a) 45 db(a) 1 time Lørdag Kl db(a) # 40 db(a) 1 time # Lempet med 4 db(a) i forhold til motorsportsvejledningen Side 5

7 20. Driften af aktiviteterne må ikke medføre, at klubbens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier på træningsdage, herunder sommerferielejr. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente lydniveauer i db(a) bestemt efter retningslinjerne i vejledning fra Miljøstyrelsen nr Støj fra Motorsportsbaner. Dag Tidspunkt Støjgrænse Spredt beboelse i det åbne land Støjgrænse Boligområde Midlingstid Mandag-fredag Kl db(a) 45 db(a) 1 time Lørdag Kl db(a) 45 db(a) 1 time 21. Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang årligt, kræve dokumenteret at de i vilkår 19 og 20 angivne støjgrænser er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen kan tillige kræves såfremt at vilkår 19 og 20 er overskredet. Denne dokumentation skal ske i form af beregninger udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93. Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Beregninger gennemføres for referencepunkterne, der er anvendt ved støjberegninger i bilag 2 til denne godkendelse. Tilsynsmyndigheden kan dog kræve beregninger gennemført for yderligere et antal referencepunkter, hvis særlige grunde taler herfor. Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj klubben påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 og efter aftale med tilsynsmyndigheden. Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj". Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne indsendes til Roskilde Kommune senest 6 uger efter udførelsen. 22. Grænseværdierne for støj jf. vilkår 18, anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket usikkerheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Luftforurening 23. Driften må ikke give anledning til støvgener udenfor banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. Baner, der kan afgive støv, skal overvandes i tørre perioder umiddelbart før kørsel. 24. Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 25. Brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter herfra skal opbevares i tætte, lukkede beholdere. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være sikret mod påkørsel og være forsynet med en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, Side 6

8 etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 26. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 27. Oplagspladsen nævnt i vilkår 25 skal være aflåst uden for åbningstiden. 28. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, incl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale. 29. Reparation og vedligehold af køretøjer må ikke foretages på Hedelands Motocross s område. 30. Arealer med tæt belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Kontrol skal foretages mindst 1 gang årligt. Der skal føres logbog over kontrollen. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Affald 31. Klubbens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. 32. Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter behov, dog mindst 1 gang om året. Egenkontrol 33. Klubben skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. Driftsjournal 34. I driftsjournal skal der løbende foretages registrering af: - Dato samt tidsrum for træning og stævnedage på banen. - Antallet af samtidige kørere på banen for hver 20 minutters interval fordelt på motorcykelstørrelser og kørernes klassetrin, både under træning og ved stævnedage. - Målinger (2 meter max grænseværdier) af alle motocrossmaskiner, der benytter på banen skal måles mindst 2 gange om året. - Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader noteres i en driftsjournal. 35. Driftsjournalen skal opbevares i klubben i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Orientering af omgivelserne 36. Hvert år senest den 1. april, dog mindst 14 dage før det første arrangement, skal Hedelands Motocross Klub indsende en oversigt over sæsonen til Roskilde Kommune og nærmeste naboer udpeget af Roskilde Kommune, hvor det angives: - Hvornår sæsonen opstartes. - Datoer for stævnedage. - Oplysning om hvornår sommerferielejren finder sted. 37. Hvert år senest den 1. april skal Hedelands Motocross Klub indsende følgende til Roskilde Kommune: Side 7

9 - En liste med alle klubbens aktive kørere fordelt på A, B, C og oldboys kørere med navn og kørenummer. 3. Udtalelser 3.1 Klubbens bemærkninger 3.2 Bemærkninger fra Planafsnittet [hvis VVM Så foreligger selvstændig afgørelse] 4. Miljøteknisk beskrivelse Beliggenhed Motocrossbanen er beliggende i landzone i et område, der er omfattet af rammeområde 3.F.23 i Kommuneplan 2013 for Roskilde Kommune og er blandt andet udlagt til støjende fritidsaktiviteter. Derudover er området omfattet af lokalplan 168, som blandt andet udlægger området til en motocrossbane. Området, hvor motocrossbanen ligger er ejet af I/S Hedeland. Nærmeste bolig er beliggende ca. 250 m syd for motocrossbanen. Drift og indretning Hovedstadsrådet har i 1984 meddelt tilladelse til etablering af motocrossbanen, som er endelig afgjort af Miljøankenævnet i I 2005 har Roskilde Amt meddelt tilladelse til ændring af åbningstider. Motocrossbanen udgøres af et ca. 10 ha stort areal. Banen er indrettet med hop, volde og sving af forskellige højder og sværhedsgrader. Klubben råder over en lille Microcrossbane og en bane til større klasser. Banen er indrettet med støjvolde på alle sider af banen. Hedelands Motocross Klub er medlem af DMU (Dansk Motor Union). Der lægges meget vægt på det sociale samvær i klubben i forbindelse med træning, men der arrangeres også stævnedage, som er åbne for både egne medlemmer og kørere fra andre klubber. Aktiviteterne i klubben spænder over almindelig træning, træningsdage, hvor der inviteres trænere udefra, træning for elitekørere, LUKS-kørere samt stævnedage. Klubben har tidligere afholdt sommerferielejr i skolernes sommerferie og Hedelands Motocross Klub ønsker fremadrettet at afholde denne. Driftstid Hedelands Motocross Klub ønsker følgende ændringer af driftstider (det med kursiv er uddrag fra klubbens ansøgning af 20. december 2013 hele ansøgningen er gengivet i bilag 2): Mandag er ikke en åbningsdag. Tirsdag til fredag, kl Lørdag kl Åbningstiden begrænses således: Mulighed for åbent fra tirsdag til fredag indenfor industriarbejdstid fra kl Mulighed for åbent fra tirsdag til fredag udenfor industriarbejdstid fra kl og mulighed for åbent lørdag kl , dog maksimalt 3 dage pr. uge. Baggrunden for ønsket om ændringen af åbningstiden er, at der tilstræbes at udjævne banebenyttelsen for at sænke lydtryksbelastningen. Særligt vil træningsindsatser for klubbens elitekørere for en betydelig dels vedkommende kunne henlægges til afholdelse indenfor industriarbejdstiden. Side 8

10 Elitekørernes beregnede lydtryksbelastning er højere end amatørkørernes og ved ændringen vil en del af elitekørernes beregnede lydtryksbelastning kunne flyttes til tidspunkter, hvor vores naboer belastes mindre. Samtidig ønskes der mulighed for at udvide eksisterende samarbejde med LUKS-klubber både indenfor og udenfor kommunen, således at LUKS-klubber kan tilbydes at benytte en del af klubbens åbningstid. Medlemmer af LUKS-klubber er for en dels vedkommende belastede unge mennesker og der ses en mulighed for, at Klubben i et vist omfang kan stille baneanlægget til rådighed for LUKS-klubber, til hjælp og understøttelse af de unge mennesker. Det er ikke uden egeninteresse, at Klubben ønsker yderligere tilknytning af LUKS-klubber LUKSklubber får mulighed for at bidrage med assistance som eksempelvis flagposter til Klubbens eventdage, hvilket i et socialt perspektiv kun bør opfattes yderligere positivt. Fordeling af træningstid Klubben har hidtil typisk fordelt træningstiden i 3 * 20 minutter pr. time på de åbningsdage, hvor der er mange tilmeldte til træning (mellem kl og 20.00) Opdelingen er typisk: 20 minutter til juniorkørere (lav lydtryksbelastning) 20 minutter til C-maxikørere (begyndere) (lav lydtryksbelastning) 20 minutter til A/B-maxikørere (elitekørere og trænede kørere) (høj/mellem-høj lydtryksbelastning) På dage med lavt antal tilmeldte til træning, er træningstiden typisk opdelt i 2 * 30 minutter således: 30 minutter til juniorkørere 30 minutter til maxikørere Der er et naturligt tidstab i forbindelse med skift af kørerne på banen, således at den faktiske køretid ikke er 60 minutter pr. time. Dette forhold er beskrevet i Grontmijs notat. Denne opdeling følger DMUs regler for, hvilke klasseniveauer som må køre sammen. Fordelingen ønskes fastholdt. Sommerferielejr Der søges om tilladelse til afholdelse af en træningslejr i skolernes sommerferie. Træningslejren ønskes afholdt mandag - fredag indenfor tidsrummet kl Stævnedage Der ansøges om, at stævnedage ændres til 7 stk. lørdage og 3 stk. søndage/helligdage kl Ved ændringen af stævnedage fra søndage til lørdage, opnås i mindre grad sænket belastning på disse dage, da pågældende lørdage ikke samtidigt kan være almindelige åbningsdage. Der afholdes typisk stævner på baneanlægget i højsæsonen fra april til september, så i praksis nedbringes åbningstiden ved afholdelse af stævner. Som sidebemærkning kan anføres, at klubben typisk har lukkedage op til et stævne, da banen skal klargøres. Der er tidligere godkendt følgende driftstider på motocrossbanen: 13. august marts 2006 Ansøgning december 2013 Træning Hverdage kl Lørdage kl Hverdage kl Lørdage kl Hverdage kl # Lørdage kl # Stævnedage 6 søndage om året kl lørdage om året kl søndage om året kl # Efter dialog med klubben er ansøgningen udvidet til klokken lørdage om året kl søndage om året kl Side 9

11 5. Miljøteknisk vurdering Dette afsnit indeholder kommunens vurdering af oplysningerne i klubbens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår. Planforhold og beliggenhed Roskilde Kommune vurderer, at anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplan 168. Ifølge planerne er området blandt andet udlagt til støjende fritidsaktiviteter og motocrossbane. Natura 2000 Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens 2 7 foretage en vurdering af, om klubben kan påvirke et Natura område væsentlig. De nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 151, Ramsø Mose, som ligger 4 km mod sydvest, og område nr. 150, Gammel Havdrup Mose, som ligger 3,7 km sydsydøst for motocrossbanen. Udpegningsgrundlaget for område nr. 151 er sortterne og for område nr. 150 sortterne og rørhøg. Roskilde Kommune vurderer, at etablering og drift af Hedelands Motocross Klub på grund af afstanden ikke vil have væsentlig indvirkning på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Roskilde Kommune har pr. 6. maj 2014 ikke kendskab til forekomst af arter optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3 indenfor eller i nærheden af motocrossbanen. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at selvom der i nærområdet måtte være ukendte bestande af arter på naturbeskyttelseslovens bilag 3, vil drift af Hedelands Motocross Klub ikke have væsentlig indflydelse på disse arter. Bedste tilgængelige teknik Standardvilkårene i bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 13 er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen. Da nærværende afgørelse implementerer standardvilkår er det på den baggrund Roskilde Kommunes vurdering, at der ikke i nærværende afgørelse skal foretages yderligere vurdering af BAT i relation til anlægget. Generelt (vilkår 1-4) Vilkår omhandlende etablering af motocrossbanen er sløjfet i forbindelse med revurderingen, fordi banen er etableret og forbliver uændret. Vilkår 1-2 er fastsat, da kommunen har vurderet, at det er vigtigt at klubbens driftspersonale kender miljøgodkendelsen, da de skal være med til at sikre, at virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt. Øvrige vilkår er standardvilkår efter bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 13. Der er således ikke behov for yderlig vurdering. Indretning og drift (vilkår 5-8) Vilkårene er standardvilkår efter bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 13. Der er således ikke behov for yderlig vurdering. Støj (vilkår 9-20) Banen er oprindeligt godkendt af Miljøankenævnet i august 1985 med følgende støjgrænser: Områder Mandag-fredag indtil kl. 18 Mandag-fredag kl Lørdag indtil kl. 14 Lørdag kl Boliger i det åbne land 55 db 50 db 2 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Side 10

12 Nærmeste bolig i det åbne land er placeret på adressen Tjærebyvej 125, 4000 Roskilde. Denne bolig er beliggende i en afstand af ca. 250 m. mod syd. Nærmeste sammenhængende boligområde er beliggende i Tune i afstand ca m. mod øst. Godkendelsen fra august 1985 var baseret på følgende træningstider: Hverdage kl Lørdage kl Herudover var der tilladelse til 6 stævnedage om året på søndage kl Godkendelsen var baseret på et detailprojekt, som gennem beregninger på grundlag af Miljøstyrelsens vejledning Støj fra motorsportsbaner skulle indeholde dokumentation for at anlægget kunne overholde det angivne støjniveau. Roskilde Kommune er ikke i besiddelse af denne dokumentation, men formoder at Hovedstadsrådet har været i besiddelse af denne og accepteret projektet inden banen blev etableret. Efterfølgende er der givet tillæg til miljøgodkendelsen foranlediget af ønsker om ændrede træningstider. Den seneste godkendelse fastsætter følgende træningstider for banen: - Hverdage kl Lørdage kl Stævnedage: 4 lørdage og 4 søndage om året kl I 2010 udarbejdede Grontmij en rapport for Roskilde Kommunes Planafdeling til vurdering af, om området kunne rumme endnu en motorsportsbane. I rapporten antyder Grontmij, at motocrossbanen støjniveau kan være højere end motorsportsvejledningen anbefaler. I den anledning igangsatte Roskilde Kommune en revurdering af Hedelands Motocross Klubs miljøgodkendelse. I forbindelse med revurderingen ansøges om udvidelse af trænings- og stævnetider på eksisterende motocrossbane. Der ændres ikke på motocrossbanens indretning i forbindelse med de ansøgte ændringer af driftstider. De udvidede træningstider og stævnedage kan give anledning til øgede støjgener i omgivelserne, da træningstiderne udvides til også at omfatte træning i dagtimerne (kl ). Grontmij har i marts/april samt juli 2014 målt og beregnet støj fra træning på Hedelands Motocross bane, se bilag 2 og 3. Ved målingerne er 5 forskellige køreres fuldgasandel målt, for at få en mere korrekt værdi. Resultaterne af målingerne anvendes i beregninger af støj fra motocrossbanen. Tilsvarende målinger er udført i Kolding og Randers med ensartede resultater. Ifølge motorsportsvejledningens afsnit vil en støjberegning som baseres på en måling af den faktiske støjudsendelse på det aktuelle baneanlæg med de kørere og maskiner, som benytter anlægget, give et mere retvisende billede af støjforholdene end ved brug af standard tal. På den baggrund vurderer Roskilde Kommune, at det er miljømæssigt forsvarligt at anvende målingerne i beregningerne. Ved beregningerne er anvendt DMU s seneste vedtage grænseværdier for lydtryksgrænser for de enkelte motorcykelstørrelser, som er det den konkrete motorcykel med støje ved fuldgas, se bilag 4. Desuden er højder afsat af landmåler i januar 2014, se bilag 5, anvendt i Grontmij s højdemodel for banen, se bilag 6, som er anvendt ved beregninger af støj. Side 11

13 Grontmijs beregninger viser følgende: Adresse Støjbelastning ved 20 kørere Støjbelastning ved 40 kørere Roskildevej db(a) 44 db(a) Tjærebyvej db(a) 52 db(a) Tjærebyvej db(a) 48 db(a) Tjærebyvej db(a) 48 db(a) Tjærebyvej db(a) 49 db(a) Tjærebyvej db(a) 53 db(a) Tjærebyvej db(a) 55 db(a) Tjærebyvej db(a) 44 db(a) Tjærebyvej db(a) 44 db(a) Ørnemosevej db(a) 52 db(a) Toften 15, Tune 27 db(a) 30 db(a) (usikkerheden på resultaterne vurderes til ±3 db) Motorsportsvejledningens støjgrænser ved 4 dage om ugen Motorsportsvejledningens støjgrænser ved 3 aftener om ugen 52 db(a) 48 db(a) Beregningerne viser at Hedelands Motocross Klub kan overholde støjgrænser i motorsportsvejledningen 4 dage om ugen med 20 kørere i dagtimerne uden, at usikkerheden fratrækkes. Ved 40 kørere ad gangen 4 dage om ugen i dagtimerne kan Hedelands Motocross Klub ligeledes overholde støjgrænserne i motorsportsvejledningen, hvis usikkerheden fratrækkes og derved ikke kommer klubben til skade. Det er ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder et almindeligt princip at lade usikkerheden komme klubben til gode. I dagtimerne i den udvidede åbningstid, kan usikkerheden ikke fratrækkes, da der er tale om en ny godkendelse, hvor klubben ikke på forhånd må give anledning til øget støj, kan banen kun benyttes af 20 kørere ad gangen (mandag-fredag kl og lørdag kl ). I aftentimerne kan motorsportsvejledningen støjgrænser overholdes, når der er 2 træningsdage om ugen og banen benyttes af 20 kørere ad gangen, når usikkerheden er trukket fra. Hedelands Motocross Klub har dog søgt om 3 træningsdage om ugen i aftentimerne med 40 kørere ad gangen, hvilket betyder, at støjgrænsen er overskredet med 4 db hos Tjærebyvej 125, når usikkerheden er fratrukket. I øjeblikket er ejendommen ikke beboet, men det kan den blive på sigt. Hedelands Motocross Klub har på den baggrund foreslået, at der kun én aften om ugen er 40 kørere på banen ad gangen og to gange om ugen er der 20 kørere på banen ad gangen i aftentimerne. Denne forskel er for at tilgodese klubbens egne medlemmer, som har en træningsaften om ugen, hvor der er behov for at 40 kørere kan køre ad gangen. Ifølge motorsportsvejledningen vil en lempelse på op til 5 db i enkelte situationen komme på tale især i aftenperioden. Sagen om lempelse af støjgrænsen med 4 db har været forelagt Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg den 13. januar 2015, som har godkendt/ikke godkendt sagen. Med hensyn til stævnedage søges om tilladelse til, at nuværende tilladt 8 stævnedage lørdage og søndage kl ændres, så der fremover afholdes stævner 7 lørdage og 3 søn- eller helligdage. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2005 Støj fra motorsportsbaner anfører, at der normalt er behov for 5 stævneweekender om året. Hedelands Motocross Klub har søgt om i alt 10 dage til stævner, hvilket stemmer overens med Miljøstyrelsens vurdering af behovet for stævner. Dog er arrangementerne spredt ud over 10 dage i stedet for 5 weekender. Til gengæld er der ikke træning de lørdage, hvor der er stævner. Sagen om ændring af stævnedage har været forelagt Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg, som har godkendt sagen. Det skal bemærkes, at der for stævnedage ikke skal fastsættes støjgrænser, jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2005 Støj fra motorsportsbaner. Antallet af kørere på banen samtidigt på stævnedage må ikke overstige 40. Der er stillet vilkår om, at klubben hvert år inden sæson start skal orientere Roskilde Kommune og naboer om planlægningen af den kommende sæson, jf. afsnit vedrørende egenkontrol. Side 12

14 Der stilles desuden vilkår om, at kommunen kan kræve dokumentation for overholdelse af støjgrænser, dog maksimalt 1 gang om året, med mindre det viser sig at støjgrænserne ikke er overholdt. Roskilde Kommune vurderer, at.. Afhænger af den politiske beslutning. Roskilde Kommune vurderer endvidere, at til- og frakørsel til klubben kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. Ved stævner anvendes klubbens egne arealer samt p-plads ved klubben til parkering. Luftforurening (vilkår 21-22) Vilkårene er standardvilkår efter bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 13. Der er således ikke behov for yderlig vurdering. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand (vilkår 23-28) Vilkårene er standardvilkår efter bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 13. Der er således ikke behov for yderlig vurdering. Affald (vilkår 29-30) På ejendommen produceres der almindeligt husholdningsaffald og der er et mindre oplag af brugte dæk. Spildolie opbevares i en beholder, som står inden i en anden beholder, der kan rumme hele indholdet. Spildolie opbevares i lukket aflåst skur ved klubhuset, hvor der ikke er risiko for påkørsel. Der opsamles maksimalt 400 liter spildolie om året som afhændes til KARA/NOVEREN. I skuret opbevares ligeledes jern og metal herunder kæder og tandhjul. Der stilles krav til opbevaring af farligt affald og vilkår om, at affald skal bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende affaldsregulativ. Egenkontrol (vilkår 31-35) Hedelands Motocross Klub skal føre egenkontrol således, at Roskilde Kommune når som helst kan følge, at anvendelsen af motocrossbanen sker under overholdelse af vilkårene meddelt i denne miljøgodkendelse. Egenkontrollen skal omfatte løbende registrering af dato samt tidsrum for træning og stævner på banen, antallet af samtidige kørere fordelt på maskinstørrelser og klasser. På den baggrund kan tilsynsmyndigheden konkludere om brug af banen overholder fastsatte krav. Der skal føres driftsjournal over udført egenkontrol. Spildevand Der er 4 toiletter i klubhuset og et afløb fra en køkkenvask. Sanitært vand fra klubhuset ledes til samletank, som tømmes af slamsuger efter behov dog mindst 1 gang om året. Der sker ingen ændringer i spildevandshåndteringen i forbindelse med de ansøgte ændringer og er fortsat omfattet af tilladelse til etablering af samletank fra Roskilde Kommune af 5. april Der foregår ikke andre aktiviteter, som producerer spildevand. Samlet vurdering Roskilde Kommune vurderer, at anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission, støj og der er anvendt som vilkår i godkendelsen og øvrige aktiviteter, kan overholdes uden væsentlige gener for de omkringboende og miljøet. Side 13

15 6. Klagevejledning mv. Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 3 98, 99 og 100. Dette skal ske ved at sende en skriftlig klage til Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø, Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde. Klagen vil herfra blive sendt til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Klagefristen for revurdering og for udvidelsen er fire uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. Godkendelsen vil blive bekendtgjort på Roskilde Kommunes hjemmeside ugedag den dato. Klage skal være modtaget i By, Kultur og Miljø senest ved klagefristens udløb ugedag den dato. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( findes en vejledning om gebyrordningen. Klubben vil blive underrettet af By, Kultur og Miljø, såfremt der bliver indgivet klage fra anden side. Søgsmål Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Øvrige forhold Roskilde Kommune henleder opmærksomheden på, at klubben i henhold til lov om erstatning for miljøskader 4 har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet. Klubben er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø. Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i de resultater af klubbens egenkontrol, som Roskilde Kommune ligger inde med, samt i sagen i øvrigt, jf. Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger. Venlig hilsen Rikke Kjærsgaard Sørensen Akademiingeniør Underretning om afgørelsen Roskilde Kommune har foruden adressaten underrettet følgende organisationer og myndigheder: Naboer i en radius på xxx meter Sundhedsstyrelsen; Danmarks Naturfredningsforening, I/S Hedeland; 3 Bekendtgørelse af lov nr juni 2010 om miljøbeskyttelse 4 Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader. Side 14

16 Ansøgning af 20. december 2013 fra Hedelands Motocross Klub Bilag 1 Efter vores møde i Roskilde Kommune, hvor afholdelsen fandt sted den 11. december 2013, fremkommer Klubben herved med forslag til blandt andet ændrede åbningsdage og åbningstider til miljøgodkendelsen fra 1984, samt forslag til handlingsplan for fremskaffelse af fornøden dokumentation til revurdering af miljøgodkendelsen. Senest foreliggende materiale i sagen er jeres mødereferat, dateret den 17. december Antal kørere på banen Det søges fastholdt, at det maksimale antal køretøjer på banen ad gangen er 30 stk. på almindelige åbningsdage. Ændrede åbningsdage og åbningstider Der foreslås ændringer til åbningsdage og åbningstider således: Mandag er ikke en åbningsdag. Tirsdag til fredag, kl Lørdag kl Åbningstiden begrænses således: Mulighed for åbent fra tirsdag til fredag indenfor industriarbejdstid fra kl Mulighed for åbent fra tirsdag til fredag udenfor industriarbejdstid fra kl og mulighed for åbent lørdag kl , dog maksimalt 3 dage pr. uge. Som note til den ansøgte åbningstid tilføjes: I ganske enkelte uger i højsæsonen vil det være hensigtsmæssigt, at åbningsperioden fra kl , sammen med lørdagsåbent kl kunne ske 4 dage pr. uge. Der skal i disse uger ikke ske yderligere belastning alene større udjævning af klubbens aktiviteter og dermed udjævning af belastningen. Det nemmeste for os ville da være, blot at indarbejde i denne ansøgning, at der søges om 4 dage pr. uge, men vi ønsker ikke at signalere en generel større belastning end hidtil. Baggrunden for ønsket om ændringen af åbningstiden er, at der tilstræbes at udjævne banebenyttelsen for at sænke lydtryksbelastningen. Særligt vil træningsindsatser for klubbens elitekørere for en betydelig dels vedkommende kunne henlægges til afholdelse indenfor industriarbejdstiden. Elitekørernes beregnede lydtryksbelastning er højere end amatørkørernes og ved ændringen vil en del af elitekørernes beregnede lydtryksbelastning kunne flyttes til tidspunkter, hvor vores naboer belastes mindre. Samtidig ønskes der mulighed for at udvide eksisterende samarbejde med LUKS-klubber både indenfor og udenfor kommunen, således at LUKS-klubber kan tilbydes at benytte en del af klubbens åbningstid. Medlemmer af LUKS-klubber er for en dels vedkommende belastede unge mennesker og der ses en mulighed for, at Klubben i et vist omfang kan stille baneanlægget til rådighed for LUKS-klubber, til hjælp og understøttelse af de unge mennesker. Det er ikke uden egeninteresse, at Klubben ønsker yderligere tilknytning af LUKS-klubber LUKSklubber får mulighed for at bidrage med assistance som eksempelvis flagposter til Klubbens eventdage, hvilket i et socialt perspektiv kun bør opfattes yderligere positivt. Fordeling af træningstid Klubben har hidtil typisk fordelt træningstiden i 3 * 20 minutter pr. time på de åbningsdage, hvor der er mange tilmeldte til træning (mellem kl og 20.00) Opdelingen er typisk: 20 minutter til juniorkørere (lav lydtryksbelastning) 20 minutter til C-maxikørere (begyndere) (lav lydtryksbelastning) 20 minutter til A/B-maxikørere (elitekørere og trænede kørere) (høj/mellem-høj lydtryksbelastning) På dage med lavt antal tilmeldte til træning, er træningstiden typisk opdelt i 2 * 30 minutter således: 30 minutter til juniorkørere 30 minutter til maxikørere Side 15

17 Der er et naturligt tidstab i forbindelse med skift af kørerne på banen, således at den faktiske køretid ikke er 60 minutter pr. time. Dette forhold er beskrevet i Grontmijs notat. Denne opdeling følger DMUs regler for, hvilke klasseniveauer som må køre sammen. Fordelingen ønskes fastholdt. Ansøgning om ændring af eventdage Der ansøges om, at eventdage ændres til 7 stk. lørdage og 3 stk. søndage/helligdage. Ved ændringen af eventdage fra søndage til lørdage, opnås i mindre grad sænket belastning på disse dage, da pågældende lørdage ikke samtidigt kan være almindelige åbningsdage. Der afholdes typisk events på baneanlægget i højsæsonen fra april til september, så i praksis nedbringes åbningstiden ved afholdelse af events. Som sidebemærkning kan anføres, at Klubben typisk har lukkedage op til en event, da banen skal klargøres. Handlingsplan: Fremskaffelse af støjmålinger eller støjberegninger til brug for revurdering af miljøgodkendelsen Kildestøjsmåling Klubben har besluttet at følge vejledning fra Danmarks Motorunions miljøchef om udarbejdelse af konkrete målinger af lydtryksbelastningen. Målinger sker ved montering af måleudstyr direkte på en eller flere almindelige motocross-motorcykler, på en eller flere træningsdage med forskellige kørere med forskelligt træningsniveau. Tilsvarende målinger er gennemført på andre motorsportsanlæg til motocross i Danmark og har dokumenteret, at den teoretisk fastsatte belastning anvendt ved beregninger (fuldgasandel) er for høj. Det er vores forventning, at disse målinger vil give et mindre belastende billede af Klubbens aktiviteter. I praksis bør disse målinger ske når baneanlægget er nogenlunde tørret op efter vinteren, forventeligt medio/ultimo marts måned Dette efterlader et forholdsvist kort tidsrum til at gennemføre målingerne og udarbejde dokumentationsmaterialet inden 1. maj 2014, men vi tilstræber at nå det. Dersom det kan have betydning for dokumentationsmaterialet, opstiller Klubben et billede af medlemsfordelingen i klubben fordelt på kørernes træningsniveau (klassetrin) Målinger og udfærdigelse af dokumentationsmateriale foretages af uafhængigt måleinstitut, eksempelvis Grontmij. Handlingsplan: Banebenyttelse indtil indlevering af dokumentationsmateriale har fundet sted Der ansøges om følgende mønster for banebenyttelse indtil dokumentationsmateriale er indleveret: Januar 2014: Vinterlukket Februar 2014: Vinterlukket Marts 2014: Åbent efter ovenstående ansøgte åbningstider April 2014: Åbent efter ovenstående ansøgte åbningstider Maj 2014: Efter særskilt ansøgning, dersom forsinkelse eksempelvis som følge af vejrlig er indtruffet. På vegne af Bestyrelsen i Hedelands Motorklub Med venlig hilsen Martin Skov Jensen / Formand Side 16

18 Bilag 2 Side 17

19 Side 18

20 Side 19

21 Side 20

22 Bilag 3 Side 21

23 Side 22

24 Side 23

25 Bilag 4 Side 24

26 Bilag 5 Side 25

27 Kort med højdekurver anvendt af Grontmij i støjberegninger Højdekurverne ligger i det globale koordinatsystem UTM32euref89 som definerer hvor kote 0 ligger Bilag 6 Side 26

28 Bilag 7 Afgørelse om VVM Afventer Plan og Udvikling Side 27

29 Offentliggørelse af afgørelsen Bilag 7 Tekst til Roskilde Kommune hjemmeside den dato: Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd., Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Klagefrist: Den dato Side 28

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelse samt

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM Udvidelse af åbningstider Roskilde Racing Center ApS Abildgårdsvej 1-3, 4000 Roskilde XX. XX 2012 1 Roskilde Racing Center ApS Abildgårdsvej

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider B Y G O G M I L J Ø Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider For Rougsø Cross Klub, Ørsted Kærvej 12 H, 8950 Ørsted Miljøgodkendelsen omfatter: Motocrossbane

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 24-02-2016 Motorbanen Ved Slusen 2 2300 København S CVR/P nr. 64942212/ 1018524364 Vilkårsændring af Motorbanens mulighed for afholdelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø Notat N4.017.15 Grontmij A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Hedeland Motocross Klub Støjtekniske bemærkninger til høringssvar 16. marts

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej 1 5854 Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelsee

Tillæg til miljøgodkendelsee Tillæg til miljøgodkendelsee Brovst Speedway Club Over Søen 12 9490 Brovst April 2010 1 Miljøgodkendelse af kørsel på speedwaybane Tillæg med vilkårsændring til miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård

Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård Til Helsingør Kommunes Ungdomsskole og Kronborg Karting Club Revideret og samlet miljøgodkendelse April 2015 Virksomhedens navn: Helsingør Kommunens

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

! "##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$

! ##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$ !"#! "##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$ -&..! '' ++! ///'' '' "-,+! *0##01 2,+! *+#+1/+# -&..! (.''*#/03 4! 56 & +*("-+#0*7 2,+***#1##0 5&.! 8& & Side 1/11 $% 1. Tillæg til miljøgodkendelse, vilkår om anvendelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Køreteknisk Anlæg, Lufthavnsvej 32, 9400 Nørresundby

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Køreteknisk Anlæg, Lufthavnsvej 32, 9400 Nørresundby #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Køreteknisk Anlæg Lufthavnsvej 32 9400 Nørresundby Sendt pr. mail til: mel@mil.dk og fes@mil.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø Måde Skydebaner Mådevej 113b 6705 Esbjerg Ø V/Leif K. Jensen, lkj@esenet.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. december 2014 Sags id 2014-13667 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon direkte

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse til afholdelse af - DM finale i speedway 5.september 2014.

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse til afholdelse af - DM finale i speedway 5.september 2014. Til Ellingbanen Ellingvej 16B 8600 Silkeborg att. Thomas Ulstrup,[ulstrup68@gmail.com] 24.juli 2014 TILLÆGSGODKENDELSE For: Ellingbanen, Ellingvej 16 B, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: CVR-nummer: P-nummer:

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 26. juni 2015 Returadresse: Køge kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Pacca ApS Østre Havnevej

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) #split# AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Plan og Miljø Dato: 08-03-2016 Sags. nr.: 09.02.16-P19-1-16 Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen Lokaltlf.: +4599454665 Ny Rådhusplads

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Landzonetilladelse. Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund. Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund. Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund I søgt om landzonetilladelse til at lave en multibane og en

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere