SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund"

Transkript

1 SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder mellem de nuværende statslige og regionale baner. På den baggrund blev der i foråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra ministeriet og Region Sjælland, som har undersøgt om og hvordan man med en samtænkning af togdriften på Sjælland kan tilrettelægge en togtrafik, som fører til et øget passageromfang. Den statslige togtrafik på Sjælland er fastlagt i den nuværende kontrakt mellem Transportministeriet og DSB, som løber frem til udgangen af I forbindelse med forhandlinger om en ny kontrakt med DSB fra 2015 kan arbejdsgruppens undersøgelse indgå som led i den samlede prioritering af trafikindsatsen i perioden fra 2015 og frem. Nærværende papir sammenfatter de centrale konklusioner fra arbejdet. Som baggrund herfor har arbejdsgruppen udarbejdet en række tekniske notater og der henvises således også hertil: Fagnotat om trafikteknik Fagnotat om efterspørgsel Analyse af passagerstrømme til og fra Lollandsbanen Mulig organisering af Lille Syd fra 2018 Notat om muligheder for samdrift Østbanen - Lille Syd (Køge- Roskilde) Samdrift mellem de statslige og regionale baner Region Sjælland har sammen med kommunerne udarbejdet en vision for banetrafikken i Region Sjælland, som ser på tværs af organiseringen i statslig og regional jernbane og i stedet fokuserer på skabelsen af en sammenhængende banebetjening for regionens borgere.

2 De statslige og regionale baner på Sjælland hænger fysisk sammen, men selvom det er snævert teknisk muligt at køre det samme tog fra den ene banestrækning til den anden, sker dette ikke i dag. Side 2/9 Gennemgående tog fra lokalbanerne til København og omvendt kan være med til at skabe nye direkte forbindelser bl.a. for de pendlere, som hver dag rejser fra Sjælland mod Hovedstaden. Flere direkte forbindelser vil kunne udnytte sammenhængene mellem de statslige og lokale baner på en måde, så passagererne fra regionens baner opnår hurtigere forbindelser uden skift. Undersøgelser viser, at direkte togforbindelser er med til at øge togets attraktivitet, idet togturen af passagererne opleves som nemmere og mere komfortabel, når passageren ikke skal skifte undervejs. Ligeledes får passagererne en oplevelse af, at de får en hurtigere rejsetid, da et skift på rejsen af mange opleves som en barriere for at benytte den kollektive trafik. Direkte togforbindelser er således et vigtigt parameter, hvis man ønsker, at flere passagerer skal benytte toget. På trods af de åbenlyse fordele ved direkte forbindelser må man dog i alle tilfælde stille spørgsmålet, om den eventuelle passagerstigning, som følge af en direkte forbindelse, står mål med de ekstra omkostninger som typisk vil være forbundet med etablering af direkte forbindelser herunder eventuelle tidsomkostninger, hvis løsningen indebærer at der deles og samles tog(-sæt) På baggrund af visionen fra regionen har arbejdsgruppen undersøgt en række forskellige scenarier for flere direkte forbindelser mellem de lokale og statslige baner på Sjælland. Resultater Den praktiske realisering af direkte togforbindelser forudsætter enten, at de statslige DSB-tog forlænges ud på lokalbanerne eller at lokalbanernes tog videreføres ad statsbanerne. Lokaltog på statslige baner I de kommende år ibrugtages en række jernbaneprojekter, som på forskellig vis ændrer rammevilkårene for togtrafikken på Sjælland. Realiseringen af Timemodellen medfører ikke blot kortere rejsetider i fjerntrafikken; der forventes også væsentlige rejsetidsforkortelser i den sjællandske regionaltrafik. Det forventes eksempelvis, at det vil være muligt fra København H. at nå Kalundborg, Nyborg og Nykøbing F. med regionaltog inden for ca. 1 time. Realiseringen af disse tidsgevinster forudsætter, at regionaltogene kan udnytte banernes maksimalhastighed ( km/t), og at der ikke afsættes tid til tilog frakoblinger undervejs medmindre omstigningstiden mellem de to banesy-

3 stemer kan udnyttes hertil uden at forsinke toget. Dette vurderes dog ikke som realistisk, da til- og frakoblingsproceduren tager op til 5-7 minutter. Hvis ikke regionaltogene kan udnytte banernes maksimalhastighed vil dette bruge mere banekapacitet og kan forlænge rejsetiden for fjerntogene. Lokalbanernes nuværende tog er alle tovogns dieseltogsæt med en maksimalhastighed på 120 km/t, hvilket umuliggør en fuld udnyttelse af de statslige baners hastighed. Kombinationen af langsomme lokaltog og hurtige statsbanetog betyder en højere belastning af en banes kapacitet end hvis alle tog kører nogenlunde lige hurtigt. Side 3/9 Lokaltogene vil dog fortsat være velegnede på strækningen Køge-Roskilde, hvor maksimalhastigheden også i fremtiden vil være 120 km/t, og vil samtidig kunne sikre en udskiftning af de gamle MR-tog, der kører på denne strækning i dag. På strækningen Roskilde-Køge-Næstved forventes endvidere en grundlæggende trafikal ændring, når den nye bane mellem København og Ringsted via Køge ibrugtages ultimo 2018 og strækningen Køge Næstved elektrificeres, idet betjeningen af den sydlige del Næstved-Køge overgår til tog, som videreføres ad den nye bane til København. Dermed står den nordlige del Køge-Roskilde umiddelbart isoleret tilbage. På den baggrund kan det være relevant at samtænke driften af den nordlige del af Lille Syd (Køge Roskilde), som i dag køres af DSB, med Østbanen, som i dag køres af Regionstog fra En oplagt løsning vil være en omlægning af trafikken på Østbanen, så togene fra Rødvig og Faxe Ladeplads sammenkobles i Hårlev og fortsætter samlet til Roskilde og retur. Fordelen herved er, at begge Østbanens grene får direkte tog til og fra Roskilde. Strækningen Køge-Roskilde er en teststrækning for Signalprogrammet og testperioden for denne strækning foregår frem til udgangen af Da denne teststrækning danner grundlag for den fremtidige udrulning af Signalprogrammet, vil det ifølge Banedanmark næppe være realistisk, at en samdrift kan etableres før testperioden er overstået, da involvering i samdriftskørsel før dette tidspunkt kan have indvirkning på den kontrakt, som Signalprogrammet har med dets leverandør og dermed forbundet med for mange risici. Regionen har sammen med Movia vurderet, at merbehovet på 4 togsæt ved at udstrække kørslen fra Køge til Roskilde kan dækkes ved en omdisponering af materiel hos Regionstog, mens de øgede driftsomkostninger modsvares af besparelser i den statslige trafik. I dag anvender DSB blandt andet de ældre MRtog fra årene på strækningen Køge-Roskilde, og således vil en overdragelse af driften til regionen betyde, at der indsættes nyere tog (fra år 2009) til gavn for passagererne uden at der skal foretages yderligere investeringer. Man kan forestille sig forskellige organisatoriske modeller for samdriften af Lille Syd (Køge-Roskilde) og Østbanen: 1. Strækningen Køge-Roskilde overgår fra staten til regionen

4 2. Regionstog kører Køge-Roskilde på forhandlet kontrakt med staten 3. Region Sjælland overtager trafikkøberansvar for strækningen Køge- Roskilde Side 4/9 I model 2 fastholder staten trafikkøberansvaret, mens det i model 1 og 3 overgår til Movia efter overdragelse fra Regionen. I model 2 og 3 ejes infrastrukturen af staten, men ejerskabet for strækningen Køge-Roskilde i model 1 overgår til Regionstog A/S. Der findes flere fortilfælde for anvendelsen af model 1 (Lille Nord, Slagelse- Høng og Grenåbanen), men modellen kræver dog nærmere analyser, bl.a. under inddragelse af stordriftsfordele i vedligehold af banen samt betydningen af det nye signalsystem, som vil være fælles for hele det statslige net, men ikke udrulles på regionens Østbane. Model 2 skønnes at være sidestillet med en forhandlet kontrakt med DSB, dog skal det tjekkes om der er juridiske hindringer for Regionstog i den sammenhæng. For model 3 gælder at statens overdragelse af trafikkøberansvaret til regionen formentlig kan gøres som i tilfældet med overdragelsen af trafikken i Nordjylland. Ud over strækningen Køge-Roskilde har alternative samdriftsmuligheder, hvor lokaltogene fortsætter ad statslige baner, også været undersøgt. En nødvendig forudsætning for, at lokalbanernes tog kan videreføres ad statsbanerne er dog, at togene er udstyret med statsbanernes sikkerhedssystemer (ATC, fremtidig ETCS). En kortsigtet indsættelse af lokalbanetog til statsbanerne vil således kræve, at lokaltogene får indbygget ATC for en kort årrække inden de overgår til det nye ETCS i perioden Derfor vurderes mulighederne for frem til dette tidspunkt at lade lokaltog fortsætte ad de statslige baner først og fremmest at dreje sig om de strækninger, hvor ATC ikke vil være en forudsætning for driften Derfor har muligheden for, at Lollandsbanen overtager den lokale trafik Nykøbing F-Næstved også været undersøgt, også ud fra hensynet til, at togstørrelsen Nykøbing F-Næstved hermed i højere grad kan tilpasses efterspørgslen. Ulempen ved denne løsning er dog, at passagerer mellem stationerne Nykøbing F- Næstved og stationer mod Ringsted-København skal skifte tog i Næstved. Antallet af passagerer, der vil få fordel af gennemgående tog Nakskov-Næstved, er ca. 325 pr. hverdag, mens antallet af passagerer, der skal foretage et ekstra togskifte i Næstved, er ca I lyset heraf kan løsningen ikke anbefales. En anden mulighed som ikke har været undersøgt i denne omgang er, at Lollandsbanens tog en gang i timen forlænges til Næstved med stop på alle mellemstationer. De resterende direkte forbindelser mellem Nykøbing F. og København gennemføres med DSB s eksisterende materiel. Løsningen formodes, at rumme muligheden for en materiel besparelse hos DSB

5 Forlængelse af statsbaner til lokalbaner Side 5/9 I dag betjenes de statslige baner på Sjælland altovervejende af DSB s dobbeltdækkervogne, hvilket skyldes den forsinkede levering af IC4. I takt med levering og indsættelse af DSB IC4-tog i fjerntrafikken var det oprindeligt planen, at DSB s IC3-tog skulle overføres til den sjællandske regionaltrafik, hvorefter de leasede dobbeltdækkertog kunne tilbageleveres til ejerne. På grund af de store forsinkelser samt IC4 s aktuelle driftsstabilitet, har dette indtil nu ikke kunne lade sig gennemføre. Af DSB s seneste statusrapport for IC4 og IC2 fremgår det, at der pr. 31. januar 2014 i gennemsnit kun har været anvendt 24 IC4-tog i driften. Det fremgår endvidere, at IC4 fortsat er begrænset af en lav driftsstabilitet, om end det går den rigtige vej. IC4-togene har på nuværende tidspunkt heller ikke opnået de muligheder for sammenkobling, som er en forudsætning for, at IC4 fuldt ud kan overtage IC3-togenes rolle i fjerntrafikken, som de oprindeligt var tiltænkt. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at en fuld idriftsættelse af IC4 først vil ske frem mod På den baggrund vil det næppe være muligt i særligt omfang at indsætte IC3- tog på Sjælland som dieseltog til lokalbanerne. Uanset udviklingen med IC4 vil IC3-togene højst komme til at køre i den sjællandske regionaltrafik i en mellemfase, indtil nye elektriske tog indsættes i forbindelse med, at den ny bane København-Ringsted ibrugtages 2018 og Femernforbindelsen i Nordvestbanen Roskilde-Holbæk-Kalundborg vil dog først være elektrificeret i Dette betyder, at en forlængelse af statsbanerne til lokalbanerne på kort sigt vil skulle ske ved brug af lokomotivtrukne dobbeltdækkertog, som ikke forventes at kunne præstere de køretider, som lokalbanernes køreplaner kræver. Anvendelsen af IC4 i regionaltrafikken på Sjælland vil medføre en kørsel med tog som er større end det nødvendige efterspørgselsbehov på lokalbanerne, hvilket ikke vurderes som hensigtsmæssigt. Den mest optimale udnyttelse af togmateriel er at anvende lange tog på hovedstrækninger med mange passagerer og samtidig anvende kortere tog på ydrestrækninger med en lavere efterspørgsel. Dette, også selvom dette medfører et skift for nogle passagerer. På grund af materielsituationen som beskrevet ovenfor sammenholdt med de kommende års infrastrukturomlægninger på Sjælland er det således vanskeligt at forestille sig en hensigtsmæssig løsning på kort sigt, hvor de statslige tog videreføres ad lokalbanerne. En ændret materielsituation eller ændrede muligheder gennem nye køreplaner kan dog betyde, at muligheder opstår. I de nærmeste år ibrugtages en række jernbaneprojekter, som på forskellig vis påvirker togtrafikken på Sjælland. Med aftalen om Togfonden DK og de beslut-

6 tede elektrificeringer vil den eneste bane på Sjælland, der på sigt ikke er elektrificeret, være Roskilde-Køge, jf. figur 1. Side 6/9 Figur 1: Elektrificering af det danske jernbanenet Kilde: Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane, september 2013, Trafikstyrtelsen og Banedanmark. Hvis statsbanetog skal videreføres ad lokalbanerne på længere sigt vil dette således kræve en elektrificering af lokalbanerne, så de statslige eltog kan fortsætte ad lokalbanen. En eventuel elektrificering af lokalbanerne vil overslagsmæssigt koste ca. 12 mio. kr. pr. km, svarende til ca. 575 mio. kr. for Lollandsbanen og ca. 600 mio. kr. for Odsherredsbanen. Hertil kommer anskaffelse af elektriske tog til lokalbanerne. Der vil i den forbindelse formentlig skulle indlægges forlænget rejsetid til fra- eller tilkobling af togsæt, så man undgår kørsel med tog på lokalbanerne, som ikke er tilpasset efterspørgselsbehovet.

7 Indsættelsen af eltog vil omvendt betyde, at der frigøres dieselmateriel. Dieselmateriel vil som i dag også i fremtiden kunne køre på elektrificerede strækninger. Om denne mulighed i praksis vil kunne udnyttes, og om der til den tid vil være et ønske om at køre med dieselmateriel på elektrificerede strækninger har arbejdsgruppen ikke taget stilling til. Side 7/9 Der er på denne baggrund visse udfordringer i løsninger, hvor de statslige tog videreføres ad lokalbanerne både på kort og på lang sigt. På kort sigt på grund af materielsituationen, da markant øget anvendelse af IC3 på Sjælland ikke vurderes sandsynlig. På langt sigt er udfordringen, at der er truffet beslutning om at elektrificere de statslige baner medens der ikke er truffet en lignende beslutning for lokalbanestrækningerne. Vurderinger af forskellige scenarier for samdrift I regionens vision for banetrafikken i Region Sjælland peges på en række forskellige muligheder for at realisere målet om en mere sammenhængende banebetjening på Sjælland. I skemaet nedenfor opsummeres arbejdsgruppens vurderinger af en række konkrete scenarier for en fremtidig samdrift. Tabel 1: Vurdering af scenarier for samdrift Banestrækninger Vurdering Lille Syd Den nordlige del af Lille Syd (strækningen Køge-Roskilde) bindes sammen med Østbanen Den sydlige del af Lille Syd (strækningen Køge-Næstved) bindes sammen med Østbanen Produktionsteknisk klog løsning, da denne strækning vil være den eneste strækning på det statslige net øst for Storebælt, der efter 2018 betjenes af mindre dieseldrevne tog. Der findes endvidere materiel til rådighed, dog forventes en beskeden passagereffekt. På grund af testkørsel på strækningen som led i Signalprogrammet vurderes en samdrift ikke mulig før efter Der kan ikke fremskaffes materiel indenfor den bestående flåde, hvilket gør at det ikke vil være realistisk at arbejde videre med dette scenarie. Lollandsbanen Direkte forbindelse fra Nakskov til Næstved Hvis hele mellemstrækningen Nykøbing Næstved alene betjenes af tog fra Lollandsbanen vil det være passagermæssigt uhensigtsmæssigt, da 240 passagerer pr. dag vil få glæde af det direkte tog, mens ca. 600 vil skulle foretage et ekstra togskifte i Næstved. En mulighed der kunne arbejdes videre med er, at Lollandsbanens tog en gang i timen forlænges til Næstved med stop på alle mellemstationer. De resterende direkte forbindelser mellem Nykøbing F. og København gennemføres uændret. Løsningen formodes, at rumme muligheden for en materiel besparelse hos DSB

8 Direkte forbindelse til København ved en forlængelse af regionaltog fra Nykøbing F. til Nakskov Der kører i dag enkelte IC3 og ICE på attraktive tidspunkter. Kan gennemføres med eksisterende togsæt, der i forvejen har ophold i Nykøbing F. Dog kørsel med større tog end nødvendigt. En mulighed der kunne arbejdes videre med. Side 8/9 Odsherredsbanen Direkte forbindelse ml. København og Nykøbing Sj. ved en forlængelse af tog videre ad Odsherredsbanen Når Sydbanen elektrificeres vil trafikken til Nykøbig F. forventes kørt med elektrisk materiel. En eventuel elektrificering af Lollandsbanen vil koste i omegnen af 575 mio. kr. Der er i forhold til Odsherredsbanen tale om lidt mindre passagertal på strækningen samt et måske begrænset vækstpotentiale. Der køres i dag enkelte afgange med IC3 på Nordvestbanen, men disse kører ikke på attraktive tidspunkter fra København H. I forbindelse med forberedelse af fremtidige køreplaner kan denne løsning dog tages i betragtning. Der findes således ikke materiel på kort sigt, men løsningen kan dog være passagermæssig interessant på lidt længere sigt i forbindelse med udbygning af Nordvestbanen. De praktiske muligheder for at implementere en sådan løsning herunder vurdering af økonomien kan undersøges nærmere. En eventuel elektrificering af Odsherredsbanen vil koste i omegnen af 600 mio. kr. Den passagervækst, som forventes frem til 2022 vurderes ikke selv med meget optimistiske prognoser for vækst i eksterne rejser på de regionale baner i sig selv at kunne begrunde større investeringer i forbindelse med en samdrift mellem de regionale og statslige baner. Det bemærkes afslutningsvis, at der uanset hvilke scenarier for samdrift man måtte vælge at forfølge, skal beregnes en forberedelses- og udrulningsfase før en samdrift kan være implementeret. Konklusion Arbejdsgruppen har vurderet, at der kan være fordele ved at sammenbinde trafikken på strækningen Køge-Roskilde med trafikken på Østbanen fra 2018 i forbindelse med ibrugtagning af ny bane mellem København og Ringsted samt elektrificering af strækningen Køge-Næstved. Med udgangspunkt i det nuværende trafikomfang har arbejdsgruppen vurderet, at det vil være muligt at etablere samdrift, så Østbanen også betjener banen Køge-Roskilde. Det vurderes, at Østbanens merbehov på 4 togsæt som følge af trafikomlægningen ikke kræver nyanskaffelser, men derimod kan dækkes ved en omdisponering af Regionstogs togmateriel.

9 Arbejdsgruppen har identificeret flere gennemførbare modeller for den fremtidige organisering af samdriften mellem Østbanen og strækningen Køge- Roskilde som vist ovenfor. Disse skal sammen med de økonomiske konsekvenser belyses yderligere i forbindelse med en eventuel beslutning om en fremtidig samdrift af Østbanen og strækningen Køge-Roskilde fra tidligst Side 9/9 Herudover har arbejdsgruppen undersøgt en række andre scenarier som det fremgår af Tabel 1. Flere af scenarierne påpeger muligheder, som der i forskellige sammenhænge vil kunne arbejdes videre med.

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet Strategisk analyse af elektrificering af banenettet - Hovedkonklusioner INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Resumé 3 02 Baggrund for analysen om elektrificering 6 03 Hvad indebærer elektrificering? 8 3.1 Fordele og

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI v/ Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund Banebetjening i Esbjerg og Varde Kommuner De fem største byer i korridoren Ribe Bramming Esbjerg Varde Oksbøl > 100.000 indbyggere. Den praktiske tilgang: Jernbanen som

Læs mere

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg om jernbanestrategien 30. oktober 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. januar 2015 Tilpasningsbehov i Region Sjælland

Læs mere

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretidsforbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Projektets formål: At analysere sandsynlige/mulige effekter

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg 23. September 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport med kunden i centrum

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten 2015/1 BSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2016 af Kim Christiansen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015 1 AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024 10. marts 2015 2 1. Hovedelementer i aftalen Som følge af de seneste års massive investeringer i kollektiv

Læs mere

NT varetager på vegne af Regionen koordineringen mellem togtrafikken og øvrig kollektiv trafik i regionen.

NT varetager på vegne af Regionen koordineringen mellem togtrafikken og øvrig kollektiv trafik i regionen. UDKAST Dato J. nr. 23. september 2014 2011-4455 Aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om overdragelse af trafikkøberansvaret for regionaltogstrafik mellem Skørping og Frederikshavn Med

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus af jernbanenettet Præsentation for Region 15. december 2009 Tommy O. Jensen Jernbanenettet i Hirtshals Skagen Lidt jernbane geografi: Århus-Aalborg (2 spor) Aalborg-Frederikshavn

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner - Trafikdage 2010, Aalborg Universitet g, g Ole Schleemann, Nordjyllands Trafikselskab Christian

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet

Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om: Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet 13. december 2017 1 Parterne ønsker

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning N O T A T Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater 29-04-2016 Sag nr. 15/998 Dokumentnr. 7626/16 Henrik Severin Hansen E-mail: hsh@regioner.dk Sammenfatning Lokalbanerne er en vigtig del af

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 187 Offentligt Elektrificering af togdriften - køreledninger vs.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 187 Offentligt Elektrificering af togdriften - køreledninger vs. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 187 Offentligt Elektrificering af togdriften - køreledninger vs. batterier Møde d. 1. april 2009 Torben V. Holm tovho@dongenergy.dk Baggrunden

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Den 31. januar 2014 Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de krav om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som er beskrevet

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger.

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt IDA Rail / NJS: Fremtidens jernbanetrafik i Danmark, 18.11.14,

Læs mere

Nye rammer for drift på banen

Nye rammer for drift på banen Nye rammer for drift på banen Thomas S. Hedegaard, Kommerciel direktør, A/S Jernbanens udfordringer Den danske banekonference 21. maj 2013 Indhold Den brændende platform. Barrierer for den nødvendige udvikling.

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

(Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober. Vicedirektør Ulrik Winge

(Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober. Vicedirektør Ulrik Winge (Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober Vicedirektør Ulrik Winge Disposition for indlægget Udbudsinstrumentets brug i vores nabolande Erfaringer fra det første udbud i Danmark Den politiske aftale

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere