Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund"

Transkript

1 Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et program. Desuden beskrives hvordan man anonymiserer data, foretager fejlsøgninger, retter fundne fejl, håndterer manglende værdier og genererer ekstra variable. Endelig gennemgås det, hvordan et datasæt oparbejdes til analysebrug. - Da data management ofte ender med, at data overgives til Dansk Data Arkiv er dette også beskrevet. Operationalisering. Noget af det første man skal gøre, når man har bestemt sig for at undersøge en problemstilling ved hjælp af data fra registre eller fra spørgeskemaer er at operationalisere. Hvad er det man skal undersøge? Med andre ord, hvilke enheder skal i spil: Patienter, læger, lægepraksis, laboratorieprøver, sygdomsepisoder. - Hvad er det der skal tælles? Hvilke spørgeskemaer og registre man skal bruge, kan man fx komme frem til ved forestille sig de tabeller, der bedst kan illustrere ens pointer i en tænkt fremtidig artikel. Det kan give en idé ikke kun om enhed(er), men også om stikprøven. Hvem skal med? - og hvor mange? Det kan forekomme, at man både skal bruge patient og lægeoplysninger - og eventuelt også på forskellige tidspunkter i et forløb. Hvordan skal den endelige datastruktur så være for at sige noget om det problem der er fokus på? Det er en god idé at have diskuteret dette, og eventuelt teste det i et pilotprojekt inden det fastlægges, hvilke data der skal hentes hjem. Fra rådata til analysedatasæt. Hvordan data håndteres er vigtigt for ikke at fare vild i analyserne, for den senere dokumentation af hvad der er sket og for den endelige arkivering af projektet. Det mest hensigtsmæssige er så vidt muligt at skrive det hele i ét langt program, som i den ene ende tager rådata ind, og i den anden skriver de analysedatasæt ud, der skal bruges til den egentlige analyse. Man kan udføre meget i fx SPSS, uden at programmere, - men i så fald bliver det svært at bevare overblikket endsige at reproducere processen. Programmet kan være skrevet i fx SAS, i STATA eller måske i SPSS-syntaks. Hvilken applikation (SAS etc.) man bruger, må man overveje ud fra en række faktorer. Hvad man har til rådighed, naturligvis. Men også om applikationen har alle de nødvendige funktioner, og har tilstrækkelig kompatibilitet. Kan applikationen importere de aktuelle data? Vil de resulterende analysedatasæt kunne anvendes af de aktuelle statistikprogrammer? - Det vigtigste er imidlertid, at der programmeres. Resten af dette skrift er en beskrivelse af et sådant program og dets elementer.

2 Hvordan får man data ind? Data kan komme fra udfyldte spørgeskemaer eller registreringsark på papir, - fra spørgeskemaer, som er udfyldt på nettet eller fra diverse mere eller mindre offentlige registre og databaser. Data fra et andet datamedie leveres almindeligvis i en kompatibel form, fx som regneark, database-tabeller eller lignende. Af og til kan de også leveres direkte som SPSS, eller SAS-datasæt. Spørgeskemaer på papir skal enten scannes ind eller tastes. For at skemaerne kan scannes forudsættes det normalt at de er konstrueret, med layout og alt, af det samme program som skal scanne de udfyldte skemaer. Det er ikke alle institutioner, som kan tilbyde den metode. Det er ret dyrt, og kan kun betale sig ved et ret stort flow af spørgeskemaundersøgelser. Skal skemaerne derimod tastes bør det ske ved dobbelttastning. Dvs. at der tastes to gange, uafhængigt af hinanden, og at de resulterende data derefter sammenlignes. Eventuelt kan man vælge kun at taste én gang, men med en efterfølgende korrekturlæsning. Erfaringsmæssigt vil man, hvis man ikke dobbelttaster eller korrekturlæser, få en eller flere fejl i hvert eneste skema, selv ved ret lille antal spørgsmål. De data der føres ind havner i et datasæt, som er den form for fil der normalt anvendes til statistisk analyse. Dvs. en rektangulær datafil (datamatrix), hvor hver linje er en observation, fx et spørgeskema på en patient, - og hver søjle er en variabel (se nedenstående figur). Hver celle repræsenterer således et svar, eller rettere en svarmulighed. Et spørgsmål med mulighed for flere samtidige svar skal fx have en variabel for hvert afkrydsningsfelt. Det er formålstjenligt men ikke absolut nødvendigt, at hver observation har en identifikationsvariabel, altså en variabel som entydigt identificerer observationen.

3 Af datasættet fås den allermest elementære og grundlæggende tabel, en kontingenstabel, se nedenstående figur: Anonymisering. Rådata skal eventuelt anonymiseres inden de tages ind i det overordnede program. Det kan ske i et eget lille program, normalt skrevet i samme programsprog som hovedprogrammet. Navne og personnumre fjernes og erstattes af løbenumre. Der skal eventuelt også dannes et nøgle datasæt, som indeholder løbenumre og fx et CPR-nummer. Nøgle datasættet kan leveres tilbage til dataleverandøren, fx en almen praksis, således at det kun er her anonymiteten kan brydes. Hvis patienterne oprindeligt er identificeret ved hjælp af et CPR-nummer kan det også være formålstjenligt i samme program at trække køn og fødselsdata ud. Disse data, inklusive ovennævnte løbenummer lægges i et specielt datasæt, som tages ind i hovedprogrammet sammen med de anonymiserede rådata.

4 Fejlsøgning. Det første element i det overordnede program består således i import af rådata. Derefter følger arbejdsmæssigt: Fejlsøgningen! Hvis data er dobbelttastet skal de to indtastninger sammenlignes. Først for uoverensstemmelser på værdierne, og derefter på observationerne. Det kan ske at samme skema ved et uheld er tastet to gange, eller at der ved den ene indtastning mangler et skema. Det skal programmet rapportere. Hvis der er en fejl i identifikationsvariablen vil det fremstå ved, at der i begge indtastninger er en observation, som ikke findes i den anden indtastning. Når sammenligningen er gjort og fejlene er skrevet ud gøres denne del af programmet, dvs. sammenligningen mellem de to indtastninger til en kommentar. Dvs. at man kan se hvordan sammenligningen er udført, men at denne del af hovedprogrammet ikke længere er i brug. Herefter kan man lede efter såkaldte vilde koder eller værdier. Dvs. koder der ikke bør forekomme. En variabel som beskriver patientens køn bør fx normalt ikke indeholde mere end to værdier: en for mand og en for kvinde. Den slags fejl er lette at opdage. Lige så snart man har læst data ind kan man fortage en udskrift af kontingenstabeller på samtlige variable, også kaldet en randfordeling. Gå alle variable igennem, og du ser de vilde koder. De vilde koder kan man helt undgå ved at anvende en indtastningdatabase, hvor der er sat regler op for hvilke koder der er tilladt i de enkelte variable Hvis der forekommer filtre i et spørgeskema skal der søges efter inkonsekvent udfyldelse af skemaet. Visse spørgsmål skal måske ikke bevares af alle respondenter. Typisk når man betjener sig af en hvis ja -klausul. Hvis sådanne spørgsmål alligevel er besvaret på trods af det indledende filter kan der enten være tale om en tastefejl, som ikke er fanget af dobbelttastningen eller om udfyldelsesfejl, dvs. at respondenten formodentlig har svaret på noget andet end det der er spurgt om. Endelig kan man søge efter umuligheder eller usandsynligheder: etbenede patienter med kondital eller gynækologiske undersøgelser på mænd, for eksempel. Disse skemaer skrives ud for eventuelt at opdage flere fejltastninger eller udfyldelsesfejl. Er her kun tale om usandsynligheder skal den del af søgningen siden hen udkommenteres. Som supplement til dette kan man vælge at skrive en tilfældig stikprøve af skemaer ud for en ekstra korrekturlæsning. Fejlrettelse. Nu følger fejlrettelsen. Eller mere korrekt: Rettelserne skal skrives ind sekventielt før fejlsøgningerne i hovedprogrammet. Derved vil fejlene ikke længere blive skrevet ud, forudsat rettelserne er udført korrekt. Hvis der er udført en dobbelttastning bruger man naturligvis kun den mest korrekte rådatafil, og foretager rettelserne ud fra den. Tastefejl rettes ved, for hver observation med fejl at indføre de korrekte værdier i de fejlbehæftede variable. Man kan fx skrive, at for løbenummer 26 skal en specifik variabel være lig 5. Hvis der i rådata stod noget andet er det hermed rettet i det kommende analysedatasæt, samtidigt med at rettelsen er dokumenteret.

5 Er der ved en dobbelttastning rod i identifikationen af observationerne kan det kun rettes ved at søge tilbage til rådata. Hvis der ved den ene tasteoperation er glemt en eller flere observationer kan disse tilføjes i programmet. Hvis en observation er tastet to gange i rådatafilen kan den ene fjernes, men det må ikke gøres i rådatafilen. Hvis der er en tastefejl i identifikationsvariablen kan man forsøge at sammenligne de øvrige variable for at få afklaret, hvad den rigtige værdi af identifikationsvariablen i den aktuelle indtastning skal være. Rettelserne skrives i programmet, når man har identificeret de fejlbehæftede observationer, eventuelt ved hjælp af nogle af de øvrige variable. Inkonsekvent udfyldelse eller åbenbart umulige besvarelser rettes ved, at alle de modstridende oplysninger fjernes. Dvs. at alle de relevante variable gøres ubesvarede for den aktuelle observation. Eventuelt kan man, hvis meningen kan ses af sammenhængen, nøjes med at ændre en af variablene til ubesvaret, så modstriden fjernes. I øvrigt udføres rettelsen og dokumentationen på samme måde som ovenfor. Så danne rettelse bør desuden rapporteres skriftligt. Det er altid en god idé før man har data i hus at diskutere hvilke kodemæssige forholdsregler man vil tage i brug, når der er inkonsekvent besvarelse, eller der er givet flere svar til en variabel, hvor man kun forventer ét svar. Det anbefales at søge information om håndtering af dette i litteraturen om spørgeskemaer. Manglende værdier. Der kan være mange grunde til at en variabel er blank. Dvs. at der i den aktuelle celle ikke er anført nogen værdi. I daglig tale kaldes det ofte for missing data, men det begreb omfatter også manglende observationer. Altså observationer der burde være med i stikprøven, men ikke har svaret på henvendelsen eller ikke deltager i projektet. Det kaldes almindeligvis for bortfald. Der skelnes klassisk mellem to former for manglende besvarelse (missing value): ukorrekt uoplyst og korrekt uoplyst. Korrektheden henviser her til validiteten. Korrekt betyder, at den manglende besvarelse er planlagt, og altså valid. Ukorrekt uoplyst kaldes ofte bare uoplyst og korrekt uoplyst kaldes irrelevant, sidstnævnte er ofte repræsenteret med bogstavet R. Det kan desuden være på sin plads at skelne mellem flere former for uoplyst (ukorrekt uoplyst), fx ubesvaret og utolkelig, jvf. afsnittet om fejlrettelse ovenfor. Hvor om alting er det vigtigt at skelne mellem de forskellige former for manglende værdi. I modsat fald kan tabellerne siden hen være svære at tolke. De større statistikprogrammer har en række specialværdier til rådighed for manglende værdier, hvor man kan bestemme om disse skal tages med i analyser og tabeller eller ej. Manglende værdier repræsenteres almindeligvis af et bogstav i variable, som ellers er numeriske. I alfanumeriske variable, dvs. variable hvor de egentlige værdier kan være et bogstav eller et ord, giver begrebet manglende værdi ingen mening. Et tomt felt (celle) er ligeværdigt med et udfyldt. Alfanumeriske variable skal bruges med forsigtighed, fordi de er svære at håndtere i statistiske analyser. Normalt skal alle besvarelser repræsenteres af tal (læs om værdietiketter i næste afsnit). I hovedprogrammet skrives definitionerne af manglende værdier ind sammen med fejlrettelserne. Fx: Hvis der er svaret nej i en ja-klausul, og de efterfølgende variable er blanke, så skal den manglende værdi i alle de relevante variable sættes til irrelevant, som fx er repræsenteret med bogstavet R. På den måde kan man i tabellerne se forskel på uoplyste og irrelevante.

6 Oparbejdning af datasæt. Et datasæt karakteriseres af hvad og hvilke vi tæller. Altså enhed og stikprøve. Derfor skal etiketten på datasættet beskrive dette. Fx at et datasæt indeholder patienter fra en bestemt praksis, eller konsultationer i et bestemt år. Til hver variabel skal der skrives en etikette. Hvis variablen fx repræsenterer et spørgsmål er det bedst at formulere spørgsmålet i en kort version, med et efterfølgende spørgsmålstegn. Er variablen en størrelse, fx vægt eller blodtryk, kan etiketten skrives som et navn eller en betegnelse med efterfølgende kolon. Værdietiketter er som navnet siger en etikette som sættes på en variabels værdier (koder). Fx at 1 betyder mand og 2 betyder kvinde. I nogle programmer skal man skrive disse etiketter for én variabel af gangen. Medens man i andre kan anvende formater. Ofte har man en række variable hvor svaret er ja/nej eller positiv/negativ. Her er det behændigt at bruge et format. Et format er helt enkelt et sæt værdietiketter, der kan bruges af flere variable. Formatet skal så have et navn man kan referere til. Programmet skal desuden give mulighed for i en sætning at skrive hvilke variable, der skal bruge et aktuelt format, fx formatet janej, som sætter ja i stedet for 1 og nej i stedet for 2. Formater kan også bruges til at klassedele en variabel. Man kan fx have flere formater til en variabel som alder. Et hvor man for alle værdier mellem 0 og 18 skriver børn, og for alle mellem 19 og 29 skriver unge osv. Et andet hvor man fx deler op i yngre end 65 og 65+ årige. At anvende formater på den måde kan imidlertid kun bruges i kontingenstabeller og lignende. Det giver ikke megen mening at klassedele med et format når det gælder mere komplicerede statistiske beregninger. I så fald skal man generere en variabel til formålet (se nedenfor). Ved kombinationen af variabel-etiketter og formater skal man tænke på, at det i tabellerne kommer til at fremstå som en helhed. Formuler det derfor som et spørgsmål eller en betegnelse med et efterfølgende svar eller resultat. Hvis man desuden i sin titel på analysen eller tabellen er omhyggelig med at skrive hvilken enhed og hvilken stikprøve beregningerne foretages på, bliver tabellerne umiddelbart læselige og mange misforståelser kan undgås. Formatdefinitionerne og deres tilknytning til variablene skrives ind hovedprogrammet. I SAS indlæses formaterne ikke i datasættet, men i en ekstern fil kaldet et format-katalog. Dette katalog skal siden hen altid benyttes sammen med datasættet. Man kan betragte format-kataloget som en slags hjælpefil til analysedatasættet (se senere). Genererede variable. Et eksempel på en variable defineret på grundlag af en eller flere variable fra rådata kan fx være en aldersvariabel. Man kan beregne alderen på en bestemt dato ud fra fødselsdatoen. Datoer kan man imidlertid kun regne på, hvis de er genereret som egentlige datovariable. En datovariabel har en værdi som udtrykker et antal dage fra et nulpunkt. En datovariabel med værdien: , er dagen dage før 1. januar 1960, hvis den dato nu er nulpunktet i den anvendte applikation. Med datovariable kan man beregne alderen ved en bestemt undersøgelse ved at trække fødselsdatoen fra datoen for undersøgelsen. Resultatet bliver alderen i dage, men det kan let omregnes til år

7 ved hjælp af en funktion. I SAS hedder funktionen YRDIF og hele udtrykket bliver: YRDIF(undersøgelsesdato, fødselsdato). For nu at gøre det lidt mere konkret. Hvis datovariable skal skrives ud fx i tabeller bliver det helt uforståeligt med variablens egentlige værdier (fx: for 15. august 1932). Imidlertid stiller applikationen normalt et færdigt format til rådighed, som oversætter værdierne til læsbare datoer. Man skal bare tilknytte det rette format til variablen (se ovenfor). Man kan også generere en variabel, der klassedeler en oprindelig variabel, som så kan bruges i en statistisk model. Hvis der fx er tale om en oprindeligt ordinal variabel kan man tildele alle værdier over en vis størrelse én kode og de øvrige en anden. Vær opmærksom på, at der allerede ved operationaliseringen af et projekt skal tages stilling til hvilke koder (værdier) man anvender til sine svarkategorier. Det har betydning for mange statistiske modeller. Det vil spare en for en del ekstra arbejde, hvis man bruger de mest hensigtsmæssige kode i første omgang (overvej fx om alle dårlige svar skal tildeles den laveste værdi eller den højeste). Genererede variable til brug i analysedatasættene skrives ind i hovedprogrammet efter fejlrettelse og fejlsøgning. Man kan også definere nye variable i de senere analyseprogrammer, men i så fald bliver dokumentationen mindre overskuelig.

8 Sammensætning af flere datasæt. Datasæt kan i princippet sættes sammen på to måder. De kan sammenkædes eller de kan flettes. Hvis man fx har hentet de samme data i flere lægepraksis. Dvs. de samme oplysninger, men på forskellige patienter. I så fald står man med flere rådatafiler, som man gerne vil sætte sammen til et datasæt over patienter fra et bestemt område. I så fald sammenkæder man datasæt. Hvis man derimod henter oplysninger om de samme patienter fra flere kilder, så fletter man datasæt, fx ved hjælp af et patientnummer. Sammenkædning af rådata indføjes i hovedprogrammet før fejlsøgning og fejlrettelse. Eventuelle sammenfletninger af datasæt udføres i forbindelse med udskrivning af analysedatasæt. Se nedenfor. Analysedatasæt. Analysedatasættene skal være så få som mulige for at forenkle analysearbejdet. Hvis man kan nøjes med et datasæt per enhed vil det være det bedste. Altså et datasæt for patienter, ét for lægepraksis, ét for konsultationer, ét for ydelser osv. Det kan også være formålstjenligt med et datasæt over alle udtrukne (fx patienter) med eventuelle oplysninger om ikke-deltagere. Man kan samle data ind for konsultationer ved hjælp af sygesikringsregninger eller lignende, og derefter tælle dem op for hver patient til eksempelvis et kumuleret patient-datasæt. Modsat kan man generere et ydelses-datasæt fx ud fra patientdata med tilhørende oplysninger om ydelser.

9 Der er mange muligheder. Men hvilke analysedatasæt man vil have skal som sagt først og fremmest være styret af hvordan data skal analyseres. Det handler om operationalisering. Det er et spørgsmål om hvilke data, hvor mange data og på hvilken form. Sammenfletning af datasæt. Generering af analysedatasæt skrives sidst i hovedprogrammet. Arkivering af projektet. Et projekt arkiveres normalt hos Dansk Data Arkiv ( ). Foruden de overordnede oplysninger om undersøgelsen, spørgeskemaer og eventuelle registreringsskemaer skal data indleveres: Analyse datasættene: Det kan ske i SPSS, SAS eller STATA. Input filerne, som leveret fra registre og/eller ind-scannede eller indtastede spørgeskemafiler. Desuden et eventuelt formatkatalog, og selvfølgelig hovedprogrammet. Har man gjort det, er projektet endeligt dokumenteret, og kan gendannes.

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Klargøring af data til aflevering til DDA. Instruks

Klargøring af data til aflevering til DDA. Instruks v Klargøring af data til aflevering til DDA Instruks Denne instruks gennemgår datadokumentationsformater m.v. for datasystemfiler, som skal afleveres til Dansk Data Arkiv efter indgået aftale om ekstern

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne OPBYGNING AF INSTRUMENTER Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne Online Designer Online designeren er det primære værktøj til at opbygge skemaet til dataindsamling. I REDCap

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Vejledning til prototypen af RaConverter

Vejledning til prototypen af RaConverter Vejledning til prototypen af RaConverter Vejledning til prototypen af udtræksprogrammet RaConverter, der anvendes til at lave data- og metadataudtræk fra statistikprogrammer, der overholder Rigsarkivets

Læs mere

Danmarks Statistik. Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

Danmarks Statistik. Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Danmarks Statistik Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Datamanagement, nsb Version 1.0 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Introduktion...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 1 af 10 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 EKSPORT FRA LUDUS TIL TPLAN...2 Afdelinger...2 Fag...2 Hold...2 Lokaler...2 Lærere...3 Undervisning...3 IMPORT TIL TPLAN...3 IMPORTÉR DATA FRA LUDUS... 4 GENERER

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

SPSS introduktion Om at komme igang 1

SPSS introduktion Om at komme igang 1 SPSS introduktion Om at komme igang 1 af Henrik Lolle, oktober 2003 Indhold Indledning 1 Indgang til SPSS 2 Frekvenstabeller 3 Deskriptive statistikker gennemsnit, standardafvigelse, median osv. 4 Søjlediagrammer

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af noget om selv? v/ Mogens Grønvold, overlæge, dr.med., formand for dansk palliativ database og Mathilde Rasmussen, cand.scient.san.publ.,

Læs mere

PUT og INPUT funktionerne

PUT og INPUT funktionerne PUT og INPUT funktionerne Af: Peter Kellberg Danmarks Statistik Sejrøgade 11 DK-2100 København Ø pke@dst.dk PUT og INPUT-funktionerne Denne artikel er foranlediget af en henvendelse til vores interne SAS

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

Væske- og vandladnings-skema, børn Version: :13

Væske- og vandladnings-skema, børn Version: :13 Væske- og vandladnings-skema, børn Version: 06-04-2017 17:13 Vejledning og skema-materiale findes i web-mappe. Revision: 06-04-2017 1) Vejledning og kladde opdateret - Version 2017-04-06.pdf 2) Nyt afsnit

Læs mere

SURVEY GUIDELINES AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR FOLKESUNDHED NIELS-SØREN BØGH SURVEY GUIDELINES KURSUS 16. FEBRUAR 2015 SURVEY GUIDELINES

SURVEY GUIDELINES AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR FOLKESUNDHED NIELS-SØREN BØGH SURVEY GUIDELINES KURSUS 16. FEBRUAR 2015 SURVEY GUIDELINES Overvejelser inden du går i gang Typer af spørgeskemaer (Surveys) Valg af værktøjer til spørgeskemaer Hvad stiller jeg op med resultatet? Det gode spørgeskema Andre kurser OVERVEJELSER INDEN DU GÅR I GANG

Læs mere

Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test

Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test Formålet med øvelsen er at analysere risikoen for død forbundet med forskelligt alkoholforbrug. I denne øvelse skal analyserne foretages

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio Analyseportalen Den nye Analyseportal er ikke meget anderledes end den gamle. Der er dog enkelte funktioner, der er blevet meget anderledes. De er omtalt i denne

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 I GANG MED SURVEY XACT... 4 FIND RUNDT I SURVEY XACT... 4 Overskrifter inden for en måling... 5 LAV EN NY MÅLING/ ET NYT SPØRGESKEMA...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Vejledning i Persondataformular version 1.8 Til lokale redaktører

Vejledning i Persondataformular version 1.8 Til lokale redaktører AUIT 13.jan.2016, Heidbra Jonsdottir Vejledning i Persondataformular version 1.8 Til lokale redaktører Indhold Få adgang til persondataformular... 2 Første skridt... 2 Generelt for betjening af formular...

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Regressionsanalyse i SurveyBanken

Regressionsanalyse i SurveyBanken Først vælges datasættet De Kommunale Nøgletal. Klik på Variable Description og derefter De Kommunale Nøgletal 2010. De enkelte variable i datasættet bliver nu oplistet og kan vælges. Klik herefter på Analysis

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark.

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Denne opgavetype kan tage sig ud på forskellig vis, da det udleverede materiale enten kan være en tabel eller en figur. Nedenfor

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Appelsiner, bananer og citroner

Appelsiner, bananer og citroner Appelsiner, bananer og citroner Af: Peter Kellberg Danmarks Statistik Sejrøgade DK-00 København Ø pke@dstdk SAS og øvrige SAS Institute Inc-produkter samt navngivne serviceydelser er registrerede varemærker

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 017 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf 017 Karsten Juul 5/11-017 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm Hæftet må benyttes i undervisningen

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning 29. maj 2015 Forskningsservice Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik stiller vores mange værdifulde data til rådighed for forskere

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere