Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund"

Transkript

1 Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et program. Desuden beskrives hvordan man anonymiserer data, foretager fejlsøgninger, retter fundne fejl, håndterer manglende værdier og genererer ekstra variable. Endelig gennemgås det, hvordan et datasæt oparbejdes til analysebrug. - Da data management ofte ender med, at data overgives til Dansk Data Arkiv er dette også beskrevet. Operationalisering. Noget af det første man skal gøre, når man har bestemt sig for at undersøge en problemstilling ved hjælp af data fra registre eller fra spørgeskemaer er at operationalisere. Hvad er det man skal undersøge? Med andre ord, hvilke enheder skal i spil: Patienter, læger, lægepraksis, laboratorieprøver, sygdomsepisoder. - Hvad er det der skal tælles? Hvilke spørgeskemaer og registre man skal bruge, kan man fx komme frem til ved forestille sig de tabeller, der bedst kan illustrere ens pointer i en tænkt fremtidig artikel. Det kan give en idé ikke kun om enhed(er), men også om stikprøven. Hvem skal med? - og hvor mange? Det kan forekomme, at man både skal bruge patient og lægeoplysninger - og eventuelt også på forskellige tidspunkter i et forløb. Hvordan skal den endelige datastruktur så være for at sige noget om det problem der er fokus på? Det er en god idé at have diskuteret dette, og eventuelt teste det i et pilotprojekt inden det fastlægges, hvilke data der skal hentes hjem. Fra rådata til analysedatasæt. Hvordan data håndteres er vigtigt for ikke at fare vild i analyserne, for den senere dokumentation af hvad der er sket og for den endelige arkivering af projektet. Det mest hensigtsmæssige er så vidt muligt at skrive det hele i ét langt program, som i den ene ende tager rådata ind, og i den anden skriver de analysedatasæt ud, der skal bruges til den egentlige analyse. Man kan udføre meget i fx SPSS, uden at programmere, - men i så fald bliver det svært at bevare overblikket endsige at reproducere processen. Programmet kan være skrevet i fx SAS, i STATA eller måske i SPSS-syntaks. Hvilken applikation (SAS etc.) man bruger, må man overveje ud fra en række faktorer. Hvad man har til rådighed, naturligvis. Men også om applikationen har alle de nødvendige funktioner, og har tilstrækkelig kompatibilitet. Kan applikationen importere de aktuelle data? Vil de resulterende analysedatasæt kunne anvendes af de aktuelle statistikprogrammer? - Det vigtigste er imidlertid, at der programmeres. Resten af dette skrift er en beskrivelse af et sådant program og dets elementer.

2 Hvordan får man data ind? Data kan komme fra udfyldte spørgeskemaer eller registreringsark på papir, - fra spørgeskemaer, som er udfyldt på nettet eller fra diverse mere eller mindre offentlige registre og databaser. Data fra et andet datamedie leveres almindeligvis i en kompatibel form, fx som regneark, database-tabeller eller lignende. Af og til kan de også leveres direkte som SPSS, eller SAS-datasæt. Spørgeskemaer på papir skal enten scannes ind eller tastes. For at skemaerne kan scannes forudsættes det normalt at de er konstrueret, med layout og alt, af det samme program som skal scanne de udfyldte skemaer. Det er ikke alle institutioner, som kan tilbyde den metode. Det er ret dyrt, og kan kun betale sig ved et ret stort flow af spørgeskemaundersøgelser. Skal skemaerne derimod tastes bør det ske ved dobbelttastning. Dvs. at der tastes to gange, uafhængigt af hinanden, og at de resulterende data derefter sammenlignes. Eventuelt kan man vælge kun at taste én gang, men med en efterfølgende korrekturlæsning. Erfaringsmæssigt vil man, hvis man ikke dobbelttaster eller korrekturlæser, få en eller flere fejl i hvert eneste skema, selv ved ret lille antal spørgsmål. De data der føres ind havner i et datasæt, som er den form for fil der normalt anvendes til statistisk analyse. Dvs. en rektangulær datafil (datamatrix), hvor hver linje er en observation, fx et spørgeskema på en patient, - og hver søjle er en variabel (se nedenstående figur). Hver celle repræsenterer således et svar, eller rettere en svarmulighed. Et spørgsmål med mulighed for flere samtidige svar skal fx have en variabel for hvert afkrydsningsfelt. Det er formålstjenligt men ikke absolut nødvendigt, at hver observation har en identifikationsvariabel, altså en variabel som entydigt identificerer observationen.

3 Af datasættet fås den allermest elementære og grundlæggende tabel, en kontingenstabel, se nedenstående figur: Anonymisering. Rådata skal eventuelt anonymiseres inden de tages ind i det overordnede program. Det kan ske i et eget lille program, normalt skrevet i samme programsprog som hovedprogrammet. Navne og personnumre fjernes og erstattes af løbenumre. Der skal eventuelt også dannes et nøgle datasæt, som indeholder løbenumre og fx et CPR-nummer. Nøgle datasættet kan leveres tilbage til dataleverandøren, fx en almen praksis, således at det kun er her anonymiteten kan brydes. Hvis patienterne oprindeligt er identificeret ved hjælp af et CPR-nummer kan det også være formålstjenligt i samme program at trække køn og fødselsdata ud. Disse data, inklusive ovennævnte løbenummer lægges i et specielt datasæt, som tages ind i hovedprogrammet sammen med de anonymiserede rådata.

4 Fejlsøgning. Det første element i det overordnede program består således i import af rådata. Derefter følger arbejdsmæssigt: Fejlsøgningen! Hvis data er dobbelttastet skal de to indtastninger sammenlignes. Først for uoverensstemmelser på værdierne, og derefter på observationerne. Det kan ske at samme skema ved et uheld er tastet to gange, eller at der ved den ene indtastning mangler et skema. Det skal programmet rapportere. Hvis der er en fejl i identifikationsvariablen vil det fremstå ved, at der i begge indtastninger er en observation, som ikke findes i den anden indtastning. Når sammenligningen er gjort og fejlene er skrevet ud gøres denne del af programmet, dvs. sammenligningen mellem de to indtastninger til en kommentar. Dvs. at man kan se hvordan sammenligningen er udført, men at denne del af hovedprogrammet ikke længere er i brug. Herefter kan man lede efter såkaldte vilde koder eller værdier. Dvs. koder der ikke bør forekomme. En variabel som beskriver patientens køn bør fx normalt ikke indeholde mere end to værdier: en for mand og en for kvinde. Den slags fejl er lette at opdage. Lige så snart man har læst data ind kan man fortage en udskrift af kontingenstabeller på samtlige variable, også kaldet en randfordeling. Gå alle variable igennem, og du ser de vilde koder. De vilde koder kan man helt undgå ved at anvende en indtastningdatabase, hvor der er sat regler op for hvilke koder der er tilladt i de enkelte variable Hvis der forekommer filtre i et spørgeskema skal der søges efter inkonsekvent udfyldelse af skemaet. Visse spørgsmål skal måske ikke bevares af alle respondenter. Typisk når man betjener sig af en hvis ja -klausul. Hvis sådanne spørgsmål alligevel er besvaret på trods af det indledende filter kan der enten være tale om en tastefejl, som ikke er fanget af dobbelttastningen eller om udfyldelsesfejl, dvs. at respondenten formodentlig har svaret på noget andet end det der er spurgt om. Endelig kan man søge efter umuligheder eller usandsynligheder: etbenede patienter med kondital eller gynækologiske undersøgelser på mænd, for eksempel. Disse skemaer skrives ud for eventuelt at opdage flere fejltastninger eller udfyldelsesfejl. Er her kun tale om usandsynligheder skal den del af søgningen siden hen udkommenteres. Som supplement til dette kan man vælge at skrive en tilfældig stikprøve af skemaer ud for en ekstra korrekturlæsning. Fejlrettelse. Nu følger fejlrettelsen. Eller mere korrekt: Rettelserne skal skrives ind sekventielt før fejlsøgningerne i hovedprogrammet. Derved vil fejlene ikke længere blive skrevet ud, forudsat rettelserne er udført korrekt. Hvis der er udført en dobbelttastning bruger man naturligvis kun den mest korrekte rådatafil, og foretager rettelserne ud fra den. Tastefejl rettes ved, for hver observation med fejl at indføre de korrekte værdier i de fejlbehæftede variable. Man kan fx skrive, at for løbenummer 26 skal en specifik variabel være lig 5. Hvis der i rådata stod noget andet er det hermed rettet i det kommende analysedatasæt, samtidigt med at rettelsen er dokumenteret.

5 Er der ved en dobbelttastning rod i identifikationen af observationerne kan det kun rettes ved at søge tilbage til rådata. Hvis der ved den ene tasteoperation er glemt en eller flere observationer kan disse tilføjes i programmet. Hvis en observation er tastet to gange i rådatafilen kan den ene fjernes, men det må ikke gøres i rådatafilen. Hvis der er en tastefejl i identifikationsvariablen kan man forsøge at sammenligne de øvrige variable for at få afklaret, hvad den rigtige værdi af identifikationsvariablen i den aktuelle indtastning skal være. Rettelserne skrives i programmet, når man har identificeret de fejlbehæftede observationer, eventuelt ved hjælp af nogle af de øvrige variable. Inkonsekvent udfyldelse eller åbenbart umulige besvarelser rettes ved, at alle de modstridende oplysninger fjernes. Dvs. at alle de relevante variable gøres ubesvarede for den aktuelle observation. Eventuelt kan man, hvis meningen kan ses af sammenhængen, nøjes med at ændre en af variablene til ubesvaret, så modstriden fjernes. I øvrigt udføres rettelsen og dokumentationen på samme måde som ovenfor. Så danne rettelse bør desuden rapporteres skriftligt. Det er altid en god idé før man har data i hus at diskutere hvilke kodemæssige forholdsregler man vil tage i brug, når der er inkonsekvent besvarelse, eller der er givet flere svar til en variabel, hvor man kun forventer ét svar. Det anbefales at søge information om håndtering af dette i litteraturen om spørgeskemaer. Manglende værdier. Der kan være mange grunde til at en variabel er blank. Dvs. at der i den aktuelle celle ikke er anført nogen værdi. I daglig tale kaldes det ofte for missing data, men det begreb omfatter også manglende observationer. Altså observationer der burde være med i stikprøven, men ikke har svaret på henvendelsen eller ikke deltager i projektet. Det kaldes almindeligvis for bortfald. Der skelnes klassisk mellem to former for manglende besvarelse (missing value): ukorrekt uoplyst og korrekt uoplyst. Korrektheden henviser her til validiteten. Korrekt betyder, at den manglende besvarelse er planlagt, og altså valid. Ukorrekt uoplyst kaldes ofte bare uoplyst og korrekt uoplyst kaldes irrelevant, sidstnævnte er ofte repræsenteret med bogstavet R. Det kan desuden være på sin plads at skelne mellem flere former for uoplyst (ukorrekt uoplyst), fx ubesvaret og utolkelig, jvf. afsnittet om fejlrettelse ovenfor. Hvor om alting er det vigtigt at skelne mellem de forskellige former for manglende værdi. I modsat fald kan tabellerne siden hen være svære at tolke. De større statistikprogrammer har en række specialværdier til rådighed for manglende værdier, hvor man kan bestemme om disse skal tages med i analyser og tabeller eller ej. Manglende værdier repræsenteres almindeligvis af et bogstav i variable, som ellers er numeriske. I alfanumeriske variable, dvs. variable hvor de egentlige værdier kan være et bogstav eller et ord, giver begrebet manglende værdi ingen mening. Et tomt felt (celle) er ligeværdigt med et udfyldt. Alfanumeriske variable skal bruges med forsigtighed, fordi de er svære at håndtere i statistiske analyser. Normalt skal alle besvarelser repræsenteres af tal (læs om værdietiketter i næste afsnit). I hovedprogrammet skrives definitionerne af manglende værdier ind sammen med fejlrettelserne. Fx: Hvis der er svaret nej i en ja-klausul, og de efterfølgende variable er blanke, så skal den manglende værdi i alle de relevante variable sættes til irrelevant, som fx er repræsenteret med bogstavet R. På den måde kan man i tabellerne se forskel på uoplyste og irrelevante.

6 Oparbejdning af datasæt. Et datasæt karakteriseres af hvad og hvilke vi tæller. Altså enhed og stikprøve. Derfor skal etiketten på datasættet beskrive dette. Fx at et datasæt indeholder patienter fra en bestemt praksis, eller konsultationer i et bestemt år. Til hver variabel skal der skrives en etikette. Hvis variablen fx repræsenterer et spørgsmål er det bedst at formulere spørgsmålet i en kort version, med et efterfølgende spørgsmålstegn. Er variablen en størrelse, fx vægt eller blodtryk, kan etiketten skrives som et navn eller en betegnelse med efterfølgende kolon. Værdietiketter er som navnet siger en etikette som sættes på en variabels værdier (koder). Fx at 1 betyder mand og 2 betyder kvinde. I nogle programmer skal man skrive disse etiketter for én variabel af gangen. Medens man i andre kan anvende formater. Ofte har man en række variable hvor svaret er ja/nej eller positiv/negativ. Her er det behændigt at bruge et format. Et format er helt enkelt et sæt værdietiketter, der kan bruges af flere variable. Formatet skal så have et navn man kan referere til. Programmet skal desuden give mulighed for i en sætning at skrive hvilke variable, der skal bruge et aktuelt format, fx formatet janej, som sætter ja i stedet for 1 og nej i stedet for 2. Formater kan også bruges til at klassedele en variabel. Man kan fx have flere formater til en variabel som alder. Et hvor man for alle værdier mellem 0 og 18 skriver børn, og for alle mellem 19 og 29 skriver unge osv. Et andet hvor man fx deler op i yngre end 65 og 65+ årige. At anvende formater på den måde kan imidlertid kun bruges i kontingenstabeller og lignende. Det giver ikke megen mening at klassedele med et format når det gælder mere komplicerede statistiske beregninger. I så fald skal man generere en variabel til formålet (se nedenfor). Ved kombinationen af variabel-etiketter og formater skal man tænke på, at det i tabellerne kommer til at fremstå som en helhed. Formuler det derfor som et spørgsmål eller en betegnelse med et efterfølgende svar eller resultat. Hvis man desuden i sin titel på analysen eller tabellen er omhyggelig med at skrive hvilken enhed og hvilken stikprøve beregningerne foretages på, bliver tabellerne umiddelbart læselige og mange misforståelser kan undgås. Formatdefinitionerne og deres tilknytning til variablene skrives ind hovedprogrammet. I SAS indlæses formaterne ikke i datasættet, men i en ekstern fil kaldet et format-katalog. Dette katalog skal siden hen altid benyttes sammen med datasættet. Man kan betragte format-kataloget som en slags hjælpefil til analysedatasættet (se senere). Genererede variable. Et eksempel på en variable defineret på grundlag af en eller flere variable fra rådata kan fx være en aldersvariabel. Man kan beregne alderen på en bestemt dato ud fra fødselsdatoen. Datoer kan man imidlertid kun regne på, hvis de er genereret som egentlige datovariable. En datovariabel har en værdi som udtrykker et antal dage fra et nulpunkt. En datovariabel med værdien: , er dagen dage før 1. januar 1960, hvis den dato nu er nulpunktet i den anvendte applikation. Med datovariable kan man beregne alderen ved en bestemt undersøgelse ved at trække fødselsdatoen fra datoen for undersøgelsen. Resultatet bliver alderen i dage, men det kan let omregnes til år

7 ved hjælp af en funktion. I SAS hedder funktionen YRDIF og hele udtrykket bliver: YRDIF(undersøgelsesdato, fødselsdato). For nu at gøre det lidt mere konkret. Hvis datovariable skal skrives ud fx i tabeller bliver det helt uforståeligt med variablens egentlige værdier (fx: for 15. august 1932). Imidlertid stiller applikationen normalt et færdigt format til rådighed, som oversætter værdierne til læsbare datoer. Man skal bare tilknytte det rette format til variablen (se ovenfor). Man kan også generere en variabel, der klassedeler en oprindelig variabel, som så kan bruges i en statistisk model. Hvis der fx er tale om en oprindeligt ordinal variabel kan man tildele alle værdier over en vis størrelse én kode og de øvrige en anden. Vær opmærksom på, at der allerede ved operationaliseringen af et projekt skal tages stilling til hvilke koder (værdier) man anvender til sine svarkategorier. Det har betydning for mange statistiske modeller. Det vil spare en for en del ekstra arbejde, hvis man bruger de mest hensigtsmæssige kode i første omgang (overvej fx om alle dårlige svar skal tildeles den laveste værdi eller den højeste). Genererede variable til brug i analysedatasættene skrives ind i hovedprogrammet efter fejlrettelse og fejlsøgning. Man kan også definere nye variable i de senere analyseprogrammer, men i så fald bliver dokumentationen mindre overskuelig.

8 Sammensætning af flere datasæt. Datasæt kan i princippet sættes sammen på to måder. De kan sammenkædes eller de kan flettes. Hvis man fx har hentet de samme data i flere lægepraksis. Dvs. de samme oplysninger, men på forskellige patienter. I så fald står man med flere rådatafiler, som man gerne vil sætte sammen til et datasæt over patienter fra et bestemt område. I så fald sammenkæder man datasæt. Hvis man derimod henter oplysninger om de samme patienter fra flere kilder, så fletter man datasæt, fx ved hjælp af et patientnummer. Sammenkædning af rådata indføjes i hovedprogrammet før fejlsøgning og fejlrettelse. Eventuelle sammenfletninger af datasæt udføres i forbindelse med udskrivning af analysedatasæt. Se nedenfor. Analysedatasæt. Analysedatasættene skal være så få som mulige for at forenkle analysearbejdet. Hvis man kan nøjes med et datasæt per enhed vil det være det bedste. Altså et datasæt for patienter, ét for lægepraksis, ét for konsultationer, ét for ydelser osv. Det kan også være formålstjenligt med et datasæt over alle udtrukne (fx patienter) med eventuelle oplysninger om ikke-deltagere. Man kan samle data ind for konsultationer ved hjælp af sygesikringsregninger eller lignende, og derefter tælle dem op for hver patient til eksempelvis et kumuleret patient-datasæt. Modsat kan man generere et ydelses-datasæt fx ud fra patientdata med tilhørende oplysninger om ydelser.

9 Der er mange muligheder. Men hvilke analysedatasæt man vil have skal som sagt først og fremmest være styret af hvordan data skal analyseres. Det handler om operationalisering. Det er et spørgsmål om hvilke data, hvor mange data og på hvilken form. Sammenfletning af datasæt. Generering af analysedatasæt skrives sidst i hovedprogrammet. Arkivering af projektet. Et projekt arkiveres normalt hos Dansk Data Arkiv ( ). Foruden de overordnede oplysninger om undersøgelsen, spørgeskemaer og eventuelle registreringsskemaer skal data indleveres: Analyse datasættene: Det kan ske i SPSS, SAS eller STATA. Input filerne, som leveret fra registre og/eller ind-scannede eller indtastede spørgeskemafiler. Desuden et eventuelt formatkatalog, og selvfølgelig hovedprogrammet. Har man gjort det, er projektet endeligt dokumenteret, og kan gendannes.

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

statstudio GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter

statstudio GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter GUIDE Lav din egen survey med Google Analyse på 20 minutter Step 1 Besøg www.google.com eller opret en gratis konto Step 2 Tryk på ikonet Step 3 Tryk på Tryk på Step 4 Scroll ned på siden og klik på Step

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af noget om selv? v/ Mogens Grønvold, overlæge, dr.med., formand for dansk palliativ database og Mathilde Rasmussen, cand.scient.san.publ.,

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik Peter Kellberg Rundt om Danmarks Statistiks makroer Design, Standardisering, Teknik SAS Forum 2009 Ét makrobibliotek ca 50 makroer, vi selv har lavet mange andre fx CLAN Autocall makroer en makro er et

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management Menulinje Definitioner Ikonlinje Gem Exit List Enter Execute Piletaster Figur i Quality Management 1. Gå til hjemmesiden www.spi-link.dk Upload filen 2. Gå til "Production" og klik på "Upload EDN" 3. Indtast

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Nyheder i version 3.x (siden 2.x)

Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Generelle ændringer: Vista kompatibel 64bit kompatibel Nyt grafisk layout Nemmere installationsprogram Beregning af den hurtigste vej fra forrige stop til den fanger log

Læs mere