Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund"

Transkript

1 Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et program. Desuden beskrives hvordan man anonymiserer data, foretager fejlsøgninger, retter fundne fejl, håndterer manglende værdier og genererer ekstra variable. Endelig gennemgås det, hvordan et datasæt oparbejdes til analysebrug. - Da data management ofte ender med, at data overgives til Dansk Data Arkiv er dette også beskrevet. Operationalisering. Noget af det første man skal gøre, når man har bestemt sig for at undersøge en problemstilling ved hjælp af data fra registre eller fra spørgeskemaer er at operationalisere. Hvad er det man skal undersøge? Med andre ord, hvilke enheder skal i spil: Patienter, læger, lægepraksis, laboratorieprøver, sygdomsepisoder. - Hvad er det der skal tælles? Hvilke spørgeskemaer og registre man skal bruge, kan man fx komme frem til ved forestille sig de tabeller, der bedst kan illustrere ens pointer i en tænkt fremtidig artikel. Det kan give en idé ikke kun om enhed(er), men også om stikprøven. Hvem skal med? - og hvor mange? Det kan forekomme, at man både skal bruge patient og lægeoplysninger - og eventuelt også på forskellige tidspunkter i et forløb. Hvordan skal den endelige datastruktur så være for at sige noget om det problem der er fokus på? Det er en god idé at have diskuteret dette, og eventuelt teste det i et pilotprojekt inden det fastlægges, hvilke data der skal hentes hjem. Fra rådata til analysedatasæt. Hvordan data håndteres er vigtigt for ikke at fare vild i analyserne, for den senere dokumentation af hvad der er sket og for den endelige arkivering af projektet. Det mest hensigtsmæssige er så vidt muligt at skrive det hele i ét langt program, som i den ene ende tager rådata ind, og i den anden skriver de analysedatasæt ud, der skal bruges til den egentlige analyse. Man kan udføre meget i fx SPSS, uden at programmere, - men i så fald bliver det svært at bevare overblikket endsige at reproducere processen. Programmet kan være skrevet i fx SAS, i STATA eller måske i SPSS-syntaks. Hvilken applikation (SAS etc.) man bruger, må man overveje ud fra en række faktorer. Hvad man har til rådighed, naturligvis. Men også om applikationen har alle de nødvendige funktioner, og har tilstrækkelig kompatibilitet. Kan applikationen importere de aktuelle data? Vil de resulterende analysedatasæt kunne anvendes af de aktuelle statistikprogrammer? - Det vigtigste er imidlertid, at der programmeres. Resten af dette skrift er en beskrivelse af et sådant program og dets elementer.

2 Hvordan får man data ind? Data kan komme fra udfyldte spørgeskemaer eller registreringsark på papir, - fra spørgeskemaer, som er udfyldt på nettet eller fra diverse mere eller mindre offentlige registre og databaser. Data fra et andet datamedie leveres almindeligvis i en kompatibel form, fx som regneark, database-tabeller eller lignende. Af og til kan de også leveres direkte som SPSS, eller SAS-datasæt. Spørgeskemaer på papir skal enten scannes ind eller tastes. For at skemaerne kan scannes forudsættes det normalt at de er konstrueret, med layout og alt, af det samme program som skal scanne de udfyldte skemaer. Det er ikke alle institutioner, som kan tilbyde den metode. Det er ret dyrt, og kan kun betale sig ved et ret stort flow af spørgeskemaundersøgelser. Skal skemaerne derimod tastes bør det ske ved dobbelttastning. Dvs. at der tastes to gange, uafhængigt af hinanden, og at de resulterende data derefter sammenlignes. Eventuelt kan man vælge kun at taste én gang, men med en efterfølgende korrekturlæsning. Erfaringsmæssigt vil man, hvis man ikke dobbelttaster eller korrekturlæser, få en eller flere fejl i hvert eneste skema, selv ved ret lille antal spørgsmål. De data der føres ind havner i et datasæt, som er den form for fil der normalt anvendes til statistisk analyse. Dvs. en rektangulær datafil (datamatrix), hvor hver linje er en observation, fx et spørgeskema på en patient, - og hver søjle er en variabel (se nedenstående figur). Hver celle repræsenterer således et svar, eller rettere en svarmulighed. Et spørgsmål med mulighed for flere samtidige svar skal fx have en variabel for hvert afkrydsningsfelt. Det er formålstjenligt men ikke absolut nødvendigt, at hver observation har en identifikationsvariabel, altså en variabel som entydigt identificerer observationen.

3 Af datasættet fås den allermest elementære og grundlæggende tabel, en kontingenstabel, se nedenstående figur: Anonymisering. Rådata skal eventuelt anonymiseres inden de tages ind i det overordnede program. Det kan ske i et eget lille program, normalt skrevet i samme programsprog som hovedprogrammet. Navne og personnumre fjernes og erstattes af løbenumre. Der skal eventuelt også dannes et nøgle datasæt, som indeholder løbenumre og fx et CPR-nummer. Nøgle datasættet kan leveres tilbage til dataleverandøren, fx en almen praksis, således at det kun er her anonymiteten kan brydes. Hvis patienterne oprindeligt er identificeret ved hjælp af et CPR-nummer kan det også være formålstjenligt i samme program at trække køn og fødselsdata ud. Disse data, inklusive ovennævnte løbenummer lægges i et specielt datasæt, som tages ind i hovedprogrammet sammen med de anonymiserede rådata.

4 Fejlsøgning. Det første element i det overordnede program består således i import af rådata. Derefter følger arbejdsmæssigt: Fejlsøgningen! Hvis data er dobbelttastet skal de to indtastninger sammenlignes. Først for uoverensstemmelser på værdierne, og derefter på observationerne. Det kan ske at samme skema ved et uheld er tastet to gange, eller at der ved den ene indtastning mangler et skema. Det skal programmet rapportere. Hvis der er en fejl i identifikationsvariablen vil det fremstå ved, at der i begge indtastninger er en observation, som ikke findes i den anden indtastning. Når sammenligningen er gjort og fejlene er skrevet ud gøres denne del af programmet, dvs. sammenligningen mellem de to indtastninger til en kommentar. Dvs. at man kan se hvordan sammenligningen er udført, men at denne del af hovedprogrammet ikke længere er i brug. Herefter kan man lede efter såkaldte vilde koder eller værdier. Dvs. koder der ikke bør forekomme. En variabel som beskriver patientens køn bør fx normalt ikke indeholde mere end to værdier: en for mand og en for kvinde. Den slags fejl er lette at opdage. Lige så snart man har læst data ind kan man fortage en udskrift af kontingenstabeller på samtlige variable, også kaldet en randfordeling. Gå alle variable igennem, og du ser de vilde koder. De vilde koder kan man helt undgå ved at anvende en indtastningdatabase, hvor der er sat regler op for hvilke koder der er tilladt i de enkelte variable Hvis der forekommer filtre i et spørgeskema skal der søges efter inkonsekvent udfyldelse af skemaet. Visse spørgsmål skal måske ikke bevares af alle respondenter. Typisk når man betjener sig af en hvis ja -klausul. Hvis sådanne spørgsmål alligevel er besvaret på trods af det indledende filter kan der enten være tale om en tastefejl, som ikke er fanget af dobbelttastningen eller om udfyldelsesfejl, dvs. at respondenten formodentlig har svaret på noget andet end det der er spurgt om. Endelig kan man søge efter umuligheder eller usandsynligheder: etbenede patienter med kondital eller gynækologiske undersøgelser på mænd, for eksempel. Disse skemaer skrives ud for eventuelt at opdage flere fejltastninger eller udfyldelsesfejl. Er her kun tale om usandsynligheder skal den del af søgningen siden hen udkommenteres. Som supplement til dette kan man vælge at skrive en tilfældig stikprøve af skemaer ud for en ekstra korrekturlæsning. Fejlrettelse. Nu følger fejlrettelsen. Eller mere korrekt: Rettelserne skal skrives ind sekventielt før fejlsøgningerne i hovedprogrammet. Derved vil fejlene ikke længere blive skrevet ud, forudsat rettelserne er udført korrekt. Hvis der er udført en dobbelttastning bruger man naturligvis kun den mest korrekte rådatafil, og foretager rettelserne ud fra den. Tastefejl rettes ved, for hver observation med fejl at indføre de korrekte værdier i de fejlbehæftede variable. Man kan fx skrive, at for løbenummer 26 skal en specifik variabel være lig 5. Hvis der i rådata stod noget andet er det hermed rettet i det kommende analysedatasæt, samtidigt med at rettelsen er dokumenteret.

5 Er der ved en dobbelttastning rod i identifikationen af observationerne kan det kun rettes ved at søge tilbage til rådata. Hvis der ved den ene tasteoperation er glemt en eller flere observationer kan disse tilføjes i programmet. Hvis en observation er tastet to gange i rådatafilen kan den ene fjernes, men det må ikke gøres i rådatafilen. Hvis der er en tastefejl i identifikationsvariablen kan man forsøge at sammenligne de øvrige variable for at få afklaret, hvad den rigtige værdi af identifikationsvariablen i den aktuelle indtastning skal være. Rettelserne skrives i programmet, når man har identificeret de fejlbehæftede observationer, eventuelt ved hjælp af nogle af de øvrige variable. Inkonsekvent udfyldelse eller åbenbart umulige besvarelser rettes ved, at alle de modstridende oplysninger fjernes. Dvs. at alle de relevante variable gøres ubesvarede for den aktuelle observation. Eventuelt kan man, hvis meningen kan ses af sammenhængen, nøjes med at ændre en af variablene til ubesvaret, så modstriden fjernes. I øvrigt udføres rettelsen og dokumentationen på samme måde som ovenfor. Så danne rettelse bør desuden rapporteres skriftligt. Det er altid en god idé før man har data i hus at diskutere hvilke kodemæssige forholdsregler man vil tage i brug, når der er inkonsekvent besvarelse, eller der er givet flere svar til en variabel, hvor man kun forventer ét svar. Det anbefales at søge information om håndtering af dette i litteraturen om spørgeskemaer. Manglende værdier. Der kan være mange grunde til at en variabel er blank. Dvs. at der i den aktuelle celle ikke er anført nogen værdi. I daglig tale kaldes det ofte for missing data, men det begreb omfatter også manglende observationer. Altså observationer der burde være med i stikprøven, men ikke har svaret på henvendelsen eller ikke deltager i projektet. Det kaldes almindeligvis for bortfald. Der skelnes klassisk mellem to former for manglende besvarelse (missing value): ukorrekt uoplyst og korrekt uoplyst. Korrektheden henviser her til validiteten. Korrekt betyder, at den manglende besvarelse er planlagt, og altså valid. Ukorrekt uoplyst kaldes ofte bare uoplyst og korrekt uoplyst kaldes irrelevant, sidstnævnte er ofte repræsenteret med bogstavet R. Det kan desuden være på sin plads at skelne mellem flere former for uoplyst (ukorrekt uoplyst), fx ubesvaret og utolkelig, jvf. afsnittet om fejlrettelse ovenfor. Hvor om alting er det vigtigt at skelne mellem de forskellige former for manglende værdi. I modsat fald kan tabellerne siden hen være svære at tolke. De større statistikprogrammer har en række specialværdier til rådighed for manglende værdier, hvor man kan bestemme om disse skal tages med i analyser og tabeller eller ej. Manglende værdier repræsenteres almindeligvis af et bogstav i variable, som ellers er numeriske. I alfanumeriske variable, dvs. variable hvor de egentlige værdier kan være et bogstav eller et ord, giver begrebet manglende værdi ingen mening. Et tomt felt (celle) er ligeværdigt med et udfyldt. Alfanumeriske variable skal bruges med forsigtighed, fordi de er svære at håndtere i statistiske analyser. Normalt skal alle besvarelser repræsenteres af tal (læs om værdietiketter i næste afsnit). I hovedprogrammet skrives definitionerne af manglende værdier ind sammen med fejlrettelserne. Fx: Hvis der er svaret nej i en ja-klausul, og de efterfølgende variable er blanke, så skal den manglende værdi i alle de relevante variable sættes til irrelevant, som fx er repræsenteret med bogstavet R. På den måde kan man i tabellerne se forskel på uoplyste og irrelevante.

6 Oparbejdning af datasæt. Et datasæt karakteriseres af hvad og hvilke vi tæller. Altså enhed og stikprøve. Derfor skal etiketten på datasættet beskrive dette. Fx at et datasæt indeholder patienter fra en bestemt praksis, eller konsultationer i et bestemt år. Til hver variabel skal der skrives en etikette. Hvis variablen fx repræsenterer et spørgsmål er det bedst at formulere spørgsmålet i en kort version, med et efterfølgende spørgsmålstegn. Er variablen en størrelse, fx vægt eller blodtryk, kan etiketten skrives som et navn eller en betegnelse med efterfølgende kolon. Værdietiketter er som navnet siger en etikette som sættes på en variabels værdier (koder). Fx at 1 betyder mand og 2 betyder kvinde. I nogle programmer skal man skrive disse etiketter for én variabel af gangen. Medens man i andre kan anvende formater. Ofte har man en række variable hvor svaret er ja/nej eller positiv/negativ. Her er det behændigt at bruge et format. Et format er helt enkelt et sæt værdietiketter, der kan bruges af flere variable. Formatet skal så have et navn man kan referere til. Programmet skal desuden give mulighed for i en sætning at skrive hvilke variable, der skal bruge et aktuelt format, fx formatet janej, som sætter ja i stedet for 1 og nej i stedet for 2. Formater kan også bruges til at klassedele en variabel. Man kan fx have flere formater til en variabel som alder. Et hvor man for alle værdier mellem 0 og 18 skriver børn, og for alle mellem 19 og 29 skriver unge osv. Et andet hvor man fx deler op i yngre end 65 og 65+ årige. At anvende formater på den måde kan imidlertid kun bruges i kontingenstabeller og lignende. Det giver ikke megen mening at klassedele med et format når det gælder mere komplicerede statistiske beregninger. I så fald skal man generere en variabel til formålet (se nedenfor). Ved kombinationen af variabel-etiketter og formater skal man tænke på, at det i tabellerne kommer til at fremstå som en helhed. Formuler det derfor som et spørgsmål eller en betegnelse med et efterfølgende svar eller resultat. Hvis man desuden i sin titel på analysen eller tabellen er omhyggelig med at skrive hvilken enhed og hvilken stikprøve beregningerne foretages på, bliver tabellerne umiddelbart læselige og mange misforståelser kan undgås. Formatdefinitionerne og deres tilknytning til variablene skrives ind hovedprogrammet. I SAS indlæses formaterne ikke i datasættet, men i en ekstern fil kaldet et format-katalog. Dette katalog skal siden hen altid benyttes sammen med datasættet. Man kan betragte format-kataloget som en slags hjælpefil til analysedatasættet (se senere). Genererede variable. Et eksempel på en variable defineret på grundlag af en eller flere variable fra rådata kan fx være en aldersvariabel. Man kan beregne alderen på en bestemt dato ud fra fødselsdatoen. Datoer kan man imidlertid kun regne på, hvis de er genereret som egentlige datovariable. En datovariabel har en værdi som udtrykker et antal dage fra et nulpunkt. En datovariabel med værdien: , er dagen dage før 1. januar 1960, hvis den dato nu er nulpunktet i den anvendte applikation. Med datovariable kan man beregne alderen ved en bestemt undersøgelse ved at trække fødselsdatoen fra datoen for undersøgelsen. Resultatet bliver alderen i dage, men det kan let omregnes til år

7 ved hjælp af en funktion. I SAS hedder funktionen YRDIF og hele udtrykket bliver: YRDIF(undersøgelsesdato, fødselsdato). For nu at gøre det lidt mere konkret. Hvis datovariable skal skrives ud fx i tabeller bliver det helt uforståeligt med variablens egentlige værdier (fx: for 15. august 1932). Imidlertid stiller applikationen normalt et færdigt format til rådighed, som oversætter værdierne til læsbare datoer. Man skal bare tilknytte det rette format til variablen (se ovenfor). Man kan også generere en variabel, der klassedeler en oprindelig variabel, som så kan bruges i en statistisk model. Hvis der fx er tale om en oprindeligt ordinal variabel kan man tildele alle værdier over en vis størrelse én kode og de øvrige en anden. Vær opmærksom på, at der allerede ved operationaliseringen af et projekt skal tages stilling til hvilke koder (værdier) man anvender til sine svarkategorier. Det har betydning for mange statistiske modeller. Det vil spare en for en del ekstra arbejde, hvis man bruger de mest hensigtsmæssige kode i første omgang (overvej fx om alle dårlige svar skal tildeles den laveste værdi eller den højeste). Genererede variable til brug i analysedatasættene skrives ind i hovedprogrammet efter fejlrettelse og fejlsøgning. Man kan også definere nye variable i de senere analyseprogrammer, men i så fald bliver dokumentationen mindre overskuelig.

8 Sammensætning af flere datasæt. Datasæt kan i princippet sættes sammen på to måder. De kan sammenkædes eller de kan flettes. Hvis man fx har hentet de samme data i flere lægepraksis. Dvs. de samme oplysninger, men på forskellige patienter. I så fald står man med flere rådatafiler, som man gerne vil sætte sammen til et datasæt over patienter fra et bestemt område. I så fald sammenkæder man datasæt. Hvis man derimod henter oplysninger om de samme patienter fra flere kilder, så fletter man datasæt, fx ved hjælp af et patientnummer. Sammenkædning af rådata indføjes i hovedprogrammet før fejlsøgning og fejlrettelse. Eventuelle sammenfletninger af datasæt udføres i forbindelse med udskrivning af analysedatasæt. Se nedenfor. Analysedatasæt. Analysedatasættene skal være så få som mulige for at forenkle analysearbejdet. Hvis man kan nøjes med et datasæt per enhed vil det være det bedste. Altså et datasæt for patienter, ét for lægepraksis, ét for konsultationer, ét for ydelser osv. Det kan også være formålstjenligt med et datasæt over alle udtrukne (fx patienter) med eventuelle oplysninger om ikke-deltagere. Man kan samle data ind for konsultationer ved hjælp af sygesikringsregninger eller lignende, og derefter tælle dem op for hver patient til eksempelvis et kumuleret patient-datasæt. Modsat kan man generere et ydelses-datasæt fx ud fra patientdata med tilhørende oplysninger om ydelser.

9 Der er mange muligheder. Men hvilke analysedatasæt man vil have skal som sagt først og fremmest være styret af hvordan data skal analyseres. Det handler om operationalisering. Det er et spørgsmål om hvilke data, hvor mange data og på hvilken form. Sammenfletning af datasæt. Generering af analysedatasæt skrives sidst i hovedprogrammet. Arkivering af projektet. Et projekt arkiveres normalt hos Dansk Data Arkiv ( ). Foruden de overordnede oplysninger om undersøgelsen, spørgeskemaer og eventuelle registreringsskemaer skal data indleveres: Analyse datasættene: Det kan ske i SPSS, SAS eller STATA. Input filerne, som leveret fra registre og/eller ind-scannede eller indtastede spørgeskemafiler. Desuden et eventuelt formatkatalog, og selvfølgelig hovedprogrammet. Har man gjort det, er projektet endeligt dokumenteret, og kan gendannes.

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere