Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009"

Transkript

1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade, en afgørelse om skadelidtes varige men som følge af arbejdsskaden og en afgørelse om skadelidtes erhvervsevnetab. Skadelidtes advokat klagede til Ankestyrelsen der kun opfattede klagen som en klage over den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse som vedrørte varigt men og ikke også som en klage over den del af afgørelsen der vedrørte tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen traf på denne baggrund kun afgørelse om varigt men, men ikke erhvervsevnetab, og Ankestyrelsen afviste advokatens efterfølgende anmodning om også at tage stilling til den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse som angik erhvervsevnetabet. 19. januar 2009 Forvaltningsret Ombudsmanden udtalte at en klageberettiget borger kan indbringe samtlige aspekter i en sag som ligger inden for klageorganets kompetence, for klageorganet, og at rekursinstansen er forpligtet til at tage stilling til alle påstande som klageren rejser i sin klage. Efter undersøgelsesprincippet skal en forvaltningsmyndighed sørge for at en sag er tilstrækkeligt oplyst, og dette princip gælder også ved tvivl om f.eks. et klagetema. Hvis en afgørelse består af flere delafgørelser, og det ikke klart og utvetydigt fremgår af klagen at der kun klages over en eller flere af delafgørelserne, må klagen som udgangspunkt opfattes som en klage over alle de dele af den samlede afgørelse som ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. Der gælder således en formodning om at der med en uklart formuleret klage er klaget over alle de delafgørelser som ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. Hvis myndigheden har til hensigt at fravige formodningsreglen, har den pligt til, før klagesagen bliver afgjort, at undersøge hvad der er klaget over. Dette vil typisk indebære at myndigheden skal spørge klageren om det. Hvis en myndighed rent faktisk fejlagtigt har begrænset behandlingen af en klage til kun at angå nogle af de dele af en afgørelse som ikke giver klageren fuldt ud medhold, er myndigheden på ulovbestemt grundlag forpligtet til at genoptage sagen efter anmodning fra klageren. (J.nr ). I den konkrete sag mente ombudsmanden ikke det fremgik klart og tydeligt af klagen at advokaten kun klagede over den del af Arbejdsskadestyrelsens af-

2 gørelse der vedrørte menet. Ankestyrelsen burde derfor som udgangspunkt også have taget stilling til erhvervsevnetabet. Fordi Ankestyrelsen havde til hensigt at fravige formodningsreglen, burde Ankestyrelsen før klagesagen blev afgjort, have undersøgt hvilke dele af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse advokaten klagede over. Ombudsmanden kritiserede også at Ankestyrelsen havde afslået at genoptage sagen, og ombudsmanden henstillede at Ankestyrelsen nu realitetsbehandlede klagen over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab. Advokat A klagede over at Ankestyrelsen mente at hendes klage af 26. september 2006 over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 i klienten B s sag kun var en klage over den del af afgørelsen der vedrørte B s varige men og ikke også en klage over den del af afgørelsen der vedrørte B s tab af erhvervsevne. Af sagen fremgik at Arbejdsskadestyrelsen den 14. september 2006 traf følgende afgørelse i forhold til B: Ulykken den 19. december 2004 er anerkendt som arbejdsskade. De har ikke ret til godtgørelse for varigt mén. De har ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Følgende klagevejledning fremgik af brevet af 14. september 2006: De kan klage over denne afgørelse til Ankestyrelsen indtil 4 uger efter, at De har modtaget dette brev. Hvis De vil klage over afgørelsen, skal De sende brevet til os. ( ) A klagede over afgørelsen den 26. september I overskriften til klagen skrev hun bl.a.: Klage vedrørende afgørelsen af 14. september I klagen redegjorde A bl.a. for at der var tale om en mengrad på væsentlig mere end 5 %, og hun bemærkede at B fortsat var sygemeldt alene grundet arbejdsskadens følger. 2/13

3 I brev af 29. september 2006 bekræftede Arbejdsskadestyrelsen at styrelsen havde modtaget (A) s klage over vores afgørelse af 14. september Den 13. oktober 2006 skrev Arbejdsskadestyrelsen at sagen ikke ville blive genvurderet. Arbejdsskadestyrelsen skrev bl.a.: Vi har den 27. september 2006 modtaget klagen fra advokaten over vores afgørelse af 14. september 2006 om mén. Arbejdsskadestyrelsen sendte samme dag sagen til Ankestyrelsen. I brev af 25. oktober 2006 til A bekræftede Ankestyrelsen at have modtaget Deres klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af om (B). Ankestyrelsen traf den 5. december 2006 afgørelse om at B ikke havde ret til godtgørelse for varigt men. Hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen havde således i forbindelse med A s klage af 26. september 2006 forholdt sig til den del af afgørelsen af 14. september 2006 der vedrørte tab af erhvervsevne. I brev af 21. december 2006 skrev A til Ankestyrelsen at hun ikke anså Ankestyrelsens afgørelse af 5. december 2006 for fyldestgørende. Hun henviste til at Ankestyrelsen ikke havde taget stilling til B s erhvervsevnetab, og at hendes klage af 26. september 2006 naturligvis også omfattede erhvervsevnetabsprocenten. Ankestyrelsen svarede A i brev af 4. januar 2007 at Ankestyrelsen mente at der alene var klaget over fastsættelsen af B s mengrad. A havde i klagen gjort gældende at der var tale om en mengrad på væsentlig mere end 5 %. A havde endvidere ikke reageret på Arbejdsskadestyrelsens oversendelsesbrev af 13. oktober 2006 hvor Arbejdsskadestyrelsen havde skrevet at det var menet der var klaget over. I brev af 8. januar 2007 klagede A til Ankestyrelsens styrelseschef. A anførte at det af klagens overskrift udtrykkeligt fremgik at der var klaget over hele Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. I øvrigt var der ikke hjemmel til at kræve særskilt begrundelse for en klage over en afgørelse. I brev af 23. januar 2007 til A bemærkede Ankestyrelsen at Ankestyrelsen var enig i at en klage ikke behøvede at være begrundet. Ankestyrelsen gjorde opmærksom på at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 bestod af 3 delafgørelser, nemlig anerkendelse af ulykkestilfældet, godtgørelse for varligt men og erstatning for tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen mente at A i sin klage af 26. september 2006 klart havde præciseret at det kun var 3/13

4 menafgørelsen og ikke hverken afgørelsen af anerkendelsen eller afgørelsen om tab af erhvervsevne som hun ønskede at klage over. Denne opfattelse blev støttet af at A ikke havde reageret på at det udtrykkeligt fremgik af Arbejdsskadestyrelsens genvurderingsbrev af 13. oktober 2006 at Arbejdsskadestyrelsen alene havde opfattet hendes klage som en klage over varigt men og derfor kun havde taget stilling til dette spørgsmål i forhold til pligten til at genvurdere. A klagede herefter senest i brev af 17. oktober 2007 til mig over at Ankestyrelsen alene havde anset A s klage af 26. september 2006 som en klage over B s varige men og ikke (også) som en klage over erhvervsevnetabet. Jeg bad den 3. december 2007 Ankestyrelsen om i en udtalelse til mig nærmere at redegøre for hvorfor A s klage af 26. september 2006 alene blev behandlet som en klage over den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 som omhandlede spørgsmålet om varigt men, og ikke også som en klage over den del af afgørelsen der omhandlede spørgsmålet om tab af erhvervsevne. Jeg bad også Ankestyrelsen oplyse hvilken betydning det havde for Ankestyrelsens vurdering af A s manglende reaktion på Arbejdsskadestyrelsens oversendelsesbrev af 13. oktober 2006 at hverken Arbejdsskadestyrelsens brev af 29. september 2006 eller Ankestyrelsens brev af 25. oktober 2006 indeholdt oplysning om at myndighederne alene anså klagen af 26. september 2006 som en klage over fastsættelse af det varige men. Jeg henviste til at det i begge breve var anført at der var klaget over afgørelsen af 14. september Afslutningsvis bemærkede jeg at Højesteret i en dom afsagt den 29. september 2006 (UfR H) dvs. inden Ankestyrelsen traf afgørelse i sagen fastslog at Ankestyrelsen ved behandling af arbejdsskadesager ikke var bundet af parternes påstande. I lyset af højesteretsdommen bad jeg Ankestyrelsen om at forholde sig til om Ankestyrelsen burde have taget stilling til den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 der omhandlede spørgsmålet om tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen svarede i brev af 15. februar 2008 på mit brev af 3. december Ankestyrelsen har oplyst at Ankestyrelsen havde opfattet A s klage som klart formuleret, og som om den udelukkende handlede om delafgørelsen om varigt men. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse var en samleafgørelse som både tog stilling til anerkendelsen, menet og erhvervsevnetabet. I A s klage henviste A, i hvert af de 3 afsnit som begrundede klagen, alene til menprocenten. 4/13

5 Ankestyrelsen oplyste også at Ankestyrelsen ikke anså sig for bundet af Arbejdsskadestyrelsens fortolkning af klagen og heller ikke bundet af parternes påstande. Hvis Ankestyrelsen var i tvivl om hvordan en klage skulle forstås, anmodede Ankestyrelsen klageren om at præcisere klagens indhold. Hvis det viste sig at klagen omfattede flere afgørelser/spørgsmål end behandlet af Arbejdsskadestyrelsen, sendte Ankestyrelsen sagen tilbage til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på at Arbejdsskadestyrelsen kunne genvurdere sin afgørelse også i forhold til det eller de yderligere spørgsmål. Ankestyrelsen mente at A s klage var klart formuleret, og at den kun handlede om det varige men. Derfor mente Ankestyrelsen ikke at der var grund til at bede A om at præcisere klagen. Derudover fremgik det af Arbejdsskadestyrelsens brev af 13. oktober 2006 at Arbejdsskadestyrelsen alene havde opfattet klagen som en klage over varigt men. Derfor havde Arbejdsskadestyrelsen kun genvurderet menet hvilket A som professionel rådgiver (advokat) ikke havde protesteret imod. For så vidt angår Arbejdsskadestyrelsens brev af 29. september 2006 og Ankestyrelsens brev af 25. oktober 2006, fandt Ankestyrelsen at der var tale om formelle kvitteringsbreve som ikke var udtryk for en nærmere vurdering af klagen. Ankestyrelsen oplyste videre at Højesterets dom af 29. september 2006 havde givet anledning til at Ankestyrelsen overvejede sin praksis på området. Ankestyrelsen mente ikke at dommen betød at en klager som havde klaget over en del af en samleafgørelse, efter udløbet af klagefristen kunne udvide klagen til også at omfatte andre dele af samleafgørelsen. Det var Ankestyrelsens opfattelse efter højesteretsdom af 29. september 2006 at en klage ikke kunne begrænses til et enkelt spørgsmål i en samleafgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Udgangspunktet for Ankestyrelsens prøvelse var udformningen af klagen, men Ankestyrelsen kunne også prøve andre dele af den samlede afgørelse, selvom der ikke var klaget, hvis der var særlig grund til det. Ankestyrelsen ville i disse tilfælde også kunne træffe afgørelse til skade for klager. I B s sag mente Ankestyrelsen ikke at der var en særlig grund til at prøve Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetabet. Det var oplyst i sagen at B var sygemeldt. Udgangspunktet ved sygemelding var at der ikke blev givet erstatning for tab af erhvervsevne, idet den erhvervsmæssige situation endnu var uafklaret, og det derfor ikke kunne vurderes om der var et erhvervsevnetab. I brev af 13. marts 2008 kom A med bemærkninger til Ankestyrelsens brev af 15. februar A fastholdt at der efter hendes opfattelse ikke kunne være 5/13

6 tvivl om at hun havde klaget over hele afgørelsen. A henviste bl.a. til at netop fordi Arbejdsskadestyrelsens afgørelse var en samleafgørelse, burde Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen ikke have været i tvivl om at det var hele afgørelsen der blev påklaget. Ved brev af 25. oktober 2006 anerkendte Ankestyrelsen at have modtaget klagen over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 hvilket var en samleafgørelse hvor både det varige men og tab af erhvervsevne blev fastsat. A henviste også til at hun i klagen havde bemærket at B fortsat var sygemeldt alene grundet arbejdsskadens følger. Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen burde allerede af den grund have behandlet klagen som en klage over både det varige men og erhvervsevnetabet. Ankestyrelsen oplyste i brev af 24. april 2008 at Ankestyrelsen ikke havde bemærkninger til A s brev af 13. marts I min afsluttende udtalelse af 19. januar 2009 skrev jeg bl.a. følgende til A: Ombudsmandens udtalelse Det spørgsmål der har været genstand for undersøgelse i denne sag, er om Ankestyrelsen ensidigt kunne fastlægge (begrænse) klagetemaet til alene at omfatte den del af afgørelsen der vedrørte det varige men. I den sag som er trykt i Folketingets Ombudsmands beretning for 2006, s. 268 ff*, har jeg bl.a. udtalt (s. 273) at en borger som anses som klageberettiget i forhold til afgørelsen i en sag, må kunne klage over samtlige aspekter i sagen som ligger inden for klageorganets kompetence, og at det følger heraf at rekursinstansen er forpligtet til at tage stilling til alle de påstande som klageren rejser i sin klage. Jeg henviser også til Karsten Loiborg mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 989 f og s. 992f, Karsten Revsbech mfl., Forvaltningsret Almindelige emner, 4. udgave, (2004), s. 324 og s. 326 f, samt dommen i UfR H og den praksis og litteratur der er henvist til i noten til dommen. Det følger af det såkaldte official- eller undersøgelsesprincip at det påhviler forvaltningsmyndighederne selv at søge en sag tilstrækkeligt oplyst til at der kan træffes en forsvarlig og materielt rigtig afgørelse. Det påhviler således forvaltningsmyndigheden selv at fremskaffe de fornødne oplysninger eller at sørge for at private, navnlig sagens parter, medvirker til sagens oplysning. Formålet med undersøgelsesprincippet er at bidrage til at sikre at myndighedernes afgørelser bliver materielt lovlige og rigtige. Utilstrækkelig sagsoplysning vil kunne bevirke at en afgørelse må tilsidesættes som ugyldig. Jeg henviser til Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 449 f. 6/13

7 Undersøgelsesprincippet gælder også ved tvivl om f.eks. et klagetema. Hvis myndigheden er i tvivl om hvilken eller hvilke afgørelse(r) der er klaget over, skal myndigheden typisk ved henvendelse til klager søge at få klarhed over hvilken eller hvilke afgørelse(r) der præcis er klaget over. Det følger af 44, stk. 1 og 3, i lov om arbejdsskadeforsikring (lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006) at en afgørelse (af en nærmere fastsat personkreds og inden 4 uger efter at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse er modtaget) kan indbringes for Ankestyrelsen. Ved brev af 14. september 2006 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om at den ulykke Deres klient var udsat for den 19. december 2004, kunne anerkendes som en arbejdsskade, at Deres klient ikke havde ret til godtgørelse for varigt men, og at hun ikke havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Af Arbejdsskadestyrelsens brev af 14. september 2006 fremgik at Deres klient kunne klage over denne afgørelse til Ankestyrelsen indtil 4 uger efter at hun havde modtaget brevet, og at brevet skulle sendes til Arbejdsskadestyrelsen hvis hun ville klage over afgørelsen. I sagen er det ubestridt at Deres klage af 26. september 2006 er indgivet rettidigt. Endvidere er der mellem Dem og Ankestyrelsen enighed om at en klage over en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen ikke behøver at være begrundet. Det er jeg enig i. Ankestyrelsen har i sit brev af 23. januar 2007 til Dem oplyst at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 bestod af 3 delafgørelser, nemlig anerkendelse af ulykkestilfældet, godtgørelse for varigt men og erstatning for tab af erhvervsevne. Dette er i overensstemmelse med den måde som jeg læser Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 på. Jeg henviser særligt til ordlyden i klagevejledningen der taler om afgørelsen i ental. Jeg er således enig i at Arbejdsskadestyrelsen har truffet én afgørelse, der dog bestod af 3 delafgørelser. Delafgørelsen om at anerkende ulykken den 19. december 2004 som en arbejdsulykke gav Deres klient fuldt ud medhold. Delafgørelserne om varigt men og om tab af erhvervsevne gav derimod ikke Deres klient medhold. En klage over en sådan afgørelse der består af flere delafgørelser hvor det ikke klart og utvetydigt fremgår af klagen at der kun klages over en eller flere af de delafgørelser som den samlede afgørelse består af, mener jeg som udgangspunkt må opfattes som en klage over alle de dele af den samlede afgørelse som ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. Der gælder såle- 7/13

8 des en formodning om at der med en uklart formuleret klage er klaget over alle de delafgørelser som den samlede afgørelse består af, og som ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. Dette skal også ses i lyset af at det som nævnt ovenfor ikke er et krav at klagen er begrundet. En myndighed skal derfor, i overensstemmelse med denne formodningsregel, gå ud fra at en klage over en samleafgørelse angår alle de delafgørelser der ikke giver den pågældende fuldt ud medhold, medmindre andet klart og utvetydigt fremgår af klagen. Formodningsreglen gælder naturligvis ikke som det også er nævnt ovenfor hvis det klart og utvetydigt fremgår af klagen præcis hvilken eller hvilke delafgørelse(r) der er klaget over. I den situation er der ikke tvivl om hvad der er klaget over. I nogle tilfælde vil en myndighed ikke umiddelbart følge formodningsreglen. Det kan f.eks. skyldes at myndigheden mener at en uklart formuleret klage ikke omfatter alle de delafgørelser der ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. I den situation ligger det efter min opfattelse i undersøgelsesprincippet at myndigheden har ansvaret for at undersøge om myndighedens opfattelse af klagetemaet er i overensstemmelse med klagerens. En undersøgelse af hvad der i en givet situation er klaget over når det ikke fremgår klart og utvetydigt af klagen vil typisk indebære at myndigheden skal spørge klageren herom. Myndighedens pligt til, forud for at klagesagen bliver afgjort, at undersøge hvad der er klaget over, indtræder således efter min opfattelse når myndigheden har til hensigt at fravige formodningsreglen. Myndigheden har derimod ikke pligt til at undersøge hvad der er klaget over, hvis myndigheden går ud fra at en uklart formuleret klage angår alle de delafgørelser der ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. I den situation handler myndigheden i overensstemmelse med formodningsreglen. Det betyder efter min opfattelse at Deres klage af 26. september 2006 hvis det ikke klart og utvetydigt fremgik af klagen at der kun var klaget over en del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 i overensstemmelse med formodningsreglen var en klage over såvel delafgørelsen om varigt men som delafgørelsen om tab af erhvervsevne. Som jeg læser Deres klage og særligt overskriften til klagen hvor De omtalte afgørelsen i ental har De ikke klart og utvetydigt i klagen givet udtryk for at De alene ville klage over den del af afgørelsen der vedrørte menet. Dette gælder efter min opfattelse også selvom De i brødteksten til klagen kun anfør- 8/13

9 te anbringender der handlede om det varige men og ikke om erhvervsevnetabet. På den baggrund mener jeg ikke at der er holdepunkter for at sige at De kun havde klaget over delafgørelsen om varigt men. I Deres klients sag fulgte Ankestyrelsen ikke formodningsreglen (og behandlede kun den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse der vedrørte det varige men) selvom det ikke klart og utvetydigt fremgik af klagen at der kun var klaget over menet. Dette er efter min opfattelse en fejl. Da Ankestyrelsen rent faktisk havde til hensigt at fravige formodningsreglen, mener jeg dernæst at Ankestyrelsen i overensstemmelse med undersøgelsesprincippet havde ansvaret for at undersøge hvilke dele af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse som ikke gav Deres klient fuldt ud medhold, De havde klaget over. Ankestyrelsen har i sit høringssvar af 15. februar 2008 til mig bl.a. oplyst at det fremgik af Arbejdsskadestyrelsens brev af 13. oktober 2006 om genvurdering af den del af sagen der vedrørte varigt men, at Arbejdsskadestyrelsen alene havde opfattet klagen som en klage over varigt men. Arbejdsskadestyrelsen havde derfor kun genvurderet menet hvilket De som professionel rådgiver ikke havde protesteret imod. Jeg forstår Ankestyrelsens oplysninger sådan at De ud af Arbejdsskadestyrelsens brev af 13. oktober 2006 kunne have udledt at klagetemaet var begrænset til den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse der vedrørte det varige men. Deres manglende reaktion eller indsigelse mod brevet af 13. oktober 2006 måtte derfor sidestilles med en accept af det begrænsede klagetema. Jeg forstår endvidere at det er Ankestyrelsens opfattelse at De som professionel rådgiver (advokat) burde have været ekstra opmærksom på myndighedernes fastlæggelse (begrænsning) af klageteamet. Det er jeg ikke enig i. Det ville ganske vist ikke have været unaturligt hvis De havde reageret på Arbejdsskadestyrelsens brev af 13. oktober 2006 fordi brevet kun omtalte en del af den afgørelse som De havde klaget over. På trods heraf mener jeg dog ikke at det kan føre til at De må siges at have accepteret klagetemaet. Jeg mener derfor heller ikke at der i situationen kunne stilles krav til Dem om at læse mellem linjerne eller om at være ekstra opmærksom i forhold til hvordan Arbejdsskadestyrelsen havde opfattet Deres klage, fordi De var advokat i sagen. Jeg har herved lagt vægt på at det, som allerede nævnt, ikke fremgik klart og utvetydigt af Deres klage at De alene klagede over den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse der vedrørte menet. Derfor burde Ankestyrelsen i over- 9/13

10 ensstemmelse med formodningsreglen være gået ud fra at Deres klage angik både delafgørelsen om menet og delafgørelse om erhvervsevnetabet, da disse delafgørelser ikke gav Deres klient fuldt ud medhold. Jeg har også lagt vægt på at det var Ankestyrelsens ansvar, inden klagesagen blev afgjort, at undersøge hvilke dele af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse De havde klaget over. Jeg henviser til at Ankestyrelsen ikke fulgte formodningsreglen når Ankestyrelsen mente at Deres klage kun angik delafgørelsen om menet. Derudover har jeg lagt vægt på at Ankestyrelsen ikke er bundet af Arbejdsskadestyrelsens fastlæggelse af klagetemaet. Jeg bemærker i den forbindelse at Arbejdsskadestyrelsens brev af 13. oktober 2006 ifølge sit indhold gengav resultatet af Arbejdsskadestyrelsens genvurdering af sagen og ikke fremstod som en underretning der havde til formål at få afklaret klagetemaet. Jeg bemærker også at Arbejdsskadestyrelsen i brev af 29. september 2006 skrev til Dem at Vi har den ( ) modtaget ( ) s klage over vores afgørelse af 14. september Dette brev gav Dem ikke nogen antydning af at Arbejdsskadestyrelsen havde forstået Deres klage sådan at der kun var klaget over delafgørelsen om menet. Ankestyrelsen har i sit høringssvar til mig af 15. februar 2008 oplyst at Arbejdsskadestyrelsens brev af 29. september 2006 er et formelt kvitteringsbrev som ikke var udtryk for en nærmere vurdering af klagen. På trods heraf mener jeg at brevet af 29. september 2006 efter sin ordlyd var egnet til at efterlade det indtryk at Arbejdsskadestyrelsen havde modtaget en klage over alle de dele af afgørelsen der ikke gav Deres klient fuldt ud medhold. Ankestyrelsen skrev i brev af 25. oktober 2006 til Dem at Ankestyrelsen havde modtaget Deres klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af Jeg mener også at dette brevs ordlyd var egnet til at efterlade det indtryk at Ankestyrelsen havde modtaget en klage over alle de delafgørelser i Arbejdsskadestyrelsens afgørelse som ikke gav Deres klient fuldt ud medhold. Når Ankestyrelsen havde til hensigt at fravige formodningsreglen, er det dernæst min opfattelse at Ankestyrelsen, før klagesagen blev afgjort, burde have undersøgt hvilke dele af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse De klagede over. Ankestyrelsens pligt til at undersøge hvad De havde klaget over, var en følge af at Ankestyrelsen ikke fulgte formodningsreglen når Ankestyrelsen mente at Deres klage kun angik delafgørelsen om menet (og ikke også delafgørelsen om tab af erhvervsevne). Det havde efter min mening ingen betydning for Ankestyrelsens undersøgelsespligt at De er advokat. Det havde heller ingen betydning at De ud af Arbejdsskadestyrelsens brev af 13. oktober 2006 eventu- 10/13

11 elt kunne have udledt at Arbejdsskadestyrelsen havde opfattet Deres klage sådan at De kun havde klaget over menet. På den baggrund mener jeg at det er beklageligt at Ankestyrelsen ikke da Ankestyrelsen faktisk ikke fulgte formodningsreglen undersøgte hvilke delafgørelser i Arbejdsskadestyrelsens afgørelse De havde villet klage over. Undersøgelsen burde være sket ved at spørge Dem, og inden klagesagen var afgjort. Hermed ville De have haft mulighed for at korrigere Ankestyrelsens opfattelse af klagetemaet. Jeg har tidligere i en sag (Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, s. 441) om støtte til medicin mv. og om kontanthjælp kritiseret at et socialt nævn uden sikre holdepunkter i sagen præciserede klagetemaet sådan at klagen over afslaget på kontanthjælp ikke blev behandlet. Jeg bemærkede at sagen vedrørte den pågældendes forsørgelsesgrundlag, og at det var rimeligt at antage at der ved tvivl om klagetemaet måtte være en formodning for at klagen omfattede en sådan væsentlig afgørelse. I sagen klagede et forbund over afgørelsen om støtte til medicin og kontanthjælp inden klagefristens udløb. Nævnet skrev til borgeren at nævnet havde forstået klagen sådan at der var klaget over afslag på støtte til medicin mv. Hvis klagen tillige skulle forstås som en klage over afslag på kontanthjælp, bad nævnet borgeren om inden en given frist at oplyse det til nævnet. Nævnet traf senere afgørelse om afslag til støtte til medicin mv., men ikke om kontanthjælp. Efterfølgende klagede forbundet over at nævnet ikke havde truffet afgørelse om kontanthjælp. Nævnet afviste at gøre dette under henvisning til at et brev om klagetemaet var sendt til borgeren. I sagen udtalte jeg bl.a. at det normalt ikke vil give mig anledning til bemærkninger hvis en klageinstans der finder at en klage er uklar, eller der i øvrigt hersker tvivl om klagetemaet, udarbejder et oplæg med en præcisering af klagetemaet som myndigheden derefter forelægger for klageren med henblik på at sikre at myndigheden har opfattet klagen korrekt. Myndighedernes præcisering af klagetemaet må naturligvis ikke føre til at rettidigt indgivne klager som myndigheden er kompetent til at behandle, afskæres. I Deres klients sag har Ankestyrelsen i sit høringssvar til mig af 15. februar 2008 oplyst at Ankestyrelsen mente at Deres klage var så klart formuleret at Ankestyrelsen ikke fandt anledning til at bede Dem om at præcisere klagen. Det samme har ifølge høringssvaret været gældende for Arbejdsskadestyrelsen. Jeg er klar over at der må være tilfælde hvor en myndighed rent faktisk fejlagtigt ikke har været i tvivl om at klagen over en samleafgørelse skulle forstås sådan at klagen var begrænset til kun at omfatte en eller flere, men ikke 11/13

12 alle, delafgørelser som ikke gav den pågældende fuldt ud medhold også selvom dette faktisk ikke fremgår klart og utvetydigt af klagen. Jeg er også klar over at myndigheden i de tilfælde ikke vil have anledning til at undersøge klagetemaet. Herved kan der opstå en situation hvor myndigheden først har fraveget formodningsreglen og dernæst heller ikke har undersøgt hvad der præcis er klaget over. Hvis det i en sådan situation viser sig at myndigheden har misforstået klagens indhold, skal myndigheden efter min opfattelse genoptage klagesagen og behandle også den del af klagen som ikke tidligere har været behandlet. I modsat fald vil myndigheden gennem sin ensidige fastlæggelse (begrænsning) af klagetemaet kunne afskære at en rettidigt indgivet klage bliver behandlet. Jeg skal bemærke at en genoptagelse af klagesagen i den situation sker på ulovbestemt grundlag. Om genoptagelse på ulovbestemt grundlag gælder at myndigheden kan have pligt til at genoptage en sag hvis der i forbindelse med genoptagelsesanmodningen er fremkommet nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen at der er en vis sandsynlighed for at sagen ville have fået et andet udfald hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens oprindelige stillingtagen til sagen. Myndigheden kan også have pligt til at genoptage en sag på ulovbestemt grundlag hvis der fremkommer væsentlige nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag der forelå på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, eller hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Jeg henviser i det hele til Karsten Loiborg mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 920 ff. Hvad angår Deres klients sag, var der ikke grundlag for at fravige formodningsreglen. Da Ankestyrelsen på trods heraf havde til hensigt ikke at følge formodningsreglen, påhvilede det Ankestyrelsen at undersøge hvilke dele af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse der ikke gav Deres klient fuldt ud medhold, De havde klaget over. Det forhold at Ankestyrelsen først fraveg formodningsreglen og dernæst undlod at undersøge hvad De havde klaget over, betød at Ankestyrelsen ensidigt fastlagde (begrænsede) klagetemaet til kun at omfatte én af de to delafgørelser der ikke gav Deres klient fuldt ud medhold. Hermed begik Ankestyrelsen væsentlige sagsbehandlingsfejl. På den baggrund mener jeg at det er beklageligt at Ankestyrelsen ikke da Ankestyrelsen med Deres brev af 21. december 2006 blev klar over at De også havde klaget over den del af afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen der vedrørte tab af erhvervsevne genoptog klagesagen og behandlede klagen over denne del af afgørelsen. 12/13

13 Jeg har på denne baggrund henstillet at Ankestyrelsen nu genoptager sagen og realitetsbehandler Deres klage af 26. september 2006 over den del af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 14. september 2006 der vedrørte tab af erhvervsevne. NOTER: (*) FOB 2005, s. 441, og FOB 2006, s /13

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01)

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 24-02-2014 - Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Ankestyrelse n Allan Carl Hansen Afgørelse i din sag om en arbejdsskade Ankestyrelsen

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse

Gebyr ved anmodning om genoptagelse Gebyr ved anmodning om genoptagelse En advokat klagede til ombudsmanden over at Naturklagenævnet havde afkrævet ham et gebyr på 500 kr. for at tage stilling til hans indsigelser mod nævnets behandling

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft.

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft. 2011 14-3 Inddragelse af nye, mere lempelige mellemkommende regler i forbindelse med remonstration og administrativ prøvelse på det sociale område Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler En kommune havde givet landzonetilladelse til et byggeri, men havde med henvisning til en lokalplan for området afslået at tillade

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Overtrædelse af videregivelsesreglerne at sende kopi af afgørelse om aktindsigt til andre myndigheder. Partsbegrebet. Sagsbegrebet

Overtrædelse af videregivelsesreglerne at sende kopi af afgørelse om aktindsigt til andre myndigheder. Partsbegrebet. Sagsbegrebet 14-2. Forvaltningsret 111.1 1123.2 113.1. Overtrædelse af videregivelsesreglerne at sende kopi af afgørelse om aktindsigt til andre myndigheder. Partsbegrebet. Sagsbegrebet Ankestyrelsen sendte en kopi

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere