Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt J.nr Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.). Hermed sendes et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af lovforslaget. Kristian Jensen /Birgitte Christensen

2 Ændringsforslag til 2. behandlingen af Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.) Til 1 1) Efter nr. 33 indsættes som nyt nummer: D, stk. 6, ophæves. Stk. 7 bliver herefter stk. 6. [Ophævelse af en regel om visse begrænset skattepligtige bortseelsesret for indbetalinger til udenlandske pensionsinstitutter] 2) Efter nr. 57 indsættes som nyt nummer: 02. I 30, stk. 6, ændres 11 A, stk. 1, nr. 3, til: 11 A, stk. 1, nr. 2,. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 14] 3) Efter nr. 61 indsættes som nye numre: , stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk. 1. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 7-9 og 13-18] 04. I 43, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres 2, nr. 4, litra a, til: 2, nr. 4, litra a og b,. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 1 og 2] 05. I 43, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres 11 A, stk. 1, nr. 5, til: 11 A, stk. 1, nr. 4,. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 14] 06. I 52, stk. 2, ændres 2, nr. 4, litra d, til: 2, nr. 4, litra e,. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 1 og 2] Til 3 4) I stk. 2 ændres og 62 til:, 04, 06 og 62. [Ikrafttrædelsesbestemmelse for lovforslagets 1, nr. 04 og 06, jf. ændringsforslag nr. 2 og 3] Side 2

3 5) Stk. 3 affattes således: Stk. 3. 1, nr. 7-8, 13-16, 20, 23, 02 og 05, har virkning fra den 1. juli , nr. 9, 17, 18 og 03, har virkning fra og med den 1. januar [Ændret ikrafttrædelsestidspunkt for ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af kapitalpensioner og ikrafttrædelsesbestemmelse for lovforslagets 1, nr. 02, 03 og 05, jf. ændringsforslag nr. 2] 6) I stk. 7 indsættes efter eller senere :, jf. dog 2. pkt. Er det af overenskomstparterne bag en kollektiv overenskomst inden den 22. april 2009 aftalt, at arbejdstager har mulighed for en forhøjet pensionsudbetaling i de første 10 år eller mere efter pensioneringen efter en på forhånd fastsat nøgle, finder den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 41, stk. 1, nr. 1, anvendelse på overførsler i overensstemmelse med den fastsatte nøgle, indtil næste generelle overenskomstfornyelse sker. [Særlig overgangsregel for overførsler fra livsvarig livrente til ophørende livrente] 7) I stk. 8 ændres 1. januar 2010 til: 1. juli [Ændring af ikrafttrædelsestidspunkt for muligheden for overførsel til ratepension efter efterlønsalderens opnåelse] 8) I stk. 9 ændres stk. 10, 11 og 13 til: stk. 10 og 12. [Konsekvensændring som følge af forslaget om, at lovforslagets 3, stk. 11, udgår] 9) Stk. 10 affattes således: Stk. 10. Er der vedrørende pensionsordninger omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 8 eller 11 A eller ophørende livrenter, der er oprettet før indkomståret 2010, jf. dog stk. 11, foretaget kapitalindskud, der er fradragsfordelt og fradraget efter reglerne i pensionsbeskatningslovens 18, i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse, kan de pågældende fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår fortsat fradrages i de respektive indkomstår. Tilsvarende gælder for pensionsordninger omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 8 eller 11 A og ophørende livrenter, der er oprettet før indkomståret 2010, jf. dog stk. 11, og hvor præmie- eller bidragsperioden er udløbet senest i Overstiger de pågældende fradragsfordelingsbeløb tilsammen ikke beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 35, kan den skattepligtige vælge at foretage et fradrag op til den nævnte beløbsgrænse, indtil samtlige præmier (bidrag) og indskud er bragt til fradrag. Valget i det enkelte indkomstår er ikke bindende for de følgende indkomstår. Er præmie- eller bidragsperioden ikke udløbet senest i 2009, kan fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår fortsat fradrages i de respektive indkomstår, såfremt de resterende præmier eller bidrag fra den 1. januar 2010 sker til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente. I modsat fald finder 3. og 4. pkt. tilsvarende anvendelse. Fradragsfordelingsbeløb svarende til de resterende præmier eller bidrag anses i tilfælde omfattet af 5. pkt. at vedrøre den sidste del af fradragsfordelingsforløbet. Side 3

4 [Sammenskrivning og præcisering af lovforslagets 3, stk. 10 og 11] 10) Stk. 11 udgår. [Ophævelse af det selvstændige stykke om fradragsfordelingsbeløb under kr.] 11) I stk. 12 ændres stk. 10 og 11 til: stk. 10. [Konsekvensændring som følge af forslaget om, at lovforslagets 3, stk. 11, udgår] Til nr. 1 Bemærkninger Det foreslås at ophæve ligningslovens 15 D, stk. 6. Bestemmelsen er indsat ved lov nr af 19. december Efter bestemmelsen kan andre begrænset skattepligtige end grænsegængere opnå godkendelse af en udenlandsk pensionsordning. Det indebærer, at den begrænset skattepligtige kan opnå bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til en udenlandsk godkendt pensionsordning. Efter EU-retten er fuldt og begrænset skattepligtige ikke i en sammenlignelig situation. Danmark er kun forpligtet til at give begrænset skattepligtige fradrag for personlige og familiemæssige fradrag, hvis hovedparten af den begrænset skattepligtiges lønindkomst kommer fra Danmark. Denne forpligtelse opfylder Danmark ved de såkaldte grænsegængerregler. Bestemmelsen indrømmer imidlertid en bortseelsesret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger i videre omfang, end Danmark er forpligtet til. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Det foreslås derfor at ophæve bestemmelsen. Der er i øvrigt ikke godkendt udenlandske pensionsordninger efter den pågældende bestemmelse. Til nr. 2 Lovforslagets 1, nr. 02, om ændringen af pensionsbeskatningslovens 30, stk. 6, er en konsekvens af ophævelsen i lovforslagets 1, nr. 14, af pensionsbeskatningslovens 11 A, stk. 1, nr. 2. Der er tale om en ren konsekvensrettelse. Til nr. 3 Ændringsforslaget omfatter 4 ændringer. Lovforslagets 1, nr. 03, om ophævelsen af pensionsbeskatningslovens 43, stk. 1 og 2, er begrundet i, at der med lovforslaget sker en ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensioner. Efter pensionsbeskatningslovens 43, stk. 1, er der mulighed for at fravige aldersgrænsen for oprettelse af ratepensioner, når der efter pensionsbeskatningslovens 41, stk. 1, nr. 3, overføres en hel ratepension eller en del heraf til en anden ratepension. Efter pensionsbeskatningslovens 43, stk. 2, sker der tilsvarende fravigelse af aldersgrænsen for oprettelse Side 4

5 af kapitalpensioner, når der efter pensionsbeskatningslovens 41, stk. 1, nr. 5, overføres en hel eller en del af en kapitalpension. Som følge af ophævelsen af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensioner, bliver pensionsbeskatningslovens 43, stk. 1 og 2, overflødige, og bestemmelserne foreslås derfor ophævet. Lovforslagets 1, nr. 04, om ændring af pensionsbeskatningslovens 43, stk. 3, der bliver stk. 1, er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 1 og 2, om opdeling af pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra a, i to selvstændige litra. Der er tale om en ren konsekvensrettelse. Lovforslagets 1, nr. 05, om ændring af pensionsbeskatningslovens 43, stk. 3, der bliver stk. 1, er en konsekvens af ophævelsen i lovforslagets 1, nr. 14, af pensionsbeskatningslovens 11 A, stk. 1, nr. 2. Der er tale om en ren konsekvensrettelse. Lovforslagets 1, nr. 06, om ændring af pensionsbeskatningslovens 52, stk. 2, er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 1 og 2, om opdeling af pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra a, i to selvstændige litra, hvorefter litra d bliver til litra e. Der er tale om en ren konsekvensrettelse. Til nr. 4 Det foreslås, at lovforslagets 1, nr. 04 og 06, har virkning fra og med indkomståret Til nr. 5 Ændringsforslaget indeholder to ændringer. For det første foreslås det at ændre ikrafttrædelsen i lovforslagets 1, nr. 9, 17 og 18, for ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af kapitalpensioner fra den 1. juli 2009 til den 1. januar Baggrunden for udskydelsen er, at det ellers ville være muligt for personer i aldersgruppen år at oprette en kapitalpension i resten af 2009 med fradrag i mellemskatten til en fradragsværdi på ca. 44,6 pct. for herefter straks i 2009 at hæve ordningen til en afgift på 40 pct. Der opnås herved en skattegevinst, som er utilsigtet. Det foreslås derfor at udskyde ikrafttrædelsen til den 1. januar Det foreslås for det andet, at lovforslagets 1, nr. 02 og 05, har virkning fra den 1. juli Til nr. 6 Overførsel til en ratepension fra en kapitalpension, en anden ratepension eller en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan efter gældende ret ske uden skattemæssige konsekvenser, såfremt overførslen sker inden efterlønsalderen opnås. Som konsekvens af ophævelsen af kravene til, hvornår en ratepension senest skal være oprettet, er betingelsen om, at overførslen skal ske inden efterlønsalderen nås, foreslået ophævet i lovforslagets 1, nr. 61. Ophævelsen af kravene til, hvornår en ratepension senest skal være oprettet, har virkning fra og med den 1. juli 2009, mens virkningstidspunktet for lovforslagets 1, nr. 61, er 1. januar Side 5

6 2010. Det foreslås på denne baggrund at ændre virkningstidspunktet for 1, nr. 61, således, at ændringen får virkning for overførsler, der foretages den 1. juli 2009 eller senere. Til nr. 7 Introduktionen af loftet over indbetalinger til ratepension og ophørende livrente indebærer, at overførsler fra livsvarig livrente til ophørende livrente fremover ikke kan ske uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Det følger af lovforslaget 1, nr. 60. Såfremt det var muligt at overføre andre pensionsordninger med løbende udbetalinger end ophørende livrenter til en ophørende livrente, ville man kunne omgå kr. s loftet ved, at indbetalingerne eksempelvis sker på en livsvarig livrente, for hvilken der ikke gælder et loft for fradragsberettigede indskud, for herefter, når indbetalingen er afsluttet, at overføre ordningen til en ophørende livrente. Denne ændring rejser dog en usikkerhed i forhold til indholdet af visse overenskomstbaserede pensionsordninger, hvor udgangspunktet er en livsvarig livrente, men med mulighed for at få en forhøjet pensionsudbetaling de første 10 år af pensionisttilværelsen efter en på forhånd fastsat nøgle. Den forhøjede pensionsudbetaling tilvejebringes ved at overføre en del af den livsvarige livrente til en ophørende livrente, hvilket kan ske uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Dette vil ikke være muligt, jf. lovforslagets 1, nr. 60. Typisk fungerer det på den måde, at pensionisten de første 10 år får dobbelt så meget udbetalt som de efterfølgende år. Eksempelvis får pensionisten en månedlig udbetaling på kr. de første 10 år, og derefter og resten af livet en månedlig udbetaling på kr. I de ordninger, der har denne mulighed, fremgår det af pensionsordningens regulativ, der er godkendt af overenskomstparterne. De enkelte medlemmer har herefter mulighed for på pensioneringstidspunktet at beslutte, om de vil have den forhøjede udbetaling de første 10 år eller en mindre udbetaling, der er af samme størrelse i hele den livslange udbetalingsperiode. Det enkelte medlem kan ikke selv beslutte en hvilken som helst udbetalingsprofil, men alene til- eller fravælge den på forhånd definerede forhøjede udbetaling i de første 10 år. Det er vurderingen, at den overvejende part af de berørte pensionskassemedlemmer ikke er i nærheden af at have en samlet årlig pensionsindbetaling på kr. Hvis man havde valgt at opbygge pensionsproduktet, så det bestod af en forhøjet udbetaling de første 10 år i form af en ophørende livrente, men at man kunne fravælge denne, ville pensionsproduktet være uberørt af de ændrede regler, uagtet at et sådant produkt reelt ikke adskiller sig fra det ovennævnte produkt. Der foreslås derfor en overgangsregel, således at hvis det af overenskomstparterne bag en kollektiv overenskomst inden den 22. april 2009 er aftalt, at arbejdstager har mulighed for en forhøjet pensionsudbetaling i de første 10 år eller mere efter pensioneringen efter en på forhånd fastsat nøgle, vil der fortsat kunne ske overførsel fra en livsvarig til en ophørende livrente i overensstemmelse med denne nøgle indtil næste generelle overenskomstfornyelse sker. Side 6

7 Til nr I lovforslagets 3, stk. 10, er der indsat en overgangsregel for bl.a. kapitalindskud, der er foretaget før lovforslagets fremsættelse, og hvor indskuddet er omfattet af fradragsfordelingsreglerne. Efter denne regel får pensionsopspareren fradrag for det fulde fradragsfordelingsbeløb for 2010 og følgende indkomstår. Reglen er en forenkling i forhold til det forslag, som blev sendt i høring den 20. marts I lovforslagets 3, stk. 11, er der indsat en særlig overgangsregel vedrørende fradragsfordelingsbeløb, der er mindre end kr. Udgangspunktet er også i denne situation, at pensionsopspareren får fradrag for det fulde fradragsfordelingsbeløb for 2010 og følgende indkomstår. Det foreslås dog endvidere, at den pågældende kan vælge årligt at fradrage op til kr., indtil samtlige præmier og indskud er bragt til fradrag. Dermed kan endnu ikke foretagne fradrag fremrykkes under anvendelse af kr. s reglen. Fælles for de to regler i stk. 10 og 11 er, at de tager udgangspunkt i den fradragsfordeling, der er sket på baggrund af allerede foretagne indskud. Imidlertid skelner de gældende fradragsfordelingsregler for en umiddelbar betragtning ikke mellem, om der er tale om præmier og bidrag til ratepensionsordninger eller pensionsordninger med løbende udbetalinger. Er der således i 2008 indskudt kr. på en ratepension og andre kr. på en livsvarig livrente, udgør årets fradrag kr., svarende til en tiendedel af det samlede indskud på 1,2 mio. kr. Som stk. 10 og 11 er formuleret står det i eksemplet imidlertid ikke helt klart, om fradragsfordelingsbeløbene skal behandles efter 3, stk. 10, fordi det samlede 1/10-fradrag overstiger loftet for indskud på kr., eller om fradragsfordelingsbeløbet hidrørende fra indskuddet skal behandles efter stk. 11, fordi 1/10-fradraget hidrørende fra indskuddet på ratepension isoleret set udgør kr. og dermed ikke overstiger loftet for indskud på ratepension og ophørende livrenter. Det sidste skal være tilfældet, men det fremgår ikke med den fornødne klarhed af stk. 10 og 11. Det foreslås på denne baggrund at sammenskrive og præcisere stk. 10 og 11. Herunder sker der en præcisering af reglerne for den situation, hvor en præmie- eller bidragsperiode for en ratepension eller ophørende livrente ikke er udløbet senest i 2009, og hvor fradragsfordelingsbeløbet ikke overstiger loftet for indskud på kr. Der er ikke dermed tilsigtet en indholdsmæssig ændring af overgangsreglerne i stk. 10 og 11. For ratepensionsordninger m.v., hvor der før forslagets fremsættelse er foretaget kapitalindskud, foreslås der herefter fortsat en overgangsordning med henblik på, at pensionsopspareren får fradragsret for det fulde fradragsfordelingsbeløb for 2010 og følgende indkomstår. Det foreslås i den nye affattelse af stk. 10, 1. pkt., at fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår kan fradrages som oprindeligt forudsat ved den foretagne fradragsfordeling ud fra et princip om, at ikke fratrukne indbetalinger før 2010 på ratepensioner og ophørende livrenter, vil kunne fremføres til senere år, svarende det oprindeligt forudsatte fradragsfordelingsforløb. Dette gælder, uanset om de enkelte års fradrag overstiger beløbsgrænsen på kr. eller ej. Dermed tages der samtidig højde for, at fradragsfordelingsreglerne i pensionsbeskatningslovens 18, stk. 3 og 4, ophæves for ratepensioner og ophørende livrenter. Side 7

8 Eksempel 1 En pensionsopsparer har i 2005 indskudt 2 mio. kr. på en rateopsparing. Kapitalindskuddet er efter gældende regler blevet fordelt over 2005 og de efterfølgende 9 år med kr. årligt. Pensionsopspareren har således i indkomstårene fradraget kr. årligt. I indkomstårene kan pensionsopspareren fortsat fradrage kr. hvert år. Den pågældende vil dog ikke kunne opnå yderligere fradrag for indskud på ratepension m.v. før efter Det følger af den almindelige beløbsgrænseregel i den foreslåede 18, stk. 2, jf. 16, stk. 2. Eksemplet svarer til det første eksempel i bemærkningerne til lovforslagets 3, stk. 10, hvortil der henvises. Eksempel 2 En pensionsopsparer har i 2008 indskudt kr. på en rateopsparing. Kapitalindskuddet er efter gældende regler blevet fordelt over 2008 og de efterfølgende 9 år med kr. årligt. Pensionsopspareren har i indkomstårene valgt alene at fradrage kr. årligt, idet den pågældende ikke har valgt at foretage opfyldningsfradrag (op til kr. i 2009). I indkomstårene kan pensionsopspareren fortsat fradrage kr. hvert år. Herudover kan pensionsopspareren indskyde yderligere kr. på en ratepension eller ophørende livrente med fradragsret, idet de kr. fragår i opgørelsen af, om beløbsgrænsen på kr. overskrides. Det foreslås endvidere i den nye affattelse af stk. 10, 3. pkt., at i det omfang fradragsfordelingsbeløbet hidrørende fra et engangsindskud på en ratepension eller ophørende livrente foretaget før lovforslagets fremsættelse er mindre end kr. kan pensionsoparereren i stedet for fradragsfordelingsbeløbet, herunder et eventuelt opfyldningsfradrag, årligt fradrage kr. (hvori medregnes eventuelle indbetalinger til nyoprettede ratepensionsordninger eller ophørende livrenter) indtil, at samtlige præmier og indskud er bragt til fradrag. Dermed vil den pågældende efter behov kunne fremrykke de endnu ikke foretagne fradrag under anvendelse af kr.'s-reglen. Da det ikke er givet, at den pågældende er interesseret i en sådan fremrykning, foreslås det for det første, at anvendelsen af fremrykningsreglen er frivillig, og for det andet, at valget ikke er bindende for resten af fradragsperioden. Reglen svarer til reglen i lovforslagets 3, stk. 11, 2. pkt. Eksempel 3 Pensionsopspareren i eksempel 2 vil kunne fradrage kr. i 2010 og 2011, og de resterende kr. af den oprindelige indbetaling på kr. i I 2012 kan der dermed indskydes yderligere kr. med fradrag på en ratepension eller ophørende livrente, idet de kr. fragår i opgørelsen af, om beløbsgrænsen på kr. overskrides. I 2010 og fremover gælder fradragsfordelingsreglerne og herunder reglen om opfyldningsfradrag alene for indskud på livsvarige livrenter m.v. Det betyder, at pensionsopspareren i Side 8

9 eksempel 2 og 3 ved siden af fradragene for ratepension kan foretage engangsindskud med fuldt fradrag på en livsvarig livrente op til opfyldningsfradraget på kr. I de tilfælde, hvor der før lovforslagets fremsættelse både er sket engangsindskud på ratepension og på livsvarig livrente, vil det ligeledes gælde, at fradragsfordelingsbeløb hidrørende fra ratepensionsindskuddet kan fradrages som oprindeligt forudsat. I sådanne tilfælde, og hvor pensionsopspareren frem til 2009 har anvendt reglen om opfyldningsfradrag på kr., vil der skulle foretages en opgørelse af, hvor meget af det oprindelige ratepensionsindskud, der er fradraget til og med I dette tilfælde anses hele opfyldningsbeløbet for fortrinsvis at være fradraget i de forfaldne indbetalinger på den først oprettede ordning, svarende til princippet i 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 662 af 16. juni 2006 om beskatningen af pensionsordninger. Eksempel 4 En pensionsopsparer har indskudt kr. på en ratepension i 2008, og har valgt at anvende opfyldningsfradraget i 2008 og fremover. Pensionsopspareren indskyder yderligere kr. på en livsvarig livrente i I 2008 fradrages kr. 1/10-fradraget udgør kr., og pensionsopspareren fylder op med kr. I 2009 udgør det samlede 1/10-fradrag kr. ( kr. hidrørende fra ratepensionen, kr. fra den livsvarige livrente) og pensionsopspareren fylder op med kr. Denne opfyldning anses for fortrinsvis at være fradraget i ratepensionsindbetalingen fra Før 2010 er der af ratepensionsordningen dermed fradraget kr. Idet ratepensionsindbetalingen foretaget i 2008 fra og med 2010 ikke længere indgår i den samlede opgørelse af fradragsfordelingsbeløbet, herunder i opgørelsen af opfyldningsfradraget knyttet til den foretagne fradragsfordeling, kan der fradrages kr. i 2010 efter overgangsreglen i 3, stk. 10, med mulighed for i stedet at fradrage kr. indtil, de oprindelige kr. er bragt til fradrag. I 2012 resterer der i givet fald kr., som fradrages i dette år. Det betyder, at der i 2012 vil kunne indskydes yderligere kr. med fradrag på en ratepension, mens der i 2013 vil kunne indskydes kr., idet ratepensionsindbetalingen fra 2008 er fuldt fradraget ved udgangen af Før 2010 er der af den livsvarige livrente fradraget kr. I 2010 udgør 1/10-fradraget for livrenten kr., og der kan fyldes op til kr. En tilsvarende regel om fortsat fradragsret indtil udløbet af fradragsfordelingsperioden vil også efter nyaffattelsen af 3, stk. 10, gælde for personer, der inden lovforslagets fremsættelse har oprettet ophørende livrenter eller ratepensionsordninger med en præmie- eller bidragsperiode på mindre end 10 år, og hvor præmie- eller bidragsperioden er udløbet senest i Disse personer har efter gældende regler fået fordelt fradragsretten for det beløb, der i alt er betalt, med lige store beløb over 10 år. Eksempel 5 En pensionsopsparer har årligt i indbetalt kr. på en rateopsparing i pensionsøjemed. Der er således i alt indbetalt 3 mio. kr. Da bidragsperioden er mindre end 10 år, er fradra- Side 9

10 get for det samlede bidragsbeløb på 3 mio. kr. blevet fordelt med lige store beløb i 2005 og de efterfølgende 9 år. Det vil sige kr. årligt. Pensionsopspareren har således i indkomstårene fradraget kr. årligt. I indkomstårene kan pensionsopspareren fortsat fradrage kr. om året. Den pågældende vil dog ikke kunne opnå yderligere fradrag for indskud på ratepension m.v. før efter Det følger af den almindelige beløbsgrænseregel i den foreslåede 18, stk. 2, jf. 16, stk. 2. Eksemplet svarer til det andet eksempel i bemærkningerne til lovforslagets 3, stk. 10, hvortil der henvises. En regel om fortsat fradragsret indtil udløbet af fradragsfordelingsperioden foreslås efter nyaffattelsen af stk. 10 fortsat også at skulle gælde tilfælde, hvor præmie- eller bidragsperioden ikke er udløbet senest i Det foreslås således, at fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår kan foretages, såfremt de resterende præmier eller bidrag sker til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente, ud fra princippet om, at endnu ikke fratrukne indbetalinger før 2010 på ratepensioner og ophørende livrenter, kan fremføres til senere år, jf. ovenfor, men også kun disse indbetalinger. Ved at foretage de resterende indskud på en livsvarig livrente m.v., vil fradragsfordelingsforløbet være uændret. Det foreslås dog samtidigt, at fradragsfordelingsbeløb svarende til de resterende præmier eller bidrag, som sker til den livsvarige livrente m.v., anses for at blive fradraget i det eller i de sidste år af fradragsfordelingsforløbet. Dermed opnås, at den pågældende i det eller de pågældende år vil kunne foretage nye fradragsberettigede indskud på ratepension m.v. under overholdelse af grænsen på kr. Den pågældende skal altså ikke afvente den oprindelige fradragsfordelingsperiodes udløb, før supplerede opsparing på ratepension m.v. kan foretages. Som en anden mulighed kan den pågældende undlade at indbetale de resterende præmier og bidrag, hvilket efter lovforslaget kan ske uden at blive omfattet af efterbeskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens 18 A, der foreslås ophævet for så vidt angår ratepensioner og ophørende livrenter. Som en tredje mulighed kan pensionsopspareren fortsætte med at betale det aftalte beløb i de kommende år. Virkningen er, at der ikke opnås fradragsret for det overskydende beløb, men beløbet vil heller ikke blive beskattet ved udbetaling. Der kan henvises til det tredje eksempel i bemærkningerne til lovforslagets 3, stk. 10. Under anvendelse af den særlige overgangsregel for selvstændigt erhvervsdrivende, hvorefter der til og med 2014 kan foretages et fradrag svarende til op til 30 pct. af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed, vil de aftalte beløb dog kunne fradrages, jf. lovforslagets 3, stk. 14. Overstiger de aftalte beløb 30 pct. af overskuddet i de pågældende indkomstår, vil det overskydende beløb ikke kunne fremføres til senere indkomstår. Som lovforslagets 3, stk. 14, er formuleret, sammenholdt med ændringen af pensionsbeskatningslovens 18, stk. 3-5, hvorefter fradragsfordelingsreglerne, herunder de forskellige opfyldningsfradrag fremover alene gælder pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter, er udgangspunktet et loft over de årlige ratepensionsindbetalinger på kr., Side 10

11 men med et højere loft for selvstændigt erhvervsdrivende, svarende til 30 pct. af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed. Overskydende indbetalinger er hverken fradragsberettigede eller kan fremføres til fradrag i senere indkomstår. En særlig situation opstår i tilfælde, hvor præmie- eller bidragsperioden ikke er udløbet senest i 2009, og hvor 1/10-fradraget ikke overstiger kr. Udgangspunktet, jf. ovenfor, er, at fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår kan foretages, såfremt de resterende præmier eller bidrag sker til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente. Sker det ikke, vil fradragsfordelingsbeløb knyttet til de foretagne indskud til og med 2009 kunne fradrages i 2010, jf. også princippet i tredje eksempel i bemærkningerne til lovforslagets 3, stk. 10. Det foreslås, at der også i denne situation kan foretages et fradrag på kr. indtil, samtlige præmier og indskud er bragt til fradrag. Side 11

12 Bilag 1 Ændringsforslaget sammenholdt med gældende lov og det fremsatte lovforslag Gældende formulering Lovforslaget Ændringsforslaget 1 Til 1 I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 10. november 2006, som ændret bl.a. ved 12 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007, 8 i lov nr. 516 af 6. juni 2007, 10 i lov nr af 24. oktober 2007, 1 i lov nr af 19. december 2007, 2 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 23 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 15 D. --- Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller 2, stk. 2, eller kulbrinteskattelovens 21, stk. 2. Perioden på 60 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor den pågældende bliver omfattet af bestemmelserne nævnt i 1. pkt. 1) Efter nr. 33 indsættes som nyt nummer: D, stk. 6, ophæves. Stk. 7 bliver herefter stk. 6. [Ophævelse af en regel om visse begrænset skattepligtige bortseelsesret for indbetalinger til udenlandske pensionsinstitutter] Stk. 6. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved salg af værdipapirer eller tegningsrettigheder, der henhører under en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pen- 2) Efter nr. 57 indsættes som nyt nummer: 02. I 30, stk. 6, ændres 11 A, stk. 1, nr. 3, til: 11 A, stk. 1, nr. 2,. Side 12

13 sionsøjemed, hvis det indvundne beløb anbringes i overensstemmelse med 11 A, stk. 1, nr. 3, og 12, stk. 1, nr En rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed kan uanset bestemmelserne i 8, stk. 1, nr. 1, og 11 A, stk. 1, nr. 2, oprettes efter det fyldte 60. år ved overførsel som nævnt i 41, stk. 1, nr. 3. Stk. 2. En kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed kan uanset bestemmelserne i 10, stk. 1, nr. 1, eller 12, stk. 1, nr. 1, oprettes efter det fyldte 60. år ved overførsel som nævnt i 41, stk. 1, nr. 5. Stk. 3. En pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed oprettet ved overførsel som. nævnt i 41, stk. 1, kan uanset bestemmelserne i 2, nr. 4, litra a, 8, stk. 1, nr. 3, 10, stk. 1, nr. 3, 11 A, stk. 1, nr. 5, og 12, stk. 1, nr. 3, aftales udbetalt fra et tidspunkt mellem overførslen og det fyldte 60. år, når forsikringstageren eller kontohaveren opfylder de respektive ordningers vilkår for udbetaling før det fyldte 60. år på grund af invaliditet m.v Stk. 2. Fonden må alene have til formål at yde understøttelse til personer, der tidligere har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller til sådanne arbejdstageres efterladte ægtefælle, fraskilte ægte- 3) Efter nr. 61 indsættes som nye numre: , stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk I 43, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres 2, nr. 4, litra a, til: 2, nr. 4, litra a og b,. 05. I 43, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres 11 A, stk. 1, nr. 5, til: 11 A, stk. 1, nr. 4,. 06. I 52, stk. 2, ændres litra d til: litra e. Side 13

14 fælle, samlever, jf. 2, nr. 4, litra d, børn eller stedbørn under 24 år. Stk. 2. 1, nr. 1-6, 12, 21, 22, 24-52, 57 og 62, og 2 har virkning fra og med indkomståret 2010, jf. dog stk. 9 og 12. Stk. 3. 1, nr. 7-9, 13-18, 20 og 23, har virkning fra den 1. juli Stk. 7. 1, nr. 60, har virkning for anmodninger om overførsler, der sker den 20. marts 2009 eller senere. Stk. 8. 1, nr. 61, har virkning for overførsler, der foretages den 1. januar 2010 eller senere. Stk. 9. Er der vedrørende en pensionsordning omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 8 eller 11 A eller en ophørende livrente, der er oprettet før indkomståret 2010, og hvor præmie- eller bidragsperioden er mindst 10 år, truffet aftale om indbetalinger, der overstiger beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 35, kan præmierne eller bidraget til ordningen opdeles, således at præmier eller bidrag for indkomståret 2010 og senere indkomstår, der overstiger beløbsgrænsen, hvori også medregnes eventuelle fradrags- eller bortseelsesberettigede beløb omfattet af stk. 10, 11 og 13, indsættes på en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente. Pensionsbeskatningslovens 18 A i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse finder fortsat anvendelse på pensionsordninger 4) I stk. 2 ændres og 62 til:, 04, 06 og 62. [Ikrafttrædelsesbestemmelse for lovforslagets 1, nr. 04 og 06, jf. ændringsforslag nr. 2 og 3] 5) Stk. 3. 1, nr. 7-8, 13-16, 20, 23, 02 og 05 har virkning fra den 1. juli , nr. 9, 17, 18 og 03, har virkning fra og med den 1. januar [Ændret ikrafttrædelsestidspunkt for ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af kapitalpensioner og ikrafttrædelsesbestemmelse for lovforslagets 1, nr. 02, 03 og 05, jf. ændringsforslag nr. 2] 6) I stk. 7 indsættes efter eller senere :, jf. dog 2. pkt. Er det af overenskomstparterne bag en kollektiv overenskomst inden den 22. april 2009 aftalt, at arbejdstager har mulighed for en forhøjet pensionsudbetaling i de første 10 år eller mere efter pensioneringen efter en på forhånd fastsat nøgle, finder den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 41, stk. 1, nr. 1, anvendelse på overførsler i overensstemmelse med den fastsatte nøgle, indtil næste generelle overenskomstfornyelse sker. [Særlig overgangsregel for overførsler fra livsvarig livrente til ophørende livrente] 7) I stk. 8 ændres 1. januar 2010 til: 1. juli [Ændring af ikrafttrædelsestidspunkt for muligheden for Side 14

15 som nævnt i 1. pkt., der er oprettet den 22. april 2009 eller senere. Pensionsbeskatningslovens 21 A, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 50, finder ikke anvendelse på pensionsordninger som nævnt i 1. pkt., der er oprettet den 22. april 2009 eller senere. Stk. 10. Er der vedrørende en pensionsordning omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 8 eller 11 A eller en ophørende livrente, der er oprettet før indkomståret 2010, jf. dog stk. 12, foretaget kapitalindskud, der er fordelt efter pensionsbeskatningslovens 18, stk. 3, i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse, kan fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår, uanset at de overstiger beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 35, fortsat fradrages i de respektive indkomstår. Tilsvarende gælder for pensionsordninger omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 8 eller 11 A og ophørende livrenter, der er oprettet før indkomståret 2010, jf. dog stk. 12, og hvor præmie- eller bidragsperioden er udløbet senest i Er præmie- eller bidragsperioden ikke udløbet senest i 2009, kan fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår, uanset at de overstiger beløbsgrænsen i pensionsbeskatoverførsel til ratepension efter efterlønsalderens opnåelse] 8) I stk. 9 ændres stk. 10, 11 og 13 til: stk. 10 og 12. [Konsekvensændring som følge af forslaget om, at lovforslagets 3, stk. 11, udgår] 9) Stk. 10 affattes således: Stk. 10. Er der vedrørende pensionsordninger omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 8 eller 11 A eller ophørende livrenter, der er oprettet før indkomståret 2010, jf. dog stk. 11, foretaget kapitalindskud, der er fradragsfordelt og fradraget efter reglerne i pensionsbeskatningslovens 18, i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse, kan de pågældende fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår fortsat fradrages i de respektive indkomstår. Tilsvarende gælder for pensionsordninger omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 8 eller 11 A og ophørende livrenter, der er oprettet før indkomståret 2010, jf. dog stk. 11, og hvor præmie- eller bidragsperioden er udløbet senest i Overstiger de pågældende fradragsfordelingsbeløb tilsammen ikke beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 35, kan den skattepligtige vælge at foretage et fradrag op til den nævnte Side 15

16 ningslovens 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 35, fortsat fradrages i de respektive indkomstår, såfremt de resterende præmier eller bidrag fra 1. januar 2010 sker til en livsvarig livrente. Fradragsfordelingsbeløb svarende til de resterende præmier eller bidrag anses at vedrøre den sidste del af fradragsfordelingsforløbet. Stk. 11. Er der vedrørende en pensionsordning omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 8 eller 11 A eller en ophørende livrente, der er oprettet før indkomståret 2010, beregnet fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår, der ikke overstiger beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 35, fradrages disse fradragsfordelingsbeløb efter reglerne i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens 18, stk. 3-5, jf. dog stk. 12. Den skattepligtige kan dog vælge at foretage et årligt fradrag op til beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 35, indtil samtlige præmier (bidrag) og indskud er bragt til fradrag. Valget i det enkelte indkomstår er ikke bindende for de følgende indkomstår. Stk. 12. Stk. 10 og 11 gælder ikke kapitalindskud og pensionsaftaler med en kortere præmie- eller bidragsperiode beløbsgrænse, indtil samtlige præmier (bidrag) og indskud er bragt til fradrag. Valget i det enkelte indkomstår er ikke bindende for de følgende indkomstår. Er præmie- eller bidragsperioden ikke udløbet senest i 2009, kan fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår fortsat fradrages i de respektive indkomstår, såfremt de resterende præmier eller bidrag fra den 1. januar 2010 sker til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente. I modsat fald finder 3. og 4. pkt. tilsvarende anvendelse. Fradragsfordelingsbeløb svarende til de resterende præmier eller bidrag anses i tilfælde omfattet af 5. pkt. at vedrøre den sidste del af fradragsfordelingsforløbet. [Sammenskrivning og præcisering af lovforslagets 3, stk. 10 og 11] 10) Stk. 11 udgår. [Ophævelse af det selvstændige stykke om fradragsfordelingsbeløb under kr.] 11) I stk. 12 ændres stk. 10 og 11 til: stk. 10. [Konsekvensændring som følge af forslaget om, at lovforslagets 3, stk. 11, udgår] Side 16

17 end 10 år, der er aftalt den 22. april 2009 eller senere. For kapitalindskud og pensionsaftaler med en kortere præmie- eller bidragsperiode end 10 år, der er aftalt den 22. april 2009 eller senere, gælder, at fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår knyttet til forfaldne præmier og bidrag for 2009 bortfalder, medmindre et beløb svarende til det nævnte fradragsfordelingsbeløb overføres til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente. Overførsel skal ske senest den 30. december For pensionsaftaler med en kortere præmie- eller bidragsperiode end 10 år, der er aftalt den 22. april 2009 eller senere, gælder endvidere, at fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår knyttet til præmier og bidrag for 2010 og senere bortfalder, medmindre den pågældende pensionsopsparer opdeler den årlige indbetaling, således at der på ratepensionen eller den ophørende livrente højst indbetales et beløb svarende til beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 35, fratrukket eventuelle andre fradrag eller bortseelsesbeløb knyttet til indskud på ratepension eller ophørende livrenter. Pensionsbeskatningslovens 18 A i den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse finder fortsat anvendelse på pensionsordninger som nævnt i 1. pkt. 21 A, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 50, finder ikke anvendelse på pensionsordnin- Side 17

18 ger som nævnt i 1. pkt. Side 18

Skatteudvalget L 200 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 200 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 200 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 26. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 14. april 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 Grovboller og Generationsskifte Pensioner 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 hhp@hulgaardadvokater.dkdk Forårspakken - pensioner Forårspakken omlægning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-321-0013 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skattereformen Oversigt efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Oversigt efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Oversigt efter lovenes vedtagelse Den samlede lovpakke for skattereformen blev vedtaget den 28.-29. maj 2009.

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Fredag den 20. marts 2009 sendte Skatteministeriet lovforslag om skattereformen i høring.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven 2009/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-321-0016 Fremsat den 14. april 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 1. december 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger BEK nr 1370 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 12-0173296 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 18 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 14. December 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2010-353-0034 Udkast (1) Dette lovforslag er uddrag af lovforslag, der fremsættes den 17. november 2010. Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport af Hanne Søgaard Hansen, partner, Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 190 Bilag 5 Offentligt 19. maj 2015 J.nr. 15-0510314 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 190 - Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedr. lovforslagene på Skatteministeriets område til udmøntning af skatteaftalen (Forårspakke 2.0) Hermed Ældre Sagens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven

Læs mere