Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999"

Transkript

1 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel 4 Børnepension mv Kapitel 5 Særregler Kapitel 6 Efterindtægt Kapitel 7 Opsat pension mv Kapitel 8 Regulering Kapitel 9 Kapitel 10 Forskellige bestemmelser Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Herved bekendtgøres lov nr 292 af 18 juni 1969 om tjenestemandspension med de ændringer, der følger af lov nr 138 af 26 april 1972, lov nr 55 af 13 marts 1975, lov nr 273 af 26 maj 1976, lov nr 232 af 2 juni 1977, lov nr 592 af 29 november 1978, lov nr 130 af 29 marts 1979, lov nr 43 af 15 februar 1980, lov nr 255 af 16 juni 1980, lov nr 263 af 22 maj 1986, lov nr 884 af 23 december 1987, lov nr 383 af 13 juni 1990, lov nr 381 af 6 juni 1991, lov nr 383 af 6 juni 1991 og lov nr 447 af 30 juni 1993 Kapitel 1 Anvendelsesområde 1 1) Denne lov omfatter tjenestemænd, der er ansat efter lov om tjenestemænd, samt sådanne tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn Stk 2 Samme ret til pension efter denne lov tilkommer tjenestemænd ved Folketinget og disses efterlevende ægtefæller og børn Stk 3 De bestemmelser i denne lov, der omhandler tjenestemænds efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere Kapitel 2 Egenpension 2 En tjenestemand er berettiget til egenpension, når han efter 10 fulde års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i 4, 4 a og 4 b kan medregnes i pensionsalderen, afskediges på grund af alder, som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller af anden ham utilregnelig årsag En tjenestemand på prøve, der ikke er varigt ansat i en anden tjenestemandsstilling, og som ikke er fundet egnet til varig ansættelse efter prøvetidens udløb og afskediges af denne årsag, er ikke berettiget til egenpension, medmindre den pågældende har fået inddraget en pension efter 10 Stk 2 Uanset ansættelsestidens længde har en tjenestemand dog ret til egenpension efter 7-8, såfremt afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevnen som nævnt i 7 eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten Stk 3 Har en tjenestemand forud for sin ansættelse i tjenestemandsstilling været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse, som efter reglerne i 4, 4 a og 4 b ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk 1 med indtil 10 år 3 En tjenestemand er berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori han

2 fylder 60 år eller opnår den lavere alder, som efter anden lov måtte være fastsat for denne ret 5 Finansministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet den pensionsgivende løn, der for hvert skalatrin lægges til grund ved beregning af pensionen En tjenestemands pensionsgivende 4 1) En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25 år har været statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunale skolevæsen, Færøernes landsstyre før den 1 januar 1988 eller Grønlands landsråd eller hjemmestyre før den 1 januar 1980 eller har været berettiget til rådighedsløn i medfør af 32 i lov om tjenestemænd eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke var fyldt 65 år Stk 2 Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25 år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som denne lov Stk 3 Den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25 år som ansat i offentlig tjeneste i Finland, Norge eller Sverige har været omfattet af den for tjenestemænd i vedkommende land gældende statslige pensionsordning medregnes i hans pensionsalder, hvis han har ret til at få udbetalt pension fra ansættelsens ophør Ved afsked på grund af alder medregnes en sådan ansættelse dog kun, hvis den har været efterfulgt af mindst 4 års ansættelse, som efter reglerne i stk 1 og 2 samt 4 a og 4 b kan medregnes i pensionsalderen Stk 4 Den tid, i hvilken en tjenestemand har haft nedsat tjenestetid, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen Stk 5 Finansministeren træffer efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om, hvorvidt perioder, i hvilke der gives en tjenestemand tjenestefrihed uden løn, kan indgå i pensionsalderen Stk 6 Såfremt en tjenestemand er ansat på grund af ganske særlige kvalifikationer, kan finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at pensionsalderen forhøjes med indtil 10 år Ved afsked på grund af alder og ved opgørelse af krav på opsat pension eller fratrædelsesgodtgørelse til De Europæiske Fællesskaber efter medregnes som forhøjet pensionsalder højst et tidsrum svarende til ansættelsestiden 4 a Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25 år har været ansat inden for de i 4, stk 1, nævnte områder eller i en kommune, et koncessioneret selskab eller en statseller kommunegaranteret virksomhed Stk 2 Forhøjelse af pensionsalderen efter stk 1 er betinget af, at tjenestemanden under sin ansættelse har været medlem af en pensionsordning, hvortil der er ydet bidrag af ham selv og vedkommende institution, og af, at der til statskassen sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer ham fra den hidtidige pensionsordning 4 b Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25 år har været ansat som tjenestemand under De Europæiske Fællesskaber, under forudsætning af, at der fra Fællesskaberne sker overførsel til statskassen af den aktuarmæssige værdi af den pågældendes pensionsrettigheder under Fællesskaberne, eller at der fra den pågældende selv sker indbetaling med renter til statskassen af den udtrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt ham ved hans fratræden fra stillingen i Fællesskaberne Stk 2 Ansøgning om medregning i pensionsalderen af tidligere ansættelse under De Europæiske Fællesskaber må indgives senest 1 år efter tjenestemandsansættelsen Såfremt tjenestemandsansættelsen har fundet sted før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, kan ansøgning om medregning dog indgives indtil 1 år efter denne dato

3 løn er den pensionsgivende løn på det opnåede skalatrin forøget med eventuelt personligt pensionsgivende tillæg i henhold til tjenestemandslovens 55 Stk 2 Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at en tjenestemand, der efter ansøgning overgår til en anden tjenestemandsstilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn Stk 3 Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet forhøje det i stk 1 nævnte lønmæssige grundlag for pensionsberegningen for en tjenestemand, der har været konstitueret i en tjenestemandsstilling med en højere pensionsgivende lønindtægt uden at blive ansat i stillingen Stk 4 Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i særlige tilfælde kan ydes en tjenestemand, der afskediges på grund af alder eller af anden ham utilregnelig årsag, en særlig tidsbegrænset ydelse som supplement til pensionen 6 Den højeste egenpension opnås ved 37 års pensionsalder og udgør 57 pct af tjenestemandens pensionsgivende løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag på tidspunktet for pensioneringen, jf 5, stk 1, idet finansministeren dog efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet kan fastsætte et maksimum for pensionens størrelse De enkelte pensionsalderår indgår i beregningsprocenten, således at 1-16 pensionsalderår indgår med hver 1,75 procentpoint, at pensionsalderår indgår med hver 1,5 procentpoint, og at pensionsalderår indgår med hver 1 procentpoint Stk 2 2) Til egenpensionister på skalatrin 26 og lavere ydes et årligt tillæg, der ved 37 års pensionsalder udgør 4000 kr, ved 36, 35 og 34 års pensionsalder henholdsvis 3000 kr, 2000 kr og 1000 kr Til egenpensionister på skalatrinnene 27, 28, 29, 30 og 31 ydes ved de nævnte pensionsaldre årlige tillæg, der udgør henholdsvis 80, 60, 40, 20 og 10 pct af de nævnte beløb Fra 1 januar 2002 og 1 januar i hvert af de herefter følgende år nedsættes de nævnte tillæg med 200 kr årligt Finansministeren kan dog fastsætte, at nedsættelsen i det enkelte år sker med virkning fra et senere tidspunkt end 1 januar Stk 3 1) Til egenpensionister ydes indtil det 65 år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af kr i årligt grundbeløb Stk 4 1) Når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil han fylder 65 år eller opnår den lavere alder, ved hvilken han skulle have været afskediget Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 27 Stk 5 2) Bestemmelserne i i lov om tjenestemænd finder anvendelse ved fastsættelse af fradraget efter stk 4 7 En tjenestemand, der er under 60 år, og som tilkendes mellemste eller højeste social førtidspension, fordi erhvervsevnen er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil det tidspunkt, da han skulle have været afskediget på grund af alder Stk 2 Tilkendes den i stk 1 nævnte sociale førtidspension fra et tidspunkt, der ligger efter afskedstidspunktet, kan finansministeren efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet bestemme, at pension kan ydes efter stk 1, hvis tjenestemandens erhvervsevne allerede på afskedstidspunktet var nedsat med mindst to tredjedele på grund af den lidelse, der var årsag til afskedigelsen Pension i henhold til stk 1 ydes da fra samme tidspunkt som den sociale førtidspension Stk 3 Stk 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis tjenestemanden inden for en periode af 10 år fra ansættelsen afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret ved ansættelsen Det samme er tilfældet, hvis afskedigelsen er begrundet i en følgesygdom af en på ansættelsestidspunktet lægeligt konstateret risikofaktor

4 Stk 4 Finansministeren kan, hvor ganske særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk 1 og 2 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker umiddelbart efter det fyldte 60 år 8 Finder afsked sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået tjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er han berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år Stk 2 Har en tjenestemand ved grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidført eller væsentligt bidraget til tilskadekomsten, kan finansministeren bestemme, at forhøjet pension efter stk 1 bortfalder eller nedsættes Stk 3 Finansministeren kan yde pension efter reglerne i stk 1 til polititjenestemænd samt tjenestemænd i det tidligere toldgrænsekorps, der afskediges på grund af utjenstdygtighed, som skyldes følgerne efter ophold i tyske koncentrationslejre 9 Bliver en pensioneret tjenestemand, hvis afsked skyldtes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenstdygtig, har han, hvis han ikke er fyldt 60 år, pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere stilling eller en anden passende stilling, som han før sin afsked ville have haft pligt til at overtage Stk 2 Undlader en af helbredsmæssige årsager pensioneret tjenestemand trods opfordring at fremskaffe sådan helbredsoplysning som omhandlet i 32, eller opfylder han ikke sin pligt efter stk 1, inddrages pensionen, og bestemmelserne i finder anvendelse Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken han har modtaget pension 10 Pensionen inddrages, såfremt en pensioneret tjenestemand på ny opnår ansættelse, som efter reglerne i 4 medregnes i hans pensionsalder Ved senere afsked af pensionsbegrundende årsag er den pågældende berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension Kapitel 3 Ægtefællepension 11 Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået, 1) før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og 2) før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 2, og 3) mindst 3 måneder før dødsfaldet Stk 2 Stk 1, nr 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse Stk 3 Finansministeren kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at ægtefællen efter en tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk 1 ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden 12 Ægtefællepension udgør for hvert års pensionsalder 71 pct af egenpensionen beregnet efter 6, stk 1 og 2 Stk 2 1) Til ægtefællepensionister ydes indtil det 65 år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af kr i årligt grundbeløb Stk 3 Ægtefællepension beregnes efter den af tjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst efter 15 års pensionsalder Ægtefællepension efter en egenpensionist, som ved sin død oppebar pension efter 7, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar pension efter 7 Ægtefællepensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved den pligtige afgangsalder Stk 4 Er den afdøde ægtefælle afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, udgør

5 pensionen det beløb, der gælder for en pensionsalder på 37 år Det samme gælder, såfremt den afdøde ægtefælle var pensioneret med ret til pension efter 8 Stk 5 2) Finansministeren kan yde ægtefællepension efter reglerne i stk 4 til efterlevende ægtefæller efter polititjenestemænd eller efter tjenestemænd i det tidligere toldgrænsekorps, der afgår ved døden efter sygdom, som skyldes følgerne efter ophold i tyske koncentrationslejre Stk 6 2) Såfremt den afdøde ægtefælles alder efter fradrag af det antal år, ægteskabet har varet, overstiger den længstlevende ægtefælles alder ved førstafdødes død med mere end 10 år, nedsættes ægtefællepensionen efter stk 1-5 med 2 pct for hvert år, forskellen overstiger 10 år Stk 7 2) Hvis en ægtefællepension deles mellem flere berettigede, ydes til hver af de berettigede samme andel af det i stk 2 nævnte tillæg, som vedkommendes andel af ægtefællepensionen efter stk 1 udgør 13 Såfremt en tjenestemands efterlevende ægtefælle er berettiget til mere end een ægtefællepension på grundlag af ansættelse, som efter 4 kan medregnes i pensionsalderen, sker der kun udbetaling af den ægtefællepension, der er størst Kapitel 4 Børnepension mv 14 Når en tjenestemand pensioneres, bliver hans børn berettigede til børnepensionstillæg Stk 2 Når en tjenestemand eller pensioneret tjenestemand afgår ved døden, er hans børn berettigede til børnepension Stk 3 Retten efter stk 1 og 2 omfatter stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem Stk 4 For hvert barn kan der kun udbetales een ydelse efter reglerne i stk 1-3 Er betingelserne i stk 1 og 2 til stede samtidig, foretages udbetaling efter stk 2 15 Børnepensionstillæg udgør for hvert barn 8800 kr i årligt grundbeløb Børnepension udgør for hvert barn kr i årligt grundbeløb Børnepension til forældreløse børn udgør dog for hvert barn kr i årligt grundbeløb Stk 2 Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension og børnepension i forbindelse med ægtefællepension kan dog ikke overstige den pensionsgivende lønningsindtægt Det samme gælder børnepensioner til en tjenestemands efterlevende børn tilsammen 16 Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter 14 vedvarer indtil barnets fyldte 21 år Kapitel 5 Særregler 17 Når en tjenestemand bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70 år, som følge af, at han har nået den aldersgrænse, der gælder for vedkommende stilling, fastsættes pensionen efter 6 og 12 på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen 18 For militære tjenestemænd, der afskediges inden deres fyldte 60 år som følge af, at de har nået den for stillingen fastsatte aldersgrænse, indgår hvert af de sidste 5 tjenesteår i pensionsalderen med 2 år Stk 2 Såfremt en militær tjenestemand efter sin afsked forretter fuld tjeneste i reserven ud over 2 år, forhøjes pensionsalderen efter stk 1 fra det fyldte 60 år med ansættelsestiden i reserven

6 19 1) Personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til 58 c i lov om tjenestemænd, behandles i pensionsmæssig henseende som tjenestemænd 19 a 1) (Ophævet) Kapitel 6 Efterindtægt 20 Ægtefællen efter en tjenestemand, som ved sin død oppebar lønning eller var pensioneret, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse Efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn, er disse berettigede til efterindtægt Stk 2 Efterindtægt efter en person, som ved sin død var berettiget til ægtefællepension i henhold til denne lov, tilkommer de børn af den pågældende, der er berettigede til børnepension efter den først afdøde ægtefælle Stk 3 Afgår en tjenestemand ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn, er hans bo berettiget til efterindtægt 21 Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte lønningsindtægt eller pension 22 2) Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet, jf dog stk 2 Stk 2 Er en tjenestemand afgået ved døden som umiddelbar følge af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, omfatter retten til efterindtægt efter 20, stk 1, et tidsrum af 12 måneder 23 Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førstafdødes børnepensionsberettigede børn Så længe denne efterindtægt udbetales til børnene, har disse ikke ret til efterindtægt efter 20, stk 2 Stk 2 Så længe den længstlevende ægtefælles ret til efterindtægt vedvarer, sker der ikke udbetaling af ægtefællepension eller af børnepension til den længstlevende ægtefælles børnepensionsberettigede børn Stk 3 Børnepension til børn, der er berettigede til efterindtægt i medfør af 20, stk 1, udbetales ikke, så længe retten til efterindtægt vedvarer I tilfælde, hvor børnepension er større, end efterindtægten ville blive, træder børnepensionen dog i efterindtægtens sted Kapitel 7 Opsat pension mv 24 En tjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 2 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter 4 medregnes i pensionsalderen, er berettiget til opsat pension, jf stk 5 Stk 2 Retten til opsat pension ophører, såfremt den pågældende på ny ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen efter 4 kan medregnes i pensionsalderen Stk 3 1) For personer, som fylder 60 år senest den 30 juni 1999, udbetales opsat pension beregnet efter stk 5 fra den 1 i måneden efter det fyldte 67 år eller den 1 i måneden efter den berettigedes udtræden af arbejdsmarkedet efter det fyldte 60 år For personer, som fylder 60 år den 1 juli 1999 eller senere, udbetales opsat pension beregnet efter stk 5 fra den 1 i måneden efter det fyldte 65 år eller den 1 i måneden efter den berettigedes udtræden af arbejdsmarkedet efter det fyldte 60 år For

7 personer, som fylder 60 år den 1 juli 2004 eller senere, udbetales opsat pension beregnet efter stk 5 fra den 1 i måneden efter det fyldte 65 år og kan udbetales fra den 1 i måneden efter det fyldte 60 år Såfremt den pågældende får tilkendt social førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne på grund af helbredsmæssige forhold, udbetales pensionen dog fra samme tidspunkt som førtidspensionen Stk 4 Ved pågældendes død har eventuel ægtefælle samt børn indtil deres fyldte 18 år ret til at få udbetalt en pensionsydelse fra den 1 i måneden efter dødsfaldet, jf stk 6-8 Dette gælder for en ægtefælle, selv om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, men ikke, hvis ægteskabet blev indgået, efter at den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, eller efter at den opsatte pension var påbegyndt udbetalt, eller mindre end 3 måneder før dødsfaldet Betingelsen om ægteskabets beståen i 3 måneder finder dog ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse Stk 5 1) Den opsatte pension efter stk 1 svarer til egenpensionen beregnet efter 6, stk 1 og 2, jf 27, på grundlag af tjenestemandens pensionsalder og pensionsgivende løn ved fratrædelsen Hvor udbetaling af den opsatte pension sker før det 65 år efter stk 3, 1 pkt, nedsættes pensionen i forhold til den tid, der står tilbage, indtil han fylder 65 år, efter regler som fastsat i henhold til 6, stk 4 og 5 Til egenpensionister ydes indtil det 65 år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af kr i årligt grundbeløb Stk 6 1) 2) Pension til den efterlevende ægtefælle udgør 2/3 af den pension, hvortil den afdøde var berettiget efter stk 5, 1 pkt Til ægtefæller ydes indtil det 65 år endvidere 2/3 af det i 6, stk 3, nævnte tillæg Hvis pensionen deles mellem flere berettigede, ydes til hver af de berettigede samme andel af den i 2 pkt nævnte ydelse, som vedkommendes andel af pensionen efter 1 pkt udgør Stk 7 2) Børnepension udgør for hvert barn 10 pct eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, 20 pct af den pension, hvortil afdøde efter stk 5, 1 pkt, var berettiget, samt af et tillæg beregnet efter stk 5, 3 pkt Børnepension kan dog ikke overstige pension efter 15, jf 27 Stk 8 2) Pension efter stk 7 i forbindelse med pension til ægtefællen kan ikke overstige pensionen efter stk 5, 1 pkt, forhøjet med et tillæg beregnet efter stk 5, 3 pkt Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn 25 Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at en fratrædende tjenestemand i stedet for ret til opsat pension kan få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en pensionsordning, der kan godkendes af finansministeren, og som ikke senere kan tilbagekøbes uden finansministerens samtykke Stk 2 En tjenestemand, som fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter 2, kan for ansættelsestid forud for den 1 juli 1969 vælge at få udbetalt pensionsbidrag efter bestemmelserne i 50, stk 3, i lønnings- og pensionsloven af 1958 i stedet for at bevare ret til opsat pension eller eventuel fratrædelsesgodtgørelse Stk 3 Pensionsbidrag, der i henhold til stk 2 er udbetalt ved ophør af tjenestemandsansættelse, samt fratrædelsesgodtgørelse efter stk 1 skal ved genansættelse i tjenestemandsstilling tilbageføres efter regler, der fastsættes af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet 26 Ved tjenestemandsansættelse under De Europæiske Fællesskaber kan den pågældende i stedet for opsat pension vælge fra statskassen til De Europæiske Fællesskaber at få overført fratrædelsesgodtgørelse efter 25 Stk 2 For tjenestemænd, der i perioden fra 1 januar 1973 til 31 marts 1986 er blevet ansat som tjenestemænd under De Europæiske Fællesskaber, og til hvem der ikke allerede er påbegyndt udbetaling af en pension i henhold til denne lov, kan finansministeren i særlige tilfælde tiltræde, at de pågældende i stedet for opsat pension vælger fra statskassen til De Europæiske Fællesskaber at få

8 overført et beløb beregnet efter reglerne i stk 1 Stk 3 Fratrædelsesgodtgørelsen skal ved genansættelse i tjenestemandsstilling tilbageføres efter regler, der fastsættes af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet Kapitel 8 Regulering 27 Finansministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet procentreguleringen af pensioner og efterindtægt af pension, jf kapitel 2-6 Tillæg efter 6, stk 2, reguleres dog ikke Stk 2 Opsatte pensioner som nævnt i 24 reguleres med virkning fra 1 april 1986 efter bestemmelsen i stk 1 Stk 3 1) Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsætte et andet grundbeløbsniveau for beregningen af de beløb, der er nævnt i 6, stk 3, 12, stk 2, 15, stk 1, 24, stk 5, 38, stk 1, 40, stk 2, 42 og a Når der sker generel ændring af tjenestemandslønnen, foretages tilsvarende regulering af efterindtægt af løn, jf kapitel 6, samt af rådighedsløn og ventepenge, jf 32 og 59 i tjenestemandsloven (Ophævet) Kapitel 9 Kapitel 10 Forskellige bestemmelser 31 Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at oppebære ydelser efter denne lov er til stede, træffes, for så vidt angår personer, der omfattes af 1, stk 1, af finansministeren Stk 2 Afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, træffes efter indhentet udtalelse fra et nævn, Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager Stk 3 Finansministeren træffer nærmere bestemmelse om sammensætningen af det i stk 2 omhandlede nævn og om dettes virkeområde 32 Til brug ved afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, kan finansministeren forlange sådanne helbredsoplysninger, som han anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på hospital Stk 2 Helbredsoplysninger tilvejebragt til brug for afgørelser om ret til pension kan kun videregives, hvis tjenestemanden eller tjenestemandspensionisten har givet samtykke hertil 33 Finansministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling af ydelserne efter denne lov Stk 2 Efter regler, der fastsættes af finansministeren, kan de berettigede give transport på ydelser efter denne lov til låneinstitutter, der af finansministeren er godkendt hertil Stk 3 Bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk 2, kan de berettigede ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser efter denne lov, der ikke er udbetalt 33 a 1) Finansministeren kan bemyndige Finansstyrelsen til at udøve sine beføjelser efter denne lov Stk 2 Finansministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk 1, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed

9 Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 34 Denne lov træder i kraft samtidig med og har virkning fra samme tidspunkt som lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken Bestemmelserne i kapitel 9 har dog tidligst virkning fra 1 april 1970 Stk 2 Om ophævelse af den hidtil gældende lovgivning om tjenestemænds pension mv gælder reglerne i 60 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken 35 Pensionsalderen for de ved lovens ikrafttræden ansatte tjenestemænd, der har erhvervet pensionsalder efter de hidtil gældende regler, omregnes på pensioneringstidspunktet på grundlag af den pensionsalder, der ville være opnået efter de hidtidige regler Stk 2 Omregning efter stk 1 foretages således: En pensionsalder efter de hidtidige regler under 10 år omregnes til 25 år fra 10 år til 12 år år og derover Stk 3 Finansministeren kan, når særlige forhold taler derfor, efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at virksomhed forud for ansættelse som tjenestemand tages i betragtning ved beregning af pensionsalder efter de hidtidige regler, såfremt sådan virksomhed er udført under ansættelse inden for det i 1 angivne område efter det fyldte 30 år Stk 4 Pensionsalderen efter stk 1-3 anvendes dog ikke som grundlag for beregning af pension, dersom tjenestemanden efter de øvrige bestemmelser i loven har opnået en pensionsalder, der er højere 35 a Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet i de enkelte tilfælde træffe bestemmelse om tildeling af forhøjet pensionsalder og eventuel tillæggelse af pensionsret efter de forud for 1 juli 1969 gældende regler til tjenestemænd, som uden at være omfattet af bestemmelserne i 35 var ansat i tjenestemandsstilling den 1 juli 1969, og som efter de på dette område fulgte retningslinjer kunne have fået tillagt forhøjet pensionsalder, såfremt forslag herom var blevet fremsat inden den 1 juli For tjenestemænd, der forud for lovens ikrafttræden er ansat uden ret til pension, indgår ansættelsestid indtil ikrafttrædelsen i pensionsalderen efter reglerne i 4 under forudsætning af, at der for den medregnede tid sker efterbetaling af ordinært pensionsbidrag efter de hidtidige regler Stk 2 Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager bestemme, at tjenestemænd, der forud for lovens ikrafttræden er ansat uden ret

10 til pension af helbredsmæssige grunde, eller for hvem der hidtil er foretaget afkortning af forhøjet pensionsbidrag i medfør af 50, stk 2, i lønnings- og pensionsloven af 1958, ikke har ret til pension efter 7, stk 1, såfremt afsked finder sted inden for et nærmere fastsat tidsrum som følge af en lidelse, der har givet anledning til ansættelse uden pensionsret eller til afkortning af forhøjet pensionsbidrag 37 (Ophævet) 38 2) Egenpension efter 6, stk 1, til de lektorer, der ved lovens ikrafttræden var placeret i hidtidig 26 lønningsklasse, og som ved pensionering er henført til lønramme 34, forhøjes med et pensionstillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 92,73 kr Stk 2 Pensionstillæg efter stk 1 medregnes ikke ved fastsættelse af ægtefællepension efter (Ophævet) 40 Pensioner efter kapitel 2 og 3 og efterindtægt af pension efter kapitel 6, der er påbegyndt udbetalt pr 31 december 1993, omberegnes pr 1 januar 1994 efter bestemmelserne i 6 henholdsvis 12, stk 1 og 2 Stk 2 2) For de pr 31 december 1993 allerede pensionerede, hvor pensionsberegningen efter 6 henholdsvis 12, stk 1 og 2, medfører et fald i pensionen, ydes personlige tillæg, der udgør forskellen mellem pensionen efter hidtidige regler og pensionen som beregnet efter 6 henholdsvis 12, stk 1 og 2 For de pr 31 december 1993 allerede pensionerede, hvor pensionsberegningen efter 6 henholdsvis 12, stk 1 og 2, vil give stigning i pensionen, udmøntes stigningen med 1/6 pr 1 januar i hvert af årene 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002, dog således at stigninger, der efter fordelingen på sjettedele i hvert af årene udgør mindre end 908,99 kr i årligt grundbeløb, fordeles således, at der udbetales en stigning på 908,99 kr i årligt grundbeløb årligt i 1997 og hvert af de efterfølgende år, indtil den fulde stigning er udmøntet 41 Bestemmelserne i 40 finder tilsvarende anvendelse for pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang i perioden 1 januar december ) Pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang i perioden 1 januar december 2001, beregnes efter 6 henholdsvis 12, således at pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår i perioden 1 januar - 31 december 1997, beregnes med 1/6 af den i 40, stk 2, 2 pkt, nævnte stigning, henholdsvis med personlige tillæg, der pr 1 januar 1997 udgør 5/6 af det i 40, stk 2, 1 pkt, nævnte tillæg Pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang i perioden 1 januar - 31 december i hvert af årene , beregnes efter 6 henholdsvis 12 med stigninger fordelt efter 40, stk 2, 2 pkt, henholdsvis med personlige tillæg, der for pensionistårgange 1998, 1999, 2000 og 2001 udgør henholdsvis 4/6, 3/6, 2/6 og 1/6 af det i 40, stk 2, 1 pkt, nævnte tillæg Nedsættelsen af niveauet for de personlige tillæg sker dog med mindst 908,99 i årligt grundbeløb pr 1 januar 1997 og med mindst 908,99 i årligt grundbeløb pr 1 januar i hvert af de efterfølgende år 43 2) De i 40, stk 2, og 41 og 42 anførte personlige tillæg samt de i 40, stk 2, 2 pkt, og 42, 3 pkt, nævnte beløbsgrænser på 908,99 kr i årligt grundbeløb reguleres efter ) Pensioner efter kapitel 7, der er påbegyndt udbetalt eller opsat senest 31 december 1993, omberegnes som nævnt i 40 Stk 2 Bestemmelsen i stk 1 finder tilsvarende anvendelse på pensioner efter kapitel 7 til

11 tjenestemænd, der fratræder i perioden 1 januar december 1996 Stk 3 Pensioner efter kapitel 7, der er beregnet til en tjenestemand, der fratræder i perioden 1 januar december 2001, ydes med samme udskudte stigninger henholdsvis samme personlige tillæg, som efter 42 ydes til pensioner efter kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt Stk 4 Pensionen til en efterlevende ægtefælle efter en tidligere tjenestemand omfattet af stk 3 beregnes efter 24, stk 5, på grundlag af den pension, den tidligere tjenestemand ville være berettiget til efter stk 3 I lov nr 292 af 18 juni 1969 om tjenestemandspension fastsættes i 34, at loven træder i kraft den 1 juli 1969 Bestemmelserne i kap 9 (samordningsfradrag) har virkning fra 1 april 1970 I lov nr 138 af 26 april 1972, hvis 1, nr 1 ændrer affattelsen af 2, stk 1 og 3, nr 2 indsætter 4 a, nr 3 indsætter nyt stk 3 i 8, nr 4 indsætter nyt stk 3 i 12, nr 5 ændrer affattelsen af 12, stk 3, der bliver til stk 4, nr 6 indsætter 19 a, nr 7 ændrer affattelsen af 30, stk 2, nr 8 indsætter 30 a, nr 9 indsætter 35 a, nr 10 indsætter 39, fastsættes i 3, at loven har virkning fra 1 juli 1969, og at de ændringer, som angår 30 a, skal have virkning fra 1 april 1970 I lov nr 55 af 13 marts 1975 ændres affattelsen af 27, stk 1, (dyrtidsregulering) med virkning fra 1 april 1975 I lov nr 273 af 26 maj 1976, hvis 1, nr 1 ændrer affattelsen af 2, stk 1 og 3, nr 2 ændrer affattelsen af 4, stk 3, nr 3 ændrer affattelsen af 4, stk 6, nr 4 indsætter 4 a, stk 4, nr 5 indsætter 4 b, nr 6 ændrer affattelsen af 24, stk 1, sidste punktum, nr 7 indsætter 24, stk 4 og 5, fastsættes i 2, at loven har virkning fra 1 januar 1973

12 I lov nr 232 af 2 juni 1977 indsættes 27 a, der ifølge loven bortfalder den 30 september 1979 I lov nr 592 af 29 november 1978, hvis 1 indsætter 30 b, fastsættes i 2, at loven træder i kraft den 1 januar 1979 I lov nr 130 af 29 marts 1979, hvis 1 ændrer affattelsen af 27, stk 1, (dyrtidsregulering) fastsættes i 2, at loven træder i kraft den 1 oktober 1979 I lov nr 43 af 15 februar 1980, hvis 3 indsætter 27 a (dyrtidsregulering), fastsættes i 5, at loven træder i kraft 15 februar 1980 Lov nr 255 af 16 juni 1980, hvis 9 indsætter nyt afsnit i 27, stk 1, (dyrtidsregulering) har virkning fra 1 oktober 1980 I lov nr 263 af 22 maj 1986, hvis 1, nr 1 ændrer affattelsen af 2, stk 1, nr 2 ændrer affattelsen af 4, stk 6, 2 punktum, nr 3 ophæver 4 a, stk 3 og 4, nr 4 ophæver 4 b, stk 2 og 3, og stk 4 bliver herefter stk 2, nr 5 indsætter 5, stk 2 og 3, nr 6 indsætter 7, stk 3, nr 7 ændrer affattelsen af 8, stk 1, nr 8 ændrer affattelsen af 12, stk 2, 2 punktum, nr 9 ændrer affattelsen af kapitel 7 (opsat pension mv), nr 10 ændrer affattelsen af 27, stk 3, nr 11 ændrer affattelsen af kap 9 (samordningsfradrag), nr 12 ophæver 37, fastsættes i 2, at loven har virkning fra den 1 april 1986 Bestemmelserne i 1, nr 11 om samordningsfradrag har dog virkning fra 1 januar 1987 I lov nr 884 af 23 december 1987, hvis 1, nr 1 ændrer affattelsen af 27, og nr 2 ophæver 27 a, fastsættes i 2, at loven træder i kraft 1 april 1988 I lov nr 383 af 13 juni 1990, hvis 1, nr 1 indsætter nyt stk 3 i 1,

13 nr 2 ændrer affattelsen af 4, stk 1, nr 3 ændrer affattelsen af 4, stk 6, 2 pkt, nr 4 ændrer affattelsen af 5, stk 1, nr 5 indsætter 5, stk 4, nr 6 indsætter nyt stk 2 i 11, og stk 2 bliver herefter stk 3, nr 7 indsætter 19, stk 2, nr 8 ændrer affattelsen af 25, stk 2, nr 9 ændrer affattelsen af 26, stk 1, nr 10 indsætter nyt stk 2 i 26, og stk 2 bliver herefter stk 3, nr 11 ændrer affattelsen af 26, stk 2, der bliver stk 3, nr 12 ophæver 28, stk 2, og stk 3 og 4 bliver herefter stk 2 og 3, nr 13 ophæver 29, stk 3, nr 14 ophæver 30, stk 2, og stk 3 bliver herefter stk 2, fastsættes i 2, at loven har virkning fra 1 april 1990 bortset fra 1, nr 1, der har virkning fra 1 oktober 1989 I lov nr 381 af 6 juni 1991, hvis 1 indsætter 29, stk 3, fastsættes i 2, at loven træder i kraft med virkning for pensionsudbetalinger vedrørende perioden fra og med 1 juli 1991 I lov nr 383 af 6 juni 1991, hvis 1, nr 1 ændrer affattelsen af 4, stk 1, nr 2 ændrer affattelsen af 4, stk 3, nr 3 ændrer affattelsen af 14, stk 1, nr 4 ændrer affattelsen af 16, nr 5 indsætter nyt punktum i 27, stk 3, efter 1 pkt, hvorefter 2 pkt bliver 3 pkt, nr 6 ændrer affattelsen af 29, stk 1, fastsættes i 2, at loven har virkning fra 1 april 1991 bortset fra 1, nr 2, der har virkning fra 1 juli 1990, og 1, nr 3, 5 og 6, der har virkning fra 1 juli 1991 Stk 2 1, nr 4, finder anvendelse for børn, der ikke er fyldt 18 år den 1 april 1991 Stk 3 Børnepension og børnepensionstillæg, der ved lovens ikrafttræden er bevilget forlænget ud over barnets fyldte 18 år, kan af finansministeren forlænges ud over det fyldte 21 år, hvis barnets uddannelse ikke er afsluttet på dette tidspunkt, og forholdene taler derfor Forlængelsen vil kun kunne bevilges i yderligere 1 år og ikke ud over 30 juni 1992, medmindre forlængelse ud over denne dato allerede er bevilget I lov nr 447 af 30 juni 1993, hvis 1, nr 1 ændrer affattelsen af 4 a, nr 2 ændrer affattelsen af 5, stk 1, nr 3 indsætter stk 1-4 i 6, hvorefter stk 3 bliver stk 5, nr 4 ændrer affattelsen af 7, nr 5 ændrer affattelsen af 11, nr 6 indsætter stk 1-3 i 12, hvorefter stk 2, 3 og 4 bliver stk 4, 5 og 6, nr 7 ændrer affattelsen af 15, stk 1,

14 nr 8 ophæver 22, stk 3, nr 9 ændrer affattelsen af 24, stk 4 og 5, nr 10 indsætter nyt punktum i 24, stk 6, efter 1 punktum, nr 11 ændrer affattelsen af 27, nr 12 indsætter 27 a, nr 13 ophæver kapitel 9, nr 14 indsætter 32, stk 2, nr 15 ophæver 39, nr 16 indsætter 40-44, fastsættes i 5, at loven har virkning fra 1 januar 1994, samt at 1, nr 5, 6 og 9, har virkning for ægtefællepension efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd, der dør 1 januar 1994 eller senere Finansministeriet, den 9 september 1993 Mogens Lykketoft / Lene Larsen Redaktionelle noter I LBK nr 724 af 9 september 1993 indarbejdes LBK nr 573 af 5 august 1991 med senere ændringer Dette fremgår pga en fejl ikke af indledningen 1) Ændret ved lov nr 346 af 2 juni i denne lov er sålydende: Stk 1 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende Stk 2 1, nr 3 og 4, har virkning for personer, som fylder 60 år den 1 juli 1999 eller senere Stk 3 2, nr 6, har virkning for tjenestemænd, som fylder 60 år den 1 juli 1999 eller senere Stk 4 For tjenestemænd, hvis åremålsansættelse er påbegyndt ved lovens ikrafttræden, gælder de hidtidige regler om uansøgt afsked Stk 5 Indtil der med virkning fra den 1 juli 1999 er foretaget udpegning og beskikkelse af dommere og stedfortrædere til Tjenestemandsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret, forbliver de nu siddende medlemmer og stedfortrædere i virksomhed Stk 6 De ved lovens ikrafttræden verserende sager for Tjenestemandsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret skal færdigbehandles efter reglerne i tjenestemandslovens 54 a-54 j, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs 2, nr 13 og 14, henholdsvis reglerne i 1 a og 3-11 i lov om en kommunal tjenestemandsret, som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs 3, nr 3 og ) Ændret ved lov nr 316 af 14 maj i denne lov er sålydende: Stk 1 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende Stk 2 Loven har virkning fra den 1 januar i lov om tjenestemandspension som affattet ved 1, nr 14, har dog virkning fra den 1 januar 1994

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520. Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 520. Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v.

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Finansministeriets regulativ af 15. september 1995

Finansministeriets regulativ af 15. september 1995 Finansministeriets regulativ af 15. september 1995 KAPITEL 1 Pensionsordningens administration 1. Pensionsordningens administration varetages efter nedenstående bestemmelser af Finansministeriet, Økonomistyrelsen,

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 2009 Cirkulære af 18. februar 2009 Perst. nr. 012-09 J.nr. 09-882-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre LBK nr 939 af 16/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7402-0267 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008 2008 Cirkulære af 21. april 2008 Perst. nr. 009-08 PKAT nr. J.nr. 08-882-6 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1.

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. oktober 2004 2004 Cirkulære af 16. februar 2004 Perst. nr. 010-04

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE TDC Pensionskasse Bilag C2 til dagsordenens punkt d. PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE Dette regulativ er vvedtaget på den ordinære generalforsamling i forbindelse med fusionen af KTASTDC Pensionskasse,

Læs mere

Cirkulære om. regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003

Cirkulære om. regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 2003 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 (Til

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse... 3 2. Åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Ægtefæller, registrerede partnere og børn kan have ret til henholdsvis ægtefællepension og børnepension.

Ægtefæller, registrerede partnere og børn kan have ret til henholdsvis ægtefællepension og børnepension. Tjenestemandspension Indhold Hvad er Tjenestemandspension?... 1 Om Tjenestemandspension... 1 Sådan bliver Tjenestemandspension udregnet... 2 Pensionsalder... 2 Skalatrin... 3 Andet... 4 Eksempler på Tjenestemandspension...

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 1999

Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 1999 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende ninger pr.. april (Til samtlige ministerier og pensionsberegnende myndigheder). ninger Den. april forhøjes de pensionsgivende ninger,

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Folketingsvederlag og omkostningstillæg, eftervederlag og pension

Folketingsvederlag og omkostningstillæg, eftervederlag og pension Udvalget for Forretningsordenen 2017-18 B 140 Bilag 2 Offentligt Faktaark Folketingsvederlag og omkostningstillæg, eftervederlag og pension Vederlæggelse af folketingsmedlemmer består af tre elementer:

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Faktaark. Ministervederlag, eftervederlag og pension. Juni Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer:

Faktaark. Ministervederlag, eftervederlag og pension. Juni Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer: Faktaark Juni 2017 Ministervederlag, eftervederlag og pension Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer: 1. Ministervederlag, som ministeren modtager, når pågældende er minister. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv UDKAST TIL NY Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MKG Sagsnr. 2012-00767 Doknr. 137174 Dato 06-09-2013 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 2018

Pensionstabeller. 1. april 2018 Pensionstabeller 1. april 2018 Pensionstabeller 1. april 2018 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

Pensionstabeller. 1. december 2017

Pensionstabeller. 1. december 2017 Pensionstabeller 1. december 2017 Pensionstabeller 1. december 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019

Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019 Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019 Pensionstabeller Pr. 1. oktober 2019 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

Notat om borgmesterpension til en tidligere borgmester, der senere bliver fungerende borgmester i en ny kommune

Notat om borgmesterpension til en tidligere borgmester, der senere bliver fungerende borgmester i en ny kommune Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Mette Kryger Gram Sagsnr. 2019-2259 Doknr. 92705 Dato 09-05-2019 Notat om borgmesterpension til en tidligere borgmester, der senere bliver fungerende borgmester i en

Læs mere

Pensionstabeller. 1. oktober 2018

Pensionstabeller. 1. oktober 2018 Pensionstabeller 1. oktober 2018 Pensionstabeller 1. oktober 2018 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2015. Sagen Regulering

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober 2014. Sagen Regulering

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ?

RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ? SIDE: 1 RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ? TJENESTEMANDSPENSION SIDE: 2 / Vi skal tale om: Rådighedsløn og pension Hvem får tjenestemandspension Det vigtigste redskab Pensionsstørrelsen Nye

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Udkast. 19. august 2004 J.nr Forslag. til

Udkast. 19. august 2004 J.nr Forslag. til Udkast Forslag til 19. august 2004 J.nr. 04-231-2 Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Løn ved nedrykning, tjenestefrihed,

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

I øvrigt gælder de i Tjenestemandsregulativ for amtskommuner af september 1994 fastsatte bestemmelser om afskedigelse under prøveansættelse.

I øvrigt gælder de i Tjenestemandsregulativ for amtskommuner af september 1994 fastsatte bestemmelser om afskedigelse under prøveansættelse. Side 1 Ansættelsesbrev til tjenestemænd [navn m.v.] Dato: [...] J.nr. [cpr.nr.] Sagsbehandler [...] Tlf. [...] [...] Amt ansætter herved Dem[/]dig som 1 [...] på prøve fra den [...] 20[..] med [...] som

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere