Kostens betydning for læring og adfærd hos børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kostens betydning for læring og adfærd hos børn"

Transkript

1 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Udredningsopgave for Fødevarestyrelsen Kostens betydning for læring og adfærd hos børn En gennemgang af den videnskabelige litteratur Institut for Human Ernæring Det Biovidenskabelig Fakultet Københavns Universitet Januar 2009

2 Kostens betydning for læring og adfærd hos børn 1. Forord 3 2. Resumé 4 3. Summary 8 4. Kommissorium Indledning 13 Læring, adfærd og kognitiv funktion 13 Medieomtale af enkelt studier om kost og kognitive funktioner 14 Hjernens behov for næring 14 Mekanismer Afgrænsning 17 Aldersgruppe 17 Raske børn 18 Kosten 18 Kost og miljø 19 Industrialiserede lande 19 Andre effekter af måltidsordninger Metoder til vurdering af eksponering: Kosten 20 Observationelle versus randomiserede studier 20 Blindede randomiserede studier 21 Clusterrandomiserede studier Metoder til vurdering af udfaldsmål: Læring og adfærd 24 Kognitive funktioner, læring og adfærd 24 Metodeovervejelser ved måling af kognitive funktioner og adfærd Det samlede kost- og væskeindtag 33 Det samlede kostindtag 33 Væskeindtag Morgenmad 35 Observationelle studier 36 Morgenmadsklubber på skoler 37 Interventionsstudier: morgenmad versus faste 41 Interventionsstudier: morgenmadens energiindhold 42 Interventionsstudier: morgenmadens proteinindhold 44 Interventionsstudier: morgenmadens glykæmiske indeks 44 Morgenmad og overvægt Frokost Mellemmåltider Sukker Tilsætningsstoffer Koffein Mikronæringsstoffer 60 Supplementering med jern 61 Supplementering med flere mikronæringsstoffer Fiskeolie Overvægt og læring 67 1

3 Overvægt blandt børn 67 Mekanismer for en sammenhæng mellem overvægt og kognitiv funktion 68 Longitudinelle undersøgelse af overvægt og kognitiv funktion 69 Tværsnitsundersøgelser af overvægt og kognitiv funktion 69 Overvægt og karakterniveau i skolen Konklusion Forkortelser Ordliste Referencer 77 2

4 1. Forord Denne rapport er udarbejdet fra maj 2008 til januar 2009 som en udredningsopgave, udbudt af Fødevarestyrelsen i januar Baggrunden var en bevilling fra Direktoratet for FødevareErhverv (nu Fødevareerhverv), som er en del af Fødevareministeriet. I udbudsmaterialet blev der lagt op til en rapport inden for det overordnede emne madens betydning for læring og adfærd med særlig fokus på børn og unge. Baggrunden var en erkendelse af, at der ikke fandtes en nyere videnskabelig litteraturgennemgang af området. Der blev i udbudsmaterialet nævnt flere forslag til emner, men den endelige udvælgelse blev lagt ud til tilbudsgivers vurdering af, hvilke emner der var litteratur nok til at kunne behandle. Forfatterne til denne rapport er ansat ved Institut for Human Ernæring, Det Biovidenskabelige Fakultet og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, begge ved Københavns Universitet. De valgte i enighed med Fødevarestyrelsen at fokusere udelukkende på børn, primært i skolealderen, men at belyse mange forskellige områder af kosten - fra næringsstofniveau til måltidsmønstre. Rapporten er struktureret med separate afsnit, der beskriver betydningen af den samlede kost, morgenmad, frokost, mellemmåltider, sukker, tilsætningsstoffer, mikronæringsstoffer, fiskeolie og overvægt for den kognitive funktion eller adfærd. For flere af emnerne gælder, at litteraturen er så begrænset, at der ikke kan drages en egentlig konklusion, for eksempel om betydningen af skolefrokostordninger, men det vurderes væsentligt at afdække, hvor der især mangler yderligere viden. I forhold til en samfundsmæssig investering i forskellige måltidsordninger i skoler er det nyttigt at vide, hvilke effekter, der kan forventes. Det er ønsket, at rapporten kan indgå i sådanne overvejelser, men det bør selvfølgelig være en vurdering, der også tager højde for andre effekter end læring, for eksempel risikoen for overvægt. 3

5 2. Resumé Rapporten er en gennemgang af den videnskabelige evidens for kosten betydning for børns læring og adfærd. Det er sparsomt, hvad der findes af studier på området, og studierne varierer desuden, både med hensyn til den undersøgte kost (eksponering) og de anvendte mål for læring og adfærd (udfaldsmål). Dermed er der ikke belæg for stærke entydige konklusioner inden for de emner, rapporten belyser. Der er lagt vægt på primært at medtage studier fra lande, der er sammenlignelige med danske. Kun enkelte studier fra udviklingslande er taget med for at illustrere specielle effekter. Med hensyn til kosten er det effekten af en almindelig sund kost, svarende til de officielle anbefalinger, der er i fokus. Rapporten gennemgå de måltids- og kostfaktorer, der er fundet studier om. Det spænder fra det samlede kostindtag til bestemte mikronæringsstoffer. Der er fokus på børn i skolealderen, men de få studier, der er fundet om børn i børnehavealderen, er også med. Desuden er der fokus på børn, der er raske. Det betyder, at studier med børn, der har diagnosticerede adfærdsforstyrrelser eller sygdomme som for eksempel allergi, ikke er taget med. Ud fra et teoretisk synspunkt er der ingen tvivl om, at randomiserede studier evidensmæssigt skal vægtes højere end observationelle studier. Kostinterventioner kan kun blindes, hvis det drejer sig om enkelte mikronæringsstoffer eller tilsætningsstoffer. Derfor vil børn, der deltager i interventionsstudier, ofte vide, at de får en anden kost end normalt, og deres forventninger kan derfor også spille ind. De studier, rapporten refererer, har brugt mange forskellige studiedesign, spændende fra observationelle studier, hvor børn er interviewet om deres normale kost, til mere kliniske studier med meget standardiserede forhold, hvor børnene og deres omgivelser ikke ved, om de får et bestemt tilskud. Der fokuseres i rapporten på målbare effekter af kosten i forhold til læring og adfærd. Adfærd er et bredt begreb, som handler om væremåde, opførsel og reaktioner. Læring er defineret som en relativt varig adfærdsændring som et resultat af erfaring og øvelse. Læring og adfærd er afhængig af de kognitive funktioner, som er de processer i hjernen, der er involveret i at opfatte, bearbejde, lagre og gengive information. Den betydning, kosten har for læring, er i de gennemgåede studier undersøgt ved at se på for eksempel børnenes læseog regnefærdigheder og ved at se på deres kognitive funktioner og adfærd. Flest studier har undersøgt effekten af relativt kortvarige kostændringer på bestemte kognitive funktioner indenfor kategorierne hukommelse, opmærksomhed og koncentrationsevne. 4

6 Der er kun fundet et enkelt studie om sammenhængen mellem børns samlede kost og deres kognitive funktion. Det var et observationelt veludført studie som, efter at have kontrolleret for relevante faktorer, fandt en stærk sammenhæng mellem en sund kost og gode læse- og skrivefærdigheder. Et meget lavt væskeindtag kan sandsynligvis medføre kognitive forstyrrelser, men det er ikke undersøgt, om det er et problem, at børn i løbet af for eksempel en skoledag ikke får nok at drikke. Morgenmadens betydning for den kognitive funktion er det område, der er undersøgt i flest studier. At springe morgenmaden over er hos børn ofte sammenfaldende med en samlet mere usund kost også resten af dagen, og ses oftest hos børn fra mindre velstillede socioøkonomiske forhold. I forhold til, at det ofte anses for veldokumenteret, at manglende morgenmad er forbundet med nedsat kognitiv funktion, er det overraskende, så få studier, der har undersøgt det. De eksisterende studier tyder dog på, at ingen morgenmad eller morgenmad med et energiindhold langt under anbefalingerne nedsætter nogle kognitive funktioner i løbet af formiddagen for yngre skolebørn. Derimod er der ingen studier af ældre skolebørn og unge, der har kunnet bekræfte dette. De ældre skolebørn er derfor muligvis ikke så påvirkelige af manglende morgenmad. For yngre skolebørn er der også studier, der tyder på, at morgenmad med et lavt indhold af hurtigomsættelige kulhydrater (et lavt glykæmisk indeks, GI) har en gavnlig effekt på nogle kognitive funktioner om formiddagen. Det er ikke undersøgt blandt ældre skolebørn. I USA er der en udbredt tradition for gratis morgenmad inden skolestart, og ifølge nogle studier har det en positiv effekt på elevernes faglige niveau. Det er dog typisk studier fra amerikanske lavindkomstområder, som ikke er direkte sammenlignelige med danske forhold. Der findes en del viden om de effekter af skolefrokostordninger, der observeres af for eksempel lærere, men den objektive videnskabelige litteratur er meget begrænset. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om indførsel af den type ordninger kan forventes at påvirke den kognitive funktion hos eleverne. Der er nogle studier af effekten af mellemmåltider. De tyder alle på en positiv effekt på hukommelse og opmærksomhed af et øget energiindtag om formiddagen eller om eftermiddagen. Effekten af formiddagsmåltidet fandtes kun hos børn, der havde fået morgenmad med et lavt energiindhold. Mellemmåltider i skoler er et område, som bør undersøges nærmere. 5

7 Det er en udbredt opfattelse, at et højt sukkerindtag hos børn medfører en hyperaktiv adfærd. Dette har ikke kunnet bekræftes, men det er hovedsageligt undersøgt i en række ældre studier, som har været gennemført i en forventning om en negativ effekt. Det er muligt, at forældrenes forventning om en negativ adfærd hos deres børn efter et højt sukkerindtag er årsagen til den gængse opfattelse. Det tyder på, at blandinger af konserveringsmidlet natriumbenzoat og nogle kunstige farvestoffer kan medføre hyperaktiv adfærd hos børn. Det er ikke afgjort, om denne effekt kun skyldes et eller flere af stofferne eller skyldes en kombination af flere af stofferne. Et højt indtag af koffein kan medføre uro og irritabilitet. Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn og unge ikke indtager mere end 2,5 mg koffein per kg kropsvægt. Med hensyn til mikronæringsstoffer sikrer en kost, svarende til de officielle anbefalinger, med få undtagelser et tilstrækkeligt indtag. Under danske forhold er alvorlig mangel på mikronæringsstoffer, der giver anledning til sygdomme, derfor meget sjælden, men en ensidig kost vil kunne resultere i et indtag under det anbefalede. Det relevante spørgsmål er derfor, om en lettere mangel på mikronæringsstoffer har en effekt på den kognitive funktion. De eksisterende studier har fokuseret på effekten af et jerntilskud eller et samlet tilskud af flere mikronæringsstoffer. For jern tyder begge de relevante studier på, at et tilskud medfører en gavnlig kognitiv effekt hos store børn med lav jernstatus. Med hensyn til tilskud af en række forskellige typer af multivitaminmineral tabletter tyder flere, lidt ældre, studier på en gavnlig kognitiv effekt, som er mest udtalt hos de børn, der før tilskuddet fik en kost med et lavt indhold af mikronæringsstoffer. Det var primært i ikke-sproglige test, at der fandtes en effekt af et tilskud af mikronæringsstoffer. Fiskeolie har et højt indhold af langkædede fedtsyrer, som findes i høj koncentration i hjernen. Der er meget interesse for, om fiskeolie kan have en gavnlig effekt hos børn med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Litteraturen om børn med ADHD og fiskeolie gennemgås ikke grundigt i nærværende rapport. Betydningen af fiskeolie for raske børn er kun undersøgt i to studier, hvoraf det ene viste en gavnlig effekt i en ud af flere kognitive test. Overvægt er et udbredt problem blandt børn i Danmark, og flere studier viser, at overvægtige børn klarer sig dårligere i skolen og klarer kognitive test dårligere end normalvægtige børn. Det kan være begrundet i både biologiske, ernæringsmæssige og psykosociale mekanismer. Overvægt og kognitiv funktion indgår formentligt i et komplekst samspil med andre 6

8 livsstilsfaktorer og selvværdsfølelse. I dette samspil er det uvist, hvad der er årsag, og hvad der er virkning - samt hvilken rolle kosten har. Det er således også uvist, om overvægten medfører en nedsat kognitiv funktion. Nogle studier har undersøgt om, kostinterventioner havde samme betydning for alle de inkluderede børn. De tyder på, at det især er de børn, som i forvejen får den mest usunde kost, der opnår en gavnlig effekt, hvilket giver god mening. Af samme årsag må man også forvente, at denne gruppe af børn vil opleve en gavnlig effekt ved indførsel af måltidsordninger. Samlet konkluderes, at den videnskabelige litteratur er meget begrænset. Ud fra den eksisterende litteratur kan det forsigtigt konkluderes, at kosten har betydning for læringen hos danske børn, fordi usund kost kan have en negativ indvirkning. Med en usund kost forstås en kost, der afviger væsentligt fra de officielle kostråd og næringsstofanbefalinger. 7

9 3. Summary The report is a literature review of the scientific evidence for an association between children s diet and their behaviour and learning. There is a lack of studies within the area, and the existing studies vary with respect to the investigated dietary factors (the exposure) and the measures of learning and behaviour used as outcome. Therefore, there is not sufficient evidence to support strong conclusions within any of the areas discussed in the report. The focus of the report is studies from countries comparable to Denmark, but a few studies from developing countries are included. With respect to the diet, the focus is on a normal healthy diet in accordance with official Danish recommendations. The dietary factors being discussed reflect the existing literature, which include studies focusing on total dietary intake and studies focusing on the effect of specific single micronutrients. Children of school age are the primary focus, but the few existing studies of preschool children are also included. Furthermore, the focus is on healthy children, and consequently studies of children based with diagnosed behaviour disorders or diseases such as allergy have not been included. From a theoretical point of view, there is no doubt that randomized studies provide stronger evidence than observational studies. Dietary interventions can only be blinded for specific factors, like a single micronutrient or food additives. Interventions such as free school meals cannot be blinded, and it will therefore always be a problem that the findings may be influenced by the expectations of the children and their surroundings. The studies included in the report are based on different designs from observational studies to standardized clinical studies with blinding. The focus of the report is on measurable effects of diet on behaviour and learning. Learning is a relatively stable permanent change in behaviour as a result of experience and practice. Behaviour and learning are dependent on cognitive functions, which are the brain processes involved in recognising, processing, storing, and reproducing information. In the included studies the influence of the diet on learning are measured by the children s academic performance in skills such as reading and writing, or by tests of specific cognitive functions. Most of the studies have explored the effect of relatively short dietary interventions on specific cognitive functions such as memory and attention. 8

10 Only one study has been found on the association between the habitual diet of children and their learning. It was an observational, but well-performed study, adjusting for several potential confounders. A strong association between a healthy diet and good reading and writing skills was found. A very low fluid intake may cause cognitive disturbances, but whether drinking too little during a school day influences learning has not been investigated. Breakfast seems to be one of the most studied dietary factors with respect to learning. Skipping breakfast is associated with a more unhealthy overall diet and most often occurs among children from a lower socioeconomic background. Given the normal assumption that skipping breakfast is associated with a lower cognitive performance, surprisingly few studies have actually explored this. The existing studies do, however, suggest that skipping breakfast or having a breakfast with very low energy content is associated with an adverse effect on some cognitive functions during the morning, but only for younger school children. Older school children may not be as sensitive to skipping breakfast. For younger school children, there are also some studies suggesting that a breakfast with a low glycemic index has a beneficial effect on some cognitive functions during the morning. This has not been explored in older children. In the US, there is a well-established tradition of serving free breakfast before school start, and according to some studies, this has a positive effect on the academic performance of the children. These studies are, however, from low-income areas and it is not known whether the results may be generalized to Danish conditions. Scientific literature addressing the effects of school lunches is almost non-existent, and it is therefore not possible to evaluate the cognitive and behavioural effects that can be expected from introducing lunch meals in schools. Some studies of snacking in the midmorning and mid-afternoon suggest a beneficial effect on memory and attention. An effect of the midmorning snack was only found among children with a very low energy intake at breakfast. Snacks in schools are an area that deserves further attention. It is a common belief that a high sugar intake causes hyperactivity among children, but this is not supported by the existing studies, of which the majority is old. Negative parental expectations may partly explain the common belief of adverse effects of high doses of sugar. It appears that an intake of a mixture of the food preservative sodium benzoate and some artificial food colours causes hyperactive behaviour in healthy children. However, it has not 9

11 been explored whether this effect was caused by one of the additives or by a combination of several substances. A high intake of caffeine may cause anxiety and irritability. The Danish Veterinay and Food Administration recommends that children and adolescence do no intake more than 2.5 mg Caffeine per kg body weight per day. With respect to micronutrients, a diet corresponding to official Danish recommendations ensures, with few exceptions, that intake is sufficient. Severe lack of micronutrients causing disease is therefore rare in Denmark, but a very unbalanced diet may cause an intake below the recommendations. The relevant question is therefore whether less severe lack of micronutrients may influence cognitive function. The existing studies have focused on the effect of supplementation with iron or a supplement with several micronutrients. For iron, two relevant studies both suggest that a supplement has beneficial effects on cognitive function in iron deficient children. With respect to supplementation with several micronutrients, several older studies suggest a positive effect on cognitive function that is most pronounced among children who received a diet with very low micronutrient content before the supplementation. The observed effects were primarily seen in non-verbal tests. Fish oil has a high content of long-chained fatty acids that are found in high concentrations in the brain. Much interest has focussed on whether fish oil has a beneficial effect for children with ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), but this literature is not reviewed in the report. The influence of fish oil on healthy children has only been explored in two studies, of which one reported a beneficial effect on one of several cognitive effect measures. Overweight is a widespread problem in Denmark, and several studies suggest that overweight children perform less well in cognitive tests. This may reflect biological, nutritional or psychosocial factors. Overweight and cognitive function probably interact with other life style factors and self-esteem and this makes it difficult to evaluate the pattern of causes and effects. Thus, it is not known whether overweight has a negative influence on cognitive function. Some studies have investigated whether dietary interventions affect all participating children in the same way. It appears that the largest beneficial effect may be observed in children with the poorest habitual diet. This group may also be expected to benefit most from interventions such as the provision of school meals. 10

12 It is concluded that the scientific literature is very limited. Based on the existing literature it can cautiously be concluded that the diet has an influence on learning for Danish children because a very unhealthy diet will have a negative influence. In this context, an unhealthy diet is a diet that deviates strongly from the official recommendations. 11

13 4. Kommissorium Kommissorium for arbejdsgruppen blev defineret med baggrund i udbudsmateriale fra Fødevarestyrelsen og forfatternes tilbud. På baggrund af den videnskabelige litteratur ønskes en afdækning af kostens betydning for læring og adfærd blandt børn i skolealderen. De mere specifikt udvalgte emner som belyses, er udvalgt ud fra, hvad der er litteratur om, og omfatter: Den samlede kost, morgenmad, frokost, mellemmåltider, sukker, tilsætningsstoffer, mikronæringsstoffer, fiskeolie og overvægt. Arbejdsgruppen bestod af: PostDoc, cand. scient. ph.d. Lene Schack-Nielsen Lektor, læge, ph.d. Christian Mølgaard Cand.psych. ph.d. Mette Underbjerg Lektor, cand.psych. Erik Lykke Mortensen Professor, overlæge, dr. med. Kim Fleischer Michaelsen 12

14 5. Indledning Der er stor offentlig interesse for, om børns læring og adfærd kan forbedres, hvis de får en sund kost. Der er flere eksempler på enkeltstudier, som har påvist en markant gavnlig effekt af en sund kost på kognitiv funktion eller adfærd. Ved en meget mangelfuld kost som for eksempel i udviklingslande vil en forbedring af kosten til det anbefalede indtag af næringsstoffer, medføre en forbedret kognitiv funktion. Denne rapport giver en samlet litteraturgennemgang med fokus på forhold, som er sammenlignelige med danske forhold. Både biologiske og psykosociale forhold kan være årsag til en sammenhæng mellem kost og kognitiv funktion. Læring, adfærd og kognitiv funktion Samfundsmæssigt er det vigtigt at vurdere, om man kan forvente, at for eksempel skolemadsordninger vil forbedre skolebørns læring. Begreberne adfærd og læring defineres nærmere i afsnit 8. Overordnet handler adfærd om et barns væremåde og dets aktioner og reaktioner i forhold til omgivelserne. Læring drejer sig om varige ændringer i adfærd som følge af erfaring eller øvelse. I en skolemæssig sammenhæng kan det være tilegnelse af faktuel viden, men også evnen til at lære metoder i forhold til for eksempel matematikopgaver og læsning. Læring er hjernemæssigt en kompleks proces, som er afhængig af mange forskellige kognitive funktioner a som for eksempel: Opmærksomhed Sprogfunktion (forståelse og brug af sproget) Visuel funktion (evnen til at bearbejde synsindtryk) Forarbejdningshastighed Hukommelse. Vurdering af læring kan omfatte: Undervisningens produkter i form af karakterniveau og faglige test Kognitive funktioner med betydning for læring a Kognitive funktioner er de mentale processer i hjernen, der er basis for, at vi kan tænke, tale og problemløse 13

15 Sidstnævnte er en mere indirekte måde at undersøge læring på, fordi det ikke er de kognitive funktioner, der i sig selv er af interesse, men deres betydning for læringsevnen. Rapporten beskæftiger sig med læring, vurderet ved begge disse metoder, men størstedelen af de inkluderede studier berører dog kognitive funktioner. En væsentlig årsag til det er, at det ofte er korttidseffekter af måltider, der undersøges, som eksempelvis betydningen af at spise forskellige slags morgenmad over en kortere periode. Her kan man ikke i løbet af studieperioden forvente, at der kan ses en forskel på karakterniveau eller faktuel viden. I stedet vil det være muligt at vise effekter for kognitive funktioner i forhold til for eksempel koncentrationsevne og hukommelse. På denne baggrund bruger rapporten primært udtrykket kognitive funktioner, når resultater af specifikke studier refereres. Der indgår flere studier, som både foretager en vurdering af fagligt niveau og test af specifikke kognitive funktioner, så opdelingen er ikke skarp. Typisk vil en evaluering af eksempelvis en morgenmadsordning, som omfatter mange børn, være baseret på oplysninger, som skolerne alligevel indsamler som karakterniveau og fremmøde. I mindre undersøgelser, hvor de enkelte børn følges nøje, vil der derimod ofte indgå en række specifikke kognitive test. Flere test, for eksempel relateret til talopgaver, kan på samme måde siges både at være et udtryk for fagligt niveau og kognitiv funktion. Medieomtale af enkelt studier om kost og kognitive funktioner Flere videnskabelige artikler, som har fundet en effekt af kosten på kognitive funktioner eller adfærd, har fået meget omtale. Det gælder for eksempel et engelsk studie af fanger, som fik færre disciplinære straffe på grund af aggressiv adfærd, efter de havde fået et tilskud af mikronæringsstoffer og langkædede fedtsyrer 1. Et amerikansk studie har vist, at et tilskud af jern til piger medførte en positiv kognitiv effekt 2. Der mangler dog stadig en samlet gennemgang af den videnskabelige litteratur, udført under forhold, der er sammenlignelige med danske. I studier fra udviklingslande er der ikke tvivl om, at alvorlig fejlernæring eller direkte underernæring påvirker børns mentale funktion negativt. Det er mere usikkert, om der også kan være en effekt hos danske børn, og det er ikke undersøgt i danske studier. Hjernens behov for næring Hjernen har som resten af kroppen brug for næringsstoffer i form af makronæringsstoffer (fedt, protein og kulhydrat), vitaminer, mineraler, essentielle aminosyrer og essentielle fedtsyrer. Hjernen har brug for disse næringsstoffer til opbygning og opretholdelse af dens struktur samt for at fungere normalt. Ved mangel på næringsstoffer prioriterer kroppen ofte hjernen i forhold til andre organer, også selvom det kan betyde, at disse organers funktion 14

16 bliver svækket 3. Som energikilde bruger hjernen primært glukose, og hjernens egne glukosedepoter er meget små og rækker kun til ca. 10 min. I hvile er hjernen hos voksne ansvarlig for ca. 20 % af kroppens energiforbrug, selvom den kun vejer ca. 2 % af kropsvægten 4. Børn har relativt større hjerner og også et større energiforbrug i forhold til hjernens størrelse end voksne 5. Børn kan derfor være mere afhængige af en konstant glukosetilførsel til hjernen 6 Mekanismer Kosten kan formentlig påvirke den kognitive funktion via forskellige biologiske mekanismer på flere niveauer. Disse mekanismer kan påvirkes af næringsstoffer, som indgår i hjernens struktur eller metabolisme. Herudover kan maden, inden den spises, stimulere både syn og lugtesans og dermed påvirke hjernens emotionelle tilstand. Desuden stimulerer maden i mave-tarmsystemet frigivelse af en række hormoner og peptider, som menes at påvirke hjernen, især med det formål at regulere, hvor meget man spiser. Neurale netværk i hjernen med betydning for regulering af fødeindtagelse er tæt forbundne med neurale netværk af betydning for følelser, belønning og kognition 7. Udover disse biologiske mekanismer kan en række psykosociale faktorer spille en rolle som skitseret i nedenstående figur. Figuren viser, hvilke mekanismer, der kan være involveret i eventuelle effekter af madordninger på skoler. Rapporten fokuserer på sammenhængen mellem kost og læring, mens mekanismerne ikke beskrives nærmere. En mekanisme kunne for eksempel være, hvis der som følge af en utilstrækkelig kost opstår træthed, som så nedsætter læringsevnen. 15

17 Kognitiv funktion (korttidseffekt) Deltagelse i skolemadsordning Kostindtag Opførsel i skolen (korttidseffekt) Læring Hjernens udvikling og funktion (langtidseffekt) Psykosociale faktorer Figur 1. Oversigt over, hvordan en skolemadsordning kan have betydning for børns læring. Madordningen vil formentlig påvirke børnenes kostindtag, hvilket kan have korttidseffekter, det vil sige effekter umiddelbart efter måltidet, både med hensyn til børnenes kognitive funktion og deres adfærd. Over tid vil dette kunne have betydning for børnenes læring. En anden mekanisme er, at kosten sikrer næringsstoffer til optimal udvikling og funktion af hjernen, hvilket også må forventes at påvirke børns læring. En skolemadsordning kan også tænkes at have betydning for en række psykosociale faktorer, for eksempel i form af et godt socialt samvær omkring et måltid, som også kan tænkes at have betydning for børnenes efterfølgende læring. 16

18 6. Afgrænsning Rapporten fokuserer på kostens betydning for den kognitive funktion hos skolebørn fra befolkninger under socioøkonomiske forhold, der svarer til de danske. Rapporten koncentrerer sig om betydningen af de næringsstoffer, man får gennem en normal kost, men medtager også en del studier af effekter, der er opnået gennem kosttilskud. Det er specielt målbare effekter i form af præstationer på forskellige kognitive test, der vurderes. Aldersgruppe Rapporten fokuserer på børn i skolealderen, fordi denne aldersgruppe er den mest relevante med hensyn til måltidsordninger i skoler og institutioner. Desuden findes der også flest studier med denne aldersgruppe. Der findes få relevante studier, som inkluderer børn ned til 3-årsalderen, og de er også taget med. Når der ikke findes videnskabelig litteratur om betydningen af kost i daginstitutioner, inklusive vuggestuer, skyldes det formodentlig i høj grad, at ikke mange andre lande har tradition for, at så stor en andel af småbørn passes i offentlige institutioner, som det er tilfældet i Danmark. Ud over skolealderen er der også interesse for ernæringens betydning for den kognitive funktion i andre livsfaser. Hjernens største vækst finder sted i sidste del af fosterlivet og de første to leveår - derfor er denne periode formentlig særlig sårbar. Fra udviklingslande er det velkendt, at jern- og iodmangel i fosterstadiet og de første leveår er skyld i permanent nedsat kognitiv funktion 3, 8. I de første leveår er der også megen interesse for betydningen af amning. Mange studier har vist, at de børn, der bliver ammet, har en lidt bedre kognitiv funktion end dem, der får modermælkserstatning 9, 10. Effektens størrelse svarer til et par point på en intelligensskala med et gennemsnit på 100. Det er sandsynligt, at årsagen er indholdet af den langkædede flerumættede n-3 fedtsyre dokosahexaensyre (DHA) i modermælk. For ældre mennesker er det muligt, at en lettere mangel på mikronæringsstoffer 3, 11 og langkædede flerumættede fedtsyrer a12 medvirker til et fald i kognitiv funktion. Det er også anslået, at ernæringen kan have betydning ved udviklingen af Alzheimers sygdom, idet en a Mere specifikt n-6 fedtsyren arakidonsyre og n-3 fedtsyren dokosahexaensyre. 17

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen (formand) Arne Astrup Gitte Laub Hansen

Læs mere

Fysisk aktivitet og kosttilskud. præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister

Fysisk aktivitet og kosttilskud. præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister Fysisk aktivitet og kosttilskud præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister Fysisk aktivitet, kosttilskud og sportsprodukter præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister En rapport

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen

Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Udarbejdet af: Vejleder: Bodil Havelund Lykkegaard Marie Ernst Christensen Resumé: Dannelsen af barnets kostvaner i familier med lav socioøkonomisk

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Maddannelse, madmod og madglæde. Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik?

Maddannelse, madmod og madglæde. Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen Maddannelse, madmod og madglæde Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

transfer mellem uddannelse og arbejde

transfer mellem uddannelse og arbejde transfer mellem uddannelse og arbejde V i d e n d e r v i r k e r Af Bjarne Wahlgren K ø b e n h a v n A u g u s t 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under ledelse

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Transfer mellem uddannelse og arbejde

Transfer mellem uddannelse og arbejde Transfer mellem uddannelse og arbejde Bjarne Wahlgren København august 2009 Forord Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik

En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik Hvad er baggrunden for deres adfærd, og er de klar over eventuelle skadevirkninger på hørelsen?

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

NY CP. Cerebral Parese med nye øjne 2. Peder Esben. ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1

NY CP. Cerebral Parese med nye øjne 2. Peder Esben. ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1 NY CP Peder Esben Cerebral Parese med nye øjne 2 ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1 INDHOLD Forord Resumé CP:Centrets virksomhed og resultater Fra den store verden

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN

Læs mere