Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning"

Transkript

1 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

2 Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens tre faser: Planlægning, gennemførelse og evaluering 14 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Grafisk tilrettelæggelse og design: Liebling ISBN: Elektronisk ISBN: Udgivet af Undervisningsministeriet 2014

3 Når jeg indleder et undervisningsforløb, så skaber jeg mig et klart billede af, hvad eleverne skal vide og kunne ved afslutningen af forløbet. Det billede holder jeg mig for øje. Det styrer alle de undervisningsmæssige beslutninger, jeg træffer, og hjælper mig til at bruge tiden klogt og til at vise mine elever, hvad jeg forventer af dem. (Lærer som arbejder med læringsmål) Læringsmålstyret undervisning handler om, at læreren hele tiden sætter sig mål for, hvad eleverne skal lære, og løbende gennem undervisningsforløbet justerer kursen ud fra målene. Målene tydeliggør over for eleverne, hvad de skal lære, og undervejs drøfter læreren og de enkelte elever, hvordan det går med at nå målene. De nye Fælles Mål er læringsmål, der skal understøtte læringsmålstyret undervisning. Og hvorfor læringsmålstyret undervisning? Fordi det virker. Vidensportalen skal være en hjælp til læreren i arbejdet med systematisk brug af læringsmål og de forenklede Fælles Mål. Denne folder giver en kort introduktion til arbejdet med læringsmålstyret undervisning og de nye Fælles Mål og eksempler på, hvordan man kan arbejde med læringsmål. Læs mere på Undervisningsministeriet lancerer den 4. august 2014 en dynamisk vidensportal. Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen 3

4 Fælles Mål Fælles Mål blev indført første gang i 2003 og fastsætter de nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner. Fælles Mål er bindende mål og skal være styrende for undervisningen i Folkeskolen. De nye Fælles Mål er en del af folkeskolereformens målsætning om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. I modsætning til Fælles Mål fra 2009, som beskriver, hvad undervisningen skal indeholde, er de forenklede Fælles Mål af læringsmål, der tager udgangspunkt i, hvad eleven skal lære. De forenklede Fælles Mål skal hjælpe lærerne med i højere grad at arbejde systematisk med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. De nye mål og den målstyrede undervisning er en videreførelse af det paradigmeskift, der blev lagt op til i 1993 om, at undervisningen skal tage afsæt i læringsmål for den enkelte elev. Mål har betydning for elevernes læring Baggrunden for ændringen af de Fælles Mål er, at vi fra international forskning ved, at arbejdet med mål, evaluering og feedback har stor betydning for elevernes læring. Klare og præcise læringsmål er med til at give læreren et tydeligt billede af, hvad eleverne skal lære og billedet skal være styrende for de undervisningsmæssige beslutninger. Samtidig er tydelige læringsmål med til at gøre det klart for eleverne, hvad de skal lære, og de kan følge med i deres egen læringsfremgang. Det er med til at motivere eleverne og gøre dem bevidst om betydningen af deres egen aktive medvirken. Indholdet i fag og emner bliver ikke ændret. Fagene er dog blevet ajourført, hvor de var utidssvarende. Fælles Mål i skoleåret 2014/15 og 2015/16 De nye mål gælder fra skoleåret 2015/16, så skoler og kommuner har tid til at forberede sig på at arbejde med de nye mål. For nye fag gælder de nye Fælles Mål dog allerede fra skoleåret 2014/15. Det drejer sig om fagene: Håndværk og design, madkundskab, de fremrykkede fremmedsprog, valgfaget medier samt det obligatoriske emne uddannelse og job. På ministeriets hjemmeside uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/ Faelles-Maal kan du finde en udtømmende oversigt over, hvilke mål der gælder for skoleåret 2014/15 og hvilke for 2015/16. Skoler og kommuner, der ønsker at anvende de nye Fælles Mål i skoleåret 2014/15 enten i alle eller i nogle fag, kan søge dispensation hos Undervisningsministeriet. Ansøgningerne behandles løbende. Undervisningsministeriet har lanceret et udviklingsprogram for kommuner og skoler, som ønsker at modtage vejledning om arbejdet med Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning generelt og i forhold til fagene. Over 330 skoler fra 58 kommuner har inden sommer ferien meldt sig til første runde af udviklingsprogrammet, som går i gang ved skolestart 2014/15. Skoler og kommuner, der ønsker at bruge de nye mål fra januar 2015, kan søge om at deltage i anden runde af udviklingsprogrammet. Ansøgningsfristen meldes ud i efteråret på læringskonsulenternes hjemmeside laeringskonsulenterne. Mål, evaluering og feedback har stor betydning for elevernes læring 4 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen

5 Hvad er nyt ved de nye Fælles Mål? Få overordnede kompetencemål De nye mål består af få, overordnede kompetencemål. Kompetencemålene svarer til de tidligere trinmål og beskriver, hvad eleverne skal kunne på fagenes gældende trin. Kompetencemålene skal give lærerne overblik over faget og danne grundlag for dialog med både skolens medarbejdere og forældrene om elevens læring. Der er ikke ændret ved fagenes trin. Fremover vil der kun være trinmål, idet slutmålene udelades. Færdigheds- og vidensmål De overordnede kompetencemål er bygget op af færdigheds- og vidensområder, som består af konkrete mål, der beskriver de færdigheder og den viden, eleverne skal tilegne sig frem mod kompetencemålet. Færdigheds- og vidensområderne sikrer en systematik mellem det, eleven skal kunne, og undervisningens indhold. Faser Målene opstilles i faser, som tydeliggør den udvikling, eleven skal igennem i trinforløbet i faget. Faserne er ikke knyttet til bestemte klassetrin. Det er op til læreren at tilrettelægge undervisningen inden for et trinforløb. Mål for alle elever De nye Fælles Mål er ligesom Fælles Mål 2009 mål for alle elever. Ifølge 7-trinsskalaen skal elever, som leverer en fremragende præstation, der på udtømmende vis opfylder målene, have højeste karakter. De nye mål er derfor formuleret på et taksonomisk niveau, der ligger over middel. Opmærksomhedspunkter og udfordringsopgaver Det er vigtigt, at der er fokus på både de fagligt svage og dygtige elever i folkeskolen, hvis alle elever skal blive så dygtige, som de kan. I de nye Fælles Mål i dansk, matematik og børnehaveklassen er der indført opmærksomhedspunkter inden for kerneområder, som forskningen viser, er grundlæggende for, at eleverne kan følge med i alle fag. Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede minimumsniveau inden for målene for, at eleven kan følge med i undervisningen. Hvis en elev ikke når det niveau, der er beskrevet i opmærksomhedspunktet, skal læreren gå i dialog med skoleledere og skolens ressourcepersoner om, hvordan eleven kan hjælpes. Til de fagligt dygtigste elever er der i det vejledende materiale udarbejdet et eksempel til hvert færdigheds- og vidensmål på en udfordringsopgave, som læreren kan bruge eller lade sig inspirere af i undervisningen af de dygtigste elever. Få overordnede kompetencemål skaber overblik over faget Kompetencemålene er nedbrudt i konkrete færdigheds- og vidensmål, der beskriver de færdigheder og den viden, som eleverne skal tilegne sig frem mod kompetencemålet Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen 5

6 Forenklede Fælles Mål består ligesom Fælles Mål 2009 af tre dele. 1) Fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (i udvalgte fag også opmærksomhedspunkter og kanonliste). 2) Vejledende læseplan. 3) Vejledende materiale: Undervisningsvejledning for faget og inspirationsmateriale til færdigheds- og vidensmål i faget (læringsmål for undervisningsforløb, tegn på læring og udfordringsopgaver). Tværgående emner Der er tre tværgående temaer i de nye mål, som læreren skal indtænke i undervisningen: It og medier, sproglig udvikling samt innovation og entreprenørskab. Temaerne er indarbejdet i målene, og der er udarbejdet undervisningsvejledninger til de tre temaer. Inspirationsmateriale til alle mål Som noget nyt er der til hvert færdigheds- og vidensmål i alle fag og emner udarbejdet inspiration til, hvordan læreren systematisk kan arbejde med læringsmål i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen ud fra det konkrete læringsmål. Inspirationseksemplerne kan findes på ministeriets vidensportal. Vidensportal Som del af de nye Fælles Mål lancerer Undervisningsministeriet en dynamisk vidensportal, der skal være en hjælp til lærerne i arbejdet med læringsmål og de nye Fælles Mål. Vidensportalen er bygget op efter tankegangen om målstyret undervisning, hvor der arbejdes systematisk med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. På vidensportalen kan man finde eksempler og inspiration til alle faserne i arbejdet med læringsmål. Ud over de nye mål og inspirationseksempler indeholder vidensportalen de vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for alle fag og emner samt tværgående emner. Ministeriet opdaterer i skoleåret 2014/15 løbende vejlednings- og inspirationsmaterialet på den dynamiske vidensportal på baggrund af erfaringerne med de nye mål. Frem til november 2014 vil det være muligt at finde Fælles Mål både de nye mål, der gælder fra skoleåret 2015/16 og de gældende mål for skoleåret 2014/15 på vidensportalen og på EMU ens grundskoleområde. Vidensportalen relanceres og udvides til november 2014 med materiale til forvaltninger, skoleledelser og forældre. På det tidspunkt vil vidensportalen erstatte EMU en på grundskoleområdet. I denne folder får du en introduktion til tankegangen bag læringsmålstyret undervisning. Du kan læse mere om den didaktiske ramme og model for arbejdet med læringsmål i vejledningen om læringsmålstyret undervisning på På vidensportalen finder du inspiration til hvert færdigheds- og vidensmål: Læringsmål for et konkret undervisningsforløb Tegn på læring Udfordringsopgaver Kom i gang med arbejdet med læringsmål på 6 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen

7

8 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning Den læringsmålstyrede undervisning tager udgangspunkt i et systematisk arbejde med læringsmål. Læringsmålene er mål for det, eleven skal lære, og er styrende for lærerens valg af undervisningens indhold, forløb og aktiviteter. De nye Fælles Mål skal understøtte lærerens arbejde med læringsmål. Den didaktiske model: Fire indbyrdes afhængige faktorer I læringsmålstyret undervisning hænger valg af læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering tæt sammen i alle faser af undervisningen. Læringsmål Når et forløb har afsæt i nogle bestemte læringsmål, vælges undervisningsaktiviteter, der fremmer netop disse læringsmål. Samtidig overvejer læreren tegn, der kan vise, hvor langt eleverne er i forhold til at opfylde læring smålene. Valg af undervisningsaktiviteter hænger også sammen med, hvad evalueringen fra sidste forløb viste og dermed, hvilke læringsmål og undervisningsaktiviteter der vil skabe passende læringsudfordringer for alle klassens elever. I læringsmålstyret undervisning sigtes altså hele tiden mod et mål for elevernes læring. Evaluering Undervisningsaktiviteter I denne introduktion præsenteres de fire faktorer, der indgår i læringsmålstyret undervisning. Du kan læse mere om de fire faktorer i Undervisningsministeriets vejledning om læringsmålstyret undervisning. Tegn på læring 8 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen

9 Læreren skal nedbryde Fælles Mål til læringsmål for undervisningsforløb. Læringsmålene er skridt på vejen til at nå det fælles mål. Læringsmål Fra Fælles Mål til læringsmål for undervisningsforløb De forenklede Fælles Mål indeholder kompetencemål og færdighedsog vidensmål. Kompetencemålet er for de obligatoriske fag og emner flerårigt og beskriver den overordnede kompetence, eleverne skal opnå. Kompetencemålene er nedbrudt i færdigheds- og vidensmål i et antal faser, som svarer til klassetrinnene. Årsplanlægningen kan tage udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene. Kompetencemål og færdigheds- og vidensmål er bindende. Det er lærerens opgave at nedbryde eller omsætte Fælles Mål til konkrete mål for, hvad eleverne skal kunne ved afslutningen af et undervisningsforløb. Det er mål, der angiver skridt på vejen til at nå det fælles læringsmål, og mål der kan forklares og gøres tydelige for eleverne. Med det udgangspunkt kan læreren skabe passende læringsudfordringer for alle elever. På vidensportalen kan man finde eksempler på læringsmål for undervisningsforløb til alle færdigheds- og vidensmål. Nedbrydning og operationalisering af Fælles Mål til læringsmål for undervisningsforløb Kompetencemål flerårige læringsmål Færdigheds- og vidensmål etårige læringsmål Læringsmål for undervisningsforløb Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen 9

10 Undervisningsaktiviteter Undervisningsaktiviteter er de lærerledede planlagte aktiviteter og den planlagte interaktion mellem lærere og elever samt elever indbyrdes, som skaber læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå de fælles læringsmål. De Fælles Mål er mål for alle elever, men der skal undervisningsdifferentieres, så der skabes passende læringsudfordringer for alle elever frem mod de Fælles Mål. De indholdsvalg, valg af aktiviteter, af opgaver og af processer, som læreren her foretager, skal være begrundet i, hvordan de understøtter alle elevers læring. Undervisningsaktiviteterne skal også planlægges med sigte på at give læreren viden om elevernes læringsudbytte, så læreren kan give eleverne feedback. På vidensportalen kan man finde eksempler på undervisningsaktiviteter og faglig inspiration til alle færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring Læreren skal også afgøre, hvordan lærere og elever kan se tegn på, at målene er nået. Tegn er kriterier for målopfyldelsen og kan bestå af det, som eleverne kan kommunikere, færdigheder, de kan demonstrere i praksis, eller produkter de kan skabe. Lærerens tolkning af tegnene hjælper læreren med at vurdere elevernes læringsudbytte og danner grundlag for lærerens feedback til eleverne om deres læringsresultater. Vidensportalen giver eksempler på, hvordan man kan opstille tegn på læring for et udvalgt læringsmål for alle færdighedsog vidensmål. Tegn på læring er det, som læreren og eleven kan iagttage, at eleven kan udtrykke i dialog, demonstrere i praksis eller producere. 10 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen

11 Evaluering Læreren skal løbende evaluere, hvor eleverne er i forhold til læringsmålene, og hvordan de kan støttes og udfordres i at komme videre i retning af målene. En formativ evaluering gør det muligt for læreren at give eleverne feedback på deres læringsudbytte undervejs i forløbet. Den formative vurdering af elevernes læringsudbytte undervejs følges op af en summativ vurdering af samtlige elevers læringsudbytte. Vurderingen danner afsæt for planlægningen af det næste forløb, og læreren vurderer samtidig, om der er elever, som ikke har nået læringsmålene på det mindst acceptable niveau og beslutter, hvad der i så fald skal iværksættes. På vidensportalen kan man finde eksempler på en bred vifte af evalueringsmetoder. Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen 11

12 Eksempel Dansk Læs Haller med fordobling Her finder du et eksempel på de fire indbyrdes afhængige faktorer for et læringsmålstyret undervisningsforløb i dansk. Eksemplet er fra en 5. klasse, hvor eleverne skal lære at arbejde med oplevelse og indlevelse i fortolkning af tekst. Find hele eksemplet og eksempler fra andre fag på emu.dk/laeringsmaalstyretundervisning Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i: Fælles Mål færdigheds- og vidensmål. Eleverne kan læse med fordobling. Eleverne har viden om at læse på, mellem og bag linjerne. Elevforudsætninger. Eleverne kan skelne mellem fiktive tekster og ikke fiktive tekster. Valg af undervisningsaktiviteter. Der er fokus på tekster af Bent Haller, fordi han bogstaveliggør sprogets faste vendinger og bruger dem som litterært virkemiddel. Undervisningsdifferentiering. Der læses med fordobling både i tekstuelle og visuelle tekster. Der kan også udformes et stilladseringsark til litteraturfortolkning. Læringsmål for undervisningsforløbet Valg af undervisningsaktiviteter Tegn på læring Evaluering Eleverne kan læse fiktivt og gør afsenderen til en fortæller. Eleverne kan læse sproget i overført betydning. Eleverne kan udfylde tekstens tomme pladser med tekstnær indlevelse. Eleverne kan kende forskel på sprogets bogstavelige og overførte betydning. Læreren læser novellen Rig og berømt af Bent Haller højt for klassen. Eleverne tegner og fortæller om et idioms bogstavelige og overførte betydning ud fra udvalgte idiomer. Eleverne arbejder efterfølgende med at stille undrespørgsmål til teksten og besvare og begrunde svarene gennem stilladseringsark. Eleven viser sin forståelse af et valgt idiom gennem tegning og tekst. Eleven viser læsning med fordobling ved at besvare og begrunde undrespørgsmål. Eleven demonstrerer sin tekstforståelse gennem udfyldning af tekstens tommepladser ved at besvare og begrunde undrespørgsmål. Eleverne parvise arbejde med metaforiske udtryk viser, om de kender forskel på bogstavelig og overført betydning af udtryk gennem parvist arbejde med metaforiske udtryk. Elevernes møde på midten viser, i hvilket omfang eleverne inddrager deres forhåndsviden og den viden, de har lært om Haller og noveller. 12 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen

13

14 Undervisningens tre faser: Planlægning, gennemførelse og evaluering Læringsmålstyret undervisning foregår gennem tre faser: Planlægning, gennemførelse og evaluering. I hver af de tre faser har læreren øje for sammenhængen mellem læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering, så alle elever får passende læringsudfordringer. Planlægningen Første trin i planlægningen går ud på, at læreren udvælger det eller de færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål, der skal arbejdes frem mod. Herefter skal det eller de valgte mål nedbrydes til læringsmål for det undervisningsforløb, der planlægges. Det sker på baggrund af, at læreren gennem formative evalueringer vurderer, hvor eleverne befinder sig i forhold til det eller de mål, som undervisningsforløbet sammen med andre forløb sigter mod. Gennemførelsesfasen I gennemførelsesfasen iværksætter læreren undervisningsprocesser, der så vidt muligt gennem deres variation (undervisningsdifferentiering) kommer eleverne i møde i forhold til deres læringsbehov. Undervejs foretages formativ evaluering af elevernes læringsudbytte med henblik på at give dem feedback undervejs i forløbet. Evaluering Forløbet afsluttes med en evaluering af, hvor eleverne befinder sig læringsmæssigt i forhold til de mål, der er sat for forløbet. Denne evaluering er summativ i forhold til forløbets mål, men anvendes også formativt som retningsgiver for den videre undervisning. Dette trin slutter forløbet, og et nyt kan indledes. Skemaet på næste side viser indholdet i de tre faser. Dernæst skal læringsmålene operationaliseres; det vil sige, at læreren opstiller tegn for målopnåelsen med henblik på at gøre elevernes læring synlig for både lærer og elever. 14 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen

15 1. Planlægning Omsætning til konkrete læringsmål for undervisningsforløb. Hvad er det nye, eleverne skal lære? Hvad skal eleverne kunne og vide ved afslutningen af et undervisningsforløb? Evaluering. Hvor befinder eleverne sig i forhold til de nedbrudte mål? Valg af undervisningsaktiviteter. Hvilke undervisningsaktiviteter fremmer elevernes læring? Tegn på læring. Hvad viser, at eleverne har nået læringsmålene? 2. Gennemførelse Læringsmål for undervisningsforløb. Hvordan tydeliggøres læringsmålene for eleverne? Undervisningsaktiviteter. Hvordan skabes passende læringsudfordringer? Hvordan stilladseres, varieres og sprogliggøres elevernes læring? Tegn på læring. Elevernes læring kan vise behov for op- og nedjustering af læringsmål. Evaluering. Hvordan gives løbende feedback til eleverne? 3. Evaluering Evaluering. Elevernes præsentationer kan danne grundlag for både feedback til eleverne om, hvad de kan gøre for at udvikle sig fortsat i retning af læringsmålene og for at planlægge den kommende undervisning. Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen 15

16 Eksempel Matematik - Modellering og statistik Her finder du et uddrag af et eksempel på undervisningens tre faser for et læringsmålstyret undervisningsforløb i matematik. Eksemplet er fra en 5. klasse, hvor eleverne skal lære at arbejde med at opstille modeller for og tolke på statistiske undersøgelser. Find hele eksemplet og eksempler fra andre fag på 1. Planlægning Fælles Mål - færdigheds- og vidensmål:»» Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser. Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser.»» Eleven kan gennemføre og præsentere statistiske undersøgelser. Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med digitale værktøjer. Evaluering (elevforudsætninger). Eleverne kan tegne og aflæse enkle diagrammer. Valg af undervisningsaktiviteter. Der sættes fokus på modelleringsforløb, hvor der arbejdes med tolkning og beskrivelse af fordelinger. Tegn på læring.»» Eleven kan indsætte data i en hyppighedstabel og på den baggrund fremstille et pindediagram»» Eleven kan uformelt beskrive datasættets fordeling»» Eleven kan bruge enkle deskriptorer til at beskrive datasættet (fx typetal, variationsbredde og middeltal) 16 Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen

17 2. Gennemførelse Læringsmål for undervisningsforløb. Dagens læringsmål introduceres til eleverne ved, at læreren fortæller om et selskab, hvor diskussionen kom til at handle om lommepenge. Klassen skal arbejde med at undersøge, hvor mange lommepenge 5.b får ved at indsamle oplysninger i klassen. Det I skal lære er, hvordan vi kan komme fra alle de mange tal til at kunne fortælle andre, hvad tallene siger. Undervisningsaktiviteter. Forløbet er opbygget i fire faser: 1. Et kort fælles modelleringsforløb initieret og guidet af læreren. 2. Arbejde med tolkning og beskrivelse af fordelinger i tilknytning til det fælles forløb. 3. Modelleringsforløb i grupper med løbende respons. 4. Præsentationer og evalueringer. Tegn på læring. Læreren op- og nedjusterer løbende læringsmålene på baggrund af elevernes læring. Evaluering. Eleverne præsenterer deres egen modelleringsproces og de resultater, de har fundet frem til. 3. Evaluering Elevernes præsentationer kan danne grundlag for både feedback til eleverne om, hvad de kan gøre for at udvikle sig fortsat i retning af læringsmålene og for at planlægge den kommende undervisning. Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen 17

18 Læs mere om læringsmålstyret undervisning og de nye Fælles Mål på

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne-Hansen, Dorte Østergren-Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Introduktion Den nye folkeskolereform stiller skarpt fokus på målstyret undervisning og læring. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov 1. Baggrund En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen)

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) Modellens udgangspunkt Undervisningsdifferentiering forstås og defineres som et bærende pædagogisk princip, der

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere