Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)"

Transkript

1 ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Onsdag den 12. september 2007 kl i lokale F5 (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Dato: 23. august 2007 Sagsbehandler: Linda Torup Tel Sagsnr Formøde for ledelsesrepræsentanterne kl , lokale F9. Der serveres frokost i kantinen fra kl Side 1 Formøde for medarbejderrepræsentanterne kl , lokale A3. Der serveres frokost i kantinen fra kl Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. juni 2007./. Referatet er vedlagt. 3. Status fra sikkerhedsorganisationen a. Arbejdsmiljøaftale (virksomhedsaftale) Sikkerhedsleder Erik Holm og sikkerhedsrepræsentant Ole Echers har udarbejdet et forslag til en arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget../. 1. udkast til arbejdsmiljøaftalen for Hoved-MEDudvalget eftersendes til drøftelse. b. APV Der orienteres om status på arbejdet med APV-processen. c. Skærmbriller På mødet den 28. juni 2007 blev der orienteret om, at der i forbindelse med temadagen den 21. juni 2007 var opstået tvivl omkring skærmbriller, hvad Region Midtjylland tilbyder medarbejderne (1-punkts briller eller flere felter). Det blev aftalt, at Ole Echers undersøger dette nærmere. HR, Fysisk Arbejdsmiljø har efterfølgende oplyst, at Region

2 Midtjylland tilbyder skærmbriller med op til tre felter. Et læsefelt, et skærmfelt og et se op til 4 meter -felt. 4. Region Midtjyllands økonomi og budget På mødet i Hoved-MEDudvalget den 28. juni 2007 orienterede Lars Hansson om, at medarbejdersiden i Regions-MEDudvalget har udarbejdet en udtalelse til Forretningsudvalgets 1. behandling af budgetforslaget den 27. juni Der var enighed om, at Hoved-MEDudvalget i første omgang tilsluttede sig udtalelsen fra Regions-MEDudvalget. Det blev desuden aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til mødet den 12. september Tidsplanen indebar, at Hoved-MEDudvalgene i perioden frem til den 8. august 2007 kunne drøfte budgetmaterialet og fremsende høringssvar til forretningsudvalgets 2. behandling den 14. august Der er i alt kommet 9 høringssvar fra Hoved-MEDudvalgene. Medarbejdersiden i Regions- MEDudvalget har på denne baggrund udarbejdet en supplerende udtalelse til Regionsrådets 1. behandling af budgetforslaget den 22. august Se hele punktet vedrørende regionsbudget 2008 her: %2038%20-%20nyt.pdf I forbindelse med Regionsrådets 1. behandling var bemærkningerne vedr. administrationsområdet ikke vedlagt. Forretningsudvalget har derfor drøftet administrationens budget på mødet den 5. september For at give medarbejdersiden i Hoved-MEDudvalget for administrationen inkl. Regional Udvikling mulighed for at komme med en evt. udtalelse til Forretningsudvalgets møde den 5. september 2007, har næstformændene fået en gennemgang af budgettet for det administrative område den 31. august Medarbejdersiden har på den baggrund vurderet, at der i første omgang ikke er behov for yderligere bemærkninger../. 1. udkast til budgetbemærkningerne for administrationen vedlægges til orientering../. Udtalelsen fra Regions-MEDudvalget af 26. juni 2007 vedlægges til orientering../. Udtalelserne fra Hoved-MEDudvalgene og den supplerende udtalelse fra Regions-MEDudvalget vedlægges til orientering. 5. Høring vedrørende MEDsystemets dialog om kompetenceudvikling./. Høringsbrev og notat vedrørende kompetenceudvikling vedlægges til drøftelse. Side 2

3 I henhold til oplægget har notatet været drøftet på Regions-MEDuvalget den 20. april 2007, hvor det blev besluttet at sende notatet i høring i MEDudvalgene. Høringen løber frem til den 1. september For at sikre mere tid til processen er det aftalt med HR, at Hoved-MEDudvalget drøfter notatet på mødet den 12. september 2007 og herefter fremsender udvalgets høringssvar. Herefter vil Regions-MEDudvalget drøfte notatet og de indkomne bemærkninger på ny den 20. september Hoved-MEDudvalget har i perioden fra den 8. juni 20. august 2007 haft notatet vedrørende MEDsystemets dialog i høring i de lokal-medudvalg, der hører under Hoved-MEDudvalget. På baggrund af de indkommende bidrag er udarbejdet vedlagte forslag til et høringssvar, der drøftes på mødet../. Forslaget til et høringssvar fra Hoved-MEDudvalget vedlægges../. Høringssvarene fra Lokal-MEDudvalgene vedlægges. 6. Høring vedrørende roller og ansvar i forbindelse med indsatsen i forhold til sygefravær i Region Midtjylland./. Høringsbrev og notat vedrørende roller og ansvar i forbindelse med indsatsen i forhold til sygefravær i Region Midtjylland vedlægges til drøftelse. Af følgebrevet fremgår det, at Hoved-MEDudvalgene skal sende deres bemærkninger senest den 29. oktober For at sikre mere tid til processen i Lokal-MEDudvalgene foreslås en proces, hvor en sammenskrivning af Lokal-MEDudvalgenes bemærkninger samt bemærkningerne fra Hoved-MEDudvalgets drøftelse fremsendes som høringssvar til Regions-MED. Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget godkendes af formandskabet på formødet den 22. oktober 2007, inden det sendes til Regions-MED. Hoved-MEDudvalget har i perioden fra den 13. juli 1. oktober 2007 notatet vedrørende roller og ansvar i forbindelse med indsatsen i forhold til sygefravær i høring i de lokal-medudvalg, der hører under Hoved- MEDudvalget. 7. Høring vedrørende personalepolitik for Region Midtjylland samt personalepolitisk fokusområde./. Høringsbrev og notat vedrørende personalepolitik for Region Midtjylland samt personalepolitisk fokusområde vedlægges til drøftelse. Af følgebrevet fremgår det, at Hoved-MEDudvalgene skal sende deres bemærkninger senest den 29. oktober Side 3

4 For at sikre mere tid til processen i Lokal-MEDudvalgene foreslås en proces, hvor en sammenskrivning af Lokal-MEDudvalgenes bemærkninger samt bemærkningerne fra Hoved-MEDudvalgets drøftelse fremsendes som høringssvar til Regions-MED. Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget godkendes af formandskabet på formødet den 22. oktober 2007, inden det sendes til Regions-MED. Hoved-MEDudvalget har i perioden fra den 13. juli 1. oktober 2007 notatet vedrørende personalepolitik for Region Midtjylland samt personalepolitisk fokusområde i høring i de lokal-medudvalg, der hører under Hoved- MEDudvalget. 8. Akutberedskabet i Region Midtjylland På mødet i Hoved-MEDudvalget den 28. juni orienterede Lars Hansson om, at Regionsrådet på mødet den 20. juni 2007 besluttede at sende forslag til akutplan for Region Midtjylland i høring frem til den 14. september Det blev besluttet, at forslaget sættes på dagsordenen til Hoved-MEDudvalgets møde den 12. september, hvor der tages stilling til, om Hoved-MEDudvalget vil fremsende et høringssvar../. Høringsmaterialet er efterfølgende den 4. juli 2007 sendt til udvalgets medlemmer og suppleanter. 9. Brug af fotos af medarbejdere i Regionshusene på Region Midtjyllands hjemmeside og intranet Der er for nylig iværksat fotografering af medarbejderne til brug for de nye nøglekort til regionshusene. De samme billeder vil kunne anvendes til en præsentation af medarbejderne på de enkelte afdelingers hjemmesider og i en samlet medarbejderoversigt. Mange borgere og samarbejdspartnere vil være glade for at kunne se, hvem de skal tale med. Desuden vil billeder af medarbejderne være med til at tegne et billede af organisationen som nær og menneskelig. Desuden er der behov for at vise billeder af medarbejderne på det fælles intranet. Regionen er en ny og stor organisation, hvor mange ikke kender hinanden, og hvor der løbende ansættes mange nye medarbejdere. I henhold til Datatilsynet forudsætter en offentliggørelse af medarbejderbilleder på hjemmesiden den enkelte medarbejders udtrykkelige samtykke. Datatilsynet nævner ikke noget om offentliggørelse på intranettet, men grundet omfanget af brugere af Region Midtjyllands intranet skønner HR, at en offentliggørelse på Region Midtjyllands intranet bør sidestilles med en offentliggørelse på hjemmesiden. Medarbejderen behøver ikke begrunde, hvorfor han/hun ikke ønsker billedet offentliggjort. Hvis medarbejderen er registreret - altså har givet lov til Side 4

5 offentliggørelse tidligere - og senere ønsker det slettet, så skal det heller ikke begrundes. Det foreslås derfor, at der igangsættes en proces, hvor alle medarbejdere i administrationen i Region Midtjylland udtrykkelig giver samtykke til offentliggørelse af deres billede på henholdsvis regionens hjemmesider og på regionens intranet. Denne proces forventes at kunne gennemføres elektronisk i et samarbejde mellem kommunikation og it. Vedrørende nyansættelser foreslås det, at medarbejdernes samtykke til offentliggørelse af billede på hjemmesiden og intranettet indgår som en del af ansættelsesproceduren. 10. Meddelelser a. Kommende emner I relation til Regions-MEDudvalgets arbejde og fokusområder har Regionssekretariatet kendskab til følgende emner, der skal drøftes i Hoved- MEDudvalget i den kommende periode: Høring vedrørende omplacering af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser. Region Midtjyllands lønpolitik. Retningslinier vedrørende stress. b. Vedtagelse af Region Midtjyllands endelige indkøbspolitik Forslag til indkøbspolitik blev behandlet af Regionsrådet den 10. januar 2007, hvor det blev besluttet at sende forslaget i høring i MED-systemet og ledelsessystemet i Region Midtjylland. Høringen løb frem til den 12. marts Drøftelserne og høringssvarene gik blandt andet på en større og mere eksplicit inddragelse af arbejdsmiljø, miljømæssige og etiske forhold i indkøbspolitikken. Derudover var der i høringssvarene også fokus på at sikre brugerinvolveringen og inddragelsen af specialister i processerne. Den 28. marts 2007 besluttede Regionsrådet at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, til at drøfte indholdet i indkøbspolitikken. Af hensyn til administrationens arbejde frem til vedtagelsen af en endelig indkøbspolitik, blev der vedtaget en foreløbig indkøbspolitik. Udvalget fik til opgave at udarbejde en indkøbspolitik, hvori bæredygtige hensyn som miljø, arbejdsmiljø, etik mv. i større omfang var indarbejdet. Herudover fik udvalget til opgave at planlægge og gennemføre et offentligt høringsmøde om indkøbspolitikken samt at drøfte, hvorledes det sikres, at indkøbspolitikken efterleves i praksis i hele Region Midtjylland. Udvalget har i forlængelse af temamødet, ledelses- og samarbejdssystemets høringssvar og det offentlige høringsmøde drøftet en række forskellige emner og aspekter af indkøbspolitikken, som har været bragt frem. I udvalgets drøftelser har man været omkring nogle mere detaljerede aspekter af indkøbspolitikken og dets tilgrænsende områder - også i relation til efterlevelsen af politikken. Blandt andet har udvalget drøftet - og ser positivt Side 5

6 på - at der stilles krav om, at leverandører skal leve op til FNs børnekonvention og FNs menneskerettigheder, og at Region Midtjylland tilslutter sig Elsparefondens vejledninger. Det har også i udvalget været drøftet, at man ved udbud, hvor eksempelvis hurtige leverancer er afgørende, kan overveje at opdele udbuddet i flere geografiske områder af regionen, således at også mindre/lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaven. Udvalget har derudover drøftet, hvorledes det sikres, at indkøbspolitikken fungerer og efterleves i praksis i hele Region Midtjylland. Indkøbspolitikken er et politisk signal om, hvad regionen lægger vægt på i samhandlen med vore leverandører. Derudover danner indkøbspolitikken grundlag for, hvordan Indkøb og Logistik samt andre regionale aktører i forsyningsprocesserne skal agere. På baggrund af ovenstående drøftelser har udvalget udarbejdet et forslag til Region Midtjyllands endelig indkøbspolitik, som er vedtaget af Regionsrådet den 22. august /. Region Midtjyllands endelige indkøbspolitik vedlægges til orientering. c. Ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland Udkastet til ledelses- og styringsgrundlag blev drøftet på mødet mellem koncernledelsen og Regions-MED den 14. maj Konklusionerne fra disse drøftelser er viderebragt til styregruppen. Udkastet har derudover været sendt i høring i MED-systemet. Styregruppen har fået til opgave både at behandle høringssvarene og arbejde videre med ejerskabsstrategien. Oplægget er herefter blevet tilrettet på baggrund af styregruppens behandling af høringssvarene. Det reviderede oplæg vil blive drøftet i Regions-MED, inden det forelægges for Regionsrådet til godkendelse i oktober /. Udkast til ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland af 9. august 2007 og udkast til Ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland af 9. august 2007 kort version vedlægges til orientering. 11. Mødeplan for Hoved-MEDudvalget for 2008./. Forslag til mødeplan for 2008 vedlægges til godkendelse. 12. Gensidig orientering og eventuelt Side 6

Dagsorden. Tirsdag den 8. april 2008 kl i lokale F7. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. Tirsdag den 8. april 2008 kl i lokale F7. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling onsdag den 12. september 2007

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling onsdag den 12. september 2007 ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling onsdag den 12. september 2007 Dato: 15. oktober 2007 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger.

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 6. december 2007

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 6. december 2007 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007 ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007 Dato: 11. juli 2007 Sagsbehandler: Linda

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling tirsdag den 17. juni 2008

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling tirsdag den 17. juni 2008 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Afbud/fraværende: Charlotte Overvad Støvring, Peder Bang, Tayo Andreasen, Tine Andresen, Kjeld Martinussen, Lars Degnbo Pedersen og Erik Holm

Afbud/fraværende: Charlotte Overvad Støvring, Peder Bang, Tayo Andreasen, Tine Andresen, Kjeld Martinussen, Lars Degnbo Pedersen og Erik Holm ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 4. september 2008 Dato: 28. september 2008 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat. af møde i HMU for administrationen 12. november 2012

Referat. af møde i HMU for administrationen 12. november 2012 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 21. november 2012 /LOHOLK Refer af møde i HMU for administrionen 12. november 2012 Til stede: Peder Bang, Ole Echers, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Formøde for udvalgets medarbejderrepræsentanter holdes kl i Mødelokale C2, kælderen, Regionshuset Viborg.

Formøde for udvalgets medarbejderrepræsentanter holdes kl i Mødelokale C2, kælderen, Regionshuset Viborg. Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

HMU-møde REFERAT. 16. april 2010 OVERSIGT OVER PUNKTER I REFERATET: Som del af HMU-temadøgn april 2010

HMU-møde REFERAT. 16. april 2010 OVERSIGT OVER PUNKTER I REFERATET: Som del af HMU-temadøgn april 2010 Hospitalsenheden Vest ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 hec@ringamt.dk www.rm.dk REFERAT af HMU-møde Dato: 25. maj 2010 Ole Zielke Tel. 9927 2733 Ole.zielke@vest.rm.dk

Læs mere

Fredag den 25. april 2014 kl

Fredag den 25. april 2014 kl Psykiatri og Social Administrationen HMU for Psykiatri og Social Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Regionshuset Viborg Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 13-05-2009

Læs mere

Forretningsorden for Region Midtjyllands Regions MEDudvalg

Forretningsorden for Region Midtjyllands Regions MEDudvalg Forretningsorden for Region Midtjyllands Regions MEDudvalg 1. Medlemmer og suppleanter Stk.1: Regions-MEDudvalget består af 11 ledelsesrepræsentanter og 22 medarbejderrepræsentanter. Stk.2: Ledelsessiden

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Dato 19. august 2019 Mødetidspunkt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger 9:00 Sluttidspunkt 10:55 Kantinen, Vordingborg Rådhus Lau Svendsen-Tune (formand), Helle Linnet, Jan Michelsen,

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Høringssvaret fra Voksensocialafdelingens MED-lignende udvalg.

Høringssvaret fra Voksensocialafdelingens MED-lignende udvalg. Høringssvaret fra Voksensocialafdelingens MED-lignende udvalg. Der er i afdelingen enighed om, at der er tale om et godt udkast, men vil foreslå enkelte ændringer, primært hvor teksten bærer præg af speciel

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Erika Frichshnecht Christensen forklarede, at selv almindelig førstehjælp uden brug af hjertestarter forbedrer chancen for overlevelse væsentligt.

Erika Frichshnecht Christensen forklarede, at selv almindelig førstehjælp uden brug af hjertestarter forbedrer chancen for overlevelse væsentligt. ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling tirsdag den 8. april 2008 Dato: 15. april 2008 Sagsbehandler: Kristina

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Status vedr. Århus Kommunes ordning med sekretærbistand til byrådsmedlemmer

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. juli 2014 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Anne Jastrup, Ole Echers, Peder Bang, Peter Hansen, Connie

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Standardforretningsorden for særlige udvalg i Region Midtjylland

Standardforretningsorden for særlige udvalg i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Standardforretningsorden for særlige udvalg i Region Midtjylland Særlige Udvalg

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Dagsorden. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20. Deltagere: Dagsorden Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Michael Nørgaard - afbud Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg torsdag den 21. maj 2015 kl. 13:30 Mødelokale 3, Roskilde Sygehus. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg torsdag den 21. maj 2015 kl. 13:30 Mødelokale 3, Roskilde Sygehus. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg torsdag den 21. maj 2015 kl. 13:30 Mødelokale 3, Roskilde Sygehus Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron Michael Nørgaard Kim Leck Fischer

Læs mere

Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social tirsdag den 25. august 2009 på Oustruplund

Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social tirsdag den 25. august 2009 på Oustruplund Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 17. juni kl kl (inkl. frokost)

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 17. juni kl kl (inkl. frokost) Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 17. juni kl. 9.00 kl. 13.00 (inkl. frokost) (Mødested: Sophiendal Gods, Låsbyvej 82, 8600 Skanderborg) Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden

Region Midtjylland. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 14. august 2015 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:30 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas.

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas. Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Fredag den 7. december 2018 kl. 9.30-11.00 Sted: Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø Deltagere: Leif Serup, Peter Møller Rasmussen,

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling den 30. april 2014

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling den 30. april 2014 Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 4. juni 2014 /LOHOLK Referat af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional den Til stede: Anne Jastrup, Hans Fredborg, Jes Pedersen, Carsten

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: Sundhedsstyrelsen, mødelokale 502 Dato: 3. juni 2010 Tid: Kl. 9.30-12.00 (mødet afsluttes med frokost) Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 18. december 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder bang, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen, Peter Hansen, Connie

Læs mere

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Håndbog for Sikkerhedsgrupper

Håndbog for Sikkerhedsgrupper Håndbog for Sikkerhedsgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen incl. Regional Udvikling 28.05.08 Indhold: 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Sikkerhedsgruppens ansvar

Læs mere

Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 18. maj 2016 samt godkendelse af dagsorden.

Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 18. maj 2016 samt godkendelse af dagsorden. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 21. september 2016 kl. 13.00-15.00 hos Nupark/Den midtjyske Iværksætterfond, Nupark 51, 7500 Holstebro. Mødet indledtes med en orientering om Den midtjyske

Læs mere

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL CENTER MED-UDVALG FOR ARBEJDSMARKED

BESLUTNINGSPROTOKOL CENTER MED-UDVALG FOR ARBEJDSMARKED BESLUTNINGSPROTOKOL DATO: 22. MAJ 2014 STED: DRONNINGESALEN, DRONNINGENSGADE 24, NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 12:00 MEDLEMMER: LARS BOSTHOLM, MARIA LUND, PIA M. PETERSEN, BIRTE MERRILD, BRIT LYDERSEN, CHARLOTTE

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Notat om udpegning af et Sundhedsbrugerråd for

Notat om udpegning af et Sundhedsbrugerråd for Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om udpegning af et Sundhedsbrugerråd for 2010-2013 Baggrund Forberedelsesudvalget

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis i Syddanmark

Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis i Syddanmark Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis -2022 i Syddanmark Nedenstående skema viser processen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen og Praksisplan for almen praksis -2022.

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Handicaprådet i Viborg Kommune Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 08.30 Til kl.: 10.30 Mødested: Stionen Ll. Sct. Hans Gade 7-9 Mødenr.: 7 Fraværende: NB: Sag nr. 56 blev behandlet som første punkt. Karl Engelbrecht,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 4. september Afbud:

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 4. september Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 4. september 2017 Afbud: 1. Bemærkninger til

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 11. marts 2016 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:00 i F1, stuen, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling. 27. januar 2017 /LOHOLK

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling. 27. januar 2017 /LOHOLK Region Midtjylland Regionssekretariet 27. januar 2017 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af HMU-refer 1 2 Drøftelse af

Læs mere

Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008, kl. 10.00 12.00 i Herning

Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008, kl. 10.00 12.00 i Herning Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 14.01.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 5 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008,

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget holder møde den 23. november 2015 på Magleås. Afbud: Anette Friedrichs, Jette Jensen, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget holder møde den 23. november 2015 på Magleås. Afbud: Anette Friedrichs, Jette Jensen, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget holder møde den 23. november 2015 på Magleås. Afbud: Anette

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 18. juni 2008 Byrådssalen - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8.

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8. Region Midtjylland Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr. 29 !"# $%" &'"( ") (* $$" "*) ((* $+$, " ) " $,!(!

Læs mere

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland

Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland Forretningsudvalget

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 15. september 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Mona Anker, Rikke Dalsgaard, Holger Schildt Knudsen, Connie Waldstrøm,

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Afbud fra Hanne Simonsen, Anne-Marie Bossen Arrøe deltager i Hanne Simonsens sted, samt Vera Eckhardt.

Afbud fra Hanne Simonsen, Anne-Marie Bossen Arrøe deltager i Hanne Simonsens sted, samt Vera Eckhardt. DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 13. juni 2018 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Rammeaftalen Budget 2016/

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Rammeaftalen Budget 2016/ Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 25. august 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Erik Klindt Andersen. Afbud fra Kirsten Grove i stedet deltog Ingemann Jensen. Afbud fra Rie Nielsen.

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Bemærkninger til referat af de seneste møde: Opmærksomheden rettes mod fejl under punkt 2. Der skulle have stået:

1. Godkendelse af dagsorden Bemærkninger til referat af de seneste møde: Opmærksomheden rettes mod fejl under punkt 2. Der skulle have stået: Dagsorden / referat - møde i Fælles MED Administration den 19. januar 2017 kl. 13.00 i mødelokale 3, Varde Rådhus, Bytoften 2 Deltagere: Mogens Pedersen, Anne-Mette Rørvang, Erik Schultz, Helle Marquertsen,

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2

Læs mere

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 27. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. Afbud Fraværende

Læs mere

Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa TILSYNET

Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa TILSYNET Regionshuset Viborg Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa TILSYNET Regionssekretariatet Juridisk Enhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Spørgsmål

Læs mere

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Procesbeskrivelse for udarbejdelse af 1. generation af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 28. november 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-14:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Multisalen på Rådhuset Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Referat af møde i HMU for administrationen den 6. november 2013

Referat af møde i HMU for administrationen den 6. november 2013 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 18. november 2013 /LOHOLK Refer af møde i HMU for administrionen den 6. november 2013 Til stede: Anne Jastrup, Ole Echers, Peder Bang, Peter Hansen, Connie

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00 Mødelokale 20 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Ricco Norman Dyhr- afbud Michael Nørgaard- afbud Kim Leck

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 2. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Referat. Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Henrik Villadsen Vagn Bach Torben Dencker Rasmussen Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: NN (formand), NN, NN Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Tilforordnede: NN Sekretær: NN

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 16-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 Kommunalbestyrelsen har besluttet,

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 2. februar 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 2. februar 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 2. februar 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Kim Heikki, Henrik E. Jørgensen, Charlotte

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere