Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur Bilag C Process er Version: 1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 25. marts 2015 Underbilag 3.3 LA Bilag C Processer Ver 1.0..docx

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK BAGGRUND GRUNDDATA PROCESSER AKTØRER GRUNDDATAPROCESSER BEHANDL TINGLYSNINGSMEDDELELSE Aktivitetsbeskrivelser BEHANDL CPR /CVR HÆNDELSE Aktivitetsbeskrivelser FORETAG MANUEL OPDATERING AF EJERFORTEGNELSEN af 19

3 1. Indledning 1.11 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR B og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som s kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver Ejerfortegnelsenss løsningsarkitektur til brug for dennee tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af en Ejerfortegnelse til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumend nter Figur 1 Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og fire underbilag. u Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag C Processer. Rammerne omkring løsningsarkitekturenn kommer primært fra tre kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har ogsåå udstukket rammer ift. en e fællesoffentlig datamodel og dertil hørende fællesoffentlige standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. Forretningsmæssigt scope for Ejerfortegnelsen dokumenteret og vedtaget af styregruppen gennem Ejerfortegnelse Scope og løsningsskitse version af 19

4 1.3 Læsevejledning Ud over dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en beskrivelse af hvilke processer der er medtaget i løsningsarkitekturen, sammenhængen til målarkitekturen og forhold, som har betydning for processerne. Kapitel 3 Grunddata processer Indeholder en beskrivelse af målarkitekturens processer ift. Ejerskifte, set ud fra løsningens perspektiv. Processerne er, hvor det giver mening, nedbrudt i aktiviteter og beskrevet i BPMN diagrammer og dels i en beskrivelse af de enkelte aktiviteter. De øvrige processer er blot beskrevet i tekst Aktivitetsbeskrivelserne er listet alfabetisk, så det er let at finde frem til den enkelte aktivitetsbeskrivelse, når man læser diagrammet. 4 af 19

5 2. Overblik 2.1 Baggrund Løsningsarkitekturens processer er som udgangspunkt en detaljering af målarkitekturens processer i forhold til ejerskifte og registrering af ejeroplysninger. Målarkitekturen havde fokus på sammenspillet mellem Ejerfortegnelse, Matrikel og BBR, og beskriver hovedsagelig processerne i form af serviceanvendelse i de forskellige grunddataområder. Løsningsarkitekturen har fokus på IT understøttelsen af registrering i Ejerfortegnelsen, og fokuserer derfor på de aktiviteter, der udføres af de kommunale aktører, med henblik på at afdække og sikre den nødvendige IT understøttelse i deres arbejdsprocesser. I relation til Ejerfortegnelsens understøttelse af processerne, er de væsentligste forskelle imidlertid ikke i så høj grad på, hvilke oplysninger der vedligeholdes, som om meddelelserne modtages og behandles af systemet, eller om de er kommet til kommunens kendskab på anden vis, og Ejerfortegnelsen blot anvendes til at vise historikken og registrere eventuelle konsekvenser for Ejerfortegnelsens registreringer. Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem den måde oplysningerne tilgår kommunen på og typen af oplysninger. Tinglysningsmeddelelser, CPR hændelser og CVR hændelser tilgår Ejerfortegnelsen digitalt, mens behovet for ændringer i specifikke oplysninger i Ejerfortegnelsen kommer til kommunens kendskab på mange forskellige måder. Tinglysningsmeddelelserne indeholder oplysninger om ejerskifte og ændring af CPR/CVR nummer for ejere, som ikke tidligere har været registreret med CPR /CVR nummer i Digital Tinglysning, eller som har været registreret med et CVR nummer, som ikke længere anvendes af virksomheden. CPR og CVR hændelserne indeholder oplysninger om ændringer i henholdsvis personer og virksomheders forhold, som kan have betydning for Ejerfortegnelsens registreringer, f.eks. dødsfald og virksomhedslukning. Der ud over vedligeholder de kommunale medarbejdere oplysninger om ejerskab, personer og virksomheder, som ikke er registreret i CPR og CVR, samt administratorer af ejerskaber, ejendomme, personer, dødsboer og konkursboer. Ud over de nævnte processer, sker der en opdatering af Ejerfortegnelsen i forbindelse med oprettelse, annullering, aflysning og nedlæggelse af Bestemt fast ejendom i Matriklen, gennem anvendelse af ajourføringsservices udstillet på Ejerfortegnelsen. Disse processer er beskrevet i Matriklens løsningsarkitektur, og derfor ikke medtaget her. 5 af 19

6 2.2 Grunddata processer Figur 2 Oplysninger som behandles i Ejerfortegnelsen Målarkitekturen i Ejendomsdataprogrammet beskriver processerne set ude fra, hvor fokus er på sammenspillet mellem de forskellige aktører. Målarkitekturen beskriver processerne: Behandl tinglysningsmeddelelse Behandl CPR og CVR hændelse Registrer ejerskifte Vedligehold administratoroplysninger Vedligehold person og virksomhedsoplysninger Dødsfald (Skifteret) Tvangsauktion (Fogedret) Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem Løsningsarkitekturens og Målarkitekturens procesbeskrivelser. 6 af 19

7 Løsningsarkitektur Behandl tinglysningsmeddelelse Behandl CPR og CVR hændelse Målarkitektur Behandl tinglysningsmeddelelse Behandl CPR og CVR hændelse Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen og Behandl tinglysningsmeddelelse Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen og Behandl tinglysningsmeddelelse Registrer ejerskifte Vedligehold administratoroplysninger Vedligehold person og virksomhedsoplysninger Dødsfald (Skifteret) Tvangsauktion (Fogedret) Vedligeholdelse af Ejerfortegnelsen, baseret på oplysninger som ikke er tilgået Ejerfortegnelsen digitalt, er meget simpel, set fra den funktion i kommunen som er ansvarlig for vedligeholdelsen. Processen afhænger på dette niveau ikke af, hvor oplysningerne stammer fra, eller af hvilke informationer det drejer sig om. Der er således ikke forskel på, om oplysninger om en administrator kommer fra Skifteretten, eller meddeles af ejeren selv. Der vil være forskel på, hvilke, og hvor mange informationer der skal opdateres, afhængig af hvad meddelelsen vedrører, men processen er stadig den samme, om man f.eks. ændrer, hvem der er administrator af et Ejerskab eller foretager en manuel registrering af et Ejerskifte. Processen er derimod forskellig, hvis oplysningerne tilgår Ejerfortegnelsen digitalt, og derfor kan behandles helt eller delvis automatisk. Løsningsarkitekturen ser netop processerne inde fra, fra perspektivet af de aktører som løsningen understøtter, hvorfor løsningsarkitekturen beskriver processerne i et andet perspektiv, end det der er anvendt i målarkitekturen. Løsningsarkitekturen har derfor slået processerne Registrer ejerskifte, Vedligehold administratoroplysninger og Vedligehold person og virksomhedsoplysninger sammen i processen Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen. I forbindelse med dødsfald og tvangsauktioner beskriver målarkitekturen, at Skifte og Fogedretten meddeler oplysningerne om administrator af boet til kommunen, som opdaterer Ejerfortegnelsen på den baggrund, mens oplysninger, om hvem der efterfølgende indsættes som ejer, tilgår Ejerfortegnelsen digitalt i form af tinglysningsmeddelelser. Målarkitekturens processer Dødsfald (Skifteret) og Tvangsauktion (Fogedret) er ikke beskrevet særskilt i dette bilag til løsningsarkitekturen, idet de, set fra Ejerfortegnelsens synsvinkel, håndteres i de to processer; Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen, der behandler Skifte og 7 af 19

8 Fogedretternes henvendelse om administrator af boet, og Behandl tinglysningsmeddelelse, der behandler tinglysningsmeddelelsen. Løsningsarkitekturen beskriver følgende processer: Behandl tinglysningsmeddelelse Behandl CPR og CVR hændelse Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen Der er tale om forholdsvis simple processer. Behandling tinglysningsmeddelelse og Behandl CPR og CVR hændelser er vist i simple BPMN diagrammer med tilhørende aktivitetsbeskrivelser, mens Registrer ejerskab til ny ejendom og den manuelle opdateringsproces er så simpel, at dette ikke har værdi, hvorfor disse blot er beskrevet i tekst. Ud over de nævnte processer er der behov for funktionalitet til vedligeholdelse af brugerroller og styringsparametre. Disse er ikke beskrevet i dette bilag. 2.3 Aktører Ejerfortegnelsens aktører er beskrevet i løsningsarkitekturens hoveddokument. Følgende aktører er relevante i forhold til Ejerfortegnelsens processer: Kommunal medarbejder Digital Tinglysning Datafordeleren CVR CPR Skifteretten Fogedretten Borger/virksomhed 8 af 19

9 3. Grunddataprocesser 3.1 Behandl tinglysningsmeddelelse Processen Behandl tinglysningsmeddelelse detaljerer Behandl tinglysningsmeddelelse, der behandler tinglysningsmeddelelsens oplysninger om Ejerskifte og Ejerskab set inde fra Ejerfortegnelsens perspektiv. En tinglysningsmeddelelse kan omhandle flere ejendomme beliggende i forskellige kommuner 1, hvilket vil resultere i, at Ejerskabshændelsen behandles flere gange, en for hver af de berørte ejendomme. Bestemte faste ejendomme med Jordstykker i flere kommuner behandles kun af den kommune, som har det administrative ansvar for ejendommen. Dette er ikke illustreret på nedenstående BPMN diagram, hvor Opdater ud fra tinglysningsmeddelelse kun vil forekomme en gang, mens en eventuel efterfølgende manuel behandling vil forekomme én gang per berørt ejendom, i den kommune, som er administrativt ansvarlig for ejendommen. Systemet foretager en vurdering af, om meddelelsen har konsekvenser for Ejerfortegnelsens oplysninger og den registreres. Tinglysningsmeddelelser som pga. fejl, mangler eller uoverensstemmelser ikke kan behandles automatisk behandles efterfølgende af en kommunal medarbejder Hvis der modtages en tinglysningsmeddelelse med en køber uden CPR /CVR nummer, vil der blive oprettet en ny Person/virksomhedsoplysninger. Ejerfortegnelsen er ikke i stand til at påsætte korrekt UHB nummer. Der vil derfor være behov for, at en kommunal medarbejder efterfølgende tilføjer dette eller erstatter den automatisk oprettede Person/virksomhedsoplysninger med en eksisterende, hvis vedkommende allerede fandtes i Ejerfortegnelsen. 1 Dette vil være et specialtilfælde. Normalt vil en tinglysningsmeddelelse omhandle én ejendom beliggende i én kommune. 9 af 19

10 Figur 3 Behandl tinglysningsmeddelelse Aktivitetsbeskrivelser Færdiggør opdatering Aktør: Formål: Kommunal medarbejder At foretage en manuel opdatering af Ejerfortegnelsen på bagrund af en tinglysningsmeddelelse. 10 af 19

11 Beskrivelse: Den kommunale medarbejder foretager eventuelle, nødvendige korrektioner af tinglysningsmeddelelsens oplysninger og gennemfører opdateringen af Ejerfortegnelsen, med tinglysningsmeddelelsens oplysninger. Korrektioner af tinglysningsmeddelelsens oplysninger kan være nødvendige, hvis tinglysningsmeddelelsen mangler overtagelsesdato, markering af primær ejer, eller hvis en sælger/navneændret part ikke har haft CPR/CVR nummer og dermed ikke kunne matches mod Ejerfortegnelsens registrerede Ejerskaber, her udpeges den korrekte Person/virksomhedsoplysninger i stedet. Hvis de registrerede ejerandele i Digital Tinglysning har været korrigeret i forbindelse med handlen, eller der har været foretaget manuel registrering af faktiske ejerskaber i Ejerfortegnelsen, kan det have været nødvendigt at foretage manuel opretning af Ejerfortegnelsen, inden opdateringen gennemføres. Medarbejderen kan dokumentere sine korrektioner i en note på hændelsen. Når medarbejderen har foretaget de nødvendige rettelser, gennemføres opdateringen. Forløb: Korriger og afslut tinglysningsmeddelelsen Startbetingelse: Der er modtaget en tinglysningsmeddelelse, som ikke kunne behandles automatisk. Eventuel manuel opretning af Ejerfortegnelsens ejerandele er foretaget Slutresultat: Ejerfortegnelsen er opdateret med baggrund i tinglysningsmeddelelsen Ejerskabshændelse behandlingen er sat i status Opdateret Involverede begreber: Beskrevet af: S&D LF Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse behandling Ejerskab Ejerskabsskifte Ejerskifte Opdater P/V oplysninger Aktør: Formål: Kommunal medarbejder At tilrette Person/virksomhedsoplysninger som er oprettet automatisk på baggrund af en tinglysningsmeddelelse. 11 af 19

12 Beskrivelse: Når en tinglysningsmeddelelse omfatter en køber, som ikke har et CPR eller CVR nummer, vil der blive oprettet en tilsvarende Person/virksomhedsoplysninger. Da Ejerfortegnelsen ikke er i stand til at oprette Person/virksomhedsoplysningerne med et UHB nummer, som relaterer Person/virksomhedsoplysningerne til en debitor i kommunens debitorsystem, vil der samtidig blive oprettet en Person/virksomhedshændelses behandling, som gør den kommunale medarbejder opmærksom på, at der eventuelt skal foretages en tilretning af oplysningerne. Medarbejderen finder ud af, om personen/virksomheden allerede fandtes i Ejerfortegnelsen og/eller i debitorsystemet. Afhængig af situationen kan den kommunale medarbejder erstatte den automatisk oprettede Person/virksomhedsoplysninger med den allerede eksisterende eller sørge for at der eventuelt bliver oprettet en tilsvarende debitor i debitorsystemet, og forsyne den automatisk oprettede Person/virksomhedsoplysninger med UHB nummer, som relaterer den til debitorsystemet. Når de nødvendige opdateringer er foretaget, afslutter medarbejderen Person/virksomhedshændelse behandlingen ved at sætte den i status Opdateret. Medarbejderen kan eventuelt dokumentere sine handlinger i en note. Forløb: Afklar om der er tale om en ukendt person/virksomhed Erstat evt. nyoprettet Person/virksomhedsoplysninger med eksisterende Tilføj evt. UHB nummer til automatisk oprettet Person/virksomhedsoplysninger Person/virksomhedshændelse behandling Startbetingelse: Der er oprettet Person/virksomhedsoplysninger på baggrund af en køber uden CPR /CVR nummer i en tinglysningsmeddelelse Slutresultat: Automatisk oprettet Person/virksomhedsoplysninger er forsynet med UHB nummer eller erstattet af eksisterende Person/virksomhedsoplysninger Afslut Person/virksomhedshændelse behandling er i status Opdateret Involverede begreber: Beskrevet af: S&D LF Person/virksomhedshændelse behandling Person/virksomhedsoplysninger Ejerskab Opdater ud fra tinglysningsmeddelelse Aktør: Formål: Ejerfortegnelsen At foretage en automatisk opdatering af Ejerfortegnelsen på baggrund af en tinglysningsmeddelelse. 12 af 19

13 Beskrivelse: Når det er muligt, opdateres Ejerfortegnelsen automatisk på baggrund af tinglysningsmeddelelsens indhold. Tinglysningsmeddelelser vedrørende Ejerskifte, kan omhandle et nyt Ejerskifte, være en opdatering af et betinget Ejerskifte eller et Ejerskifte med frist, eller der kan være tale om en tinglysning af et Ejerskifte, som allerede er registreret manuelt i Ejerfortegnelsen. Der oprettes en Ejerskabshændelse behandling for hver af de omfattede ejendomme. Hvis det er muligt at gennemføre opdateringen, sættes Ejerskabshændelse behandling status til Opdateret, ellers sættes den til Til manuel behandling. Hvis tinglysningsmeddelelsen medfører, at der oprettes nye Person/virksomhedsoplysninger, oprettes der samtidig en Person/virksomhedshændelse med tilhørende Person/virksomhedshændelse behandling. Denne oprettes i status Til manuel behandling, således at de kommunale medarbejdere kan kontrollere, om den nyoprettede Person/virksomhedsoplysninger skal erstattes af en eksisterende Person/virksomhedsoplysninger, eller om den eventuelt skal identificeres ved et UHB nummer. Hvis tinglysningsmeddelelsen ikke vil medføre opdateringer i Ejerfortegnelsen, vil hændelsen blive markeret med status Uaktuel. Dette kan ske, ved navneændringer, som allerede er foretaget i Ejerfortegnelsen. Forløb: Opdater Ejerfortegnelsen Opret Ejerskabshændelse behandling Opret evt. Person/virksomhedshændelse og Person/virksomhedshændelse behandling Startbetingelse: Der er modtaget og registreret en tinglysningsmeddelelse, som skal behandles af Ejerfortegnelsen Slutresultat: Evt. Ejerskifte og Ejerskabsskifte er oprettet Ejerskab er oprettet og/eller opdateret Ejerskabshændelse behandling er oprettet i status Opdateret eller Til manuel behandling Person/virksomhedshændelse behandling er eventuelt oprettet i status Til manuel behandling Involverede begreber: Beskrevet af: S&D LF Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse behandling Ejerskab Ejerskabsskifte Ejerskifte Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedshændelse behandling Person/virksomhedsoplysninger Alternativ adresse 13 af 19

14 Ret ejerskaber Aktør: Formål: Beskrivelse: Kommunal medarbejder At foretage en manuel opretning af Ejerfortegnelsen for at opnå overensstemmelse med Digital Tinglysnings registreringer. Hvis de registrerede ejerandele i Digital Tinglysnings har været korrigeret i forbindelse med en handel, eller der har været foretaget manuelt ejerskifte mellem to tinglyste ejerskifter, kan det være nødvendigt, at en kommunal medarbejder foretager korrektioner af de registrerede Ejerskaber i Ejerfortegnelsen. Tinglyste ejerandele i Ejerfortegnelsen kan korrigeres, så de stemmer overens med hvad der er registreret i Digital Tinglysning og ikke tinglyste ejerskifter kan tilbageføres. Rettelserne dokumenteres i en selvstændig Ejerskabshændelse. Medarbejderen kan dokumentere sine korrektioner i en note på hændelsen. Forløb: Korriger tinglyste ejerandele og/eller tilbagefør ikke tinglyste ejerskifter Startbetingelse: Ejerfortegnelsens registrerede Ejerskaber stemmer ikke overens med, hvad der er registreret i Digital Tinglysning Slutresultat: Ejerskaber er opdateret Der er oprettet en Ejerskabshændelse med tilhørende Ejerskabshændelse behandlingen i status Opdateret Involverede begreber: Beskrevet af: S&D LF Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse behandling Ejerskab Ejerskabsskifte Ejerskifte Vurder tinglysningsmeddelelse Aktør: Formål: Beskrivelse: Kommunal medarbejder At vurdere en tinglysningsmeddelelse, som ikke kunne behandles automatisk. Den kommunale medarbejder vurderer årsagen til, at det ikke var muligt at opdatere Ejerfortegnelsen automatisk. Den kommunale medarbejder afklarer, hvad der skal til, for at opdateringen kan gennemføres, således at der kan opnås overensstemmelse mellem Ejerfortegnelsen og Digital Tinglysning. Hvis årsagen er, at der er uoverensstemmelse mellem sælgernes ejerandele i tingbogen og i Ejerfortegnelsen, fortsætter processen med at medarbejderen retter op i Ejerfortegnelsens registrerede ejerandele. Når den kommunale medarbejder har afklaret og eventuelt rettet op på forholdene, gennemføres opdateringen med de nødvendige korrektioner. Forløb: Vurder tinglysningsmeddelelse Startbetingelse: Der er modtaget en tinglysningsmeddelelse, som kræver manuel behandling 14 af 19

15 Slutresultat: Tinglysningsmeddelelsen er vurderet og der er taget stilling til eventuel manuel opdatering og korrektioner af tinglysningsmeddelelsens oplysninger Involverede begreber: Beskrevet af: Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse behandling Ejerskab Ejerskabsskifte Ejerskifte Alternativ adresse S&D LF 3.2 Behandl CPR /CVR hændelse CPR og CVR hændelser kan være relevant i forhold til Ejerfortegnelsens oplysninger, idet de berørte Personer og Virksomheder kan være ejer af en ejendom, Ejendomsadministrator, Person/virksomhed administrator eller optræde i rollen som administratorer af Ejerskaber. En CPR /CVR hændelse kan være relevant for flere kommuner, hvilket vil resultere i, at hændelsen behandles flere gange, en for hver af de berørte kommuner. Dette er ikke illustreret på nedenstående BPMN diagram, hvor Registrer person/virksomhedshændelse kun vil forekomme en gang, mens den efterfølgende behandling vil forekomme en gang per berørt kommune. Når hændelsen modtages, vurderes det, hvilke kommuner hændelsen kan være relevant for, og der oprettes en Person/virksomhedshændelse behandling for hver af de aktuelle kommuner, således at de hver især har mulighed for at tage stilling til og behandle hændelsen. Hvis det er muligt, opdateres Ejerfortegnelsen automatisk ud fra hændelsens oplysninger, ellers skal den kommunale medarbejder tage stilling til, om det har betydning for Ejerfortegnelsens registreringer, og hvad der i givet fald skal rettes. Ejerfortegnelsen understøtter visningen af de relationer Personen eller Virksomheden har i Ejerfortegnelsen, og giver den kommunale medarbejder mulighed for, at ændre disse, enten ved at slette relationen eller erstatte den med en relation til en anden Person eller Virksomhed. Når medarbejderen har foretaget de nødvendige opdateringer, afsluttes Person/virksomhedshændelse behandling. 15 af 19

16 Figur 4 Behandl CPR /CVR hændelse Aktivitetsbeskrivelser Behandl person/virksomhedshændelse Aktør: Formål: Beskrivelse: Kommunal medarbejder At opdatere Ejerfortegnelsen på baggrund af en Person/virksomhedshændelse, som ikke er blevet automatisk behandlet. Den kommunale medarbejder foretager de nødvendige opdateringer af Ejerfortegnelsen, hvorefter Person/virksomhedshændelse behandlingen markeres som Opdateret. Medarbejderen kan eventuelt kommentere behandlingen af hændelsen i en note, inden denne afsluttes. Forløb: Opdater relationer som Person eller Virksomhed indgår i Marker behandlingen som afsluttet Startbetingelse: Der er registreret en Person/virksomhedshændelse behandling i status Til manuel behandling Slutresultat: De relevante opdateringer af Ejerfortegnelsen er foretaget Person/virksomhedshændelsen er i status Opdateret 16 af 19

17 Involverede begreber: Beskrevet af: Person/virksomhedshændelse Ejerskab Ejendomsadministrator Person/virksomhed administrator S&D LF Opdater ud fra person/virksomhedshændelse Aktør: Formål: Beskrivelse: Ejerfortegnelsen At foretage en automatisk opdatering af Ejerfortegnelsen på baggrund af en CPR eller CVR hændelse. Når der modtages en CPR eller CVR hændelse, undersøges det, om hændelsen kan have betydning for registreringer i Ejerfortegnelsen, og om den kan behandles automatisk. Hvis hændelsen kan være relevant for Ejerfortegnelsen, oprettes der en Person/virksomhedshændelse. Når det er muligt, opdateres Ejerfortegnelsen automatisk på baggrund af hændelsen. Opdateringen foretages særskilt for hver af de kommuner, som er administrativt ansvarlige for de oplysninger, som skal opdateres. Der oprettes således en Person/virksomhedshændelse behandling for hver aktuel kommune. Hvis det er muligt at gennemføre opdateringen, sættes Person/virksomhedshændelse behandling status til Opdateret, ellers sættes den til Til manuel behandling. Hvis hændelsen ikke vil medføre opdateringer i Ejerfortegnelsen i den pågældende kommune, vil hændelsen blive markeret med status Uaktuel. Forløb: Opdater oplysninger om Person eller Virksomhed Opdater relationer som Person eller Virksomhed indgår i Opdater Person/virksomhedshændelse behandling Startbetingelse: Der er modtaget og registreret en CPR eller CVR hændelse Slutresultat: Der er oprettet Person/virksomhedshændelse behandlinger i status Opdateret, Til manuel behandling og/eller Uaktuel Involverede begreber: Beskrevet af: S&D LF Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedshændelse behandling Ejerskab Ejendomsadministrator Person/virksomhed administrator Vurder person/virksomhedshændelse Aktør: Kommunal medarbejder Formål: At vurdere en CPR eller CVR hændelse som ikke kunne behandles automatisk. 17 af 19

18 Beskrivelse: Den kommunale medarbejder vurderer om Ejerfortegnelsen skal opdateres på baggrund af CPR eller CVR hændelse oplysninger. Hvis der ikke er behov for opdateringer, sættes status på Person/virksomhedshændelse behandlingen til Uaktuel og CPR eller CVR hændelse betragtes som færdigbehandlet i pågældende kommune. Hvis opdateringerne er påkrævet, fortsætter processen med en manuel opdatering af Ejerfortegnelsen. Medarbejderen kan eventuelt begrunde sin beslutning i en note. Forløb: Vurder CPR eller CVR hændelse Sæt Person/virksomhedshændelse behandling til Uaktuel Startbetingelse: Der er modtaget en CPR eller CVR hændelse, som kræver manuel behandling Slutresultat: CPR eller CVR hændelse er vurderet og der er taget stilling til eventuel manuel opdatering Involverede begreber: Beskrevet af: S&D LF Person/virksomhedshændelse behandling er i status Til manuel vurdering eller Uaktuel Person/virksomhedshændelse Person/virksomhedshændelse behandling Ejerskab Ejendomsadministrator Person/virksomhed administrator 3.3 Foretag manuel opdatering af Ejerfortegnelsen Kommunerne modtager oplysninger om ændrede ejer og administratorforhold fra en lang række forskellige kilder, ad forskellige kanaler. Det drejer sig om: Ikke tinglyste ejerskifter Ejerskifter der skal tilbageføres Korrektioner og fejlretning af ejerskabsoplysninger Administratorer af Ejerskab der skal tilføjes, slettes eller ændres Ejendomsadministratorer der skal tilføjes, slettes eller ændres Administratorer af Personer eller døds og konkursboer der skal tilføjes eller ændres Korrektioner og fejlretning af administratoroplysninger Oplysningerne kan komme på baggrund af henvendelse fra ejer, fra Foged eller Skifteretten eller være kommet til den kommunale medarbejders kendskab gennem arbejdet eller fra en kollega. Behovet for manuelle opdateringer kan desuden opstå på grund af automatiske opdateringer i Ejerfortegnelsen, f.eks. kan der være behov for at registrere et UHB nummer på en Person/virksomhedsoplysninger, som er oprettet automatisk i forbindelse med behandlingen af en tinglysningsmeddelelse. Uanset hvordan oplysningerne kommer til kommunens kendskab, og hvilke oplysninger der er tale om, er der på dette niveau tale om en simpel proces. 18 af 19

19 Medarbejderen starter opgaven, hvorved systemet opretter en Ejerskabshændelse eller Person/virksomhedshændelse med tilhørende Ejerskabshændelse behandling eller Person/virksomhedshændelse behandling i status Oprettet. Derefter vurderer medarbejderen oplysningerne, eventuelt understøttet af opslag i Ejerfortegnelsen, og opdaterer Ejerfortegnelsen. Medarbejderen dokumenterer eventuelt sin behandling i en note. Når opdateringerne er foretaget, afsluttes Ejerskabshændelse behandling eller Person/virksomhedshændelse behandling i status Opdateret. 19 af 19

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere