Skolen altid online Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune"

Transkript

1 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

2 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik :1 computing... 8 Videndeling og kompetenceudvikling... 9 Læringscenteret Hardwareplan Bilag - implementeringsplan Litteratur... 14

3 2 Forord I Rødovre Kommune ønskes fagligt dygtige elever, der er godt rustet til fremtidens udfordringer i vidensamfundet. Et væsentligt led i dette ønske er en fortsat digitalisering i og af vores folkeskoler. Forskning viser, at IT kan højne det faglige niveau, at IT fremmer og understøtter kreativitet og innovation, og er medskabende til et undervisningsmiljø, der sætter elevens læring i centrum. Denne vision understøttes i Regeringens udspil for august 2011 En digital folkeskole national strategi for IT i folkeskolen, hvor målet er, at de danske skoleelever i 2020 skal være blandt de bedste i verden. Et vigtigt skridt på vejen er en øget digitalisering i folkeskolen 1, og skal bl.a. ske via øget digitale læremidler, digtale læringsmål, trådløse netværk på skolerne, samt adgang til digitale enheder for alle elever frem mod Den digitale strategi på folkeskoleområdet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal understøttes af kommunale handleplaner. Skolen altid onlinie er en vision, som beskriver Rødovre Kommunes vej med den digitale folkeskole, og skal ses som et udviklings- og implementeringsprojekt. I den digitale folkeskole er det et overordnet formål: At digitaliseringen fremmer, at alle børn lærer mere, og at deres kompetence rækker ind i det 21. århundrede. Derfor skal digitale læringsmål- og kommunikationsteknologier fremme følgende: Eleverne skal tilegne sig kognitive og alsidige kompetencer, herunder etiske og emotionelle kompetencer. Forskning viser, at det kræver et undervisningsmiljø, der har elevens lærings i centrum 2. Initiativerne understøttes af regeringen med en pulje på 500 mio., der skal understøttes af et tilsvarende beløb i kommunerne. Den endelige fordeling af midlerne kendes endnu ikke, men en stor del forventes at gå til udvikling af digitale læremidler. Skolerne i Rødovre har igennem en længere årrække arbejdet med en digitalisering, bl.a. med afsæt i Undervisningsministeriets 3. klassepulje ( ), der førte til oprettelse af en fiberring, netværk og en del pc-ere i skolerne. Det er stadig denne indsats, der er primær baggrund for antal elev pc-ere i dag. Handleplanen fra , supplerede med yderligere elev pc-ere, digitale tavler og en pædagogisk, didaktisk indsats. Elev pc-niveauet har siden 2009 ligget stabilt omkring 4 elever til 1 pc 3. De tidligere indsatser har givet gode resultater. Elevernes motivation for læring forøges via de digitale medier, undervisningspaletten udvides markant, både i forhold til undervisningsmaterialer, men også i forhold til undervisningsmetoder. Mulighederne for undervisningsdifferentiering udvides, hvilket understøtter Rødovre Kommunes andre indsatser på skoleområdet. 1 En digital folkeskole, Regeringen august Projektbeskrivelse. Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Initiativ 3.1 Den digitale skole, KL marts Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2008/2009

4 3 Denne vision bygger videre på IT handleplan , dels via en sikring af skolernes muligheder for at anvende teknologisk udstyr, dels via fokus på de didaktiske muligheder og nye perspektiver, som den teknologiske udvikling skaber til gavn for eleverne. Planen tager afsæt i det eksisterende niveau digitalt og pædagogisk, og det er Børne- og Kulturforvaltningen samt Digitaliseringsafdelingens opfattelse, at kommunen med en udbygning af det digitale hardwarefundament, vil være rustet til fremtidens digitale IT-løsninger i en fremtidig årrække. Endelig målopfylder planen også Regeringens udspil til den digitale folkeskole. Indledning Denne visionsplan er skabt i et tæt samarbejde mellem skoleledere, lærere, elever, SkoleIT og forvaltning, bl.a. via fælles workshops, arbejdsgrupper og temadage. Eleverne har været inddraget via en elev-workshop, hvor der blev sat fokus på Hvad skaber læring, hvad er god undervisning? Arbejdet identificerede 4 tiltag, der danner baggrund for denne visions afsnit. Endvidere kom der i arbejdet stort fokus på ændring af lærernes rolle i forhold til undervisningens tilrettelæggelse og afvikling. Den digitale skole stiller ændrede krav til fremtidens lærere, og ikke mindst udfordres lærerkulturen i forhold til vidensdeling. Rødovre Kommune gennemførte i foråret 2011 en evaluering blandt lærerne i forbindelse med implementeringen og den store indsats omkring elektroniske tavler. Evalueringen viste, at lærerne ser arbejdet omkring digitalisering som en mulighed for vidensdeling, der ikke tidligere er set i folkeskolen. Visionen skal være fundamentet for det kommende arbejde i relevante netværk og skolelederkredsen, der gensidigt skaber og udvikler det fælles fundament. De følgende 4 tiltag skaber grundlaget for arbejdet mod visionen. Didaktik og pædagogik, hvor der sættes fokus på didaktik, forstået som undervisningens design, der umiddelbart danner basis for pædagogiske ændringer. Ændringer som den enkelte lærer skal arbejde med, men også ændringer, der kan skabe baggrund for ændringer i de enkeltes skolers organisation. 1:1 computing. Udviklingen og ikke mindst de elektroniske tavler har sat fokus på behovet for pc ere, tablets eller andre digitale enheder til hver enkelt elev. Elever er i dag udstyret med forskellige digitale mobile enheder, som smartphones eller lignende. Enheder, der vil kunne bruges i undervisningen, såfremt der skabes en skolekultur, der er åben for disse muligheder. Vi skal skabe et IT-miljø, som understøtter brugen af egne enheder således at undervisningen kan følges, hvor som helst og når som helst. Videndeling og kompetenceudvikling er væsentligt for en sikker implementering. Indsatsen skal være en del af en overordnet fælleskommunal kompetencestrategi for Rødovre Kommunes skoler, og der skal arbejdes aktivt for en struktureret vidensdelingskultur. Læringscenteret er i dag en vigtig pædagogisk organisatorisk enhed på Rødovre Kommunes skoler. Dette ønsker vi fortsat, at det skal være, dog med en understregning af at den enkelte lærer, i tæt

5 4 samarbejde med kollegaer, fortsat er vigtig for implementering af den digitale vision. Læringscenteret ses derfor som en understøttende enhed, for både elever og kollegaer. IT bliver redskabet, der bruges til at stimulere virkeligheden og arbejde med projekter, der giver eleverne ny viden og ny viden på en ny måde. Brugen af IT i skolen skal ske via fornyede didaktiske praksisser, nye lærermidler og forøgede relationer til den omgivne verden. Teknologien skal bruges kreativt, men også kritisk, eleverne skal kunne vurdere kvaliteten af information på nettet, og de skal kunne udtrykke sig i de nye medier og samarbejde digitalt, lokalt som globalt. De digitale teknologier skal udgøre en allestedsnærværende grundbetingelse læring og pædagogik. Vi ønsker en skole, der bl.a. arbejder med Web 2.0 4, hvor den enkelte ikke længere blot er bruger af IT som redskab eller blot fungerer som passiv modtager og forbruger. IT giver mulighed for mobilt og trådløst at deltage, kommunikere, producere og dele tanker, produkter og processer gennem de muligheder for kommunikation og konstruktion, som Web 2.0 åbner op for. Dette vil give nye muligheder i vores folkeskoler, for med de digitale læremidler får underviserne redskaber, der kan motivere eleverne og inddrage dem mere aktivt. Undervisningsdifferentiering får nye perspektiver, fordi teknologierne giver mulighed for at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der passer bedst til den enkelte elev. Dermed kan teknologien også bidrage til en langt bedre inklusion. 4 Sørensen, Audon og Levinsen 2010

6 5 Vision I Rødovre Kommune tror vi på, at en digitalisering i og af skolen fremmer elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Vi mener, at digitalisering vil stimulere en læringskultur og nye undervisningsformer. Særligt skal IT støtte undervisningsdifferentiering, så eleverne udfordres maksimalt i forhold til deres faglighed. Eller formuleret mere visionært: Rødovre Kommunes ambitiøse mål er en digitalisering i skolerne, der modigt forandrer og forbedrer læring og faglighed De 4 projektbeskrivelser skaber gensidigt tilsammen fundamentet for det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde, der skal pege frem mod Skolen altid online Skolen altid online De 4 projektbeskrivelser skaber gensidigt tilsammen fundamentet for det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde, der skal pege frem mod Skolen altid online

7 6 Didaktik 2.0 og Pædagogik Baggrund Med den hastige udvikling i digitale medier, og dermed øgede ressourcemuligheder i digitale undervisningsmaterialer, hvad enten de findes gratis på internettet eller formidles i undervisningsportaler med abonnementsordninger, stilles der nye krav til, hvad eleverne skal arbejde med. Dette afføder igen nye krav til, hvordan elever og lærere skal arbejde, og hvilke overvejelser de skal gøre sig undervejs 5. Vi kan derfor tale om en ny didaktik i folkeskolen, en didaktik hvor også eleverne gøres til didaktiske designere. I Rødovre Kommune ser vi dette som en styrke, der giver mulighed for øget undervisningsdifferentiering i forhold til den enkelte elev. Formål At øge mulighederne for at understøtte transformationen fra traditionel læremiddelkultur til læremiddelkultur At øge muligheden for at nytænke undervisningen og fagdidaktikken ved fælles forberedelse i fagteams. At øge mulighederne for en større undervisningsdifferentiering. Mål At fagteams tænker IT-didaktisk design ind i den fælles undervisningsplanlægning. At fagteams sætter læringsmål ud fra den enkelte elev. At fagteams skal kunne håndtere og inddrage web 2.0 services. At der udvikles tværkommunale læseplaner med digitale læringsmål. Scenarie Engelskfagudvalget skal holde teammøde. Fagudvalgsformanden har i samarbejde med en læringscentermedarbejder udarbejdet et punkt på dagsordenen, der omhandler IT i faget. På mødet viser læringscentermedarbejderen ved hjælp af Smartboardet 2 forskellige inspirerende, eksemplariske undervisningsforløb fundet på EMU og fremtidslaboratoriet.dk. 5 Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter 2010

8 7 Det første undervisningsforløb fra EMU viser, hvordan elever fra 3. klasse kan create your own smurf og giver smølfen tale og tekst. Det næste undervisningsforløb fra fremtidslaboratoriet.dk er målrettet elever fra kl. Det handler om, hvordan man efter elevernes research af et givent emne; eks A trip to London kan lave onlineplakater ved hjælp af Glogster. Til sidst vises hvordan man via læringscenterets portal kan finde skolens abonnementstjenester. Der klikkes ind på hvor lærerne kan finde nye, relevante tekster til overbygningen. I denne udgave kan bl.a. læses om Michael Jacksons død. Læringscentermedarbejderen har desuden medbragt de nyeste materialer fra Rødovre Kommunes informationssamling til faglig inspiration.

9 8 1:1 computing Baggrund På workshop om IT i undervisningen blev det tydeligt, at lærere og elever ønsker at udskifte den traditionelle skoletaske med den digitale. Erfaringer viser, at digitale værktøjer kan understøtte den enkelte elevs behov og vurderingen af elevens kompetencer. Dette betyder, at læreren kan opsætte individuelle læringsmål digitalt. På workshops blev det klart, at skolerne ønsker 1:1 computing understøttet af en robust infrastruktur. Formål At øge mulighederne for anvendelse af digitale læremidler og digital læring, således at eleverne opnår digitale færdigheder. At øge mulighederne for faglig udvikling i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. At øge mulighederne for at udvikle ny fagdidaktik og nye læringsmiljøer. Mål At Rødovre Kommune indkøber, etablerer og supporterer et netværk, hvor alle kan medbringe og bruge personlige enheder. At alle elever, ved denne visions udløb, har hurtig og nem adgang til digitale læremidler. At der kontinuerligt arbejdes med at trimme, vedligeholde og udvikle den kommende infrastruktur, som skal være rygraden i Skolen altid online. Scenarie En gruppe elever arbejder i byen med at tage billeder af seværdigheder. Billederne kan mms es hjem til redaktionen. Der kan sms es til en blog eller indtales information om seværdigheden. Tilbage på skolen udarbejdes smartphonekoder, der kan scannes ved seværdigheden og dermed fortælle om stedet. En anden gruppe arbejder med byens historiske baggrund. De søger informationer og opstiller hot spots i byen. En tredje gruppe arbejder med beskrivelser af byens spisesteder m.m. Der kan arbejdes med idrætslivet og andet, der tager udgangspunkt i elevernes interesser (oversigt over butikker i Rødovre Centrum). Tilbage i klassen sidder layout-gruppen, der former et ensartet layout til en digital præsentation (hjemmeside, Wiki ), der samler de forskellige undersøgelsesfelter. Hver gruppe bidrager med links til siden.

10 9 Videndeling og kompetenceudvikling Baggrund På workshop om videndeling blev det tydeligt, at lærerne er optaget af og har brug for, at udvikle en struktureret videndelingskultur og praksisnær kompetenceudvikling i relation til fagteams, elev-tilelev- læring samt en digital videndelingsplatform for alle skoler. Formål At øge mulighederne for lokal kompetenceudvikling gennem fagteamsstrukturer med særligt fokus på at videreudvikle fagenes IT-fagdidaktiske udfordring og den fælles undervisningsplanlægning. At digitale lærerkompetencer inddrages i en fælles kommunal kompetencestrategi for lærerne. At øge mulighederne for videndeling mellem eleverne. At øge mulighederne for at videndele og udvikle samhørigheden mellem skolerne gennem videndeling i faglige netværk. Mål At skolerne etablerer faglige netværk. At der løbende og dynamisk sættes fokus på fælles initiativer samtidigt på alle skoler. At det er læringscenteret som central aktør, der faciliterer fagteams At læringscenteret tilbyder struktureret vejledning i brug af digitale medier At skolens øvrige vejledere og ressourcelærere har et tættere samarbejde i skolens læringscenter At der oprettes en digital fælles kommunal videndelingsplatform med effektive søgeredskaber Scenarie Om fire måneder skal eleverne i 4.y have fordybelsesuge. De har valgt, at det skal handle om truede dyr. Lærerne søger som sædvanlig i læringscentrets digitale videndelingssystem. De søger på truede dyr 4.kl. På systemet popper der et undervisningsforløb op, som en anden lærer har lavet om truede dyr i en 5. kl., og en 8. kl. for et år siden har lavet en hjemmeside om emnet. Ved nogle af disse forslag er der endda kommentarer og et antal likes som vurdering af materialet. Oven i købet søger systemet i skolens bogsamling, CFU s, PUC s materialesamlinger og i materialebasen. Lærerne i 4.Y. vælger at se på 5.klasses forløbet og et sæt bøger fra PUC.

11 10 De henvender sig til læringscentret, som hjælper dem til at finde ressourcepersoner, som kan vejlede omkring de didaktiske muligheder. Forløbets fokus bliver blandt andet på videndeling og formidling mellem eleverne, men også afprøvning af deres produkt overfor eleverne i en 2.kl.

12 11 Læringscenteret Baggrund På workshop om læringscenteret blev det tydeligt at læringscenteret forsat har en særlig rolle i at understøtte fagteams og den enkelte lærers faglige, didaktiske og pædagogiske praksis. Særligt IT bliver i større og større grad en del af skolens dagligdag og muliggør nye læringsveje og læringsmiljøer. Disse nye og vigtige udviklingsområder skal læringscenteret fortsat understøtte bevægelsen mod. Formål At understøtte Rødovre Kommunes øvrige handleplaner. At læringscenteret understøtter elevernes digitale dannelse og læring. At læringscenteret understøtter skolens faglige og pædagogiske udvikling. At læringscenteret arbejder med kompetenceudvikling hos elever og lærere. Mål At læringscenteret er en central aktør i arbejdet med at implementere Rødovre Kommunes fire visionstiltag. Konkret udvikling af det digitale skolebibliotek. At læringscenteret afholder spotkurser og facilitere praksisnære ændringer Scenarie Vi er et team af dansklærere på 5.kl. trin, tre i alt. I vores årsplanlægning har vi valgt, at arbejde med procesorienteret skrivning i 3 uger. I denne periode har vi en ekstra kollega og kan derfor lave 4 hold. Vi vil gerne følge elevernes skriveproces og arbejde med elevernes respons til hinanden. Vi er usikre på, hvorledes vi kan følge den enkelte elevs faglige arbejde, men har en ide om at det kan lade sig gøre ved at bruge IT. Derfor booker vi en tid med en vejleder på læringscenteret. På mødet får vi at vide, at Google Docs snildt kan hjælpe os, og vejlederen foreslår et ganske kort introforløb for os. Vi skal efterfølgende sende et par elever fra hver klasse ned på Læringscenteret. Her får de et kursus i Google Docs, som de efterfølgende skal lære de andre elever. På vores næste planlægningsmøde i teamet skal vi arbejde videre med vores undervisningsplan, som vi efterfølgende gerne vil drøfte yderligere med vejlederen på læringscenteret med særlig fokus på kvalificering og videndeling.

13 12 Hardwareplan Følgende tiltag igangsættes fra 2012: Der etableres Smart Boards i skolernes faglokaler Der investeres i pc'ere fra 6. klasse til og med 10.klasse. Der igangsættes et pilotprojektet med tablets på Tinderhøj Skole fra 0. klasse til 5. klasse Bemandingen i Skole-IT øges med afsæt optimeringerne.

14 13 Bilag - implementeringsplan

15 14 Litteratur Rødovre Kommunes nuværende It-handleplan Skole 2.0., Sørensen, Audon og Levinsen 2010 En digital folkeskole, Regeringen august 2011 Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter 2010 Fælles Mål 2009, It- og mediekompetencer i folkeskolen. Undervisningsministeriet Skolebiblioteket som skolens læringscenter. Danmarks Skolebibliotekarer november 2010 Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, KL marts 2012 initiativ 3.1 den digitale folkeskole intiativ 3.3 digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Evaluering af kommuners og skolers forsøg med it-støttede undervisningsformer for elever med særlige behov. J.H. Schultz Information A/S med Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Endelig%20rapport%20it.ashx Skolen I Morgen tidskrift for skoleledere. National strategi for it i folkeskolen. Nr. 4 december 2011 Nysyn på folkeskolen 2010, Kilde: Gynther, Karsten (red.)(2010). Akademisk forlag København Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2008/2009 Inspiration Ikast-Brande Kommune, It-handleplan for skoleområdet Ikast-Brande Kommune. Guldborgsund Kommune, It i undervisningen. Syddjurs Kommune, En computer til alle elever fra klasse. Besøg: Helsingør Kommune. Særligt fokus på erfaringer med implementering af 1:1 computing, netbooks Odder Kommune. Særligt fokus på erfaringer med implementering af 1:1 computing, Ipads

Campus 10 ver. 2.1 Vision for udviklingen af Campus 10 som digital 10. Klasse med fokus på læring.

Campus 10 ver. 2.1 Vision for udviklingen af Campus 10 som digital 10. Klasse med fokus på læring. 2016-2018 Campus 10 ver. 2.1 Vision for udviklingen af Campus 10 som digital 10. Klasse med fokus på læring. En strategisk beskrivelse af de indsatser, der gøres for at løfte Nyborg gymnasium 10.klasse

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Inklusion i Den Digitale Skole

Inklusion i Den Digitale Skole Inklusion i Den Digitale Skole 22.5.2012 Learning Lab, Skolegade 1 Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring Vejle Kommune www.vejledigitaleskoler.net www.skolenibevaegelse.nu Denne PPT ligger på www.vejledigitaleskoler.net

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis Konference om digital dannelse i tysk 29.1.2016 INDHOLD Del I: It anno 2016 Ny læremiddelkultur Nye didaktiske tilgange Ny skriftlig eksamensopgave Del

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse www.digitalkompetence.blogspot.com www.skolenibevaegelse.nu Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter , 2013 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

It i undervisning og læring

It i undervisning og læring It i undervisning og læring En ny folkeskole 2 It i undervisning og læring It i undervisning og læring Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Kristoffer Lange, kontorchef Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Effekt af digitale - Pædagogiske og tidsmæssige effekter kan bidrage til at understøtte

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Pædagogiske Læringscentre

Pædagogiske Læringscentre Pædagogiske Læringscentre 2016-2018 Handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre med fokus på digitalisering af undervisningen Indhold Forord 3 Indledning 5 Vision 7 Didaktik 2.0 og Pædagogik

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

It strategi Dagtilbud & Skole. Fra tavle og kridt til it-didaktik. It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune

It strategi Dagtilbud & Skole. Fra tavle og kridt til it-didaktik. It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune It strategi Dagtilbud & Skole Fra tavle og kridt til it-didaktik It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune 2016-2020. Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 5 De fire børn-/elevpositioner

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Hanne Bak Lumholt, afdelingschef, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 06-11-2015 1 En ny folkeskole

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere