Skolen altid online Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune"

Transkript

1 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

2 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik :1 computing... 8 Videndeling og kompetenceudvikling... 9 Læringscenteret Hardwareplan Bilag - implementeringsplan Litteratur... 14

3 2 Forord I Rødovre Kommune ønskes fagligt dygtige elever, der er godt rustet til fremtidens udfordringer i vidensamfundet. Et væsentligt led i dette ønske er en fortsat digitalisering i og af vores folkeskoler. Forskning viser, at IT kan højne det faglige niveau, at IT fremmer og understøtter kreativitet og innovation, og er medskabende til et undervisningsmiljø, der sætter elevens læring i centrum. Denne vision understøttes i Regeringens udspil for august 2011 En digital folkeskole national strategi for IT i folkeskolen, hvor målet er, at de danske skoleelever i 2020 skal være blandt de bedste i verden. Et vigtigt skridt på vejen er en øget digitalisering i folkeskolen 1, og skal bl.a. ske via øget digitale læremidler, digtale læringsmål, trådløse netværk på skolerne, samt adgang til digitale enheder for alle elever frem mod Den digitale strategi på folkeskoleområdet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal understøttes af kommunale handleplaner. Skolen altid onlinie er en vision, som beskriver Rødovre Kommunes vej med den digitale folkeskole, og skal ses som et udviklings- og implementeringsprojekt. I den digitale folkeskole er det et overordnet formål: At digitaliseringen fremmer, at alle børn lærer mere, og at deres kompetence rækker ind i det 21. århundrede. Derfor skal digitale læringsmål- og kommunikationsteknologier fremme følgende: Eleverne skal tilegne sig kognitive og alsidige kompetencer, herunder etiske og emotionelle kompetencer. Forskning viser, at det kræver et undervisningsmiljø, der har elevens lærings i centrum 2. Initiativerne understøttes af regeringen med en pulje på 500 mio., der skal understøttes af et tilsvarende beløb i kommunerne. Den endelige fordeling af midlerne kendes endnu ikke, men en stor del forventes at gå til udvikling af digitale læremidler. Skolerne i Rødovre har igennem en længere årrække arbejdet med en digitalisering, bl.a. med afsæt i Undervisningsministeriets 3. klassepulje ( ), der førte til oprettelse af en fiberring, netværk og en del pc-ere i skolerne. Det er stadig denne indsats, der er primær baggrund for antal elev pc-ere i dag. Handleplanen fra , supplerede med yderligere elev pc-ere, digitale tavler og en pædagogisk, didaktisk indsats. Elev pc-niveauet har siden 2009 ligget stabilt omkring 4 elever til 1 pc 3. De tidligere indsatser har givet gode resultater. Elevernes motivation for læring forøges via de digitale medier, undervisningspaletten udvides markant, både i forhold til undervisningsmaterialer, men også i forhold til undervisningsmetoder. Mulighederne for undervisningsdifferentiering udvides, hvilket understøtter Rødovre Kommunes andre indsatser på skoleområdet. 1 En digital folkeskole, Regeringen august Projektbeskrivelse. Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Initiativ 3.1 Den digitale skole, KL marts Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2008/2009

4 3 Denne vision bygger videre på IT handleplan , dels via en sikring af skolernes muligheder for at anvende teknologisk udstyr, dels via fokus på de didaktiske muligheder og nye perspektiver, som den teknologiske udvikling skaber til gavn for eleverne. Planen tager afsæt i det eksisterende niveau digitalt og pædagogisk, og det er Børne- og Kulturforvaltningen samt Digitaliseringsafdelingens opfattelse, at kommunen med en udbygning af det digitale hardwarefundament, vil være rustet til fremtidens digitale IT-løsninger i en fremtidig årrække. Endelig målopfylder planen også Regeringens udspil til den digitale folkeskole. Indledning Denne visionsplan er skabt i et tæt samarbejde mellem skoleledere, lærere, elever, SkoleIT og forvaltning, bl.a. via fælles workshops, arbejdsgrupper og temadage. Eleverne har været inddraget via en elev-workshop, hvor der blev sat fokus på Hvad skaber læring, hvad er god undervisning? Arbejdet identificerede 4 tiltag, der danner baggrund for denne visions afsnit. Endvidere kom der i arbejdet stort fokus på ændring af lærernes rolle i forhold til undervisningens tilrettelæggelse og afvikling. Den digitale skole stiller ændrede krav til fremtidens lærere, og ikke mindst udfordres lærerkulturen i forhold til vidensdeling. Rødovre Kommune gennemførte i foråret 2011 en evaluering blandt lærerne i forbindelse med implementeringen og den store indsats omkring elektroniske tavler. Evalueringen viste, at lærerne ser arbejdet omkring digitalisering som en mulighed for vidensdeling, der ikke tidligere er set i folkeskolen. Visionen skal være fundamentet for det kommende arbejde i relevante netværk og skolelederkredsen, der gensidigt skaber og udvikler det fælles fundament. De følgende 4 tiltag skaber grundlaget for arbejdet mod visionen. Didaktik og pædagogik, hvor der sættes fokus på didaktik, forstået som undervisningens design, der umiddelbart danner basis for pædagogiske ændringer. Ændringer som den enkelte lærer skal arbejde med, men også ændringer, der kan skabe baggrund for ændringer i de enkeltes skolers organisation. 1:1 computing. Udviklingen og ikke mindst de elektroniske tavler har sat fokus på behovet for pc ere, tablets eller andre digitale enheder til hver enkelt elev. Elever er i dag udstyret med forskellige digitale mobile enheder, som smartphones eller lignende. Enheder, der vil kunne bruges i undervisningen, såfremt der skabes en skolekultur, der er åben for disse muligheder. Vi skal skabe et IT-miljø, som understøtter brugen af egne enheder således at undervisningen kan følges, hvor som helst og når som helst. Videndeling og kompetenceudvikling er væsentligt for en sikker implementering. Indsatsen skal være en del af en overordnet fælleskommunal kompetencestrategi for Rødovre Kommunes skoler, og der skal arbejdes aktivt for en struktureret vidensdelingskultur. Læringscenteret er i dag en vigtig pædagogisk organisatorisk enhed på Rødovre Kommunes skoler. Dette ønsker vi fortsat, at det skal være, dog med en understregning af at den enkelte lærer, i tæt

5 4 samarbejde med kollegaer, fortsat er vigtig for implementering af den digitale vision. Læringscenteret ses derfor som en understøttende enhed, for både elever og kollegaer. IT bliver redskabet, der bruges til at stimulere virkeligheden og arbejde med projekter, der giver eleverne ny viden og ny viden på en ny måde. Brugen af IT i skolen skal ske via fornyede didaktiske praksisser, nye lærermidler og forøgede relationer til den omgivne verden. Teknologien skal bruges kreativt, men også kritisk, eleverne skal kunne vurdere kvaliteten af information på nettet, og de skal kunne udtrykke sig i de nye medier og samarbejde digitalt, lokalt som globalt. De digitale teknologier skal udgøre en allestedsnærværende grundbetingelse læring og pædagogik. Vi ønsker en skole, der bl.a. arbejder med Web 2.0 4, hvor den enkelte ikke længere blot er bruger af IT som redskab eller blot fungerer som passiv modtager og forbruger. IT giver mulighed for mobilt og trådløst at deltage, kommunikere, producere og dele tanker, produkter og processer gennem de muligheder for kommunikation og konstruktion, som Web 2.0 åbner op for. Dette vil give nye muligheder i vores folkeskoler, for med de digitale læremidler får underviserne redskaber, der kan motivere eleverne og inddrage dem mere aktivt. Undervisningsdifferentiering får nye perspektiver, fordi teknologierne giver mulighed for at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der passer bedst til den enkelte elev. Dermed kan teknologien også bidrage til en langt bedre inklusion. 4 Sørensen, Audon og Levinsen 2010

6 5 Vision I Rødovre Kommune tror vi på, at en digitalisering i og af skolen fremmer elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Vi mener, at digitalisering vil stimulere en læringskultur og nye undervisningsformer. Særligt skal IT støtte undervisningsdifferentiering, så eleverne udfordres maksimalt i forhold til deres faglighed. Eller formuleret mere visionært: Rødovre Kommunes ambitiøse mål er en digitalisering i skolerne, der modigt forandrer og forbedrer læring og faglighed De 4 projektbeskrivelser skaber gensidigt tilsammen fundamentet for det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde, der skal pege frem mod Skolen altid online Skolen altid online De 4 projektbeskrivelser skaber gensidigt tilsammen fundamentet for det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde, der skal pege frem mod Skolen altid online

7 6 Didaktik 2.0 og Pædagogik Baggrund Med den hastige udvikling i digitale medier, og dermed øgede ressourcemuligheder i digitale undervisningsmaterialer, hvad enten de findes gratis på internettet eller formidles i undervisningsportaler med abonnementsordninger, stilles der nye krav til, hvad eleverne skal arbejde med. Dette afføder igen nye krav til, hvordan elever og lærere skal arbejde, og hvilke overvejelser de skal gøre sig undervejs 5. Vi kan derfor tale om en ny didaktik i folkeskolen, en didaktik hvor også eleverne gøres til didaktiske designere. I Rødovre Kommune ser vi dette som en styrke, der giver mulighed for øget undervisningsdifferentiering i forhold til den enkelte elev. Formål At øge mulighederne for at understøtte transformationen fra traditionel læremiddelkultur til læremiddelkultur At øge muligheden for at nytænke undervisningen og fagdidaktikken ved fælles forberedelse i fagteams. At øge mulighederne for en større undervisningsdifferentiering. Mål At fagteams tænker IT-didaktisk design ind i den fælles undervisningsplanlægning. At fagteams sætter læringsmål ud fra den enkelte elev. At fagteams skal kunne håndtere og inddrage web 2.0 services. At der udvikles tværkommunale læseplaner med digitale læringsmål. Scenarie Engelskfagudvalget skal holde teammøde. Fagudvalgsformanden har i samarbejde med en læringscentermedarbejder udarbejdet et punkt på dagsordenen, der omhandler IT i faget. På mødet viser læringscentermedarbejderen ved hjælp af Smartboardet 2 forskellige inspirerende, eksemplariske undervisningsforløb fundet på EMU og fremtidslaboratoriet.dk. 5 Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter 2010

8 7 Det første undervisningsforløb fra EMU viser, hvordan elever fra 3. klasse kan create your own smurf og giver smølfen tale og tekst. Det næste undervisningsforløb fra fremtidslaboratoriet.dk er målrettet elever fra kl. Det handler om, hvordan man efter elevernes research af et givent emne; eks A trip to London kan lave onlineplakater ved hjælp af Glogster. Til sidst vises hvordan man via læringscenterets portal kan finde skolens abonnementstjenester. Der klikkes ind på hvor lærerne kan finde nye, relevante tekster til overbygningen. I denne udgave kan bl.a. læses om Michael Jacksons død. Læringscentermedarbejderen har desuden medbragt de nyeste materialer fra Rødovre Kommunes informationssamling til faglig inspiration.

9 8 1:1 computing Baggrund På workshop om IT i undervisningen blev det tydeligt, at lærere og elever ønsker at udskifte den traditionelle skoletaske med den digitale. Erfaringer viser, at digitale værktøjer kan understøtte den enkelte elevs behov og vurderingen af elevens kompetencer. Dette betyder, at læreren kan opsætte individuelle læringsmål digitalt. På workshops blev det klart, at skolerne ønsker 1:1 computing understøttet af en robust infrastruktur. Formål At øge mulighederne for anvendelse af digitale læremidler og digital læring, således at eleverne opnår digitale færdigheder. At øge mulighederne for faglig udvikling i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. At øge mulighederne for at udvikle ny fagdidaktik og nye læringsmiljøer. Mål At Rødovre Kommune indkøber, etablerer og supporterer et netværk, hvor alle kan medbringe og bruge personlige enheder. At alle elever, ved denne visions udløb, har hurtig og nem adgang til digitale læremidler. At der kontinuerligt arbejdes med at trimme, vedligeholde og udvikle den kommende infrastruktur, som skal være rygraden i Skolen altid online. Scenarie En gruppe elever arbejder i byen med at tage billeder af seværdigheder. Billederne kan mms es hjem til redaktionen. Der kan sms es til en blog eller indtales information om seværdigheden. Tilbage på skolen udarbejdes smartphonekoder, der kan scannes ved seværdigheden og dermed fortælle om stedet. En anden gruppe arbejder med byens historiske baggrund. De søger informationer og opstiller hot spots i byen. En tredje gruppe arbejder med beskrivelser af byens spisesteder m.m. Der kan arbejdes med idrætslivet og andet, der tager udgangspunkt i elevernes interesser (oversigt over butikker i Rødovre Centrum). Tilbage i klassen sidder layout-gruppen, der former et ensartet layout til en digital præsentation (hjemmeside, Wiki ), der samler de forskellige undersøgelsesfelter. Hver gruppe bidrager med links til siden.

10 9 Videndeling og kompetenceudvikling Baggrund På workshop om videndeling blev det tydeligt, at lærerne er optaget af og har brug for, at udvikle en struktureret videndelingskultur og praksisnær kompetenceudvikling i relation til fagteams, elev-tilelev- læring samt en digital videndelingsplatform for alle skoler. Formål At øge mulighederne for lokal kompetenceudvikling gennem fagteamsstrukturer med særligt fokus på at videreudvikle fagenes IT-fagdidaktiske udfordring og den fælles undervisningsplanlægning. At digitale lærerkompetencer inddrages i en fælles kommunal kompetencestrategi for lærerne. At øge mulighederne for videndeling mellem eleverne. At øge mulighederne for at videndele og udvikle samhørigheden mellem skolerne gennem videndeling i faglige netværk. Mål At skolerne etablerer faglige netværk. At der løbende og dynamisk sættes fokus på fælles initiativer samtidigt på alle skoler. At det er læringscenteret som central aktør, der faciliterer fagteams At læringscenteret tilbyder struktureret vejledning i brug af digitale medier At skolens øvrige vejledere og ressourcelærere har et tættere samarbejde i skolens læringscenter At der oprettes en digital fælles kommunal videndelingsplatform med effektive søgeredskaber Scenarie Om fire måneder skal eleverne i 4.y have fordybelsesuge. De har valgt, at det skal handle om truede dyr. Lærerne søger som sædvanlig i læringscentrets digitale videndelingssystem. De søger på truede dyr 4.kl. På systemet popper der et undervisningsforløb op, som en anden lærer har lavet om truede dyr i en 5. kl., og en 8. kl. for et år siden har lavet en hjemmeside om emnet. Ved nogle af disse forslag er der endda kommentarer og et antal likes som vurdering af materialet. Oven i købet søger systemet i skolens bogsamling, CFU s, PUC s materialesamlinger og i materialebasen. Lærerne i 4.Y. vælger at se på 5.klasses forløbet og et sæt bøger fra PUC.

11 10 De henvender sig til læringscentret, som hjælper dem til at finde ressourcepersoner, som kan vejlede omkring de didaktiske muligheder. Forløbets fokus bliver blandt andet på videndeling og formidling mellem eleverne, men også afprøvning af deres produkt overfor eleverne i en 2.kl.

12 11 Læringscenteret Baggrund På workshop om læringscenteret blev det tydeligt at læringscenteret forsat har en særlig rolle i at understøtte fagteams og den enkelte lærers faglige, didaktiske og pædagogiske praksis. Særligt IT bliver i større og større grad en del af skolens dagligdag og muliggør nye læringsveje og læringsmiljøer. Disse nye og vigtige udviklingsområder skal læringscenteret fortsat understøtte bevægelsen mod. Formål At understøtte Rødovre Kommunes øvrige handleplaner. At læringscenteret understøtter elevernes digitale dannelse og læring. At læringscenteret understøtter skolens faglige og pædagogiske udvikling. At læringscenteret arbejder med kompetenceudvikling hos elever og lærere. Mål At læringscenteret er en central aktør i arbejdet med at implementere Rødovre Kommunes fire visionstiltag. Konkret udvikling af det digitale skolebibliotek. At læringscenteret afholder spotkurser og facilitere praksisnære ændringer Scenarie Vi er et team af dansklærere på 5.kl. trin, tre i alt. I vores årsplanlægning har vi valgt, at arbejde med procesorienteret skrivning i 3 uger. I denne periode har vi en ekstra kollega og kan derfor lave 4 hold. Vi vil gerne følge elevernes skriveproces og arbejde med elevernes respons til hinanden. Vi er usikre på, hvorledes vi kan følge den enkelte elevs faglige arbejde, men har en ide om at det kan lade sig gøre ved at bruge IT. Derfor booker vi en tid med en vejleder på læringscenteret. På mødet får vi at vide, at Google Docs snildt kan hjælpe os, og vejlederen foreslår et ganske kort introforløb for os. Vi skal efterfølgende sende et par elever fra hver klasse ned på Læringscenteret. Her får de et kursus i Google Docs, som de efterfølgende skal lære de andre elever. På vores næste planlægningsmøde i teamet skal vi arbejde videre med vores undervisningsplan, som vi efterfølgende gerne vil drøfte yderligere med vejlederen på læringscenteret med særlig fokus på kvalificering og videndeling.

13 12 Hardwareplan Følgende tiltag igangsættes fra 2012: Der etableres Smart Boards i skolernes faglokaler Der investeres i pc'ere fra 6. klasse til og med 10.klasse. Der igangsættes et pilotprojektet med tablets på Tinderhøj Skole fra 0. klasse til 5. klasse Bemandingen i Skole-IT øges med afsæt optimeringerne.

14 13 Bilag - implementeringsplan

15 14 Litteratur Rødovre Kommunes nuværende It-handleplan Skole 2.0., Sørensen, Audon og Levinsen 2010 En digital folkeskole, Regeringen august 2011 Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter 2010 Fælles Mål 2009, It- og mediekompetencer i folkeskolen. Undervisningsministeriet Skolebiblioteket som skolens læringscenter. Danmarks Skolebibliotekarer november 2010 Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, KL marts 2012 initiativ 3.1 den digitale folkeskole intiativ 3.3 digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Evaluering af kommuners og skolers forsøg med it-støttede undervisningsformer for elever med særlige behov. J.H. Schultz Information A/S med Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Endelig%20rapport%20it.ashx Skolen I Morgen tidskrift for skoleledere. National strategi for it i folkeskolen. Nr. 4 december 2011 Nysyn på folkeskolen 2010, Kilde: Gynther, Karsten (red.)(2010). Akademisk forlag København Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2008/2009 Inspiration Ikast-Brande Kommune, It-handleplan for skoleområdet Ikast-Brande Kommune. Guldborgsund Kommune, It i undervisningen. Syddjurs Kommune, En computer til alle elever fra klasse. Besøg: Helsingør Kommune. Særligt fokus på erfaringer med implementering af 1:1 computing, netbooks Odder Kommune. Særligt fokus på erfaringer med implementering af 1:1 computing, Ipads

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole NY HOLTE SKOLE 2014-2015 Den gode digitale skole Ny Holte Skole Indholdsfortegnelse Indledning Overblik over det gode digitaliseringsmål Vision for digitalisering i Rudersdal Kommune Omdrejningspunktet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere