Skolen altid online Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune"

Transkript

1 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

2 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik :1 computing... 8 Videndeling og kompetenceudvikling... 9 Læringscenteret Hardwareplan Bilag - implementeringsplan Litteratur... 14

3 2 Forord I Rødovre Kommune ønskes fagligt dygtige elever, der er godt rustet til fremtidens udfordringer i vidensamfundet. Et væsentligt led i dette ønske er en fortsat digitalisering i og af vores folkeskoler. Forskning viser, at IT kan højne det faglige niveau, at IT fremmer og understøtter kreativitet og innovation, og er medskabende til et undervisningsmiljø, der sætter elevens læring i centrum. Denne vision understøttes i Regeringens udspil for august 2011 En digital folkeskole national strategi for IT i folkeskolen, hvor målet er, at de danske skoleelever i 2020 skal være blandt de bedste i verden. Et vigtigt skridt på vejen er en øget digitalisering i folkeskolen 1, og skal bl.a. ske via øget digitale læremidler, digtale læringsmål, trådløse netværk på skolerne, samt adgang til digitale enheder for alle elever frem mod Den digitale strategi på folkeskoleområdet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal understøttes af kommunale handleplaner. Skolen altid onlinie er en vision, som beskriver Rødovre Kommunes vej med den digitale folkeskole, og skal ses som et udviklings- og implementeringsprojekt. I den digitale folkeskole er det et overordnet formål: At digitaliseringen fremmer, at alle børn lærer mere, og at deres kompetence rækker ind i det 21. århundrede. Derfor skal digitale læringsmål- og kommunikationsteknologier fremme følgende: Eleverne skal tilegne sig kognitive og alsidige kompetencer, herunder etiske og emotionelle kompetencer. Forskning viser, at det kræver et undervisningsmiljø, der har elevens lærings i centrum 2. Initiativerne understøttes af regeringen med en pulje på 500 mio., der skal understøttes af et tilsvarende beløb i kommunerne. Den endelige fordeling af midlerne kendes endnu ikke, men en stor del forventes at gå til udvikling af digitale læremidler. Skolerne i Rødovre har igennem en længere årrække arbejdet med en digitalisering, bl.a. med afsæt i Undervisningsministeriets 3. klassepulje ( ), der førte til oprettelse af en fiberring, netværk og en del pc-ere i skolerne. Det er stadig denne indsats, der er primær baggrund for antal elev pc-ere i dag. Handleplanen fra , supplerede med yderligere elev pc-ere, digitale tavler og en pædagogisk, didaktisk indsats. Elev pc-niveauet har siden 2009 ligget stabilt omkring 4 elever til 1 pc 3. De tidligere indsatser har givet gode resultater. Elevernes motivation for læring forøges via de digitale medier, undervisningspaletten udvides markant, både i forhold til undervisningsmaterialer, men også i forhold til undervisningsmetoder. Mulighederne for undervisningsdifferentiering udvides, hvilket understøtter Rødovre Kommunes andre indsatser på skoleområdet. 1 En digital folkeskole, Regeringen august Projektbeskrivelse. Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Initiativ 3.1 Den digitale skole, KL marts Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2008/2009

4 3 Denne vision bygger videre på IT handleplan , dels via en sikring af skolernes muligheder for at anvende teknologisk udstyr, dels via fokus på de didaktiske muligheder og nye perspektiver, som den teknologiske udvikling skaber til gavn for eleverne. Planen tager afsæt i det eksisterende niveau digitalt og pædagogisk, og det er Børne- og Kulturforvaltningen samt Digitaliseringsafdelingens opfattelse, at kommunen med en udbygning af det digitale hardwarefundament, vil være rustet til fremtidens digitale IT-løsninger i en fremtidig årrække. Endelig målopfylder planen også Regeringens udspil til den digitale folkeskole. Indledning Denne visionsplan er skabt i et tæt samarbejde mellem skoleledere, lærere, elever, SkoleIT og forvaltning, bl.a. via fælles workshops, arbejdsgrupper og temadage. Eleverne har været inddraget via en elev-workshop, hvor der blev sat fokus på Hvad skaber læring, hvad er god undervisning? Arbejdet identificerede 4 tiltag, der danner baggrund for denne visions afsnit. Endvidere kom der i arbejdet stort fokus på ændring af lærernes rolle i forhold til undervisningens tilrettelæggelse og afvikling. Den digitale skole stiller ændrede krav til fremtidens lærere, og ikke mindst udfordres lærerkulturen i forhold til vidensdeling. Rødovre Kommune gennemførte i foråret 2011 en evaluering blandt lærerne i forbindelse med implementeringen og den store indsats omkring elektroniske tavler. Evalueringen viste, at lærerne ser arbejdet omkring digitalisering som en mulighed for vidensdeling, der ikke tidligere er set i folkeskolen. Visionen skal være fundamentet for det kommende arbejde i relevante netværk og skolelederkredsen, der gensidigt skaber og udvikler det fælles fundament. De følgende 4 tiltag skaber grundlaget for arbejdet mod visionen. Didaktik og pædagogik, hvor der sættes fokus på didaktik, forstået som undervisningens design, der umiddelbart danner basis for pædagogiske ændringer. Ændringer som den enkelte lærer skal arbejde med, men også ændringer, der kan skabe baggrund for ændringer i de enkeltes skolers organisation. 1:1 computing. Udviklingen og ikke mindst de elektroniske tavler har sat fokus på behovet for pc ere, tablets eller andre digitale enheder til hver enkelt elev. Elever er i dag udstyret med forskellige digitale mobile enheder, som smartphones eller lignende. Enheder, der vil kunne bruges i undervisningen, såfremt der skabes en skolekultur, der er åben for disse muligheder. Vi skal skabe et IT-miljø, som understøtter brugen af egne enheder således at undervisningen kan følges, hvor som helst og når som helst. Videndeling og kompetenceudvikling er væsentligt for en sikker implementering. Indsatsen skal være en del af en overordnet fælleskommunal kompetencestrategi for Rødovre Kommunes skoler, og der skal arbejdes aktivt for en struktureret vidensdelingskultur. Læringscenteret er i dag en vigtig pædagogisk organisatorisk enhed på Rødovre Kommunes skoler. Dette ønsker vi fortsat, at det skal være, dog med en understregning af at den enkelte lærer, i tæt

5 4 samarbejde med kollegaer, fortsat er vigtig for implementering af den digitale vision. Læringscenteret ses derfor som en understøttende enhed, for både elever og kollegaer. IT bliver redskabet, der bruges til at stimulere virkeligheden og arbejde med projekter, der giver eleverne ny viden og ny viden på en ny måde. Brugen af IT i skolen skal ske via fornyede didaktiske praksisser, nye lærermidler og forøgede relationer til den omgivne verden. Teknologien skal bruges kreativt, men også kritisk, eleverne skal kunne vurdere kvaliteten af information på nettet, og de skal kunne udtrykke sig i de nye medier og samarbejde digitalt, lokalt som globalt. De digitale teknologier skal udgøre en allestedsnærværende grundbetingelse læring og pædagogik. Vi ønsker en skole, der bl.a. arbejder med Web 2.0 4, hvor den enkelte ikke længere blot er bruger af IT som redskab eller blot fungerer som passiv modtager og forbruger. IT giver mulighed for mobilt og trådløst at deltage, kommunikere, producere og dele tanker, produkter og processer gennem de muligheder for kommunikation og konstruktion, som Web 2.0 åbner op for. Dette vil give nye muligheder i vores folkeskoler, for med de digitale læremidler får underviserne redskaber, der kan motivere eleverne og inddrage dem mere aktivt. Undervisningsdifferentiering får nye perspektiver, fordi teknologierne giver mulighed for at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der passer bedst til den enkelte elev. Dermed kan teknologien også bidrage til en langt bedre inklusion. 4 Sørensen, Audon og Levinsen 2010

6 5 Vision I Rødovre Kommune tror vi på, at en digitalisering i og af skolen fremmer elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Vi mener, at digitalisering vil stimulere en læringskultur og nye undervisningsformer. Særligt skal IT støtte undervisningsdifferentiering, så eleverne udfordres maksimalt i forhold til deres faglighed. Eller formuleret mere visionært: Rødovre Kommunes ambitiøse mål er en digitalisering i skolerne, der modigt forandrer og forbedrer læring og faglighed De 4 projektbeskrivelser skaber gensidigt tilsammen fundamentet for det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde, der skal pege frem mod Skolen altid online Skolen altid online De 4 projektbeskrivelser skaber gensidigt tilsammen fundamentet for det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde, der skal pege frem mod Skolen altid online

7 6 Didaktik 2.0 og Pædagogik Baggrund Med den hastige udvikling i digitale medier, og dermed øgede ressourcemuligheder i digitale undervisningsmaterialer, hvad enten de findes gratis på internettet eller formidles i undervisningsportaler med abonnementsordninger, stilles der nye krav til, hvad eleverne skal arbejde med. Dette afføder igen nye krav til, hvordan elever og lærere skal arbejde, og hvilke overvejelser de skal gøre sig undervejs 5. Vi kan derfor tale om en ny didaktik i folkeskolen, en didaktik hvor også eleverne gøres til didaktiske designere. I Rødovre Kommune ser vi dette som en styrke, der giver mulighed for øget undervisningsdifferentiering i forhold til den enkelte elev. Formål At øge mulighederne for at understøtte transformationen fra traditionel læremiddelkultur til læremiddelkultur At øge muligheden for at nytænke undervisningen og fagdidaktikken ved fælles forberedelse i fagteams. At øge mulighederne for en større undervisningsdifferentiering. Mål At fagteams tænker IT-didaktisk design ind i den fælles undervisningsplanlægning. At fagteams sætter læringsmål ud fra den enkelte elev. At fagteams skal kunne håndtere og inddrage web 2.0 services. At der udvikles tværkommunale læseplaner med digitale læringsmål. Scenarie Engelskfagudvalget skal holde teammøde. Fagudvalgsformanden har i samarbejde med en læringscentermedarbejder udarbejdet et punkt på dagsordenen, der omhandler IT i faget. På mødet viser læringscentermedarbejderen ved hjælp af Smartboardet 2 forskellige inspirerende, eksemplariske undervisningsforløb fundet på EMU og fremtidslaboratoriet.dk. 5 Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter 2010

8 7 Det første undervisningsforløb fra EMU viser, hvordan elever fra 3. klasse kan create your own smurf og giver smølfen tale og tekst. Det næste undervisningsforløb fra fremtidslaboratoriet.dk er målrettet elever fra kl. Det handler om, hvordan man efter elevernes research af et givent emne; eks A trip to London kan lave onlineplakater ved hjælp af Glogster. Til sidst vises hvordan man via læringscenterets portal kan finde skolens abonnementstjenester. Der klikkes ind på hvor lærerne kan finde nye, relevante tekster til overbygningen. I denne udgave kan bl.a. læses om Michael Jacksons død. Læringscentermedarbejderen har desuden medbragt de nyeste materialer fra Rødovre Kommunes informationssamling til faglig inspiration.

9 8 1:1 computing Baggrund På workshop om IT i undervisningen blev det tydeligt, at lærere og elever ønsker at udskifte den traditionelle skoletaske med den digitale. Erfaringer viser, at digitale værktøjer kan understøtte den enkelte elevs behov og vurderingen af elevens kompetencer. Dette betyder, at læreren kan opsætte individuelle læringsmål digitalt. På workshops blev det klart, at skolerne ønsker 1:1 computing understøttet af en robust infrastruktur. Formål At øge mulighederne for anvendelse af digitale læremidler og digital læring, således at eleverne opnår digitale færdigheder. At øge mulighederne for faglig udvikling i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. At øge mulighederne for at udvikle ny fagdidaktik og nye læringsmiljøer. Mål At Rødovre Kommune indkøber, etablerer og supporterer et netværk, hvor alle kan medbringe og bruge personlige enheder. At alle elever, ved denne visions udløb, har hurtig og nem adgang til digitale læremidler. At der kontinuerligt arbejdes med at trimme, vedligeholde og udvikle den kommende infrastruktur, som skal være rygraden i Skolen altid online. Scenarie En gruppe elever arbejder i byen med at tage billeder af seværdigheder. Billederne kan mms es hjem til redaktionen. Der kan sms es til en blog eller indtales information om seværdigheden. Tilbage på skolen udarbejdes smartphonekoder, der kan scannes ved seværdigheden og dermed fortælle om stedet. En anden gruppe arbejder med byens historiske baggrund. De søger informationer og opstiller hot spots i byen. En tredje gruppe arbejder med beskrivelser af byens spisesteder m.m. Der kan arbejdes med idrætslivet og andet, der tager udgangspunkt i elevernes interesser (oversigt over butikker i Rødovre Centrum). Tilbage i klassen sidder layout-gruppen, der former et ensartet layout til en digital præsentation (hjemmeside, Wiki ), der samler de forskellige undersøgelsesfelter. Hver gruppe bidrager med links til siden.

10 9 Videndeling og kompetenceudvikling Baggrund På workshop om videndeling blev det tydeligt, at lærerne er optaget af og har brug for, at udvikle en struktureret videndelingskultur og praksisnær kompetenceudvikling i relation til fagteams, elev-tilelev- læring samt en digital videndelingsplatform for alle skoler. Formål At øge mulighederne for lokal kompetenceudvikling gennem fagteamsstrukturer med særligt fokus på at videreudvikle fagenes IT-fagdidaktiske udfordring og den fælles undervisningsplanlægning. At digitale lærerkompetencer inddrages i en fælles kommunal kompetencestrategi for lærerne. At øge mulighederne for videndeling mellem eleverne. At øge mulighederne for at videndele og udvikle samhørigheden mellem skolerne gennem videndeling i faglige netværk. Mål At skolerne etablerer faglige netværk. At der løbende og dynamisk sættes fokus på fælles initiativer samtidigt på alle skoler. At det er læringscenteret som central aktør, der faciliterer fagteams At læringscenteret tilbyder struktureret vejledning i brug af digitale medier At skolens øvrige vejledere og ressourcelærere har et tættere samarbejde i skolens læringscenter At der oprettes en digital fælles kommunal videndelingsplatform med effektive søgeredskaber Scenarie Om fire måneder skal eleverne i 4.y have fordybelsesuge. De har valgt, at det skal handle om truede dyr. Lærerne søger som sædvanlig i læringscentrets digitale videndelingssystem. De søger på truede dyr 4.kl. På systemet popper der et undervisningsforløb op, som en anden lærer har lavet om truede dyr i en 5. kl., og en 8. kl. for et år siden har lavet en hjemmeside om emnet. Ved nogle af disse forslag er der endda kommentarer og et antal likes som vurdering af materialet. Oven i købet søger systemet i skolens bogsamling, CFU s, PUC s materialesamlinger og i materialebasen. Lærerne i 4.Y. vælger at se på 5.klasses forløbet og et sæt bøger fra PUC.

11 10 De henvender sig til læringscentret, som hjælper dem til at finde ressourcepersoner, som kan vejlede omkring de didaktiske muligheder. Forløbets fokus bliver blandt andet på videndeling og formidling mellem eleverne, men også afprøvning af deres produkt overfor eleverne i en 2.kl.

12 11 Læringscenteret Baggrund På workshop om læringscenteret blev det tydeligt at læringscenteret forsat har en særlig rolle i at understøtte fagteams og den enkelte lærers faglige, didaktiske og pædagogiske praksis. Særligt IT bliver i større og større grad en del af skolens dagligdag og muliggør nye læringsveje og læringsmiljøer. Disse nye og vigtige udviklingsområder skal læringscenteret fortsat understøtte bevægelsen mod. Formål At understøtte Rødovre Kommunes øvrige handleplaner. At læringscenteret understøtter elevernes digitale dannelse og læring. At læringscenteret understøtter skolens faglige og pædagogiske udvikling. At læringscenteret arbejder med kompetenceudvikling hos elever og lærere. Mål At læringscenteret er en central aktør i arbejdet med at implementere Rødovre Kommunes fire visionstiltag. Konkret udvikling af det digitale skolebibliotek. At læringscenteret afholder spotkurser og facilitere praksisnære ændringer Scenarie Vi er et team af dansklærere på 5.kl. trin, tre i alt. I vores årsplanlægning har vi valgt, at arbejde med procesorienteret skrivning i 3 uger. I denne periode har vi en ekstra kollega og kan derfor lave 4 hold. Vi vil gerne følge elevernes skriveproces og arbejde med elevernes respons til hinanden. Vi er usikre på, hvorledes vi kan følge den enkelte elevs faglige arbejde, men har en ide om at det kan lade sig gøre ved at bruge IT. Derfor booker vi en tid med en vejleder på læringscenteret. På mødet får vi at vide, at Google Docs snildt kan hjælpe os, og vejlederen foreslår et ganske kort introforløb for os. Vi skal efterfølgende sende et par elever fra hver klasse ned på Læringscenteret. Her får de et kursus i Google Docs, som de efterfølgende skal lære de andre elever. På vores næste planlægningsmøde i teamet skal vi arbejde videre med vores undervisningsplan, som vi efterfølgende gerne vil drøfte yderligere med vejlederen på læringscenteret med særlig fokus på kvalificering og videndeling.

13 12 Hardwareplan Følgende tiltag igangsættes fra 2012: Der etableres Smart Boards i skolernes faglokaler Der investeres i pc'ere fra 6. klasse til og med 10.klasse. Der igangsættes et pilotprojektet med tablets på Tinderhøj Skole fra 0. klasse til 5. klasse Bemandingen i Skole-IT øges med afsæt optimeringerne.

14 13 Bilag - implementeringsplan

15 14 Litteratur Rødovre Kommunes nuværende It-handleplan Skole 2.0., Sørensen, Audon og Levinsen 2010 En digital folkeskole, Regeringen august 2011 Didaktik 2.0, Christiansen og Gynter, Redigeret Gynter 2010 Fælles Mål 2009, It- og mediekompetencer i folkeskolen. Undervisningsministeriet Skolebiblioteket som skolens læringscenter. Danmarks Skolebibliotekarer november 2010 Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, KL marts 2012 initiativ 3.1 den digitale folkeskole intiativ 3.3 digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Evaluering af kommuners og skolers forsøg med it-støttede undervisningsformer for elever med særlige behov. J.H. Schultz Information A/S med Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Endelig%20rapport%20it.ashx Skolen I Morgen tidskrift for skoleledere. National strategi for it i folkeskolen. Nr. 4 december 2011 Nysyn på folkeskolen 2010, Kilde: Gynther, Karsten (red.)(2010). Akademisk forlag København Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2008/2009 Inspiration Ikast-Brande Kommune, It-handleplan for skoleområdet Ikast-Brande Kommune. Guldborgsund Kommune, It i undervisningen. Syddjurs Kommune, En computer til alle elever fra klasse. Besøg: Helsingør Kommune. Særligt fokus på erfaringer med implementering af 1:1 computing, netbooks Odder Kommune. Særligt fokus på erfaringer med implementering af 1:1 computing, Ipads

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse www.digitalkompetence.blogspot.com www.skolenibevaegelse.nu Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013 Lidt om mig Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek John Klesner januar 2013 29 år lærer Pæd konsulent Master It-rådgivningsgruppe KL-infrastruktur Månedens lærer i Tyskland maj 2009 På vej

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers Notat til sagsfremstillingen Udarbejdet af: Viceskoleleder, Kristrup Skole: Morten Jakobsen Viceskoleleder, Østervangskolen: Steen Jensen Leder, Skole-it:

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Lars Tjørnelund Nissen, folkeskolelærer, it-funktionslærer og mediepilot, Rantzausminde skole

Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Lars Tjørnelund Nissen, folkeskolelærer, it-funktionslærer og mediepilot, Rantzausminde skole Skolen og medierne - fra medievejledning til ny pædagogisk praksis Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Lars Tjørnelund Nissen, folkeskolelærer, it-funktionslærer og mediepilot, Rantzausminde

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept 170 IT I PRAKSIS DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept Kommunaldirektørerne ser de største barrierer i eksterne

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet

Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet Fagcenter Skole & Daginstitution Udviklingsaftale Læring og uddannelse skoleområdet Det digitale læringsprojekt at udvikle tilgangen til læring, undervisning og samarbejde ved implementering af den vedtagne

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Bilag - skole og fritid

Bilag - skole og fritid Bilag - skole og fritid Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning skole- og fritidsområdet...2 2.0 Skolernes digitale parathed...3 3.0 Indsatsområder...4 3.1 Synlige mål...4 3.2 Adgang til velfungerende it for

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere