Informationsmateriale 30. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmateriale 30. april 2008"

Transkript

1 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK KommuneKredit 1. udkast

2 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 8 Væsentlige risikofaktorer 10 Beskrivelse af de Underliggende Valutakryds 12 Beregning af afkast 14 Skattemæssige forhold 15 Oplysninger om tegning m.v. 16 Oplysninger om KommuneKredit 17 TEGNINGSBLANKET 18 2

3 Ansvar og erklæringer Dette Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbudet af disse. KommuneKredit er ifølge Værdipapirhandelslovens 23, stk. 4, nr. 6 undtaget for offentliggørelse af prospekt. Dette Informationsmateriale er ikke udarbejdet som erstatning for et egentligt prospekt og opfylder ikke nødvendigvis de krav, der gælder for prospekter i henhold til Værdipapirhandelsloven og anden gældende lovgivning. Obligationerne er på forhånd godkendt til notering af og på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Udsteder erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. København, den 30. april 2008 KommuneKredit Arrangør erklæring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S påtager sig intet ansvar for KommuneKredits opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem KommuneKredit og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i Værdipapircentralen A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 30. april 2008 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 3

4 Obligationsbetingelser Udsteder Arrangør Beregningsagent Kort beskrivelse af udstedelsen KommuneKredit Kultorvet København K Udsteder BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade København Ø Et selskab under tilsyn af Finanstilsynet Arrangør I forbindelse med fastlæggelsen af Bonuskuponen, jf. afsnittet Bonuskupon, vil Udsteder udpege en eller flere Beregningsagenter, ( Beregningsagent ). Obligationen er en struktureret obligation. Indfrielseskursen på obligationen afhænger af kursudviklingen i tre valutaer brasilianske real ( BRL ), tyrkiske lira ( TRY ) og russiske rubler ( RUB ) mod euro ( EUR ), også benævnt de Underliggende Valutakryds. Hvis Valutaafkastet er minimum nul eller større vil investor få minimum Bonuskuponen i Afkast og obligationens indfrielseskurs være højere end 100, jf. afsnittet Indfrielseskurs. Obligationerne indfris ved udløb minimum til kurs 100. Obligationerne betaler ikke kuponrente, jf. afsnittet om Kuponrente. Obligationen er konstrueret som en nulkuponobligation og et antal optioner. Baseret på markedsvilkårene den 25. april 2008 ville værdien af nulkuponobligationen indikativt kunne opgøres til ca. 90,51%, mens værdien af optionerne indikativt kunne opgøres til 9,63%. Beløb Størrelsen af den første udstedelse af obligationerne vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb som nærmere beskrevet under kapitlet Oplysninger om tegning m.v. og vil efterfølgende blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Hvis der i forbindelse med den første udstedelse ikke afgives tegningsordrer for minimum nominelt DKK vil udstedelsen blive annulleret. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK 1 milliard, forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Udstedelsen vil ligeledes blive annulleret, hvis der ikke kan fastsættes en Bonuskupon på mindst 20% som nærmere beskrevet under afsnittet Bonuskupon. 4

5 Udstedelsesdato 12. juni 2008 Obligationslånet kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Obligationslånet lukkes for yderligere udstedelse senest den 1. juni Notering Obligationerne søges optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med første handelsdag den 12. juni 2008 Stykstørrelse og registrering Emissionskurs Valuta Amortisering Kuponrente Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S i nominelle andele af DKK 100. Der udstedes ingen fysiske værdipapirer. Den første udstedelse af obligationerne sker til kurs 103 franko kurtage. Efterfølgende udstedelser af obligationer vil ske til markedskurs. Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Stående lån. Obligationerne oppebærer ikke kuponrente. Indfrielsesdagen 1. september 2010 Indfrielse Obligationerne indfries den 1. september Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via Værdipapircentralen A/S. Indfrielseskursen beregnes af Beregningsagenten. Hvis Udsteder har udpeget mere end en Beregningsagent jf. afsnittet Beregningsagent beregnes indfrielseskursen på obligationerne som det vægtede gennemsnit af de udpegede Beregningsagenters opgørelse af indfrielseskursen, herefter Indfrielseskursen. Det vægtede gennemsnit opgøres af Beregningsagenterne i fællesskab. Indfrielseskursen er nærmere beskrevet i afsnittet Indfrielseskurs. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Er forfaldsdagen for hovedstolen ikke en bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. De Underliggende Valutakryds De Underliggende Valutakryds udgøres af tre valutakryds: Land (valuta) Valutakryds: CCY i Vægtning (w i ) Kvotering Brasilien (Real) BRLEUR 1/3 Antal EUR pr. BRL Tyrkiet (New Lira) TRYEUR 1/3 Antal EUR pr. TRY Rusland (Rubler) RUBEUR 1/3 Antal EUR pr. RUB De Underliggende Valutakryds er nærmere beskrevet i afsnittet Beskrivelse 5

6 af de Underliggende Valutakryds. Afkast Afkastet afhænger af udviklingen i de Underliggende Valutakryds, og dermed Valutaafkastet, og beregnes fra Startdagen til Slutdagene som beskrevet nedenfor. Er Valutaafkastet større end Bonuskuponen, får investor Valutaafkastet som Afkast. Er Valutaafkastet mindre end Bonuskuponen men større end eller lig med 0% får investor Bonuskuponen i Afkast. Hvis Valutaafkastet er negativt udbetales intet Afkast. Dette kan også beskrives som: Hvis Valutaafkastet Bonuskupon, er Afkast = Valutaafkastet Hvis 0% Valutaafkastet < Bonuskupon, er Afkast = Bonuskupon Hvis Valutaafkastet < 0%, er Afkast = 0 Valutaafkastet beregnes som den procentvise stigning i hvert valutakryds, hver vægtet med 1/3: Valutaafka st = 3 i= 1 Hvor w i er vægtningen af CCY i CCY i er defineret nedenfor. i CCYslut CCY w i i CCYstart i start CCY i start CCY i slut Startdagen Slutdage Vurderingstidspunktet CCY i start er kursen på hvert af de Underliggende Valutakryds offentliggjort på Vurderingstidspunktet på Referencekilden på Startdagen. CCY i slut beregnes som det aritmetiske gennemsnit af kursen på hvert af de Underliggende Valutakryds på Slutdagene, offentliggjort på Vurderingstidspunktet på Referencekilden på disse dage. 4. juni 2008, ( Startdagen ). 26. juli 2010, 2. august 2010, 9. august 2010, 16. august og 23. august 2010, ( Slutdage ). De offentliggjorte kurser på de Underliggende Valutakryds fastsættes på Referencekilderne på følgende tidspunkter: USDRUB fastsættes kl GMT EURUSD fastsættes kl Frankfurt tid (CET) EURTRY fastsættes kl Frankfurt tid (CET) EURBRL fastsættes kl GMT Referencekilde BRLEUR bestemmes som: 1 / EURBRL, hvor EURBRL er den offentliggjorte WMR-kurs (fixing) som observeres på Bloomberg siden WMCO TRYEUR bestemmes som 1/EURTRY, hvor EURTRY observeres på Reuters siden ECB37 6

7 RUBEUR bestemmes som 1/(EURUSD x USDRUB), hvor EURUSD bestemmes som ECB referencekursen, som observeres på Reuters siden ECB37, og USDRUB er den offentliggjorte EMTA kurs (fixing) på Reuters siden EMTA. Indfrielseskurs Hver obligation á DKK 100 indfris på Indfrielsesdagen til en kurs, der er det højeste af: Kurs 100, dvs. DKK 100 pr. styk eller En kurs, der beregnes af Beregningsagenten som (100 x Afkast) Bonuskupon Bonuskuponen er et element i optionsstrukturen og kuponen udbetales hvis Valutaafkastet ligger mellem 0% og Bonuskuponen. Bonuskuponen vil blive endeligt fastlagt den 3. juni 2008, og vil senest 5 Bankdage efter blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Bonuskuponen vil afhænge af markedsvilkårene på denne dato, herunder renteniveauet i Danmark og volatiliteten på de Underliggende Valutakryds. Baseret på markedsvilkårene den 28. april ville følgende Bonuskupon kunne opnås ca. 28%. Den endelige Bonuskupon kan blive såvel højere som lavere end det indikerede niveau. Såfremt der ikke kan opnås en Bonuskupon på minimum 20%, vil udstedelsen blive aflyst. 7

8 Generelle vilkår Retsstilling Opsigelighed Obligationerne er almindelige, usikrede fordringer på Udsteder. Obligationerne er uopsigelige fra Udsteders side. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side, bortset fra situationen hvor Udsteder har misligholdt sine forpligtelser, som nærmere beskrevet i afsnittet Misligholdelse. En indfrielse, jf. ovenfor, skal ske til en af Beregningsagenten beregnet værdi af obligationerne, der fastsættes på baggrund af blandt andet aktuelle markedsforhold, den seneste tilgængelige pris og andre forhold, som Beregningsagenten finder relevante. Misligholdelse Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling: a) Såfremt Udsteder undlader at indfri obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 bankdage efter Indfrielsesdagen. b) Såfremt Udsteder i øvrigt ikke overholder øvrige vilkår for nærværende obligationslån i indtil 30 bankdage, efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår. En indfrielse i henhold til ovenstående skal ske til en af Beregningsagenten fastsat kurs, jf. afsnittet Opsigelighed. Omsættelighed Obligationerne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. Reglerne i lov om værdipapirhandel (retsvirkning af registrering mv.) samt i lov om gældsbreve finder anvendelse i relation til beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. Der tages forbehold for begrænsninger indeholdt i lovgivningen i andre jurisdiktioner end Danmark. Forældelse Udsteders, Arrangørens og Beregningsagentens I henhold til de gældende regler på udstedelsesdagen er forældelsesfristen for obligationernes hovedstol 10 år og for renter 3 år fra forfaldsdagen. Udsteder og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. 8

9 erstatningsansvar Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten dog ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. Svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking). Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten. Andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Meddelelser Lovvalg og værneting Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og/eller Værdipapircentralen A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Byretten i København. 9

10 Væsentlige risikofaktorer Vigtige oplysninger Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige forhold, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne indtil udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Kreditrisiko Investor har en kreditrisiko på KommuneKredit, idet KommuneKredit som Udsteder hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder betaling af hovedstol samt evt. Afkast. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om KommuneKredit. Risiko for mangel på effektivt marked Valutarisiko Afkastrisiko Udsteder er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Idet selve obligationen er denomineret i danske kroner, er der ikke valutarisiko på obligationens hovedstol (investor modtager minimum kurs 100 ved udløb), jf. afsnittet Indfrielseskurs. For obligationerne gælder, at såfremt udviklingen af de Underliggende Valutakryds er negativ i perioden mellem Startdagen og Slutdagene vil obligationerne blive indfriet til kurs 100 ved obligationernes udløb, og investor har således mistet 3 kurspoint samt et alternativ afkast ved investering i eksempelvis statsobligationer i hele investeringsperioden svarende til ca. 3,88% p.a. opgjort ud fra markedsforholdene den 16. april Udviklingen i de Underliggende Valutakryds afhænger bl.a. renteniveau, inflation, volatilitet, geopolitiske, økonomiske, finansielle, regulatoriske, politiske og andre forhold som påvirker valutamarkederne. Salg inden udløb En yderligere risiko ved obligationerne er deres prisdannelse i det 10

11 sekundære marked. Obligationerne forventes ikke at blive handlet dagligt. Hverken Udsteder eller Arrangøren er forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Arrangøren tilstræber under normale markedsforhold at opretholde et sekundært marked. Der stilles kun salgspriser, hvis Arrangøren har en beholdning af obligationerne. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen på den Underliggende Valutakryds og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen. I obligationernes løbetid (perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen) vil den teoretiske værdi af obligationerne bl.a. afhænge af renteniveauet i danske kroner samt kursudviklingen og volatiliteten i de Underliggende Valutakryds. Obligationernes teoretiske værdi før udløb kan således ikke beregnes ved kun at betragte udviklingen i de Underliggende Valutakryds. Den garanterede indfrielseskurs på 100 gælder alene på Indfrielsesdagen. Et fald i de Underliggende Valutakryds vil kunne påvirke kursen på obligationerne i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. Sælger investor således obligationerne inden Indfrielsesdagen kan dette betyde at investor får mindre end kurs 100 for obligationerne. 11

12 Beskrivelse af de Underliggende Valutakryds BRLEUR BRLEUR kursen udtrykker prisen i EUR for 1 (én) BRL. Den 14. april 2008 lå kursen omkring 0,37507, hvilket er et udtryk for, at 1 (én) BRL pr. denne dato kostede omkring 0,37507 EUR. BRLEUR handles frit på de internationale valutamarkeder og kursen ændrer sig løbende. BRL er den officielle valuta i Brasilien. Den konventionelle markedskvotering er antallet af reals per US Dollar. BRL er en såkaldt flydende valuta, som ikke formelt er knyttet til en anden valuta eller en kurv af valutaer. Historisk set har kursen på BRL været ganske volatil. Den historiske volatilitet (100 dages annualliseret) på BRLEUR lå pr. den 14. april 2008 på 12,78%. Den historiske kursudvikling på BRLEUR fremgår af figur 1. Figur 1. Kursudvikling på BRLEUR, januar 2003 til april ,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0, Kilde: Bloomberg, daglige data En stigning i kursen udtrykker en styrkelse af BRL i forhold til EUR, mens et fald i kursen udtrykker en svækkelse af BRL i forhold til EUR. TRYEUR TRYEUR kursen udtrykker prisen i EUR for 1 (én) TRY. Den 14. april 2008 blev den officielle kurs på TRYEUR opgjort til 0,48337, hvilket er et udtryk for, at 1 (én) TRY pr. denne dato kostede 0,48337 EUR. TRYEUR handles frit på de internationale valutamarkeder og kursen ændrer sig løbende. TRY er den officielle valuta i Tyrkiet. Den konventionelle markedskvotering er antallet af lira per US dollar. Den 1. januar 2005 blev TRL erstattet af TRY som den officielle valuta for Tyrkiet TRY 1= TRL

13 TRY er en såkaldt flydende valuta, og kursen på TRY er således ikke låst i forhold til andre valutaer, herunder euro eller dollar, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den historiske volatilitet (100 dages annualliseret) på TRYEUR lå pr. den 21. april 2008 på 17,137%. Den historiske kursudvikling på TRYEUR fremgår af figur 2. Figur 2. Kursudvikling på TRYEUR, januar 2003 til april ,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0, Kilde: Bloomberg, daglige data En stigning i kursen udtrykker en styrkelse af TRY i forhold til EUR, mens et fald i kursen udtrykker en svækkelse af TRY i forhold til EUR. RUBEUR RUBEUR kursen udtrykker prisen i EUR for 1 (én) RUB. Den 14. april 2008 lå kursen omkring 0,270, hvilket er et udtryk for, at 1 (én) RUB pr. denne dato kostede omkring 0,270 EUR. RUB er den officielle valuta i Rusland. Den konventionelle markedskvotering er antallet af rubler per US Dollar. RUB er en såkaldt delvist kontrolleret valuta, men som ikke formelt er knyttet til en anden valuta eller en kurv af valutaer. Den historiske volatilitet (100 dages annualliseret) på RUBEUR lå pr. den 21. april 2008 på 5,6409%. Den historiske kursudvikling på RUBEUR fremgår af figur 3. 13

14 Figur 3. Kursudvikling på RUBEUR, januar 2003 til april ,031 0,030 0,029 0,028 0,027 0,026 0,025 0, Kilde: Bloomberg, daglige data En stigning i kursen udtrykker en styrkelse af RUB i forhold til EUR, mens et fald i kursen udtrykker en svækkelse af RUB i forhold til EUR. Justering af værdien af det Underliggende Valutakryds Hvis der indtræder en begivenhed på Startdagen eller en af Slutdagene, der efter Beregningsagentens skøn har en indvirkning på værdien af et eller flere af de Underliggende Valutakryds, som Beregningsagenten skønner relevant f.eks. men ikke begrænset til at værdien af de(t) Underliggende Valutakryds ikke kan aflæses på Referencekilden en valuta i de Underliggende Valutakryds slås sammen med en anden valuta, en valuta i de Underliggende Valutakryds ikke længere er fuldt konvertibel, m.v., vil Beregningsagenten være berettiget til at fastsætte og foretage sådanne justeringer af værdien af de(t) Underliggende Valutakryds, herunder at udskyde fastsættelsen, som Beregningsagenten skønner nødvendig for at afspejle den korrekte værdi af de(t) Underliggende Valutakryds. Hvis Beregningsagenten har foretaget en justering som angivet ovenfor underrettes Udsteder, som straks giver meddelelse til OMX. Korrektion af de Underliggende Valutakryds Hvis værdien på et af de Underliggende Valutakryds efterfølgende korrigeres af den originale priskilde, har Beregningsagenten ret til at foretage de justeringer, som ifølge Beregningsagentens opfattelse er nødvendige. Hvis værdien på et af de Underliggende Valutakryds bliver korrigeret af den originale priskilde inden 1 dag efter aflæsningen på Startdagen eller 14

15 Slutdagene indarbejder Beregningsagenten en sådan korrektion ved beregning af Valutaafkastet. 15

16 Beregning af afkast Afkasteksempel Afkastet på obligationerne er afhængig af udviklingen i TRYEUR, BRLEUR og RUBEUR, jf. afsnittet Afkast. Såfremt CCY i slut på de Underliggende Valutakryds antager en værdi, hvor Valutaafkastet er mindre end 0 bliver obligationerne indfriet til minimumskursen 100. Med en Emissionskurs på 103,00 giver dette et årligt afkast på -1,32%. Til sammenligning kunne investor eksempelvis opnå et afkast på ca. 3,88% p.a. ved køb af statsobligationer med en tilsvarende restløbetid (pr. den 16. april 2008). Afkasteksemplet skal vise metoden for beregning af Indfrielseskurs og skal ikke betragtes som en indikation eller en forventning til den faktiske Indfrielseskurs. I eksemplet anvendes indekserede startkurser (CCY i start) for de Underliggende Valutakryds, og det forudsættes, at der opnås en Bonuskupon på 28%: BRLEUR: 100 TRYEUR: 100 RUBEUR: 100 Forudsat at der opnås følgende indekserede slutkurser (CCY i slut) for de Underliggende Valutakryds: BRLEUR: 130 TRYEUR: 110 RUBEUR: 120 Kan Valutaafkastet beregnes som: 3 i i CCY slut CCY start w i i = i= 1 CCY start = 0,20 = 20% Eksemplet viser, at den forudsatte udvikling i kursen på de Underliggende Valutakryds giver et Valutaafkast på 20% ved udløb. Hvis Valutaafkastet < 0%, er Afkast = 0 Hvis 0% Valutaafkastet < Bonuskupon, er Afkast = Bonuskupon Hvis Valutaafkastet Bonuskupon, er Afkast = Valutaafkastet Da Valutaafkastet i eksemplet er 20% og dermed mindre end Bonuskupon, bliver Afkastet lig med Bonuskuponen, altså på 28%. Indfrielseskursen beregnes jf. afsnittet Indfrielseskurs, som det højeste af: Kurs 100, dvs. DKK 100 pr. obligation, eller En kurs, der beregnes af Beregningsagenten som 16

17 o x Afkast = x 0,28 = 128 I ovenstående eksempel med et Afkast på 28% bliver Indfrielseskursen således 128. Tabel 1: Afkasteksempler Indekseret startværdi på de Underliggende Valutakryds Slutværdi på de Underliggende Valutakryds Valutaafkast -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Afkast % 28% 28% 30% 40% Indfrielseskurs Årligt afkast -1,32% -1,32% 10,28% 10,28% 10,28% 11,06% 14,83% Tabellen viser hvad 103 kr. bliver til ved udløb ved forskellige gennemsnitlige ændringer i værdien af de tre valutakryds. Beregningerne forudsætter en Bonuskupon på 28%. Vilkårene for obligationen fastsættes endeligt den 3. juni Ovenstående afkasteksempler er beregnet som afkast før skat. Der er ikke medregnet depotomkostninger. 17

18 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske Investorer Nedenstående retningslinjer er baseret på gældende regler pr. den 30. april 2008 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst seks måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Investorer, som er i tvivl om den skattemæssige behandling af obligationsinvesteringen, opfordres til at søge individuel skatterådgivning. Skattemæssig definition af obligationerne Privat personer Obligationerne anses skattemæssigt for at være almindelige erhvervsobligationer og beskattes efter realisationsprincippet, jf. kursgevinstlovens 25. Gevinst og tab på investeringen skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Eventuel gevinst eller tab skal medregnes i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres, medmindre indkomstårets nettotab/-gevinst ikke overstiger DKK 1.000, jf. nærmere kursgevinstlovens 16. For investorer underlagt personskatteloven beskattes kursgevinster som kapitalindkomst. Eventuelle kurstab kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Der kan ikke investeres i obligationerne for midler omfattet af virksomhedsskatteordningen. Selskaber, fonde m.v. Investering for pensionsmidler Ved investering i obligationerne bliver selskaber beskattet af eventuelle kursgevinster, mens eventuelle tab er fradragsberettigede. Kursgevinst og - tab opgøres og beskattes ved realisation. Investering i obligationerne kan tillige foretages af investorer, der betaler pensionsafkastskat, f.eks. forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Ved investering i obligationerne skal kursgevinster og -tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen og beskatningen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiserede gevinster og -tab løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15% i pensionsafkastskat. Der gøres opmærksom på, at obligationerne ikke er underlagt 20%-grænsen for en enkelt emittent, jf. "Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v." Beskatning af udenlandske investorer Ikke relevant. 18

19 Oplysninger om tegning m.v. Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til direktionsbeslutning af 23. april Anvendelse af provenu Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed. Nettoprovenuet udgør 100,00 % af det nominelle tegningsbeløb. Tegningsperiode 5. maj 29. maj Tegningssteder Betalingsdag og afvikling Emissionsomkostninger Pengeinstitutter der har en samarbejdsaftale med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. 12. juni De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 2,9% af hovedstolen (beregnet på baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK ). Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af nedenstående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informationsmaterialets offentliggørelse. Nedenstående fordeling er beregnet på baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder: ca. 0,33% p.a. Beholdningsprovision: ca. 0,65% p.a. Honorar til Arrangøren: ca. 0,26% p.a. Omkostninger til børsnotering m.v.: ca. 0,05 % p.a. I alt ca. 1,29% p.a. (ÅOP). Salgsrestriktioner Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangøren påtager sig intet ansvar i så henseende. 19

20 Oplysninger om KommuneKredit Adresse Formål KommuneKredit Kultorvet København K KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898, ændret ved lov nr. 383 af 3. maj 2006, og er under tilsyn af Velfærdsministeriet. KommuneKredits formål er at yde finansiering til danske kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti eller garanti fra en region. Medlemmer i KommuneKredit er enhver kommune eller region, der har lån eller garanterer for lån eller hæfter for lån som interessent i selskaber eller sammenslutninger. Medlemmerne hæfter solidarisk for alle KommuneKredit s forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit. Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne, og 2 vælges af regionerne. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. KommuneKredit har etableret Kommune Leasing A/S, som er et 100 % ejet datterselskab. Bestyrelse og direktion er den samme som i KommuneKredit. Regnskaber og vedtægter Revisorer Regnskaber og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: For de 3 seneste regnskabsår: Torben Bender, statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard, statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Borups Allé Frederiksberg For de 3 seneste regnskabsår: Udpeget af Velfærdsministeriet Forhenværende overpræsident Emil le Maire c/o KommuneKredit Kultorvet København K Rating Obligationerne er ikke specifikt ratede, men Udsteders udestående langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højest opnåelige kreditrating på 20

21 Registrering CVR-nr.: Aaa af Moody's Investor Services og AAA af Standard & Poor's svarende til Kongeriget Danmarks rating. Retstvister Seneste udvikling Bestyrelse og direktion Hverken KommuneKredit eller dets datterselskab er involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få væsentlig betydning for KommuneKredits mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. KommuneKredit er heller ikke bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Der er ikke siden afslutning og offentliggørelse af seneste årsregnskab indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker Udsteder. Der henvises til Udsteders årsregnskabsmeddelelse på hjemmesiden Bestyrelse: Borgmester Kaj Petersen, Guldborgsund, formand Borgmester Erik Fabrin, Rudersdal, næstformand Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard, Region Sjælland Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Borgmester Hans Toft, Gentofte Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Rådmand Anker Boye, Odense Borgmester Lars Krarup, Herning Rådmand Mariann Nørgaard, Aalborg Direktion: Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk 21

22 TEGNINGSBLANKET KommuneKredit PLUS Trekløver Valutaindekseret obligation i danske kroner 12. juni 2008/1. september 2010 Fondskode: DK Tegningsperiode Tegning foregår fra den 5. maj 2008 kl. 10 til den 29. maj 2008 kl Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i Informationsmaterialet af 2. maj 2008 køber jeg/vi: PLUS Trekløver 2010 (fondskode DK ) styk obligationer til en nominel værdi á 100 kr. til kurs 103,00. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. VP-depot nr. Pengeinstitut [ ] Registreres i nyt VP-depot Betaling Betaling sker den 12. juni Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Udsteder underskriver de fornødne dokumenter, at obligationerne optages til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S senest den 12. juni 2008, og at de i Informationsmaterialet nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 22

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

Valutaindekserede obligationer

Valutaindekserede obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Valutaindekserede obligationer 0,05 % KommuneKredit Højrente Valuta 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Råolie 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 5. oktober 2007 indekserede Obligationer 0 % KommuneKredit AGRO 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 12G (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Prospekt 15. maj 2004 0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis 2006 0 % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 12G (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 18. januar 2008/19. januar 2009 Valutaindekseret obligation knyttet til AUD og DKK Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 Informationsmateriale den 29. november 2013 KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 ISIN Kode: DK0030329735 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 19. maj 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere