VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *"

Transkript

1 Europa-Parlamentet VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0369 Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2015)0135 C8-0085/ /0068(CNS)) (Særlig lovgivningsprocedure høring) Europa-Parlamentet, der henviser til til Rådet (COM(2015)0135), der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0085/2015), der henviser til forretningsordenens artikel 59, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0306/2015), 1. godkender som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre i væsentlig grad; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

2 1 Henvisning 2 a (ny) under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig respekten for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at oprette og drive egen virksomhed, 2 Betragtning 1 (1) Udfordringen i forbindelse med grænseoverskridende skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skadelig skattekonkurrence er blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. En udhuling af skattegrundlaget reducerer de nationale skatteindtægter betydeligt, og det forhindrer medlemsstaterne i at anvende vækstfremmende skattepolitikker. Det er navnligt afgørelser vedrørende skattebaserede strukturer, der føret til en lav beskatning af kunstigt høje indkomstbeløb i det land, der giver den afgørelse, hvilket kan indebære, at der er kunstigt lave beløb tilbage, som kan beskattes i andre involverede lande. Det er derfor yderst påtrængende, at der bliver mere gennemsigtighed. De værktøjer og mekanismer, der blev indført med Rådets direktiv 2011/16/EU 13, må gøres bedre for at nå dertil. (1) Udfordringen i forbindelse med grænseoverskridende skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skadelig skattekonkurrence er blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. En udhuling af skattegrundlaget reducerer de nationale skatteindtægter betydeligt, og det forhindrer medlemsstaterne i at anvende vækstfremmende skattepolitikker, giver anledning til konkurrenceforvridning til skade for virksomheder især SMV er der betaler de korrekte beløb i skat, og flytter skattebyrden over på mindre mobile faktorer som arbejde og forbrug. Imidlertid har afgørelser vedrørende skattebaserede strukturer i særlige tilfælde ført til en lav beskatning af kunstigt høje indkomstbeløb i det land, der giver den afgørelse, hvilket har indebåret, at der er kunstigt lave beløb tilbage, som kan beskattes i andre involverede lande, hvorved skattegrundlaget i disse medlemsstater er blevet reduceret. Det er derfor yderst påtrængende, at der bliver mere målrettet gennemsigtighed og udveksling af oplysninger som minimum i

3 13 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af , s. 1). overensstemmelse med OECD s standarder. De værktøjer og mekanismer, der blev indført med Rådets direktiv 2011/16/EU 13, må gøres bedre for at nå dertil. 13 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af , s. 1). 3 Betragtning 1 a (ny) (1a) I kølvandet på LuxLeaks-skandalen og via denne betænkning giver Europa- Parlamentet udtryk for, at det er fast besluttet på ikke at tolerere skattesvig og skatteundgåelse, samt at det er fortaler for en rimelig fordeling af skattebyrden mellem borgere og virksomheder. 4 Betragtning 2 (2) Det Europæiske Råd understregede i sine konklusioner fra 18. december 2014, at der er et akut behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, såvel på globalt plan som på EU-plan. Det Europæiske Råd understreger betydningen af gennemsigtighed og glædede sig over Kommissionens hensigt om at forelægge et forslag om automatisk udveksling af oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål i Unionen. (2) Det Europæiske Råd understregede i sine konklusioner fra 18. december 2014, at der er et akut behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, såvel på globalt plan som på EU-plan. Det Europæiske Råd understregede betydningen af gennemsigtighed og tilsvarende udveksling af oplysninger og glædede sig over Kommissionens hensigt om at forelægge et forslag om automatisk udveksling af oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål i Unionen.

4 5 Betragtning 4 (4) Men den egentlige, spontane udveksling af information om afgørelser og prisfastsættelsesordninger bliver forhindret af, at der er mange betydelige, praktiske vanskeligheder, f.eks. at det er op til den udstedende medlemsstats skøn at beslutte, hvilke andre medlemsstater der bør informeres. (4) Men den egentlige, spontane udveksling af information om afgørelser og prisfastsættelsesordninger bliver forhindret af, at der er mange betydelige, praktiske vanskeligheder, f.eks. at det er op til den udstedende medlemsstats skøn at beslutte, hvilke andre medlemsstater der bør informeres, og af det ringe overvågningssystem, som gør det vanskeligt for Kommissionen at identificere eventuelle overtrædelser af pligten til at udveksle oplysninger. 6 Betragtning 4 a (ny) (4a) En effektiv udveksling og behandling af skatteoplysninger og det deraf følgende pres fra ligestillede ville have en stærkt afskrækkende virkning på indførelsen af skadelige skattepraksisser og ville give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at råde over alle relevante oplysninger med henblik på at gribe ind over for sådanne praksisser. 7 Betragtning 5 (5) Muligheden for at nægte at udlevere information, hvis det vil føre til, at der (5) Muligheden for at nægte at udlevere information, hvis det vil føre til, at der

5 videregives en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser, bør ikke gælde for bestemmelserne om obligatorisk udveksling af information om afgørelser og prisfastsættelsesordninger for at undgå, at disse udvekslinger bliver mindre effektive. Den information, som der stilles krav om skal deles med alle medlemsstater, er begrænset af sin natur, hvilket bør kunne sikre, at disse erhvervsmæssige interesser bliver tilstrækkeligt beskyttet. videregives en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser, skal ikke gælde for bestemmelserne om obligatorisk udveksling af information om afgørelser og prisfastsættelsesordninger for at undgå, at disse udvekslinger bliver mindre effektive. Den information, som der stilles krav om skal deles med alle medlemsstater, er begrænset af sin natur, hvilket sikrer, at disse erhvervsmæssige interesser bliver tilstrækkeligt beskyttet. 8 Betragtning 5 a (ny) (5a) Forhåndsgodkendte skatteafgørelser og prisfastsættelsesordninger kan have en grænseoverskridende dimension, selv om de vedrører rent nationale transaktioner. Det gælder navnlig transaktioner med kaskadeeffekt, hvor skatteafgørelser eller prisfastsættelsesordninger vedrører de første nationale transaktioner, uden at tage hensyn til de næste (grænseoverskridende) transaktioner. 9 Betragtning 5 b (ny) (5b) For at undgå tilfældige sondringer mellem skatteordninger, der opstår inden for rammerne af forskellig national administrativ praksis, bør definitionerne af skatteafgørelser og

6 prisfastsættelsesordninger omfatte skatteordninger uanset den formelle eller uformelle måde, hvorpå de blev udstedt, og uafhængigt af deres bindende eller ikke-bindende karakter. 10 Betragtning 5 c (ny) (5c) Forhåndsgodkendte skatteafgørelser fremmer en konsekvent og gennemsigtig anvendelse af lovgivningen. 11 Betragtning 5 d (ny) (5d) Gennemsigtige skatteregler skaber retssikkerhed for skatteydere og virksomheder og fremmer investering. 12 Betragtning 6 (6) For at kunne høste fordelene ved den obligatoriske, automatiske udveksling af grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger bør informationen meddeles straks efter, at de er udstedt, og derfor bør der fastlægges regelmæssige intervaller for meddelelsen af informationen. (6) For at kunne høste fordelene ved den obligatoriske, automatiske udveksling af afgørelser og prisfastsættelsesordninger bør informationen vedrørende disse meddeles straks efter, at de er udstedt. Der kan udarbejdes effektive og virkningsfulde sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse.

7 13 Betragtning 7 (7) Den obligatoriske udveksling om grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger bør i hvert enkelt tilfælde indebære, at der skal meddeles et nærmere fastsat sæt af basisoplysninger til alle medlemsstater. Kommissionen bør vedtage alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at standardisere meddelelsen af sådanne oplysninger efter den procedure, der er fastlagt i direktiv 2011/16/EF til indførelse af en standardformular, som skal anvendes ved udveksling af information. Denne procedure bør også anvendes, når der skal vedtages nødvendige foranstaltninger og praktiske ordninger til gennemførelsen af informationsudvekslingen. (7) Den obligatoriske udveksling om afgørelser og prisfastsættelsesordninger bør i hvert enkelt tilfælde indebære, at der skal meddeles et nærmere fastsat sæt af basisoplysninger til alle medlemsstater. Kommissionen bør vedtage alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at standardisere meddelelsen af sådanne oplysninger efter den procedure, der er fastlagt i direktiv 2011/16/EF til indførelse af en standardformular, som skal anvendes ved udveksling af information. Denne procedure bør også anvendes, når der skal vedtages nødvendige foranstaltninger og praktiske ordninger til gennemførelsen af informationsudvekslingen. 14 Betragtning 8 (8) Medlemsstaterne bør også udveksle den information, der skal meddeles, med Kommissionen. Dermed vil Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt kunne overvåge og evaluere den faktiske anvendelse af udvekslingen af information om grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger. Denne meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen. (8) Medlemsstaterne bør også udveksle de basisoplysninger, der skal meddeles, med Kommissionen, da Kommissionen uafhængigt bør kunne vurdere, om disse oplysninger er relevant for at opdage ulovlig statsstøtte. Disse basisoplysninger vil gøre det muligt for Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt effektivt at kunne overvåge og evaluere den faktiske anvendelse af den automatiske udveksling af information om afgørelser og prisfastsættelsesordninger og sikre, at afgørelser ikke har en negativ indvirkning på det indre marked. Denne meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten dens

8 forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen. 15 Betragtning 8 a (ny) (8a) Medlemsstaterne bør inden den 1. oktober 2018 forelægge Kommissionen en ex post-analyse af dette direktivs effektivitet. 16 Betragtning 9 (9) Feedback fra den modtagende medlemsstat til den medlemsstat, der sender informationen, er nødvendig, for at der kan være et effektivt system med automatisk informationsudveksling. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for, at der er foranstaltninger, hvorigennem der kan gives feedback i de tilfælde, hvor informationen er blevet anvendt, og hvor der ikke kan gives feedback i henhold til andre bestemmelser i direktiv 2011/16/EU. (9) Feedback fra den modtagende medlemsstat til den medlemsstat, der sender informationen, er nødvendig, for at der kan være et effektivt system med automatisk informationsudveksling, da det fremmer det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for, at der er foranstaltninger, hvorigennem der kan gives feedback i de tilfælde, hvor informationen er blevet anvendt, og hvor der ikke kan gives feedback i henhold til andre bestemmelser i direktiv 2011/16/EU. Dette vil gøre det vanskeligere at omgå kravet om informationen med svig for øje. 17 Betragtning 10 (10) En medlemsstat bør kunne henholde sig til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU hvad angår udveksling af information efter (10) En medlemsstat bør kunne henholde sig til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU hvad angår udveksling af information efter

9 anmodning om at få yderligere oplysninger, herunder den fuldstændige tekst med grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger, fra den medlemsstat, der har udstedt sådanne afgørelser eller ordninger. anmodning om at få yderligere oplysninger, herunder den fuldstændige tekst med grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger, fra den medlemsstat, der har udstedt sådanne afgørelser eller ordninger, og eventuelle tekster, som medfører efterfølgende ændringer. 18 Betragtning 10 a (ny) (10a) Udtrykket "oplysninger, som kan forudses at være relevante" i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2011/16/EU bør præciseres for at forhindre, at det fortolkes med skatteunddragelse for øje. 19 Betragtning 11 (11) Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne enhver hindring, som kan være til hinder for en effektiv og bredest mulig, obligatorisk udveksling af information om grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger. (11) Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne enhver hindring, som kan være til hinder for en effektiv og bredest mulig, obligatorisk udveksling af information om afgørelser og prisfastsættelsesordninger.

10 20 Betragtning 12 a (ny) (12a) For at skabe større gennemsigtighed for borgerne bør Kommissionen offentliggøre en oversigt over de vigtigste skatteafgørelser, som der er indgået aftale om i det foregående år, baseret på oplysninger, der findes i det sikre centralregister. Rapporten bør som minimum indeholde en beskrivelse af de spørgsmål, der behandles i skatteafgørelsen, en beskrivelse af de kriterier, der er anvendt til at fastlægge en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning og til at identificere den eller de medlemsstater, der højst sandsynligt vil blive berørt. I den forbindelse bør Kommissionen overholde de bestemmelserne om fortrolighed, der er fastlagt i direktivet. 21 Betragtning 12 b (ny) (12b) Det er ønskeligt, at medlemsstaterne anmoder deres kompetente myndigheder om at afsætte menneskelige ressourcer fra deres eksisterende personale til at indsamle og analysere disse oplysninger. 22 Betragtning 12 c (ny) (12c) Senest den 26. juni 2017 bør et EUdækkende register over retmæssige ejere være operationelt, hvilket vil hjælpe med

11 at opspore eventuelle tilfælde af skatteunddragelse og overførsel af overskud. Oprettelsen af et centralt register for automatiske udveksling af oplysninger om skatteafgørelser eller prisfastsættelsesordninger mellem medlemsstaterne, der vil være tilgængeligt for skattemyndigheder og ansvarlige administrationer i medlemsstaterne og Kommissionen, vil være et betydningsfuldt skridt. 23 Betragtning 15 (15) De nuværende bestemmelser om fortrolighed bør ændres, så de afspejler udvidelsen af obligatorisk, automatisk udveksling af information til at omfatte grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger. (15) De nuværende bestemmelser om fortrolighed bør ændres, så de afspejler udvidelsen af obligatorisk, automatisk udveksling af information til at omfatte afgørelser og prisfastsættelsesordninger. 24 Betragtning 15 a (ny) (15a) Det er afgørende vigtigt, at det grundlæggende princip om medlemsstaternes suverænitet på skatteområdet opretholdes for så vidt angår direkte skatter, og at det nuværende forslag ikke er i strid med nærhedsprincippet. 25 Betragtning 16

12 (16) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det søger navnligt at sikre fuld respekt for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at drive virksomhed. (16) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det søger navnligt at sikre fuld respekt for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at drive virksomhed. Personoplysninger bør behandles til specifikke, udtrykkeligt angivne og legitime formål, og kun hvis de er passende, relevante og ikke uforholdsmæssigt omfattende set i forhold til formålet. Eventuelle begrænsninger af disse rettigheder bør kun indføres, hvis de betingelser, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, overholdes. Der kan indføres begrænsninger under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, forudsat at disse opfylder nødvendige og sande mål af almen interesse, der er anerkendt af loven, eller opfylder behovet for beskyttelse af andres rettigheder og friheder. 26 Betragtning 17 (17) Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med det indre markeds funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad (17) Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med det indre markeds funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på europæisk plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte

13 der er nødvendigt for at nå dette mål. artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 27 Artikel 1 nr. 1 litra a Artikel 3 nr. 9 litra a a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, som under hensyntagen til artikel 8, stk. 1, finder sted med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat 28 Artikel 1 stk. 1 punkt 1 - litra b Artikel 3 stk. 14 indledning 14. " grænseoverskridende afgørelser": enhver afgørelse, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt i forbindelse med skatterevision, som: 14. " afgørelser": enhver afgørelse, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt i forbindelse med skatterevision og uafhængigt af dens formelle eller uformelle, retligt bindende eller ikke-bindende karakter, som: 29

14 Artikel 1 stk. 1 punkt 1 - litra b Artikel 3 nr. 14 litra a a) gives af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf til en person a) gives af eller offentliggøres på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf, som en eller flere personer kan stole på 30 Artikel 1 nr. 1 litra b Artikel 3 nr. 14 litra c c) vedrører en grænseoverskridende transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en juridisk person i en anden medlemsstat, skaber et fast forretningssted eller ikke, og c) vedrører en transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en juridisk person i en anden medlemsstat, skaber et fast forretningssted eller ikke, og 31 Artikel 1 nr. 1 litra b Artikel 3 nr. 14 afsnit 2 Den grænseoverskridende transaktion kan omfatte, men er ikke begrænset til at foretage investeringer, at levere varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller at anvende materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager den grænseoverskridende afgørelse Transaktionen kan omfatte, men er ikke begrænset til at foretage investeringer, at levere varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller at anvende materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager den afgørelse

15 32 Artikel 1 stk. 1 punkt 1 - litra b Artikel 3 nr. 15 afsnit "forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning": enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt i forbindelse med skatterevision, som gives af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en eller flere medlemsstater, herunder enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf, til en person, og som på forhånd for grænseoverskridende transaktioner mellem forbundne foretagender fastsætter et passende sæt af kriterier for fastsættelsen af interne afregningspriser for disse transaktioner eller fastsætter tildeling af fortjeneste til et fast forretningssted. 15. "forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning": enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt i forbindelse med skatterevision, som gives eller offentliggøres af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en eller flere medlemsstater, herunder enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf, som en eller flere personer kan stole på, og som på forhånd for transaktioner mellem forbundne foretagender fastsætter et passende sæt af kriterier for fastsættelsen af interne afregningspriser for disse transaktioner eller fastsætter tildeling af fortjeneste til et fast forretningssted. 33 Artikel 1 nr. 1 litra b Artikel 3 nr I forbindelse med nr. 14) forstås ved "grænseoverskridende transaktion": en transaktion eller rækker af transaktioner, hvor: a) ikke alle parterne i transaktionerne eller rækkerne af transaktioner er skattemæssigt hjemmehørende i den medlemsstat, der giver den grænseoverskridende afgørelse, eller b) en hvilken som helst af parterne i transaktionen eller rækkerne af transaktioner er samtidig skattemæssigt hjemmehørende i mere end en udgår

16 jurisdiktion, eller c) en af parterne i transaktionen eller rækkerne af transaktioner driver virksomhed i en anden medlemsstat gennem et fast forretningssted, og at transaktionen eller rækkerne af transaktioner udgør en del af eller hele det faste forretningssteds virksomhed. En grænseoverskridende transaktion eller rækker af transaktioner omfatter også ordninger, som en enkelt juridisk person har med hensyn til forretningsaktiviteter i en anden medlemsstat, som denne person udøver gennem et fast forretningssted. I forbindelse med nr. 15) forstås ved "grænseoverskridende transaktion": en transaktion eller rækker af transaktioner, der involverer forbundne foretagender, som ikke alle er skattemæssigt hjemmehørende i en enkelt medlemsstats område." 34 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der udsteder eller ændrer en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse og forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning efter ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler ved automatisk udveksling dette til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og til Europa- Kommissionen. 1. Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der udsteder eller ændrer en forhåndsgodkendt afgørelse og forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning efter ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler ved automatisk udveksling dette til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og til Europa- Kommissionen. 35 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 2

17 2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat meddeler også de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og Europa-Kommissionen oplysninger om grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger, der er udstedt inden for en periode på ti år før ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv. 2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat meddeler også de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og Europa-Kommissionen oplysninger om afgørelser og prisfastsættelsesordninger, der er udstedt før ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv. 36 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk Stk. 1 finder ikke anvendelse, i tilfælde af at en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse udelukkende vedrører og involverer skatteanliggende for en eller flere fysiske personer. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i tilfælde af at en forhåndsgodkendt afgørelse udelukkende vedrører og involverer skatteanliggende for en eller flere fysiske personer. 37 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 3a (nyt) 3a. Stk. 1 finder desuden anvendelse, når anmodningen om en forhåndsgodkendt skatteafgørelse vedrører en juridisk struktur, der ikke har status som juridisk person. I så fald skal den kompetente myndighed i den medlemsstat, der udsteder forhåndsafgørelsen, fremsende de oplysninger, den råder over, til de kompetente myndigheder i alle andre

18 medlemsstater og sørge for, at memorandummet om indarbejdelse overføres til den medlemsstat, hvor den enkelte stifter og de enkelte retmæssige ejere har deres bopæl. 38 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 4 litra a a) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 1: inden for en måned efter udgangen af det kvartal, hvor den grænseoverskridende afgørelse eller prisfastsættelsesordning blev udstedt eller ændret a) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 1: straks og senest en måned efter, at den afgørelse eller prisfastsættelsesordning blev udstedt eller ændret 39 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 4 litra b b) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 2: inden den 31. december b) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 2: inden for tre måneder efter ikrafttrædelsen. 40 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 5 litra b b) indholdet af den grænseoverskridende afgørelse eller b) indholdet af den afgørelse eller prisfastsættelsesordning, herunder en

19 prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller rækker af transaktioner beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller rækker af transaktioner 41 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 5 litra b a (nyt) ba) kriterierne, der anvendes til at fastsætte den afgørelse eller den prisfastsættelsesordning, samt i givet fald begrænsningen med hensyn til tid eller de betingelser, under hvilke afgørelsen kan tilbagekaldes 42 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 5 litra d d) identifikation af de andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive direkte eller indirekte berørt af den grænseoverskridende afgørelse eller prisfastsættelsesordning d) identifikation af de andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive direkte eller indirekte berørt af den afgørelse eller prisfastsættelsesordning 43 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 5 litra e e) identifikation af enhver person, bortset e) identifikation af enhver person, bortset

20 fra en fysisk person, i de andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive direkte eller indirekte berørt af den grænseoverskridende afgørelse eller prisfastsættelsesordning (med angivelse af, hvilken medlemsstat den berørte person har tilknytning til). fra en fysisk person, i de andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive direkte eller indirekte berørt af den afgørelse eller prisfastsættelsesordning (med angivelse af, hvilken medlemsstat den berørte person har tilknytning til). 44 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 5 litra e a (nyt) ea) det europæiske skatteregistreringsnummer (TIN), så snart det foreligger, som beskrevet i Kommissionens handlingsplan om bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse fra Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 5 litra e b (nyt) eb) en beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes, og de ordninger, der er gældende, når en juridisk eller faktuel mekanisme giver mulighed for nedsættelse af skatteyderens beskatningsgrundlag gennem en undtagelse fra de sædvanlige regler i den medlemsstat, der giver meddelelse, f.eks. godkendelse af en hurtigere afskrivning end normalt eller fradrag af omkostninger, som andrageren ikke direkte eller ikke reelt har pådraget sig

21 46 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 5 litra e c (nyt) ec) en beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes, og de ordninger, der gælder, når en skatteyder indrømmes en skattesats, der er lavere end normalt i den medlemsstat, der giver meddelelse 47 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 5 litra e d (nyt) ed) en beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes, og den mekanisme, der benyttes, når en af parterne i denne mekanisme er etableret i et tredjeland med en ikkeeksisterende eller en betydeligt mere gunstig beskatning 48 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8a stk.6 6. For at lette udvekslingen fastsætter Kommissionen alle foranstaltninger og praktiske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 5 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i 6. For at lette udvekslingen fastsætter Kommissionen alle foranstaltninger og praktiske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 5 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i

22 artikel 20, stk. 5. artikel 20, stk. 5. Kommissionen bistår de medlemsstater, der har forsynet decentraliserede territoriale eller administrative organer med skattemæssige kompetencer, i at sikre, at de lever op til deres ansvar for at sørge for uddannelse og støtte til disse organer. 49 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8 a stk Den kompetente myndighed, til hvilken oplysningerne er meddelt i henhold til stk. 1, bekræfter omgående og under alle omstændigheder senest syv hverdage efter modtagelsen, om muligt elektronisk, modtagelsen af oplysningerne over for den kompetente myndighed, der leverede oplysningerne. 7. Den kompetente myndighed, til hvilken oplysningerne er meddelt i henhold til stk. 1, bekræfter omgående og under alle omstændigheder senest syv hverdage efter modtagelsen, om muligt elektronisk, modtagelsen af oplysningerne over for den kompetente myndighed, der leverede oplysningerne, og letter dermed funktionen af et effektivt system til automatisk udveksling af oplysninger. 50 Artikel 1 nr. 3 Artikel 8a stk Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 5 anmode om yderligere oplysninger, herunder den fulde tekst til en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning, fra den medlemsstat, som udstedte den. 8. Medlemsstaterne eller deres territoriale og administrative organer, herunder lokale myndigheder, hvor dette er relevant kan i henhold til artikel 5 anmode om yderligere oplysninger, herunder den fulde tekst til en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning, fra den medlemsstat, som udstedte den.

23 51 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8a stk. 9 a (nyt) 9a. Medlemsstaterne giver på et tidligt tidspunkt meddelelse til Kommissionen og andre medlemsstater om enhver relevant ændring i deres praksis for skatteafgørelser (formaliteter med hensyn til anvendelse, beslutningsproces, osv.). 52 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8 stk. 9 b (nyt) 9b. Medlemsstaternes skattemyndigheder giver meddelelse til Kommissionen og andre medlemsstater om enhver relevant ændring i deres nationale lovgivning om selskabsskat (indførelse af nye godtgørelser, lempelser, undtagelser, incitamenter eller lignende foranstaltninger, etc.), som kan have en indvirkning på deres effektive skattesatser eller en anden medlemsstats skatteindtægter. 53 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8b stk Inden den 1. oktober 2017 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af 1. Inden den 1. oktober 2017 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af

24 automatiske udvekslinger i henhold til artikel 8 og 8a og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter. automatiske udvekslinger i henhold til artikel 8 og 8a, typen af afgørelser, der træffes, og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter. 54 Artikel 1 stk. 1 nr. 3 Artikel 8b stk. 2a (nyt) 2a. Senest den 1. oktober 2017, og derefter på årlig basis, offentliggør Kommissionen en rapport, der sammenfatter de vigtigste tilfælde fra det sikre centralregister, jf. artikel 21, stk. 5. I den forbindelse skal Kommissionen overholde de i artikel 23a fastlagte bestemmelser om fortrolighed. 55 Artikel 1 stk. 1 nr. 4 Artikel 14 stk Hvis en medlemsstat gør brug af oplysninger, der meddeles af en anden medlemsstat i henhold til artikel 8a, sender den feedback herom til den kompetente myndighed, der har leveret oplysningerne, så hurtigt som muligt og senest tre måneder, efter at resultatet af anvendelsen af de ønskede oplysninger er kendt, undtagen hvis der allerede er givet feedback i medfør af stk. 1 i nærværende artikel. Kommissionen fastsætter de nærmere bestemmelser i overensstemmelse 3. Hvis en medlemsstat gør brug af oplysninger, der meddeles af en anden medlemsstat i henhold til artikel 8a, sender den feedback herom til Kommissionen og den kompetente myndighed, der har leveret oplysningerne, så hurtigt som muligt og senest tre måneder, efter at resultatet af anvendelsen af de ønskede oplysninger er kendt, undtagen hvis der allerede er givet feedback i medfør af stk. 1 i nærværende artikel. Kommissionen fastsætter de nærmere bestemmelser i overensstemmelse

25 med proceduren i artikel 26, stk. 2. med proceduren i artikel 26, stk Artikel 1 nr. 5 Artikel 20 stk Den automatiske udveksling af oplysninger om grænseoverskridende afgørelser og prisfastsættelsesordninger i medfør af artikel 8a foretages ved hjælp af en standardformular, når denne formular er blevet vedtaget af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk Den automatiske udveksling af oplysninger om afgørelser og prisfastsættelsesordninger i medfør af artikel 8a foretages ved hjælp af en standardformular, når denne formular er blevet vedtaget af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk Artikel 1 nr. 6 Artikel 21 stk Kommissionen udvikler et sikkert centralregister, hvor oplysninger, der skal meddeles inden for rammerne af artikel 8a i dette direktiv, kan indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. Kommissionen har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk Kommissionen udvikler senest den 31. december 2016 et sikkert centralregister, hvor oplysninger, der skal meddeles inden for rammerne af artikel 8a i dette direktiv, skal indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. Medlemsstaterne sikrer, at alle de oplysninger, der meddeles i henhold til artikel 8a i overgangsperioden, hvor det sikre centralregister endnu ikke er udviklet, uploades til det sikre centralregister senest den 1. april Kommissionen og medlemsstaterne har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

26 58 Artikel 1 stk. 1 nr. 8 Artikel 23 a stk Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for Unionens myndigheder. 1. Oplysninger, der meddeles Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for Unionens myndigheder, som fastsat i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 59 Artikel 1 stk. 1 nr. 8 Artikel 23a - stk. 2 - afsnit 1 2. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem. 2. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen af en EU- eller EØSmedlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, kan videresendes til andre EU-medlemsstater (og i tilfælde af gensidighed også EØSmedlemsstater). Sådanne oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den EU-medlemsstat (og i tilfælde af gensidighed også den EØSmedlemsstat), der modtager dem. 60 Artikel 1 stk. 1 nr. 8 Artikel 23a stk. 2 afsnit 2

27 Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål, men må ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige for andre personer eller organer uden Kommissionens udtrykkelige samtykke. Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af EU- eller EØSmedlemsstaterne til analyseformål, men må ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige for andre personer eller organer uden Kommissionens udtrykkelige samtykke. 61 Artikel 1 stk. 1 nr. 8 a (nyt) Artikel 23 b (ny) 8a) Følgende artikel indsættes: "Artikel 23b Sanktioner Kommissionen undersøger alle sanktioner, der planlægges indført i tilfælde af afvisning eller udeladelse af udveksling af oplysninger." 62 Artikel 1 stk. 1 nr. 9 a (nyt) Artikel 25 a (ny) 9a) Følgende artikel indsættes: "Artikel 25a Udviklingen inden for OECD Dette direktiv skal være forenelige med udviklingen inden for OECD og skal tage hensyn til OECD s omfattende regelsæt, der er indeholdt i standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle

28 konti." 63 Artikel 4 stk. 1 nr. 9 b (nyt) Artikel 25 b (ny) 9b) Følgende artikel indsættes: "Artikel 25b Yderligere indsats fra medlemsstaternes side Dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i at træffe yderligere foranstaltninger til at udvikle nationale eller aftalebaserede bestemmelser til forebyggelse af skatteunddragelse." 64 Artikel 1 stk. 1 nr. 9 c (nyt) Artikel 27 9c) Artikel 27 affattes således: "Artikel 27 Rapportering Hvert tredje år efter dette direktivs ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv."

12774/15 bmc/pfw/hm 1 DG G 2B

12774/15 bmc/pfw/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0068 (CNS) 12774/15 FISC 122 ECOFIN 752 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19 marts 2015 (OR en) Interinstitutionel sag: 2015/0068 (CNS) 7374/15 FISC 25 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19 marts 2015 til: Komm dok nr: Vedr: Jordi AYET

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 5.7.2016 COM(2016) 452 final 2016/0209 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 1. februar 2016 Kommissionens nye skattepakke og aktuelle

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger

Læs mere

Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H

Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 28. maj 2015 Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H100-15.

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0129 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0129 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0129 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2015 COM(2015) 129 final 2015/0065 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

7148/16 CHB/KHO/ks DGG 2B

7148/16 CHB/KHO/ks DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0010 (CNS) 7148/16 FISC 39 ECOFIN 231 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2017 COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 0337/2011 2016/2010(CNS) 12.4.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslaget til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere