Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse. Delanalyse 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse. Delanalyse 1"

Transkript

1 Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse Delanalyse 1 2 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN

2

3 Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse Delanalyse

4 Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www) Foto: Søren Svendsen

5 Indhold 1 Resumé Baggrund og formål Resultater Om datagrundlaget 6 2 Indledning 7 3 De studerendes og undervisernes vurdering af den nye pædagoguddannelse Halvdelen af de studerende vurderer, at uddannelsens kvaliteten er god En tredjedel af underviserne er utilfredse med vilkårene for at undervise Specifikke udfordringer på pædagoguddannelsen Pædagogstuderende har en lav studieintensitet Hver femte studerende kommer ofte uforberedt til undervisningen Studieintensiteten kan styrkes gennem bedre rammesætning De studerende oplever at få mindre feedback 15 4 Litteratur 17 Appendiks Appendiks A: Metode og data 18

6

7 1 Resumé 1.1 Baggrund og formål Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med 25 lokale udbud og et årligt optag på over nye studerende. 1. august 2014 startede de første studerende på den nye pædagoguddannelse. De færdiguddannede pædagoger forventes at spille en vigtig rolle i forbindelse med bestræbelserne på at bryde negativ social arv og sikre alle børn og voksne muligheder for et godt liv. 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) følger udrulningen af den nye uddannelse i årlige delprojekter, frem til de første studerende dimitterer i Formålet er at levere et videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs. I dette notat sætter vi fokus på de studerendes og undervisernes vurdering af udvalgte kvalitetsparametre. 1.2 Resultater Spørgeskemaundersøgelserne viser overordnet, at der to år efter implementeringen af den nye pædagoguddannelse er kvalitetsudfordringer. Kun halvdelen af de studerende vurderer, at uddannelsens kvalitet er god, og hver tredje underviser er utilfreds med vilkårene for at undervise EVA s analyse viser, at halvdelen af de pædagogstuderende vurderer kvaliteten af pædagoguddannelsen positivt. 5 % vurderer kvaliteten til at være fremragende, og 46 % vurderer kvaliteten til at være god. Dog vurderer 10 % uddannelsens kvalitet som dårlig, og 38 % vurderer kvaliteten til at være rimelig. Desuden viser resultaterne, at en tredjedel af underviserne er utilfredse med vilkårene for at undervise. De studerende har lav studieintensitet og er ofte uforberedte De studerendes gennemsnitlige studieintensitet er markant under normen for studietiden på en fuldtidsuddannelse, som er 45 timer ugentligt (når der tages højde for ferier). De pædagogstuderende har i 2016 i gennemsnit en samlet studietid på 30 timer om ugen. Ser man på fordelingen af de studerendes ugentlige studietid, ligger 85 % af de studerende under normen for studietiden på en fuldtidsuddannelse. 90 % af underviserne mener, at uddannelsesinstitutionerne bør have et større fokus på, at de studerende bruger en betydelig del af deres tid på at studere. En fjerdedel af de studerende oplever samtidig, at de kun i mindre grad bliver udfordret til at gøre deres bedste. Spørgeskemaundersøgelsen viser derudover, at en femtedel af de studerende ofte møder op til undervisningen uden at være forberedte. Samtidig vurderer 60 % af underviserne, at kun nogle eller ingen af de studerende har ydet deres maksimale i det seneste undervisningsår. De studerende oplever manglende feedback fra underviserne Næsten halvdelen af de studerende oplever at modtage meget lidt feedback på igangværende projekter og opgaver, og over 60 % oplever at modtage meget lidt feedback på deres undervisningsdeltagelse. Underviserne oplever at gøre mere ud af feedbacken end det, de studerende oplever. 1 Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 5

8 1.3 Om datagrundlaget Analysen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis studerende på pædagoguddannelsen og undervisere på pædagoguddannelsen og dermed på de studerendes og undervisernes vurderinger af en række udvalgte faktorer vedrørende pædagoguddannelsen. I alt 260 undervisere og studerende har deltaget i de to spørgeskemaundersøgelser, hvilket giver en svarprocent på henholdsvis 39 og 31. Bortfaldsanalysen viser, at der ikke er signifikante afvigelser mellem populationen og analyseudvalget, når det gælder fordelingen af undervisere på de forskellige institutioner. Derimod er der signifikant afvigelse mellem populationen og analyseudvalget, når det gælder fordelingen af studerende på institutioner og køn. Bortfaldet uddybes i appendiks A. Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 6

9 2 Indledning Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med 26 lokale udbud og et årligt optag på over studerende. 1. august 2014 startede de første studerende på den nye pædagoguddannelse. De færdiguddannede pædagoger forventes at spille en vigtig rolle i forbindelse med bestræbelserne på at bryde negativ social arv og sikre alle mulighed for et godt liv. 2 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ønsker derfor at følge udrulningen af den nye uddannelse og undersøge, om intentionerne med den nye uddannelse realiseres. EVA følger den nye pædagoguddannelse i årlige delprojekter, frem til de første studerende dimitterer i Formålet er at levere et videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs. Projektets samlede resultater forventes ligeledes at kunne anvendes i forbindelse med den overordnede evaluering af den nye pædagoguddannelse, som planlægges gennemført i Den nye uddannelse Den nye uddannelse blev etableret på baggrund af dels en evaluering af pædagoguddannelsen efter 2006-reformen 3 og dels anbefalinger fra følgegruppen for pædagoguddannelsen 4. Målet med den nye uddannelse er at skabe højere faglighed og kvalitet, styrke dimittendernes handlekompetencer og tværprofessionelle kompetencer, skabe bedre sammenhæng med praksis og opnå en øget specialisering med en højere grad af arbejdsmarkedsrelevans. Derudover har der været et ønske om at bidrage til at skabe øget respekt og anseelse med hensyn til pædagogfaget. Ifølge lovbemærkningerne og Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse er den nye uddannelse således kendetegnet ved: 5 At være mere intensiv og stille skærpede krav til de studerende At der er introduceret nye undervisningsemner og perspektiver, som ikke tidligere har været en del af uddannelsen, fx køn og børneperspektiver, og at der er formuleret fælles kompetencemål At være modulopbygget og ved, at der er indført et tværprofessionelt element At have et øget antal praktikforløb med fælles kompetencemål og et tydeligere formål med studiedagene, som indgår i praktikforløbene, og ved, at et-tre praktikforløb afsluttes med en prøve, der bedømmes af den eksterne praktikvejleder og en underviser At uddannelsen efter det første studieår deler sig i tre specialiseringer: dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik. Tre ud af de fire praktikforløb indgår som en del af specialiseringen. Fokus i analyserne i 2016 I 2016 offentliggør vi en række notater, som overordnet sætter fokus på den studerende på pædagoguddannelsen. De fire notater sætter fokus på følgende undersøgelsesspørgsmål: 1 Hvordan vurderer studerende og undervisere den nye uddannelse med hensyn til forskellige kvalitetsparametre? 2 Hvordan har udviklingen været med hensyn til studenterpopulationen på pædagoguddannelsen i perioden ? 3 Hvor motiverede og afklarede er de nyoptagne pædagogstuderende? 4 Hvad er betydningen af gymnasiale karakterer for frafald på pædagoguddannelsen? Evaluering af pædagoguddannelsen, Rambøll En styrket pædagoguddannelse anbefalinger fra Følgegruppen for pædagoguddannelsen, og Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 7

10 Dette notat præsenterer resultaterne fra analysen af undersøgelsesspørgsmål 1. Notatet vil således belyse, hvordan kvalitet og udbytte efter reformens indførelse i 2014 opleves af de studerende og underviserne på pædagoguddannelsen. Om datagrundlaget Analysen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis studerende på pædagoguddannelsen og undervisere på pædagoguddannelsen, altså på de studerendes og undervisernes vurderinger af en række udvalgte faktorer vedrørende pædagoguddannelsen. Spørgeskemaerne blev udsendt i sommeren Spørgeskemaet til de studerende er blevet udsendt til alle studerende, som er blevet optaget fra sommeroptaget 2014, og som stadig var indskrevet i maj Spørgeskemaet til underviserne er blevet udsendt til alle undervisere på de seks professionshøjskoler, som udbyder pædagoguddannelsen. I alt 260 undervisere og studerende har deltaget i de to spørgeskemaundersøgelser, hvilket giver en svarprocent på henholdsvis 39 og 31. Bortfaldsanalysen viser, at der ikke er signifikant afvigelse mellem populationen og analyseudvalget, når det gælder fordelingen af undervisere på de forskellige institutioner. Modsat er der signifikant afvigelse mellem populationen og analyseudvalget, når det gælder fordelingen af studerende på køn og på institutioner. På trods af at vi i dette notat behandler de studerende som en samlet gruppe, bør der tages forbehold for den manglende repræsentativitet blandt de studerende i forbindelse med læsningen af resultaterne. Bortfaldet uddybes i appendiks A. Projektorganisering Analysen er gennemført af en projektgruppe på EVA bestående af specialkonsulent Dina Celia Madsen (projektleder), evalueringskonsulent Fie Reeder, metodekonsulent Cecilie Juul Jørgensen, evalueringsmedarbejder Terese Jørgensen og metodemedarbejder Laura Marie Kalmark. Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 8

11 3 De studerendes og undervisernes vurdering af den nye pædagoguddannelse Reformen af pædagoguddannelsen skal styrke uddannelsen på fire områder: højere faglighed og kvalitet, handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis, øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans samt styrkede tværprofessionelle kompetencer. Dette notat har fokus på de studerendes vurdering af den nye pædagoguddannelses kvalitet og deres oplevede udbytte. Notatet vil således bidrage med viden, der vedrører et af de fire områder, som reformen har til hensigt at styrke: højere faglighed og kvalitet. Konkret vil vi i det følgende belyse de studerendes overordnede oplevelse af uddannelsens kvalitet og undervisernes vurdering af vilkårene for at undervise. Derudover vil notatet belyse de studerendes og undervisernes oplevelse af forskellige elementer på uddannelsen, der har betydning for kvalitet og udbytte: de studerendes studietid, de studerendes forberedelse, tydeliggørelse af mål og krav i undervisningen samt feedback fra underviserne. 3.1 Halvdelen af de studerende vurderer, at uddannelsens kvaliteten er god De studerendes vurdering af den overordnede kvalitet af en uddannelse er et vigtigt parameter med hensyn til de studerendes udbytte af den pågældende uddannelse. Studier viser, at der er en positiv sammenhæng mellem den oplevede kvalitet og den tid, de studerende bruger på studiet. Oplever studerende høj kvalitet med hensyn til undervisningsformer som forelæsninger og seminarer, vil de være mere tilbøjelige til at benytte de øvrige læringsaktiviteter på studiet såsom selvorganiserede studiegrupper mv. 6 Det er derfor væsentligt at kigge på, hvordan de studerende oplever kvaliteten på uddannelsen, idet det kan påvirke studieintensiteten og dermed også de studerendes udbytte af uddannelsen. Det fremgår af EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, at størstedelen af de pædagogstuderende vurderer kvaliteten af undervisningen til at være god eller fremragende. 5 % vurderer kvaliteten til at være fremragende, og 46 % vurderer kvaliteten til at være god, jf. figur % vurderer den til at være rimelig, og 10 % vurderer den til at være dårlig. Til sammenligning vurderer 9 % af de professionsbachelorstuderende i Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers (Kvalitetsudvalgets) survey fra 2014, at kvaliteten af deres uddannelse er fremragende, og 53 %, at den er god. Blandt universitetsstuderende vurderer 15 %, at kvaliteten er fremragende, og 59 %, at den er god. 7 6 Borgen Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og undervisere på de videregående uddannelser resultatbilag udarbejdet af Epinion for Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser. Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 9

12 Figur 1 De studerendes vurdering af kvaliteten af uddannelsen, %. Hvordan vil du samlet set vurdere kvaliteten af din uddannelse? Professionsbacheloruddannelser, N = % 53 % 29 % 9 % Pædagoguddannelsen, N = % 46 % 38 % 10 % Fremragende God Rimelig Dårlig Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, % ville vælge en anden uddannelsesinstitution Henholdsvis 18 % og 10 % forventer ikke, at de ville vælge den samme uddannelsesinstitution og uddannelse, i tilfælde af at de skulle begynde forfra, jf. figur 2. På trods af at halvdelen af de studerende vurderer, at kvaliteten af uddannelsen er god eller fremragende, ville størstedelen af de studerende dermed stadig vælge den samme uddannelsesinstitution eller uddannelse, hvis de kunne begynde forfra. Figur 2 De studerendes valg af ny uddannelse eller uddannelsesinstitution, %. Hvis du kunne begynde forfra, ville du så vælge den samme uddannelse? Professionsbacheloruddannelser, N = % 29 % 8 % 3 % uddannelse? Pædagoguddannelsen, N = % 29 % 8 % 4 % uddannelsesinstitution? Professionsbacheloruddannelser, N = % 32 % 13 % 7 % 6 % uddannelsesinstitution? Pædagoguddannelsen, N = % 34 % 12 % 6 % 9 % Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, Studerende, der har vurderet kvaliteten af uddannelsen til at være dårlig, har større tendens til at ville vælge en anden uddannelse, hvis de kunne begynde forfra, end studerende, der har vurderet kvaliteten til at være fremragende eller god. Det er dog ikke en helt entydig sammenhæng, idet næsten to tredjedele af de studerende, der har vurderet kvaliteten til at være dårlig, stadig ville vælge samme uddannelse. At man har vurderet kvaliteten af uddannelsen til at være dårlig, er dermed ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ville vælge en anden uddannelse, hvis man skulle begynde forfra. 3.2 En tredjedel af underviserne er utilfredse med vilkårene for at undervise Kigger vi på undervisernes tilfredshed med vilkårene for at undervise, viser resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt underviserne, at de i varierende grad er tilfredse med vilkårene for Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 10

13 at undervise. 42 % af underviserne er tilfredse med vilkårene for at undervise, mens 35 % er utilfredse med vilkårene. 23 % er hverken tilfreds eller utilfreds med vilkårene for at undervise. Til sammenligning vurderer 10 % af underviserne på professionsbacheloruddannelserne i Kvalitetsudvalgets survey fra 2014, at de er meget tilfredse med vilkårene for at undervise, 41 %, at de er tilfredse, 26 %, at de er hverken tilfredse eller utilfredse, 18 %, at de er utilfredse, og endelig vurderer 4 %, at de er meget utilfredse med vilkårene. Figur 3 Undervisernes tilfredshed med vilkårene for at undervise, %. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med vilkårene for at undervise, alt taget i betragtning? Professionsbacheloruddannelser, N = % 41 % 26 % 18 % 4 % Pædagoguddannelsen, N = % 38 % 23 % 29 % 6 % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, Specifikke udfordringer på pædagoguddannelsen I dette afsnit vil vi dykke dybere ned i de enkelte elementer på uddannelsen, som har betydning for kvalitet og udbytte. Det skal bidrage med viden om, hvad der fungerer godt på pædagoguddannelsen, og hvor der er udfordringer, og som således bør være opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med implementeringen af reformen af pædagoguddannelsen Pædagogstuderende har en lav studieintensitet Studieintensitet er en vigtig indikator for de studerendes motivation. En motiveret studerende vil typisk studere mere og være tilbøjelig til at have et større læringsudbytte. Omvendt vil en lav studieintensitet oftest være et tegn på, at den studerende ikke får det fulde udbytte af læringsmulighederne. Dermed er studieintensitet et vigtigt parameter i forbindelse med vurderingen af uddannelsers kvalitet. EVA s spørgeskemaundersøgelse viser, jf. figur 4, at de studerendes gennemsnitlige ugentlige studietid samlet er på 30 timer, hvilket dækker over 16 timer til uddannelsesaktiviteter, hvor en underviser deltager, 12 timers forberedelse og 2 timer til aktiviteter, der ikke er direkte relateret til et fag. De studerende bruger dermed flest ugentlige timer på uddannelsesaktiviteter, hvor en underviser deltager. Det samlede antal timer med hensyn til de pædagogstuderendes ugentlige studietid ligger under den gennemsnitlige ugentlige studietid for studerende på professionsbacheloruddannelserne i 2014, som ifølge Kvalitetsudvalgets undersøgelse var 35 timer. 8 8 Kvalitetsudvalget Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 11

14 Figur 4 De studerendes gennemsnitlige ugentlig studietid, antal timer. N = Hvor mange timer (a 60 minutter) har du ca. brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage) i det seneste undervisningsår? Timer Uddannelsesaktiviteter hvor en underviser deltager Forberedelse Aktviteter, der ikke er direkte relateret til et fag Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, Det gennemsnitlige ugentlige timetal ligger samtidig timer under det, som en studerende skal studere for at opfylde normen for et fuldtidsstudie (se boksen). Ugentlige studietimer på et fuldtidsstudie 1 ECTS-point = timer 60 ECTS-point = timer Årsnormen svarer godt og vel til et almindeligt fuldtidsjob på 37 timer om ugen, da dette årligt svarer til timer. De danske videregående uddannelser har normalt en kortere studieperiode og en længere ferieperiode end almindelige fuldtidsstillinger på 37 timer om ugen. Det betyder, at en studerende på et typisk studie skal studere timer om ugen for at opfylde normen for et fuldtidsstudie på timer årligt. Gennemsnitstallene for den ugentlige studietid dækker over en vis spredning i de studerendes studietid. Figur 5 viser fordelingen af de studerendes samlede ugentlige studietid. Antages det, at de studerende skal studerende mellem 40 og 48 timer om ugen for at nå normen for et fuldtidsstudie, gælder det, at 84,4 % af de studerende studerer under normen, og kun 15,6 % af de studerende har en ugentlig studietid, der modsvarer et fuldtidsstudie. Figur 5 Fordelingen af de studerendes gennemsnitlige ugentlig studietid, %. N = % 13 % 24 % 27 % 12 % 7 % 9 % Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, Note: Uddannelsesaktiviteter dækker over aktiviteter, hvor en underviser deltager, forberedelse og aktiviteter, der ikke er direkte relateret til et fag. På grund af afrunding summerer andelene i figuren op til 101 %. I brødteksten er præcise andele angivet med én decimal. 0 timer 1 til 15 timer 16 til 25 timer 26 til 35 timer 36 til 40 timer 41 til 45 timer Mere end 45 timer EVA s analyse indikerer også, at der ifølge underviserne er et behov for, at de studerende har en højere studieintensitet. Som det fremgår af figur 6, mener 93 % af underviserne, at det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionen får et større fokus på, at de studerende skal bruge en betydelig del af deres tid på at studere. Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 12

15 Figur 6 Underviserne vurdering af vigtighed af fokus på studietid, %. Hvor vigtigt er det for dig, at din uddannelsesinstitution øger fokus på at studerende bruger en betydelig del af deres tid på at studere? Professionsbacheloruddannelser, N = % 29 % 4 % Pædagoguddannelsen, N = % 34 % 7 % Meget vigtigt Vigtigt Delvist vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, Samtidig med at underviserne synes, at uddannelsesinstitutionerne skal have større fokus på de studerendes studietid, oplever de studerende ikke til fulde at blive udfordret til at yde deres maksimale. Figur 7 viser, at kun lidt over en tredjedel af de pædagogstuderende vurderer, at de i høj grad er blevet udfordret til at gøre deres bedste. 10 % oplever, at de kun i meget ringe grad udfordres til at gøre deres bedste. Figur 7 De studerendes vurdering af, hvorvidt de føler sig udfordret i undervisningen, %. I hvilken grad har dine fag samlet set udfordret dig til at gøre dit bedste i det seneste undervisningsår? Professionsbacheloruddannelser, N = % 14 % 30 % 24 % 20 % Pædagoguddannelsen, N = % 18 % 34 % 24 % 12 % Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, Note: De studerende er blevet bedt om at svare på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er Slet ikke, og 7 er I meget høj grad Hver femte studerende kommer ofte uforberedt til undervisningen I de studerendes ugentlige studietid indgår forberedelse til undervisningstimerne, hvilket gennemsnitligt er 12 timer om ugen (se figur 4). Det fremgår af EVA s spørgeskemaundersøgelse, at 21 % af de studerende ofte møder op til undervisningen uden at have læst eller løst opgaverne, og at 42 % indimellem møder op uden at have læst eller løst opgaverne, jf. figur 8. Det samme billede tegner sig i Kvalitetsudvalgets overordnede survey blandt professionsbachelorstuderende fra Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 13

16 Figur 8 De studerendes forberedelse til timerne, %. Hvor ofte er du kommet til timerne uden at have læst eller lavet opgaverne i det seneste undervisningsår? Professionsbacheloruddannelser, N = % 15 % 41 % 37 % Pædagoguddannelsen, N = % 15 % 42 % 37 % Meget ofte Ofte Indimellem Sjældent/aldrig Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, Samtidig vurderer over halvdelen af underviserne, at kun nogle af de studerende har ydet deres maksimale i undervisningen. Blot 4 % vurderer, at langt de fleste studerende yder deres maksimale, og 34 % vurderer, at de fleste vurderer deres maksimale, jf. figur 9. Omvendt vurderer størstedelen af underviserne (61 %), at kun nogle eller få studerende har ydet deres maksimale. Dermed vurderer under halvdelen af underviserne, at de fleste studerende yder deres maksimale. Figur 9 Undervisernes vurdering af de studerendes indsats, %. Hvor mange af de studerende i dit fag har efter din vurdering ydet deres maksimale? Professionsbacheloruddannelser, N = % 52 % 5 % Pædagoguddannelsen, N = % 56 % 5 % Langt de fleste De fleste Nogen Meget få/ingen Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, Studieintensiteten kan styrkes gennem bedre rammesætning EVA s analyse peger i retning af, at der synes at være et uudnyttet potentiale, hvad angår de studerendes studieintensitet, hvilket kan have konsekvenser for deres udbytte af uddannelsen. De studerendes studieintensitet er generelt lav, og en del af de studerende møder uforberedte op til undervisningen. Samtidig oplever nogle studerende, at de ikke bliver udfordret til at gøre deres bedste. Undersøgelser viser, at uddannelserne og underviserne kan bidrage til de studerendes læring og forberedelse. En måde er at rammesætte de læringsaktiviteter, som indgår både i undervisningen og i de studerendes forberedelsestid. Denne rammesætning indebærer bl.a., at underviseren opstiller rammer for studiearbejdet før, under og efter undervisningen med det formål at påvirke og kvalificere de studerendes studie- og læringsstrategier. 9 En anden måde at rammesætte undervisningen på er at oplyse de studerende om undervisningens og de enkelte modulers mål og krav. Kvalitetsudvalgets analyser viser, at effektiv undervisning, som bl.a. har rod i undervisning med klare mål, har en sammenhæng til, hvor meget tid de studerende bruger på at studere. 10 Rammesætning, hvad angår formidling af undervisningens mål og krav, kan derfor være et vigtigt parameter med hensyn til at sikre højere studieintensitet og dermed højere kvalitet og større udbytte af undervisningen. 9 Kolari et al Kvalitetsudvalget Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 14

17 EVA har i spørgeskemaundersøgelsen spurgt ind til fokus på mål og krav i undervisningen. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at en tredjedel af de studerende ikke oplever, at underviserne har fokus på at forklare modulets mål og krav, jf. figur % af de studerende oplever, at underviserne gør meget ud af at forklare modulets mål og krav tydeligt, og 39 % oplever, at der bliver gjort en del ud af det. Figur 10 De studerendes vurdering af undervisernes fokus på modulets mål og krav, %. Hvor meget har dine undervisere gjort ud af at forklare fagets mål og krav tydeligt i det seneste undervisningsår? Professionsbacheloruddannelser, N = % 38 % 28 % 11 % Pædagoguddannelsen, N = % 39 % 26 % 9 % Meget En del Noget Meget lidt Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, Dermed vurderer 66 % af de studerende, at underviserne gør meget eller en del ud af at forklare modulets mål og krav tydeligt. De studerendes oplevelse står i modsætning til undervisernes egen vurdering af, hvor meget de gør ud af at forklare modulets mål og krav tydeligt (jf. figur 11). 93 % af underviserne angiver, at de gør meget eller en del ud af at forklare modulets mål og krav tydeligt. Figur 11 Undervisernes vurdering af eget fokus på modulets mål og krav, %. Hvor meget gør du ud af at forklare fagets mål og krav tydeligt i din undervisning? Professionsbacheloruddannelser, N = % 38 % 7 % Pædagoguddannelsen, N = % 32 % 6 % Meget En del Noget Meget lidt Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, 2016 og Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, Der er altså et mismatch mellem undervisernes oplevelse af deres fokus på modulets mål og krav og de studerendes opfattelse af, i hvilken grad underviserne har fokus på tydeligt at forklare modulets mål og krav. Dette indikerer, at der kan være behov for, at underviserne rammesætter undervisningen bedre for at sikre en højere studieintensitet og dermed en højere kvalitet og et større udbytte af undervisningen De studerende oplever at få mindre feedback Studier har vist, at feedback i forbindelse med undervisningen er vigtig for at understøtte de studerendes læring. Feedback kan fungere som en løbende forventningsafstemning om den studerendes indsats i undervisningen og sværhedsgraden i undervisningen. I den forbindelse er det særligt vigtigt at opstille målsætninger for den studerende og afklare, hvordan den studerende opfylder disse. 11 Derudover viser studier, at det er vigtigt for de studerendes studievaner, at de 11 Hattie og Timperly Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 15

18 tidligt i studieforløbet modtager feedback på deres faglige indsats. Det er vigtigt, at feedbacken har fokus på de studerendes læringsproces og ikke på selve niveauet for deres præstation. 12 Figur 12 De studerendes vurdering af feedback fra underviserne, %. Hvor meget har dine undervisere gjort ud af følgende i det seneste undervisningsår? Givet feedback på de studerendes undervisningsdeltagelse, N = % 22 % 61 % Givet uddybet feedback på afleverede opgaver, afsluttede projekter og/eller eksaminer (ud over karakterbedømmelsen), N = % 17 % 26 % 47 % Givet løbende feedback til de studerende på opgaveudkast eller igangværende projekter, N = % 18 % 31 % 43 % Meget En del Noget Meget lidt Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at de studerende oplever at modtage mest feedback på igangværende og afleverede projekter, opgaver og eksaminer (se figur 12). De studerende oplever i mindre grad at modtage feedback på deres undervisningsdeltagelse. De studerendes vurdering af omfanget af feedbacken står i modsætning til det billede, der tegner sig, når underviserne selv vurderer, hvor meget de gør ud af at give feedback til de studerende (jf. figur 13). Underviserne vurderer, som de studerende, at de gør mere ud af give feedback til studerende på igangværende og afleverede projekter, opgaver og eksaminer end på de studerendes undervisningsdeltagelse. Underviserne vurderer dog i højere grad end de studerende, at der bliver gjort meget ud af feedbacken. Figur 13 Undervisernes vurdering af egen feedback til de studerende, %. Hvor meget gør du ud af følgende i din undervisning? Giver feedback på de studerendes undervisningsdeltagelse, N = % 30 % 38 % 18 % Giver uddybet feedback på afleverede opgaver, afsluttede projekter og/eller eksaminer (ud over karakterbedømmelsen), N = % 29 % 29 % 12 % Giver løbende feedback til de studerende på opgaveudkast eller igangværende projekter, N = % 41 % 22 % 7 % Meget En del Noget Meget lidt Ved ikke Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på pædagoguddannelsen, Nicol Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 16

19 4 Litteratur Borgen, S.T. (2014): Studiebarometeret 2013: undervisningsformer og studieinnsats. NOKUT. Følgegruppen for pædagoguddannelsen (2013): En styrket pædagoguddannelse anbefalinger fra Følgegruppen for pædagoguddannelsen. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Hattie, J. og Timperly, H. (2007): The Power of Feedback i Review of Educational Research, vol. 77, no. 1. Kolari, S., C. Savander-Ranne og E.-L. Viskari (2006): Do our engineering student spend enough time studying? i European Journal of Engieering Education, vol. 31, no. 5. Kvalitetsudvalget (Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser) (2014): Høje mål: fremragende undervisning i videregående uddannelser. Kvalitetsudvalget. Nicol, D. (2009): Assessment for learner selfregulation: enhancing achievement in the first year using learning technologies i Assessment & Evaluation in Higher Education vol. 34, no. 3. Rambøll (2012): Evaluering af pædagoguddannelsen. Rambøll. Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 17

20 Appendiks A Metode og data Spørgeskemaundersøgelser blandt undervisere og studerende på pædagoguddannelsen I sommeren 2016 gennemførte EVA to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis undervisere og studerende på pædagoguddannelserne. Spørgeskemaundersøgelserne tog udgangspunkt i spørgeskemaer, som også blev anvendt af Kvalitetsudvalget i Formål Formålet med spørgeskemaundersøgelserne var at undersøge, om studerende og undervisere på pædagoguddannelsen efter reformens indførelse i 2014 oplever udfordringer på uddannelsen på en række parametre, der har betydning for kvalitet og udbytte. Udarbejdelse og validering af spørgeskemaet De to spørgeskemaer er udarbejdet med afsæt i de spørgeskemaer, som Kvalitetsudvalget anvendte i Disse spørgeskemaer er baseret på den såkaldte student engagement-tilgang, som er en amerikansk retning inden for uddannelsesforskningen baseret på et omfattende empirisk datamateriale fra nationale studentersurveys i USA. Spørgeskemaet er desuden blevet pilottestet i 2016 af to undervisere og to studerende på pædagoguddannelserne. Pilottestene foregik, ved at testpersonerne fik tilsendt spørgeskemaet elektronisk, hvorefter de blev ringet op af EVA, som gennemførte et telefoninterview for at få testpersonernes kommentarer til spørgeskemaet. Pilottesterne blev bedt om at forholde sig til, om spørgsmål, svarkategorier og begreber, der blev anvendt i spørgeskemaet, var relevante, forståelige og dækkende. Projektgruppen justerede spørgeskemaerne på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne kommentarer. Population Populationen er opgjort som samtlige undervisere og studerende på pædagoguddannelserne i Danmark. Den samlede population er på 670 undervisere og studerende fordelt på seks uddannelsesinstitutioner. Praktisk gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse, hvor hver respondent har modtaget en informations- med et link til spørgeskemaet. Derudover fik de studerende på pædagoguddannelsen tilsendt et link til undersøgelsen via sms. De studerende og underviserne modtog informations- en henholdsvis 14. og 15. juni Rykkerproceduren bestod af to rykker- s, som blev udsendt til både studerende og undervisere 20. og 27. juni Svarprocent og bortfald I alt 260 ud af 670 respondenter har besvaret spørgeskemaet til underviserne. Dette giver en samlet svarprocent på 39. Spørgeskemaet til de studerende er blevet besvaret af ud af respondenter. Dette giver en svarprocent på 31. Af tabel 1, 2 og 3 fremgår det, hvorvidt respondenterne adskiller sig fra de personer, der ikke har besvaret spørgeskemaet. Det undersøges ved at se nærmere på fordelingen af de indkomne svar i forhold til fordelingen af bortfaldet på variablene institution og køn. Den første tabel viser forde- Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 18

21 lingen af underviserne på pædagoguddannelsen på de seks institutioner, og den anden tabel viser fordelingen af de studerende på pædagoguddannelsen på de seks institutioner. Den tredje tabel viser den kønsmæssige fordeling af studerende på pædagoguddannelsen. Tabel 1 Bortfaldsanalyse med hensyn til undersøgelsen blandt undervisere på pædagoguddannelsen i 2016: institution Population Analyseudvalg Antal Procent Svar Procent Professionshøjskolen UCC % % University College Lillebælt 48 7 % 16 6 % University College Nordjylland % % VIA University College % % University College Sjælland % % UC SYD % % Total % % Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på pædagoguddannelsen, Tabel 2 Bortfaldsanalyse med hensyn til undersøgelsen blandt studerende på pædagoguddannelsen i 2016: institution Population Analyseudvalg Antal Procent Svar Procent Professionshøjskolen UCC % % University College Lillebælt % % University College Nordjylland % % VIA University College % % University College Sjælland % % UC SYD % % Total % % Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, Tabel 3 Bortfaldsanalyse med hensyn til undersøgelsen blandt studerende på pædagoguddannelsen i 2016: køn Population Analyseudvalg Antal Procent Svar Procent Mand % % Kvinde % % Total % % Kilde: EVA s spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på pædagoguddannelsen, Det fremgår af tabellerne, at fordelingerne mellem populationen og respondenterne ligger meget tæt, når det gælder institutionsvariablen. I undersøgelsen blandt undervisere gør den største forskel mellem populationen og respondenterne sig gældende på VIA University College og University College Sjælland, hvor underviserne på VIA University College i analyseudvalget er underrepræsenteret med 3 procentpoint, og underviserne på University College Sjælland er overrepræsenteret med 3 procentpoint. Blandt de studerende gør den største forskel sig gældende på Professionshøjskolen UCC og VIA University College, hvor de studerende på Professionshøjskolen Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 19

22 UCC i analyseudvalget er underrepræsenteret med 3 procentpoint, og de studerende på VIA University College er overrepræsenteret med 3 procentpoint. Derudover fremgår det af tabel 3, at de mandlige studerende i analyseudvalget er underrepræsenteret med 7 procentpoint. Ved hjælp af en chi 2 -test kan det konkluderes, at der ikke er signifikant afvigelse mellem populationen og analyseudvalget, når det gælder fordelingen af undervisere på de seks institutioner. Omvendt er der signifikant afvigelse mellem populationen og analyseudvalget, når det gælder fordelingen af studerende på de seks institutioner samt kønsmæssigt. Vurdering af datakvalitet Den relativt lave svarprocent i forbindelse med begge spørgeskemaundersøgelser samt de signifikante afvigelser i studenterdataene betyder samlet set, at der bør tages forbehold for datas kvalitet. Vi kan på det foreliggende grundlag ikke afvise, at data ikke er dækkende med hensyn til både underviserpopulation eller studenterpopulation. Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse 20

23 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 4 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 2016 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart

Læs mere

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 5 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 2016 Karakterers betydning for

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Metodeappendiks. Understøttende undervisning

Metodeappendiks. Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning 1.0 22.06.2016 Metode Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Institutionernes arbejde med ECTS 1

Projektbeskrivelse. Institutionernes arbejde med ECTS 1 Projektbeskrivelse Institutionernes arbejde med ECTS 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse af brug af ECTS-point på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

RESUMÉ Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser

RESUMÉ Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser RESUMÉ Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser Omkring 30 % af de studerende, der starter på en videregående uddannelse, stopper igen uden at gennemføre, og hovedparten af dem,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse 2008 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 2008

Læs mere

Workshop om udvikling af spørgeskemaer

Workshop om udvikling af spørgeskemaer www.eva.dk Workshop om udvikling af spørgeskemaer ESB-netværket, 20. juni 2017 Cecilie Juul Jørgensen, cjj@eva.dk og Mia Uth Madsen, mim@eva.dk www.eva.dk Hvad kan en spørgeskemaundersøgelse give svar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU www.eva.dk FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU Odense, 23. august 2016 v. Christina Laugesen og Sia Hovmand Sørensen Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Att. Kirsten Lippert 27. august 2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser www.eva.dk Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser EVA for Aarhus Universitet Bjarke T. Hartkopf 14. september 2017 Disposition 1. Aktuelle EVA-undersøgelser 2. EVAs projekt om frafald på videregående

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang Notat

Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang Notat Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 Notat Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 Notat 2009 Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Uddannelseskvalitet og generelle arbejdsmarkedskompetencer Koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked i studenterperspektiv

Uddannelseskvalitet og generelle arbejdsmarkedskompetencer Koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked i studenterperspektiv Uddannelseskvalitet og generelle arbejdsmarkedskompetencer Koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked i studenterperspektiv UDDANNELSER 2017 ARBEJDSMARKED 2 FORORD Fra uddannelseskvalitet til generelle

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere