Ny institution i Hareskovby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny institution i Hareskovby"

Transkript

1 Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov Børnehus på Skovmose Allé. Institutionen skal have plads til 100 børn, hvor Hareskov Børnehus i dag har ca. 65 børn. Kommunen har foreslået en placering til den nye institution på de tilstødende adresser Skandrups Allé 15 og Poppel Allé 14, illustreret på figur 1. Institutionens placering på grundene har betydning for den fremtidige adgang hertil. Der er foreslået to alternative placeringer: 1. Mod Skandrups Allé 2. Mod Poppel Allé Institutionen vil således ligge tæt ved Hareskov Skole, Hareskov FFO1 (Furesø Fritidsordning) og Hareskov Bibliotek. Ny institution: Skandrups Alle 15 / Poppel Alle 14 Figur 1. Oversigtskort for placering af en ny institution i Hareskovby.

2 Som baggrund for en beslutning om placering af institutionen, er de trafikale forhold undersøgt ved: - Registrering af trafikken på Skandrups Allé og Poppel Allé i uge 46 og 47 (trafikmængder og hastighed) - Registrering af lette trafikanter på Skandrups Allé og Poppel Allé i uge 46 og Registrering af parkeringsbehov - Dialog med institutionerne på Poppel Allé. Generelt: Beliggenhed ved Hareskov Skole og FFO En placering i den nordlige del af Hareskovby vil betyde, at de fleste brugere af institutionen vil have under 2 km dertil fra deres bopæl (max 25 min gang). Mulighederne for at gå eller cykle dertil er gode. Der er god forbindelse med kollektiv trafik, da S-togsstationen Hareskov ligger ca. 450 meter derfra og bus 851 og 96N (natbus) stopper ved Hareskov Skole. Der er under 2 km til O4, som en stor del af byens pendlere anvender til og fra arbejde. Fra Poppel Allé er der i dag adgang til Hareskov Skole og FFO en. Fritidsordningen er normeret til at huse 250 børn (0.-3. klasse), men generer i mindre grad biltrafik end en institution, og trafikken er mere spredt over døgnet. Afhængig af institutionens placering på grunden vil den primære adgang være fra Skandrups Allé eller Poppel Allé med sekundær adgang fra modsatte side. Der er planlagt en stiforbindelse mellem Skandrups Allé og Poppel Allé, illustreret på figur 2. Figur 2. Mulig placering af ny institution i Hareskovby. Skandrups Allé er en mindre lokalvej med mulighed for gennemkørsel for biltrafik. Der er forbud mod gennemkørsel for lastbiler. Vejen er trafiksaneret med bump og anbefalet hastighed 30 km/t. Der er grusbelagt fortov i begge sider af vejen. Da hastigheden er lav, er der gode muligheder for at cykle langs vejen. Der er registreret et enkelt uheld (eneuheld) i krydset Gl. Hareskovvej / Skandrups Allé i perioden På strækningen fra Skovbovænget til Månedalstien er Skandrups Allé en privat fællesvej. Der er tæt trafik på vejen omkring skolens mødetid kl. 8:00. Poppel Allé er en mindre lokalvej, som er trafiksaneret med bump og anbefalet hastighed 30 km/t. Vejen er blind og der er forbud mod standsning og parkering på vejens sydøstlige side i tidsrummet Der er fortov i begge sider, mens der på en del af strækningen er cykelbane i retning mod skolen, som giver gode muligheder for at cykle. Poppel Allé er en Side 2

3 kommunevej på strækningen fra Skovbovænget og frem mod Hareskov Skole. Der er tæt trafik på vejen omkring skolens mødetid kl. 8:00. Figur 3 viser registreret biltrafik på Skandrups Allé samt biltrafik og parkering på Poppel Allé. Registreringerne viser, at den største biltrafik forekommer om eftermiddagen i tidsrummene på Skandrups Allé og på Poppel Allé. En vej med indsnævringer til ét spor anbefales i de danske vejregler at have en intensitet under 300 køretøjer pr. time. Figur 3. Placering af trafiktællinger på Skandrups Allé og Poppel Allé. Angivelse af hverdagsdøgntrafik, trafik i spidstime, gennemsnitshastighed og 85 %-fraktil. Angivelse af max parkering og belægningsgrad. Side 3

4 Forslag 1: Placering af institution mod Skandrups Allé I forslag 1 er institutionen skitseret med adgang fra Skandrups Allé, illustreret på figur 4. Foran indgangen til institutionen er vist en afsætningsplads. Ved foreningshuset Det Røde Hus ud mod Poppel Allé er vist en parkeringsplads med 16 parkeringsbåse. Figur 4. Forslag 1 - placering mod Skandrups Allé. Den røde markering angiver forslag til ændring af den skitserede parkeringsplads, så der bliver mulighed for gennemkørsel, samt fjernelse af afsætningsplads. Trafikmængder Som beskrevet har Hareskov Skole og Hareskov FFO adgang via Poppel Allé. Der kører i gennemsnit knap 600 køretøjer på hverdage 1. Den mest belastede time på døgnet er fra 15-16, mens det mest belastede kvarter er frem mod kl. 8:00, hvor undervisningen starter på Hareskov Skole. Analysen tager udgangspunkt i dette kvarter grundet størst koncentration af biler og lette trafikanter henover dagen. En institution med plads til 100 børn forventes erfaringsmæssigt at generere omkring 150 bilture pr. hverdag, svarende til en forøgelse af hverdagsdøgntrafikken på Poppel Allé med ca. 30 %. Ud fra registreringer af biltrafikken til institutionen på Skovmose Alle virker dette tal til at være på den sikre side. Trafikanterne på Poppel Allé er følsomme overfor stigninger i trafikken, da det er en af de primære adgange til skolen for lette trafikanter. Ved at sammenholde trafikken med brugernes ankomsttidspunkter ved den nuværende institution på Skovmose Allé, forventes en ny institution at betyde, at Poppel Allé belastes med ca. 30 % flere biler i det mest belastede kvarter om morgenen, jf. figur 5. I spidskvarteret svarer stigningen til en forøgelse på én bil i minuttet, hvilket lokalt vil påvirke trafikafviklingen negativt. 1 Hverdagsdøgntrafik (HVDT) er opgjort som den gennemsnitlige trafik på en hverdag uden for sommermånederne (juni, juli og august). Side 4

5 Køretøjer Køretøjer ved ny inst. Cyklister Fodgængere Figur 5. Registreret og estimeret fremtidig hverdagstrafik ved ny institution opdelt pr. kvarter (morgen) på Poppel Allé. På baggrund af dialog med institutionerne på Poppel Allé (Hareskov Skole og FFO) er det erfaret, at der er skepsis over for en parkeringsplads med adgang fra Poppel Allé. Det nævnes bl.a., at denne løsning vil generere meget trafik på en lille blind vej, som allerede er presset særligt om morgenen. Begge institutioner nævner en parkeringsplads med adgang fra Skandrups Allé, samt yderligere- og bedre udnyttelse af parkering ved Hareskovhallen, som bedre alternativer. Hastighed I Hareskov By er der en hastighedszone på max 40 km/t, men på Poppel Allé er der en anbefalet hastighed på 30 km/t. Gennemsnitshastigheden og 85 %-fraktilen på Poppel Allé er målt til hhv. 16 km/t og 27 km/t. Kun ganske få køretøjer er målt til at overskride den tilladte hastighed på 40 km/t. En øget trafik som følge af en ny institution vurderes ikke at påvirke hastighedsniveauet på vejen. Lette trafikanter Der er foretaget en registrering af lette trafikanter om morgenen. Registreringen viser en stor koncentration af lette trafikanter i tidsrummet kl Ca. 70 % af de lette trafikanter bevæger sig i retning mod nordøst. Lederne af institutionerne på Poppel Allé fortæller, at der er tilstrækkelig cykelparkering både ved skolen og FFO en. Begge institutioner informerer forældre om muligheden for at gå eller cykle med deres børn til og fra institutionerne. Som tidligere beskrevet er der en stor koncentration af både biler og lette trafikanter i tidsrummet Denne samtidige ankomst samt øget trafik som følge af en ny institution vil medføre risiko for, at lette trafikanter særligt cyklister vil føle større utryghed. Side 5

6 Parkeringsbehov Der er i dag ca. 15 parkeringspladser (ikke afmærkede), 2 afsætningspladser (max 5 min parkering ) samt cykelparkering ved Hareskov FFO. Der er foretaget en registrering af det maksimale antal parkerede biler i tidsrummet på en hverdag. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 67% 47% 27% 20% 13% 7% 7% Figur 6: Belægningsgrad i løbet af et kvarter på parkeringspladsen på Poppel Allé d. 18. november Registreringerne viser, at denne plads delvist fyldes om morgenen i tidsrummet , og igen frem mod kl Lederne af institutionerne fortæller, at pladsen i stor grad benyttes til afsætning og -hentning morgen hhv. eftermiddag. Etablering af en ny afsætningsplads umiddelbart foran den nye institution vil sandsynligvis medføre, at skolebørn vil blive sat af til gene for besøgende til institutionen. I stedet foreslås det at udvide parkeringspladsen ved Poppel Allé, men udforme den med mulighed for gennemkørsel. Besøgende til børnehuse har erfaringsmæssigt større behov for parkering end af- og påstigning. Placeringen af den nye parkeringsplads med adgang fra Poppel Allé kan føre til øget kantstensparkering på Skandrups Allé, hvilket vil genere den gennemkørende trafik. Dette sker som følge af stor afstand fra parkeringspladsen via stiforbindelsen til institutionens indgang. Den nye parkeringsplads ved Poppel Allé anbefales indrettet med 20 pladser, jf. Lokalplan 116 for Hareskovby (4 parkeringspladser pr. 20 normerede pladser i en institution). Der skal sikres gode oversigtsforhold ved udkørsel. Forældre i bil med børn til skolen vil givetvis benytte p- pladsen som supplement den nuværende parkerings- og vendeplads ved FFO en til gene for institutionens besøgende. På trods af kun tilladt ærindekørsel må det forventes, at nogle forældre benytter muligheden for at køre børnene tættere på skolen. Ligeledes vil besøgende til institutionen sandsynligvis anvende den nuværende grusparkering på Månedalstien, hvor der er plads til ca. 8 parkerede biler, eller parkeringspladsen ved Annexgården. Der bør etableres minimum 12 cykelparkeringspladser ved indgangen til institutionen, herunder 2 pladser til pladskrævende cykler 2. 2 Cykelparkeringshåndbog, Dansk Cyklist Forbund, Side 6

7 Forslag 2: Placering af institution mod Poppel Allé I forslag 2 er institutionen skitseret med adgang fra Poppel Allé, illustreret på figur 5. Foran indgangen til institutionen er skitseret en afsætningsplads. Der er skitseret en parkeringsplads med 16 parkeringsbåse og adgang fra Skandrups Allé. Figur 7. Institutionsforslag 2 - placering mod Poppel Allé. Den røde markering angiver forslag til ændring af den nye parkeringsplads, så der bliver mulighed for gennemkørsel, samt fjernelse af afsætningsplads. Trafikmængder I dag har Hareskovhallen adgang via Skandrups Allé og Månedalstien. Der er således foretaget to køretøjsregistreringer på hver side af Månedalstien for at afdække trafikintensiteten på Skandrups Allé samt trafikken til/fra hallen. Der kører i dag omkring 850 køretøjer på den nordlige del af Skandrups Allé på hverdage, mens der tilsvarende kører godt 800 køretøjer på hverdage ud for den mulige placering af en ny institution mod sydvest. Den mest belastede time på døgnet er fra 17-18, mens det mest belastede kvarter er frem mod kl. 8.00, hvor undervisningen starter på Hareskov Skole. En institution med plads til 100 børn forventes erfaringsmæssigt at generere omkring 150 bilture pr. dag. En parkeringsplads med adgang fra Skandrups Allé kan forventes at medføre en stigning i hverdagsdøgntrafikken svarende til ca. 20 %. Ud fra registreringer af biltrafikken til institutionen på Skovmose Alle virker dette tal til at være på den sikre side. Trafikanterne på vejen er følsomme overfor stigninger i trafikken, men da vejen giver mulighed for gennemkørsel og adgang til hallen, må vejens beboere forvente en vis trafik. Ved at sammenholde brugernes ankomsttidspunkter ved den nuværende institution på Skovmose Allé, forventes en ny institution at betyde, at Skandrups Allé belastes med ca. 30 % flere biler i det mest belastede kvarter om morgenen, jf. figur 5. I spidskvarteret svarer stigningen til en forøgelse på én bil i minuttet, hvilket lokalt vil påvirke trafikafviklingen negativt. Side 7

8 Køretøjer Køretøjer ved ny inst. Cyklister Fodgængere Figur 8. Registreret og estimeret fremtidig hverdagstrafik ved ny institution opdelt pr. kvarter (morgen) på Skandrups Allé. Hastighed I Hareskov By er der en hastighedszone på max 40 km/t, men på Skandrups Allé er der en anbefalet hastighed på 30 km/t. Gennemsnitshastigheden og 85 %-fraktilen er målt til hhv. 18 km/t og 31 km/t. Kun omkring 2 % af køretøjerne er målt til at lave en mindre overskridelse af den tilladte hastighed på 40 km/t. En øget trafik som følge af en ny institution vurderes ikke at påvirke hastighedsniveauet på vejen. Lette trafikanter Der er foretaget registrering af lette trafikanter på Skandrups Allé om morgenen. Registreringerne viser stor koncentration af lette trafikanter i tidsrummet kl Ca. 70 % af de lette trafikanter bevæger sig i retning mod nordøst. Det anbefales, at lægge fliser på det nuværende grusbelagte fortov på den østlige side af Skandrups Allé til at forbedre fodgængerforholdene længde ca. 220 meter. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Skandrups Allé er en privat fællesvej. Der er risiko for, at lette trafikanter, særligt cyklister, vil føle større utryghed ved øget trafik som følge af en ny institution med parkering via Skandrups Allé. Under besigtigelse af Skandrups Allé blev det observeret, at flere børn cykler på det grusbelagte fortov langs vejen. Parkeringsbehov Poppel Allé er en blind vej. Der er ingen vendeplads nordøst for afsætningspladsen, og det vil derfor ikke være muligt at benytte afsætningspladsen uden at bakke over fortov eller sti, hvilket ikke er hensigtsmæssigt af hensyn til bløde trafikanter på strækningen. Det kan således ikke anbefales, at etablere en afsætningsplads på Poppel Allé. Parkeringspladsen ved Skandrups Allé bør i stedet indrettes med plads til minimum 20 biler. Den nye parkeringsplads vil kunne benyttes af besøgende til biblioteket og ifm. weekendarrangementer i Annexgården. Det anbefales, at p-pladsen har mulighed for gennemkørsel, og at der sikres gode oversigtsforhold ved udkørsel fra parkeringspladsen. Såfremt det er muligt at etablere tilstrækkelig parkering ved institutionen vurderes en ny institution ikke at have en negativ påvirkning på trafiksikkerheden i området. Det anbefales at etablere en stor cykelparkering ved indgangen til institutionen, da denne givetvis også vil blive benyttet af skoleelever, der får fælles lokaler på institutionens 1. sal. Der Side 8

9 bør være minimum 12 cykelparkeringspladser ved indgangen til institutionen, herunder 2 pladser til pladskrævende cykler. Der er risiko for at besøgende til den nye institution i stedet vil benytte den eksisterende parkeringsplads ved FFO en på Poppel Allé grundet større afstand fra den nye parkeringsplads på Skandrups Allé. Anbefalinger Der gives følgende anbefalinger ved placering af en ny institution mod Skandrups Allé og parkering ved Poppel Allé (forslag 1): - Det anbefales ikke at etablere en afsætningsplads ved indgangen fra Skandrups Allé. - I stedet indrettes en ny parkeringsplads med min. 20 parkeringsbåse, med mulighed for gennemkørsel og adgang fra Poppel Allé. Udformningen af en parkeringsplads for enden af en lukket skolevej medfører at biltrafikken skal passere skolevejen to gange, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det anbefales, at etablere én bås med bredde- og længdeforhold der tillader handicapparkering. - Der etableres en cykelparkering ved institutionens indgang med plads til 12 cykler, heraf skal 2 pladser indrettes til pladskrævende cykler. - Ifm. en ny institution mod Skandrups Allé bør der etableres et befæstet fortov langs vejens østlige side fra Annexgården til Skovbovænget. Jf. Lokalplan 116 bør fortove anlægges som Københavnerfortov, dvs. med en bredde på min. 1,5 meter. Det er muligvis nødvendigt, at tilpasse fortovsbredden efter de lokale forhold på Skandrups Allé. Det er ikke muligt at indsnævre vejen. Anslået fortovspris: kr. - Trafikstigningen på Poppel Allé vil påvirke de lette trafikanters tryghed. Forholdene for lette trafikanter kan forbedres med en cykelsti, men da det kræver inddragelse af naboernes forhaver er det vanskeligt at etablere. Alternativt kan der etableres en følgeordning, fx gå- eller cykelbus. - Det bør overvejes at indføre forskudte mødetidspunkter for institutionerne i området. Dette har til formål, at udjævne trafikbelastningen særligt i tidsrummet frem mod kl. 8:00. En mulighed kan eksempelvis være, at rykke Hareskov Skoles mødetidspunkt til kl. 8:15. Der gives følgende anbefalinger ved placering af en ny institution mod Poppel Allé og parkering ved Skandrups Allé (forslag 2): - Det anbefales ikke at etablere en afsætningsplads ved indgangen fra Poppel Allé. - I stedet indrettes en ny parkeringsplads med min. 20 parkeringsbåse, med mulighed for gennemkørsel og adgang fra Skandrups Allé. Det anbefales, at etablere én bås med bredde- og længdeforhold der tillader handicapparkering. - Der etableres en cykelparkering ved institutionens indgang med plads til 12 cykler, heraf skal 2 pladser indrettes til pladskrævende cykler. - En ny institution orienteret mod Poppel Allé vil givetvis øge mængden af fodgængere på Skandrups Allé. Det er Via Trafiks vurdering, at det grusbelagte fortov på Skandrups Allé med fordel kan befæstes for at tilgodese lette trafikanter på trods af at en ny institution er orienteret mod Poppel Allé. - Trafikstigningen på Skandrups Allé vil påvirke de lette trafikanters tryghed. Forholdene for lette trafikanter kan forbedres med en cykelsti, men da det kræver inddragelse af naboernes forhaver er det vanskeligt at etablere. Alternativt kan der etableres en følgeordning, fx gå- eller cykelbus. Der kan med fordel etableres et tidsbegrænset forbud mod standsning og parkering på den østlige side af vejen, svarende til forbuddet på Poppel Allé. Dette kræver dog håndhævelse af reglerne, da der allerede i dag sker overtrædelse af reglerne for parkering. Side 9

10 Opsamling I den følgende tabel er de trafikale forhold sammenlignet for de to alternative forslag til placering af en ny institution i Hareskovby. Forslag 1: Institution mod Skandrups Allé Forslag 2: Institution mod Poppel Allé Vejadgang Øget trafik som følge af p-plads på Poppel Allé kan føre til utryghed hos lette trafikanter. Øget trafik til p-pladsen på Skandrups Allé kan føre til utryghed hos lette trafikanter. Trafikmængder Skanderups Allé: HVDT: ktj. Spidstime: ktj. Spidskvarter: Ca. 50 ktj. Øget trafik: Ca. 20 % stigning Poppel Allé: HVDT: Ca. 600 ktj. Spidstime: 110 ktj. Spidskvarter: Ca. 50 ktj. Øget trafik: Ca. 30 % stigning Hastighed Gns.hastighed: km/t 85 %-fraktil: km/t Gns.hastighed: 16 km/t 85 %-fraktil: 27 km/t Afsætning og parkering Min. 20 parkeringsbåse med mulighed for gennemkørsel. Adgang fra Poppel Allé. Afsætningsplads kan overvejes, men vurderes ikke som den optimale løsning. 12 cykelparkeringspladser, herunder 2 pladser til pladskrævende cykler. Min. 20 parkeringsbåse og mulighed for gennemkørsel. Adgang fra Skandrups Allé. Afsætningsplads kan ikke anbefales på Poppel Allé af hensyn til trafiksikkerheden. 12 cykelparkeringspladser, herunder 2 pladser til pladskrævende cykler. Bløde trafikanter Gode stiforbindelser, men ca. 220 meter fortov langs Skandrups Allé bør befæstes. Evt. tiltag for at øge lette trafikanters tryghed på Poppel Alle Gode stiforbindelser, evt. befæste grusbelagt fortov langs Skandrups Allé. Evt. tiltag for at øge lette trafikanters tryghed på Skanderups Allé Tabel 1: Sammenligning af trafikale forhold for de to alternative forslag. Side 10

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse 10. februar 2014 SB/PSA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 3 3 Nuværende parkering i området... 5 4 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km)

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km) Cykelsti-projekter Der er afsat et anlægsprojekt på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2016. I overslagsårene figurerer følgende beløb 2 mio. kr. (2017), 0,5 mio. kr. (2018) og 0,5 mio. kr. (2019) Administrationen

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig.

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. Daugård Elevtal: ca. 125. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Grøndalsvænget Skole Trafiknotat NOTAT 13. marts 2015 MLM/PG

Grøndalsvænget Skole Trafiknotat NOTAT 13. marts 2015 MLM/PG Grøndalsvænget Skole Trafiknotat NOTAT 13. marts 2015 MLM/PG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Overordnet trafikstruktur... 4 2.2 Lokal trafikstruktur...

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikplan - Bredebro

Trafikplan - Bredebro Trafikplan - Bredebro April 2013 TRAFIKPLAN FOR BREDEBRO 2014-2018 PROJEKT Projekt nr. 1100009782 Version 2 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af MNSS Godkendt af JKD Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune Værebrovej Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S NOTAT REV. 3 6. juli 2011 MKK/jvl Indholdsfortegnelse 0 Baggrund og forudsætninger... 1 1 Reduktion af eksisterende

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Hareskov. Hareskov - et børnefællesskab

Hareskov. Hareskov - et børnefællesskab 1 Hareskov Hareskov - et børnefællesskab Hareskov Børnehus får nye pædagogiske læringsmiljøer, idet der er oplagte muligheder for at udnytte skolens faciliteter, f.eks. hal og boldbane, IT-lokale samt

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Sikre Skoleveje Bilag 1 Projektpakke 2013-I

Sikre Skoleveje Bilag 1 Projektpakke 2013-I Sikre Skoleveje Bilag 1 Projektpakke 2013-I 1 Nye Skoler 1.1 Skolen på Islands Brygge 3 1.2 Svanevej Privatskole 5 1.3 Al-Huda Skolen 5 1.4 Al- Hilal Skole 5 1.5 Kirsebærhavens Skole 8 1.6 Sjællands Privatskole

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere