Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9A: Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9A: Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger"

Transkript

1 Vejdirektoratet Side 1 Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: En indledning som beskriver tilgangen til de samfundsøkonomiske opgørelser En beskrivelse af de grundlæggende rammer, forudsætninger, antagelser og begreber som anvendes i de samfundsøkonomiske opgørelser Kortlægning af de direkte økonomiske konsekvenser Kortlægning af de eksterne effekter, både de værdisatte og de ikkeværdisatte Forklaring af skatteforvridningtabet 1 INDLEDNING Rentabiliteten af brugen af modulvogntog kan belyses fra et samfundsmæssigt perspektiv. Derfor er der i evalueringen af modulvogntogsforsøget også inkluderet en samfundsøkonomisk del. Formålet er at opgøre om forsøgets omkostninger opvejes af de gevinster, som brugen af modulvogntogene medfører. Med andre ord om forsøget vil resultere i positive nettoeffekter. Omkostningerne dækker over de anlægsombygninger, man har foretaget for at modulvogntog kan benytte vejnettet. Gevinsterne dækker over reducerede godstransportomkostninger og de såkaldte eksterne effekter som f.eks. luftforurening og støjbelastning, som opstår ved kørsel med almindelige vogntog såvel som modulvogntog 1. Det antages, at kørslen med modulvogntog medfører ændringer i de eksterne effekter, og derfor bruges de i den samfundsøkonomiske analyse for at få et samlet billede over de effekter, man regner med at opnå igennem modulvogntogskørsel. Dermed inkluderer evalueringen både direkte og eksterne samfundsøkonomiske effekter. De samfundsøkonomiske effekter kan vurderes fra flere forskellige vinkler og afgrænsninger. En af de vigtigste afgrænsninger er fastsættelsen af en relevant opgørelsesperiode. Forsøget med modulvogntog har kørt siden 2009 (i hele år). Forsøgsperioden var berammet til 3 år og befinder sig nu i det tredje år (2011). I mellemtiden er forsøget blevet forlænget med yderligere fem år, så forsøgsperioden nu er på otte år. Ud fra overvejelser om eksisterende data og ønsket om at lave en konsistent opgørelse er det besluttet at opdele analysen af modulvogntogsforsøget. Således vil den indeholde to analyser, hver med forskellig opgørelsesperiode: 1 Ekstern effekt (eksternalitet): Inden for økonomisk teori er det påvirkningen fra visse virksomheder eller forbrugere af andres handlemuligheder, som ligger ud over den indbyrdes påvirkning og afhængighed, der stammer fra, at man handler indbyrdes på markedet. Det klassiske eksempel på en positiv ekstern effekt er biavlerens nyttevirkning på de omkringliggende frugtavleres produktion. Eksterne effekter kan også optræde isoleret mellem forbrugere, fx trængselseffekter i trafikken. Kilde: Gyldendal (2009).

2 Vejdirektoratet Side 2 Den første vil være en reel evaluering af forsøgets første to hele år (2009 og 2010) ud fra eksisterende data. Den anden vil være en analyse af den samlede otteårige forsøgsperiode (2009 til og med 2016), som kommer til at bygge på den første evaluering og fremskrivninger af dennes antagelser og resultater. Evalueringen og analysen vil begge bygge på principperne fra Trafikministeriets Manual for samfundsøkonomisk analyse (2003) og beregningsmodellen TERESA. Data fra begge opgørelser vil danne grundlag for følsomhedsanalyser på de væsentligste parametre og vil blive brugt til at lave en break-even analyse mellem anlægsinvesteringer og værdien af de samfundsøkonomiske gevinster, som opstår ved brug af modulvogntogene. Dette vil blive gennemgået i bilag 9C. 2 GRUNDLÆGGENDE RAMMER Rammerne for evalueringen, og dermed analysen, hviler på indsamlede data for forsøgets to hele år (2009 og 2010). Dog vil omkostningerne til anlægsombygninger blive medregnet for årene , da man allerede i 2008 foretog en del ombygninger. Som nævnt tager analysen udgangspunkt i evalueringens resultater og bruge disse i fremskrevet form, hvorfor analysens opbygning ikke uddybes særligt. 3 FORUDSÆTNINGER OG ANTAGELSER Der er et par vigtige forudsætninger og begreber, som bør uddybes for at klargøre fremgangmåden for de to opgørelser. Disse dækker over: 1. Opgørelse og definition af basis- og projektscenarierne 2. Begrebet sunk cost 3. Definitionen og brugen af skatteforvridningstabet 4. Anvendt prisniveau 5. Beregning af anlægsomkostninger i TERESA 3.1 Basis- og projektscenarierne For at vurdere modulvogntogsforsøgets nettoeffekter skal der opstilles et basisscenarium, som illustrerer udviklingen i analyseperioderne, hvis forsøget ikke havde fundet sted.

3 Vejdirektoratet Side 3 Basisscenariet afspejler en antaget udvikling i samfundet og trafikken, havde forsøget ikke forløbet. Det grundlæggende i denne antagelse er, at der her ikke findes modulvogntog. Derfor skal dette scenarium tillægges et antal almindelige vogntog, udover det observerede antal, for at kompensere for den transport, som modulvogntogene erstatter. Det tilsvarende antal almindelige vogntog, som skal lægges til basisscenariet, er antallet af observerede modulvogntog i opgørelsesperiodens år, ganget med 1,5 2. De effekter, som relaterer sig direkte til brugen af modulvogntog (f.eks. emissioner), skal ganges med 1,5 og lægges til effekterne af antallet af observerede almindelige vogntog for at opgøre de effekter, man kunne have oplevet, hvis modulvogntogene ikke havde været der (basisscenariet). Hvor det drejer sig om effekter, som ikke direkte kan relateres til brugen af modulvogntog (f.eks. ombygning af forskellige anlæg ), bruges før og efter opgørelser. Her afspejler før, hvad man antager at ville have oplevet uden forsøget (basisscenariet), og efter afspejler effekterne af forsøget. Forsøgets nettoeffekter findes ud fra forskellen mellem basis- og projektscenarierne. 3.2 Sunk cost For begge opgørelser betragtes omkostningerne til anlægsombygningerne som sunk cost efter afskrivningsperioderne (henholdsvis tre og otte år) 3. Dette betyder, at investeringerne betragtes som værende brugt og tabt ved opgørelsesperiodernes afslutning. Dette skyldes, at opgørelserne udelukkende vurderer, om forsøget har været rentabelt alt andet lige indenfor de valgte opgørelsesperioder, hvilket vil sige, at man ikke overvejer, om forsøget burde forlænges. Dermed kan investeringerne i disse opgørelser betragtes som sunk costs, da afskrivningsperioderne reelt er længere end opgørelsesperioderne. 3.3 Skatteforvridningstabet Skatteforvridning defineres som den samfundsøkonomiske omkostning ved finansiering af projekter over det offentlige (hvilket vil sige, at én krone finansieret over skatterne reelt koster mere end én krone finansieret i privat regi 4 ). Skatteforvridningstabet opstår, fordi skatter forvrider f.eks. arbejdsmarkedet (overordnet gør beskatning af arbejdskraft arbejdskraften dyrere for arbejdsgiveren og lønnen mindre for arbejdstageren), og det forventes, at der vil blive udbudt mindre arbejdskraft end i tilfældet uden skat. Samfundet går dermed glip af yderligere gevinster (på grund af den skattefinansierede aktivitet) i form af fx aktivitet på arbejdsmarkedet, hvilket skal medregnes i de samfundsøkonomiske analyser. 2 1,5 er forholdet mellem modulvogntog og almindelige vogntog i forhold til erstattet godstransport. Det er implicit antaget, at mængden af gods, som vognmændene transporterer, ikke bliver større, men at der er tale om et fast forhold af erstattet godstransport mellem modulvogntog og øvrige vogntog jf. afsnit 7.7 i rapporten, hvor to modulvogntog erstatter tre almindelige vogntog. 3 Sunk cost defineres som: Omkostninger som er afholdt, og hvor man ikke kan anvende investeringen på anden vis, hvorfor disse skal betragtes som irrelevante for fremtidige beslutningsgrundlag (oversat fra: X. Henry Wang and Bill Z. Yang, 2001). 4 Jf. Transportministeriet, 2003.

4 Vejdirektoratet Side 4 Det er et krav fra Transport- og Finansministeriet, at man i de samfundsøkonomiske opgørelser medregner et skatteforvridningstab. Dette gøres ved at lægge 20 % oveni alle nettoudgifterne for staten, fx anlægsudgifter og driftsog vedligeholdelsesomkostninger 5. Eventuelle ændringer i afgiftsprovenu tillægges ligeledes 20 %. 3.4 Anvendt prisniveau Begge opgørelser anvender 2011 priser, hvorfor fx anlægspriser fra årene før er fremskrevet til 2011 prisniveau med forbrugerprisindekset. I den samfundsøkonomiske beregningsmodel TERESA beregnes fremtidige priser automatisk til 2011 prisniveau. 3.5 Beregning af anlægsomkostninger i TERESA Anlægsinvesteringerne som falder i perioden justeres alle til priser, hvorefter de tillægges nettoafgiftsfaktoren (NAF) 6. Disse indgår så i beregningen af nettonutidsværdien, som fremdiskonterer de justerede afgiftsomkostninger, for hvert år, til 2011 med en kalkulationsrente på 5 %. 4 ELEMENTER I DEN SAMFUNDSØKONOMISKE EVALUERING Dette afsnit gennemgår de forskellige elementer i den samfundsøkonomiske evaluering, jf. de opstillede rammer og forudsætninger. Først beskrives de direkte økonomiske konsekvenser ud fra fire forskellige interessenters perspektiv. Dernæst beskrives opgørelsen af de forskellige eksterne effekter. Skatteforvridningstabet er ikke en del af hverken de direkte eller de eksterne økonomiske effekter som sådan, men indgår som en separat post i de samfundsøkonomiske opgørelser og beskrives derfor separat. 4.1 Direkte økonomiske konsekvenser Forsøgets direkte økonomiske konsekvenser kan groft opgøres ud fra, hvorledes følgende fire aktører påvirkes: A. Staten B. Transportvirksomheder C. Terminaler og D. De virksomheder, der deltager i virksomhedsordningen 7 De direkte økonomiske konsekvenser gennemgås for hver enkelt interessent i det følgende. 5 Jf. Transportøkonomiske enhedspriser (2010). 6 Den samfundsøkonomiske beregningsmodel udtrykker den gennemsnitlige forskel mellem faktor- og markedspriser. Man tillægger nettoafgiftsfaktoren, som ligger på 17 %, for at få priserne i markedspriser, således at opgørelserne afspejler de priser, som forbrugerne oplever (jf. Transportministeriet, 2003). 7 Virksomhedsordningen gør det muligt for virksomheder at koble sig til modulvogntogsnettet direkte fra deres virksomhed. Justeringerne af vejnettet til virksomhederne i ordningen skal ske i henhold til en række bestemmelser.

5 Vejdirektoratet Side A. Staten Konsekvenserne for staten er hovedsageligt anlægsomkostninger til ombygninger på forsøgsvejnettet, samt disses vedligeholdelsesomkostninger og ændringen i udgifter til vejslid. Derudover inkluderer forsøgskonsekvenserne ændringer i afgiftsprovenuindtægter. Anlægsomkostninger Vejdirektoratet har oplyst anlægsombygningsomkostningerne for årene , hvoraf størstedelen af udgifterne faldt i 2008 og Selvom evalueringen kun inkluderer årene 2009 og 2010 medregnes alle anlægsomkostningerne for at få det samlede billede. Når staten finansierer projekter, vil udgifterne være eksklusiv refunderede skatter og afgifter. Derfor skal de tillægges en nettoafgiftsfaktor for at blive omregnet til markedspriser, hvilket bruges i den samfundsøkonomiske beregningsmodel. Dette sker automatisk i beregningsmodellen TERESA. Grundet forsøgets korte tidsperiode anskues statens investeringer som sunk costs (jf. afsnit 3.2) i evalueringen. Da anlægsinvesteringerne typisk har en afskrivningsperiode på 30 år og evalueringen kun dækker to år betyder det, at investeringernes restværdi ved evalueringens afslutning ikke medregnes. Dermed udtrykker evalueringen, om forsøget har været rentabelt i opgørelsesperioden på trods af de store initiale anlægsinvesteringer. Vedligeholdelsesomkostninger af anlægsombygninger Beregningsmæssigt indsættes ændringen i vedligeholdelsesomkostninger i beregningsmodellen TERESA. I modellen bruges en generel omkostning pr. anlægsombygning, som bygger på en antagelse om, at vedligeholdelsesomkostningerne vil udgøre 1 % af de samlede anlægsomkostninger. I de samfundsøkonomiske beregninger indgår vedligeholdelsesomkostningerne kun til de to opgørelsers beregningsperioder, som er henholdsvis to og otte år. Udgifter til vejslid Ændring i udgifter for vedligeholdelsesomkostningerne for strækningerne på forsøgsvejnettet. Denne post uddybes i afsnit 1.4 men indgår som en ikkeværdisat ekstern effekt, da der ikke er fundet noget entydigt resultat for at vejslidet enten øges eller falder som følge af modulvogntogsforsøget. Afgiftsprovenu Som følge af forsøget vil staten opleve ændringer i indtægter fra afgifter. Der vil være forskel i de indtægter, som staten får ved brug af et almindeligt vogntog fra brændstof-, vej- og vægtafgifter og fra det, som staten får fra brugen af et modulvogntog. Så der vil komme ændringer på grund af de færre kørte kilometer, som forsøget afleder. TERESA bruger en enhedspris for afgifterne relateret til køretøjskilometer.

6 Vejdirektoratet Side B. Transportvirksomheder Transportvirksomheder oplever ændringer i deres godstransportomkostninger, hvis de har investeret i modulvogntog. De årlige ændringer inkluderes i den samfundsøkonomiske analyse ved at sammenligne udgifter og besparelser mellem modulvogntog og almindelige vogntog. Det forventes, at transportvirksomhederne vil opleve besparelser i forhold til drift, da brug af modulvogntog, som følge af det erstattede godstransportforhold, givetvis vil spare udgifter til brændstof, afgifter, løn og vedligeholdelse. I analysen tages der højde for udviklingen i antallet af modulvogntog og almindelige vogntog til og med år Fremskrivningen af modulvogntogsbestanden sker på baggrund af interviews med transportvirksomhederne og Infrastrukturkommissionens forventede årlige trafikvækst på 2,2 % C. Terminaler (transportcentre og havne) Det har også været nødvendigt at ombygge forskellige anlæg ved de terminaler, som indgår i modulvogntogsforsøget. Omfanget af disse anlægsombygninger er opgjort fra data indsamlet via spørgeskemaer, sendt ud i 2010 og Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne er medtaget i Bilag 3E, som bl.a. viser, at der er foretaget 21 ombygninger på terminalerne. Ligesom staten og transportvirksomhederne bliver transportcentrenes anlægsinvesteringer betragtet som sunk cost ved afslutningen af evalueringsperioden. Dermed medregnes anlægsinvesteringerne, men deres restværdi undlades D. Virksomhedsordningen 8 Flere virksomheder har benyttet sig af Virksomhedsordningen og er nu koblet til forsøgsvejnettet for modulvogntogene. I den forbindelse har nogle måttet foretage anlægsombygninger og har derfor også ofte sammen med deres respektive kommuner, afholdt anlægsudgifterne. Disse inkluderes under anlægsomkostningerne. Omfanget af de samlede omkostninger er fastsat ud fra resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse med de respektive kommuner, hvorfra virksomhederne i virksomhedsordningen er lokaliseret. Spørgeskemaundersøgelsen blev udført i 2011, jf. Bilag 3F. 5 EKSTERNE EFFEKTER For at finde de samlede økonomiske effekter, skal værdien af de eksterne effekter også opgøres. Dog er det ikke alle de eksterne effekter, som med hensigt kan opgøres og værdisættes. Evalueringen skelner derfor mellem de værdisatte og ikke-værdisatte eksterne effekter. De værdisatte eksterne effekter inkluderer: Luftforurenende emissioner 8 De samfundsøkonomiske beregninger adskiller sig fra resten af rapporten ved at inkludere data fra virksomhedsordningen. Dette skyldes, at virksomhederne i ordningen er kunder hos de transportvirksomheder, som benytter modulvogntogene eller selv bruger forsøgsvejnettet til firmakørsel, hvorfor de skal inkluderes.

7 Vejdirektoratet Side 7 CO 2 Støj Foruden de værdisatte effekter er der også nogle eksterne effekter, som det ikke har været muligt at værdisætte grundet metodiske vanskeligheder og/eller datamangel. De ikke-værdisatte eksterne effekter inkluderer: Gener fra anlægsombygningerne Trængsel Uheld Ændring i vejslid Tilgangen til at kvantificere og værdisætte de eksterne effekter er i princippet den samme som metoden til at finde de direkte økonomiske nettoeffekter. Vurderingen af projekt- og basisscenarierne i forhold til de forskellige eksterne effekter er udgangspunktet for evalueringen. Nettoeffekterne værdisættes dernæst ud fra DTU s transportøkonomiske enhedspriser, hvilket giver de samfundsøkonomiske værdier, som medregnes i evalueringen 9. De følgende afsnit kortlægger og beskriver de eksterne effekter, som evalueringen inkluderer og giver en metodisk beskrivelse af deres værdisætning. 5.1 Værdisatte eksterne effekter Luftforurening og klima Forsøget med modulvogntog resulterer i ændringer i emissioner af luftforurenende stoffer og i udledning af CO 2. For at finde et generelt gældende forhold mellem emissionerne fra almindelige vogntog og modulvogntog har det været nødvendigt at lave visse antagelser. Det antages således, at der ikke er decideret forskel på udledningen af luftforureningen ved forskellige hastigheder eller ved kørsel på forskellige vejtyper (motor- og landeveje). I opgørelserne af nettoeffekterne bruges derfor emissionsfaktorene for kørsel på motorvej som et generelt gældende estimat. Den samfundsøkonomiske værdi af nettoeffekterne på luftforureningsområdet findes ved at værdisætte nettoeffekterne med de transportøkonomiske enhedspriser. Enhedsprisen for de forskellige luftforureningskilder og CO 2, pr. kørt kilometer på landet anvendes. Dette antages, da modulvogntogene primært kører i tyndt befolkede områder Støj Ændring i støjbelasting er også en ekstern effekt. På trods af, at støjbelastningen bl.a. er afhængig af antallet af aksler, når der køres over en vis hastighed og at modulvogntog dermed er mere støjbelastende, er det vurderet, at indførslen af modulvogntog vil reducere støjbelastningen på grund af det erstattede godstransportforhold, som resulterer i færre køretøjer. 9 Det er i hele bilaget valgt, at anvende DTU s transportøkonomiske enhedspriser.

8 Vejdirektoratet Side 8 Eftersom det ikke er teknisk muligt at måle støjbelastninger for alle forsøgsstrækninger, indgår denne variabel i TERESA via antallet af kørte kilometer 10. Projektscenariet vægtes med forholdet af støj mellem modulvogntog og almindelige vogntog for at inkludere mer-støjen fra modulvogntogene i projektscenariet. TERESA værdisætter derefter ændringen i støjbelastningen ud fra antallet af kørte lastvognskilometer med den transportøkonomiske enhedspris opgjort i kr./lastbil-km (jf. de Transportøkonomiske enhedspriser). Denne tilgang er en grov tilnærmelse af de reelle støjbelastninger, men for at kunne inkludere ændringen i støjbelastning i opgørelsen indenfor de givne rammer, vurderes dette til at være den bedste løsning. 5.2 Ikke-værdisatte eksterne effekter Gener fra anlægsperioden Som nævnt har der i forbindelse med forsøget med modulvogntog været behov for at ombygge eksisterende anlæg (fx sideudvidelser af frakørsler og rundkørsler, afstribning, helleflytning og forlængelse af lastbilparkeringspladser). Disse ombygninger har i ombygningsperioden medført gener for trafikken i form af forsinkelser. Der har ikke været de nødvendige data til at kvantificere de reelle tidstab i ombygningsperioderne, hvorfor det her blot nævnes, at anlægsombygningerne anses for at have haft en negativ påvirkning på lokaltrafikken ved de enkelte lokaliteter Trængsel og tid med modulvogntog på vejbanerne Modulvogntogene skaber potentielt trængsel på forsøgsvejnettet, eftersom de er større og derved bruger potentielt længere tid end almindelige vogntog for at komme igennem en rundkørsel. Man kan samtidig argumentere for, at forsøget har resulteret i færre vogntog på vejene, hvilket alt andet lige har resulteret i mindre trængsel. Således kan der, med forskellige antagelser, argumenteres både for og imod, at modulvogntog skaber øget trængsel på vejene. Dog må det forventes, at modulvogntogsforsøget afleder lidt mindre trængsel, da det er forudsat at to modulvogntog erstatter tre almindelige vogntog. Grundet usikkerhederne og manglende data er det valgt, at værdisætningen af trængslen, i form af tabt tid, undlades Uheld Uheld på ombygningslokaliteterne Ombygningerne af de forskellige vejanlæg har i mange tilfælde inkluderet udvidelser af rundkørsler og svingbaner. Derfor anses disse lokaliteter for at udgøre en potentiel kilde til flere uheld. Dette begrundes med, at udvidelser af fx rundkørsler vil gøre det muligt for fx personbiler at køre hurtigere igennem - og dermed øge risikoen for uheld. 10 Metoden til opgørelse af støj, som bruges i dag, er kun relevant ved punktmålinger, hvorfor et estimat for støjændring for hele forsøgsvejnettet ikke kan estimeres.

9 Vejdirektoratet Side 9 For at undersøge om der reelt har været et fald/en forøgelse i antallet af uheld på disse lokaliteter, er antallet af uheld før og efter modulvogntogsforsøgets begyndelse på lokaliteterne blevet undersøgt, jf. rapportens Kapitel 9.2. På grund af usikkerheder med at opgøre nettouheldene over en relativ kort årrække ved ombygningslokaliteterne, værdisættes denne uheldstype ikke i TERESA. Uheld på forsøgsvejnettet Antallet af uheld på forsøgsvejnettet er opgjort ud fra som indeholder alle uheld, registreret af politiet. Det har været muligt, at opgøre antallet af uheld med modulvogntog for 2009 og 2010, på forsøgsvejnettet, men det er ikke muligt at afgrænse opgørelsen af antallet af uheld med almindelige vogntog til forsøgsvejnettet alene. Her findes der kun uheldsstatistikker for hele landet, hvor vejnettet udenfor forsøgsvejnettet (der primært består af motorveje) traditionelt har en højere uheldsfrekvens. Grundet sammenlignelighedsproblemerne for uheldsfrekvenserne for almindelige vogntog på forsøgsvejnettet, er det valgt ikke at værdisætte eventuelle afledte ændringer i uheldsfrekvenser som modulvogntogsforsøget potentielt afleder Vejslid Der er ikke noget entydigt resultat for om modulvogntogene slider mere eller mindre end de vogntog, de erstatter. Bilag 4 viser de konkrete beregninger for vejslid og de forskellige resultater som opnås givet forskellige forudsætninger. Da undersøgelserne ikke har vist noget entydigt resultat for ændringerne i vejslid, indgår denne eksterne effekt ikke i den samfundsøkonomiske beregning. 6 SKATTEFORVRIDNINGSTAB I de samfundsøkonomiske opgørelser indgår skatteforvridningstabet ved at lægge 20 % til alle nettoudgifterne for staten, fx anlægsudgifter, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt ændringer i afgiftsprovenu 11. Helt konkret følges Trafikministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet (2003), som anbefaler, at summen af det ændrede afgiftsprovenu ganges med skatteforvridningsfaktoren og fratrækkes en andel tilsvarende nettoafgiftsfaktoren (såfremt transportvirksomheden betaler færre afgifter 12 ). Dette estimat indgår i beregningsmodellen og inkluderes i opgørelserne. 11 Jf. Transportøkonomiske enhedspriser (2010). 12 Ændringen i afgiftsprovenuet skal være ekskl. nettoafgiftsfaktoren (NAFen), som er sat til 17 %, eftersom transportvirksomheden vil anvende de sparede penge på andre produkter, som er inkl. NAFen, der så returneres til staten. Derfor er det afgiftsprovenuet netto NAFen, som staten mister. (jf. Trafikministeriet, 2003)

10 Vejdirektoratet Side 10 7 ANALYSE AF MODULVOGNTOGSFORSØGETS FORVENTEDE EFFEKTER I ALLE FORSØGETS OTTE ÅR ( ) For at redegøre for forskellen på evalueringen og analysen skitseres der her kort, hvori forskellene imellem de to ligger. Den primære forskel er, at evalueringen kun benytter eksisterende data, som forsøget har afledt. Dermed evalueres data fra forsøgets to hele afsluttede år. Analysen bruger alle forsøgsperiodens otte år, det vil sige fra , til at vurdere om hele forsøget vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Således benyttes de eksisterende data til at fremskrive udviklingen i de økonomiske og eksterne effekter for de fremtidige år. Den metodiske tilgang er således stort set ens for de to opgørelser, bortset fra fremskrivningen og tidsintervallet. Forskellen i tidsintervallet vil dermed også komme til at påvirke afskrivningsperioden, som i analysen vil være 8 år (i forhold til de 2 år i evalueringen). 8 KILDER Gyldendal (2009): Den store åbne encyklopædi Transportministeriet (2003): Manual for samfundsøkonomisk analyse - anvendt metode og praksis på transportområdet Transportministeriet (2010): Transportøkonomiske enhedspriser X. Henry Wang and Bill Z. Yang (2001): On the Treatment of Fixed and Sunk Costs in the Principles Textbooks. The Journal of Economic Education.

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011 Evaluering af forsøg med modulvogntog Vejforum 8. december 2011 Dagens program Velkomst Evalueringens resultater Evalueringen konklusioner Forsøget fremover Præsentation af evalueringens resultater Evalueringens

Læs mere

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund TRANSPORTMINISTERIET SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 1 1.1 Baggrund

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt SKAT/VEJDIREKTORATET EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Februar 2017 Hovedkonklusioner Der er ikke tradition for at indregne forventede teknologiske fremskridt, når der foretages cost-benefitanalyser.

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Modulvogntogene anvendelse og udbredelse Er de kommet for at blive?

Modulvogntogene anvendelse og udbredelse Er de kommet for at blive? Modulvogntogene anvendelse og udbredelse Er de kommet for at blive? Aalborg Trafikdage 24.08.2010 Agenda Formål med workshoppen Forsøget og evalueringen Databehov / datafangst Et eksempel på data: Kørebogen

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Juni 2015 Alternative finansieringsformer Notat 15 2015 Af Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Copyright: Forsidefoto: Udgivet af: Rekvireres: ISSN: ISBN: Hel eller delvis

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t

Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t 1. Beskrivelse af virkemidlet

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Et forsøg på at inddrage forsyningssikkerhed på olie i cost benefitanalyser for transportsektoren Thomas C. Jensen, DTU Transport Flemming Møller, DMU Introduktion

Læs mere

' (! #!# )*)'+,!" )!!*) #! ( ' (! #!# + -!!" #!#!"!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %!" $ #! #!# % &!!" #!#!"!

' (! #!# )*)'+,! )!!*) #! ( ' (! #!# + -!! #!#!!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %! $ #! #!# % &!! #!#!! '(## )*)'+, " )*)#( '(##+-. /#0/((#. 1#(### $%"$###%& . 3"((#" #. +-(## # 0. +&"" 04. ##"#. #&(/(#(# 2 $%"$###%& Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser # her et billede

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen

Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 36 Offentligt Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet v/departementschef Jacob Heinsen og kontorchef Tine Lund Jensen Tirsdag den 11. november 2014 Høring

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af ABC

Samfundsøkonomisk evaluering af ABC Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Samfundsøkonomisk evaluering af ABC Frederik Møller-Laugesen, Nis Vilhelm-Benn, Ole Kveiborg, COWI Trine Juncher Jørgensen, Dansk Cyklistforbund Billeder venligst

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler.

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Casestudier illustration af fremgangsmåden ved en samfundsøkonomisk analyse April 2004

Casestudier illustration af fremgangsmåden ved en samfundsøkonomisk analyse April 2004 Den samfundsøkonomiske analyse Casestudier illustration af fremgangsmåden ved en samfundsøkonomisk analyse April 2004 Den samfundsøkonomiske analyse Casestudier illustration af fremgangsmåden i den samfundsøkonomiske

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser

Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser Rapport Ingeniørforeningen, IDA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Introduktion 4 3 Metode 6 3.1 Justering af de tre samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

METODE TIL SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF ITS-TILTAG

METODE TIL SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF ITS-TILTAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2013 13/09203-14 FIK/KAR/SBD METODE TIL SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF ITS-TILTAG METODEBESKRIVELSE Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten September 2007 Rapport udarbejdet af ------------------------------------------------------------

Læs mere

Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af Vi cykler på arbejde -kampagnen

Samfundsøkonomisk vurdering af Vi cykler på arbejde -kampagnen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE INDHOLD 1. SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE

Læs mere

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017 Omkostningsvurdering af Minding the Baby November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Per Antvorskov, Vejdirektoratet Stine Bendsen, COWI 1 Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Baggrund hvad består vejregelarbejdet i og hvordan er arbejdsgangen hvorfor er

Læs mere

Prisberegning/kalkulation

Prisberegning/kalkulation Prisberegning/kalkulation Når du skal lave en prisberegning er det vigtigt at få så mange af omkostningerne med, som det overhovedet er muligt. Alle prisberegninger er eksklusiv moms, altså plus moms.

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

Transportøkonomiske Enhedspriser

Transportøkonomiske Enhedspriser Transportøkonomiske Enhedspriser Overførsel til regneark Notat 2007 Camilla Brems, DTF og Mads Paabøl Jensen, COWI Indhold 1 Enhedspriser... 1 1.1 Opdatering... 1 1.2 Anbefalinger og prioriteringer...

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af forbindelse over eller under Randers Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af forbindelse over eller under Randers Fjord Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommune Samfundsøkonomisk vurdering af forbindelse over eller under Randers Fjord Rapport September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Time Intervention (CTI)

Time Intervention (CTI) Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention (CTI) Maj 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse 1 Kapitel 1 Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse I mange rapporter, som tager udgangspunkter i samfundsmæssige problemstillinger, kan det være interessant at se på hvilke løsninger der er mest rentable

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Benzin Diesel Benzin Diesel. Før Euro (Euro 0) B, C, D, E B, C, D, E A, B, C, D, R A, B, C, D. R

Benzin Diesel Benzin Diesel. Før Euro (Euro 0) B, C, D, E B, C, D, E A, B, C, D, R A, B, C, D. R Notat Miljøteknologi J.nr. Ref. PIAKO/JATBO Den 7. oktober 2009 Samfundsøkonomisk analyse af Effekter af miljøzonekrav på person- og varebilsmarkedet 1. Baggrund og formål På nuværende tidspunkt omfatter

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3F: Brug af virksomhedsordningen: Spørgeskemaundersøgelse

Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3F: Brug af virksomhedsordningen: Spørgeskemaundersøgelse Vejdirektoratet Side 1 Bilaget er opdelt i 3 dele: 1. En beskrivende del, hvor spørgeskemaundersøgelsens tilrettelæggelse, gennemførsel og resultater beskrives. Afslutningsvist medtages en samlet oversigt

Læs mere

Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner

Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner Samfundsøkonomiske eksternaliteter fra transporten i forbindelse med indkøb af dagligvarer Rapport Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Juni 2015 Arbejdsudbudseffekter på transportområdet Notat 18 2015 Af Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Copyright: Forsidefoto: Udgivet af: Rekvireres: ISSN: ISBN: Hel

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ skole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere