Udkast til Furesø Kommunes udbudsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Furesø Kommunes udbudsstrategi"

Transkript

1 Til: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fra: Forvaltningen Udkast til Furesø Kommunes udbudsstrategi december Indledning Furesø Kommune arbejder løbende med at sikre, at kommunen drives så effektivt som muligt. Opgaverne skal løses bedst muligt og til den billigst mulige pris, det er sund fornuft. Derfor er spørgsmål om udbud i Furesø Kommune en integreret del af kommunens arbejde med effektivisering. Udbud er ligesom kommunale samarbejder og offentlig privat samarbejde veje til at optimere den kommunale drift, som Furesø Kommune kontinuerligt vurderer og afprøver. Historisk har Furesø Kommune tradition for udbredt brug af udbud og outsourcing af opgaver. Særligt i den tidligere Farum Kommune varetog private leverandører mange kommunale opgaver. Erfaringerne er blandede. På visse områder viste det sig at outsourcing endte med at påføre kommunen betydelige merudgifter. Derfor er tilgangen til udbud i Furesø Kommune præget af pragmatisme og ikke ideologi. Hvis der er en påviselig driftsmæssig effektivisering ved udbud/outsourcing, offentlig privat samarbejde eller kommunale samarbejder skal det naturligvis afprøves. Hvis vi løser opgaven billigere selv, skal vi beholde den. Erfaringerne fra Farum har dog ikke betydet, at Furesø Kommune har afholdt sig fra at benytte udbud. Furesø Kommune har på en række områder gjort god brug af udbud, og vores indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) var i 2009 på 29,1 pct. 1 hvilket placerer kommunen på en 7. plads i Danmark. På 1. pladsen er Fanø med en IKU på 38,3 pct. og sidst ligger Nyborg med en IKU på 17,8 pct. Gennemsnittet for hele landet var i 2009 på 25 pct. Det er regeringens målsætning at øge konkurrenceudsættelsen i de kommende år. Således står der i den seneste økonomiaftale mellem regeringen og KL, at regeringens målsætning er, at andelen af opgaver, der udsættes for konkurrence, kommer op på mindst 31½ procent i 2015 for kommunerne under ét. 1 IKU-tallet er beregnet og offentliggjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

2 For at understøtte realiseringen af regeringens målsætning om en stigende konkurrence om kommunale opgaver har regeringen i det seneste udspil i regi af regeringens Vækstforum foreslået at der indføres en kommunal udbudspligt for udvalgte opgaver. Konkret foreslås, at konkurrencen om de kommunale opgaver styrkes markant ved, at der gradvist introduceres en hel eller delvis kommunal udbudspligt for konkrete udbudsegnede opgaver. Allerede i sommeren 2011 udvælges de første 5-8 opgaver, som omfattes af udbudspligten. Denne udmelding har stor betydning for Furesø Kommunes udbudsstrategi, fordi kommunen derved kan blive pålagt at udbyde særlige områder, som ikke nødvendigvis er en del af kommunens udbudsstrategi. Derfor har Furesø Kommune valgt at nærværende udbudsstrategi i højere grad fokuserer på kommunens overordnede krav til processen omkring udbud og i mindre grad på hvilke konkrete områder, hvor kommunen planlægger at gå i udbud. Derved sikres, at kommunens strategi kan rumme eventuelle landspolitiske krav om udbud på særlige områder og at strategien samtidig kan indgå som en integreret del af kommunens øvrige effektiviseringsarbejde frem mod Det er dog stadig kommunens intention, at udbudsstrategien skal være en væsentlig katalysator for, at driftsopgaverne i kommunen hele tiden undergår et kritisk eftersyn med henblik på at vurdere, om de kan leveres på en anden og mere effektiv måde. Dermed skabes gennemsigtighed i kommunen og via de løbende udbud af opgaver åbnes mulighed for at indtænke lokale udbydere. Derved kan arbejdet med udbud også være med til at understøtte intentionerne i kommunens erhvervsstrategi. 2. Krav om offentliggørelse af udbudsstrategi Som følge af bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse af 15. december 2009 skal byrådet inden udgangen af funktionsperiodens første år offentliggøre en udbudsstrategi. Flere af elementerne i udbudsstrategien kendes allerede fra udarbejdelsen af servicestrategien, som udbudsstrategien erstatter. Dog er der den forskel, at udbudsstrategien alene vedrører driftsopgaver, og ikke også anlægsopgaver, som var indeholdt i servicestrategien. Furesø Kommunes udbudsstrategi skal ses som en naturlig forlængelse af kommunens servicestrategi Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på kommunens mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i perioden. Side 2 af 8

3 Udbudsstrategien vil blive gjort tilgængelig for borgerne på kommunens hjemmeside, ligesom der skal følges op på strategien i en opfølgningsredegørelse, der udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes valg det vil sige i Udbudsstrategien er integreret i Furesø Kommunes effektiviseringsårshjul Udbudsstrategien skal i Furesø Kommune være en del af kommunens overordnede effektiviseringsarbejde og effektiviseringsårshjul. Den vil derfor løbende blive opdateret i takt med at nye effektiviseringstiltag, som vedrører udbud, vedtages i byrådet. Effektiviseringsårshjulet er etableret for at arbejdet med effektiviseringer bliver en integreret del af arbejdskulturen i Furesø Kommune. Det giver en ramme for effektiviseringsarbejdet, som kan genbruges år efter år. Tanken med årshjulet er, at byrådet allerede kort efter budgetvedtagelsen sætter retning for det kommende års effektiviseringsarbejde. Det arbejde skal føre til konkrete effektiviseringsforslag, som indgår i budgetforhandlinger for det kommende års budget. På den måde sikres, at effektiviseringsarbejdet er en fortløbende og politisk styret proces. 4. Status over udbud i Furesø Kommune Furesø Kommune er godt i gang med at konkurrenceudsætte kommunens driftsopgaver. Vi ligger med en IKU i 2009 på 29,1 pct. et pænt stykke over landsgennemsnittet på 25 pct., og der arbejdes løbende på at udbyde opgaver, hvor det vurderes relevant. I bilag 1 er en liste over 46 hovedområder, der har været i udbud. Her er både medtaget udbud af indkøb af varer og indkøb af tjenesteydelser. 5. Strategiens mål for udbud i Furesø Kommune Det er kommunens mål fortsat at opretholde en høj grad af konkurrenceudsættelse. I perioden har Furesø Kommunes IKU konstant ligget over landsgennemsnittet. Furesø Kommune vil som minimum fortsat sikre en IKU, som ligger over landsgennemsnittet, og kommunen vil samtidig sikre, at de målsætninger, som regeringen og KL aftaler i de årlige økonomiaftaler, som minimum overholdes. For Furesø Kommune er det dog ikke det præcise tal, som er afgørende. Det afgørende er, at kommunen kontinuerligt overvåger og vurderer, i hvilke tilfælde øget brug af konkurrenceudsættelse kan føre til en mere effektiv drift. Der er principielt kun få begrænsninger for, på hvilke områder, konkurrenceudsættelse kan være relevant. De fleste kommunale opgaver kan va- Side 3 af 8

4 retages af private leverandører. Det er dog ikke alle områder, hvor den private konkurrence er reel og stor nok til at give kommunen en økonomisk fordel. Endvidere kan der på visse områder ikke være den nødvendige ekspertise blandt private leverandører til at levere service på tilstrækkeligt højt niveau. Myndighedsopgaver kan som hovedregel ikke løses af private, fx visitationsopgaver. Endvidere kan det i lovgivningen være fastsat, at en opgave skal udføres af kommunalt ansatte. Furesø Kommune vil med sigte på en mere effektiv opgavevaretagelse i kommunen gennemgå kommunens serviceområder med fokus på at analysere effektiviseringspotentialet ved konkurrenceudsættelse på de enkelte områder. Mål i Furesø Kommunes udbudsstrategi Furesø Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) skal leve op til det centralt fastsatte niveau aftalt mellem KL og regeringen i de årlige økonomiaftaler og bør uanset dette niveau ikke i perioden ligge under niveauet for 2009 (29,1 pct.). Furesø Kommune vil vurdere alle kommunens serviceområder med fokus på mulighed for øget konkurrenceudsættelse samt mulighed for at optimere driften via offentlig-privat samarbejde eller fælleskommunalt samarbejde. 6. Krav til udbud i Furesø Kommune I Furesø Kommunes servicestrategi vedtog byrådet en række krav til udbud i Furesø Kommune. Udbudsstrategien afløser servicestrategien på udbudsområdet, men kravene er fortsat de samme. Derfor er kravene i Furesø Kommunes udbudsstrategi stort set enslydende med kravene i den tidligere servicestrategi for Furesø Kommune. Når Furesø Kommune udbyder en opgave, er det ud fra en forventning om, at en eller flere af følgende scenarier indfries: At vi kan få løst opgaven med samme kvalitet billigere af en privat leverandør At den private leverandør kan levere en højere kvalitet i opgavevaretagelsen til samme pris. At vi kan opnå en højere grad af forsyningssikkerhed At det kan give borgerne mulighed for at vælge mellem flere leverandører, eksempelvis den kommunale leverandør og en eller flere private leverandører. Side 4 af 8

5 6.1. Furesøs generelle betingelser ved udbud Ved hvert udbud afvejer kommunen fordele og ulemper ved en kort kontraktperiode over for en længere kontraktperiode. Furesø Kommune indgår som udgangspunkt ikke kontrakter med en varighed på over fire år. Furesø Kommune vurderer konkret, om det er mest hensigtsmæssigt at anvende offentligt udbud, hvor alle interesserede har mulighed for at byde, eller begrænset udbud, hvor kun de prækvalificerede leverandører har mulighed for at byde på opgaven. Særligt på det tekniske område benyttes også såkaldte underhåndsbud på mindre opgaver, hvor fx tre leverandører får mulighed for at byde på en opgave. Løn- og personaleforhold Vi anvender altid Virksomhedsoverdragelsesloven ved udlicitering af opgaver til en ekstern leverandør. Det betyder, at den valgte leverandør indtræder i eksisterende ansættelsesaftaler og gældende kollektive overenskomster om løn, arbejdstid mv. for de ansatte. Virksomhedsoverdragelsesloven finder altså altid anvendelse. Miljø- og klimakrav Furesø Kommune stiller krav til miljøet i de tilfælde, hvor miljøkrav er relevante for den konkrete opgavevaretagelse. Kommunen vil således kunne stille krav om at anvende materialer og metoder, der for en given opgavevaretagelse belaster miljøet mindst muligt. Anvendelse af sociale klausuler En social klausul er et krav i udbudsmaterialet, der pålægger leverandøren en social forpligtelse. Sociale klausuler kan bruges ved alle kommunale service-, bygge- og anlægsopgaver, hvor opgaven kun kan udføres i Danmark. Sociale klausuler sigter mod at integrere ledige og fastholde personer på arbejdsmarkedet. Furesø Kommune vil arbejde for gøre de leverandører, der løser de kommunale opgaver, bevidste om deres samfundsmæssige ansvar i forhold til fx at undgå nedslidning og sikre en god integration. Sociale klausuler er et vigtigt redskab i dette arbejde. Leverandøren skal vederlagsfrit påtage sig et socialt ansvar, hvis udstrækning er afstemt efter ydelsens og opgavens karakter. Leverandører til Furesø Kommune forudsættes generelt at medvirke til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Kommunen kan kræve, at leverandøren dokumenterer, hvordan leverandøren medvirker til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt Valg af leverandør Furesø Kommunes valg af leverandør til en given opgave opdeles i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. Dette gælder både ved offentligt udbud og begrænset udbud. Kommunen vurderer i udvælgelsesfasen virksomhedernes generelle egnethed, dvs. om virksomhederne har de Side 5 af 8

6 nødvendige økonomiske, finansielle og tekniske evner, som kræves for at deltage i udbudet. For at kunne vurdere virksomhedens økonomiske og finansielle formåen kræver Furesø Kommune dokumentation i form af årsregnskab, for oplysning om omsætning og egenkapital. Til brug for vurdering af tekniske og faglige evner hos virksomheden vil kommunen bl.a. kunne kræve dokumentation i form af en liste over de tjenesteydelser, der er udført igennem de seneste år samt oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos leverandøren Kravspecifikationer Furesø Kommune tilstræber at udarbejde udbudsmaterialet, så det indeholder en klar og tydelig kravspecifikation med angivelse af: 1. Afgrænsning af opgaven. 2. Krav til kvaliteten og servicen i opgavevaretagelsen. 3. Furesø Kommunes politik på området, hvis en sådan findes. 4. Krav om, hvor tit og hvornår opgaven skal udføres, herunder en sikring af helheden i leverandørens ydelser. 5. Krav til arbejdsprocessen, fx brug af specielle produkter, teknologier eller redskaber, som følge af en vedtaget politik på området, 6. (fx miljøkrav), herunder bedst mulig udnyttelse af samfundets ressourcer. 7. Særlige krav til bemanding og kvalifikationer hos personalet. 8. Overholdelse af eventuelle særlige arbejdsmiljøforhold eller personalepolitiske regler for kommunens opgaveudførelse (fx rygepolitik, alkoholpolitik, tavshedspligt mv.). 9. Uniformeringskrav og arbejdsbeklædning. 10. Vilkår for anvendelse af materiel tilhørende kommunen eller en tidligere kontraktindehaver, herunder om der er pligt til at overtage materiel, som tilhører kommunen eller en tidligere kontraktindehaver. 11. Vilkår for kommunens eller en ny kontraktindehavers eventuelle overtagelse af materiel mv. 12. Krav til faglig indsigt hos leverandøren og evne til at løse opgaven, herunder muligheden for at tilpasse leverancer/ydelser til brugernes behov og ønsker. 13. Krav til sikring af leverancer og kvaliteten i leverancerne, herunder forsyningssikkerhed og personaleuddannelse. 14. Krav til miljø og arbejdsmiljø for den pågældende ydelse. 15. Krav til effektivisering og innovation samt krav til, hvordan en eventuel effektiviseringsgevinst skal fordeles. 16. Krav til dialogen mellem bestiller og udfører. Det gælder både på det konkrete udførende niveau og den overordnede økonomiske opfølgning. Side 6 af 8

7 6.4. Kvalitetsopfølgning Furesø Kommune lægger vægt på at formulere kvalitets- og servicekrav, så vi har mulighed for i forbindelse med kvalitetsopfølgningen at måle resultaterne og på den måde sikre, at opgaven løses med den kvalitet, der er fastsat i udbudsmaterialet. Kvalitetsopfølgningen af de udliciterede opgaver indgår som et fast element i den løbende dialog mellem kommunen og kommunens leverandører, og det vil fremgå af kontrakten, hvilken procedure der gælder for samarbejde, tilsyn, kontrol og kvalitetssikring. Kravene til kvalitetsopfølgningen skal være realistiske og stå i et rimeligt forhold til den opgave, der skal løses. Kravene til opfølgning er reguleret i kontrakten med leverandøren og har aftaleretlige konsekvenser. Dokumentation er derfor en væsentlig del af opfølgningsprocedurerne. Furesø Kommune inddrager brugerundersøgelser i kvalitetsopfølgningen i det omfang, det er hensigtsmæssigt, ligesom en del af opfølgningen kan være at sikre løbende statistisk materiale Inddragelse af personalet Furesø Kommunes MED-udvalg vil i god tid, inden der træffes beslutning om udbud, informeres om og have mulighed for at drøfte de arbejdsog personalemæssige konsekvenser, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget. HovedMED er det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse i Furesø Kommune. Orientering og inddragelse af personalet er særligt vigtigt i de situationer, hvor medarbejderne ved en eventuel udlicitering skal overgå til en ekstern leverandør. Medarbejderne inddrages også i processen, hvis det besluttes at anvende kontrolbud Kontrolbud Kontrolbud betyder, at kommunen på lige vilkår med de private leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Kommunen giver således tilbud på sit eget udbud og kan vinde opgaven. Der er ingen krav om, at kommunen skal udarbejde kontrolbud. Furesø Kommune har ikke en generel politik om, at der altid skal afgives kontrolbud. Dette vurderes konkret fra sag til sag. Dog udarbejdes som udgangspunkt kontrolbud (eget bud), hvis den opgave, der udbydes, hidtil har været varetaget i kommunalt regi. Hvis Furesø Byråd træffer beslutning om at anvende kontrolbud, bruger kommunen de retningslinjer for omkostberegning, der fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabsvejledning. Hvis Byrådet beslutter at anvende kontrolbud, træffes der samtidig beslutning om, hvem der har ansvaret for kontrolbuddet, ligesom kommunen beslutter en procedure, der sikrer, at der ikke deltager nogen medarbejdere, som har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet i vurderingen af de eksterne tilbud. Side 7 af 8

8 BILAG 1: Områder Furesø Kommune har haft i udbud Varekøb (fysiske varer) Tjenesteydelser som umiddelbart kun kan udføres af eksterne leverandører. Tjenesteydelser som både kan udføres af kommunen og af eksterne leverandører STORE UDBUD Kontorartikler IT-systemer Rengøring Multimaskiner (servicedelen Kørsel handicappede Vikarer plejeområdet er tjenesteydelse) Printere og datatilbehør Kørsel genoptræning/aktivitetscenter Brandudrykning Personlige hjælpemidler Forsikring Drift af Caresystem Møbler Pålægning af asfalt Udskiftning af sand i sandkasser Genbrugshjælpemidler Trådløst system til skoler Gas Økonomi-lønsystem El Vask-/leje linned Selvbetjeningssystem biblioteker Vask-/leje beklædning plejepersonale Fødevarer Byggematerialer og lyskilder Inkontinensbleer Børnebleer Diabetes Inde-udelegetøj Stomi og urologi MINDRE UDBUD Kopipapir Vask og leje af måtter Sygeplejeartikler Rådgivning hjælpemidler Hygiejnevarer Tolke Beskæftigelsesmateriel ADSL-linier Benzin/diesel Vask-/leje tøj hjemmeboende Sportsrekvisitter Madkørsel Affaldssække Kørsel skolebørn (kun svømning) Revision Bankforretning Side 8 af 8

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Furesø Kommune Udbudsstrategi 2011-2013

Furesø Kommune Udbudsstrategi 2011-2013 Furesø Kommune Udbudsstrategi 2011-2013 FURESØ KOMMUNES UDBUDSSTRATEGI I Furesø Kommune arbejder vi løbende med at sikre en effektiv drift. Opgaverne skal løses bedst muligt og til den billigst mulige

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010 Udbudsstrategi 2011-2013 Økonomisk Forvaltning December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 1 2 UDBUDSSTRATEGIENS OMRÅDE... 2 3 KOMMUNEAFTALENS MÅL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE... 2 4 OVERORDNET MÅLSÆTNING...

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Ifølge kommunestyrelseslovens 62b skal Byrådet udarbejde en udbudsstrategi. Udbudsstrategien afløser sammen med Kvalitetskontrakten den tidligere Servicestrategi

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Revideret udbudsstrategi

Revideret udbudsstrategi Revideret udbudsstrategi 2010-2013 Udarbejdet af: Lis Christiansen / Marlene Møller Dato: 15-02-2012 Sagsnummer.: 00.15.00-G00-6-10 Version nr.: 02 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2012 Indledning

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal April 2016 Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal Fortsat svag stigning i PLI'en 1. Sagen kort Med de netop offentliggjorte kommuneregnskaber har DI beregnet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Dok.: Sag: Udbudsstrategi. Odsherred Kommune

Dok.: Sag: Udbudsstrategi. Odsherred Kommune Dok.: 306-2010-290332 Sag: 306-2010-26115 Udbudsstrategi Odsherred Kommune 2010-2013 Indhold Indledning... 3 Udbudsregler... 4 Konkurrenceudsættelse... 5 Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej 97. 8000 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten J.nr.8. juni 2004 Ref.:TB/HG Tlf.nr.89402750/89402756 Udbud af Naturforvaltningens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune

Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune Overordnet udbudspolitik i Jammerbugt Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 21.06.2007 Indledning Konkurrenceudsættelse Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 enedes regeringen og KL om

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Når kommunen eller regionen konkurrenceudsætter opgaver, er der krav i lovgivningen til beskrivelsen af arbejdsmiljøforhold i udbudsmaterialet:

Når kommunen eller regionen konkurrenceudsætter opgaver, er der krav i lovgivningen til beskrivelsen af arbejdsmiljøforhold i udbudsmaterialet: Udbud og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er vigtigt. Det er det også, når kommuner og regioner konkurrenceudsætter opgaver. Det er derfor vigtigt at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen, når kommuner og regioner

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER Organisation for erhvervslivet April 2010 KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER AFCHEFKONSULENTPETERBAYKIRKEGAARD,PBKI@DI.DK Kommunerne har blot vundet opgaver for 0,3 mia. kr. ud af konkurrenceudsatte

Læs mere

2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2011 af Rasmus Prehn (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Vibeke Grave (S), Magnus Heunicke

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver... 4 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Jammerbugt Kommunes udbudspolitik

Jammerbugt Kommunes udbudspolitik Jammerbugt Kommunes udbudspolitik Godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. august 2011 Udviklingsafdelingen Indledning Indledning Jammerbugt Kommune har som overordnet mål at fastholde og udvikle kommunens

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014.

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. FOA Kampagne og Analyse Konkurrenceudsættelsesteamet 24. november 2014 Udbudsanalyse 2014 FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. 287 udbud fra i alt 91 kommuner

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere