Mødet blev holdt tirsdag den 24. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt tirsdag den 24. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Klima og Møde nr. 30 Mødet blev holdt tirsdag den 24. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25. Medlemmer: Agnete Fog (B), Karen Gausland (A), Emma Glæsel (C), John Jensen (D), Gurli Nielsen (UP) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Renovering af Lyngehus Miljøtilsynsberetning for Regnskab Allerødmessen Vandforbrug i husholdninger i Status på rengøringsudbud Legepladsrenoveringer orientering om fordeling af midler Regnskab for anlægsbevilling vedr automatiske låsesystemer på skoler, haller og instutioner Besøg fra Nordforbrænding... 18

2 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22173 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag den Fraværende Nej Ingen Ingen

3 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 2. Meddelelser Sagsnr.: 11/22173 Punkttype Tema Orientering. Energiscreening/energiplan Jf. beslutninger i Klima og den 7. februar 2012 og Økonomiudvalget den 21. februar 2012 er der gennemført udbud af energiscreening samt udarbejdelse af energiplan for kommunens ejendomme. Udbuddet er gennemført som et begrænset udbud med 5 prækvalificerede tilbudsgivere. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Forvaltningen har efter en grundig vurdering af i alt 4 bud indgået kontrakt med Dansk Energi Management A/S om opgaven. Entreprisesummen udgør 2 mio. kr., hvilket svarer til det forventede. Beløbet finansieres af det frigivne anlægsbeløb til færdiggørelse af energioptimeringsprojektets fase 1 samt igangsætning af fase Status på anlægssager Orientering om status på anlægssager på Klima og s område ved Teknisk Chef Flemming Kjølstad Larsen (oversigt udleveres på mødet). Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag den Fraværende Nej Udvalget tog meddelelserne til efterretning. Ingen

4 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 3. Renovering af Lyngehus Sagsnr.: 07/4896 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag om renovering af Lyngehus, og oversende dette til budgetforhandlingerne for Sagen behandles i både Sundheds og Velfærdsudvalget og Klima og. Der er behov for renovering af karnapper og facader på Lyngehus. Allerede i 2007 blev der konstateret problemer med fugt og råd i facadepartier og karnapper. DAB, der varetager bygningsdrift og udlejning på vegne af Allerød Kommune, rejste sagen i Byggeskadefonden, da administrationsselskabet fandt, at skaderne var opstået på grund af konstruktionsfejl. Byggeskadefonden afviste imidlertidig sagen, blandt andet med den begrundelse, at byggeriets oprindelige kvalitet ikke var tilstrækkelig, og at fonden ikke dækker sparede anlægsudgifter. Sagen om renovering og afsættelse af midler blev rejst første gang i På daværende tidspunkt indstillede Sundheds og Velfærdsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget, at der skulle afsættes bevilling til renoveringen i budgettet for På baggrund af den daværende økonomiske situation, blev anlægsarbejdet imidlertidig ikke indarbejdet i budgettet. I den mellemliggende periode har DAB foretaget løbende vedligeholdelse, men der er stadig behov for en egentlig renovering. I det projektoverslag, som DAB har udarbejdet, anslås udgiften til renovering til kr. inkl. moms. Beløbet omfatter både administrations og rådgiverhonorar. Boligerne er ombygget efter lov om almene boliger, og ifølge gældende regler skal udgiften deles mellem boliger og servicearealet. Der anvendes arealfordelingsnøglen 64,1/35,9. Boligdelens andel af udgiften udgør derfor kr. inkl. moms, mens servicearealets andel udgør kr. inkl. moms svarende til kr. ekskl. moms. For boligdelens vedkommende skal afdelingen henlægge til planlagt og periodisk vedligeholdelse, og DAB oplyser, at der er henlagt tilstrækkeligt til at dække boligdelens andel af udgifterne til renovering. Således medfører arbejderne ikke huslejeforhøjelse. Det vil formelt være DAB som varetager bygherrerollen i forbindelse med renoveringen. DAB indhenter tilbud på rådgiverydelsen, hvorefter udbudsmaterialet udformes. Byggeopgaven sendes til 56

5 Klima og tirsdag den 24. april entreprenører, der får mulighed for at give tilbud på opgaven. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Bilag Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget den den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at udvalget oversender ønske om renovering af Lyngehus til budgetforhandlingerne , og at der afsættes kr. til renovering af Lyngehus i budgettet for Hvis der ikke gennemføres renovering, kan det medføre stigende omkostninger til reparation og vedligeholdelse, ligesom det må forventes at karnappernes levetid reduceres. Kommunens andel af finansieringen andrager kr. Boligdelens andel af udgifterne finansieres af afdelingens henlagte midler til vedligeholdelse. Nej Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Gurli Nielsen

6 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 4. Miljøtilsynsberetning for 2011 Sagsnr.: 10/24136 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering. Udvalget orienteres om Forvaltningens beretning om Allerød Kommunes indsats på miljøtilsynsområdet for Allerød Kommune skal årligt udarbejde en beretning om kommunens indsats på miljøtilsynsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser mv. Beretningen omfatter bl.a. en opgørelse af antallet af udførte tilsyn og håndhævelser samt udgifter i forbindelse med disse. Beretningen er opdelt i to delberetninger: Tilsynsberetning for industrivirksomheder 2011 Tilsynsberetning for landbrug 2011 Indberetning sker elektronisk til Miljøstyrelsen via Miljøportalen. Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet har i 2005 indgået en aftale om minimumsfrekvenser for miljøtilsyn på industrivirksomheder og landbrug. Minimumsfrekvenserne fremgår af beretningerne. Af beretningerne fremgår det, at Allerød Kommune opfylder aftalen. Beretningen bliver bekendtgjort i Allerød Nyt den 1. maj 2012 og kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside fra den 25. april Bilag 1 er et skematisk resumé af de to beretninger inkl. kommentarer til skemaerne. Til orientering vedlægges herudover de to tilsynsberetninger (bilag 2 og 3) som indberettes på Miljøportalen. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Nej. Nej. Nej.

7 Klima og tirsdag den 24. april Bilag den Fraværende Bilag 1 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet 2011.pdf Bilag 2 Tilsynsberetning for 2011 for virksomheder.pdf Bilag 3 Tilsynsberetning for 2011 for landbrug.pdf Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ingen

8 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 5. Regnskab Allerødmessen 2012 Sagsnr.: 09/37103 Punkttype Tema Beslutning Aflæggelse af regnskab for Allerødmessen: Bolig, energi og klima afholdt 25. februar 2012 i Centerhallen. Sagen forelægges i både Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget og Klima og. Sagsbeskrivelse Messen havde indtægter for totalt kr., hvilket er godt kr. mere end budgetteret. Overskuddet skyldes ekstra salg af ½ stadeplads samt salg af reklameplads til firmaer, som ikke deltog på messen. Udgifterne for messen var på totalt kr., hvilket er godt kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært stor opbakning og praktisk hjælp til messen fra Allerød Service. Regnskabet er afsluttet med et samlet underskud på kr. Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget og Klima og har tidligere givet tilsagn om at give underskudsgaranti. Underskudsgarantien udgør for hvert af udvalgene kr. Regnskabet samt opfølgning på Allerødmessen er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at vedlagte regnskab for Allerød messen godkendes Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget finansierer deres andel af underskudsgarantien på kr. af udvalgets budget til afholdelse af politiske møder. Klima og finansierer deres andel af underskudsgarantien på kr. af udvalgets budget til afholdelse af politiske møder. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Messen har været med til at skabe fokus på muligheder for energibesparelser og brug af energi fra vedvarende kilder og var dermed med til at indfri kommunens CO2mål. Messen har samtidig gjort det muligt for lokale håndværkere, at møde borgere som er interesserede i at energirenovere deres bolig, opsætte solceller eller klimatilpasse haven. Messen har dermed medvirket til at skabe grobund for fremtidig grøn vækst i kommunen. Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget samt Klima og godkendte på møder henholdsvis den 1. december 2011 og den 10.

9 Klima og tirsdag den 24. april januar 2012 at give underskudsgaranti på op til kr. finansieret af udvalgenes budget til afholdelse af politiske møder. Dialog/høring Bilag den Fraværende Ingen Opfølgning_Allerødmessen.pdf Regnskab Allerød Messen 2012_v2.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Ingen

10 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 6. Vandforbrug i husholdninger i 2011 Sagsnr.: 10/14556 Punkttype Tema Orientering. I henhold til Green Cities samarbejdsaftalen skal vandforbruget i husholdninger maksimalt være på 100 l pr. person/døgn inden Vandforbruget opgøres hvert år på baggrund af vandværkernes oplysninger om forbrugernes indberetninger af måleraflæsninger. Udvalget orienteres om vandforbruget i Sagsbeskrivelse Natur & Miljøafdelingen har opgjort vandforbruget i husholdninger, i henhold til de indsendte oplysninger fra vandværkerne, der vedrører forbruget i Forbruget er opgjort som et gennemsnitsforbrug pr. husstand, der i Allerød Kommune udgør gennemsnitligt 2,4 personer. Forbruget i 2011 er opgjort til 107 l pr. person/døgn. Vandforbruget i 2009 og 2010 udgjorde henholdsvis 115 l og 109 l pr. person/døgn, og vandforbruget i husholdninger er således fortsat faldende. Det fælles mål for vandforbrug i Green Cities samarbejdet er, at inden 2012 skal vandforbruget i husholdninger maximalt være på 100 l pr. person/døgn. Forbruget i 2011 på 107 l pr. person/døgn svarer til 75 % målopfyldelse, og det anslås, at målet vil være opfyldt i Årstallet for målopfyldelse forventes udskudt til 2015 i den kommende revision af Green Cities samarbejdsaftalen. På kommunens, vandværkernes og Den Grønne Guides hjemmeside er der forslag til vandspareråd. Sideløbende med besparelser i vandforbruget i husholdninger, har kommunen i 2011 opsat vandsparere i ca. 2/3 af kommunens ejendomme, herunder skoler, idrætsanlæg og på Rådhuset. Der er indkøbt ca vandsparere, hvilket giver en forventet besparelse på m³ pr. år. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring

11 Klima og tirsdag den 24. april Bilag Vandforbrug den Fraværende Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ingen

12 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 7. Status på rengøringsudbud Sagsnr.: 12/3350 Punkttype Orientering. Tema Sagen genoptages, jf. udvalgets beslutning den 13. marts Udvalget orienteres om status på gennemført EUudbud af rengøring og vinduespolering med kontraktstart den 1. marts ,3 fuldtidsstillinger er pr. denne dato overgået til Forenede Service A/S efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Udbuds og indkøbschef Lone Ravn Gydesen deltager under punktets behandling. Sagsbeskrivelse I overensstemmelse med den vedtagne udbudsstrategi er der gennemført et begrænset EUudbud af rengøring på kommunens daginstitutioner, haller mv. samt på vinduespolering. Rengøring på kommunens skoler, biblioteker og rådhus blev udbudt i Rengøringsudbuddet omfatter i alt 59 lokaliteter, og ingen af disse har tidligere været konkurrenceudsat. Vinduespoleringen omfatter samtlige kommunale ejendomme, herunder skoler, biblioteker og rådhus. På 11 lokaliteter var der kommunalt ansat rengøringspersonale, i alt 8,3 fuldtidsstillinger. På de øvrige lokaliteter var der indgået individuelle rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er der i udbudsprocessen afholdt møde med deltagelse af de berørte medarbejdere, deres ledere, 3F, chefen for Allerød Service, kommunens personalechef samt kommunens udbuds og indkøbschef. På mødet blev medarbejderne informeret om proces og rettigheder. Kommunens personaleafdeling har været involveret i hele processen omkring virksomhedsoverdragelse og dermed sikret, at alle love og formalia er overholdt. Forinden udbudsmaterialet blev offentliggjort, var det i høring hos medarbejderne, som dog ingen bemærkninger havde. Der var i alt 24 rengøringsfirmaer, der anmodede om at blive prækvalificeret, og 5 blev opfordret til at afgive tilbud. Kommunen

13 Klima og tirsdag den 24. april modtog ved tilbudsfristen den 10. januar 2012 tilbud fra 4 virksomheder. Efter en evaluering af de indkomne tilbud har Forenede Service A/S fået tildelt kontrakt såvel på rengøring som på vinduespolering. Det bemærkes, at Forenede Service A/S kun undtagelsesvist kan anvende underleverandører, og at det kræver kommunens godkendelse. Supplerende sagsbeskrivelse Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte notat med supplerende oplysninger. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Der er indgået kontrakt med Forenede Service A/S om varetagelse af rengøringsopgaven i 59 lokaliteter til en samlet pris på kr. I lighed med udbuddet på skoler, biblioteker og rådhus i 2009 afsættes samtidig en pulje til hoved og ekstrarengøring på 10 %, svarende til kr. Der er ligeledes indgået kontrakt med Forenede Service A/S om varetagelse af vinduespolering på ovennævnte 59 lokaliteter samt de skoler, biblioteker og rådhus, der var omfattet af det tidligere rengøringsudbud. Samlet pris for vinduespolering udgør kr. Den nuværende aftale med ServiceConsult v/finn Buch Petersen om controlling udvides til også at omfatte den netop udbudte rengøringsog vinduespoleringskontrakt. Pris for denne udvidelse udgør kr. Samlet udgift for rengøring, vinduespolering samt controlling pr. den 1. marts 2012 bliver således kr. Den tidligere udgift til rengøring af de 59 lokaliteter udgjorde kr. og den tidligere udgift til vinduespolering udgjorde kr., dvs. i alt kr Samlet besparelse ca. 2,5 mio. kr. årligt fra I 2012 forventes en mindreudgift i forhold til budgettet på 1 mio. kr. Mindreudgiften medtages i det forventede regnskab. Dialog/høring Bilag Notat Supplerende sagsfremstilling

14 Klima og tirsdag den 24. april den den Fraværende Sagen genoptages. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ingen

15 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 8. Legepladsrenoveringer orientering om fordeling af midler 2012 Sagsnr.: 12/7133 Punkttype Tema Orientering. På driftsbudgettet for 2012 er der afsat 0,5 mio. kr. til renoveringer af skole og institutionslegepladser. Udvalget orienteres om Forvaltningens vurdering af legepladser og prioritering af midlerne. Driftschef for Park & Vej Susanne Pingel deltager under punktets behandling. Sagsbeskrivelse I 2010 blev kommunens legepladser gennemgået af uddannet legepladsinspektør og en handlingsplan for legepladserne blev udarbejdet. I 2011 blev 2 skolers legepladser delvist renoveret med udgangspunkt i handlingsplanen. Handlingsplanen lagde op til, at man i de efterfølgende år kunne udvælge 24 virksomheders legepladser til renovering. I februar 2012 har Park & Vej kontaktet institutions og skoleledere med opfordring til at melde ind, med ønsker til legepladsrenoveringer fra årets legepladspulje. Efterfølgende har Park & Vej vurderet legepladserne og prioriteret ønskerne. Sikkerhed på legepladser er prioriteret højst. Herefter prioriteres nødvendigt vedligehold af redskaber mv., der er i forfald og til sidst tilførsel af nye legeredskaber, hvor disse er blevet fjernet. Konklusionen på gennemgangen er, at kommunens legepladser, med få undtagelser, stadig er stærkt nedslidte. Da en del legeredskaber gennem de senere år er fjernet, betyder det, at en række legepladser ikke længere rummer legemuligheder for de aldersgrupper, de egentlig var tiltænkt. Med udgangspunkt i ovenstående har det ikke været muligt kun at udvælge 24 legepladser til renovering. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at bruge en større del af midlerne til sikkerhedsmæssige tiltag samt reparationer på redskaber mv., der ellers forfalder. Forvaltningen har prioriteret midlerne for 2012 som følger: Sikkerhedsgennemgang ved legepladsinspektør på halvdelen af

16 Klima og tirsdag den 24. april kommunens legepladser (den anden halvdel udføres via overførte midler fra sidste år, samme beløb): I alt kr. Akutte sikkerhedsmæssige tiltag i løbet af hele året (er påbegyndt): Diverse institutioner I alt kr. Sikkerhedsmæssige reparationer, mindre renoveringer og enkelte små nye redskaber: Diverse institutioner I alt kr. Legepladser med stort behov for tilførsel af nyt: Skovvang Børnehus: Nyt, større legelandskab Brumbassen (Tusindbassen): Nyt mellemstort legelandskab Grøftekanten: Mindre legelandskab eller balancebane I alt kr. Det forventes, at ovenstående delvist udføres af Park & Vej og delvist ved inddragelse af legepladsfirmaer, hvor der tilføres nye legeredskaber. Omkostningerne til dette er indregnet i ovenstående. Der gennemføres i foråret et samlet underhåndsbud på tilførsel af de nye, større legeredskaber. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Finansieres over driftsbevillingen (Allerød Service). Skole og institutionsledere er pr. mail blevet orienteret om, hvordan og hvornår de skulle ansøge om at blive taget i betragtning til en renovering af deres legepladser. Herudover har der løbende været dialog mellem de driftsfolk, der kommer på institutioner og skoler og de daglige ledere af disse. Endeligt har Park & Vej været ude på de forskellige legepladser, som institutionslederne har ønsket renoveret, og vurderet behovet for en renovering. Bilag den Nej Udvalget tog orienteringen til efterretning. Til udvalgets møde den 19. juni 2012 udarbejder Forvaltningen en oversigt over mulig investeringsplan på området.

17 Klima og tirsdag den 24. april Fraværende Ingen

18 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 9. Regnskab for anlægsbevilling vedr automatiske låsesystemer på skoler, haller og instutioner Sagsnr.: 10/19161 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for etablering af nyt låsesystem på skoler, haller og institutioner godkendt i Økonomiudvalget. I forbindelse med etableringen af Allerød Service blev det forudsat, at der blev etableret en vagtordning med kontrolcentral, vagt og nyt fælles låsesystem med henblik på at realisere en varig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. fra På byrådets investeringsoversigt for 2010 blev der afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af nyt låsesystem, forudsat en 100 % lånefinansiering. Baggrunden for beslutningen var, at flere af kommunens låsesystemer ikke var patenteret længere, og derfor ikke overholdt de krav, der fremgår af Forsikring & Pensions sikringskatalog, dvs. forsikringsbranchens krav til blandt andet sikring af bygninger. Disse krav indgår som del af Allerød Kommunens sikringspolitik. Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 31 kr. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i økonomiudvalget. Anlægsbevilling: kr. Anlægsudgift: kr. Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 31 kr. Bilag den Fraværende Regnskab for anlægsbevilling Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Ingen

19 Klima og tirsdag den 24. april KLIMA OG MILJØUDVALGET 10. Besøg fra Nordforbrænding Sagsnr.: 12/7100 Punkttype Tema Orientering. Udvalgsformand Agnete Fog har ønsket en orientering fra Nordforbrænding. Vicedirektør Jan Olsen fra Nordforbrænding er indbudt til kl Sagsbeskrivelse Udvalgsformanden har ønsket en orientering om følgende: Nordforbrændings service i forhold til Allerød Planer for udbygning af fjernvarmenettet i Allerød Kommune Strategi i forhold til klima og CO2neutralitet herunder muligheder for geotermi. Resumé af varmetæthedsscreening fra 2011 er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag den Fraværende Resume Udvalget tog orienteringen til efterretning. Sagen genoptages. Emma Glæsel John Jensen

20 Klima og tirsdag den 24. april Signeret af: Agnete Fog Medlem Emma Glæsel Medlem Gurli Nielsen Medlem John Jensen Medlem Karen Gausland Medlem

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 23. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt mandag den 23. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 30 Mødet blev holdt mandag den 23. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Jesper

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 03. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:40.

Mødet blev holdt onsdag den 03. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:40. ALLERØD KOMMUNE Klima- og Miljøudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt onsdag den 03. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:40. Medlemmer: Formand - Agnete

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 05. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 05. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:55. ALLERØD KOMMUNE Klima- og Miljøudvalget Møde nr. 42 Mødet blev holdt tirsdag den 05. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:55. Medlemmer: Formand - Agnete

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Referat (ekstraordinært møde) Mødedato: Søndag den 16. november 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger: Borgmesterkontoret Torsten Nielsen, Nina

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 9 Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. Medlemmer: Formand

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Klima- og Miljøudvalget Møde nr. 52 Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Agnete Fog (B), Næstformand - Henrik Haugaard Pedersen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25.

Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25. ALLERØD KOMMUNE Klima og Miljøudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25. Medlemmer: Formand Agnete Fog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere