Afdelingsbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsen"

Transkript

1 Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Til dig, der er valgt ind i afdelingsbestyrelsen og derfor valgt til at varetage beboernes interesser i din afdeling.

2 Indholdsfortegnelse / 03 Afdelingsbestyrelsens 5 bud 04 Hvad indebærer arbejdet? 05 Dagligdagen 06 Hvad er en almen boligorganisation? 07 Virksomhedsstruktur 08 Ansvar og opgaver 09 Afdelingsbestyrelsens opgaver 12 Afdelingsmødets kompetence 14 Administrationens opgaver 16 Kurser/nyttige links INFO / Om FællesBo FællesBo er en almen boligorganisation, som blev etableret den 1. januar 2010 ifm. en fusion mellem Herning Boligselskab, Herning AndelsBoligforening og administrationsselskabet FællesBo. FællesBo er i dag Herning Kommunes største boligorganisation med boliger. Vi tilbyder boliger i etagebyggerier, rækkehuse og mindre parcelhuse. FællesBos administration er beliggende i Herning, og virksomheden beskæftiger 90 medarbejdere, hvoraf de 31 er ansat i administrationen. For yderligere information:

3 Afdelingsbestyrelsens 5 bud 1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge IKKE til at administrere! 2. Du er tillidsmand for ALLE beboerne også for de psykiske syge og mentalt handicappede, de unge, de nye og de gamle danskere. Du skal altså varetage alle dine vælgeres interesser! 3. Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen! 4. Du skal fungere som igangsætter fx aktiviteter i afdelingen ikke nødvendigvis selv udføre alle de praktiske opgaver! 5. Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine også selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen! 3

4 Hvad indebærer arbejdet i en afdelingsbestyrelse i FællesBo? Hvilken indflydelse og hvilke opgaver har en afdelingsbestyrelse? Som medlem af afdelingsbestyrelsen er du valgt til at varetage beboernes interesser i din afdeling. Man kan sige, at du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i afdelingen. Det er afdelingsbestyrelsen, der i samarbejde med beboerne sikrer, at afdelingen er et godt sted at bo for alle beboerne. Afdelingsbestyrelsen skal også sikre, at beboernes ønsker formuleres til forslag, der kan behandles på afdelingsmødet. For at du kan yde beboerne den bedste rådgivning, er det vigtigt, at du kender de sammenhænge, som afdelingsbestyrelsen arbejder i. Vi vil med denne folder derfor forsøge at give dig et overblik over afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver, afdelingsmødets kompetencer samt administrationens opgaver. Uddrag af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen. Tavshedspligt stk. 19 Afdelingsbestyrelsens medlemmer har fuld tavshedspligt om personfølsomme oplysninger samt oplysninger af forretningsmæssige årsager. Tavshedspligten omfatter alle personer, som deltager i afdelingsbestyrelsens arbejde. Uanset ovenstående bestemmelser kan afdelingsbestyrelsens beslutninger refereres dog således at afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at en konkret beslutning ikke må bekendtgøres (herunder refereres) før et nærmere angivet tidspunkt. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte den ansvarlige Service- Inspektør for din afdeling. 4

5 Afdelingsbestyrelsen skal have visioner for udviklingen af livet i afdelingen og skal ikke administrere og kontrollere På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det årlige afdelingsmøde er det kutyme/normalt, at de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig og fordeler posterne (kasserer, sekretær etc.) mellem sig. På den måde kan man lette arbejdet i bestyrelsen, men det enkelte medlem kan ikke derved afskrive sig noget ansvar, idet ansvaret stadig hviler på hele bestyrelsen. Det anbefales, at afdelingsbestyrelsen finder et niveau for deres egen indsats. Hvor tit er der behov for afdelingsbestyrelsesmøder, møder med administrationen, skal Service- Inspektøren deltage ved afdelingsbestyrelsesmøder osv. Afdelingsbestyrelsen bør også diskutere, hvad den overordnede målsætning er for afdelingen. Hvor skal afdelingen hen og hvorfor? Det kan være en god idé at diskutere målene nogle år ud i fremtiden for at sikre, at afdelingen også de næste år bliver, som beboerne ønsker. Og netop beboernes ønsker er vigtige at kende for afdelingsbestyrelsen. Som vi skrev i indledningen, er afdelingsbestyrelsen valgt til at varetage beboernes interesse i afdelingen. Det er derfor vigtigt at være lydhør overfor beboerne, så afdelingsbestyrelsen ved, hvad der rører sig blandt beboerne. Samtidig er kommunikationen fra afdelingsbestyrelsen og ud til beboerne også rigtig vigtig. Beboerne har krav på at vide, hvad der sker i afdelingen. Ifølge Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganistion med almene boligafdelinger, 19 stk. 4 SKAL afdelingsbestyrelsen offentliggøre dagsordenen samtidig med eller kort tid efter, at der indkaldes til afdelingsbestyrelsesmøde. Referater fra afdelingsbestyrelsesmøder skal være offentliggjort senest 4 uger efter afdelingsbestyrelsesmødets afholdelse. På findes en skabelon til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet, som med fordel kan benyttes. Offentliggørelsen af dagsorden og referat kan ske ved omdeling til alle beboerne, opslag i opgangene/vaskeri/beboerhus eller på afdelingshjemmesiden på Vi vil opfordre til, at dagsorden og referater altid offentliggøres på afdelingshjemmesiden, da alle beboere har mulighed for at tilgå denne. Administrationen står for upload til afdelingshjemmesiderne, så det eneste jeres afdelingsbestyrelse skal gøre er at sende et word-dokument eller pdf-fil til: Heidi Riis Jensen på mail: eller Heidi Kjær Mikkelsen på mail: Samarbejde med administrationen Det er vigtigt med et godt og velfungerende samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen, hvor dialogen holdes i en god tone. Det er både afdelingsbestyrelsens og administrationens mål, at driften af afdelingen kører godt, og at opgaverne løses til alles tilfredshed. 5

6 Hvad er en almen boligorganisation? En almen boligorganisation er en fælles betegnelse for en organisation, der administrerer og opfører almene boliger med støtte fra det offentlige. Alle almene boliger er underlagt de samme regler og krav til drift og beboerindflydelse. I en almen boligorganisation skal ingen tjene på huslejen. Huslejen retter sig efter udgifterne på en måde, så den er tilstrækkelig stor til at dække afdelingens omkostninger. Det vil sige prioritetsydelser samt udgifter til administration, skatter og afgifter samt vedligeholdelse og henlæggelser til for eksempel fornyelser og istandsættelser mm. Hver enkelt afdeling i en boligorganisation er en selvstændig økonomisk enhed. Det betyder, at afdelingens økonomiske midler ikke kan bruges andre steder i boligorganisationen. Alle afdelinger betaler et administrationsbidrag. Dette administrationsbidrag betales som et beløb pr. lejemål for administration af boligerne og afdelingen. Administrationsbidraget skal kun dække de faktiske omkostninger til administrationen. 6

7 Strukturen i en almen boligorganisation Boligorganisationens øverste myndighed er repræsentantskabet, som er ansvarlig for en lang række områder som fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg af ejendomme, godkendelse af årsregnskab og vedtægter. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere områder ud til organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet udgøres af organisationsbestyrelsen samt mindst én repræsentant fra hver afdeling. Repræsentanter fra hver afdeling vælges på afdelingsmødet, og antallet af repræsentanter afhænger af afdelingens størrelse. De valgte beboere/repræsentanter må gerne være afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Organisationsbestyrelsen vælges af repræsentantskabet og har ansvaret for den overordnede ledelse af boligorganisationen og alle afdelingernes drift. Øverste myndighed i afdelingerne er afdelingsmødet. På afdelingsmødet træffes beslutninger om alle forhold vedrørende driften og livet i afdelingen. Det er også på afdelingsmødet, at der vælges en afdelingsbestyrelse til at repræsentere beboerne i afdelingen. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Organisationsdiagram Repræsentantskabet Organisationsbestyrelsen Administrationen Afdelingsmøde Afdelingsmøde Afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen 7

8 Ansvar og opgaver KOMMANDOVEJEN 1 Afdelingsbestyrelsen foreslår 2 Afdelingsmødet beslutter 3 Administrationen udfører Det er vigtigt at slå fast, at afdelingsbestyrelsen ikke har noget juridisk og økonomisk ansvar. Afdelingsbestyrelsen skal fremlægge alle sine forslag og ideer til afdelingsmødet og kan kun arbejde videre med de forslag, som afdelingsmødet godkender. 8

9 Afdelingsbestyrelsens opgaver Føre tilsyn med afdelingen Påse at der er god orden i afdelingen husorden Fremlægge og godkende budgettet Foreslå arbejder og aktiviteter i afdelingen Tovholder på de vedtagne forslag Afvikler afdelingsmødet Føre tilsyn med afdelingen Sammen med ServiceInspektøren og ejendomsfunktionæren deltager afdelingsbestyrelsen i afdelingens årlige statusmøde/markvandring, hvor man gennemgår bygningerne og udearealernes vedligeholdelsesstand. Herefter udarbejder administrationen en vedligeholdelsesplan, som indarbejdes i budgettet. Vedligeholdelsesplanen rækker minimum 10 år frem. Påse at der er god orden i afdelingen husorden Det er afdelingsbestyrelsens pligt at påse, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal ikke selv udføre kontrol, men skal overordnet følge med i livet i afdelingen og være med til at skabe tryghed, så afdelingen bliver et rart sted at bo. Beboerklager samt overtrædelse af husordenen er ikke en opgave, som afdelingsbestyrelsen skal håndtere, men derimod administrationens ansvar. Afdelingsbestyrelsen skal derfor altid henvise beboerne til administrationen ved overtrædelse af husordenen. Fremlægge og godkende budgettet Afdelingsbestyrelsen godkender det endelige budgetforslag, som administrationen har udarbejdet. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet til beboernes godkendelse. Foreslå arbejder og aktiviteter i afdelingen Afdelingsbestyrelsen fremlægger de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter i afdelingen til godkendelse på afdelingsmødet. Det gælder både større arbejder, der vedrører den almindelige vedligeholdelse, og arbejder der vedrører den egentlige planlagte bygningsvedligeholdelse. Beboeraktiviteter er med til at styrke det sociale liv i afdelingen. En afdeling med et godt socialt liv giver ofte beboerne tryghed og er med til at styrke beboernes interesse og ansvarsfølelse for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan enten selv igangsætte de sociale aktiviteter eller støtte evt. ildsjæle, som gerne vil tilbyde sin hjælp. Da mulighederne er mange, bør afdelingsbestyrelsen i fællesskab aftale, hvad der er vigtigst at have fokus på. Typiske aktiviteter er sommerfest, fastelavnsfest, fællesspisning, petanqueklub, billardklub samt lektiecafé. 9

10 Tovholder på de vedtagne forslag Når de foreslåede arbejder og aktiviteter er godkendt på afdelingsmødet, er afdelingsbestyrelsen forpligtet til at få opgaverne formidlet videre til administrationen. Herefter skal Service- Inspektøren/administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen sørge for, at beslutningerne føres ud i livet. ServiceInspektøren udarbejder kvartalsrapporter, hvori aktiviteterne er planlagt for året. Da afdelingsbestyrelsen ikke har det formelle ansvar, betyder det også, at den ikke kan indhente tilbud og indgå bindende aftaler med håndværkere og andre leverandører. Denne opgave ligger hos administrationen, som indhenter tilbud samt rekvirerer eventuelle håndværkere. Afvikler afdelingsmødet Mindst 1 gang om året indkaldes afdelingens beboere til et ordinært afdelingsmøde. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at indkalde til det ordinære afdelingsmøde, senest 4 uger før det afholdes. Administrationen kan hjælpe med udarbejdelse af indkaldelse, print samt omdeling til samtlige beboere. Afdelingsbestyrelsen sørger for, at der tages referat fra afdelingsmødet, og at dette offentliggøres for alle beboerne efterfølgende. Afdelingsbestyrelsen er også forpligtet til at sende referatet til administrationen. FællesBo lægger dagsordner og referater på afdelingshjemmesiderne. Afdelingbestyrelsen er valgt til at træffe beslutninger og planlægge IKKE til at administrere! 10

11

12 Afdelingsmødets kompetence Afdelingsmødets kompetence Godkender afdelingens driftsbudget Godkender forslag om arbejder og aktiviteter Fastlægger afdelingens husorden Fastlægger afdelingens vedligeholdelsesreglement - A/B vedligeholdelsesordning? Råderetsregler Godkender iværksættelse af forebyggende socialt arbejde Træffer beslutning om evt. urafstemning Vælger afdelingsbestyrelsen Beslutter om der holdes 1 eller 2 ordinære afdelingsmøder (regnskabs- og budgetmøde. Ved 2: Hvilket er et valgmøde?) Vælger evt. repræsentantskabsmedlemmer Kan uddelegere kompetence til beboergrupper Aktiviteter og arbejder, som er godkendt på afdelingsmødet, kan ikke ændres på et møde i afdelingsbestyrelsen. Evt. ændringer kan kun ske på et nyt afdelingsmøde. 12 Afdelingens husorden I en bebyggelse, med mange beboere, er man fælles om mange ting og derfor mere eller mindre afhængige af hinanden. Derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt miljø blandt beboerne. Afdelingens husorden er udtryk for de normer og regler, som afdelingens beboere beslutter. Husordenen skal godkendes af beboerne på afdelingsmødet. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglementet er en beskrivelse af, hvem der skal vedligeholde hvilke dele af boligen. Samtidig er det en beskrivelse af, hvilken standard boligerne skal have ved overtagelsen, i bo-perioden og ved fraflytningen. Det er beboerne, som på et afdelingsmøde fastlægger standarden. Afdelingsmødet skal også beslutte, hvilken vedligeholdelsesording, der er gældende i afdelingen. Er det en A- eller B-vedligeholdelsesordning? Råderetsregler Beboere i en almen bolig har ret til at forbedre og/eller forandre sin bolig efter egne ønsker og behov. Der er i lovgivningen 3 muligheder til formålet: Individuel råderet Installationsretten Kollektiv råderet Afdelingsmødet skal godkende en ramme for arbejder, som ligger uden for den enkelte beboers individuelle råderet og installationsret. Når afdelingsmødet har besluttet, hvilke arbejder der er tilladt, skal der udarbejdes et katalog, så alle beboere har mulighed for at se, hvilke arbejder, der er tilladt.

13 Afdelingsmødet er beboernes mulighed for selv at præge forhold vedrørende driften og livet i den afdeling, hvor de bor. Derfor er det vigtigt, at så mange beboere som muligt deltager i afdelingsmødet.

14 Administrationens opgaver Udarbejdelse af afdelingens budget samt regnskab At føre afdelingsmødets beslutninger ud i livet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen Indhentning af pristilbud Rekvirering af håndværkere Håndtering af husordenssager Boligernes indvendige vedligeholdelsesstand Håndtering af beboerklager Drift og vedligeholdelse inde og ude i afdelingen Vedligeholdelse af afdelingen Ledelse af ejendomsfunktionærerne Udarbejdelse af afdelingens budget samt regnskab På baggrund af afdelingens årlige statusmøde/ markvandring, som foretages i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionæren og ServiceInspektøren, udarbejder administrationen afdelingens budget. Administrationen udarbejder regnskabet på baggrund af årets indtægter og udgifter i afdelingen. At føre afdelingsmødets beslutninger ud i livet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen De aktiviteter og arbejder, som afdelingsmødet har besluttet skal gennemføres, er afdelingsbestyrelsen forpligtet til at formidle videre til administrationen. Herefter er administrationen ansvarlig for, at beslutningerne føres ud i livet. Det betyder, at indhentning af pristilbud er administrationens opgave. Rekvirering af håndværkere Al henvendelse til håndværkere og andre eksterne leverandører foretages af administrationen. Husordenssager Det er administrationen, som beboerne skal kontakte ved husordensovertrædelser. Administrationen har herefter pligt til at behandle problemet. Afdelingsbestyrelsen har pligt til at følge med i livet i afdelingen og være med til at skabe tryghed, så afdelingen bliver et rart sted at bo. Afdelingsbestyrelsen skal ikke håndtere husordenssager, men derimod underrette administrationen, så snart den bliver opmærksom på forhold, som ikke er i orden. Boligernes indvendige vedligeholdelse Beboerne sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Vedligeholdelse af inventar, gulve samt tekniske installationer foretages af administrationen, når og i det omfang det vurderes nødvendigt. 14

15 Håndtering af beboerklager Klager fra beboere ved fx overtrædelse af husordenen behandles af administrationen. Hvis afdelingsbestyrelsen modtager en klage fra en beboer, skal klagen overdrages til administrationen, som herefter tager sig af sagen. Drift og vedligeholdelse inde og ude i afdelingen Administrationen udarbejder en drifts- og vedligeholdelsesplan, som beskriver det planlagte arbejde minimum 10 år frem i tiden. Det er administrationens opgave at sørge for, at planen følges. Vedligeholdelse af afdelingen Administrationen er ansvarlig for, at vedligeholdelsen af udearealerne, miljøstationer, garager mm. sker i forhold til driftsplanen. Ledelse af ejendomsfunktionærerne Administrationen har ansvaret for at ansætte, afskedige og lede ejendomsfunktionærerne. Det er ServiceInspektøren, som har ledelsesansvaret over for ejendomsfunktionærerne ikke afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal derimod tage kontakt til administrationen, hvis der er noget, som den ikke er tilfreds med. Det er FællesBos opgave at administrere, kontrollere og udføre opgaverne. Det kræver dog, at afdelingsbestyrelsen videregiver de aktiviteter og arbejder, som afdelingsmødet har godkendt. 15

16 Kurser for afdelingsbestyrelser Der arrangeres mange kurser for afdelingsbestyrelser. Det er både kurser arrangeret af FællesBo og BL. FællesBo afholder hvert år i februar måned kursusweekend for alle repræsentantskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Udgiften til dette kursus afholdes af FællesBo. Derudover tilbyder BL forskellige kurser, som du som afdelingsbestyrelsesmedlem kan tilmelde dig. Al tilmelding BL kurser skal ske gennem FællesBo. Udgifter til de lokale kurser i BL s 6. Kreds betales af FællesBo. For deltagelse i øvrige BL kurser har afdelingsbestyrelserne mulighed for at få udgiften til 1-3 medlemmer pr. år dækket af FællesBo. Antallet af deltagere er afhængig af antal lejemålsenheder i afdelingen. Ønsker afdelingsbestyrelsen at deltage i flere BL kurser udover det som FællesBo afholder udgiften til skal afdelingen selv betale for deltagelse til dette. Nyttige link? På kan du finde generelle informationer til brug for både afdelingsbestyrelser og beboere i FællesBo. Du kan finde yderligere informationer om arbejdet i en afdelingsbestyrelse på BL s hjemmeside Her kan du også downloade app en Ny i afdelingsbestyrelsen, så du altid har den med til møder. App en kan downloades i Google play og i App Store til din smartphone. FællesBo Nygade Herning Telefon: Fax:

FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER

FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER Introduktionsaften for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer 27. oktober 2016 FællesBo hvem er vi? FællesBo er i dag Herning Kommunes største boligorganisation

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Introduktion til afdelingsbestyrelsens arbejde i RS Bolig. januar 2017

Introduktion til afdelingsbestyrelsens arbejde i RS Bolig. januar 2017 Introduktion til afdelingsbestyrelsens arbejde i RS Bolig januar 2017 1 Den almene sektor Boligorganisationerne Hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen R Ø D E K R O A N D E L S B O L I G F O R E N I N G Kom godt i gang med arbejdet HVORDAN FUNGERER En Boligforening En Afdeling En Afdelingsbestyrelse Side 2 Tillykke med valget

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen på Birkerød Kollegiet, som fastsat i DUAB s vedtægter 17 stk. 12.

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 21. november 2016 Forslag til Vedtægter for BoVendia Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for BoliGrøn. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for BoliGrøn. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er BoliGrøn. Vedtægter for BoliGrøn Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Køge kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 16. juni Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

Lovtidende A Udgivet den 16. juni Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger Lovtidende A 2016 Udgivet den 16. juni 2016 13. juni 2016. Nr. 718. Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger

Læs mere

VELKOMMEN. Til Introduktionskursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. suppleanter

VELKOMMEN. Til Introduktionskursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. suppleanter VELKOMMEN Til Introduktionskursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter BOLIGORGANISATIONEN Højbo Bo83 VesterBo Boligkontoret Århus BOLIGORGANISATIONEN BOLIGORGANISATIONEN BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere

Kapitel I Navn, hjemsted og formål. Stk. 3. Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er indmeldt. Boligorganisationen. og deres medlemsnumre.

Kapitel I Navn, hjemsted og formål. Stk. 3. Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er indmeldt. Boligorganisationen. og deres medlemsnumre. Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen VIBO. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Københavns Kommune. Stk. 3. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere