EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud"

Transkript

1 EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud På levering af elevskabe med og uden stik til el-opladning til Jysk Fællesindkøb

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ordregiver Tidsplan Spørgsmål Spørgsmål og svar Udbuddets omfang Generelt Delaftaler Udelukkelse og egnethed Tilbudsgivers personlige forhold Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og/eller faglig formåen Konsortier Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen Serviceattest Brug af rammeaftaler Rammeaftale Tilbud Flere tilbud Alternative tilbud Tildelingskriterium og underkriterier Afgivelse af tilbud Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tilbuddets indhold Tilbuddets indhold Sprog Ejendomsret og betaling for tilbud Forbehold Tilbudsevaluering Tildelingskriterium og underkriterier Forbehold og konditionsmæssighed Udelukkelse og egnethed Orientering om resultatet af udbuddet Aktindsigt af 34

3 Udbudsbilag A ESPD Udbudsbilag B Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere Parterne Aftalegrundlag Aftaleperiode Rammeaftalens omfang Samarbejde Kvalitet Priser og prisregulering Bestilling E handel Levering Fakturering Betalingsbetingelser Statistik Leverandørens misligholdelse Ordregivers misligholdelse Force majeure Produktansvar og forsikring Etik Overdragelse Tavshedspligt Lovvalg og værneting Underskrifter Bilag 1 Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet Bilag 2 Kravspecifikation Bilag 3 - Tilbudsliste af 34

4 1. Indledning Udbuddet vedrører levering af elevskabe med og uden stik til el-opladning til Jysk Fællesindkøb. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens 56 (Lov nr af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit 6 Udelukkelse og egnethed, og opfylder eventuelle mindstekrav, kan afgive tilbud. Udbudsmaterialet består af: Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelser med udbudsbilag, herunder ESPD (Det fælles europæisk udbudsdokument jf. Udbudsbilag A) Udkast til rammeaftale med bilag (herunder kravspecifikation og tilbudsliste). Aftale med den vindende tilbudsgiver skal indgås på baggrund af udkastet til rammeaftale. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet på den i afsnit 4.1 Spørgsmål og svar anførte hjemmeside. I udbudsmaterialet jf. nedenfor, henvises til overskrifter vedrørende henholdsvis udbudsbetingelserne og rammeaftalen. Henvisning til overskrift, som refererer til udbudsbetingelserne, kaldes i det følgende afsnit (fx afsnit 2 Ordregiver ). Henvisning til overskrift, som refererer til rammeaftalen, kaldes i det følgende pkt. (fx pkt. 6 Kvalitet ). 2. Ordregiver Udbuddet gennemføres af Skanderborg Kommune, som tovholder, på vegne af Jysk Fællesindkøb. Jysk Fællesindkøb er betegnelsen for et fælles indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: FAVRSKOV Areal: 540,3 km² Indbyggere NORDDJURS Areal: 721 km² Indbyggere SKIVE Areal: 683,4 km² Indbyggere HADERSLEV Areal: 816,6 km² Indbyggere REBILD Areal: 621,3 km² Indbyggere SYDDJURS Areal: 689,7 km² Indbyggere MARIAGERFJORD Areal: 718,3 km² Indbyggere SKANDERBORG Areal: 416,8 km² Indbyggere VIBORG Areal: 1.408,9 km² Indbyggere af 34

5 Følgende kommuner deltager i udbuddet: Haderslev Kommune Mariagerfjord Kommune Rebild Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Norddjurs Kommune (indtræder dog først pr. 1. april 2018) Hvis en kommune ikke fra start har tilsluttet sig rammeaftalen, gøres der opmærksom på, at alle kommuner i Jysk Fællesindkøb har mulighed for at tilslutte sig aftalen hver for sig i løbet af aftaleperioden, herunder efterfølgende optionsperioder. Når en kommune først er tilsluttet aftalen, er denne kommune forpligtet på lige fod med de øvrige deltagende kommuner. Det skal bemærkes, at kommuner, der ikke ved udbudsforretningens start har tilsluttet sig, ikke har pligt til at tilslutte sig, men udelukkende har mulighed herfor. Ordregivers kontaktperson i forbindelse med udbudsprocessen fremgår af afsnit 4 Spørgsmål. Efter indgåelse af rammeaftale handler de i dette udbud deltagende ordregivende myndigheder med den, for deres delaftale, vindende Tilbudsgiver som individuelle juridiske parter. 3. Tidsplan Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED: Mandag den 23. januar 2017 Spørgefrist: Mandag den 20. februar 2017, kl Svarfrist: Tirsdag den 28. februar 2017 Tilbudsfrist: Mandag den 6. marts 2017, kl Offentliggørelse af resultatet af udbuddet: Uge Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives. Leveringsstart: Torsdag den 1. juni af 34

6 4. Spørgsmål 4.1. Spørgsmål og svar Ordregiver opfordrer Tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt Tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre Ordregiver opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt Tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og rettes til udbudskonsulent Trine Flodgaard Lindbæk pr. mail: med emnet Spørgsmål EU-udbud på elevskabe EU-udbud 2017/S Spørgsmål skal stilles inden udløb af den i tidsplanen oplyste spørgefrist. Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun i det omfang, det er muligt inden udløbet af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil - i anonymiseret form - blive offentliggjort via Ordregivers hjemmeside på Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret. 5. Udbuddets omfang 5.1. Generelt Udbuddet vedrører levering og montering af elevskabe med og uden stik til el-opladning til samtlige Ordregivers enheder og institutioner. Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af Ordregiver, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. For så vidt angår elevskabe med stik til el-opladning, forestår Ordregiver de bygningsmæssige forberedelser af elinstallationer frem til stikkontakt på væg. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav, produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (Bilag 3) og kravspecifikationen (Bilag 2) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den forventede årlige omsætning på rammeaftalen udgør: kr. ekskl. moms, svarende til kr. ekskl. moms over en 4 årig periode. Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen fremgår af Bilag 3 Tilbudsliste og er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder, angivet i tilbudslisten. De udbudte rammeaftalers løbetid og opsigelsesvilkår fremgår af pkt. 3 Aftaleperiode. 6 af 34

7 5.2. Delaftaler Ordregiver har valgt ikke at opdele udbuddet i delaftaler ud fra en vurdering af, hvad markedet kan levere, samt hvad der giver bedste økonomiske incitament, herunder stordriftsfordele, og de bedste vilkår for både Ordregiver og Tilbudsgiver. 6. Udelukkelse og egnethed Den nedenfor angivne dokumentation danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt Tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal vedlægge de i afsnit 6.1 til 6.3 krævede oplysninger til sit tilbud. Oplysninger skal gives ved at udfylde ESPD del II, del, III, del IV og del VI, og vedlægge printet version til Tilbudsgivers skriftlige tilbud samt vedhæfte xml-fil til Tilbudsgivers elektroniske version af sit tilbud. Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet. Se Udbudsbilag A for yderligere detaljer omkring ESPD-dokumentet. 6.1 Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens 135, stk. 1-3 og 136, nr. 1)-3) samt den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens 137, stk. 1, nr. 2 (vedrørende konkurs). (Se ESPD-dokumentets afsnit: Udelukkelse ). Tilbudsgivers dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. 6.2 Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal på tidspunktet for tilbuddets afgivelse - opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens 142: Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede årsregnskab - have en årlig omsætning svarende til rammeaftalens anslåede årlige værdi. Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede årsregnskab have positiv egenkapital. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD-dokumentets afsnit Udvælgelse. 6.3 Teknisk og/eller faglig formåen Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens 143: Tilbudsgiver skal anføre 3 referencer inden for de seneste 3 år, hvor Tilbudsgiver har opsat/leveret én eller flere typer af de udbudte elevskabe (skabstype 1)-3)). Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, angive beløb, valuta, dato for udførelse samt modtager hos den ordregivende myndighed. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD-dokumentets afsnit: Udvælgelse. 6.4 Konsortier Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger under afsnit 6.1 Tilbudsgivers personlige forhold, afsnit 6.2 Økonomisk og finansiel formåen og afsnit 6.3 Teknisk og faglig 7 af 34

8 formåen afgives for hver deltager i konsortiet via udfyldelse af ESPD for samtlige konsortiedeltagere. Tilbud, afgivet af et konsortium, skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Udbudsbilag B), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til Ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der, med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med Ordregiver. Desuden skal ydelser/roller for de enkelte deltagere i konsortiet angives. Hvis de krævede oplysninger ikke vedlægges af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (afsnit 6.2 og 6.3) være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. 6.5 Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen Hvis Tilbudsgiver under henvisning til Udbudslovens 144, stk.1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal de krævede oplysninger under afsnit 6.1 Tilbudsgivers personlige forhold, afsnit 6.2 Økonomisk og finansiel formåen og afsnit 6.3 Teknisk og faglig formåen afgives for samtlige enheder via udfyldelse af særskilt ESPD. Desuden skal ydelser/roller for de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamets (Tilbudsgiver og andre enheder ) angives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (afsnit 6.2 og 6.3) være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke vedlægges af alle deltagere i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. 6.6 Serviceattest Den Tilbudsgiver, som ifølge Ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal dokumentere de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivning, bl.a. ved at indhente en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan Tilbudsgiver aflevere anden dokumentation, som svarer til de oplysninger, der er indeholdt i ovenstående serviceattest. Ordregiver fastsætter en rimelig frist for Tilbudsgiver til fremsendelse af serviceattest til Ordregiver. Tilbudsgiver må dog påregne ekspeditionstid hos Erhvervsstyrelsen i forbindelse med rekvirering af serviceattest, hvorfor Ordregiver opfordrer Tilbudsgiver til at indhente serviceattest forud for afgivelse af tilbud. Se i øvrigt afsnit 11.1 Tilbuddets indhold og 12.3 Udelukkelse og egnethed. 8 af 34

9 7. Brug af rammeaftaler 7.1. Rammeaftale Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med én og samme leverandør. Ordregiver er forpligtet til at anvende den indgåede rammeaftale til at dække sit forbrug, jf. dog rammeaftalens pkt. 4.1 Omfang. 8. Tilbud 8.1 Flere tilbud Der kan ikke afgives mere end ét tilbud. 8.2 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 9. Tildelingskriterium og underkriterier Rammeaftale vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet Pris, jf. Udbudslovens 162, stk. 1, nr Afgivelse af tilbud 10.1 Tilbudsfrist Tilbuddet skal fremsendes skriftligt i to fysiske eksemplarer ét originalt og én kopi. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 elektronisk eksemplar på USB stik, kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF, dog skal tilbudslisten (Bilag 3) være i Microsoft Excel kompatibelt format. Tilbudsmateriale, modtaget på , accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det skriftlige og det elektroniske tilbud, er det elektroniske tilbud gældende. Dette gælder ligeledes for så vidt angår udfyldt ESPD (se Udbudsbilag A). Tilbudslisten (Bilag 3) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Elevskabe EU udbud 2017/S og Må kun åbnes af Indkøbs- og Udbudsteamet Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den 6. marts 2017 kl på følgende adresse: Personlig aflevering: Skanderborg Kommune Indkøbs- og Udbudsteamet 9 af 34

10 Skanderborg Fælled Skanderborg Att.: Trine Flodgaard Lindbæk Forsendelse: Skanderborg Kommune Indkøbs- og Udbudsteamet Postboks Skanderborg Att.: Trine Flodgaard Lindbæk Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende for Tilbudsgiver indtil 6 måneder efter udløb af tilbudsfristen. 11. Tilbuddets indhold 11.1 Tilbuddets indhold Tilbuddet skal indeholde følgende: Virksomhedsoplysninger (Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson med oplyst navn, telefonnummer og mailadresse). Kort resumé af tilbud samt valgfrit placeret underskrift på tilbuddet. Udfyldt tilbudsliste (Bilag 3) Udfyldt ESPD (se Udbudsbilag A), som vedlægges som printet version til det skriftlige tilbud samt som xml-fil til det elektroniske tilbud. Der stilles ikke krav om underskrift på ESPDdokumentet. ESPD skal ligeledes vedlægges for eventuelle andre konsortiedeltagere, jf. afsnit 6.4 Konsortier eller andre enheder, som Tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på, jf. afsnit 6.5 Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. Eventuel erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere, jf. afsnit 6.4 Konsortier (Udbudsbilag B) Indeholder tilbuddet ikke ovennævnte oplysninger, er Ordregiver berettiget til at afvise tilbuddet. Ordregiver er derudover forpligtet til at afvise tilbuddet, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at indhente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis tilbuddet ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger. Desuden kan Tilbudsgiver vedlægge følgende: Gyldig serviceattest, som dokumenterer det af Tilbudsgiver og eventuelle konsortiedeltagere/enheder oplyste i ESPD-dokumentet/dokumenterne. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest eller dokumentation, jf. afsnit 6.6 Serviceattest. 10 af 34

11 Årsregnskab for det regnskabsår, som Tilbudsgiver har nævnt i ESPD-dokumentet. Gyldig forsikringspolice samt dokumentation for betaling af præmie, jf. pkt. 2.2 Betingelser Sprog Tilbuddet, samt al kommunikation i udbuds- og rammeaftaleperioden, skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter, der medsendes tilbuddet, kan dog være på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Ordregiver kan anmode Tilbudsgiver om oversættelse af bilagsmateriale fra svensk, norsk, tysk eller engelsk til dansk. Oversættelsen sker i givet fald for Tilbudsgivers regning Ejendomsret og betaling for tilbud Tilbud og tilhørende bilagsmateriale er Ordregivers ejendom og vil derfor ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud Forbehold Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold medfører, at Ordregiver er berettiget til at afvise tilbuddet. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Ordregiver kan benytte Udbudslovens 159, stk. 5 til at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt forbehold, hvis økonomiske værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes. 12. Tilbudsevaluering Efter tilbudsfristens udløb evalueres på følgende punkter: 12.1 Tildelingskriterium og underkriterier Tilbud vurderes på baggrund af tildelingskriteriet, jf. afsnit 9 Tildelingskriterium og underkriterier, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af rammeaftale. Ved vurderingen af tilbuddene anvender Ordregiver følgende evalueringsmodel: Tildeling sker til den Tilbudsgiver der afgiver den samlet set billigste pris jf. Bilag 3 Tilbudsliste. Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte tilbud, inkl. bilag Forbehold og konditionsmæssighed Det vurderes, om tilbuddene indeholder forbehold over for udbudsmaterialet mv., jf. Udbudslovens 159 stk. 2. Hvis et tilbud indeholder forbehold, behandles tilbuddet i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af afsnit 11.4 Forbehold. 11 af 34

12 Det undersøges derudover, om tilbuddene indeholder krævede oplysninger og dokumentation, jf. afsnit 11.1 Tilbuddets indhold. Såfremt dette ikke er tilfældet, vurderes det, om tilbuddet skal afvises som ukonditionsmæssigt. Ukonditionsmæssige tilbud indgår ikke i den efterfølgende tilbudsevaluering og kan ikke tildeles en rammeaftale Udelukkelse og egnethed Den enkelte tilbudsgivers egnethed til at løse opgaven vurderes på baggrund af den krævede dokumentation under afsnit 6 Udelukkelse og egnethed. Den endelige tildeling af rammeaftale er betinget af, at den Tilbudsgiver, som ifølge Ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dokumenterer oplysningerne, afgivet i ESPDdokumentet, jf. Udbudslovens 159, stk. 2. Ordregiver vil kræve følgende dokumentation: 1) Vedrørende udelukkelsesgrundene: Gyldig serviceattest, jf. Udbudslovens 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen. 2) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab for det regnskabsår, som Tilbudsgiver har nævnt i ESPD-dokumentet. 13. Orientering om resultatet af udbuddet Alle tilbudsgivere vil samtidigt pr. blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen, jf. Udbudslovens 171. Udbuddet er ikke afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet af begge parter efter standstill-periodens udløb. 14. Aktindsigt Ordregiver er forpligtet til at overholde Offentlighedslovens (LOV nr. 606 af 12/6 2013) regler om aktindsigt, hvilket betyder, at Ordregiver kan være forpligtet til at udlevere hele eller dele af Tilbudsgivers tilbud, hvis der anmodes om aktindsigt. Anmodes Ordregiver om aktindsigt, vil den eller de berørte tilbudsgivere så vidt muligt blive hørt, inden Ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet der er omfattet af aktindsigt. 12 af 34

13 Udbudsbilag A ESPD ESPD-dokumentet (Udbudsbilag A) er vedlagt udbudsmaterialet som en separat fil i xml-filformat. Bilaget kan findes sammen med udbudsbetingelserne på Tilbudsgiver må ikke være omfattet af Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens 135, stk. 1-3 og 136, nr. 1)-3) samt den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens 137, stk. 1, nr. 2 (vedrørende konkurs). Se desuden afsnit 6 Udelukkelse og egnethed. Ordregiver har offentliggjort en forudfyldt, elektronisk version af ESPD sammen med udbudsmaterialet. Nærmere oplysning om, hvordan denne version af ESPD anvendes og udfyldes, kan findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Det elektroniske ESPD Sådan virker den. Vejledningen findes på følgende hjemmeside: Link til udfyldelse af ESPD: 13 af 34

14 Udbudsbilag B Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere Udbudsbilag B er vedlagt udbudsbetingelserne i Word filformat. Bilaget kan findes sammen med udbudsbetingelserne på 14 af 34

15 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem [Indsæt navn på Ordregiver] [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet Ordregiver) og [Indsæt navn på Leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet Leverandøren) er der indgået aftale vedrørende levering af elevskabe med og uden strøm til el-opladning til Ordregiver. 2. Aftalegrundlag 2.1 Rammeaftalens grundlag Denne rammeaftale er indgået på baggrund af Ordregivers EU-udbud på levering af elevskabe med og uden strøm til el-opladning til Jysk Fællesindkøb. Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter: 1. Denne rammeaftale 2. Bilag 1 Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 3. Bilag 2 Kravspecifikation 4. Bilag 3 Tilbudsliste 5. Leverandørens tilbud af [indsæt dato] 6. [indsæt øvrige bilag] Hvis der er uoverensstemmelse mellem rammeaftalen og bilagene, går rammeaftalen forud for bilagene. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bilagene, går det førstnævnte forud for et senere nævnt bilag. 15 af 34

16 Leverandørens standard leveringsbetingelser finder ikke anvendelse på denne rammeaftale. 2.2 Betingelser Leverandøren skal, inden rammeaftalens underskrift, fremsende følgende dokumentation til Ordregiver: Kopi af gyldig forsikringspolice for erhvervs- og produktansvarsforsikring eller dokumentation for, at forsikring er tegnet, samt dokumentation for betaling af præmie. Forsikringen skal opfylde kravene i pkt. 17 Produktansvar og forsikring. Rammeaftalen er fra Ordregivers side betinget af, at ovennævnte dokumentation fremsendes til Ordregiver, og at dokumentationen kan godkendes af Ordregiver. 2.3 Ændringer Enhver ændring eller tilføjelse til rammeaftalen skal aftales skriftligt mellem Ordregiver og Leverandøren og skal vedhæftes denne rammeaftale som et tillæg. Ændringer kan alene ske inden for de udbudsretlige grænser. 2.4 Underleverandører Leverandøren har til rammeaftalen tilknyttet følgende underleverandører: [indsæt navn på de underleverandører, der er oplyst i tilbuddet] Disse underleverandører kan kun udskiftes med Ordregivers forudgående samtykke. Leverandøren er berettiget til at anvende yderligere underleverandører ved opfyldelsen af denne rammeaftale. Ordregiver er dog berettiget til at kræve, at en underleverandør udskiftes, såfremt Ordregiver har saglige indvendinger mod anvendelse af den pågældende underleverandør. Ansvaret for opfyldelse af rammeaftalen påhviler Leverandøren, uanset anvendelse af underleverandører. Leverandøren er på opfordring fra Ordregiver forpligtet til at oplyse, hvilke underleverandører der anvendes. 3. Aftaleperiode Vedrørende Favrskov, Haderslev, Mariagerfjord, Rebild, Skanderborg, Skive og Viborg kommuner Rammeaftalen er gældende fra den 1. juni 2017 til den 31. maj 2019 og er uopsigelig for begge parter, jf. dog pkt. 14 Leverandørens misligholdelse, pkt. 15 Ordregivers misligholdelse og pkt. 16 Force majeure. Vedrørende Norddjurs Kommune Rammeaftalen er gældende fra den 1. april 2018 til den 31. maj 2019 og er uopsigelig for begge parter, jf. dog pkt. 14 Leverandørens misligholdelse, pkt. 15 Ordregivers misligholdelse og 16 af 34

17 pkt. 16 Force majeure. Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med op til 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden. Hvis Ordregivers udbud indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Klagenævnet for Udbud eller domstolene annullerer Ordregivers beslutning om at tildele Leverandøren rammeaftalen erklærer rammeaftalen for uden virkning anser en ændring af aftalen for en ændring af grundlæggende elementer, der ville have krævet en ny udbudsbekendtgørelse i øvrigt pålægger Ordregiver at bringe rammeaftalen til ophør kan rammeaftalen i hele aftaleperioden opsiges helt eller delvist af Ordregiver med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Uanset tidspunktet for opsigelse af aftalen kan Leverandøren ikke kræve erstatning som følge af opsigelsen. 4. Rammeaftalens omfang 4.1 Omfang Denne rammeaftale omfatter levering og montering af elevskabe med og uden stik til el-opladning til Ordregiver. Produkterne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3). De forbrugsmængder, der er oplyst i forbindelse med udbuddet, er derfor alene vejledende. Denne aftale er en rammeaftale i overensstemmelse med reglerne i Udbudsloven. Rammeaftalen medfører som udgangspunkt ikke pligt for Ordregiver til at aftage en bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af aftalen. Ordregiver er forpligtet til at anvende den indgåede rammeaftale til at dække sit forbrug. Ordregiver er dog berettiget til at anvende delydelsesreglen i Udbudslovens 8, stk. 2 og kan derfor indkøbe op til 20 % af sit samlede forbrug hos andre leverandører. I det omfang, et indkøb er en del af en bygge- og anlægsydelse, forbeholder Ordregiver sig retten til at udbyde dette som en selvstændig opgave eller som en del af den samlede bygge- og anlægsopgave. Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, såfremt et af rammeaftalen omfattet produkt ikke kan dække et særligt behov hos Ordregiver, herunder behov for skabe, som lever op til sikringskravene fra Forsikring og Pension. Der tages forbehold om aftaler, hvor Ordregiver stiller plads til rådighed for opsætning elevskabe, men hvor Ordregivers brugere herefter indgår aftale om leje af disse elevskabe direkte med en leverandør. Ordregiver kan vælge alene at bestille elevskabe inkl. greb til hængelås, således at Ordregiver eller Ordregivers brugere selv leverer hængelås hertil. 17 af 34

18 4.2 Sortimentsændringer Leverandøren må ikke levere andre produkter end de produkter, der er omfattet af rammeaftalen, uden forudgående godkendelse fra Ordregivers indkøbsafdeling. Hvis et produkt fra tilbudslisten udgår som følge af produktudvikling, myndighedskrav eller ændringer i lovgivningen, skal Leverandøren straks tilbyde Ordregiver et andet produkt til erstatning for det udgåede produkt. Leverandøren skal over for Ordregiver skriftligt dokumentere, at det nye produkt som minimum lever op til specifikationerne for det produkt, der udskiftes. Det nye produkt skal tilbydes til den pris, Leverandøren fastsætter over for andre kunder, dog maksimalt til samme pris som det produkt, der udskiftes. 5. Samarbejde Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. Leverandørens besøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution. Leverandøren skal optræde loyalt over for Ordregiver og orientere sit personale om rammeaftalen i sin helhed. Leverandøren må alene tilbyde produkter, der er omfattet af tilbudslisten, medmindre andet er aftalt med Ordregiver. Konstaterer Ordregiver gentagne overtrædelser af dette, vil det blive anset som væsentlig misligholdelse. På en parts initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Leverandør og Ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 måneder fra rammeaftalens ikrafttræden. 6. Kvalitet 6.1 Generelt De af rammeaftalen omfattede produkter skal overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen samt i aftalens løbetid, således at produkterne lovligt kan markedsføres, sælges og anvendes i Danmark. Produkterne skal desuden i hele rammeaftalens løbetid - overholde kravspecifikationen og være i overensstemmelse med Leverandørens tilbud. Leverandøren skal - på Ordregivers anmodning - give uddybende oplysninger om, og dokumentation for, de af rammeaftalen omfattede produkter, herunder fremsende eventuelle produktdatablade. I det omfang, der foretages ændringer i produktdatablade, skal Leverandøren straks - og på eget initiativ - fremsende disse til Ordregiver. 6.2 CE-mærkning og Lavspændingsdirektivet Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-mærkning, herunder opfylde krav om CE-mærkning, og overholde relevante, harmoniserede standarder. 18 af 34

19 Derudover skal produkterne leve op til kravene i Lavsspændingsdirektivet, jf. Bilag 2 Kravspecifikation. 6.3 Miljø Leverandøren opfordres til aktivt at medvirke til fortsatte forbedringer af miljø, teknologi og økonomi i forbindelse med rammeaftalen. Leverandøren skal i videst muligt omfang afhjælpe miljøproblemer, f.eks. med hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt, samt medvirke til, at mængden af emballage mindskes mest muligt. 6.4 Garanti For så vidt angår køb af de omfattede skabe yder Leverandøren minimum 5 års garanti, regnet fra korrekt og mangelfri levering jf. bl.a. Bilag 2 Kravspecifikation. Garanti på låse følger Leverandørens sædvanlige garantiperiode. 6.5 Kvalitetssikring Leverandøren er forpligtet til - på Ordregivers opfordring - at fremsende oplysninger om reklamationer og eventuelle tilbagekaldelser, arten heraf, udledte mønstre og tendenser samt leverandørens afhjælpnings- og forebyggende tiltag. Denne oversigt er ikke begrænset til alene at omfatte leverancer til Ordregiver, men reklamationer fra andre kunder kan anonymiseres. 7. Priser og prisregulering 7.1 Pris Priserne for de produkter, der er omfattet af rammeaftalen, fremgår af tilbudslisten (Bilag 3) som en del af Tilbudsgivers tilbud. Priserne er ekskl. moms, men indeholder samtlige øvrige afgifter, tillæg, gebyrer, forsikringsudgifter, service, support og emballage. Priserne er inkl. omkostninger til levering og montering. Såfremt Leverandøren har en særlig kampagnepris, som er lavere end prisen efter denne rammeaftale, skal kampagneprisen automatisk være gældende. 7.2 Prisregulering Priserne er faste de første 12 måneder, regnet fra rammeaftalens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra 1. juni 2018 og herefter én gang årligt (reguleringstidspunktet). Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Nettoprisindekset ( fra februar året før reguleringsåret til februar i reguleringsåret. Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Prisregulering sker på foranledning af den part, der ønsker prisen reguleret, ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Regulering beregnes i forhold til den eksisterende pris således: 19 af 34

20 (Pris*nyt index) / gammelt index). Prisreguleringer skal meddeles til den anden part senest 30 dage før reguleringstidspunktet. Hvis der meddeles prisregulering efter dette tidspunkt, kan prisregulering alene få virkning for produkter/ydelser, der leveres 30 dage efter meddelelse om prisreguleringen. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Ordregivers indkøbskontor. Sammen med varslet skal sendes en opdateret tilbudsliste i Excel format. Efter godkendelse af prisreguleringen skal der fremsendes et opdateret e-katalog med de regulerede priser. Den part, der modtager varsel om prisændring, skal senest 10 dage efter modtagelse af skriftligt varsel meddele, om prisændringen kan accepteres. Ikrafttræden af nye priser, som følge af prisregulering, er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til ovennævnte Ordregivers indkøbskontor senest 14 dage før ændringens ikrafttræden. I det tilfælde, hvor Ordregiver har E-handel, er prisændringers ikrafttræden desuden betinget af, at Leverandøren senest 14 dage før ændringens ikrafttræden fremsender et opdateret elektronisk varekatalog til Ordregiver, som Ordregiver kan godkende. Såfremt e-katalog ikke er fremsendt rettidigt, skal ordrer faktureres i forhold til gældende e-katalog, indtil nyt e-katalog er godkendt. 7.3 Afgifter Parterne kan til enhver tid kræve, at priserne reguleres på baggrund af ændringer i afgifter, som bliver kendt, efter rammeaftalen er indgået, og som bliver pålagt de af rammeaftalen omfattede produkter. Leverandøren skal hurtigst muligt varsle prisregulering over for Ordregiver. Nye priser, som følge af afgiftsstigninger, kan først træde i kraft, når Leverandøren har varslet prisregulering og fremsendt prisliste i excel og e-handelskatalog til Ordregiver. 7.4 Bonus og godtgørelse Omsætningen som følge af nærværende rammeaftale, må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandele eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Ligeledes må omsætningen ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, rabatandele eller anden form for godtgørelse til Ordregivers medarbejdere. 8. Bestilling Bestilling skal kunne afgives via e-handelssystem, , telefon eller ved konsulentbesøg Når Leverandøren har modtaget bestilling fra Ordregiver, skal Leverandøren fremsende en ordrebekræftelse, der som minimum indeholder oplysning om: Reference, EAN-lokationsnummer, leveringsadresse, det bestilte (varenavn, varenummer og a,ntal enheder), pris pr. enhed ex. moms og totalsum ex. moms. 20 af 34

21 9. E handel 9.1 E handel I det omfang, de deltagende kommuner - nu eller fremtidigt i rammeaftaleperioden - anvender e- handelssystemer, skal Leverandøren kunne levere elektronisk samhandel ved brug af de enkelte kommuners e-handelssystem. Leverandøren skal således acceptere levering af elektronisk varekatalog, mulighed for elektronisk ordreafgivelse, elektronisk fakturering, elektronisk betaling samt den hertil knyttede elektroniske udveksling af data. Ved rammeaftalens ikrafttræden anvender følgende af de i udbuddet deltagende kommuner e- handel: Haderslev Kommune: Prisme Indkøb Viborg Kommune: Prisme Indkøb Mariagerfjord Kommune: KMD Rakat Skive Kommune: Prisme Indkøb Rebild Kommune: KMD Rakat Favrskov Kommune: Nyt system forventes implementeret pr. 1. maj Kataloger til Prisme Indkøb og KMD Opus Rakat håndteres via CC Bizisland Det kan oplyses, at prisen for at tilmelde sig CC Bizisland er: kr. 575 månedlig afgift for grundmodul kr. 107 månedlig afgift for varekatalogmodul kr. 86 månedlig afgift pr. kommune man ønsker at sende til. Læs mere på Godkendelsesprocedure for nye e-kataloger Senest 10 arbejdsdage efter underskrift af rammeaftalen skal Leverandøren fremsende excel-ark til Ordregiver, indeholdende alle varer på tilbudslisten med varenummer, varenavn, pris med 2 decimaler inkl. afgifter, pris med 2 decimaler ekskl. afgifter, UNSPSC på commodity niveau (nyeste danske version) og enhedsbetegnelse på salgsenheden. Excel-arket skal danne grundlag for e-kataloget. Skabelon hertil kan rekvireres hos Ordregiver. fremsende excel-ark til Ordregiver, indeholdende øvrigt sortiment og/eller erstatningsprodukter, hvis dette er aftalt. Varenumrene i excel-arket (og dermed i e-kataloget) skal være identiske med varenumrene i tilbudslisten. Er der enkelte ændringer, skal det fremgå tydeligt af excel-arket, hvilket varenummer der erstatter hvilket andet varenummer. Hvert enkelt produkts variant skal have et unikt varenummer (eksempelvis: Hvis et produkt findes i flere farver eller størrelser, skal hver farve/størrelse have et unikt varenummer). De fakturerede varenumre skal være fuldstændigt identiske med de varenumre, der er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af leverandørens e-katalog. 21 af 34

22 Når excel-arket er godkendt af Ordregiver, skal Leverandøren inden for 5 arbejdsdage arbejdsdage uploade e-kataloget til Ordregivers e-handelssystem med nøjagtigt samme varesortiment og priser som i det godkendte excel-ark. Såfremt der er fejl eller mangler i det fremsendte e-katalog, vil kataloget blive afvist af Ordregiver. Leverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter afvisningen uploade et nyt e-katalog, tilrettet efter Ordregivers anvisninger. Medmindre andet er særskilt aftalt, skal katalogformatet være OIOUBL. Ud over varenummer, dækkende varenavn og pris med præcis 2 decimaler, som i det godkendte excel-ark, skal e-kataloget for hver enkelt vare indeholde billede, uddybende varebeskrivelse, herunder mærkenavn/indhold, krav til opbevaring/mål/materialer, varekategori/varegruppe, mindste bestillingsenhed, nettoindhold, søgeord/emneord og UNSPSC-koder på commodityniveau (nyeste danske version). Der henvises til følgende UNSPSC hjemmeside: E-kataloget skal indeholde søgeord/emneord, som dækker varen, såvel i faglig som i daglig tale. Ordregiver kan - på forlangende - få tilføjet ekstra søgeord. 9.3 Procedure ved ændringer i e-kataloger Nye søgeord og ekstra varenumre skal uploades senest 10 arbejdsdage efter henvendelse fra Ordregiver. Såfremt en vare ændrer varenummer, eller der accepteres erstatningsvarer, skal det gamle varenummer indlæses som søgeord på det nye varenummer samtidig med, at e-kataloget med det nye varenummer uploades. Til de e-handelssystemer, som har en funktion til håndtering af erstatningsvarer, skal denne funktion som minimum benyttes af Leverandøren i forbindelse med erstatning af tilbudslistevarer. Med hensyn til tidsfrister gælder de samme tidsfrister som ved fremsendelse af det første excel-ark og upload af det første e-katalog, jf. pkt. 9.2 Godkendelsesprocedure for nye e-kataloger. Såfremt e-katalog ikke er fremsendt rettidigt, skal ordrer faktureres efter det gældende e-katalog, indtil nyt e-katalog er godkendt. Reguleres priserne i nedadgående retning, og er der ikke fremsendt rettidigt / korrekt e-katalog, skal Leverandøren ugentligt udstede kreditnota til de berørte EAN nr. 10. Levering 10.1 Leveringsbetingelser Levering skal foretages i overensstemmelse med kravspecifikationen (Bilag 2). Såfremt levering sker på baggrund af en ordre fra Ordregivers e-handelssystem, er Leverandøren forpligtet til alene at benytte de informationer vedrørende leveringsadressen, der er oplyst på ordren Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel med følgende oplysninger: Reference 22 af 34

23 EAN-lokationsnummer Leveringsadresse Dato Antal (stk./enheder) Varenummer og navn 10.3 Returnering Har Ordregiver foretaget en fejlbestilling, er der som udgangspunkt ikke returret. Undtaget herfra er dog køb af reservedele, herunder låger, hvor Ordregiver har 14 dages returret fra modtagelse af produkterne. Såfremt der ikke er returret, skal Leverandøren dog altid indgå i en dialog omkring returnering, hvis Ordregiver anmoder herom senest 30 dage efter levering. Returnering sker for Ordregivers regning, og produkterne og emballagen skal være intakt. Leverandøren skal hurtigst muligt herefter sende en kreditnota på det fulde beløb til Ordregiver. Hvis Leverandøren har foretaget en fejllevering, eller det leverede produkt er beskadiget, herunder at emballagen er brudt, skal Leverandøren erstatte produktet eller kreditere det fulde beløb. Leverandøren afholder omkostningerne herved. 11. Fakturering I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandelinfrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institutions EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via Ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Leverandøren må først fremsende faktura efter endt og godkendt levering og montering. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (nummer, der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Varenavn og nummer Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos Ordregiver Rekvisitionsnummer Leveringsadresse 23 af 34

24 Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller ovenstående oplysninger mangler. Vedrørende e-ordrer skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Desuden gælder følgende retningslinjer: Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som Ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret, som skal angives identisk med ordren. Der må således ikke ændres i store og små bogstaver samt mellemrum. Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændigt identiske med de priser, der er aftalt, og som fremgår af Leverandørens e-katalog. (Dvs. ingen rabatter eller afgifter, som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). Priser skal altid angives med præcist 2 decimaler. Bestillingsenhed: Faktureringsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed, som fremgår af ordren og af Leverandørens e-katalog, hvis der anvendes e- handel. Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse mellem antallet af bestilte og leverede enheder, dvs. ikke som bestillingsmængden i alt. Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændigt identiske med de varenumre, der er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af Leverandørens e-katalog, hvis der anvendes e-handel. Entydige varelinjer: Leverandøren må ikke indsætte ekstra varelinjer så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Vareteksten på fakturaen skal være identisk med vareteksten i e-kataloget, hvis der anvendes e-handel. Forklarende noter må ikke fremgå af ekstra varelinjer. 12. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage efter afsendelse af korrekt faktura, jf. pkt. 11 Fakturering. Falder sidste rettidige betalingsdato ikke på en bankdag, udskydes betalingsdatoen til førstkommende bankdag. 13. Statistik Leverandøren skal - på anmodning - inden for 30 dage levere statistisk materiale, indeholdende detaljerede oplysninger om varenavn, varenummer, mængde, enhed, pris, bestillende institution (EAN nr.), omfanget af miljøcertificerede ydelser, e-ordrer, genereret i ordregivers e- handelssystem, og andre bestillingsmetoder. Ordregiver kan ikke anmode om statistik mere end fire gange om året. 24 af 34

25 Statistikken skal udarbejdes efter Ordregivers anvisninger i Excel-format og skal fremsendes elektronisk til Ordregiver. Manglende indsendelse af efterspurgt statistik i forbindelse med aftalens udløb kan gøre Leverandøren inhabil i genudbud af aftalen, da Leverandøren kan være i besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige tilbudsgivere. 14. Leverandørens misligholdelse 14.1 Generelt Dansk rets almindelige regler, herunder Købelovens (lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014) regler, finder anvendelse ved Leverandørers misligholdelse, medmindre andet følger af denne rammeaftale Forsinkelse af enkelte ordrer Såfremt Leverandøren ikke leverer rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder, uanset om det er hele ordren, der er forsinket, eller blot en del heraf. Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation inden for rimelig tid, efter Ordregiver har konstateret, at der er indtrådt forsinkelse, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Ordregiver er - efter eget valg - berettiget til at fastholde eller hæve den pågældende ordre helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, uanset forsinkelsens varighed. Hæves ordren helt eller delvist, er Ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning. Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse, skal Leverandøren straks give meddelelse til Ordregiver herom. Leverandøren skal i meddelelsen oplyse årsag til forsinkelsen og forventet varighed af forsinkelsen. Der aftales ny leveringstermin på baggrund heraf, medmindre Ordregiver vælger at ophæve ordren Bod Udgår Mangler Generelt Der foreligger en mangel ved en leverance, hvis det leverede - eller dele heraf - ikke opfylder de i rammeaftalen anførte krav, eller såfremt leverancen ikke svarer til, hvad Ordregiver med rette kunne forvente. Dette gælder både med hensyn til krav til de bestilte produkter samt deres mærkning og emballering. Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation inden for rimelig tid, efter at Ordregiver har konstateret, at det leverede er mangelfuldt, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Hvis Ordregiver i én eller flere situationer undlader at påtale, at Leverandøren misligholder rammeaftalen, medfører dette ikke, at Ordregiver mister sine misligholdelsesbeføjelser ved lignende situationer for fremtiden Afhjælpning og omlevering 25 af 34

26 Leverandøren har i 24 måneder fra leveringstidspunktet ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler. Leverandørens afhjælpning skal være afsluttet senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af Ordregivers reklamation. Leverandøren kan, i stedet for at foretage afhjælpning, vælge at levere andre, tilsvarende produkter til erstatning for de mangelfulde produkter (omlevering). Omlevering skal foretages senest 10 arbejdsdage dage efter, at Ordregivers reklamation er modtaget af leverandøren. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpning og omlevering. Dette gælder også, såfremt Ordregiveren og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand foretage afhjælpningen. Hvis Leverandøren tilkaldes til afhjælpning af mangler, der skyldes forhold, som Ordregiver bærer risikoen for, afholder Ordregiver dog alle omkostninger. Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig opfordring hertil, at opfylde sine forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, kan Ordregiver lade afhjælpning foretage af tredjemand for Leverandørens regning, kræve forholdsmæssigt afslag eller foretage dækningskøb for Leverandørens regning Ophævelse af ordre Ordregiver kan helt eller delvist hæve en ordre i følgende tilfælde: Såfremt Leverandøren ikke foretager fyldestgørende afhjælpning eller omlevering inden for fristen i pkt Afhjælpning og omlevering. Såfremt der inden for 24 måneder fra leveringen konstateres én eller flere væsentlige mangler ved leverancen. Ved væsentlige mangler har Leverandøren kun ret til at forsøge afhjælpning, jf. pkt Afhjælpning og omlevering, såfremt Ordregiver accepterer dette. Hvis Leverandøren i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i medfør af rammeaftalen i forhold til én bestemt ordre. Hæves en ordre helt eller delvist, er Ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning Ophævelse af rammeaftalen Ordregiver kan ophæve rammeaftalen, hvis Leverandøren misligholder den i væsentligt omfang. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til helt eller delvist at ophæve rammeaftalen med virkning for fremtiden: Forhold, der er omfattet af Udbudslovens 185, stk. 1, nr. 2, som vedrører udelukkelsesgrundene i Udbudslovens Gentagne forsinkelser af leverancer. Det er en betingelse for ophævelse, at Ordregiver har reklameret over forsinkelserne og har givet Leverandøren meddelelse om, at rammeaftalen vil blive ophævet helt eller delvist ved en ny forsinkelse. Gentagne leveringer af mangelfulde produkter. Det er en betingelse for ophævelse, at Ordregiver har reklameret over manglerne, og at Ordregiver har meddelt Leverandøren, at rammeaftalen vil blive ophævet, hvis der igen leveres mangelfulde produkter. Tilsvarende gælder, hvis Leverandøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering. 26 af 34

27 Manglende overholdelse af de etiske krav i pkt. 18 Etik. Leverandøren erklæres konkurs, der indledes rekonstruktion for Leverandøren eller Leverandørens forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må anses for at være ude af stand til at opfylde rammeaftalen. Ophævelse af rammeaftalen kan dog alene ske i det omfang, dette ikke strider mod lovgivningen. Leverandøren kræves opløst af relevante offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen. Leverandøren overtræder groft eller gentagne gange relevant lovgivning, eller Leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens almindelige hæderlighed. Gentagen manglende fremsendelse af statistik eller faktura i henhold til denne aftale. Forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem parterne. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer rammeaftalens opfyldelse i alvorlig fare. Opremsningen er ikke udtømmende. Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren Erstatning Leverandøren er erstatningsansvarlig over for Ordregiver efter dansk rets almindelige regler om erstatning. 15. Ordregivers misligholdelse Ordregivers misligholdelse bedømmes efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse. 16. Force majeure Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af rammeaftalen på grund af force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af rammeaftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab. Forhold hos en underleverandør anses kun som force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som underleverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Ordregiver er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. ovenstående. Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende part har givet meddelelse herom til den anden part senest 5 hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal hverdage, som force majeure varer. 27 af 34

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Lejre Kommunes rammeaftale

Lejre Kommunes rammeaftale Lejre Kommunes rammeaftale Indhold Lejre Kommunes rammeaftale... 1 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag... 3 2.1. Aftalegrundlag... 3 2.2 Ændringer... 3 2.3 Underleverandører... 3 3. Aftaleperiode... 4 4.

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse)

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Fællesindkøb Nord Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Levering af Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag...

Læs mere

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr Udbudsbekendtgørelses nummer: 2016/S 049-080779 Varer Offentligt udbud På levering af vejskilte til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 03.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr Udbudsbekendtgørelses nummer: 2016/S 081-143269 Varer Offentligt udbud På levering af vejskilte til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 04.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S

EU-UDBUD 2017/S EU-UDBUD 2017/S 137-280689 Varer Offentligt udbud På levering af træpiller til Skive Kommune Skive Kommune Juli 2017 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Udbudsbetingelser offentligt udbud af varer... 4 1.

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101

EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101 EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101 Varer Offentligt udbud På levering af vejskilte til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud. På levering af Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud. På levering af Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2017/S 194-397763 Varer Offentligt udbud På levering af Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb oktober 2017 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] [Ordregiver], EU-udbud på levering af [udbuddets navn] [mm.åååå] IKA Skabelon Udbudsbetingelser og rammeaftale - Varer Revideret den 14. december 2015 EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af VVS og VA artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Tekniske hjælpemidler Vestegnens Indkøbsforum og Tårnby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Standardkontrakt. 1 Parterne. 2 Aftalegrundlag. 2.1 Aftalens grundlag

Standardkontrakt. 1 Parterne. 2 Aftalegrundlag. 2.1 Aftalens grundlag Standardkontrakt 1 Parterne Mellem Mariagerfjord Kommune Sundhed og Omsorg Himmerlandsgade 9 9560 Hadsund CVR nr.: 29189455 (herefter kaldet ordregiver) Og Navn på leverandør: Adresse: Postnummer: CVR.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af kontormøbler til Randers Kommune August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsform... 3 2 Ordregiver...

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

EU-UDBUD 2016/S- 073-126949

EU-UDBUD 2016/S- 073-126949 EU-UDBUD 2016/S- 073-126949 Varer Offentligt udbud På udførelse af Rengøring og tilsyn af offentlige toiletter til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 03.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

EU-UDBUD. Jysk Fællesindkøb Offentligt udbud Gadefejning og tømning af vejbrønde

EU-UDBUD. Jysk Fællesindkøb Offentligt udbud Gadefejning og tømning af vejbrønde EU-UDBUD Jysk Fællesindkøb Offentligt udbud Gadefejning og tømning af vejbrønde Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Ordregiver...5 3 Tidsplan...6 4 Spørgsmål...6 4.1 Informationsmøde...6 4.2 Spørgsmål

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

EU-UDBUD 2016/S

EU-UDBUD 2016/S EU-UDBUD 2016/S 228-416128 Varer Offentligt udbud På levering af El-kørestole til Kolding Kommune Kolding Kommune November 2016 Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3.

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Elektronisk Nøglesystem til Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune 09.2016 Side 1 af 29 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud. På levering af Komfort kørestole og kørestole med mange indstillingsmuligheder til KomUdbud

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud. På levering af Komfort kørestole og kørestole med mange indstillingsmuligheder til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af Komfort kørestole og til KomUdbud Februar, 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 2 Ordregiver... 5 2.1 Volumen, kontraktudløb

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

EU-UDBUD 2016/S

EU-UDBUD 2016/S EU-UDBUD 2016/S 155-280221 Varer Offentligt udbud På levering af Byggemarkedsprodukter og byggematerialer til Jysk Fællesindkøb Side 1 af 32 Jysk Fællesindkøb August 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Udbud efter light-regime

Udbud efter light-regime Udbud efter light-regime 2016/S 154-278910 Tjenesteydelser Offentligt udbud Dele af den aktive indsats på jobaktiveringsområdet til Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune august 2016 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Udbud af Manometriudstyr til Gastroenheden på Hvidovre Hospital Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 1 2. ORDREGIVER... 2 3. GENERELT... 2 3.1 TILBUDDETS UDFORMNING... 2 3.2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af buketter til Esbjerg Kommune. Varekøb, Jf. Udbudsloven afsnit 5, pkt. 3

Tilbudsindhentning. På levering af buketter til Esbjerg Kommune. Varekøb, Jf. Udbudsloven afsnit 5, pkt. 3 Tilbudsindhentning På levering af buketter til Esbjerg Kommune Varekøb, Jf. Udbudsloven afsnit 5, pkt. 3 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Tilbudsindhentningens omfang... 4 3. Ordregiver...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere