Fysisk aktivitet og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk aktivitet og læring"

Transkript

1 Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Udgivet i november 2011 af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Kunststyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Layout: RASTHOF.dk Tryk: Vester Kopi Oplag: 300 Foto: Rosemarie Gearhart, Kunststyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 04 Forord 05 Erklæring fra konsensuskonferencen 06 Det videnskabelige grundlag 13 Perspektiver 14 Referencer 20 Konferencens program 22 Deltagerliste Side 3

3 Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference En dialog mellem Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) og idrættens organisationer fødte tanken om en konsensuskonference, der om muligt endegyldigt kunne fastslå om der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Det er et spørgsmål der med varierende styrke har været diskuteret de senere årtier både i folkeskolekredse, i idrættens verden, i forskningen og blandt politikere. Ideen blev omsat til virkelighed i et samarbejde mellem udvalget og repræsentanter for idrættens organisationer, og professor Jens Bangsbo, lektor Per Jørgensen og professor Else Trangbæk forestod den endelige tilrettelæggelse og koordinering. Konsensuskonferencen blev afholdt den oktober 2011 og sam lede godt en snes forskere fra Skandinavien samt repræsentanter fra idrættens organisationer. Ni videnskabelige præsentationer sammenfattede den internationale forskning på feltet (jf. program). På baggrund heraf og efter en intens drøftelse kunne deltagerne enes om en fælles erklæring, der entydigt slår fast, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. I dette skrift fremlægges konsensuserklæringen, og en række af de videnskabelige præsentationer formidles i en journalistisk bearbejdet form v. Morten Mølholm Hansen og Søren Riiskjær. De videnskabelige referencer er ligesom konferencens program og deltagerlisten - samlet i et bilag. Tak til deltagerne i konferencen og specielt til oplægsholderne for faglige indlæg samt til Karsten Froberg og Jens Bo Nielsen for at styre og stimulere diskussionerne. Jens Bangsbo Formand for Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Erklæring fra konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring afholdt den oktober Forskere fra Danmark og Sverige har sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet diskuteret forholdet mellem fysisk aktivitet og læring på en konsensuskonference den oktober Forskerne repræsenterede meget forskellige fag og discipliner inden for området, og til daglig arbejder de med udgangspunkt i vidt forskellige videnskabelige metoder og videnskabsteoretiske opfattelser. På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som reviews over relevante internationale studier på feltet. På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen kunne det konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Konklusionen hænger sammen med: at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer. at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring, at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. at fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse som følge af alder og sygdom at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. Side 4 Side 5

4 haft adgang til materialet og kan på den baggrund konstatere, at idrætsundervisning er en af de signifikant boostende faktorer i forhold til selvværd og positiv skolefortælling at graden af mobning reduceres i takt med at man bevæger sig i skolen at oplevelse af godt helbred hænger signifikant sammen med, om man går til idræt uden for skolen Baseret på 50 studier kunne Hermansen samlet konkludere, at der kan fastslås ganske mange sammenhænge mellem forskellige former for fysisk aktivitet (skolebaseret fysisk aktivitet, klassebaseret fysisk aktivitet, aktivitet i pauser, skoleorganiserede fysiske aktiviteter uden for skoletid m.v.) og faglige fremskridt i skolen. mellem fysisk kondition og kognitiv formåen. Hvad angår børn og teenagere er der for nylig blevet publiceret en oversigtsartikel af Biddle og medarbejdere, hvor der bliver draget følgende konklusioner: Mindre tid til boglige fag i skolen som følge af øget tid til daglig fysisk aktivitet gør ikke elevernes skoleresultater dårligere Der findes en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og: 1) hvorledes eleverne opfører sig i klasseværelset 2) hjernens eksekutive formåen (mål - rettet adfærd, arbejdshukommelse og kreativitet) 3) intelligenskvotient 4) almene skolepræstationer (karakterniveau) Det videnskabelige grundlag Tema 1: Sammenhængen mellem fysisk aktivitet i skole/forening/fritid og læring Københavnerbarometret Mads Hermansen tog udgangspunkt i en evolutionshistorisk analyse af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Menneskets overlevelse har vedvarende været betinget af dets evne til at forfine de kropslige koordinerede processer. Derfor har der til enhver tid været et gensidigt betingende forhold mellem fysisk aktivitet på den ene side og kognition, emotionalitet og motivation på den anden side. Københavns kommune har udviklet et såkaldt Københavnerbarometer, der måler de københavnske skolebørn på en lang række parametre. Mads Hermansen har Dr.pæd. Mads Hermansen er professor og institutleder ved Institut for Psykologi, Syddansk universitet Tvillinger Maria Åberg gav indledningsvis et overblik over den eksisterende forskning på området. Der findes i dag mange undersøgelser af mennesker, som støtter hypotesen om, at fysisk aktivitet påvirker hjernen på flere niveauer, og at det skulle kunne resultere i en forbedret kognitiv funktion. De fleste af undersøgelserne af mennesker er blevet gjort på børn og ældre. Hos de ældre ser man en tydelig kobling De få undersøgelser, som hidtil alene har været lavet på teenagere og yngre voksne har haft noget modstridende resultater. Da teenageårene er en meget vigtig tid for hjernens udvikling af højere funktioner og social formåen, gennemførte Maria Åberg og hendes forskergruppe i Göteborg sammen med tvillingeforskere i Stockholm en stor undersøgelse af alle svenske mænd født i årene Formålet med denne undersøgelse var således at undersøge om unges fysiske aktivitetsniveau har betydning for kognitionen og risikoen for at blive ramt af sygdomme i hjernen senere i livet. Undersøgelsen viste bl.a., at der er en sammenhæng mellem øget fysisk kondition og forbedrede kognitive funktioner. Især var der en stærk sammenhæng mel- Side 6 Side 7

5 lem fysisk kondition og logisk tænkning og sproglig opfattelsesevne. I kraft af de mange tvillingedata kunne undersøgelsen tage højde for genernes betydning. Den kunne derfor fastslå, at det frem for alt er ikke-fælles miljøfaktorer som f.eks. typen og intensiteten af fysisk aktivitet, der kan forklare sammenhængen. Maria Åberg er dr.med. ved Centre for Repair and Rehabilitation, Institute for Neuroscience and Physiology, Göteborg Universitet. Bunkeflo Det svenske Bunkefloprojekt er formentlig det mest systematiske og omfattende forsøg på at undersøge, i hvilket omfang antallet og karakteren af idrætstimer i folkeskolen har nogen effekt på indlæring. I forsøget fik en årgang forlænget skoledagen med en daglig obligatorisk bevægelsestime i løbet af alle ni år. Elever med særligt behov fik yderligere en ugentlig lektion med tilpasset motorisk træning. Elevernes motoriske evner, deres koncentrationsevner og deres skolepræstationer blev målt løbende og sammenlignet med en jævnaldrende kontrolgruppe, som ikke fik samme træning. Resultaterne er ganske overbevisende. For det første kunne det konstateres, at børnenes grovmotorik forbedres markant med øget fysisk aktivitet. De får bedre balanceevne, bedre bilateral koordination og bedre øje-hånd koordination. I det hele taget udvikles en bedre motorik totalt end hos kontrolgruppen. For det andet kunne der også konstateres en tydelig sammenhæng mellem motorik og koncentrationsevne. Især bemærkede man vedvarende positive effekter på koncentrationsevnen hos elever, som i udgangspunktet havde store motoriske udfordringer. For det tredje kunne det også konstateres, at de fysisk meget aktive elever forbedrede deres resultater både i svensk og i matematik. Det gælder såvel skrive- og læsefærdigheder som rum- og talopfattelse. Ved afslutningen af de ni års skolegang kunne der konstateres en signifikant sammenhæng mellem motorik og skolepræstationer, og en større andel af forsøgsgruppen kom i gymnasiet end hos kontrolgruppen. Som en sidegevinst viste projektet også, at motorikobservationer ved skolestart kan give værdifuld information om, hvilke elever der kan få behov for ekstra støtte i forskellige fag. Der kunne spores en klar sammenhæng, mellem de elever, der ved skolestart har motoriske udfordringer og senere problemer med læse- og skriveindlæring. Nok så interessant viste projektet også, at forskelle i skolepræstationer mellem elever med god og dårlig motorik kan formindskes med øget fysisk aktivitet hos elever med dårlig motorik. Fil.dr. Ingegerd Ericsson er lektor ved Malmö Universitet Kropslighed Helle Winther bevæger sig inden for den pædagogisk-psykologiske forskningstradition, og hun har især arbejdet med dans og bevægelse som udtryksform. Skal hun sammenfatte egne og beslægtede forskningsresultater, er hun ikke i tvivl om, at fysisk aktivitet er et redskab til positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer. Kroppen rummer både en følelsesmæssig og en relationel dimension, og kropskontakt er den mest oprindelige form for social kommunikation. Derfor kan netop kropskontakt som den f.eks. kommer til udtryk i dans, kampsport, leg og boldspil være et redskab til udvikling af selvværd, grænseafklaring, tillid og fællesskabsfølelse. Erfaringer viser også, at de menneskeligt udviklende processer kan understøtte læring i forskellige sammenhænge og i forskellige målgrupper alle aldersgrupper og i alle sociale sammenhænge. Ph.d. Helle Winther er lektor ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Tema 2: Neurofysiologiske sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring Intakte og hjerneskadede individer Kontrollerede forsøg med mennesker rummer en lang række udfordringer. For det første er der nogle klare etiske begrænsninger for, hvad man kan udsætte mennesker for. For det andet er det yderst vanskeligt at kontrollere de mange forskellige variable, der påvirker menneskers adfærd og udvikling. Forsøg med dyr kan i nogen grad men ikke fuldstændigt kompensere for disse begrænsninger. Med det udgangspunkt sammenfattede Jesper Mogensen den eksisterende viden om forholdet mellem fysisk aktivitet og kognitive processer baseret på dyreforsøg. Efter hans vurdering tegner der sig fire hovedkonklusioner: For det første tegner der sig et klart billede af, at individer, der har været udsat for kortere- eller længerevarende ekstraordinær fysisk aktivitet, gennemfører forskellige kognitive opgaver både hurtigere og bedre end individer, der blot har været almindeligt fysisk aktive. Ved at sammenholde disse resultater med resultater opnået på mennesker opnås et samlet mønster, der er overbevisende, konkluderer Jesper Mogensen. Hjerneskader medfører ofte omfattende funktionstab af forskellig karakter. Men motion kan i større eller mindre omfang fremme og støtte genoptræningen af de kognitive funktioner, som er ramt af en hjerneskade f.eks. forringet sprog, opmærksomhed, evne til at finde vej, læring, hukommelse etc. Jesper Mogensen er ikke i tvivl om, at resultaterne på dette område er overbevisende og formentlig også vil holde for mennesker. Han peger på de positive virkninger i forhold til depression, skizofreni og Alzheimers demens. Afledt heraf har Jesper Mogensen for det Side 8 Side 9

6 tredje undersøgt, hvordan motion mest optimalt kan anvendes i forbindelse med genoptræning efter hjerneskade. Noget tyder på, at de gavnlige virkninger bedst opnås, hvis træningen iværksættes efter nogle ugers pauser, og at træningen skal være fri for stressende elementer. Billedet er imidlertid ikke entydigt, og der er behov for yderligere forskning på feltet. Endelig har Jesper Mogensen for det fjerde undersøgt, hvilke mekanismer der ligger bag de positive effekter af fysisk aktivitet på de kognitive processer. Det er åbenbart et kompliceret spørgsmål, men der kan ikke herske tvivl om, at motion fremmer de såkaldte neurotrofiner især det stof som hedder Brain Derived Neurotrophic Factor (forkortet BDNF). En tilstrækkelig mængde af dette stof er en nødvendig forudsætning for, at nervecellerne i hjernen kan muliggøre kognitive processer som læring og problemløsning. Jesper Mogensen er professor i kognitiv neurovidenskab ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet Ændringer i hjernen I et oversigtsindlæg om den neurofysiologiske sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring konstaterer Jens Bo Nielsen, at selv om det er muligt at påvise en statistisk signifikant sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive funktioner, så er dette ikke tilstrækkeligt til at fastslå en kausal sammenhæng. Kausaliteten i sammenhængen kan således gå både den ene vej og den anden. Det kan med andre ord godt være, at kloge mennesker vælger at være fysisk aktive frem for, at man bliver klogere af at være fysisk aktiv. Der kan også være en tredje årsagsfaktor involveret: Socialt velfungerende mennesker har bedre mulighed for at udvikle sig både fysisk og kognitivt end mindre socialt velfungerende. Epidemiologiske undersøgelser, der dokumenterer en relation mellem fysisk aktivitet og kognitive funktioner er væsentlige for at påpege en mulig sammenhæng, men de kan ikke stå alene. Der er behov for en egentlig forklaringsmodel, der trin for trin kan give en grundlæggende mekanistisk forståelse af, hvordan fysisk aktivitet kan føre til forbedring i kognitive funktioner. Neurovidenskaben har inden for de seneste år udviklet en sådan biologisk forklaringsmodel. Det er nu dokumenteret, at der sker plastiske forandringer i nervesystemets netværk ved læring, og at fysisk aktivitet og motorisk indlæring i denne sammenhæng har vist sig at blive fulgt af umiddelbare ændringer i de områder af hjernen, der er involveret Side 10 Side 11

7 i styringen af motorikken. Det er også vist, at vedvarende træning over måneder eller år medfører blivende ændringer i hjernen, der kan dokumenteres ved såvel elektrofysiologiske som billeddannende (scannings-) metoder. Vi står på baggrund af denne forskning nu med en betydelig forståelse af de molekylære signalmekanismer, der er involveret i at transformere den neuronale aktivitet i hjernen ved læring til blivende fysiske forandringer i hjernen. En række forskellige faktorer, der fungerer på såvel intracellulært som intercellulært niveau er beskrevet, herunder blandt andet Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) og Insulin-like Growth Factor (IGF-1). En anden forklaringsmodel tager udgangspunkt i, at en adskillelse af motorik/bevægelse og kognitive funktioner er problematisk. Hjernen er udviklet på baggrund af interaktion mellem kroppen og omgivelserne, og alle vores kognitive funktioner er dybest set funderede i vores forståelse af os selv i den verden, der omgiver os, og de muligheder, vores krop giver os for at interagere med de omgivelser. En adskillelse af motorik og kognition er ud fra denne tankegang kunstig og afspejler ikke den måde, hjernen arbejder på. Det er derfor heller ikke overraskende, at den erfaring, som hjernen erhverver om kroppen og dens interaktion med omgivelserne gennem fysisk aktivitet kan overføres til det, vi opfatter som kognitive funktioner. En anden komplementær forklaringsmodel fokuserer på, at megen motorisk læring og fysisk aktivitet indebærer brug og optimering af kognitive funktioner, herunder især eksekutive funktioner og arbejdshukommelse. Specielt den disciplinering og organisation af træning, som megen fysisk aktivitet indebærer, er således umiddelbart overførbar til anden form for læring og er formodentlig baggrunden for, at bl.a. musikere har vist høj IQ og generelt høj præstation i sproglige og matematiske fag. Der er således flere mulige forklaringsmodeller, der overbevisende kan koble fysisk aktivitet og forbedret kognitiv læring inden for en samlet forståelse af, hvordan læring og hukommelse er funktioner af plastiske forandringer i hjernens neurale netværk. Yderligere forskning er nødvendig for at klarlægge den relative betydning af de forskellige forklaringsmodeller og dermed også hvilken type og hvilken form for fysisk aktivitet, der mest effektivt kan fremme kognitiv læring. Jens Bo Nielsen er professor ved Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Træning Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken, fastslår hjerneforskeren Jesper Lundbye-Jensen. Han har gennemført en række forsøg på dyr og mennesker for at belyse effekten af forskellige træningsformer. Hans resultater nuancerer og kvalificerer billedet af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Resultaterne viser bl.a., at progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen, og træningen er samtidig ledsaget af mere udtalte plastiske ændringer i hjernen end træning hvor sværhedsgraden ikke tilpasses progressivt. Men det er væsentligt, at træningen indebærer aktiv involvering og aktiv opmærksomhed. Feedback er særdeles vigtig for indlæring. Men feedback skal gives på baggrund af nogle kriterier, der er væsentlige for opgaven. Indlæringen forbedres med andre ord af relevant ekstern feedback. Det er væsentligt for læringen, at det feedback, der gives, er simpel og forståelig. De fleste studier af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring er baseret på forskellige varianter af konditionstræning. Men et studie peger på, at den såkaldte vokabulære (sproglige) læring var signifikant bedre efter højintens fysisk træning (spurttræning) end efter konditionstræning. Men der er et åbenlyst behov for yderligere forskning i hvilke typer af fysisk aktivitet, der har forskellige effekter på læring. Ph.d., post doc. Jesper Lundbye-Jensen er adjunkt ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Perspektiver Konsensuskonklusionerne må få konsekvenser for tilrettelæggelsen af undervisningen i folkeskoler og ungdomsuddannelser, for læreplaner i børnehaver og fritidsinstitutioner, for den fysiske planlægning af byrum, for udviklingen af idrætsfaciliteter, for tilrettelæggelsen og organiseringen af idrætsforeningernes tilbud etc. Konsensuskonferencen kunne konstatere, at der gennem de senere år er indhøstet megen ny viden og indsigt, men også at der er behov for yderligere dokumentation på en række områder. Især bør der initieres forskning vedrørende hvilke typer af aktiviteter (herunder omfang og tidsmæssig fordeling), pædagogik og omgivelser, der virker bedst, og hvordan de skal organiseres. Side 12 Side 13

8 Referencer Københavnerbarometret Hermansen, M. et al. (2007): Læringsledelse. København: Samfundslitteratur. Hermansen, M. et al. (2007): Skolens gode og onde cirkler. København: Samfundslitteratur. M. Hermansen (red.) (2005): Læring - en status. Klim. Hermansen, M. (2010): Spilleregler i klassen læringsledelse i teori og praksis. Akademisk. Hermansen, M. & S. Kreiner (2010): Resume af: Skolelivskvalitet - en multivariat analyse af faktorer med betydning for trivslen i Københavnske folkeskoler baseret på Københavnerbarometeret Nordenbo, S.E. m.fl. (2008): Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Clearinghouse. DPU. The Association Between School-Based Physical Activity, Including Physical Education, and Academic Performance (2010). U.S. Department of Health and Human Service. Tvillinger 1. van Praag H, Shubert T, Zhao C, Gage FH. Exercise enhances learning and hippocampal neurogenesis in aged mice. J Neurosci 2005;25(38): Llorens-Martin M, Torres-Aleman I, Trejo JL. Growth factors as mediators of exercise actions on the brain. Neuromolecular Med 2008;10(2): Kempermann G, Fabel K, Ehninger D, Babu H, Leal-Galicia P, Garthe A, et al. Why and how physical activity promotes experience-induced brain plasticity. Front Neurosci 2010;4: Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nat Rev Neurosci 2008;9(1): Colcombe S, Kramer AF. Fitness effects on the cognitive function of older adults: a meta-analytic study. Psychol Sci 2003;14(2): Biddle SJ, Asare M. Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. Br J Sports Med 2011;45(11): Voss MW, Nagamatsu LS, Liu-Ambrose T, Kramer AF. Exercise, Brain, and Cognition Across the Lifespan. J Appl Physiol Yurgelun-Todd D. Emotional and cognitive changes during adolescence. Curr Opin Neurobiol 2007;17(2): Aberg MA, Pedersen NL, Toren K, Svartengren M, Backstrand B, Johnsson T, et al. Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A 2009: Aberg MA, Aberg N, Brisman J, Sundberg R, Winkvist A, Toren K. Fish intake of Swedish male adolescents is a predictor of cognitive performance. Acta Paediatr 2009;98(3): Kim JL, Winkvist A, Aberg MA, Aberg N, Sundberg R, Toren K, et al. Fish consumption and school grades in Swedish adolescents: a study of the large general population. Acta Paediatr 2010;99(1):72-7. Bunkeflo Bunkefloprojektet en hälsofrämjande livsstil (1999). Bunkefloprojektet en hälsofrämjande livsstil. Tillgänglig på Projektplanen är tillgänglig på Cantell, M. (1998). Developmental coordination disorder in adolescence: perceptual-motor, academic and social outcomes of early motor delay. (Doctoral thesis. University of Lancaster, England). Jyväskylä: Foundation for Sport and Health Sciences. Cantell, M., Smyth, M., & Ahonen, T. (1994). Clumsiness in adolescence: Educational, motor and social outcomes of motor delay detected at 5 years. Adapted-Physical-Activity-Quarterly, 11(2), Cratty, B. (1997). Coordination Problems Among Learning Disabled. In B. Cratty & R. Goldman (Eds.), Learning Disabilities, Contemporary Viewpoints (pp ). Amsterdam: Harwood Academic Publishers. Conners, C. K. (1999). Clinical use of rating scales in diagnosis and treatment of attention-deficit disorder. In A. Morgan (Ed.), The pediatric clinics of North America (pp ). New York: Norton and Company Inc. Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventions-studie i skolår 1-3 (Doktorsavhandling). Malmö: Lärarut-bildningen, Malmö högskola. Ericsson, I. (2011). Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), Available online: 21 Jun Ericsson, I., & Karlsson, M. (2011a). Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor Skills and Self-esteem: An Intervention Study in School years 1 through 9. International Journal of Sport Psychology, 42(5), Ericsson, I., & Karlsson M. (2011b). Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance A Nine-Year Prospective Intervention Study. Submitted. Frisk, M. (1996). Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. I B. Ericson (Red.), Utredning av läs- och skrivsvårigheter (ss ). Lund: Studentlitteratur. Kadesjö, B., & Gillberg, C. (1999). Developmental co-ordination disorder in Swedish 7-year-old children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, SEF Statens råd for ernäring og fysisk aktivitet (2000). Fysisk aktivitet og helse, anbefalinger. Oslo: Sosial- og helsedepartementet, rapport nr 2. Kropslighed Duesund, L. (2008). Embodied learning in movement. In T. Schilhab, M. Juelskjær, & T. Moser (Eds.), Learning Bodies (pp ). Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Herskind, M. (2010). Tensions and dilemmas in body-pedagogy in kindergarten: Employees effort to transform a vocational education programme about body and movement into practice. Sport, Education and Society, 15, Illeris, K.(2006): Læring. Roskilde Universitetsforlag, 2. udgave. Illeris, K. (2007). How We Learn: Learning and Non-learning in School and Beyond. London: Routledge. Merleau-Ponty, M. (1962/2004). Phenomenology of perception. London and New York: Routledge Classics. Lave, J. & Wenger, E. (1991) Situated learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press. Rønholt H. & M. Herskind (2009). Æstetiske læreprocesser i folkeskolens idrætsundervisning. Hvorfor den kropslige dannelse er mere end sundhed og idrætsdiscipliner. I: K. Fink-Jensen & A.M. Nielsen (Eds.): Æstetiske læreprocesser i teori og praksis ( ). Værløse: Billesø & Baltzer. Rønholt, H. & Peitersen, B. (red.) Idrætsundervisning. Museum Tusculanum. Stelter, R. (2008). Learning in the light of the first-person approach. In T.S.S. Schilhab, M. Juelskjær & T. Moser (Ed.), Learning Bodies (p ). Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Moser, T.(2007). Børns kropslighed og sociale relationer i M. Herskind Kropslighed og læring i daginstitutioner. Billesø og Baltzer. Side 14 Side 15

9 Sheets-Johnstone, M. (1999). The Primacy of Movement. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Stelter, R (2008). Children s identity negotiation in sport, movement and games: conceptual framework and case analysis. In H.P. Brandl-Bredenbeck (Ed.), Bewegung, Spiel und Sport in Kindheit und Jugend. Eine Europäische Perspektive. (p ). Aachen: Meyer & Meyer Sport. Svendler Nielsen, C. (2009). Children s embodied voices: Approaching children s experiences through multimodal interviewing. In: Phenomenology & Practice; 3(1), pp Winther, H. D. (2008). Body contact and body language: moments of personal development and social and cultural learning processes in movement psychology and education. Forum Qualitative Sozialforschung, 9(2), Art. 63. Intakte og hjerneskadede individer Adlard, P.A. & Cotman, C.W. (2004). Voluntary exercise protects against stress-induced decreases in brain-derived neurotrophic factor protein expression. Neuroscience, 124: Adlard, P.A., Perreau, V.M., Engesser-Cesar, C. & Cotman, C.W. (2004). The time course of induction of brain-derived neurotrophic factor mrna and protein in the rat hippocampus following voluntary exercise. Neuroscience Letters, 363: Arida, R.M., Scorza, F.A., Scorza, C.A. & Cavalheiro, E.A. (2009). Is physical activity beneficial for recovery in temporal lobe epilepsy? Evidences from animal studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 33: Babyak, M., Blumenthal, J.A., Herman, S., Khatri, P., Doraiswamy, M., Moore, K., Craighead, W.E., Baldewicz, T.T. & Krishnan, K.R. (2000). Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosomatic Medicine, 62: Baker, L.D., Frank, L.L., Foster-Schubert, K., Green, P.S., Wilkinson, C.W., McTiernan, A., Plymate, S.R., Fishel, M.A., Watson, S., Cholerton, B.A., Duncan, G.E., Mehta, P.D. & Craft, S. (2010). Effects of aerobic exercise on mild cognitive impairment. Archives of Neurology, 67: Bland, S.T., Schmid, M.J., Der-Avakian, A., Watkins, L.R., Spencer, R.L. & Maier, S.F. (2005). Expression of c-fos and BDNF mrna in subregions of the prefrontal cortex of male and female rats after acute uncontrollable stress. Brain Research, 1051: Devine, J.M. & Zafonte, R.D. (2009). Physical exercise and cognitive recovery in acquired brain injury: a review of the literature. Physical Medicine and Rehabilitation, 1: Ding, Q., Vaynman, S., Akhavan, M., Ying, Z. & Gomez-Pinilla, F. (2006). Insulin-like growth factor I interfaces with brain-derived neurotrophic factor-mediated synaptic plasticity to modulate aspects of exercise-induced cognitive function. Neuroscience, 140: Duman, R.S., Heninger, G.R. & Nestler, E.J. (1997). A molecular and cellular theory of depression. Archives of General Psychiatry, 54: Griesbach, G.S., Gomez-Pinilla, F. & Hovda, D.A. (2004a). The upregulation of plasticity-related proteins following TBI is disrupted with acute voluntary exercise. Brain Research, 1016: Griesbach, G.S., Hovda, D.A., Molteni, R., Wu, A., Gomez-Pinilla, F. (2004b). Voluntary exercise following traumatic brain injury: brain-derived neurotrophic factor upregulation and recovery of function. Neuroscience, 125: Griesbach, G.S., Hovda, D.A. & Gomez-Pinilla, F. (2009). Exercise-induced improvement in cognitive performance after traumatic brain injury in rats is dependent on BDNF activation. Brain Research, 1288: Hayes, K., Sprague, S., Guo, M., Davis, W., Friedman, A., Kumar, A., Jimenez, D.F. & Ding, Y. (2008). Forced, not voluntary, exercise effectively induces neuroprotection in stroke. Acta Neuropathologica, 115: Heit, S., Owens, M.J., Plotsky, P. & Nemeroff, C.B. (1997). Corticotropin-releasing factor, stress, and depression. Neuroscientist, 3: Huang, A.M., Jen, C.J., Chen, H.F., Yu, L., Kuo, Y.M. & Chen, H.I. (2006). Compulsive exercise acutely upregulates rat hippocampal brain-derived neurotrophic factor. Journal of Neural Transmission, 113: Luo, C.X., Jiang, J., Zhou, Q.G., Zhu, X.J., Wang, W., Zhang, Z.J., Han, X. & Zhu, D.Y. (2007). Voluntary exercise-induced neurogenesis in the postis-chemic dentate gyrus is associated with spatial memory recovery from stroke. Journal of Neuroscience Research, 85: Malá, H., Castro, M.R., Knippel, J., Køhler, P.J., Lassen, P. & Mogensen, J. (2008). Therapeutic effects of a restraint procedure on posttraumatic place learning in fimbria-fornix transected rats. Brain Research, 1217: Miladi-Gorji, H., Rashidy-Pour, A., Fathollahi, Y., Akhavan, M.M., Semnanian, S. & Safari, M. (2011). Voluntary exercise ameliorates cognitive deficits in morphine dependent rats: the role of hippocampal brain-derived neurotrophic factor. Neurobiology of Learning and Memroy, 96: Mogensen, J. (2011a). Almost unlimited potentials of a limited neural plasticity: Levels of plasticity in development and reorganization of the injured brain. Journal of Consciousness Studies, 18: Mogensen, J. (2011b). Animal models in neuroscience. In: Hau, J. & Schapiro, S.J. (Eds.) Handbook of Laboratory Animal Science, Third Edition, Volume II. Animal Models. Boca Raton, FL: CRC Press LLC, pp Mogensen, J. (2011c). Cognitive recovery and rehabilitation after brain injury: mechanisms, challenges and support. In: Agrawal, A. (Ed.), Brain Injury. Book 2. Intech, In press. Mogensen, J. (2011d). Reorganization in the injured brain: implications for studies of the neural substrate of cognition. Frontiers in Psychology, 2:7, Mogensen, J. & Malá, H. (2009). Post-traumatic functional recovery and reorganization in animal models. A theoretical and methodological challenge. Scandinavian Journal of Psychology, 50: Molteni, R., Wu, A., Vaynman, S., Ying, Z., Bernard, R.J. & Gomez-Pinella, F. (2004). Exercise reverses the harmful effects of consumption of a high-fat diet on synaptic and behavioral plasticity associated to the action of brain-derived neurotrophic factor. Neuroscience, 123: Pajonk, F-G., Wobrock, T., Gruber, O., Scherk, H., Berner, D., Kaizl, I., Kierer, A., Müller, S., Oest, M., Meyer, T., Backens, M., Schneider-Axmann, T., Thornton, A.E., Honer, W.G. & Falkai, P. (2010). Hippocampal plasticity in response to exercise in schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 67: Ploughman, M., Granter-Button, S., Chernenko, G., Attwood, Z., Tucker, B.A., Mearow, K.M. & Corbett, D. (2007). Exercise intensity influences the temporal profile of growth factors involved in neuronal plasticity following focal ischemia. Brain Research, 1150: Radák, Z., Kaneko, T., Tahara, S., Nakamoto, H., Pucsok, J., Sasvári, M., Nyakas, C. & Goto, S. (2001). Regular exercise improves cognitive function and decreases oxidative damage in rat brain. Neurochemistry International, 38: Roy, A. (1992). Hypothalamic-pituitary-adrenal axis function and suicidal behavior in depression. Biological Psychiatry, 32: Seo, T-B., Kim, B-K., Ko, I-G., Kim, D-H., Shin, M-S., Kim, C-J., Yoon, J-H. & Kim, H. (2010). Effect of treadmill exercise on Purkinje cell loss and astrocytic reaction in the cerebellum after traumatic brain injury. Neuroscience Letters, 481: Soya, H., Nakamura, T., Deocaris, C.C., Kimpara, A., Iimura, M., Fujikawa, T., Chang, H., McEwen, B.S. & Nishijima, T. (2007). BDNF induction with mild exercise in the rat hippocampus. Biochemical and Biophysical Research Communications, 358: Teri, L., Gibbons, L.E., McCurry, S.M., Logsdon, R.G., Buchner, D.M., Barlow, W.E., Kukull, W.A., LaCroix, A.Z., McCormick, W. & Larson, E.B. (2003). Exercise plus behavioral management in patients with Alzheimer Disease: a randomized controlled trial. JAMA, 290: Side 16 Side 17

10 Van Praag, H., Christie, B.R., Sejnowski, T.J. & Gage, F.H. (1999). Running enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 96: Vaynman, S., Ying, Z. & Gomez-Pinilla, F. (2003). Interplay between brain-derived neurotrophic factor and signal transduction modulators in the regulation of the effects of exercise on synaptic-plasticity. Neuroscience, 122: Vaynman, S., Ying, Z. & Gomex-Pinilla, F. (2004). Hippocampal BDNF mediates the efficacy of exercise on synaptic plasticity and cognition. European Journal of Neuroscience, 20: Zhou, J., Zhang, F. & Zhang, Y. (2000). Corticosterone inhibits generation of long-term potentiation in rat hippocampal slice: involvement of brain-derived neurotrophic factor. Brain Research, 885: Ændringer i hjernen Bengtsson SL, Nagy Z, Skare S, Forsman L, Forssberg H, Ullén F. Extensive piano practicing has regionally specific effects on white matter development. Nat Neurosci Sep;8(9): Draganski B, Gaser C, Busch V, Schuierer G, Bogdahn U, May A. Neuro-plasticity: changes in grey matter induced by training. Nature Jan 22;427(6972):311-2 Ferris LT, Williams JS, Shen CL. The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor levels and cognitive function. Med Sci Sports Exerc Apr;39(4): Frystyk J. Exercise and the growth hormone-insulin-like growth factor axis. Med Sci Sports Exerc Jan;42(1):58-66 Griffin ÉW, Mullally S, Foley C, Warmington SA, O Mara SM, Kelly AM. Aerobic exercise improves hippocampal function and increases BDNF in the serum of young adult males. Physiol Behav Oct 24;104(5): Hille K, Gust K, Bitz U, Kammer T. Associations between music education, intelligence, and spelling ability in elementary school. Adv Cogn Psychol. 2011;7:1-6. Kandel ER. The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. Science Nov 2;294(5544): Jensen JL, Marstrand PC, Nielsen JB. Motor skill training and strength training are associated with different plastic changes in the central nervous system. J Appl Physiol Oct;99(4): Epub 2005 May 12. McNab F, Varrone A, Farde L, Jucaite A, Bystritsky P, Forssberg H, Klingberg T. Changes in cortical dopamine D1 receptor binding associated with cognitive training. Science Feb 6;323(5915): Niederer I, Kriemler S, Gut J, Hartmann T, Schindler C, Barral J, Puder JJ. Relationship of aerobic fitness and motor skills with memory and attention in preschoolers (Ballabeina): a cross-sectional and longitudinal study. BMC Pediatr May 11;11:34. Pascual-Leone A, Amedi A, Fregni F, Merabet LB. The plastic human brain cortex. Annu Rev Neurosci. 2005;28: Rasmussen P, Brassard P, Adser H, Pedersen MV, Leick L, Hart E, Secher NH, Pedersen BK, Pilegaard H. Evidence for a release of brain-derived neurotrophic factor from the brain during exercise. Exp Physiol Oct;94(10): Schellenberg EG. Examining the association between music lessons and intelligence. Br J Psychol Aug;102(3): Scholz J, Klein MC, Behrens TE, Johansen-Berg H. Training induces changes in white-matter architecture. Nat Neurosci Nov;12(11): Træning Abe, Schambra, Wassermann, Luckenbaugh, Schweighofer & Cohen LG. (2011) Reward improves long-term retention of a motor memory through induction of offline memory gains. Curr Biol Apr 12;21(7): Epub 2011 Mar 17. Brashers-Krug, Shadmehr & Bizzi (1996) Consolidation in human motor memory. Nature Volume july 1996 Christiansen, Larsen, Grey, Nielsen & Lundbye-Jensen (2011) Long-term motor skill training with progressive difficulty enhances learning and promotes corticospinal excitability. Indsendt til The Journal of Neuroscience. Hosp, Pekanovic, Rioult-Pedotti & Luft (2011) Dopaminergic Projections from Midbrain to Primary Motor Cortex Mediate Motor Skill Learning. The Journal of Neuroscience, February 16, 2011, 31(7): Jensen, Marstrand & Nielsen (2005) Motor skill training and strength training are associated with different plastic changes in the central nervous system. J Appl Physol Oct;99(4): Lundbye-Jensen, Petersen, Rothwell & Nielsen (2011) Interference in ballistic motor learning. Specificity and role of sensory error signals. PloS ONE Mar 9;6(3):e Lundbye-Jensen, Leukel & Nielsen (2012) Learning without knowing: subliminal feedback facilitates motor learning. In progress Overduin, Richardson, Lane, Bizzi & Press (2006) Intermittent Practice Facilitates Stable Motor Memories. The Journal of Neuroscience, November 15, (46): Pascual-leone, Amedi, Fregni & Merabet (2005) The plastic human brain cortex. Annu. Rev. Neurosci : Perez, Ljungholt, Nyborg & Nielsen (2004) Motor skill training induces changes in the excitability of the leg cortical area in healthy humans Exp Brain Res (2004) 159: Redgrave & Gurney (2006) The short-latency dopamine signal: a role in discovering novel actions? Nature Reviews Neuroscience. VOLUME 7 DECEMBER 2006 Roig, Skriver, Kiens, Lundbye-Jensen & Nielsen (2012) in progress Schmidt & Wrisberg (2004) Motor learning and performance. Human Kinetics Winter, Breitenstein, Mooren, Voelker, Fobker, Lechtermann, Krueger, Fromme, Korsukewitz, Floel & Knecht (2007) High impact running improves learning. Neurobiology of Learning and Memory. 87 (2007) Side 18 Side 19

11 Program Tirsdag den 25. oktober Velkomst, præsentation af deltagerne Introduktion ved Jens Bangsbo, formand for KIF. Herunder præsentation af de to moderatorer, professor Jens Bo Nielsen og lektor Karsten Froberg Indledende forelæsning: Idræt, krop og læring i et idéhistorisk perspektiv (professor Lars-Henrik schmidt, Aarhus Universitet) Tema 1: Sammenhænge mellem fysisk aktivitet i skole/forening/fritid og læring Hvad siger forskningen om forbindelsen mellem fysisk aktivitet og læring? (professor Mads Hermansen, Syddansk Universitet) Cardiovascular fitness og kognition hos unge (MD, ph.d., Maria Åberg, Centre for Brain Repair and Rehabilitation Institute for Neuro science and Physiology, göteborg Universitet) Bunkefloprojektet, Motorisk træning og indlæring i skolen (Fil.dr., lektor ingegerd Ericsson, Malmö Högskola) Onsdag den 26. oktober 2011 Tema 1 (fortsat): Kropslighed og læring - i et bevægelsespsykologisk perspektiv (Ph.d., lektor Helle Winther, Institut for Idræt, Københavns Universitet) Tema 2: Neurofysiologiske sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring De neurale mekanismer ved motions virkninger på indlæring og problemløsning hos det intakte og hjerneskadede individ (Professor Jesper Mogensen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet) Udfordring af det egocentriske syn på menneskets adfærd (Læge og hjerneforsker Kjeld Fredens) Omgivelserne og fysisk aktivitets betydning for hjerneudvikling og indlæring (Professor Hans Forssberg, Karolinska Institutet) Motorisk indlæring, fysisk inaktivitet og de underliggende plastiske ændringer i nervesystemet (Ph.d., post doc. Jesper Lundbye Jensen, Institut for Idræt, Køben havns Universitet) Konklusionsfasen: Arbejdsgrupper nedsættes, fremgangsmåde for det konkluderende arbejde diskuteres Torsdag den 27. oktober 2011 Konklusionsfasen fortsættes: Konsensusstatements udarbejdelse og formidling Indledning til dagens arbejde Arbejdsgrupperne arbejder med konsensusstatements Konsensusstatements fremlægges og diskuteres in plenum Side 20 Side 21

12 Deltagerliste Efternavn Fornavn institution Ericsson ingegerd Malmö högskola Forssberg Hans karolinska Institutet Fredens kjeld Froberg K karsten syddansk Universitet Hermansen Mads syddansk Universitet Lundbye-Jensen Jesper københavns Universitet Mogensen Jesper københavns Universitet Nielsen Jens Bo københavns Universitet Schmidt lars-henrik aarhus Universitet Winther Helle københavns Universitet Åberg Maria göteborgs universitet Svendler Nielsen Charlotte københavns Universitet Hvass Petersen tue københavns Universitet Støckel Jan Toftegaard syddansk Universitet von Seelen Jesper syddansk Universitet/ UC Syddanmark Elbæk L lars syddansk Universitet Bangsbo Jens kif Ibsen Bjarne kif Jansson eva kif Jørgensen Per kif Møller V verner kif Jensen E eva kunststyrelsen Riiskjær søren DGI Langballe Mona DGI Bille S steen DGI Mølholm Hansen Morten DIF Heide Dorthe DIF Walter Jensen rikke Line Dansk Firmaidrætsforbund Bjerrum Henriette idrættens Analyseinstitut Bach L lars Green team Danmark Vestergård Madsen Bo lokale- og Anlægsfonden Grinderslev niels Dansk Skoleidræt Krarup S sune Friis kulturministeriet (observatør) Alvang Dorthe Børne- og Undervisningsministeriet (observatør) Stobbe R rikke Christine Børne- og Undervisningsministeriet (observatør) Kristensen tue sundhedsstyrelsen (observatør) Side 22

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring?

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Jesper Lundbye-Jensen Lektor, PhD Institut for Idræt & Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Københavns Universitet...

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Neuroplasticitet og Neurorehabilitering

Neuroplasticitet og Neurorehabilitering Neuroplasticitet og Neurorehabilitering Jens Bo Nielsen Department of Physical Exercise and Sport Science & Department of Neuroscience and Pharmacology Panum Københavns Universitet E-mail: J.B.Nielsen@mfi.ku.dk

Læs mere

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring Øget bevægelse i skolen kan fremme trivsel og læring Webinar 24 september 2014 Nanett Borre nanettborre@gmail.com Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu ( Aristoteles 300 f.kr.) Nothing

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningen Bevægelse i undervisningen Formål Vi vil have mere bevægelse i undervisningen for at øge koncentrationsevnen, så eleverne bedre kan huske, hvad de har lært. Bevægelse kan både være med fagligt indhold

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Jagten på Hjernens Hemmeligheder

Jagten på Hjernens Hemmeligheder - DENMARK Jagten på Hjernens Hemmeligheder Leif Østergaard Overlæge, professor, dr. med., centerleder Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab & MINDLab Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten

Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten Mads Hermansen, professor, dr. pæd. Nordic School of Public Health Mh@madshermansen.dk www.madshermansen.dk Spiseseddel Hvad er formålet?

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen!

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen! SPRING UD I NATUREN Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk En quiz Fakta: Børn lærer

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud.

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Klassifikation af kommunikation Klassifikation Communication

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

Tænkepauser: Livshistorien

Tænkepauser: Livshistorien Tænkepauser: Livshistorien I denne tekst fortæller jeg lidt om, hvilke kilder jeg har brugt til at skrive bogen. Så kan du selv dykke videre ned i den del af psykologien, som beskæftiger sig med livshistorien.

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013 Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet Ph.d. Workshop AM2013 Danske og svenske tandlægers emotionelle arbejde og arbejdsglæde Baggrund: Tandplejer siden siden 1996 Master

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

SKOLE, STRESS OG SØHESTEN En statusartikel af Gideon Zlotnik og Thomas Elsborg

SKOLE, STRESS OG SØHESTEN En statusartikel af Gideon Zlotnik og Thomas Elsborg SKOLE, STRESS OG SØHESTEN En statusartikel af Gideon Zlotnik og Thomas Elsborg Den nyeste hjerneforskning viser, at hjerneområdet hippocampus, som er afgørende for hukommelsen, er særlig følsom overfor

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer.

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, d.9. oktober 2014, Odense v/idrætslærer, fysioterapeut og PhD. stud. Anette Bentholm

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling søger såvel offentlige som private udbydere til afholdelse af Projekt Boot Camp i perioden 23. september

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots. Fysisk aktivitet. - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive?

Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots. Fysisk aktivitet. - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive? Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots Fysisk aktivitet - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive? 1. Baggrund Fysisk aktivitet har betydning for indlæring, trivsel og selvværd blandt

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

REVIEW AF IDRÆTSFAGLIG FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSBASERET VIDEN

REVIEW AF IDRÆTSFAGLIG FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSBASERET VIDEN REVIEW AF IDRÆTSFAGLIG FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSBASERET VIDEN 2015 Udarbejdet af Lars Myhre Hansen og Jesper Lange, UCC Ifm. kurserne Få ny inspiration og viden om dit fag Som repræsentanter for Idrætsfaggruppen

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Publikationer. Quality of life threats in recreational and competitive sport Støckel, J. T. 31 aug. 2013

Publikationer. Quality of life threats in recreational and competitive sport Støckel, J. T. 31 aug. 2013 Jan Toftegaard Støckel Lektor Institut for Idræt og Biomekanik Active Living Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jtoftegaard@health.sdu.dk,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Affektiv neurovidenskabs Module B11: Affective neuroscience Rikke Holm Bramsen Ulrich Kirk Studie adm. Uddannelsessekretær

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

I COACHING PROCESSEN. Studielektor i bevægelsespsykologi, dans & kommunikation. Kroppens fortællinger i coaching processen ET OVERSET POTENTIALE?

I COACHING PROCESSEN. Studielektor i bevægelsespsykologi, dans & kommunikation. Kroppens fortællinger i coaching processen ET OVERSET POTENTIALE? KROPPENS Fortællinger I COACHING PROCESSEN Helle Winther Studielektor i bevægelsespsykologi, dans & kommunikation Danse- og kropspsykoterapeut Kroppens fortællinger i coaching processen KROPSSPROG ET OVERSET

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hjernen og Innovation

Hjernen og Innovation The Danish National Research Foundation s Center of Functionally Integrative Neuroscience Aarhus University / Aarhus University Hospital - DENMARK Hjernen og Innovation Leif Østergaard M.D., M.Sc., Ph.D.,

Læs mere

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSENHEDEN BARNDOM, LÆRING OG DIDAKTIK IINSTITUT FOR DIDAKTIK Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere