Fysisk aktivitet og læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk aktivitet og læring"

Transkript

1 Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Udgivet i november 2011 af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Kunststyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Layout: RASTHOF.dk Tryk: Vester Kopi Oplag: 300 Foto: Rosemarie Gearhart, Kunststyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 04 Forord 05 Erklæring fra konsensuskonferencen 06 Det videnskabelige grundlag 13 Perspektiver 14 Referencer 20 Konferencens program 22 Deltagerliste Side 3

3 Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference En dialog mellem Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) og idrættens organisationer fødte tanken om en konsensuskonference, der om muligt endegyldigt kunne fastslå om der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Det er et spørgsmål der med varierende styrke har været diskuteret de senere årtier både i folkeskolekredse, i idrættens verden, i forskningen og blandt politikere. Ideen blev omsat til virkelighed i et samarbejde mellem udvalget og repræsentanter for idrættens organisationer, og professor Jens Bangsbo, lektor Per Jørgensen og professor Else Trangbæk forestod den endelige tilrettelæggelse og koordinering. Konsensuskonferencen blev afholdt den oktober 2011 og sam lede godt en snes forskere fra Skandinavien samt repræsentanter fra idrættens organisationer. Ni videnskabelige præsentationer sammenfattede den internationale forskning på feltet (jf. program). På baggrund heraf og efter en intens drøftelse kunne deltagerne enes om en fælles erklæring, der entydigt slår fast, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. I dette skrift fremlægges konsensuserklæringen, og en række af de videnskabelige præsentationer formidles i en journalistisk bearbejdet form v. Morten Mølholm Hansen og Søren Riiskjær. De videnskabelige referencer er ligesom konferencens program og deltagerlisten - samlet i et bilag. Tak til deltagerne i konferencen og specielt til oplægsholderne for faglige indlæg samt til Karsten Froberg og Jens Bo Nielsen for at styre og stimulere diskussionerne. Jens Bangsbo Formand for Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Erklæring fra konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring afholdt den oktober Forskere fra Danmark og Sverige har sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet diskuteret forholdet mellem fysisk aktivitet og læring på en konsensuskonference den oktober Forskerne repræsenterede meget forskellige fag og discipliner inden for området, og til daglig arbejder de med udgangspunkt i vidt forskellige videnskabelige metoder og videnskabsteoretiske opfattelser. På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som reviews over relevante internationale studier på feltet. På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen kunne det konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Konklusionen hænger sammen med: at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer. at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring, at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. at fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse som følge af alder og sygdom at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. Side 4 Side 5

4 haft adgang til materialet og kan på den baggrund konstatere, at idrætsundervisning er en af de signifikant boostende faktorer i forhold til selvværd og positiv skolefortælling at graden af mobning reduceres i takt med at man bevæger sig i skolen at oplevelse af godt helbred hænger signifikant sammen med, om man går til idræt uden for skolen Baseret på 50 studier kunne Hermansen samlet konkludere, at der kan fastslås ganske mange sammenhænge mellem forskellige former for fysisk aktivitet (skolebaseret fysisk aktivitet, klassebaseret fysisk aktivitet, aktivitet i pauser, skoleorganiserede fysiske aktiviteter uden for skoletid m.v.) og faglige fremskridt i skolen. mellem fysisk kondition og kognitiv formåen. Hvad angår børn og teenagere er der for nylig blevet publiceret en oversigtsartikel af Biddle og medarbejdere, hvor der bliver draget følgende konklusioner: Mindre tid til boglige fag i skolen som følge af øget tid til daglig fysisk aktivitet gør ikke elevernes skoleresultater dårligere Der findes en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og: 1) hvorledes eleverne opfører sig i klasseværelset 2) hjernens eksekutive formåen (mål - rettet adfærd, arbejdshukommelse og kreativitet) 3) intelligenskvotient 4) almene skolepræstationer (karakterniveau) Det videnskabelige grundlag Tema 1: Sammenhængen mellem fysisk aktivitet i skole/forening/fritid og læring Københavnerbarometret Mads Hermansen tog udgangspunkt i en evolutionshistorisk analyse af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Menneskets overlevelse har vedvarende været betinget af dets evne til at forfine de kropslige koordinerede processer. Derfor har der til enhver tid været et gensidigt betingende forhold mellem fysisk aktivitet på den ene side og kognition, emotionalitet og motivation på den anden side. Københavns kommune har udviklet et såkaldt Københavnerbarometer, der måler de københavnske skolebørn på en lang række parametre. Mads Hermansen har Dr.pæd. Mads Hermansen er professor og institutleder ved Institut for Psykologi, Syddansk universitet Tvillinger Maria Åberg gav indledningsvis et overblik over den eksisterende forskning på området. Der findes i dag mange undersøgelser af mennesker, som støtter hypotesen om, at fysisk aktivitet påvirker hjernen på flere niveauer, og at det skulle kunne resultere i en forbedret kognitiv funktion. De fleste af undersøgelserne af mennesker er blevet gjort på børn og ældre. Hos de ældre ser man en tydelig kobling De få undersøgelser, som hidtil alene har været lavet på teenagere og yngre voksne har haft noget modstridende resultater. Da teenageårene er en meget vigtig tid for hjernens udvikling af højere funktioner og social formåen, gennemførte Maria Åberg og hendes forskergruppe i Göteborg sammen med tvillingeforskere i Stockholm en stor undersøgelse af alle svenske mænd født i årene Formålet med denne undersøgelse var således at undersøge om unges fysiske aktivitetsniveau har betydning for kognitionen og risikoen for at blive ramt af sygdomme i hjernen senere i livet. Undersøgelsen viste bl.a., at der er en sammenhæng mellem øget fysisk kondition og forbedrede kognitive funktioner. Især var der en stærk sammenhæng mel- Side 6 Side 7

5 lem fysisk kondition og logisk tænkning og sproglig opfattelsesevne. I kraft af de mange tvillingedata kunne undersøgelsen tage højde for genernes betydning. Den kunne derfor fastslå, at det frem for alt er ikke-fælles miljøfaktorer som f.eks. typen og intensiteten af fysisk aktivitet, der kan forklare sammenhængen. Maria Åberg er dr.med. ved Centre for Repair and Rehabilitation, Institute for Neuroscience and Physiology, Göteborg Universitet. Bunkeflo Det svenske Bunkefloprojekt er formentlig det mest systematiske og omfattende forsøg på at undersøge, i hvilket omfang antallet og karakteren af idrætstimer i folkeskolen har nogen effekt på indlæring. I forsøget fik en årgang forlænget skoledagen med en daglig obligatorisk bevægelsestime i løbet af alle ni år. Elever med særligt behov fik yderligere en ugentlig lektion med tilpasset motorisk træning. Elevernes motoriske evner, deres koncentrationsevner og deres skolepræstationer blev målt løbende og sammenlignet med en jævnaldrende kontrolgruppe, som ikke fik samme træning. Resultaterne er ganske overbevisende. For det første kunne det konstateres, at børnenes grovmotorik forbedres markant med øget fysisk aktivitet. De får bedre balanceevne, bedre bilateral koordination og bedre øje-hånd koordination. I det hele taget udvikles en bedre motorik totalt end hos kontrolgruppen. For det andet kunne der også konstateres en tydelig sammenhæng mellem motorik og koncentrationsevne. Især bemærkede man vedvarende positive effekter på koncentrationsevnen hos elever, som i udgangspunktet havde store motoriske udfordringer. For det tredje kunne det også konstateres, at de fysisk meget aktive elever forbedrede deres resultater både i svensk og i matematik. Det gælder såvel skrive- og læsefærdigheder som rum- og talopfattelse. Ved afslutningen af de ni års skolegang kunne der konstateres en signifikant sammenhæng mellem motorik og skolepræstationer, og en større andel af forsøgsgruppen kom i gymnasiet end hos kontrolgruppen. Som en sidegevinst viste projektet også, at motorikobservationer ved skolestart kan give værdifuld information om, hvilke elever der kan få behov for ekstra støtte i forskellige fag. Der kunne spores en klar sammenhæng, mellem de elever, der ved skolestart har motoriske udfordringer og senere problemer med læse- og skriveindlæring. Nok så interessant viste projektet også, at forskelle i skolepræstationer mellem elever med god og dårlig motorik kan formindskes med øget fysisk aktivitet hos elever med dårlig motorik. Fil.dr. Ingegerd Ericsson er lektor ved Malmö Universitet Kropslighed Helle Winther bevæger sig inden for den pædagogisk-psykologiske forskningstradition, og hun har især arbejdet med dans og bevægelse som udtryksform. Skal hun sammenfatte egne og beslægtede forskningsresultater, er hun ikke i tvivl om, at fysisk aktivitet er et redskab til positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer. Kroppen rummer både en følelsesmæssig og en relationel dimension, og kropskontakt er den mest oprindelige form for social kommunikation. Derfor kan netop kropskontakt som den f.eks. kommer til udtryk i dans, kampsport, leg og boldspil være et redskab til udvikling af selvværd, grænseafklaring, tillid og fællesskabsfølelse. Erfaringer viser også, at de menneskeligt udviklende processer kan understøtte læring i forskellige sammenhænge og i forskellige målgrupper alle aldersgrupper og i alle sociale sammenhænge. Ph.d. Helle Winther er lektor ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Tema 2: Neurofysiologiske sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring Intakte og hjerneskadede individer Kontrollerede forsøg med mennesker rummer en lang række udfordringer. For det første er der nogle klare etiske begrænsninger for, hvad man kan udsætte mennesker for. For det andet er det yderst vanskeligt at kontrollere de mange forskellige variable, der påvirker menneskers adfærd og udvikling. Forsøg med dyr kan i nogen grad men ikke fuldstændigt kompensere for disse begrænsninger. Med det udgangspunkt sammenfattede Jesper Mogensen den eksisterende viden om forholdet mellem fysisk aktivitet og kognitive processer baseret på dyreforsøg. Efter hans vurdering tegner der sig fire hovedkonklusioner: For det første tegner der sig et klart billede af, at individer, der har været udsat for kortere- eller længerevarende ekstraordinær fysisk aktivitet, gennemfører forskellige kognitive opgaver både hurtigere og bedre end individer, der blot har været almindeligt fysisk aktive. Ved at sammenholde disse resultater med resultater opnået på mennesker opnås et samlet mønster, der er overbevisende, konkluderer Jesper Mogensen. Hjerneskader medfører ofte omfattende funktionstab af forskellig karakter. Men motion kan i større eller mindre omfang fremme og støtte genoptræningen af de kognitive funktioner, som er ramt af en hjerneskade f.eks. forringet sprog, opmærksomhed, evne til at finde vej, læring, hukommelse etc. Jesper Mogensen er ikke i tvivl om, at resultaterne på dette område er overbevisende og formentlig også vil holde for mennesker. Han peger på de positive virkninger i forhold til depression, skizofreni og Alzheimers demens. Afledt heraf har Jesper Mogensen for det Side 8 Side 9

6 tredje undersøgt, hvordan motion mest optimalt kan anvendes i forbindelse med genoptræning efter hjerneskade. Noget tyder på, at de gavnlige virkninger bedst opnås, hvis træningen iværksættes efter nogle ugers pauser, og at træningen skal være fri for stressende elementer. Billedet er imidlertid ikke entydigt, og der er behov for yderligere forskning på feltet. Endelig har Jesper Mogensen for det fjerde undersøgt, hvilke mekanismer der ligger bag de positive effekter af fysisk aktivitet på de kognitive processer. Det er åbenbart et kompliceret spørgsmål, men der kan ikke herske tvivl om, at motion fremmer de såkaldte neurotrofiner især det stof som hedder Brain Derived Neurotrophic Factor (forkortet BDNF). En tilstrækkelig mængde af dette stof er en nødvendig forudsætning for, at nervecellerne i hjernen kan muliggøre kognitive processer som læring og problemløsning. Jesper Mogensen er professor i kognitiv neurovidenskab ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet Ændringer i hjernen I et oversigtsindlæg om den neurofysiologiske sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring konstaterer Jens Bo Nielsen, at selv om det er muligt at påvise en statistisk signifikant sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive funktioner, så er dette ikke tilstrækkeligt til at fastslå en kausal sammenhæng. Kausaliteten i sammenhængen kan således gå både den ene vej og den anden. Det kan med andre ord godt være, at kloge mennesker vælger at være fysisk aktive frem for, at man bliver klogere af at være fysisk aktiv. Der kan også være en tredje årsagsfaktor involveret: Socialt velfungerende mennesker har bedre mulighed for at udvikle sig både fysisk og kognitivt end mindre socialt velfungerende. Epidemiologiske undersøgelser, der dokumenterer en relation mellem fysisk aktivitet og kognitive funktioner er væsentlige for at påpege en mulig sammenhæng, men de kan ikke stå alene. Der er behov for en egentlig forklaringsmodel, der trin for trin kan give en grundlæggende mekanistisk forståelse af, hvordan fysisk aktivitet kan føre til forbedring i kognitive funktioner. Neurovidenskaben har inden for de seneste år udviklet en sådan biologisk forklaringsmodel. Det er nu dokumenteret, at der sker plastiske forandringer i nervesystemets netværk ved læring, og at fysisk aktivitet og motorisk indlæring i denne sammenhæng har vist sig at blive fulgt af umiddelbare ændringer i de områder af hjernen, der er involveret Side 10 Side 11

7 i styringen af motorikken. Det er også vist, at vedvarende træning over måneder eller år medfører blivende ændringer i hjernen, der kan dokumenteres ved såvel elektrofysiologiske som billeddannende (scannings-) metoder. Vi står på baggrund af denne forskning nu med en betydelig forståelse af de molekylære signalmekanismer, der er involveret i at transformere den neuronale aktivitet i hjernen ved læring til blivende fysiske forandringer i hjernen. En række forskellige faktorer, der fungerer på såvel intracellulært som intercellulært niveau er beskrevet, herunder blandt andet Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) og Insulin-like Growth Factor (IGF-1). En anden forklaringsmodel tager udgangspunkt i, at en adskillelse af motorik/bevægelse og kognitive funktioner er problematisk. Hjernen er udviklet på baggrund af interaktion mellem kroppen og omgivelserne, og alle vores kognitive funktioner er dybest set funderede i vores forståelse af os selv i den verden, der omgiver os, og de muligheder, vores krop giver os for at interagere med de omgivelser. En adskillelse af motorik og kognition er ud fra denne tankegang kunstig og afspejler ikke den måde, hjernen arbejder på. Det er derfor heller ikke overraskende, at den erfaring, som hjernen erhverver om kroppen og dens interaktion med omgivelserne gennem fysisk aktivitet kan overføres til det, vi opfatter som kognitive funktioner. En anden komplementær forklaringsmodel fokuserer på, at megen motorisk læring og fysisk aktivitet indebærer brug og optimering af kognitive funktioner, herunder især eksekutive funktioner og arbejdshukommelse. Specielt den disciplinering og organisation af træning, som megen fysisk aktivitet indebærer, er således umiddelbart overførbar til anden form for læring og er formodentlig baggrunden for, at bl.a. musikere har vist høj IQ og generelt høj præstation i sproglige og matematiske fag. Der er således flere mulige forklaringsmodeller, der overbevisende kan koble fysisk aktivitet og forbedret kognitiv læring inden for en samlet forståelse af, hvordan læring og hukommelse er funktioner af plastiske forandringer i hjernens neurale netværk. Yderligere forskning er nødvendig for at klarlægge den relative betydning af de forskellige forklaringsmodeller og dermed også hvilken type og hvilken form for fysisk aktivitet, der mest effektivt kan fremme kognitiv læring. Jens Bo Nielsen er professor ved Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Træning Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken, fastslår hjerneforskeren Jesper Lundbye-Jensen. Han har gennemført en række forsøg på dyr og mennesker for at belyse effekten af forskellige træningsformer. Hans resultater nuancerer og kvalificerer billedet af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Resultaterne viser bl.a., at progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen, og træningen er samtidig ledsaget af mere udtalte plastiske ændringer i hjernen end træning hvor sværhedsgraden ikke tilpasses progressivt. Men det er væsentligt, at træningen indebærer aktiv involvering og aktiv opmærksomhed. Feedback er særdeles vigtig for indlæring. Men feedback skal gives på baggrund af nogle kriterier, der er væsentlige for opgaven. Indlæringen forbedres med andre ord af relevant ekstern feedback. Det er væsentligt for læringen, at det feedback, der gives, er simpel og forståelig. De fleste studier af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring er baseret på forskellige varianter af konditionstræning. Men et studie peger på, at den såkaldte vokabulære (sproglige) læring var signifikant bedre efter højintens fysisk træning (spurttræning) end efter konditionstræning. Men der er et åbenlyst behov for yderligere forskning i hvilke typer af fysisk aktivitet, der har forskellige effekter på læring. Ph.d., post doc. Jesper Lundbye-Jensen er adjunkt ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Perspektiver Konsensuskonklusionerne må få konsekvenser for tilrettelæggelsen af undervisningen i folkeskoler og ungdomsuddannelser, for læreplaner i børnehaver og fritidsinstitutioner, for den fysiske planlægning af byrum, for udviklingen af idrætsfaciliteter, for tilrettelæggelsen og organiseringen af idrætsforeningernes tilbud etc. Konsensuskonferencen kunne konstatere, at der gennem de senere år er indhøstet megen ny viden og indsigt, men også at der er behov for yderligere dokumentation på en række områder. Især bør der initieres forskning vedrørende hvilke typer af aktiviteter (herunder omfang og tidsmæssig fordeling), pædagogik og omgivelser, der virker bedst, og hvordan de skal organiseres. Side 12 Side 13

8 Referencer Københavnerbarometret Hermansen, M. et al. (2007): Læringsledelse. København: Samfundslitteratur. Hermansen, M. et al. (2007): Skolens gode og onde cirkler. København: Samfundslitteratur. M. Hermansen (red.) (2005): Læring - en status. Klim. Hermansen, M. (2010): Spilleregler i klassen læringsledelse i teori og praksis. Akademisk. Hermansen, M. & S. Kreiner (2010): Resume af: Skolelivskvalitet - en multivariat analyse af faktorer med betydning for trivslen i Københavnske folkeskoler baseret på Københavnerbarometeret Nordenbo, S.E. m.fl. (2008): Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Clearinghouse. DPU. The Association Between School-Based Physical Activity, Including Physical Education, and Academic Performance (2010). U.S. Department of Health and Human Service. Tvillinger 1. van Praag H, Shubert T, Zhao C, Gage FH. Exercise enhances learning and hippocampal neurogenesis in aged mice. J Neurosci 2005;25(38): Llorens-Martin M, Torres-Aleman I, Trejo JL. Growth factors as mediators of exercise actions on the brain. Neuromolecular Med 2008;10(2): Kempermann G, Fabel K, Ehninger D, Babu H, Leal-Galicia P, Garthe A, et al. Why and how physical activity promotes experience-induced brain plasticity. Front Neurosci 2010;4: Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nat Rev Neurosci 2008;9(1): Colcombe S, Kramer AF. Fitness effects on the cognitive function of older adults: a meta-analytic study. Psychol Sci 2003;14(2): Biddle SJ, Asare M. Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. Br J Sports Med 2011;45(11): Voss MW, Nagamatsu LS, Liu-Ambrose T, Kramer AF. Exercise, Brain, and Cognition Across the Lifespan. J Appl Physiol Yurgelun-Todd D. Emotional and cognitive changes during adolescence. Curr Opin Neurobiol 2007;17(2): Aberg MA, Pedersen NL, Toren K, Svartengren M, Backstrand B, Johnsson T, et al. Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A 2009: Aberg MA, Aberg N, Brisman J, Sundberg R, Winkvist A, Toren K. Fish intake of Swedish male adolescents is a predictor of cognitive performance. Acta Paediatr 2009;98(3): Kim JL, Winkvist A, Aberg MA, Aberg N, Sundberg R, Toren K, et al. Fish consumption and school grades in Swedish adolescents: a study of the large general population. Acta Paediatr 2010;99(1):72-7. Bunkeflo Bunkefloprojektet en hälsofrämjande livsstil (1999). Bunkefloprojektet en hälsofrämjande livsstil. Tillgänglig på Projektplanen är tillgänglig på Cantell, M. (1998). Developmental coordination disorder in adolescence: perceptual-motor, academic and social outcomes of early motor delay. (Doctoral thesis. University of Lancaster, England). Jyväskylä: Foundation for Sport and Health Sciences. Cantell, M., Smyth, M., & Ahonen, T. (1994). Clumsiness in adolescence: Educational, motor and social outcomes of motor delay detected at 5 years. Adapted-Physical-Activity-Quarterly, 11(2), Cratty, B. (1997). Coordination Problems Among Learning Disabled. In B. Cratty & R. Goldman (Eds.), Learning Disabilities, Contemporary Viewpoints (pp ). Amsterdam: Harwood Academic Publishers. Conners, C. K. (1999). Clinical use of rating scales in diagnosis and treatment of attention-deficit disorder. In A. Morgan (Ed.), The pediatric clinics of North America (pp ). New York: Norton and Company Inc. Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventions-studie i skolår 1-3 (Doktorsavhandling). Malmö: Lärarut-bildningen, Malmö högskola. Ericsson, I. (2011). Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), Available online: 21 Jun Ericsson, I., & Karlsson, M. (2011a). Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor Skills and Self-esteem: An Intervention Study in School years 1 through 9. International Journal of Sport Psychology, 42(5), Ericsson, I., & Karlsson M. (2011b). Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance A Nine-Year Prospective Intervention Study. Submitted. Frisk, M. (1996). Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. I B. Ericson (Red.), Utredning av läs- och skrivsvårigheter (ss ). Lund: Studentlitteratur. Kadesjö, B., & Gillberg, C. (1999). Developmental co-ordination disorder in Swedish 7-year-old children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, SEF Statens råd for ernäring og fysisk aktivitet (2000). Fysisk aktivitet og helse, anbefalinger. Oslo: Sosial- og helsedepartementet, rapport nr 2. Kropslighed Duesund, L. (2008). Embodied learning in movement. In T. Schilhab, M. Juelskjær, & T. Moser (Eds.), Learning Bodies (pp ). Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Herskind, M. (2010). Tensions and dilemmas in body-pedagogy in kindergarten: Employees effort to transform a vocational education programme about body and movement into practice. Sport, Education and Society, 15, Illeris, K.(2006): Læring. Roskilde Universitetsforlag, 2. udgave. Illeris, K. (2007). How We Learn: Learning and Non-learning in School and Beyond. London: Routledge. Merleau-Ponty, M. (1962/2004). Phenomenology of perception. London and New York: Routledge Classics. Lave, J. & Wenger, E. (1991) Situated learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press. Rønholt H. & M. Herskind (2009). Æstetiske læreprocesser i folkeskolens idrætsundervisning. Hvorfor den kropslige dannelse er mere end sundhed og idrætsdiscipliner. I: K. Fink-Jensen & A.M. Nielsen (Eds.): Æstetiske læreprocesser i teori og praksis ( ). Værløse: Billesø & Baltzer. Rønholt, H. & Peitersen, B. (red.) Idrætsundervisning. Museum Tusculanum. Stelter, R. (2008). Learning in the light of the first-person approach. In T.S.S. Schilhab, M. Juelskjær & T. Moser (Ed.), Learning Bodies (p ). Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Moser, T.(2007). Børns kropslighed og sociale relationer i M. Herskind Kropslighed og læring i daginstitutioner. Billesø og Baltzer. Side 14 Side 15

9 Sheets-Johnstone, M. (1999). The Primacy of Movement. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Stelter, R (2008). Children s identity negotiation in sport, movement and games: conceptual framework and case analysis. In H.P. Brandl-Bredenbeck (Ed.), Bewegung, Spiel und Sport in Kindheit und Jugend. Eine Europäische Perspektive. (p ). Aachen: Meyer & Meyer Sport. Svendler Nielsen, C. (2009). Children s embodied voices: Approaching children s experiences through multimodal interviewing. In: Phenomenology & Practice; 3(1), pp Winther, H. D. (2008). Body contact and body language: moments of personal development and social and cultural learning processes in movement psychology and education. Forum Qualitative Sozialforschung, 9(2), Art. 63. Intakte og hjerneskadede individer Adlard, P.A. & Cotman, C.W. (2004). Voluntary exercise protects against stress-induced decreases in brain-derived neurotrophic factor protein expression. Neuroscience, 124: Adlard, P.A., Perreau, V.M., Engesser-Cesar, C. & Cotman, C.W. (2004). The time course of induction of brain-derived neurotrophic factor mrna and protein in the rat hippocampus following voluntary exercise. Neuroscience Letters, 363: Arida, R.M., Scorza, F.A., Scorza, C.A. & Cavalheiro, E.A. (2009). Is physical activity beneficial for recovery in temporal lobe epilepsy? Evidences from animal studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 33: Babyak, M., Blumenthal, J.A., Herman, S., Khatri, P., Doraiswamy, M., Moore, K., Craighead, W.E., Baldewicz, T.T. & Krishnan, K.R. (2000). Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosomatic Medicine, 62: Baker, L.D., Frank, L.L., Foster-Schubert, K., Green, P.S., Wilkinson, C.W., McTiernan, A., Plymate, S.R., Fishel, M.A., Watson, S., Cholerton, B.A., Duncan, G.E., Mehta, P.D. & Craft, S. (2010). Effects of aerobic exercise on mild cognitive impairment. Archives of Neurology, 67: Bland, S.T., Schmid, M.J., Der-Avakian, A., Watkins, L.R., Spencer, R.L. & Maier, S.F. (2005). Expression of c-fos and BDNF mrna in subregions of the prefrontal cortex of male and female rats after acute uncontrollable stress. Brain Research, 1051: Devine, J.M. & Zafonte, R.D. (2009). Physical exercise and cognitive recovery in acquired brain injury: a review of the literature. Physical Medicine and Rehabilitation, 1: Ding, Q., Vaynman, S., Akhavan, M., Ying, Z. & Gomez-Pinilla, F. (2006). Insulin-like growth factor I interfaces with brain-derived neurotrophic factor-mediated synaptic plasticity to modulate aspects of exercise-induced cognitive function. Neuroscience, 140: Duman, R.S., Heninger, G.R. & Nestler, E.J. (1997). A molecular and cellular theory of depression. Archives of General Psychiatry, 54: Griesbach, G.S., Gomez-Pinilla, F. & Hovda, D.A. (2004a). The upregulation of plasticity-related proteins following TBI is disrupted with acute voluntary exercise. Brain Research, 1016: Griesbach, G.S., Hovda, D.A., Molteni, R., Wu, A., Gomez-Pinilla, F. (2004b). Voluntary exercise following traumatic brain injury: brain-derived neurotrophic factor upregulation and recovery of function. Neuroscience, 125: Griesbach, G.S., Hovda, D.A. & Gomez-Pinilla, F. (2009). Exercise-induced improvement in cognitive performance after traumatic brain injury in rats is dependent on BDNF activation. Brain Research, 1288: Hayes, K., Sprague, S., Guo, M., Davis, W., Friedman, A., Kumar, A., Jimenez, D.F. & Ding, Y. (2008). Forced, not voluntary, exercise effectively induces neuroprotection in stroke. Acta Neuropathologica, 115: Heit, S., Owens, M.J., Plotsky, P. & Nemeroff, C.B. (1997). Corticotropin-releasing factor, stress, and depression. Neuroscientist, 3: Huang, A.M., Jen, C.J., Chen, H.F., Yu, L., Kuo, Y.M. & Chen, H.I. (2006). Compulsive exercise acutely upregulates rat hippocampal brain-derived neurotrophic factor. Journal of Neural Transmission, 113: Luo, C.X., Jiang, J., Zhou, Q.G., Zhu, X.J., Wang, W., Zhang, Z.J., Han, X. & Zhu, D.Y. (2007). Voluntary exercise-induced neurogenesis in the postis-chemic dentate gyrus is associated with spatial memory recovery from stroke. Journal of Neuroscience Research, 85: Malá, H., Castro, M.R., Knippel, J., Køhler, P.J., Lassen, P. & Mogensen, J. (2008). Therapeutic effects of a restraint procedure on posttraumatic place learning in fimbria-fornix transected rats. Brain Research, 1217: Miladi-Gorji, H., Rashidy-Pour, A., Fathollahi, Y., Akhavan, M.M., Semnanian, S. & Safari, M. (2011). Voluntary exercise ameliorates cognitive deficits in morphine dependent rats: the role of hippocampal brain-derived neurotrophic factor. Neurobiology of Learning and Memroy, 96: Mogensen, J. (2011a). Almost unlimited potentials of a limited neural plasticity: Levels of plasticity in development and reorganization of the injured brain. Journal of Consciousness Studies, 18: Mogensen, J. (2011b). Animal models in neuroscience. In: Hau, J. & Schapiro, S.J. (Eds.) Handbook of Laboratory Animal Science, Third Edition, Volume II. Animal Models. Boca Raton, FL: CRC Press LLC, pp Mogensen, J. (2011c). Cognitive recovery and rehabilitation after brain injury: mechanisms, challenges and support. In: Agrawal, A. (Ed.), Brain Injury. Book 2. Intech, In press. Mogensen, J. (2011d). Reorganization in the injured brain: implications for studies of the neural substrate of cognition. Frontiers in Psychology, 2:7, Mogensen, J. & Malá, H. (2009). Post-traumatic functional recovery and reorganization in animal models. A theoretical and methodological challenge. Scandinavian Journal of Psychology, 50: Molteni, R., Wu, A., Vaynman, S., Ying, Z., Bernard, R.J. & Gomez-Pinella, F. (2004). Exercise reverses the harmful effects of consumption of a high-fat diet on synaptic and behavioral plasticity associated to the action of brain-derived neurotrophic factor. Neuroscience, 123: Pajonk, F-G., Wobrock, T., Gruber, O., Scherk, H., Berner, D., Kaizl, I., Kierer, A., Müller, S., Oest, M., Meyer, T., Backens, M., Schneider-Axmann, T., Thornton, A.E., Honer, W.G. & Falkai, P. (2010). Hippocampal plasticity in response to exercise in schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 67: Ploughman, M., Granter-Button, S., Chernenko, G., Attwood, Z., Tucker, B.A., Mearow, K.M. & Corbett, D. (2007). Exercise intensity influences the temporal profile of growth factors involved in neuronal plasticity following focal ischemia. Brain Research, 1150: Radák, Z., Kaneko, T., Tahara, S., Nakamoto, H., Pucsok, J., Sasvári, M., Nyakas, C. & Goto, S. (2001). Regular exercise improves cognitive function and decreases oxidative damage in rat brain. Neurochemistry International, 38: Roy, A. (1992). Hypothalamic-pituitary-adrenal axis function and suicidal behavior in depression. Biological Psychiatry, 32: Seo, T-B., Kim, B-K., Ko, I-G., Kim, D-H., Shin, M-S., Kim, C-J., Yoon, J-H. & Kim, H. (2010). Effect of treadmill exercise on Purkinje cell loss and astrocytic reaction in the cerebellum after traumatic brain injury. Neuroscience Letters, 481: Soya, H., Nakamura, T., Deocaris, C.C., Kimpara, A., Iimura, M., Fujikawa, T., Chang, H., McEwen, B.S. & Nishijima, T. (2007). BDNF induction with mild exercise in the rat hippocampus. Biochemical and Biophysical Research Communications, 358: Teri, L., Gibbons, L.E., McCurry, S.M., Logsdon, R.G., Buchner, D.M., Barlow, W.E., Kukull, W.A., LaCroix, A.Z., McCormick, W. & Larson, E.B. (2003). Exercise plus behavioral management in patients with Alzheimer Disease: a randomized controlled trial. JAMA, 290: Side 16 Side 17

10 Van Praag, H., Christie, B.R., Sejnowski, T.J. & Gage, F.H. (1999). Running enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 96: Vaynman, S., Ying, Z. & Gomez-Pinilla, F. (2003). Interplay between brain-derived neurotrophic factor and signal transduction modulators in the regulation of the effects of exercise on synaptic-plasticity. Neuroscience, 122: Vaynman, S., Ying, Z. & Gomex-Pinilla, F. (2004). Hippocampal BDNF mediates the efficacy of exercise on synaptic plasticity and cognition. European Journal of Neuroscience, 20: Zhou, J., Zhang, F. & Zhang, Y. (2000). Corticosterone inhibits generation of long-term potentiation in rat hippocampal slice: involvement of brain-derived neurotrophic factor. Brain Research, 885: Ændringer i hjernen Bengtsson SL, Nagy Z, Skare S, Forsman L, Forssberg H, Ullén F. Extensive piano practicing has regionally specific effects on white matter development. Nat Neurosci Sep;8(9): Draganski B, Gaser C, Busch V, Schuierer G, Bogdahn U, May A. Neuro-plasticity: changes in grey matter induced by training. Nature Jan 22;427(6972):311-2 Ferris LT, Williams JS, Shen CL. The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor levels and cognitive function. Med Sci Sports Exerc Apr;39(4): Frystyk J. Exercise and the growth hormone-insulin-like growth factor axis. Med Sci Sports Exerc Jan;42(1):58-66 Griffin ÉW, Mullally S, Foley C, Warmington SA, O Mara SM, Kelly AM. Aerobic exercise improves hippocampal function and increases BDNF in the serum of young adult males. Physiol Behav Oct 24;104(5): Hille K, Gust K, Bitz U, Kammer T. Associations between music education, intelligence, and spelling ability in elementary school. Adv Cogn Psychol. 2011;7:1-6. Kandel ER. The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. Science Nov 2;294(5544): Jensen JL, Marstrand PC, Nielsen JB. Motor skill training and strength training are associated with different plastic changes in the central nervous system. J Appl Physiol Oct;99(4): Epub 2005 May 12. McNab F, Varrone A, Farde L, Jucaite A, Bystritsky P, Forssberg H, Klingberg T. Changes in cortical dopamine D1 receptor binding associated with cognitive training. Science Feb 6;323(5915): Niederer I, Kriemler S, Gut J, Hartmann T, Schindler C, Barral J, Puder JJ. Relationship of aerobic fitness and motor skills with memory and attention in preschoolers (Ballabeina): a cross-sectional and longitudinal study. BMC Pediatr May 11;11:34. Pascual-Leone A, Amedi A, Fregni F, Merabet LB. The plastic human brain cortex. Annu Rev Neurosci. 2005;28: Rasmussen P, Brassard P, Adser H, Pedersen MV, Leick L, Hart E, Secher NH, Pedersen BK, Pilegaard H. Evidence for a release of brain-derived neurotrophic factor from the brain during exercise. Exp Physiol Oct;94(10): Schellenberg EG. Examining the association between music lessons and intelligence. Br J Psychol Aug;102(3): Scholz J, Klein MC, Behrens TE, Johansen-Berg H. Training induces changes in white-matter architecture. Nat Neurosci Nov;12(11): Træning Abe, Schambra, Wassermann, Luckenbaugh, Schweighofer & Cohen LG. (2011) Reward improves long-term retention of a motor memory through induction of offline memory gains. Curr Biol Apr 12;21(7): Epub 2011 Mar 17. Brashers-Krug, Shadmehr & Bizzi (1996) Consolidation in human motor memory. Nature Volume july 1996 Christiansen, Larsen, Grey, Nielsen & Lundbye-Jensen (2011) Long-term motor skill training with progressive difficulty enhances learning and promotes corticospinal excitability. Indsendt til The Journal of Neuroscience. Hosp, Pekanovic, Rioult-Pedotti & Luft (2011) Dopaminergic Projections from Midbrain to Primary Motor Cortex Mediate Motor Skill Learning. The Journal of Neuroscience, February 16, 2011, 31(7): Jensen, Marstrand & Nielsen (2005) Motor skill training and strength training are associated with different plastic changes in the central nervous system. J Appl Physol Oct;99(4): Lundbye-Jensen, Petersen, Rothwell & Nielsen (2011) Interference in ballistic motor learning. Specificity and role of sensory error signals. PloS ONE Mar 9;6(3):e Lundbye-Jensen, Leukel & Nielsen (2012) Learning without knowing: subliminal feedback facilitates motor learning. In progress Overduin, Richardson, Lane, Bizzi & Press (2006) Intermittent Practice Facilitates Stable Motor Memories. The Journal of Neuroscience, November 15, (46): Pascual-leone, Amedi, Fregni & Merabet (2005) The plastic human brain cortex. Annu. Rev. Neurosci : Perez, Ljungholt, Nyborg & Nielsen (2004) Motor skill training induces changes in the excitability of the leg cortical area in healthy humans Exp Brain Res (2004) 159: Redgrave & Gurney (2006) The short-latency dopamine signal: a role in discovering novel actions? Nature Reviews Neuroscience. VOLUME 7 DECEMBER 2006 Roig, Skriver, Kiens, Lundbye-Jensen & Nielsen (2012) in progress Schmidt & Wrisberg (2004) Motor learning and performance. Human Kinetics Winter, Breitenstein, Mooren, Voelker, Fobker, Lechtermann, Krueger, Fromme, Korsukewitz, Floel & Knecht (2007) High impact running improves learning. Neurobiology of Learning and Memory. 87 (2007) Side 18 Side 19

11 Program Tirsdag den 25. oktober Velkomst, præsentation af deltagerne Introduktion ved Jens Bangsbo, formand for KIF. Herunder præsentation af de to moderatorer, professor Jens Bo Nielsen og lektor Karsten Froberg Indledende forelæsning: Idræt, krop og læring i et idéhistorisk perspektiv (professor Lars-Henrik schmidt, Aarhus Universitet) Tema 1: Sammenhænge mellem fysisk aktivitet i skole/forening/fritid og læring Hvad siger forskningen om forbindelsen mellem fysisk aktivitet og læring? (professor Mads Hermansen, Syddansk Universitet) Cardiovascular fitness og kognition hos unge (MD, ph.d., Maria Åberg, Centre for Brain Repair and Rehabilitation Institute for Neuro science and Physiology, göteborg Universitet) Bunkefloprojektet, Motorisk træning og indlæring i skolen (Fil.dr., lektor ingegerd Ericsson, Malmö Högskola) Onsdag den 26. oktober 2011 Tema 1 (fortsat): Kropslighed og læring - i et bevægelsespsykologisk perspektiv (Ph.d., lektor Helle Winther, Institut for Idræt, Københavns Universitet) Tema 2: Neurofysiologiske sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring De neurale mekanismer ved motions virkninger på indlæring og problemløsning hos det intakte og hjerneskadede individ (Professor Jesper Mogensen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet) Udfordring af det egocentriske syn på menneskets adfærd (Læge og hjerneforsker Kjeld Fredens) Omgivelserne og fysisk aktivitets betydning for hjerneudvikling og indlæring (Professor Hans Forssberg, Karolinska Institutet) Motorisk indlæring, fysisk inaktivitet og de underliggende plastiske ændringer i nervesystemet (Ph.d., post doc. Jesper Lundbye Jensen, Institut for Idræt, Køben havns Universitet) Konklusionsfasen: Arbejdsgrupper nedsættes, fremgangsmåde for det konkluderende arbejde diskuteres Torsdag den 27. oktober 2011 Konklusionsfasen fortsættes: Konsensusstatements udarbejdelse og formidling Indledning til dagens arbejde Arbejdsgrupperne arbejder med konsensusstatements Konsensusstatements fremlægges og diskuteres in plenum Side 20 Side 21

12 Deltagerliste Efternavn Fornavn institution Ericsson ingegerd Malmö högskola Forssberg Hans karolinska Institutet Fredens kjeld Froberg K karsten syddansk Universitet Hermansen Mads syddansk Universitet Lundbye-Jensen Jesper københavns Universitet Mogensen Jesper københavns Universitet Nielsen Jens Bo københavns Universitet Schmidt lars-henrik aarhus Universitet Winther Helle københavns Universitet Åberg Maria göteborgs universitet Svendler Nielsen Charlotte københavns Universitet Hvass Petersen tue københavns Universitet Støckel Jan Toftegaard syddansk Universitet von Seelen Jesper syddansk Universitet/ UC Syddanmark Elbæk L lars syddansk Universitet Bangsbo Jens kif Ibsen Bjarne kif Jansson eva kif Jørgensen Per kif Møller V verner kif Jensen E eva kunststyrelsen Riiskjær søren DGI Langballe Mona DGI Bille S steen DGI Mølholm Hansen Morten DIF Heide Dorthe DIF Walter Jensen rikke Line Dansk Firmaidrætsforbund Bjerrum Henriette idrættens Analyseinstitut Bach L lars Green team Danmark Vestergård Madsen Bo lokale- og Anlægsfonden Grinderslev niels Dansk Skoleidræt Krarup S sune Friis kulturministeriet (observatør) Alvang Dorthe Børne- og Undervisningsministeriet (observatør) Stobbe R rikke Christine Børne- og Undervisningsministeriet (observatør) Kristensen tue sundhedsstyrelsen (observatør) Side 22

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken?

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Enhedens navn Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Jesper Lundbye-Jensen Adjunkt, PhD Institut for Idræt og Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Center for Holdspil

Læs mere

Workshop 2. Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer

Workshop 2. Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer Workshop 2 Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer Jesper Lundbye-Jensen, Københavns Universitet Anne Kær Thorsen, RICH, Syddansk Universitet Forsøg med læring

Læs mere

Introduktion til fysisk aktivitet & læring

Introduktion til fysisk aktivitet & læring w w w. i d r æ t i f o l k e s k o l e n. d k Introduktion til fysisk aktivitet & læring J E S P E R V O N S E E L E N 2 0 1 3 T E K S T E N M Å, M E D K O R R E K T K I L D E A N G I V E L S E, G E R

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring?

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Jesper Lundbye-Jensen Lektor, PhD Institut for Idræt & Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Københavns Universitet...

Læs mere

ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK

ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK Idrætsfaget: Et fag i udvikling Overblik over tendenser før og nu Fokus: Læringsmålsstyring v. Fokus: Praksisfællesskab 2 Afgangsprøven

Læs mere

Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk

Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk Læring gennem fysiskaktivitet. Skolereformen har sat fokus på læring gennem bevægelse. Der skal arbejdes med idræt, motion og bevægelse 45 min dagligt

Læs mere

What makes us makes us MOVE

What makes us makes us MOVE IMK Foundation 1 Memory loss Ahead! Promislow, 1999; Pica, 2006; Dennison & Dennison, 1988; Hannaford, 1995; Herting et al 2014 What makes us makes us MOVE Promislow, 1999; Pica, 2006; Dennison & Dennison,

Læs mere

ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK

ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK Idrætsfaget: Et fag i udvikling Overblik over tendenser før og nu Fokus: Læringsmålsstyring v. Fokus: Praksisfællesskab 2 Afgangsprøven

Læs mere

Betydning af fysisk aktivitet for kognitiv funktion og indlæring Folkeskolereformen - bevægelse Svend Sparre Geertsen, postdoc Center for Holdspil og Sundhed (CHS) Sektion: Fysisk aktivitet og hjernen

Læs mere

M otion og bevægelse. Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015

M otion og bevægelse. Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015 M otion og bevægelse Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015 Dette notat præsenterer en række opmærksomhedspunkter, forskning og udvalgt resultater vedr. status på arbejdet med motion og bevægelse. Bagerst

Læs mere

Børn, bevægelse og udvikling (læring)

Børn, bevægelse og udvikling (læring) Børn, bevægelse og udvikling (læring) o er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o o o o o Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus Universitet.

Læs mere

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Hjernen som fundament for auditiv udvikling Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Konklusion 1. Kritisk periode for sensorisk indlæring (indtil 3-4 års alder) Developmental changes

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE

FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Workshop 2 Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring Øget bevægelse i skolen kan fremme trivsel og læring Webinar 24 september 2014 Nanett Borre nanettborre@gmail.com Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu ( Aristoteles 300 f.kr.) Nothing

Læs mere

Friluftsrådet Spring ud i naturen. Børn, leg og bevægelse Naturen

Friluftsrådet Spring ud i naturen. Børn, leg og bevægelse Naturen Friluftsrådet Spring ud i naturen Børn, leg og bevægelse Naturen Lektor, Master i læreprocesser VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Telefon 87553427 Dagens overvejelser!!! Jeg ved, at

Læs mere

Neuroplasticitet og Neurorehabilitering

Neuroplasticitet og Neurorehabilitering Neuroplasticitet og Neurorehabilitering Jens Bo Nielsen Department of Physical Exercise and Sport Science & Department of Neuroscience and Pharmacology Panum Københavns Universitet E-mail: J.B.Nielsen@mfi.ku.dk

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

ukropslig Findes der Viden Typisk adskillelse .To slags viden Kropslig Boglig Kropslig viden Færdighed Boglig viden Sætningsviden

ukropslig Findes der Viden Typisk adskillelse .To slags viden Kropslig Boglig Kropslig viden Færdighed Boglig viden Sætningsviden Findes der ukropslig Viden? Typisk adskillelse Kropslig viden Færdighed Boglig viden Sætningsviden.To slags viden Kropslig Boglig Handlinger Automatik Non verbal Kropslig viden Knowing how Implicit viden

Læs mere

Neurorehabilitering og Neuroplasticitet Odense 3. Marts 2010

Neurorehabilitering og Neuroplasticitet Odense 3. Marts 2010 Neurorehabilitering og Neuroplasticitet Odense 3. Marts 2010 Jens Bo Nielsen Department of Physical Exercise and Sport Science & Department of Neuroscience and Pharmacology Panum Københavns Universitet

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Center for Research in Spasticity and Neurorehabilitation

Center for Research in Spasticity and Neurorehabilitation Krop og læring Jens Bo Nielsen Institut for Idræt og Ernæring & Institut for Neurovidenskab og Farmakologi Panum Københavns Universitet E-mail: jbnielsen@sund.ku.dk Center for Research in Spasticity and

Læs mere

Bevægelse i naturfagene

Bevægelse i naturfagene Bevægelse i naturfagene ved Majbrit Keinicke workshop på kickoff dag - projekt Naturlig-Vis Bevægelse... Naturlig-Vis Find en person du ikke kender, som underviser i samme yndlingsnaturfag som dig og dan

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Fysioterapeut Birgitte Sommer bs@cfh.ku.dk Center for Hjerneskade Marts 2009 Disposition Baggrund for projekt Formål Design Test og Træning Erfaringer Litteraturliste (Ref:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningen Bevægelse i undervisningen Formål Vi vil have mere bevægelse i undervisningen for at øge koncentrationsevnen, så eleverne bedre kan huske, hvad de har lært. Bevægelse kan både være med fagligt indhold

Læs mere

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor Kort om mig Læreruddannet 10 år i folkeskolen 22 år på Pædagoguddannelse Peter Sabroe, som underviser,

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Unge med erhvervet hjerneskade - sammen skaber vi udvikling Børnefysioterapeut Birgitte Sommer Ålborg 18/6-2015 Baggrund og min rolle.. Projekt for voksne med erhvervet hjerneskade

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Hvordan får man raske ældre til at træne

Hvordan får man raske ældre til at træne Hvordan får man raske ældre til at træne Horsens 12. marts 2012 Lis Puggaard Hvorfor træne? Aktive leveår Fysisk aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, SST, 2011 Den onde cirkel? Inaktivitet

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland

Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland Hanne Værum Sørensen Lektor, PhD VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, Aarhus Videncenter for Børn og Unges

Læs mere

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Formidlingsrækken Coaching forskning og praksis 26. nov. 2008 Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Email: rstelter@ifi.ku.dk

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Trivsel og bevægelse i skolen

Trivsel og bevægelse i skolen Trivsel og bevægelse i skolen Søren Smedegaard Lektor, Cand. Scient. Idræt Ph.d. stipendiat. Innovationskonference VIA 16-11-2015 Indhold Trivselsdimensioner i skolen Hvorfor skal børn bevæge sig? Effekterne

Læs mere

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt.

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Annette Esbensen Forskergruppen for Børneaudiologopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 5. Nordiske

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Hverdagsrehabilitering hjemmetræning i børnehøjde Karoline Enevoldsen og Marlene Sørensen BørneSpecialisterne.

Hverdagsrehabilitering hjemmetræning i børnehøjde Karoline Enevoldsen og Marlene Sørensen BørneSpecialisterne. Hverdagsrehabilitering hjemmetræning i børnehøjde Karoline Enevoldsen og Marlene Sørensen BørneSpecialisterne Indhold Velkomst og præsentation Hvad er hverdagsrehabilitering efter BørneSpecialisternes

Læs mere

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning 3.9 Depression Baggrund Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv; prævalensen er 6 %. Endnu flere oplever mildere former for depression. Kvinder rammes dobbelt så

Læs mere

Kommunikation der gør en forskel

Kommunikation der gør en forskel Kommunikation der gør en forskel Jette Ammentorp Forskningsleder, Professor Enhed for Sundhedstjenesteforskning / Center for patientkommunikation Sygehus Lillebælt / IRS Syddansk Universitet WWW.CFPK.DK

Læs mere

Børn kan ikke lade være med at lære

Børn kan ikke lade være med at lære Børn kan ikke lade være med at lære er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Centre of Research in Childhood Health. www.sdu.dk/rich

Centre of Research in Childhood Health. www.sdu.dk/rich www.sdu.dk/rich . RICH er et forskningscenter hvis mission er at forske i børn og unges sundhed med særligt fokus på fysisk aktivitet og kost generere viden, der kan bruges i konkrete sundhedstiltag på

Læs mere

Børn og Idræt i Ballerup. Børn og Idræt i Ballerup. Per Kølle, Brøndby, 29.10.08 1

Børn og Idræt i Ballerup. Børn og Idræt i Ballerup. Per Kølle, Brøndby, 29.10.08 1 Børn og Idræt i Ballerup Børn og Idræt i Ballerup 1 Børn og Idræt i Ballerup Hvordan kan skolen støtte elevens aktive og sunde udvikling? Children of tomorrow Oktober 2008. Per Kølle E-mail per.koelle@skolekom.dk

Læs mere

Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: "Psychology" (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp & (kap & 15).

Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: Psychology (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp & (kap & 15). BA 1.2 Kognitions- og indlæringspsykologi Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: "Psychology" (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp. 70-489 & 624-667 (kap. 3-11 & 15). Eysenck, Michael

Læs mere

Sprog, krop og hjerne

Sprog, krop og hjerne Sprog, krop og hjerne o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o o o o o Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus Universitet.

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

En aktiv og sund skoledag

En aktiv og sund skoledag En aktiv og sund skoledag Procesdel 1 Viden om forandringer ved bevægelse Procesdel 2 Hvad gør vi og hvorfor? Procesdel 3 Hvad gør andre og kan de lære af os? Procesdel 4 Succes og potentialer Ønsket udbytte:

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

KROP OG BEVÆGELSE. Aktivitetstema

KROP OG BEVÆGELSE. Aktivitetstema KROP OG BEVÆGELSE Aktivitetstema 2 BIRKEHUSET AKTIVITETSTEMA KROP OG BEVÆGELSE Dette hæfte handler om, hvordan I arbejder med aktivitetstemaet krop og bevægelse. I hæftet kan I læse om krop og bevægelses

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES

LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES HJERNE OG LÆRING NOVEMBER 2014 LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES LOUISE BØTTCHER, LEKTOR, UNI VERSITET Hvis man har en hjerne, der er anderledes fx på grund af en medfødt hjerneskade, hvad

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Mindfulness Pauline Voss Romme Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Den nærværende samtale Den professionelle samtale: kommunikation som er egnet til varetagelse af brugere

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm

Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm Litteraturliste Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm Brooks., T. LEDA VMV-Final. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/vmv-final.pdf

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Konference tirsdag den 24. juni 2014 Fordybelsesdag onsdag den 25. juni 2014 Teknologisk Institut, Taastrup. Fysisk aktivitet i folkeskolen

Konference tirsdag den 24. juni 2014 Fordybelsesdag onsdag den 25. juni 2014 Teknologisk Institut, Taastrup. Fysisk aktivitet i folkeskolen Konference tirsdag den 24. juni 2014 Fordybelsesdag onsdag den 25. juni 2014 Teknologisk Institut, Taastrup Fysisk aktivitet i folkeskolen motivation Neurologi inklusion Motorik Program Tirsdag den 24.

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten

Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten Mads Hermansen, professor, dr. pæd. Nordic School of Public Health Mh@madshermansen.dk www.madshermansen.dk Spiseseddel Hvad er formålet?

Læs mere

Bevægelse og Indlæring - Anvendelse og perspektiver

Bevægelse og Indlæring - Anvendelse og perspektiver Fysisk Aktivitet og Hjernen, Københavns Universitet Bevægelse og Indlæring - Anvendelse og perspektiver Mikkel Malling Beck, B.Sc. Idræt Stud.cand.scient Humanfysiologi Fysisk Aktivitet og Hjernen, Institut

Læs mere

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK PROBLEM Fremdriftsreformen betyder, at studerende er nødt til at udnytte tiden afsat til at skrive speciale optimalt. Det gælder også starten af specialeskrivningsprocessen,

Læs mere

Lucinahaven som Profilinstitution

Lucinahaven som Profilinstitution Lucinahaven som Profilinstitution Børn i alderen 0-6 år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Undervisning. Publikationer

Undervisning. Publikationer Thomas Alrik Sørensen Adjunkt Institut for Kommunikation Det Humanistiske Fakultet Centre for Cognitive Neuroscience Postaddresse: Kroghstræde 3 5259 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Kroghstræde 3

Læs mere

Betingelser for. leg og bevægelse dagtilbuddet. Disposition

Betingelser for. leg og bevægelse dagtilbuddet. Disposition Betingelser for Disposition leg og bevægelse i dagtilbuddet 1) Hvor fysisk aktive er børnehavebørn 2) Hvorfor fokus på fysisk aktivitet i børnehavealderen 3) Odense børnehaveprojektet 4) Tværsnitsstudier

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Helene Elsass Center 2008. Helene Elsass Center. www.elsasscenter.dk

Helene Elsass Center 2008. Helene Elsass Center. www.elsasscenter.dk 2008 Helene Elsass Center Helene Elsass Center EVIDENCE BASED STRATEGY Praksisforskning og Individuel træning Sidste nye viden In-house forskning KOMBINATION Overordnet viden om neuroscience AF VIDEN Viden

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Fysisk aktivitet, bevægelse og Indlæring

Fysisk aktivitet, bevægelse og Indlæring Fysisk aktivitet, bevægelse og Indlæring Hvilke sammenhænge er der mellem bevægelse og indlæring? - og hvordan får vi gødet hjernen bedst muligt? Jesper Lundbye-Jensen Lektor, PhD Institut for Idræt &

Læs mere