Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport"

Transkript

1 Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport

2 Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: fysisk aktivitet, psykiatri, implementering, evaluering Kategori: Evalueringsrapport Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, juli

3 Forord Denne evalueringsrapport samler erfaringerne fra aktiviteter på de 21 psykiatriske afdelinger, der i 2007 modtog støtte fra Sundhedsstyrelsen til at implementere fysisk aktivitet som en mere systematisk del af behandlingen og dagligdagen. Baggrunden var erfaringer, der var indhøstet fra Sundhedsstyrelsens modelprojekt om fremme af fysisk aktivitet for indlagte psykiatriske patienter i Evalueringen viser, at det for relativt små midler er muligt at integrere fysisk aktivitet i behandlingen af psykiatriske patienter på forskellige typer af psykiatriske afdelinger med gode resultater. Med udgangspunkt i psykiatriske patienters overhyppighed af sygdomme relateret til inaktiv livsstil, er der al mulig grund til at bruge deres kontakt med sundhedsvæsenet som en anledning til at styrke patienternes fysiske aktivitetsniveau. Evalueringen er foretaget af Center for Kvalitetsudvikling for Sundhedsstyrelsen, og med den har vi fået nogle værdifulde erfaringer om, at det kan lykkes at gøre både de psykiatriske patienter og personalet mere fysisk aktive, samt fået gode råd om, hvordan det kan gøres. Sammen med erfaringerne fra modelprojektet danner evalueringen baggrund for formuleringen af Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at fysisk aktivitet bør integreres som et systematisk tilbud i behandlingen af psykiatriske patienter, herunder indgå i patienternes behandlingsplaner. Nærværende evalueringsrapport henvender sig til ledere, planlæggere og medarbejdere i psykiatrien, der arbejder med tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen for psykiatriske patienter. Sundhedsstyrelsen håber, at evalueringsrapporten vil sætte fokus på fysisk aktivitet for psykiatriske patienter og inspirere psykiatriske afdelinger til at implementere den i hverdagen. Else Smith Centerchef 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Resumé 6 2 Indledning Metode og data interview og spørgeskema Evalueringsspørgsmål 10 3 Om de implementerende afdelinger Baggrundsdata om de deltagende afdelinger Erfaringer med fysisk aktivitet før projektet Status på implementeringen af fysisk aktivitet 12 4 Brugen af modelkonceptet Sundhedsstyrelsens materiale Organisering Ledelsens rolle Patient-, pårørende- og personaleinvolvering Patientinvolvering Pårørendeinvolvering Personaleinvolvering Brug af fysisk aktivitetskonsulent Interne og eksterne aktivitetskonsulenter Tilbudte aktiviteter 19 5 Resultater af implementeringsprojektet Udvikling i aktivitetsniveau hos patienter Implementering i behandlingsplaner og -konferencer Udvikling på afdelingerne i øvrigt Fysiske rammer Personalets dokumentation af og holdning til fysisk aktivitet Personalepolitik og fysisk aktivitetsniveau hos personale Patient- og personalerelationer Indflydelse på medicinering 25 6 Perspektiver for fysisk aktivitet i behandlingen Bidrag fra afdelingerne Relevans, omkostningseffektivitet og bæredygtighed Efterfølgende fastholdelse af fysisk aktivitet hos patienterne Behov for fremtidige understøttende tiltag Aktivitetskonsulenternes rolle, funktioner og betydning Bidrag fra aktivitetskonsulenterne Relevans, omkostningseffektivitet og bæredygtighed på afdelingen Behov for fremtidige understøttende tiltag Aktivitetskonsulenternes rolle, funktioner og betydning for implementeringen Erfaringer i forbindelse med uddannelse af og netværk for aktivitetskonsulenterne Eksterne aktørers rolle og betydning (SinusLiv) 30 4

5 6.3 Bidrag fra SinusLiv Relevans, omkostningseffektivitet og bæredygtighed Behov for fremtidige understøttende tiltag Erfaringer i forbindelse med uddannelse af og netværk for aktivitetskonsulenterne 31 7 Sammenfatning Empiriske resultater Forudsætninger Input Resultater Fastholdelse Anbefalinger Forudsætninger Input Resultater Fastholdelse 36 8 Bilagsmateriale Metode og data det kvantitative spørgeskema Spørgeskemakonstruktion Faglig følgegruppe og pilottest Gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen Resultater og datakvalitet Metode og data de kvalitative interview Konstruktion af interviewguider Faglig følgegruppe og pilottest Interviewenes gennemførelse Resultater og datakvalitet Data - afsnit Data - afsnit Data - afsnit Udvalgte besvarelser på spørgeskemaets åbne spørgsmål 52 5

6 1 Resumé For at fremme brugen af fysisk aktivitet i det psykiatriske sundhedsvæsen iværksatte Sundhedsstyrelsen i et modelprojekt på fire afdelinger i landet. De erfaringer, som blev gjort i modelprojektet, har dannet baggrund for iværksættelsen af et implementeringsprojekt på 21 psykiatriske afdelinger i hele landet. 1 Disse afdelinger skulle opfylde visse kriterier i forhold til deltagelsen i implementeringsprojektet: De skulle selv medfinansiere projektet med mindst kr.; den fysiske aktivitet skulle indarbejdes i patienternes behandlingsplaner; og afdelingerne skulle indvillige i at bidrage til evalueringen af projektet. I efteråret 2007 modtog afdelingerne på disse betingelser økonomisk medfinansiering på kr. fra Sundhedsstyrelsen til brug for eksempelvis opgradering af fysiske rammer og indkøb af udstyr med henblik på øget fysisk aktivitet. Derudover har afdelingerne haft mulighed for at få støtte til implementeringen af den fysiske aktivitet fra en fysisk aktivitetskonsulent uddannet af konsulentfirmaet SinusLiv. Nærværende evalueringsrapport baserer sig på en overvejende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev afviklet februar-marts I alt 65 udvalgte svarpersoner modtog spørgeskemaet med få undtagelser tre fra hver af de 21 afdelinger. Der kom valide svar fra 59 personer, svarende til en svarandel på 91 %. Der blev i alt gennemført otte telefoninterview i løbet af januar Interviewgruppen bestod af to medarbejdere, to afdelingssygeplejersker og tre aktivitetskonsulenter med erfaring fra syv forskellige afdelinger samt lederen af SinusLiv. Undersøgelsens vigtigste empiriske resultater er: Afdelingstype og tidligere erfaring med fysisk aktivitet i behandlingen synes ikke at spille væsentligt ind i forhold til resultaterne af implementeringsprojektet Nøglepersoner med forudgående interesse for fysisk aktivitet samt et afsæt i en tydelig ledelsesbeslutning og -opbakning er vigtige befordrende faktorer Omstruktureringer af organisatorisk eller personalemæssig karakter samt vigende ledelsesopbakning og selve tidsforbruget udpeges som de vigtigste barrierer for implementeringen af den fysiske aktivitet Knapt 40 % af afdelingerne 2 har udviklet videre på Sundhedsstyrelsens modelkoncept, der er udfoldet stor kreativitet med hensyn til at udvikle innovative aktiviteter, og erfaringerne tyder på, at dette er til gavn for de opnåede resultater 1 Erfaringerne er belyst i rapporten "Fysisk aktivitet i sygehusvæsenet modelindsats på psykiatriske afdelinger", Sundhedsstyrelsen, Rapporten kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 2 Alle procentangivelser henviser til spørgeskemabesvarelserne fra medarbejdere og ledere på afdelingerne. 6

7 67 % af respondenterne vurderer konceptet og det øvrige materiale som inspirerende, men 20 % savner viden om materialet Arbejdet med at arrangere de fysiske aktiviteter er typisk bredt fordelt på personalegrupperne, men det er i de fleste tilfælde en mindre kreds, som faktisk deltager i aktiviteterne sammen med patienterne Aktivitetskonsulenterne spiller generelt en betydende rolle som undervisere, vejledere, inspiratorer m.m. Der er tilfredshed med uddannelsen og konsulenternes kvalifikationer 30 spørgeskemasvarpersoner angiver, at deres afdeling er kommet langt med implementeringen, hvorimod 22 personer svarer, at man er i gang, men mangler en del. Fem respondenter svarer, at deres afdeling stort set ikke er kommet i gang 82 % vurderer, at patienternes fysiske aktivitetsniveau er øget; 100 % svarer, at den fysiske aktivitet i høj grad eller i nogen grad har gavnet patienterne (heraf svarer 61 % "i høj grad") 68 % vurderer, at den fysiske aktivitet har bidraget til at forbedre patienternes psykiske tilstand, mens 65 % svarer, at fysisk aktivitet har ført til en reduktion af afdelingens medicinforbrug i mindre, nogen eller høj grad I gennemsnit er fysisk aktivitet kun en del af ca. 40 % af patienternes behandlingsplaner, på trods af at dette var et krav i forbindelse med Sundhedsstyrelsens medfinansiering I en vis udstrækning synes internt ansatte aktivitetskonsulenter at spille en mere central rolle for implementeringen sammenlignet med afdelinger, der har trukket på timebetalte eksterne aktivitetskonsulenter 63 % svarer "i mindre grad" eller "slet ikke" til spørgsmålet om, i hvor høj grad de forventer, at patienterne vil fortsætte med fysisk aktivitet efter udskrivelsen (kun 4 % svarer "slet ikke") 67 % af respondenterne mener, at de investerede ressourcer i høj eller nogen grad har stået mål med udbyttet af projektet. Undersøgelsens fremadrettede anbefalinger er: Afdelingsledelsens stadige opbakning og prioritering af den fysiske aktivitet er helt central og bør afspejles for eksempel ved udarbejdelse af arbejdstidsplaner, så der er afsat tid og ressourcer til planlægning og gennemførelse af aktiviteter, såvel som til løbende evaluering og drøftelse af implementeringen Hele personalegruppen skal så vidt muligt involveres i implementeringen af den fysiske aktivitet til gavn for relationerne mellem patienterne og personalegruppen. Alternativt skal man udpege nøglepersoner blandt personalet, gerne nogle som på forhånd har interesse for fysisk aktivitet 7

8 Det anbefales fra første færd at etablere en fast, gerne tværfaglig aktivitetsgruppe, som arbejder med planlægning og udførelse af fysiske aktiviteter, og som suppleres løbende med tanke på personaleudskiftning Patienterne bør søges involveret i planlægning af aktiviteterne, da dette ofte øger deltagelse og engagement Hensynet til arbejdet med fysisk aktivitet bør integreres i afdelingens rekruttering og personalepolitik, eventuelt udviklet som et personalegode Det anbefales at have særligt fokus på at sikre lægegruppens engagement i at integrere den fysiske aktivitet i behandlingsplanerne Det anbefales, at man er opmærksom på at få mest mulig gavn af fysisk aktivitetskonsulenten som nøglefigur i forhold til kompetenceudvikling, engagementsskabelse og planlægning Der er en række fordele forbundet med at kunne trække på en internt ansat aktivitetskonsulent, og det anbefales, at nye afdelinger får uddannet deres egen konsulent Det anbefales, at konsulentuddannelsen i højere grad skal tage højde for virkeligheden på en psykiatrisk afdeling, og at netværket for aktivitetskonsulenter kommer til at spille en mere opsøgende rolle f.eks. via et nyhedsbrev, som orienterer på tværs af de deltagende afdelinger Afdelingerne efterspørger at Sundhedsstyrelsen er tydeligt på banen i forhold til sygehusejere og -ledelser med faglige udmeldinger vedrørende fysisk aktivitet i psykiatrien, herunder det nødvendige i at prioritere opgradering af fysiske rammer, uddannelse af personalet og netværk for aktivitetskonsulenter. 8

9 2 Indledning Sundhedsstyrelsen iværksatte i et modelprojekt på fire psykiatriske afdelinger for at fremme brugen af fysisk aktivitet i behandlingen. Erfaringerne fra dette projekt er belyst i en tværgående evalueringsrapport offentliggjort i november 2006, 3 og evalueringsresultaterne dannede siden afsæt for et sprednings- og implementeringsprojekt med start i I løbet af efteråret 2007 modtog 21 psykiatriske afdelinger 4 således økonomisk medfinansiering fra Sundhedsstyrelsen på kr. pr. afdeling. Udover denne økonomiske støtte til opgradering af fysiske rammer, indkøb af udstyr m.v. har afdelingerne haft mulighed for at benytte sig af aktivitetskonsulenter som støtte for implementeringen af modelkonceptet. Aktivitetskonsulenterne er uddannet af konsulentfirmaet SinusLiv som led i modelprojektet. Kravene til afdelingerne i forbindelse med projektet var for det første, at afdelingerne selv skulle bidrage til finansieringen af projektet med mindst et tilsvarende beløb af eget budget; for det andet at fysisk aktivitet skulle integreres i patienternes behandlingsplaner på afdelingerne; samt for det tredje at afdelingerne skulle deltage i evaluering af implementeringsprojektet, som afrapporteres med nærværende rapport. Evalueringens formål er at formidle erfaringer fra de 21 implementerende afdelinger. Evalueringen skal bidrage med viden om, hvordan konceptet fra modelprojektet, herunder især aktivitetskonsulenterne, har fungeret. Evalueringsrapporten belyser lederes, medarbejderes og aktivitetskonsulenters syn på muligheder og udfordringer i implementeringen af den fysiske aktivitet på psykiatriske afdelinger. På baggrund af resultaterne giver rapporten anbefalinger til andre psykiatriske afdelinger, der ønsker at indføre eller styrke fysisk aktivitet som led i behandlingen. 2.1 Metode og data interview og spørgeskema 5 I løbet af efteråret 2008 udarbejdede Center for Kvalitetsudvikling dataindsamlingsinstrumenter til henholdsvis spørgeskema- og interviewundersøgelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Der blev udarbejdet et spørgeskema med fokus på at få en belysning af lederes og personales oplevelse af implementeringsprojektet på tværs af de deltagende afdelinger. Samtidig blev der udarbejdet fire interviewguider til brug i forbindelse med kvalitative interview med ledere og personale fra afdelingerne, aktivitetskonsulenter og konsulentfirmaet SinusLiv. Dataindsamlingsinstrumenterne blev endeligt godkendt af Sundhedsstyrelsen medio december Se fodnote 1. 4 Enkelte af deltagerne betegnes formelt som afsnit, men af hensyn til læsevenligheden anvendes betegnelsen "afdeling" til at dække alle projektets 21 deltagere. 5 En mere udførlig metodebeskrivelse samt diskussion af datagrundlaget findes i bilag 8.1 og

10 Der blev i alt gennemført otte telefoninterview i løbet af januar Interviewgruppen bestod af to personaler, to afdelingssygeplejersker og tre aktivitetskonsulenter fra syv forskellige afdelinger samt lederen af SinusLiv. Interviewpersonerne blev udvalgt med hjælp fra SinusLiv med henblik på at få afdækket positive henholdsvis mindre positive erfaringer med implementeringen af fysisk aktivitet. Spørgeskemaundersøgelsen blev igangsat fra starten af februar 2009 og afsluttet ultimo marts Det elektroniske spørgeskema blev med enkelte undtagelser udsendt til tre repræsentanter fra hver af de 21 implementerende afdelinger, så i alt 65 svarpersoner modtog spørgeskemaet. De tre svarpersoner skulle repræsentere en i projektet meget involveret medarbejder, en mindre involveret medarbejder og en leder. Svarprocenten på spørgeskemaet blev 91 % (svarende til, at der kom valide besvarelser fra 59 af de 65 udvalgte svarpersoner), hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Bortfaldet skyldtes i de fleste tilfælde jobskifte eller langvarig ferie, men der var også to respondenter, som ikke fik svaret trods gentagne påmindelser. Fem ud af de 59 angav, at afdelingen enten slet ikke eller kun i meget beskedent omfang havde implementeret fysisk aktivitet i behandlingen, hvorfor disse svarpersoner blev dirigeret uden om hovedparten af spørgeskemaets evalueringsspørgsmål. 6 Derudover var der to pilottestere, som ikke indgår i det statistiske datamateriale af hensyn til validiteten, fordi de svarede på en foreløbig version af spørgeskema. På variabelniveau er der derfor i praksis 52 svar på de fleste spørgsmål. Svarmønstrene fremgår af bilag 8.3, 8.4 og 8.5. De to pilottesteres kommentarer i de åbne svarkategorier er dog taget i betragtning på linje med de øvrige respondenters. Udvalgte svar på de åbne spørgeskemaspørgsmål fremgår af bilag 8.6. Dataindsamlingsinstrumenterne gennemgik validering via inddragelse af Sundhedsstyrelsen samt en faglig følgegruppe ligesom der gennemførtes pilottest på udvalgte afdelinger. Samlet vurderes datasættet at have en tilfredsstillende grad af gyldighed og pålidelighed i afspejlingen af de faktiske erfaringer på projektafdelingerne. 2.2 Evalueringsspørgsmål I forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskema og interviewguider er der taget udgangspunkt i nedenstående evalueringsspørgsmål: 1. Hvad karakteriserer de implementerende afdelinger? Afdelingstype Patientsammensætning og -gennemstrømning Personalesammensætning 6 På de tre afsnit, hvor en eller flere svarpersoner svarede, at implementeringen var forsinket, var de primære angivne årsager organisatoriske ændringer og/eller stor personaleudskiftning. 10

11 Tidligere erfaring med fysisk aktivitet i behandlingen 2. I hvilken grad efterfølges modelkonceptet? Vurdering og brug af Sundhedsstyrelsens materiale Beskrivelse af tiltag og organisering sammenholdt med modelkonceptet bl.a.: i. Organisering og ledelse ii. Patient-, pårørende- og personaleinvolvering iii. Brug af fysisk aktivitetskonsulent iv. Tilbudte aktiviteter Beskrivelse af afvigelser og nye tiltag i forhold til konceptet 3. Hvilke resultater kan konstateres på afdelingerne? Udvikling i fysisk aktivitetsniveau hos patienter Omfang af implementering i behandlingsplaner og -konferencer Udvikling på afdelingerne i øvrigt: i. Fysiske rammer ii. Personalets dokumentation af og holdninger til fysisk aktivitet i behandlingen iii. Fysisk aktivitetsniveau hos personale iv. Patient- og personalerelationer v. Personalepolitik 4. Hvordan vurderer henholdsvis afdelingerne, aktivitetskonsulenterne og SinusLiv udfordringer og muligheder i implementeringen? Relevans, omkostningseffektivitet og bæredygtighed på selve afdelingen Efterfølgende fastholdelse af fysisk aktivitet hos patienterne Behov for fremtidige understøttende tiltag Aktivitetskonsulenternes rolle, funktioner og betydning for implementeringen Erfaringer i forbindelse med uddannelse af og netværk for aktivitetskonsulenterne Eksterne aktørers rolle og betydning 11

12 3 Om de implementerende afdelinger Oplysningerne om de implementerende afdelingers karakteristika blev indhentet telefonisk og pr. mail i sommeren 2008 af Center for Kvalitetsudvikling. 3.1 Baggrundsdata om de deltagende afdelinger De 21 afdelinger repræsenterer et bredt udsnit af psykiatriske afdelingstyper. Der er retspsykiatriske afdelinger, lukkede afdelinger, åbne afdelinger, akutafdelinger, børne- og ungdomsafdelinger m.m. Det betyder også en forskelligartet patientgruppe med såvel alment psykiatriske som retspsykiatriske patienter. Afdelingernes størrelse og patientgennemstrømning varierer meget fra en afdeling med 34 patienter (unikke cpr-numre) nyindlagt på et år med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 276 dage til en afdeling med 520 patienter indlagt på et år med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 6 dage. Projektet har deltagelse af 14 åbne og 7 lukkede afdelinger (heraf to retspsykiatriske afdelinger). På alle afdelinger er der ansat sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Derudover har mange afdelinger fast tilknyttet læger, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter. Enkelte afdelinger har også tilknyttet psykologer og socialpædagoger. 3.2 Erfaringer med fysisk aktivitet før projektet Stort set alle afdelinger har erfaringer med fysisk aktivitet også før dette implementeringsprojekt. Før projektet var det hovedsageligt fysio- og ergoterapeuterne, der stod for den fysiske aktivitet med patienterne. Den fysiske aktivitet var således mange steder ikke en systematisk eller integreret del af hverdagen på afdelingerne. 3.3 Status på implementeringen af fysisk aktivitet De implementerende afdelinger har forskellige oplevelser af, hvad status er med hensyn til implementeringen af fysisk aktivitet. 53 % af spørgeskemarespondenterne angiver, at implementeringen af fysisk aktivitet er godt i gang på deres afdeling. 38 % vurderer mere forbeholdent, at implementeringen af fysisk aktivitet er igangsat, men at projektet ikke er så langt endnu. De resterende 9 % af respondenterne vurderer, at projektet slet ikke eller kun i meget beskedent omfang er i gang på afdelingen. Et interessant fund i forbindelse med afdelingernes vurderinger af projektets status er, at der ikke altid er enighed svarpersonerne imellem, om hvor langt projektet er nået på deres afdeling. Dette er tilfældet på to af de 21 afdelinger. 7 7 Se evt. de metodiske kommentarer til spørgeskemabesvarelserne i bilag

13 4 Brugen af modelkonceptet Det generelle billede, der tegner sig af afdelingernes brug af modelkonceptet, kan indfanges i et udsagn fra en fysisk aktivitetskonsulent: "..mit fokus har været på, hvordan jeg kan få så meget som muligt ud af det i forhold til de præmisser, jeg har og så er jeg nok lidt mere utro mod konceptet " Dette bekræftes af 38 % af svarpersonerne, som siger, at modelkonceptet er ændret som tilpasning til deres afdeling. Der er 16 %, som angiver, at modelkonceptet ikke er ændret på deres afdeling. Dog er der noget, der tyder på, at der er stor usikkerhed omkring modelkonceptets indhold, da næsten halvdelen af svarpersonerne svarer, at de ikke ved, om konceptet er ændret som tilpasning til deres afdeling. Én årsag til dette svarmønster er formentlig, at en del af respondenterne har svaret "forsigtigt", i og med at alle detaljer i modelkonceptet næppe er paratviden mange måneder efter igangsætningen af de lokale implementeringsprojekter. Men resultatet kan også give anledning til en overvejelse om, hvorvidt modelkonceptet og det øvrige inspirationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen er blevet formidlet tilstrækkelig effektivt og fængende (jf. afsnit 4.1 nedenfor). 4.1 Sundhedsstyrelsens materiale Overordnet vurderes Sundhedsstyrelsens materiale positivt. 67 % mener, at materialet er inspirerende og motiverende, og 60 % angiver, at materialet er let læseligt. 8 Nogle efterlyser dog, at materialet kunne favne lidt bredere i forhold til psykiatriens vidt forskellige patientgrupper. Det nævnes endvidere, at der mangler inspirationsmateriale til opvarmnings- og udstrækningsøvelser og -aktiviteter. Samtidig efterspørges flere forslag til øvelser, der kan foretages indendørs på et lille areal. Tendensen i de kvalitative interview peger i retning af, at det især er aktivitetskonsulenterne, der har læst og brugt materialet som inspiration til aktiviteter med patienterne og undervisning af personalet. Nogle af aktivitetskonsulenterne har videregivet materialet til ledere og personale på afdelingerne, men det er uklart, hvor meget materialet er blevet anvendt. Denne tvivl bekræftes af, at 20 % af spørgeskemarespondenterne angiver, at de ikke kender til Sundhedsstyrelsens materiale, mens 16 % svarer, at de ikke har brugt materialet, selv om de kender det. 9 Sundhedsstyrelsens materiale har ifølge interviewpersonerne været anvendt forskelligt. På nogle afdelinger har man brugt materialet som kilde til basisviden om den fysiske aktivitet, og til også at få et nærmere kendskab til hvilke forventninger Sundhedsstyrelsen havde til projektet. Andre afdelinger har især brugt aktivitetskataloget som inspirationskilde. Andre igen har brugt materialets tal og statistikker som evidens, når patienter og personale har skullet overbevises om effekten af den fysiske aktivitet på psykiatriske patienter. 8 Se bilag 8.3, afsnit Se bilag 8.3, afsnit 4.7. Det bekræftes således, at det ikke er lykkedes at nå alle relevante personer i målgruppen for modelkoncept, inspirationsmateriale m.m. 13

14 4.2 Organisering Implementeringen af den fysiske aktivitet er ifølge spørgeskemabesvarelserne hovedsageligt forankret hos enten udvalgte nøglepersoner, fysioterapeuten m.fl. eller hos hele personalet generelt. Som det også kan ses af figur 4.a har afdelingsledelsen, den fysiske aktivitetskonsulent og aktivitetsgrupperne i mindre grad stået for implementeringen af projektet på afdelingerne. Figur 4.a: Personalemæssig forankring Note: 52 valide besvarelser. Der kunne vælges mere end én svarmulighed. I Sundhedsstyrelsens modelprojekt fra 2006 anbefales det, at der nedsættes fysisk aktivitetsgrupper, og denne anbefaling følger næsten alle afdelinger, idet de har nedsat aktivitetsgrupper omkring organiseringen og igangsættelsen af den fysiske aktivitet. Afdelingerne har nedsat og formet disse aktivitetsgrupper på forskellig vis. Nogle steder består de af en enkelt eller to nøglepersoner fra afdelingernes personalegruppe, mens grupperne andre steder er større og omfatter flere forskellige faggrupper blandt personalet. Andre steder igen har man bevidst fravalgt at udpege nøglepersoner eller aktivitetsgrupper med det formål at få hele personalegruppen til at involvere sig i og tage ansvar for den fysiske aktivitet. Det erkendes dog, at denne metode kan være sårbar, i og med det på denne måde kun er aktivitetskonsulenten, der fungerer som tovholder, og hvis vedkommende eventuelt bliver syg eller rejser, så kan videreførelsen af den fysiske aktivitet på afdelingen blive vanskeliggjort. Selv om der nedsættes en aktivitetsgruppe med flere personer og fagligheder, kan der opstå vanskeligheder i organiseringen alligevel, fordi der er stor udskiftning i personalet på afdelingerne og dermed også i aktivitetsgrupperne. En aktivitetskonsulent har oplevet, at der imellem to møder med nøglepersoner var sket så stor en udskiftning, at kun en enkelt nøgleperson var genganger, og det skaber en række praktiske problemer, fx i forhold til at de nye nøglepersoner mangler undervisning og ikke kender til konceptet. Dette indebærer en risiko for, at hele processen går i stå, fordi nøglepersonerne ikke er klar over deres opgaver. 14

15 De fleste erfaringer tyder på, at det er vigtigt for gennemførelsen af de fysiske aktiviteter, at der er flere forskellige personer på afdelingen, der er særligt opmærksomme og husker det resterende personale på den fysiske aktivitet. Så det anbefales generelt, at der nedsættes en aktivitetsgruppe fra første færd, og at denne aktivitetsgruppe så vidt muligt indeholder forskellige faggrupper blandt personalet. Derudover omtaler mange også, at det er en fordel, hvis aktivitetsgruppens medlemmer på forhånd har en interesse for fysisk aktivitet, da det ellers kan være vanskeligt at opretholde engagementet på længere sigt. En sidste anbefaling er, at man sørger for, at der sker en vis løbende supplering af aktivitetsgruppen med henblik på at tage højde for barsel, jobskifte osv. "Det er af stor betydning, at man har nogle tovholdere, der ligesom er på hele tiden, og som skaber nogle rammer for det." En medarbejder 4.3 Ledelsens rolle De fleste steder har det været således, at afdelingsledelsen har engageret sig i projektet og sørget for, at de ydre rammer for den fysiske aktivitet har været i orden, men ellers har overladt meget til aktivitetskonsulenterne, nøglepersonerne og aktivitetsgrupperne. Den øvrige sygehusledelse har generelt ikke været involveret i organiseringen af den fysiske aktivitet. En afdelingsleder mener selv, at hendes rolle er at bakke op omkring processen, at formidle projektet, at motivere personale og patienter og at deltage aktivt i processen altså at være rollemodel. Eller udtrykt på en anden måde af en medarbejder: "Er ledelsen med, så smitter det gerne af på alle medarbejderne" En medarbejder Denne indholdsudfyldelse af ledelsens rolle stemmer godt overens med flere medarbejderes opfattelse af, at ledelsens opbakning og engagement er helt afgørende for, om implementeringen af den fysiske aktivitet lykkes. Ledelsen skal anerkende processen og nøglepersonernes arbejdsindsats, og derefter tage ansvaret for, at der bliver reflekteret over, om processen kan gøres anderledes og bedre. I figur 4.b ses det således, at 86 % af spørgeskemarespondenterne mener, at opbakningen fra afdelingsledelsen har en stor eller en vis betydning for implementeringen af projektet. 15

16 Figur 4.b: Betydningen af ledelsesopbakning Note: 50 valide besvarelser. Især blandt de internt ansatte aktivitetskonsulenter er der et ønske om en mere tydelig ledelse og opprioritering af den fysiske aktivitet fra ledelsens side. Der har været en oplevelse af, at aktivitetskonsulenterne nok har fået tilladelse fra ledelsen til at tage sig tid til projektet, men at dette i realiteten har været uladsiggørligt, fordi andre opgaver har været mere presserende. Derfor er der et ønske om, at ledelsen fra starten af processen helt konkret er med til at afsætte tid, hvor aktivitetskonsulenten helt kan hellige sig implementering og opprioritering af fysisk aktivitet på afdelingen. 4.4 Patient-, pårørende- og personaleinvolvering Patientinvolvering Patienterne forsøges på flere afdelinger involveret og engageret i den fysiske aktivitet allerede ved indlæggelsessamtalen. Der findes forskellige modeller for dette. På næsten halvdelen af afdelingerne er det % af alle patienter, der informeres om afdelingens brug af fysisk aktivitet ved indlæggelsen. 10 På en afdeling spørges patienterne til deres forhold til fysisk aktivitet, herunder hvordan de vurderer deres egen kondition, hvordan patienten kan lide at motionere, samt hvilke aktiviteter patienten gerne vil prøve eller have mere af. På en anden afdeling findes ugeplanen for de fysiske aktiviteter frem ved indlæggelsessamtalen for at anspore patienten til at deltage i forskellige aktiviteter. 10 Se bilag 8.3, afsnit

17 Nogle steder holder man faste morgenmøder med patienterne, hvor man sørger for, at alle patienter, som er i stand til det, deltager i aktiviteter i løbet af dagen. På den måde er patienterne med til at planlægge, hvilke aktiviteter de vil deltage i, hvorved patienterne får større indflydelse på deres egen hverdag Pårørendeinvolvering I samarbejdet med de pårørende er der med få undtagelser ikke særligt fokus på den fysiske aktivitet. Flere steder informeres de pårørende dog om afdelingens brug af fysisk aktivitet ved indlæggelsen. Pårørende deltager ikke i aktiviteter på afdelingen, men hvis personalet anbefaler, at ugeskemaet om den fysiske aktivitet følges ved hjemmebesøg, så er det vurderingen, at det respekteres af de pårørende. 80 % af svarpersonerne angiver, at afdelingen ikke er kommet så langt i inddragelsen af de pårørende endnu. 11 I interviewene nævner flere svarpersoner dog, at det er et ønske for fremtiden at inddrage de pårørende mere Personaleinvolvering På de fleste afdelinger er arbejdet med at etablere rammerne for de fysiske aktiviteter uddelegeret, så hele personalegruppen ifølge spørgeskemarespondenterne tager del i dette. Hele personalegruppen informerer og motiverer til deltagelse i den fysiske aktivitet, men det er typisk kun en del af eller nogle få fra personalet, der følger patienterne til, eller selv deltager i de fysiske aktiviteter sammen med patienterne. 12 På mange afdelinger er det dog praksis, at der altid er personale, der deltager i aktiviteter sammen med patienterne, men tilsyneladende er det ofte det samme personale, der deltager. Fra et ledelsesmæssigt synspunkt vurderes det vigtigt, at man tør spørge sit personale om deres holdninger til den fysiske aktivitet, og at personalet løbende inddrages i refleksioner omkring projektet. Alt personale skal så vidt muligt involveres i projektet for at sætte den fysiske aktivitet på dagsordenen for hele personalegruppen. Dette skal balanceres med de personalemæssige ressourcer, der kan bruges på processen. I høj grad handler det dog om at gøre noget andet (jf. udvikling af nye ugeskemaer) snarere end at gøre noget mere. 4.5 Brug af fysisk aktivitetskonsulent Aktivitetskonsulenterne har på de fleste afdelinger udfyldt flere forskellige roller. Undervisning af ledelse og personale på afdelingerne er en helt central del af aktivitetskonsulenternes arbejde, og dette bekræftes af, at 71 % af spørgeskemarespondenterne angiver, at undervisningen er en af de ting, som aktivitetskonsulenten konkret har hjulpet med (figur 4.c efterfølgende). På de fleste afdelinger har aktivitetskonsulenten afholdt en eller to temadage umiddelbart efter implementerings- 11 Se bilag 8.3, afsnit Se bilag 8.3, afsnit

18 processens begyndelse. Men på flere afdelinger underviser aktivitetskonsulenten løbende nyansatte medarbejdere, så alle ansatte på afdelingen er opmærksomme på og har en vis viden om vigtigheden af den fysiske aktivitet. Denne anbefalelsesværdige praksis kan dog formentlig primært opretholdes på afdelinger, hvor der er tale om en internt ansat aktivitetskonsulent (se afsnit nedenfor). Figur 4.c: Aktivitetskonsulentens rolle Note: 52 valide besvarelser. Der kunne vælges mere end én svarmulighed. Aktivitetskonsulenten har, udover at stå for undervisningen, også fungeret som inspirationskilde, angiver 52 % af respondenterne. Derudover har aktivitetskonsulenten været brugt til at have overblik over og huske på den fysiske aktivitet i dagligdagen. Det vurderes således at være afgørende for fastholdelsen af processen, at der er en person, der holder gejsten oppe og sikrer, at den fysiske aktivitet ikke glemmes i en travl dagligdag. Aktivitetskonsulenternes viden har også været brugt til at hjælpe afdelingens personale med indkøb og brug af redskaber. I forhold til de konkrete fysiske aktiviteter er det gennemgående, at aktivitetskonsulenterne både har inspireret til aktiviteter og hjulpet med at afvikle dem, og i mange tilfælde deltager aktivitetskonsulenten også selv i den fysiske aktivitet. Aktivitetskonsulenten skal ved implementeringsprocessens begyndelse gøre det klart for ledelsen, hvilke forventninger og ønsker vedkommende har til eget tidsforbrug, personaleinvolvering, mødeaktivitet o.l. På den måde kan forventningerne til processen afstemmes, og der kan langtidsplanlægges forskellige aktiviteter, møder og tidsforbrug Interne og eksterne aktivitetskonsulenter Blandt de 21 deltagende afdelinger havde ti en internt ansat konsulent, mens de resterende elleve var eksternt tilknyttede. Data viser visse forskelle i forhold til, hvilken rolle de to typer af aktivitetskonsulenter har spillet på afdelingen. F.eks. peger 67 % af respondenterne med intern konsulent på, at aktivitetskonsulenten har fun- 18

19 geret som inspirationskilde undervejs. Den tilsvarende andel for svarpersoner med ekstern konsulent er 36 %. Også i forhold til fastholdelse af ledelsesopbakning (22 % mod 4 %) og hjælp til tekniske problemer (30 % mod 16 %) har de interne konsulenter spillet en større rolle sammenlignet med de eksterne konsulenter. Billedet af, hvad det betyder at have en intern konsulent, er i øvrigt flertydigt: 11 % af de svarpersoner, hvis afdelinger har samarbejdet med en intern konsulent angiver f.eks. manglende sparring med aktivitetskonsulenten som en væsentlig barriere i implementeringen, mens den tilsvarende andel for afdelinger med ekstern konsulent er næsten identiske 12 %. Til gengæld svarer 27 % af respondenterne med intern konsulent, at vedkommende har været "uundværlig" i processen, mod 4 % blandt respondenter med en ekstern konsulent. 48 % af respondenterne med ekstern konsulent svarer dog, at konsulenten har haft "stor betydning" (mod 27 % i den anden gruppe). Samlet tyder data ikke på, at de eksterne konsulenter fungerer dårligt, men der synes at være belæg for at sige, at der på en række områder er fordele forbundet med at have en internt ansat aktivitetskonsulent, dvs. en konsulent rekrutteret og uddannet blandt eget personale. 4.6 Tilbudte aktiviteter Morgengymnastik er en af de mest almindelige aktiviteter på afdelingerne, og morgen- og aftengåture er også faste rutiner på mange afdelinger. Derudover har man flere steder også tilbud om forskellige motionsgrupper med forskelligt fokus eksempelvis en træningsgruppe med individuelle træningsprogrammer til patienterne. Afdelingerne har vidt forskellige rammer for den fysiske udfoldelse, og derfor er der også stor forskel på, hvilke aktiviteter der kan tilbydes. Dog har de fleste afdelinger enten et motionsrum eller kan benytte sig af fysioterapiens faciliteter. Her findes typisk romaskiner, løbebånd og motionscykler samt styrketræningsmaskiner, som patienterne kan benytte sig af. Flere steder findes der en hal eller lignende, så der kan spilles fodbold, badminton og volleyball. Også fysioterapiens bassin er der nogle steder mulighed for at bruge, så afdelingen kan tilbyde patienterne svømmetræning. Gåture er en meget udbredt udendørs aktivitet; det kan være gåture i naturen eller i byen, og enkelte afdelinger tilbyder også stavgang og powerwalking. Nogle har desuden valgt at opsætte basketballkurve på afdelingernes udendørsarealer. På de fleste afdelinger er der tilbud om fysiske aktiviteter hver dag, og mange steder er der dagligt faste rutiner med eksempelvis gymnastik eller gåtur. Derudover vælger enkelte afdelinger at afsætte en fast ugentlig dag til den fysiske aktivitet, hvor der laves mange forskellige aktiviteter og lege. 19

20 Grønland rundt: Kreative tiltag på afdelingerne Der er mange kreative tilgange til den fysiske aktivitet, og derfor findes også mange forskellige bud på aktiviteter. Nogle afdelinger har tilbudt deres patienter udadvendte aktiviteter, som fx ridning og en tur i kurbad, hvorved patienter og personale får nogle særlige oplevelser sammen. Også indkøb af en Nintendo Wii har været benyttet flere steder. En afdeling har i en periode lavet et cykelprojekt, hvor de skulle cykle Grønland rundt. Så stod motionscyklen i dagligstuen, der blev hængt et kort op over Grønland, og patienterne fik cykeltrøjer på. Det blev en stor succes, fordi alle syntes, at det var et sjovt projekt. En anden afdeling har hængt en sandsæk til boksetræning op, mens aktivitetskonsulenten har lavet et instruktionsmateriale til træningen, ligesom der er udarbejdet et registreringsskema til opsamling af oplevelserne med træningen. To afdelinger har gennemført idrætsdage, hvor flere afdelinger deltog. Derudover deltog også det tværfaglige personale, læger, psykologer og socialrådgivere. Det var en stor succes, og skellet mellem patient og behandler blev udvisket for en dag. Derfor har begge afdelinger planer om, at disse idrætsdage også fremover skal være en del af afdelingens aktiviteter. 20

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere