for Frederiksberg Idræts-Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Frederiksberg Idræts-Union"

Transkript

1 Love for Frederiksberg Idræts-Union Vedtaget 16. april

2 Indholdsfortegnelse 1 I Navn og hjemsted side 3 2 II. Formål side 3 III. Medlemmer side 3 3 Optagelsesbetingelser side 3 4 Ansøgning om optagelse side 4 5 Medlemmernes pligter side 4 6 Udmeldelse side 4 7 Udelukkelse side 4 8 IV. FIUs struktur side 5 V. Repræsentantskabet side 5 9 Repræsentantskabet side 5 10 Ordinært repræsentantskabsmøde side 5 11 Dagsorden side 6 Valgperioder side 6 Forslag side 6 12 Repræsentantskabets ledelse side 7 Skriftlig afstemning side 7 Referat side 7 13 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde side 7 VI. Bestyrelsen side 7 14 Bestyrelsens sammensætning side 7 15 Bestyrelsens kompetence side 8 16 Bestyrelsens møder side 8 Forfald side 8 Fratrædelse side 8 Honorar side 8 17 VII. Økonomiudvalget side 9 18 VIII. Idrætsudvalget side 9 19 IX. De idrætsfaglige udvalg side 9 20 X. Brugergrupperne side 9 21 XI. Regnskab og revision side XII. Voldgift side XIII. Direktøren side 11 XIV. Særlige bestemmelser side Tegning og hæftelse side 11 Fuldmagt side Frederiksberg Kommune side Udvalgsmedlemmer side Æresmedlemmer m.m. side XV. Lovændringer side XVI. Opløsning side XVII. Ikrafttrædelse side 13 2

3 Love for Frederiksberg Idræts-Union I. Navn og hjemsted Unionens navn er Frederiksberg Idræts-Union (FIU). 1.2 FIU er stiftet 1. marts FIUs hjemsted er Frederiksberg Kommune. II. Formål 2 FIUs formål er: at fremme udøvelsen af idræt i Frederiksberg Kommune at skabe bedst mulige vilkår for idrætsforeningerne på Frederiksberg at skabe gode forhold mellem idrætsforeningerne på Frederiksberg at varetage de frederiksbergske idrætsforeningernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, herunder specielt i forhold til Frederiksberg Kommune at forestå fordelingen af de faciliteter, der står til rådighed for FIU at administrere de faciliteter, som FIU ejer, og de faciliteter, hvis administration er overladt til FIU III. Medlemmer Optagelsesbetingelser Som medlem kan optages enhver åben idrætsforening, der er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 3.2 Ved åben forstås en idrætsforening, der optager enhver, som ønsker at udøve den eller de idrætsgrene, som foreningen har på sit program. 3.3 Ved hjemmehørende forstås, at det af foreningens vedtægter skal fremgå, at foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. FIU kan kræve, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening af Frederiksberg Kommune. 3.4 Foreningen skal, som udgangspunkt, være medlem af en lokalunion og et specialforbund under Danmark Idræts-Forbund eller medlem af en af idrættens andre hovedorganisationer og dermed være underkastet disse organisationers love. 3.5 Foreningen skal sandsynliggøre, at dens idrætslige aktivitet har et rimeligt indhold og omfang, og at der i øvrigt ikke er væsentlige forhold, der taler mod foreningens medlemskab af FIU. 3

4 Ansøgning om optagelse Ansøgning om medlemskab fremsendes, med de nødvendige oplysninger, til FIUs administration, jf Såfremt en ansøgning om medlemskab bliver afslået af bestyrelsen, er den ansøgende forening berettiget til at forelægge ansøgningen på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabets afgørelse, der træffes ved almindelig stemmeflertal, er endelig. Ved afslag vil en ny ansøgning fra den pågældende forening tidligst kunne fremsendes til behandling i bestyrelsen et år efter datoen for repræsentantskabets afslag. 4.3 Optagelse i FIU har omgående virkning. Medlemmernes pligter 5 FIUs foreninger er forpligtet til: at overholde FIUs love, regulativer samt de bestemmelser, som repræsentantskabet eller bestyrelsen finder nødvendige eller hensigtsmæssige at betale det af repræsentantskabet fastsatte årlige kontingent For at sikre den bedst mulige kommunikation skal foreningen holde FIU opdateret med relevante oplysninger om foreningens formand og kontaktpersoner. Udmeldelse 6 Udmeldelse skal ske skriftligt til FIU og har virkning fra den førstkommende 1. januar. Udelukkelse Når særlige forhold giver anledning dertil, eller en forening ikke længere opfylder betingelserne i 3 og 5, kan bestyrelsen udelukke en forening fra medlemskab af FIU. 7.2 Bestyrelsens beslutning skal træffes på et møde, hvor foreningens formand skriftligt er indkaldt med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal det udtrykkelig fremgå, at der på mødet vil blive taget stilling til foreningens udelukkelse. På mødet skal foreningens formand og dennes eventuelle bisidder have lejlighed til at fremføre deres forsvar. 7.3 Til en gyldig beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for udelukkelsen. Dog kan bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal træffe beslutning om udelukkelse på grund af kontingentrestance, jf Den udelukkede forening kan, undtagen hvor der er tale om udelukkelse p. g. a. kontingentrestance, kræve spørgsmålet prøvet på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor foreningens formand og dennes eventuelle bisidder skal have lejlighed til at redegøre for sagen. 4

5 7.5 For at godkende bestyrelsens beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, kan dette fremsættes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, uanset antallet af fremmødte. 7.6 Bestyrelsen træffer i forbindelse med udelukkelsen samtidig beslutning om, fra hvilket tidspunkt udelukkelsen skal have virkning. En forening, der er udelukket, kan kun genoptages efter bestyrelsens beslutning herom. IV. FIUs struktur 8 FIUs organer er: a) Repræsentantskabet, jf b) Bestyrelsen, jf c) Økonomiudvalget, jf. 17. d) Idrætsudvalget, jf. 18. e) De idrætsfaglige udvalg, jf. 19. f) Brugergrupperne, jf. 20. g) Revisionen, jf h) FIUs Voldgiftsret, jf. 24. V. Repræsentantskabet Repræsentantskabet er FIUs højeste myndighed, og dets afgørelser er endelige. 9.2 Repræsentantskabet sammensættes således: a) Bestyrelsens medlemmer og suppleant, jf. 14. b) Økonomiudvalgets medlemmer, jf. 17. c) Idrætsudvalgets medlemmer, jf. 18. d) Formanden for hvert af de idrætsfaglige udvalg, jf. 19. e) Formanden for hver af de nedsatte brugergrupper, jf. 20. f) To repræsentanter fra hver af de foreninger, der er medlem af FIU. g) To medlemmer udpeget af og blandt Frederiksberg Kommunalbestyrelse. h) FIUs æresmedlemmer, jf Foreningernes valg af egne repræsentanter, jf. stk. 2. litra f), sker i overensstemmelse med de pågældende foreningers egne vedtægter. 9.4 Bestemmelserne i stk. 2, litra g), kan ikke ændres eller udgå uden godkendelse af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Ordinært repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes på Frederiksberg inden udgangen af marts FIUs formand indkalder repræsentantskabet. 5

6 Indkaldelsen skal ske skriftligt (fysisk og/eller elektronisk) med mindst 14 dages varsel Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab. Yderligere eksemplarer af indkaldelsens bilag kan rekvireres i FIUs administration Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 1/3 af dets medlemmer er til stede, undtaget er de i 7, 30 og 31 anførte tilfælde (udelukkelse, lovændringer og opløsning) Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra Frederiksberg Kommune samt andre gæster til at overvære repræsentantskabsmødet med taleret. Dagsorden På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende: 1) Valg af dirigent. 2) FIUs formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbne år. 3) Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU. 4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5) Indkomne forslag 6) Valg af FIUs formand (lige år) 7) Valg af formand for økonomiudvalget (lige år) 8) Valg af formand for idrætsudvalget (ulige år) 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer a) valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år) b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) c) valg af 1 suppleant (hvert år) 10) Valg af medlemmer til økonomiudvalget a) valg af 1 medlem (lige år) b) valg af 1 medlem (ulige år) 11) Valg af medlemmer til idrætsudvalget a) valg af 2 medlemmer (lige år) b) valg af 1 medlem (ulige år) 12) Valg af revisorer a) valg af 2 revisorer b) valg af 1 suppleant c) valg af statsautoriseret eller registreret revisor 13) Eventuelt Valgperioder 11.2 Valg af revisorer og suppleanter sker for et år. Alle andre valg sker for to år. Forslag 11.3 Medlemmer af repræsentantskabet kan fremsætte forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag skal være FIU i hænde senest d. 31. januar. 6

7 Repræsentantskabets ledelse Repræsentantskabsmøderne ledes af en dirigent, valgt med almindelig stemmeflertal Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver udelukkelse af medlemmer ( 7), lovændringer ( 30) og beslutning om unionens opløsning ( 31) kvalificeret flertal. Skriftlig afstemning 12.4 Skriftlig afstemning kan forlanges af mindst tre repræsentanter. Ved personvalg dog såfremt een repræsentant forlanger det. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning, forestået af dirigenten Intet medlem af repræsentantskabet kan afgive mere end en stemme og dette kun ved sin personlige tilstedeværelse. Referat 12.6 Der udfærdiges et referat, der godkendes og underskrives af dirigenten. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af FIUs foreninger skriftligt anmoder om det Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for det ordinære repræsentantskabsmøde. VI. Bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af seks medlemmer, valgt af repræsentantskabet: a) FIUs formand b) Formanden for økonomiudvalget, jf. 17. c) Formanden for idrætsudvalget, jf. 18. d) Tre medlemmer 14.2 Der vælges en suppleant Bestyrelsen kan modtage genvalg. 7

8 Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen har ansvaret for FIUs daglige ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden Hvor ikke andet fremgår af lovene, træffer bestyrelsen afgørelse i alle sager Bestyrelsen kan forlange alle afgørelser truffet af de i 8, litra c) f), nævnte udvalg og brugergrupper forelagt til gennemgang og eventuel efterprøvelse, ligesom foreninger kan anke enhver afgørelse truffet af FIUs øvrige organer til behandling i bestyrelsen. Beslutter bestyrelsen at indkalde en afgørelse til fornyet behandling, kan bestyrelsen samtidig beslutte, at bestyrelsens behandling har opsættende virkning Bestyrelsen kan henvise konkrete sager til behandling i FIUs udvalg eller grupper, ligesom bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til behandling af konkrete sager Bestyrelsen kan delegere sin kompetence til FIUs udvalg, grupper eller administration. Bestyrelsens møder Bestyrelsens møder indkaldes og ledes af FIUs formand og afholdes så ofte, som denne finder det nødvendigt. Dog skal møder afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder om dette. Indkaldelse skal ske med mindst syv dages varsel Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede Hvis der efter et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt møde med samme dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Forfald 16.4 I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer formandens pligter og rettigheder. Fratrædelse 16.5 Fratræder FIUs formand, formanden for økonomiudvalget eller formanden for idrætsudvalget inden udløbet af vedkommendes funktionstid, jf. 11, stk. 1, skal bestyrelsen af sin midte konstituere en stedfortræder, der virker, indtil en efterfølger er blevet valgt ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Ved konstitueringen indtræder suppleanten i bestyrelsen. Honorar 16.6 Bestyrelsen kan vedtage at yde FIUs formand et honorar Ud over at yde FIUs formand et honorar, jf. stk. 6, kan bestyrelsen også vedtage at yde hvert af sine øvrige medlemmer et honorar, såfremt en eller flere af disse medlemmer yder en indsats af særlig omfattende karakter Udbetalte beløb skal fremgå af regnskabet. 8

9 VII. Økonomiudvalget Økonomiudvalget, (jf. 8, litra c)), består af en formand, et af bestyrelsen i ulige år valgt medlem samt to medlemmer valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde Udvalget fører tilsyn med FIUs økonomi og regnskaber, herunder udfærdigelsen af årsregnskaber og budgetter, ligesom udvalget skal sikre, at der gennemføres nødvendig kontrol Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for økonomiudvalget. VIII. Idrætsudvalget Idrætsudvalget, jf. 8, litra d), består af en formand og tre medlemmer valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde Udvalget fastsætter bestemmelser for og fører tilsyn med anvendelsen af de faciliteter som FIU ejer eller administrerer Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for idrætsudvalget. IX. De idrætsfaglige udvalg Såfremt en idrætsgren udøves af mindst to af FIUs foreninger, kan bestyrelsen nedsætte et idrætsfagligt udvalg for vedkommende idrætsgren, jf. 8, litra e) Udvalget består af en formand samt en repræsentant fra hver af de foreninger, der udøver den pågældende idrætsgren Foreningernes valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med de pågældende foreningers egne vedtægter Udvalget, der fungerer som fagudvalg under idrætsudvalget, jf. 18, har til opgave at rådgive idrætsudvalget og fremme samarbejdet mellem foreningerne, blandt andet ved at foretage trænings- og turneringstimefordelingen blandt fagidrættens foreninger Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for de idrætsfaglige udvalg. X. Brugergrupperne Bestyrelsen kan for et eller fælles for flere anlæg nedsætte en brugergruppe, jf. 8, litra f) Brugergruppen består af en formand samt en repræsentant fra hver af de foreninger, der dagligt bruger idrætsanlægget Foreningernes valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med de pågældende foreningers egne vedtægter Brugergruppen har til opgave, sammen med den tilknyttede halinspektør, at skabe den bedst mulige udnyttelse af idrætsanlægget og de mest hensigtsmæssige forhold for de foreninger, der benytter idrætsanlægget Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for brugergrupperne. 9

10 XI. Regnskab og revision FIUs regnskabsår er kalenderåret Repræsentantskabet vælger, efter indstilling fra bestyrelsen, en statsautoriseret eller registreret revisor Repræsentantskabet vælger to revisorer og en suppleant. 22 Regnskaberne for FIU skal revideres af den udpegede revisor, jf. 21 stk. 2, samt af de to valgte revisorer, jf. 21 stk Økonomiudvalget skal umiddelbart efter regnskabsårets afslutning sikre, at regnskaberne tilgår den udpegede statsautoriserede eller registrerede revisor. Når de reviderede regnskaber foreligger, skal de tilstilles de valgte revisorer. De valgte revisorer skal gennemgå regnskaberne, og repræsentantskabet skal underrettes om eventuelle bemærkninger De reviderede regnskaber udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. 10 stk. 3. XII. Voldgift FIU og FIUs foreninger er forpligtet til at følge FIUs Voldgiftsret afgørelser i overensstemmelse med bestemmelserne i de efterfølgende stk. 2, 3 og FIUs Voldgiftsret skal virke i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mellem FIU og FIUs medlemmer FIUs Voldgiftsret består af tre medlemmer, og sammensættes og fungerer på følgende måde: Klageren skal samtidig med indgivelsen af sit klageskrift til FIU skriftligt meddele navn og adresse på en af klageren udpeget voldgiftsmand, der er villig til at påtage sig hvervet. Efter modtagelsen af klageskrift og oplysninger om klagerens voldgiftsmand udpeger Danmarks Idræts-Forbund (DIF) en voldgiftsmand. Den af DIF udpegede voldgiftsmand er formand for Voldgiftsretten. Indklagede skal senest samtidig med indgivelsen af sit svarskrift meddele navn og adresse på en af indklagede udpeget voldgiftsmand, der er villig til at påtage sig hvervet. Sagsbehandlingen i FIUs Voldgiftsret foretages efter DIFs til enhver tid gældende regler. Retsplejeloven finder anvendelse, når en person skal tage sæde i Voldgiftsretten. Ved afgørelser af eventuelle habilitetsspørgsmål finder retsplejeloven tilsvarende anvendelse FIUs Voldgiftsrets afgørelser er endelige og bindende. 10

11 XIII. Direktøren Bestyrelsen ansætter en direktør, der bl.a. har følgende opgaver: a) Varetagelse af FIUs og dens foreningers interesser over for myndigheder og offentlige organer, herunder særligt Frederiksberg Kommune. b) Det overordnede ansvar for FIUs administrative opgaver. c) Det overordnede ansvar for de faciliteter, som FIU ejer eller administrerer. d) Direktøren er leder af FIUs personale. e) Udformning og gennemførelse af idrætspolitiske tiltag til fremme af idrætten på Frederiksberg og arbejdet i FIUs foreninger Direktøren er ansvarlig over for bestyrelsen Eventuel tvivl vedrørende direktørens ansættelsesforhold og funktionsplan afgøres af bestyrelsen. XIV. Særlige bestemmelser 26 Tegning og hæftelse 26.1 FIU tegnes af FIUs formand sammen med formanden for økonomiudvalget Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes FIU dog af hele bestyrelsen. Fuldmagt 26.3 Bestyrelsen kan give en ansat fuldmagt til i alle sædvanlige driftssammenhænge at tegne FIU alene, i såvel organisatoriske som økonomiske sammenhænge. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes FIU dog af hele bestyrelsen Den af bestyrelsen befuldmægtigede kan skriftligt give nøglepersoner i FIUs daglige ledelse og økonomifunktion fuldmagt til i begrænset omfang at tegne og forpligte foreningen indenfor et afgrænset område, der alene relaterer til denne befuldmægtigede persons fagområde. En sådan fuldmagts omfang skal beskrives og meddeles bestyrelsen, og være kendt og tilgængelig for bestyrelsen og unionens revisor. 11

12 Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune kan udpege en person til at deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret Frederiksberg Kommune kan forlange alle oplysninger, som måtte være af betydning for vurdering af økonomiske forhold Inden afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde skal FIUs reviderede regnskab fremsendes til Frederiksberg Kommune, tillige med revisorernes bemærkninger til regnskabet Ethvert salg eller pantsætning af ejendom eller aktiver, hvortil der fra og med 1999 er ydet anlægstilskud af Frederiksberg Kommune, skal godkendes af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Denne bestemmelse kan ikke ændres uden godkendelse af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Udvalgsmedlemmer Til medlem af FIUs organer kan kun vælges personer, der ikke af Danmarks Idræts-Forbund er udelukket fra at beklæde bestyrelseshverv inden for Danmarks Idræts-Forbunds område For foreninger, der ikke er medlem af Danmarks Idræts-Forbund, gælder, at der kun kan vælges personer, som af vedkommende anden idrætsorganisation ikke er udelukket fra at beklæde bestyrelseshverv inden for organisationen FIUs ansatte kan ikke vælges til bestyrelsen, økonomiudvalget eller idrætsudvalget. FIUs ansatte kan ikke vælges til formand for en brugergruppe eller et idrætsfagligt udvalg. Æresmedlemmer m.m Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer samt tildele FIUs Jubilæumspris. Repræsentantskabet fastsætter de nærmere regler herfor Bestyrelsen kan tildele personer FIUs Ærestegn. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler herfor. XV. Lovændringer Ændringer i disse love kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde efter forslag fremsendt af repræsentanterne, jf. 11 stk Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, kan forslaget fremsættes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. På dette møde kan forslaget vedtages med 2/3 stemmeflertal uanset de fremmødtes antal. 12

13 XVI. Opløsning Beslutning om opløsning af Frederiksberg Idræts-Union kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær repræsentantskabsmøde For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, kræves at 2/3 af medlemmerne er til stede For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 5/6 stemmer for forslaget Opnås et sådant flertal på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der, med tre ugers varsel, til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan ved tages med 5/6 af de afgivne stemmer, uanset antallet af de fremmødte Ved vedtagelsen af FIUs opløsning, skal der tages stilling til FIUs aktiver, der så vidt muligt skal overgå til Frederiksberg Kommune til anvendelse for idrætten på Frederiksberg. XVII Ikrafttrædelse 32 Nærværende lovsæt blev i sin helhed fremsat som forslag og vedtaget på Frederiksberg Idræts- Unions ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 16. april

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller 1. Hjemsted Randers Idrætshaller er en selvejende institution med hjemsted i Randers. 2. Formål Institutionens formål er at drive idrætslokaler/ anlæg i Randers kommune, at etablere eller virke for etablering

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere