OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte"

Transkript

1 ,J SIK? ROYAL X ARCTIC OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Royal Arctic Line A/S For TimelBnnede faglærte og ikke faglærte 1. april marts

2 Indhold 1- OVERENSKOMSTENS OMRADE ARBEJDSTIDEN LØN PENS?ONSBIDRAG OG INDBETALING HERAF LØNANCIENNITET OVERARBEJDE OG AFSPADSERING MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER, HERUNDER DAGPENGE OG NATTILLÆG SØGNEHELLIGDAGSBETAL?NG TILLÆG FOR FORSKUDT ARBEJDSTID OG ARBEJDE pa SKIFTEHOLD STEVEDORETILLÆG... g 11- CONTAINERHANDTERINGSTILLÆG... g 12 - KVALIFIKAT?ONSTILLÆG M.M.... g 13 - SÆRLIGE TILLÆG... g 14 - S?KKERHEDSBEKLÆDNING M.V PÅTALERET ARBEJDSAFBRYDELSE... 'io 17 - I ØNI IDBFTALING... io 18 - FERIE OG FERIEGODTGØRELSE EFTERINDTÆGT SYGDOM TJENESTEFRIHED VED BARNS FØRSTE SYGEDAG ANDEN TJENESTEFRIHED VED BARNS SYGDOM OMSORGSDAGE ANDEN SÆRLIG TJENESTEFRIHED OFFENTLIGE HVERV UOVERENSSTEMMELSER OG V?LKÅRLIGE AFSKEDIGELSER OPSIGELSESVARSLER TILSKUD TIL FONDE OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSPERIODE

3 1- Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter: a) ikke-faglærte medarbejdere b) faglærte medarbejdere c) Lærlinge og elever der ansættes på timeløn i Royal Arctic Line A/S datterselskaber i Grønland, og som ikke omfattes af anden overenskomst. S?. Effer indstilling fra arbejdsgiveren og tillidsmanden, er der mulighed for, at tillærte ikke-faglærte medarbejdere, der har opnået færdighed i faget som egentligt faglærte, kan overgå til ansættelse som faglærte medarbejdere. Ved uenighed føres forhandlingerne mellem overenskomstparterne. S?. Medarbejdere, der har afsluttet uddannelse som terminalmedarbejder, er omfattet af reglerne for faglærte medarbejdere. Stk. 4. Lærlinge og elever, Overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever, til enhver tid gældende er gældende for alle lærlinge og elever. Dog er tilføjelser for lærlinge og elever i denne overenskomst gældende. 2 - Art :J4:,J -- J Den normale arbejdstid er 40 timer for en 7 dages periode, der regnes fra og med mandag til og med søndag. Arbejdstiden på ugens enkelte dage ligges i overensstemmelse med virksomhedens behov. Af ugens 7 arbejdsdage er normalt 2 arbejdsfri, men dette kan dog fraviges ved lokal enighed. S??. Tidsrummet, inden for hvilket den daglige arbejdstid lægges, fastsættes af arbejdsgiveren efter drøftelse med medarbejderne (og disses tillidsrepræsentanter) under hensyn til virksomhedens tarv. Ved uenighed har S.l.K. påtaleret, jf. 15. S??. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende medarbejders normale timeløn plus eventuelle tillæg for pågældende time. Forsømmelser beregnes i 1/4 timer. S?. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som!a tjenestetid/arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid for rejsetiden kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. 3

4 S?. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for medarbejderen. 3 - Løn For ikke-faglærte medarbejdere under 18 år udgør lønnen pr. time: Pr Pr Pr Alle år: 57,10 kr. 59,85 kr. 62,60 kr. S?. For ikke-faglærte medarbejdere over 18 år, som i henhold til 5 opfylder kravene om optjening af lønanciennitet, udgør lønnen pr. time: Trin: Anciennitet: Pr Pr Pr A år 93,75 kr. 96,50 kr. 99,25 kr. A år 95,08 kr. 97,83 kr. 100,58 kr. A3. A år 8. - flg. år 95,41 kr. 96,22 kr. 98,16 kr. 98,97 kr. 100,91 kr. 101,72 kr. S?. For faglærte medarbejdere over 18 år, som i henhold til 5 opfylder kravene om optjening af lønanciennitet, udgør lønnen pr. time: Trin: Anciennitet: Pr Pr Pr F år 109,87 kr. 112,62 kr. 115,37 kr. F år 111,28 kr. 114,03 kr. 116,78 kr. F3. F år 8. og flg. år 111,63 kr. 112,57 kr. 114,38 kr, 115,32 kr. 117,13kr. 118,07 kr. S??. For Lærlinge og elever, til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever : Terminal, Entreprenør, maskinmekaniker, IT-Supportere, Smede (VVS-Rørsmed), følgende satser: Trin: Anciennitet: Pr Pr år 3.200,75 kr ,85 kr år 4.163,87 kr ,97 kr år 5.061,70 kr ,80 kr år 5. år + År 5.301,09 kr ,53 kr ,19 kr ,63 kr. 4

5 Stk. 5. For Lærlinge og elever til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever: Smede-maskinarbejder, følgende satser: Trin: Anciennitet: Pr Pr år 3.200,75 kr ,85 kr år 4.233,34 kr ,44 kr år 4.933,26 kr ,36 kr år 5. år + År 5.206,16 kr ,53 kr ,26 kr ,63 kr. S?. For Lærlinge og elever til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever: Service og Transport: Lager, følgende satser. Trin: Anciennitet: Pr Pr år 4.756,74 kr ,84 kr år 5.842,00 kr ,10 kr år 6.100,40 kr ,50 kr år 6.256,52 kr ,62 kr. 4 - Pensionsbidrag og indbetaling heraf For ansatte over 18 år indbetaler arbejdsgiver til Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) i henhold til nedenstående pensionsbidrag af den i 3 - Løn nævnte skalaløn til en pensions-ordning. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Egendel: Firmadel: Pr ,91% 9,03% Sj?. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiver på grundlag af ansættelsen. 5 - Lønanciennitet Lønanciennitet optjenes på grundlag af beskæftigelse ved samme virksomhed. 5

6 Medarbejdere, der efter aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren overgår direkte fra en virksomhed med lignende arbejdsrutiner til Royal Arctic Line A/S, bibeholder deres erhvervede anciennitet. S?. Deltidsansatte medarbejdere med beskæftigelse på 20 timer pr. uge og derover optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæffigelse på mindre end 20 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. S?. Under forudsætning af fortsat beskæftigelse ved samme arbejdsgiver optjenes Iønanciennitet under fravær på grund af ferie, sygdom, barsel og adoption samt offentlige hverv. S?. Ved nyansættelser, hvor der ikke er medtaget anciennitet jf. stk. 1, sker indplacering altid på 1. trin. Stk. 5. For faglærte fastsættes lønancienniteten på grundlag af det tidsrum, medarbejderen har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. S?. For faglærte kan lønancienniteten tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor uddannelsen er afsluttet. 6 - Overarbejde og afspadsering Overarbejde bør så vidt muligt undgås. For arbejde ud over normal arbejdstid - 8 timer, jf. 2, stk. 1, og som er beordret og kontrolleret som overarbejde, beregnes et tillæg til timelønnen. Tillægget udgør for samtlige timer 50% af timelønnen i henhold til 3. S?. Det anbefales af overenskomstparterne, at overarbejde afspadseres i henhold til nedenstående. Lokalt kan andre afspadseringsordninger dog aftales: l højsæsonen - i perioden fra den 1. maj og indtil den 31. december - optjenes overtid til afspadsering i perioden fra den 1. januar og indtil den 30. april, hvor medarbejdere i perioder vil blive hjemsendt pga. arbejdsmangel. l åbentvandsbyer hensættes 8 overtimer pr. lønperiode, i lavsæsonen. Alle tillæg samt yderligere overtid udbetales. Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Maniitsoq, Sisimiut Og Nuuk Afspadsering kan foregå løbende gennem året. I lukketvandsbyer: Upernavik, Uummannaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat og Tasiilaq hensættes 20 overtimer pr. lønperiode, indtil der er optjent 320 overtimer til afspadsering i lavsæsonen. Alle tillæg samt yderligere overtid udbetales. 6

7 l lavsæsonen - i perioder med hjemsendelse - udbetales løn hver 14. dag svarende til 8 normaltimer pr. dag, indtil den optjente beholdning af overtimer er opbrugt. S?. Eventuel optjent overtid, der ikke er afspadseret inden den 30. april udbetales eller overføres til den kommende optjeningsperiode. Udbetaling finder sted ved førstkommende lønudbetaling. S?. Ved opsigelse eller fratrædelse udløses optjent overtid til udbetaling ved førstkommende lønudbetaling. S?. Overarbejde skal varsles senest 4 timer før normal arbejdstids ophør i tilfælde, hvor der arbejdes med betalt middagspause. l tilfælde hvor der holdes 1 times middagspause er varslet fortsat 5 timer. For manglende varsel ydes der en ekstra overarbejdstimeløn ud over de faktiske overarbejdstimer. S??. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejdsdags sædvanlige arbejdstid, ydes en ekstra overarbejdstimeløn ud over de faktiske overarbejdstimer. S?. Hvis en medarbejder tilkaldes (uden varsel) til arbejde uden for den normale arbejdstid - efter at arbejdsstedet er forladt eller på ellers arbejdsfrie dage - ydes mindst betaling for 4 timers arbejde. S?. For arbejde på søn- og helligdage og som er beordret og kontrolleret som overarbejde betales et tillæg på 100% til timelønnen i henhold til 3. stk. 1 eller afspadsering i henhold til 6, stk. 2 plus tillæg i tid på 1 00%. S?. Udfører lærlinge og elever undtagelsesvis overarbejde, ydes der overtidsbetaling efter 3 - For ikke-faglærte arbejdere, Dog er 6, stk. 2 og 3 ikke gældende for lærlinge og elever. 7 - Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge og nattillæg Der ydes dagpenge til ansatte, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de i Royal Arctic Line A}S gældende regler for tjenesterejser. 8 - Søgnehelligdagsbetaling Der ydes søgnehelligdagsbetaling på 240,00 kr. for en hel søgnehelligdag og 120,00 kr. for en halv søgnehelligdag (for ikke-faglærte medarbejdere under 18 år: 120,00 kr. og 60,00 kr.), hvis følgende betingelser er opfyldt: 7

8 a) Medarbejderen har umiddelbart før søgnehelligdagen haft 5 dages forudgående, sammenhængende beskæftigelse ved samme virksomhed. b) Medarbejderen præsterer fuld arbejdsindsats på nærmeste arbejdsdag før og efter søgnehelligdagen, medmindre der forsømmes på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, eller arbejdet afbrydes på grund af vejrliget, råvaremangel eller ekstraordinær lukning af virksomheden i øvrigt. S??. Der ydes også søgnehelligdagsbetaling til deltidsbeskæftigede: a) Til deltidsbeskæftigede medarbejdere med et timetal på mindre end 20 timer ugentligt ydes der søgnehelligdagsbetaling med 120,00 kr. for en hel søgnehelligdag og 60,00 kr. for en halv søgnehelligdag (for ikke-faglærte medarbejdere under 18 år: 60,00 kr. og 30,00 kr.). b) Til deltidsbeskæftigede medarbejdere med et timetal på 20 timer og derover ugentligt ydes fuld søgnehelligdagsbetaling. S?. Som helligdage betragtes følgende dage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftensdag c) Nytårsaftensdag d) Helligtrekongers dag (tiden efter kl ) e) Den1.maj(tidenefterkl.l2.00)samt f) Grønlands nationaldag (21. juni) Stk 4. Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag ydes der ikke søgne-helligdagsbetaling. 9 - Tillæg for forskudt arbejdstid og arbejde på skiftehold Hvis arbejdstiden lægges uden for de i 2, stk. 1 nævnte intervaller, eller hvis der arbejdes på skiftehold, ydes der følgende tillæg til faktisk præsterede timer: l tiden mellem kl og kl : 9,00 kr. Stk. 2. For overarbejde på forskudt tid og på skiftehold ydes afspadsering i henhold til 6, stk. 2 eller overtidstillæg i henhold til 6, stk. 1, i stedet for tillæg i henhold til stk. 1. S??. Ved overgang til skifteholdsarbejde indenfor samme døgn, ydes der 4 timers betalt frihed. 8

9 10 - Stevedoretillæg Til alle ikke-faglærte medarbejdere samt lærlinge og elever ydes et stevedoretillæg på kr. 3,75 for arbejde med havne-, container-, terminal-, pakhus og godsrelaterede opgaver. Stk. 2. Tillægget ydes for alle normal- og overtimer. Stk. 3. Tillægget er ikke pensions- og overtidsberettiget. 11- Containerhåndteringstillæg Til medarbejdere, lærlinge og elever for containerhåndtering med mobilkran, skibskran og reach-stacker ydes et tillæg på kr. 5,50 pr. time. Stk. 2. Tillægget ydes for faktisk præsterede normal- og overtimer. Stk. 3. Tillægget er ikke pensionsgivende Kvilifikationstillæg m.m. Der afsættes 1,5% af lønsummen til kvalifikationstillæg, opnormeringer, evt. uddannelse med opnormering for øje samt andet. Indstillinger om anvendelse af disse midler indhentes fra tillidsrepræsentanten eller arbejdsgiveren og godkendes efter forhandling af overenskomstparterne Særlige tillæg Til medarbejdere, lærlinge og elever der udfører håndstufning og håndstripning af rejer i sække til og fra container, udbetales et tillæg på 7 kr. pr. time Sikkerhedsbeklædning m.v. Arbejdsgiveren stiller arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj, hjelme, handsker, overtrækstøj, m.v. vederlagsfrit til rådighed for medarbejdere i nødvendigt omfang i henhold til rederiets politik. Dette skal af sikkerhedsmæssige grunde benyttes. Al udleveret beklædning skal afleveres ved fratrædelse - ellers modregnes dette i den 9

10 sidste lønudbetaling Påtaleret S.l.K. har påtaleret i henhold til overenskomsten om behandling af faglig strid, hvis det menes, at manglende hensyntagen til medarbejdernes ønsker om den daglige arbejdstids beliggenhed og frilørdagsordninger ikke tilstrækkeligt kan begrundes i hensynet til virksomhedens tarv. Stk. 2. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en medarbejder er berettiget til at oppebære de i 6-13 nævnte ydelser kan sagen behandles effer reglerne i overenskomsten om behandling af faglig strid Arbejdsafbrydelse En medarbejder, der ;jemsendes på grund af vejrlig, arbejdsmangel, maskinnedbrud o.l., skal mindst have betaling for normalarbejdsdagen, selv om hjemsendelse sker umiddelbar efter normal arbejdstids begyndelse. Stk. 2. En ikke fastansat medarbejder skal iht. stk. 1 have betaling for mindst 4 timers arbejde Lønudbetaling Lønningsperioden er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efterfølgende uge. Sj?. Medarbejderen angiver en konto i et grønlandsk eller dansk pengeinstitut, som lønnen kan anvises til. Lønnen er til disposition fredag i ugen efter lønningsperiodens udløb. S?. Hvis den normale lønudbetalingsdag falder på en helligdag, udbetales lønnen på den forudgående hverdag. Lønnen er til disposition inden for normal arbejdstid. Såfremt en medarbejder ikke har kunnet få lønnen udbetalt til normal aftalt tid, sker udbetalingen, på førstkommende bankdag Ferie og feriegodtgørelse Medarbejdere har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 vedrørende ferie - og i henhold til nedenstående. 10

11 Sj?. Medarbejderen op?3ener re'??!l en fer!egod?gørelse på 12'!/! % af den!ndtjen?e IØn, bortset fra dagpenge. S?. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder effer udløbet af ferieåret (30. april). I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. protokollat om Feriefonden. S?. Hvis lærlinge og elever ikke har optjent ret til løn i alle feriedagene, betaler den aktuelle arbejdsgiver lærlinge og elever løn i de feriedage, hvortil der ikke er optjent ret til løn Efterindtægt Såfremt en ansat afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Ved beskæffigelse i samme virksomhed i: 1 år: 4 ugers løn 2 år: 8 ugers løn 5 år og mere: 12 ugers løn 20 - Sygdom Bliver en lønmodtager på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes det heraf følgende fravær som lovligt forfald, medmindre den pågældende under arbejdsforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved ansættelsen svigagtigt har fortiet den pågældende sygdom. Stk. 2. Sygdommen kan af arbejdsgiver forlanges dokumenteret ved lægeerklæring. Udgiften til selve lægeerklæringen afholdes af arbejdsgiver. Stk. 3. Til timelønnede, fuldtidsansatte lønmodtagere, der er medlemmer af S.I.K., ydes der dagpenge under sygdom, under forudsætning af, at pågældende har været ansat fortløbende i mindst 30 dage forud for sygdommens indtræden. Stk. 4. Dagpenge ydes fra den første uarbejdsdygtighedsdag. Der ydes dagpenge for seks (6) dage pr. uge. Dagpenge kan højst ydes i 26 uger inden for 12 på hinanden følgende måneder. Såfremt uarbejdsdygtigheden skyldes ulykkestilfælde indtruffet under arbejdet, kan dagpenge dog ydes i yderligere 13 uger. 11

12 Stk. 5. Ydelse af dagpenge ophører den dag, hvor lønmodtageren på ny er arbejdsdygtig, selv om lønmodtageren ikke straks træder i arbejde, og selv om lønmodtageren undlader at raskmelde sig. Dagpenge ydes dog fortsat efter, at lønmodtageren på ny er arbejdsdygtig, såfremt lønmodtageren er behandlet for sin sygdom uden for det sted, hvor lønmodtagerens arbejdsplads er beliggende, og indtil den pågældende med den hurtigste rejseforbindelse kan nå tilbage til arbejdsstedet. Stk. 6. Ved afskedigelse under sygdom oppebæres retten til dagpenge i opsigelsesperioden. Stk. 7. Dagpenge udgør kr. 90,00 og udbetales sammen med lønnen for den pågældende lønningsperiode til S.l.K's medlemmer. Stk. 8. Ordningerne kan for den enkelte lønmodtager inddrages ved misbrug Tjenertefrihed ved barns første sygedag Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Ved barnets første sygedag forstås den første hele arbejdsdag, hvor fravær af hensyn til barnets sygdom er påkrævet. Hvis den ansatte tilkaldes på grund af opstået sygdom ved mindreårigt barn efter arbejdstids start betragtes dette ikke som barns første sygedag, men lovligt fravær uden løntab. S?. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) Hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, S?. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. S??. For timelønnede ydes lønnen under tjenestefrihed uden løntab på grundlag af den ansattes normaltimetal og normaltimeløn, incl. faste tillæg, den pågældende dag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0-16 årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen - dette som rejseledsager og under barnets evt. indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsnet betalt ledsagerrejse. S?. Behov for ledsagelse ved nære pårørendes indlæggelse skal dokumenteres af 12

13 Sundhedsmyndighederne. S?. l ganske særlige tilfælde og behov dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage Omsorgsdage Der ydes 3 omsorgsdage pr. kalenderår, som kan anvendes effer aftale med vedkommendes leder, og som altid kan anvendes til barns sygdom eller alvorlig sygdom i nærmeste familie Anden særlig tjenestefrihed Der ydes ansatte frirejse og tjenestefrihed med sædvanlig løn ved nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse efter nedenstående regler: Til ansatte med mindst 2 års anciennitet i virksomheden ydes der, effer ansøgning, tjenestefrihed med sædvanlig løn i 5 arbejdsdage ved nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse. Der ydes endvidere frirejse fra tjenestedet til nære pårørendes sygdom og/eller begravelse, såfremt begravelsen finder sted i en anden by eller bygd i Grønland eller i Danmark end tjenestestedet. Til ovennævnte tjenestefrihed lægges normal rejsetid. S?. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse indgives skriftligt til arbejdsgiveren. S??. Ved alvorlig sygdom forstås dokumenteret, livstruende sygdom. S??. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede, børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed ligestilledes familie. S?. Der gives tjenestefrihed med løn til medlemmer af S.l.K.os hovedbestyrelse og S.I.K.-p Inuusuttaias hovedbestyrelse i forbindelse med deltagelse i S.l.K.'s hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årligt. Lønnen under tjenestefriheden beregnes på grundlag af den pågældendes normaltimetal og normaltimeløn, incl. faste tillæg. Stk. 6. Ønsker fra medlemmer af S.l.K.'s lokalafdelingsbestyrelser og S.l.K.'s hovedbestyrelse og S.I.K.-p Inuusuttai's hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen, såfremt det er foreneligt med tjenestens tarv. 13

14 25 - Offentlige hverv Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed uden løn i nødvendigt omfang for at varetage hverv som: a) medlem af Grønlands Landsting, b) medlem af en kommunalbestyrelse eller bygderåd, c) medlem af en menighedsrepræsentation, d) medlem af en skolebestyrelse eller fritidsnævn, e) kredsdommer, f) lægdommer, g) bisidder samt h) andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålægges bestyrelsesmedlemmer i S.l.K.'s lokalafdelinger eller hovedbestyrelsesmedlemmer i S.l.K. Sj?. Fravær i henhold til stk. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende til den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbetaling ydes i henhold til overenskomst for timelønnede faglærte og ikke-faglærte medarbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Uoverensstemmelser behandles effer reglerne i overenskomsten om behandling af faglig strid, S?. Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltmandsafskedigelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behandles efter reglerne i overenskomsten om behandling af faglig strid Opsigelsesvarsler Inden for den første ansættelsesmåned er hverken arbejdsgiver eller medarbejder forpligtet til at afgive noget varsel i forbindelse med afbrydelse af ansættelsesforholdet. S?. For ikke-faglærte medarbejdere gælder der følgende opsigelsesfrister efter den første ansættelsesmåned: l 1. år. (bortset fra 1. md.): 12., 3. og 4. år: Fra arbejdsgiveren Fra medarbejderen 2 uger 3 dage 3 uger 1 uge 14

15 Derefter: 4 uger 1 uge S??. For faglærte medarbejdere gælder der følgende opsigelsesfrister efter den første ansættelsesmåned: Fra arbejdsgiveren Fra medarbejderen I 1. år (bortset fra 1. md.): 2 uger 3 dage 12., 3., 4,i Og 5. år: 4 uger 2 uger Derefter: 6 uger 3 uger S?. Opsigelsesfristerne i stk. 2-3 gælder for medarbejdere, der har været beskæftiget i samme virksomhed uden afbrydelse i de anførte tidsrum. Følgende forhold regnes dog ikke som afbrydelse: a) sygdom, der omgående og senest inden 24 timers forløb er meddelt virksomheden, b) fravær i henhold til landstingsforordning om graviditet, barsel og adoption, c) afbrydelse af arbejdet med hjemsendelse på grund af vejrlig, maskinstandsning, materialemangel, arbejdsmangel, force majeure eller lign., såfremt medarbejderen genoptager arbejdet, når det tilbydes denne, eller d) overgang fra en virksomhed til en anden i medfør af aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, jf. 5, stk. 1. Stk. 5. Opsigelsesfrist bortfalder ved medarbejderens misligholdelse eller ved arbejdsledighed på arbejdsstedet som følge af vejrlig, maskinstandsning, materialemangel, arbejdsmangel, force majeure eller lign, som standser driften helt eller delvist. S?. Såvel medarbejder som arbejdsgiver skal afgive opsigelsesvarslet skriftligt Tilskud til fonde Royal Arctic Line A/S indbetaler til følgende fonde: ø Uddannelsesfonden med O,70 kr. pr. præsteret time. * Feriefonden med O,65 kr. pr. præsteret time. ø Socialfonden med O,20 kr. pr. præsteret time. 15

16 29 - Overenskomstens gyldighedsperiode Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 2016 og udløber d. 31. marts S?. Effer udløb af overenskomsten sker aflønning i henhold til de pr. 31. marts 2019 gældende lønsatser i perioden indtil ny overenskomst indgås. Nuuk den 15. November 2016 Sulir$r;(nik 'iuutissarsiuteqartut Kattuffiat Jess b. Be elsen sformand Taitsianngua41!en COO 16

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat !! OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Upernavik Seafood A/S 2 0 1 0-2 0 1 3 !2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn......

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

APF Ap?SrØ (SIK? M?, ?L J. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Arctic Prime Fisheries ApS OVERENSKOMST. mellem. For Timelønnede

APF Ap?SrØ (SIK? M?, ?L J. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Arctic Prime Fisheries ApS OVERENSKOMST. mellem. For Timelønnede M?, (SIK??L J APF Ap?SrØ &?la 1 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Arctic Prime Fisheries ApS For Timelønnede 2017-2019 Indholdsfortegnelse! l- Overenskomstens område

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 037-15 J.nr. 2014-0513-0017 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere