Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Energikonsulenter i enfamiliehuse, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus Jørgensen, Jørgen Jordal-Jørgensen, Anders Larsen og Lene Nielsen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993, som oprindelig blev indsamlet af Inger Marie Christensen, Klaus Jørgensen, Jørgen Jordal- Jørgensen, Anders Larsen og Lene Nielsen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) for Energistyrelsen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-3671). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-3671: Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 Primærundersøgere: Inger Marie Christensen, Klaus Jørgensen, Jørgen Jordal-Jørgensen, Anders Larsen og Lene Nielsen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF). DDA udgave (ved Jens Wagner) Odense, Dansk Data Arkiv datafil (312 respondenter, 186 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (101 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Inger Marie Christensen, Klaus Jørgensen, Jørgen Jordal-Jørgensen, Anders Larsen og Lene Nielsen, Amternes og Kommunernes Forsknings- Institut (AKF) for Energistyrelsen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 1998 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jens Wagner i DDA, hvor

3 materialet er arkiveret som DDA-3671: Energikonsulenter i enfamiliehuse, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV MAJ 1998 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle

4 de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

5 OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): social-fysik og regionalforskning; mikroøkonomi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Energikonsulentordningen; Oliefyrservicebranchens Registreringsordning; varmesyn i enfamiliehuse; energibesparende foranstaltninger i enfamiliehuse; enfamiliehuse, energibesparende foranstaltninger i. engelske nøgleord: Energy Audits; energy savings; energy efficiency; single family houses. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-3671: Energikonsulenter i enfamiliehuse, Primærundersøgere: Inger Marie Christensen, Klaus Jørgensen, Jørgen Jordal-Jørgensen, Anders Larsen og Lene Nielsen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF). DDA-3671, 1. udgave (ved Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (312 respondenter, 186 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (101 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Kristiansen, Erik. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut - AKF. Nyropgade 37, DK-1602 København V. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Christensen, Inger Marie; Jørgensen, Klaus; Jordal-Jørgensen, Jørgen; Larsen, Anders; Nielsen, Lene. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut - AKF. Nyropgade 37, DK-1602 København V. Dataindsamler: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut - AKF. Nyropgade 37, DK-1602 København V. Opdragsgiver: Energistyrelsen. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): I forbindelse med overvejelser i Energistyrelsen om nylancering af de eksisterende konsulentordninger, herunder konsulentordninger med hensyn til rumopvarmning og kontrol af mindre fyringsanlæg i boliger, bad styrelsen i foråret 1993 AKF om at evaluere Energikonsulentordningen (EK) og Oliefyrservicebranchens Registreringsordning (OR) for enfamiliehuse. Hovedvægten i evalueringen skulle lægges på EK-ordningen og på effektmåling. Evalueringen skulle også indeholde en økonomisk vurdering af ordningerne.

8 Inden for rammerne af EK-ordningen gennemfører energikonsulenter såkaldte varmesyn. Et varmesyn er en teknisk gennemgang af en bygnings energimæssige tilstand. Varmesyn udføres i bygninger med byggetilladelse før 1. februar Energikonsulentens gennemgang resulterer i en varmesynsrapport. Den forudsættes at give - grundlag for at vurdere bygningens energimæssige tilstand - forslag til arbejder, der bør gennemføres, og hvad det koster - en vurdering af de besparelser, der kan forventes opnået. De spørgsmål, der skal besvares både for OR- og EK-ordningen, er først og fremmest: 1. Bliver de foreslåede foranstaltninger eller justeringer helt eller delvist gennemført? 2. Hvor meget varme og brændsel spares der? 3. Hvad er nutidsværdien af de gennemførte foranstaltninger set ud fra hhv. en brugerøkonomisk og en samfundsøkonomisk synsvinkel, når der også tages hensyn til virkemiddelomkostninger? Spørgsmålet om, hvilke energibesparende foranstaltninger der gennemføres på grund af varmesynet, besvares for EK-ordningen ved hjælp af 227 telefoninterviews af boligejere, der i 1990 har fået foretaget et varmesyn. Spørgsmålene om, hvor meget energi der spares, og økonomien beregnes herefter ved hjælp af standardforudsætninger om effekten af forskellige energibesparende foranstaltninger og økonomiske forudsætninger, der generelt anvendes i energiplanlægningen. I interviewet stilles endvidere en række andre spørgsmål om interviewpersonens "oplevelser" med EK- og OR-ordningerne. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Familier/husstande. Antal observationsenheder (respondenter): 312 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): 312. Yderligere oplysninger: Det oparbejdede datamateriale omfatter samtlige 312 udvalgte personer/husstande, men kun 227 af disse deltog i telefoninterviewingen i Datasættets størrelse: 312 respondenter; 186 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 27 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: boligforhold; tidsbegrænsninger. Boligejere, der i 1990 har fået foretaget et varmesyn. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. I 1990 blev der foretaget omkring 5000 varmesyn. Nærmere detaljer vedr. udvælgelsen kendes endnu ikke. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: 1993.

9 Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: Kendes endnu ikke. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Kristiansen, Erik. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut - AKF. Nyropgade 37, DK-1602 København V. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Christensen, Inger Marie; Jørgensen, Klaus; Jordal-Jørgensen, Jørgen; Larsen, Anders; og Nielsen, Lene; Energikonsulenter i enfamiliehuse - En evaluering af Energikonsulentordningen og Olifyrservicebranchens Registreringsordning. København, AKF Forlaget; AKF rapport, 103 pp. 1994; (2) Jordal-Jørgensen, Jørgen; og Larsen, Anders: Too expensive energy savings? ECEEE Summer Study, Vol 1; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Husstandens karakteristika: Antal personer i husstanden i alderen 0-6 år, 7-17 år, år, år, år og 67 år og derover; årstal for overtagelse af huset. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højest opnåede eksamen. (Højeste formaliserede uddannelse kan angives for op til i alt 5 voksne personer i husstanden). INDLEDNING Undersøgelsen "Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993" blev foretaget af Inger Marie Christensen, Klaus Jørgensen, Jørgen Jordal-Jørgensen, Anders Larsen og Lene Nielsen, Amtarnes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) for Energistyrelsen. DDA modtog datamatrialet i begyndelsen af februar 1998 fra Erik Kristiansen, AKF. Materialet forelå i form af en SPSS save-file, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA's arkivformat, OSIRIS,

10 samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. Manglende data I det oprindelige datamateriale er der kun anvendt én kode for manglende data (MD) og under oparbejdningen er denne blevet omkodet til en af følgende tre MD-værdier: 11, 101,... for "irrelevant, deltager ikke" (en del af de respondenter, der er omfattet af datamaterialet, har ikke ønsket at deltage i undersøgelsens telefoninterviewdel). 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det) eller "uoplyst/irrelevant" (det har ikke på basis af det foreliggende datamateriale været muligt at skelne mellem de to former for manglende data). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi, selv om der tydeligvis i nogle tilfælde burde være tale om "irrelevant". Referencer I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af undersøgelsens telefoninterviewdel, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret i det ved dataindsamlingen anvendte spørgeskema. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER

11 start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 3671 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 3 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 312) af respondenterne. Oplysninger vedr. bolig, varmesyn etc V0003 KOMMUNEKODE start 8 Kommunekode Variablen indeholder de tre første cifre i det oprindeligt indkodede BBR-nummer, der identificerer kommune, ejendom og bygning. % antal kode ?? *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret ***

12 *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret ***

13 *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** V0004 VARMESYNSDATO: ÅR start 11 Årstal for varmesyn V4-V6 udgør tilsammen varmesynsdatoen på formen år, måned, dag. % antal kode

14 V0005 VARMESYNSDATO: MÅNED start 15 Månedsangivelse for varmesyn V4-V6 udgør tilsammen varmesynsdatoen på formen år, måned, dag. % antal kode Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December V0006 VARMESYNSDATO: DAG start 17, bredde 2 Dagens nummer i måneden for varmesyn V4-V6 udgør tilsammen varmesynsdatoen på formen år, måned, dag. V0007 ENERGIKONSULENT start 19, bredde 4 Energikonsulentens nummer Variablen er kodet i intervallet V0008 REGISTRERINGSUGE start 23 Registreringsuge % antal kode

15 Uoplyst/fejlkode Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge V0009 REGISTRERINGSÅR start 25 Registreringsår % antal kode V0010 EJERFORHOLD start 27 Ejerforhold (BBR) % antal kode Privatpersoner eller interessentskab V0011 ANVENDELSE start 29 Anvendelse (BBR) % antal kode Stuehus til landbrugsejendom Fritliggende énfamilieshus (parcelhus) Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse)

16 V0012 ANTAL BOLIGER start 32 Antal boliger i huset % antal kode Én bolig To boliger V0013 OPFØRELSESÅR 1 start 33, bredde 4, manglende data: = 9999 Første opførelsesår V13 og V14 er genereret på basis af én oprindelig, alfabetisk variabel med to årstalsangivelser uden nærmere dokumentation. V13 er kodet i intervallet samt 9999 for uoplyst (155 tilfælde). V0014 OPFØRELSESÅR 2 start 37, bredde 4, manglende data: = 9999 Andet opførelsesår V13 og V14 er genereret på basis af én oprindelig, alfabetisk variabel med to årstalsangivelser uden nærmere dokumentation. V14 er kodet i intervallet samt 9999 for uoplyst (156 tilfælde). V0015 TILBYGNING ÅR start 41, bredde 4, manglende data: = 9999 Årstal for tilbygning Denne variabel er kodet i intervallet samt 0190 (fejlkode, 1 tilfælde) og 9999 (uoplyst, 218 tilfælde). V0016 ANTAL ETAGER start 45 Antal etager i huset % antal kode Uoplyst/fejlkode

17 Én etage To etager Tre etager Fejlkode V0017 BOLIGAREAL start 47, bredde 3 Boligareal i huset (BBR) Antal kvadratmeter boligareal er angivet; variablen er kodet i intervallet V0018 ERHVERVSAREAL start 50, bredde 3 Erhvervsareal i huset (BBR) Antal kvadratmeter erhvervsareal er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 000 (304 tilfælde). V0019 TAGETAGEAREAL start 53, bredde 3 Tagetageareal i huset (BBR) Antal kvadratmeter tagetageareal er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 000 (181 tilfælde). V0020 KÆLDERAREAL start 56, bredde 3 Kælderareal i huset (BBR) Antal kvadratmeter kælderareal er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 000 (187 tilfælde). V0021 ANTAL EJERBOLIGER start 59 Antal ejerboliger i huset % antal kode Ingen ejerboliger Én ejerbolig To ejerboliger

18 V0022 ANTAL UDLEJNINGSBOLIGER start 60 Antal udlejningsboliger i huset % antal kode Ingen udlejningsboliger Én udlejningsbolig V0023 HUSTYPE start 61 Hustype % antal kode Enfamiliehus V0024 ISOLERES: TAG/LOFT start 62, bredde 3 Tag-/loftareal, som skal efterisoleres Antal kvadratmeter tag-/loftareal, som skal efterisoleres, er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 000 (78 tilfælde). V0025 ISOLERES: GULV start 65, bredde 3 Gulvareal, som skal efterisoleres Antal kvadratmeter gulvareal, som skal efterisoleres, er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 000 (272 tilfælde). V0026 ISOLERES: YDERVÆGGE start 68, bredde 3 Ydervæggeareal, som skal efterisoleres

19 Antal kvadratmeter ydervæggeareal, som skal efterisoleres, er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 000 (222 tilfælde). V0027 FUGER-METER start 71, bredde 3 Fuger-meter, som skal efterisoleres Antal fuger-meter som skal efterisoleres, er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 000 (149 tilfælde). V0028 ISOLERES: VINDUE/DØR start 74, bredde 2 Vindue-/dørareal, som skal efterisoleres Antal kvadratmeter vindue-/dørareal, som skal efterisoleres, er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 00 (141 tilfælde). V0029 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG start 76, bredde 2 Varmeproducerende anlæg Antal varmeproducerende anlæg er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 00 (235 tilfælde)??? V0030 VARMEFORDELINGER start 78, bredde 3 Varmefordelinger Antal varmefordelinger er angivet; variablen er kodet i intervallet samt 000 (210 tilfælde)??? V0031 AUTOMATIK start 81, bredde 2 Automatik Variablen er kodet i intervallet samt 00 (142 tilfælde)??? V0032 INDREGULERING

20 start 83, bredde 1 Indregulering Variablen er kodet 1 og 4 samt 0 (293 tilfælde)??? V0033 BOLIGVENTILATION start 84, bredde 4 Boligventilation Variablen er kodet i intervallet samt 2340 (1 tilfælde) og 0000 (276 tilfælde)??? V0034 ANDET start 88, bredde 2 Andet Variablen er kodet i intervallet samt 00 (302 tilfælde)??? V0035 RAPPORT start 90, bredde 4 Rapport Rapportnumre er kodet i intervallet samt 0000 (7 tilfælde). V0036 PROJEKT start 94 Projekt % antal kode ?? ?? V0037 ATTEST start 98 Attest % antal kode

21 ?? ?? V0038 REGISTRERINGSUGE (2) start angivelse af registreringsuge % antal kode Uoplyst/fejlkode Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge V0039 ANVENDELSE (2) start angivelse af anvendelse (BBR) % antal kode Stuehus til landbrugsejendom Fritliggende énfamilieshus (parcelhus) Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse) V0040 EJERFORHOLD (2) start angivelse af ejerforhold (BBR) % antal kode Privatpersoner eller interessentskab

22 Oplysninger fra spørgeskemaets forside V0041 INTERVIEWERINITIALER start 108, bredde 3, tekstfelt Interviewerinitialer Interviewerens initialer er angivet alfabetisk. V0042 TLF. OMRÅDENUMMER start 111, manglende data: = 99 Telefon områdenummer Variablen indeholder de to første cifre af det oprindeligt indkodede telefonnummer ?? *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret *** *** genereret ***

23 *** genereret *** Uoplyst svarprocent: 82 V0043 FUNDET PÅ OPLYSNING start 113, manglende data: = 9 Er telefonnummeret fundet ved opringning til oplysning? ?? ?? Uoplyst svarprocent: 71 V FORSØG: DAG start 114, bredde 2, manglende data: = 99 Dag i måneden for 1. forsøg på opnåelse af interview Variablen er kodet i intervallet samt 99 for uoplyst/irrelevant (121 tilfælde). V FORSØG: TIDSPUNKT start 116, bredde 4, manglende data: = 9999 Tidspunkt på dagen for 1. forsøg på opnåelse af interview Variablen er kodet i intervallet samt 9999 for uoplyst/irrelevant (120 tilfælde). V FORSØG: VARIGHED start 120, bredde 2, manglende data: = 99 Varighed i minutter for interview ved 1. forsøg Variablen er kodet i intervallet samt 99 for uoplyst/irrelevant (122 tilfælde). V FORSØG: DAG start 122, bredde 2, manglende data: = 99 Dag i måneden for 2. forsøg på opnåelse af interview Variablen er kodet i intervallet samt 99 for uoplyst/irrelevant (204 tilfælde).

24 V FORSØG: TIDSPUNKT start 124, bredde 4, manglende data: = 9999 Tidspunkt på dagen for 2. forsøg på opnåelse af interview Variablen er kodet i intervallet samt 9999 for uoplyst/irrelevant (204 tilfælde). V FORSØG: VARIGHED start 128, bredde 2, manglende data: = 99 Varighed i minutter for interview ved 2. forsøg Variablen er kodet i intervallet samt 99 for uoplyst/irrelevant (204 tilfælde). V FORSØG: DAG start 130, bredde 2, manglende data: = 99 Dag i måneden for 3. forsøg på opnåelse af interview Variablen er kodet i intervallet samt 99 for uoplyst/irrelevant (260 tilfælde). V FORSØG: TIDSPUNKT start 132, bredde 4, manglende data: = 9999 Tidspunkt på dagen for 3. forsøg på opnåelse af interview Variablen er kodet i intervallet samt 9999 for uoplyst/irrelevant (260 tilfælde). V FORSØG: VARIGHED start 136, bredde 2, manglende data: = 99 Varighed i minutter for interview ved 3. forsøg Variablen er kodet i intervallet samt 99 for uoplyst/irrelevant (261 tilfælde). V FORSØG: DAG start 138, bredde 2, manglende data: = 99 Dag i måneden for 4. forsøg på opnåelse af interview Variablen er kodet i intervallet samt 99 for

25 uoplyst/irrelevant (287 tilfælde). V FORSØG: TIDSPUNKT start 140, bredde 4, manglende data: = 9999 Tidspunkt på dagen for 4. forsøg på opnåelse af interview Variablen er kodet i intervallet samt 9999 for uoplyst/irrelevant (287 tilfælde). V FORSØG: VARIGHED start 144, bredde 2, manglende data: = 99 Varighed i minutter for interview ved 4. forsøg Variablen er kodet i intervallet samt 99 for uoplyst/irrelevant (287 tilfælde). V0056 DELTAGE I TLF.INTERVIEW start 146 Spørgsmål om deltagelse % antal kode Deltager Deltager ikke: Ønskede ikke Deltager ikke: Bortrejst Deltager ikke: Dødsbo Deltager ikke: Kreditforening ejer Deltager ikke: På tvangsauktion Deltager ikke: Brev returneret besvaret/ubesvaret??? Deltager ikke: Brev ikke returneret Deltager ikke: Ikke muligt at få kontakt??? Variable dannet på basis af telefoninterviews Hvis folk vil vide mere om AKF kan vi sende en folder. Afgør selv om tiltaleformen skal være De eller du. Den indledende formulering herunder skal ikke nødvendigvis følges slavisk, men AKF, formålet, fortrolighed og frivillighed bør nævnes på et passende tidspunkt.

26 Goddag, mit navn er... Jeg ringer fra AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Energistyrelsen har bedt AKF vurdere effekten af et varmesyn. For at vurdere varmesynets virkning har AKF valgt at spørge nogle husejere, der har fået foretaget varmesyn i Deres/dit hus er blandt de, der er blevet udtaget til undersøgelsen. De oplysninger De giver vil blive behandlet fuldt fortroligt. Ingen vil senere kunne få fat i oplysninger, der kan knyttes til personer eller adresser - heller ikke Energistyrelsen. Deres besvarelse vil kunne få betydning for fremtidige ordninger og for eventuelle ændringer af den nuværende ordning. Det er naturligvis frivilligt at svare på spørgsmålene. Alligevel håber vi De vil hjælpe os ved at besvare spørgsmålene. Det er vigtigt for os at så mange som muligt svarer. V0057 VIL SVARE PÅ SPØRGSMÅL start 148, manglende data: >=10 Spm. 1: Vil De svare på nogle spørgsmål om varmesyn? (sæt kryds) Ja Nej Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 73 V0058 HVEM BESTILTE VARMESYN start 150, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2: Hvem bestilte varmesynet? (sæt kryds) Ejendomsmægler Tidligere ejer (Gå til spm. 6, V67) Dem selv Andre Uoplyst Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 71 V0059 TIL STEDE VED VARMESYN start 152, manglende data: = 9 eller >=10

27 FILTER: V58 Spm. 3: Var De til stede da konsulenten udførte varmesynet? (sæt kryds) Ja Nej (Gå til spm. 5, V61) Ved ikke Uoplyst Irrelevant Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 25 V0060 TALTE M KONS. OM FORBEDR start 154, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58, V59 Spm. 4: Talte De med konsulenten om forbedringerne? (sæt kryds) Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 13 V0061 HVORFOR SYN: HUSSALG start 156, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58 Spm. 5: Hvorfor har De fået foretaget varmesyn? (sæt kryds gerne flere) På grund af hussalg Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 23

28 V0062 HVORFOR SYN: LOVKRAV start 158, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58 Spm. 5: Hvorfor har De fået foretaget varmesyn? (sæt kryds gerne flere) Fordi det er et lovkrav (ved hussalg) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 23 V0063 HVORFOR SYN: RENOVERING start 160, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58 Spm. 5: Hvorfor har De fået foretaget varmesyn? (sæt kryds gerne flere) I forbindelse med renoveringsarbejder i huset Ikke nævnt Nævnt (Gå til spm. 7, V68) Uoplyst Irrelevant Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 23 V0064 HVORFOR SYN: SPARE ENERG start 162, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58 Spm. 5: Hvorfor har De fået foretaget varmesyn? (sæt kryds gerne flere) Ønsker at vide hvordan der kan spares energi Ikke nævnt

29 Nævnt (Gå til spm. 7, V68) Uoplyst Irrelevant Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 23 V0065 HVORFOR SYN: ANDET start 164, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58 Spm. 5: Hvorfor har De fået foretaget varmesyn? (sæt kryds gerne flere) Andet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 23 V0066 HVORFOR SYN: KOMMENTARER start 166, bredde 120, tekstfelt FILTER: V58 Spm. 5: Hvorfor har De fået foretaget varmesyn? (sæt kryds gerne flere) Kommentarer V0067 RAPPORT INDFL. HUSPRIS start 286, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V63, V64 Spm. 6: Mener De varmesynsrapporten har haft indflydelse på husprisen? (sæt kryds) Ja, ejendomsmægleren har tilpasset husprisen til varmesynsrapporten Ja, jeg har selv fået justeret husprisen efter varmesynsrapporten Nej Ved ikke

30 Uoplyst Irrelevant Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 68 V0068 SET VARMESYNSRAPPORT start 288, manglende data: >=10 Spm. 7: Har De varmesynsrapporten? (sæt kryds) Ja Nej Ved ikke Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 73 V0069 LÆST VARMESYNSRAPPORT start 290, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8: Har De læst i rapporten (før nu)? (sæt kryds) Ja Nej Uoplyst Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 72 V0070 INVEST: TAG/LOFT start 292, bredde 5 Spm. 9: Ifølge varmesynsrapporten er der foreslået forskellige forbedringer, der skulle kunne nedsætte Deres energiforbrug. Der er foreslået forbedringer på følgende områder: (Nævn de punkter i efterfølgende skema (den såkaldte positivliste) hvor der er angivet en investering forskellig fra 0 (i kolonne 1). Derefter gennemgås spørgsmålene nedenfor for hver enkelt område (fx. tag/loft), hvor der er foreslået forbedringer). Spm. 9, kol. 1: Tag loft, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt (80 tilfælde).

31 V0071 INVEST: GULV start 297, bredde 5 Spm. 9, kol. 1: Gulv, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt (272 tilfælde). V0072 INVEST: YDERVÆGGE start 302, bredde 5 Spm. 9, kol. 1: Ydervægge, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt (222 tilfælde). V0073 INVEST: FUGER start 307, bredde 5 Spm. 9, kol. 1: Fuger, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt (151 tilfælde). V0074 INVEST: VINDUE/DØR start 312, bredde 5 Spm. 9, kol. 1: Vindue/dør, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt (140 tilfælde). V0075 INVEST: VARMEPROD. ANLÆG start 317, bredde 5 Spm. 9, kol. 1: Varmeproducerende anlæg, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt (235 tilfælde). V0076 INVEST: VARMEFORD. ANLÆG start 322, bredde 4 Spm. 9, kol. 1: Varmefordelende anlæg, foreslået forbedring kr.

32 Variablen er kodet i intervallet samt 0000 (211 tilfælde). V0077 INVEST: AUTOMATIK start 326, bredde 5 Spm. 9, kol. 1: Automatik, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt (142 tilfælde). V0078 INVEST: INDREGULERING start 331, bredde 4 Spm. 9, kol. 1: Indregulering, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt 0000 (296 tilfælde). V0079 INVEST: VENTILATION start 335, bredde 4 Spm. 9, kol. 1: Ventilation, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt 0000 (276 tilfælde). V0080 INVEST: ANDET start 339, bredde 5 Spm. 9, kol. 1: Andet, foreslået forbedring kr. Variablen er kodet i intervallet samt (302 tilfælde). V0081 GNMF.ÅR: TAG/LOFT start 344, manglende data: >=1000 FILTER: V70 Spm. 9, kol. 2: Er forbedringen vedrørende tag/loft gennemført helt eller delvist og i hvilket år? (Noter år i kolonne 2, hvis forbedringen er gennemført. Hvis forbedringer ikke er gennemført (helt eller delvist), så sæt "-" i kolonne 2 og gå til næste forbedringsforslag, eller til spørgsmål 10 (V137), hvis der ikke er flere foreslåede forbedringer).

33 Foreslået forbedring ikke gennemført Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i 1999?? Irrelevant, ingen forbedring foreslået Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 54 V0082 GNMF.GR: TAG/LOFT start 348, manglende data: >=1000 FILTER: V70, V81 Spm. 9, kol. 3: (Hvis forbedringen er gennemført så spørg:) Hvor stor en del af den foreslåede forbedring (vedr. tag/loft) er gennemført? (Noter % i kolonne 3 (100 hvis hele forbedringen er gennemført)) % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført Irrelevant, ingen forbedring foreslået eller forbedringen ikke gennemført Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 15 V0083 SELV UDF:TAG/LOFT start 352, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V70, V81 Spm. 9, kol. 4: (og spørg så:) Hvor stor en del af den udførte forbedring (vedr. tag/loft) har De selv lavet? (Noter % i kolonne 4).

34 Selv udført 0% Selv udført 100% Uoplyst Irrelevant, ingen forbedring foreslået eller forbedringen ikke gennemført Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 14 V0084 U. V.SYN:TAG/LOFT start 356, manglende data: >=10 FILTER: V70, V81 Spm. 9, kol. 5: (og spørg så:) Var den foreslåede forbedring (vedr. tag/loft) blevet gennemført hvis der ikke havde været genneført varmesyn? (Sæt kryds i kolonne 5 og gå til næste forbedringsforslag, eller gå til spørgsmål 10 (V137), hvis der ikke er foreslået flere forbedringer) Ja Nej Ved ikke Irrelevant, ingen forbedring foreslået eller forbedringen ikke gennemført Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 15 V0085 GNMF.ÅR: GULV start 358, manglende data: >=1000 FILTER: V71 Spm. 9, kol. 2: Er forbedringen vedrørende gulv gennemført helt eller delvist og i hvilket år? (Noter år i kolonne 2, hvis forbedringen er gennemført. Hvis forbedringer ikke er gennemført (helt eller delvist), så sæt "-" i kolonne 2 og gå til næste forbedringsforslag, eller til spørgsmål 10 (V137), hvis der ikke er flere foreslåede forbedringer) Foreslået forbedring ikke gennemført Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i 1990

35 Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i 1999?? Irrelevant, ingen forbedring foreslået Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 9 V0086 GNMF.GR: GULV start 362, manglende data: >=1000 FILTER: V71, V85 Spm. 9, kol. 3: (Hvis forbedringen er gennemført så spørg:) Hvor stor en del af den foreslåede forbedring (vedr. gulv) er gennemført? (Noter % i kolonne 3 (100 hvis hele forbedringen er gennemført)) % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført Irrelevant, ingen forbedring foreslået eller forbedringen ikke gennemført Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 3 V0087 SELV UDF:GULV start 366, manglende data: >=1000 FILTER: V71, V85 Spm. 9, kol. 4: (og spørg så:) Hvor stor en del af den udførte forbedring (vedr. gulv) har De selv lavet? (Noter % i kolonne 4) Selv udført 0% Selv udført 50% Selv udført 100% Irrelevant, ingen forbedring foreslået eller forbedringen ikke gennemført Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 3

36 V0088 U. V.SYN:GULV start 370, manglende data: >=10 FILTER: V71, V85 Spm. 9, kol. 5: (og spørg så:) Var den foreslåede forbedring (vedr. gulv) blevet gennemført hvis der ikke havde været genneført varmesyn? (Sæt kryds i kolonne 5 og gå til næste forbedringsforslag, eller gå til spørgsmål 10 (V137), hvis der ikke er foreslået flere forbedringer) Ja Nej Ved ikke Irrelevant, ingen forbedring foreslået eller forbedringen ikke gennemført Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 3 V0089 GNMF.ÅR: YDERVÆGGE start 372, manglende data: >=1000 FILTER: V72 Spm. 9, kol. 2: Er forbedringen vedrørende ydervægge gennemført helt eller delvist og i hvilket år? (Noter år i kolonne 2, hvis forbedringen er gennemført. Hvis forbedringer ikke er gennemført (helt eller delvist), så sæt "-" i kolonne 2 og gå til næste forbedringsforslag, eller til spørgsmål 10 (V137), hvis der ikke er flere foreslåede forbedringer) Foreslået forbedring ikke gennemført Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i Foreslået forbedring gennemført i 1999?? Irrelevant, ingen forbedring foreslået Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 18 V0090 GNMF.GR: YDERVÆGGE start 376, manglende data: >=1000

37 FILTER: V72, V89 Spm. 9, kol. 3: (Hvis forbedringen er gennemført så spørg:) Hvor stor en del af den foreslåede forbedring (vedr. ydervægge) er gennemført? (Noter % i kolonne 3 (100 hvis hele forbedringen er gennemført)) % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført % af forbedringen gennemført Irrelevant, ingen forbedring foreslået eller forbedringen ikke gennemført Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 4 V0091 SELV UDF:YDERVÆGGE start 380, manglende data: >=1000 FILTER: V72, V89 Spm. 9, kol. 4: (og spørg så:) Hvor stor en del af den udførte forbedring (vedr. ydervægge) har De selv lavet? (Noter % i kolonne 4) Selv udført 0% Selv udført 100% Irrelevant, ingen forbedring foreslået eller forbedringen ikke gennemført Irrelevant, deltager ikke svarprocent: 4 V0092 U. V.SYN:YDERVÆGGE start 384, manglende data: >=10 FILTER: V72, V89 Spm. 9, kol. 5: (og spørg så:) Var den foreslåede forbedring (vedr. ydervægge) blevet gennemført hvis der ikke havde været genneført varmesyn? (Sæt kryds i kolonne 5 og gå til næste forbedringsforslag, eller gå til spørgsmål 10 (V137), hvis der ikke er foreslået

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere