C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse"

Transkript

1 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks København Ø - Tlf.: Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Yngre Læger har på grundlag af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 157 af om lægers turnusuddannelsesforløb og nr. 660 af om uddannelse af speciallæger samt overenskomsten for underordnede læger udarbejdet vedlagte fire standardaftaler til brug ved ansættelse af læger i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse. Standardaftalerne omfatter ansættelser i turnusforløb, introduktionsforløb, hoveduddannelsesforløb, bortset fra almen medicin og hoveduddannelsesforløb i almen medicin. Ved udformningen af standardaftaler er det lagt til grund, at ansættelse finder sted som fuldtidsstilling. Ansættelse i introduktions- og hoveduddannelsesforløb på deltid, eller skiftevis på fuldtid eller deltid, kan undtagelsesvis godkendes af ansættelsesstedet, jf. 12 i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger. Nærværende cirkulære erstatter cirkulære nr. 607 af november Hans Jørgen Holm / Thorkild Rotenberg

2 Side 2

3 TURNUSFORLØB C.630/33.06 Side 3 ANSÆTTELSES- OG UDDANNELSESAFTALE mellem X-købing Amt og Læge... 1 X-købing Amt Adresse Tlf. nr. ansætter herved: Læge:... Cpr. nr.:... Adresse som læge under turnusuddannelse. 2. Ansættelsen Ansættelserne sker i stillinger, der uddannelsesmæssigt tæller som turnusforløbet i den lægelige videreuddannelse. Ansættelserne sker i ét samlet ansættelsesforhold. Aftalen omfatter ansættelse i 18 måneder fra den... til den... med tjeneste i følgende stillinger: Reservelæge ved... afdeling, Sygehus A, X-købing Amt i perioden fra den... til den... Reservelæge ved... afdeling, Sygehus B, X-købing Amt i perioden fra den... til den... Praksisreservelæge ved X-købing Amt i perioden fra den... til den... med tjeneste ved. (lægepraksis)

4 Side 4 Fratrædelse pr.... sker uden yderligere varsel. Såfremt afdelingen/sygehuset ændrer funktion eller nedlægges i perioden, således at uddannelsesprogrammet ikke kan opfyldes, skal ansættelsesmyndigheden anvise lægen ansættelse på en anden afdeling/sygehus, som kan opfylde uddannelsesbekendtgørelsen/målbeskrivelsen. 3. Uddannelsen Aftalen forudsætter, at ansættelsen gennemføres i overensstemmelse med reglerne for lægers turnusuddannelsesforløb, og at de obligatoriske teoretiske kurser inden for forløbet gennemføres, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 157 af om lægers turnusuddannelsesforløb og Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Den uddannelsessøgende læge har under fornøden hensyntagen til afdelingens drift ret til frihed med løn til deltagelse i de for uddannelsen obligatoriske kurser. Underretning om kursusdeltagelse skal meddeles berørte afdelinger umiddelbart efter den uddannelsessøgende læge er bekendt hermed. Stk. 3. Det påhviler den uddannelsessøgende læge at meddele oplysninger om barselsorlov, værnepligt eller forældreorlov til amtet samt til de afdelinger, der vil blive berørt. Samme gælder for længerevarende sygefravær, der medfører ændring af uddannelsesforløbet. Såfremt den uddannelsessøgende læge på grund af barsel, værnepligt eller sygdom ikke kan gennemføre uddannelsen inden for den i aftalen fastsatte tid, vil ansættelsesstedet evt. i samarbejde med amtet snarest muligt skaffe de fornødne uddannelsesstillinger, evt. på andre afdelinger. 4. Løn- og arbejdsvilkår Ansættelsen er i fuldtidsstilling. For ansættelsesforholdet gælder den til enhver tid mellem Amtsrådsforeningen og Yngre Læger indgåede overenskomst for underordnede læger.

5 Side 5 Lægens arbejde skal tilrettelægges under hensyn til afdelingens drift og således, at formålet med uddannelsesprogrammet tilgodeses med hensyn til den enkelte dags arbejdsopgaver og med hensyn til indholdet i uddannelsesforløbet på den enkelte afdeling. Under ansættelse som praksisreservelæge er den uddannelsessøgende læge forpligtet til efter bestemmelse af den praktiserende læge at udføre lægearbejde inden for den praktiserende læges arbejdsområde. Den uddannelsessøgende læge kan ikke vikariere for den praktiserende speciallæge. Såfremt den uddannelsessøgende læge på grund af en denne utilregnelig årsag ikke har mulighed for at forrette tjeneste hos den praktiserende læge (f.eks. som følge af den praktiserende læges sygdom, ferie o. lign.), skal den uddannelsessøgende læge øjeblikkelig rette henvendelse til amtet. Såfremt den uddannelsessøgende læges tilknytning til en praksis ophæves som følge af en denne utilregnelig årsag, overflyttes den uddannelsessøgende læge til en anden praksislæge i den resterende del af uddannelsesperioden eller, hvis dette ikke er muligt, til en af amtets sygehusafdelinger. Stk. 3. Lægen aflønnes efter overenskomstens regler herom med grundlønsindplacering på trin 1 og lønanciennitet fra den. Lægen er omfattet af overenskomstens bestemmelser om lokal løndannelse. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Månedslønnen er pr. den (dato for første stilling i ansættelsesforholdet): Trin 1 Nettoløn Samlet pensionsbidrag I alt [Hertil kommer evt. decentralt aftalt kvalifikations-/funktionstillæg, der på tiltrædelsestidspunktet udgør. pr. måned.] Pensionsbidraget på 15,79% af de pensionsgivende løndele indbetales månedligt til Lægernes Pensionskasse. Eget pensionsbidrag udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

6 Side 6 Lægen har ret til ferie efter aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale og overenskomstens bestemmelser herom. Den ugentlige arbejdstid er fastsat til gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Arbejdstiden tilrettelægges i henhold til overenskomstens bestemmelser. Overarbejde finder sted i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser herom. Stk. 4. Aftalen kan af ansættelsesmyndigheden opsiges efter overenskomstens regler, herunder hvis lægen ikke på tilfredsstillende måde gennemfører den til ansættelsen knyttede uddannelse, jf. dog Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Den ansatte kan opsige stillingen i henhold til overenskomstens regler herom. Funktionærlovens regler om opsigelse gælder. Ansættelsesforholdet kan dog tidligst bringes til ophør til den 1. i en måned med 1 måneds varsel fra lægens side og med 3 måneders varsel fra amtets side. Eventuel opsigelse/afskedigelse vil gælde såvel den aktuelle stilling som alle eventuelle efterfølgende stillinger, der er indeholdt i aftalen. Stk. 5. Der ydes løn under sygdom i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. 5. Tavshedspligt Enhver beskæftiget er under ansvar for de i borgerlig straffelov fastsatte bestemmelser om tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af tjenesten.

7 Dato Dato C.630/33.06 Side 7 Arbejdsgiver Læge

8 Side 8 INTRODUKTIONSFORLØB ANSÆTTELSES- OG UDDANNELSESAFTALE mellem X-købing Amt og Læge... 1 X-købing Amt Adresse Tlf. nr. ansætter herved: Læge:... Cpr. nr.:... Adresse som læge under uddannelse til speciallæge i Ansættelsen Ansættelserne sker i stilling, der uddannelsesmæssigt tæller som introduktionsforløbet til speciallægeuddannelsen i. Aftalen omfatter ansættelse som reservelæge i.. måneder fra den... til den... med tjeneste ved... afdeling, Sygehus A, X-købing Amt. [Ved introduktionsforløb i almen medicin anføres i stedet:

9 Side 9 Aftalen omfatter ansættelse som introduktionsamanuensis ved X-købing Amt i perioden fra den... til den... med tjeneste ved. (lægepraksis).] Fratrædelse pr.... sker uden yderligere varsel. Såfremt afdelingen/sygehuset ændrer funktion eller nedlægges i perioden, således at uddannelsesprogrammet ikke kan opfyldes, skal ansættelsesmyndigheden anvise lægen ansættelse på en anden afdeling/sygehus, som kan opfylde uddannelsesbekendtgørelsen/målbeskrivelsen. 3. Uddannelsen Aftalen forudsætter, at ansættelsen gennemføres i overensstemmelse med reglerne for uddannelse af speciallæger, at de enkelte videreuddannelseselementer gennemføres tilfredsstillende, og at de obligatoriske teoretiske kurser inden for specialet gennemføres, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af om uddannelse af speciallæger og Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Det påhviler de uddannelsesgivende institutioner at sikre rammerne for den nødvendige progression i kompetenceudviklingen og stigende selvstædighed i opgavevaretagelsen under ansættelsen, jf. 5, stk. 2, i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse. Stk. 3. Den uddannelsessøgende læge har under fornøden hensyntagen til afdelingens drift ret til frihed med løn til deltagelse i de for introduktionsforløbet obligatoriske kurser. Underretning om kursusdeltagelse skal meddeles berørte afdelinger umiddelbart efter den uddannelsessøgende læge er bekendt hermed. Stk. 4. Det påhviler den uddannelsessøgende læge at meddele oplysninger om barselsorlov, værnepligt eller forældreorlov til det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse samt til de afdelinger, der vil blive berørt. Samme gælder for længerevarende sygefravær, der medfører ændring af uddannelsesforløbet. Såfremt den uddannelsessøgende læge på grund af barsel, værnepligt eller sygdom ikke kan gennemføre uddannelsen inden for den i aftalen fastsatte tid, vil ansættelsesstedet evt. i samarbejde med det Regionale Råd

10 Side 10 for Lægers Videreuddannelse snarest muligt skaffe den fornødne uddannelsesstilling, evt. på anden afdeling. 4. Løn- og arbejdsvilkår Ansættelsen er i fuldtidsstilling. For ansættelsesforholdet gælder den til enhver tid mellem Amtsrådsforeningen og Yngre Læger indgåede overenskomst for underordnede læger. [Hvis det i henhold til Sundhedsstyrelsens bestemmelser herom kan godkendes uddannelsesmæssigt og af ansættelsesstedet, kan ansættelse ske på deltid. Ved deltidsansættelse skal følgende oplyses: Der er aftalt deltidsansættelses fra den til den. Det gennemsnitlige ugentlige timetal er aftalt til.] Lægens arbejde skal tilrettelægges under hensyn til afdelingens drift og således, at formålet med uddannelsesprogrammet tilgodeses med hensyn til den enkelte dags arbejdsopgaver og med hensyn til indholdet i uddannelsesforløbet på den enkelte afdeling. [Ved introduktionsforløb i almen medicin erstattes overstående af: Under ansættelse som introduktionsamanuensis er den uddannelsessøgende læge forpligtet til efter bestemmelse af den praktiserende læge at udføre lægearbejde inden for den praktiserende læges arbejdsområde. Den uddannelsessøgende læges arbejde skal tilrettelægges under hensyn til klinikkens drift og således, at formålet med uddannelsesprogrammet tilgodeses med hensyn til den enkelte dags arbejdsopgaver. Den uddannelsessøgende læge kan ikke vikariere for den praktiserende læge. Såfremt den uddannelsessøgende læge på grund af en denne utilregnelig årsag ikke har mulighed for at forrette tjeneste hos den praktiserende læge (f.eks. som følge af den praktiserende læges sygdom, ferie o. lign), skal den uddannelsessøgende læge øjeblikkelig rette henvendelse til det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Såfremt den uddannelsessøgende læges tilknytning til en praksis ophæves som følge af en denne utilregnelig årsag, overflyttes den uddannelsessøgende læge til en anden praksislæge i den resterende del af uddannelsesperioden eller, hvis dette ikke er muligt, til en af amtets sygehusafdelinger.]

11 Side 11 Stk. 3. Lægen aflønnes efter overenskomstens regler herom med grundlønsindplacering på trin x [1 el. 2] og lønanciennitet fra den. Lægen er omfattet af overenskomstens bestemmelser om lokal løndannelse. Lægen har ret til en lønforhandling senest 3 måneder efter stillingen er tiltrådt. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Månedslønnen er pr. den (begyndelsesdato for ansættelsesforholdet): Trin x Pensionsgivende kvalifikationstillæg xx.xxx ( ) Nettoløn Samlet pensionsbidrag I alt [Hertil kommer evt. decentralt aftalt kvalifikations-/funktionstillæg, der på tiltrædelsestidspunktet udgør. pr. måned.] Pensionsbidraget på 15,79% af de pensionsgivende løndele indbetales månedligt til Lægernes Pensionskasse. Eget pensionsbidrag udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lægen har ret til ferie efter aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale og overenskomstens bestemmelser herom. Den ugentlige arbejdstid er fastsat til gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Arbejdstiden tilrettelægges i henhold til overenskomstens bestemmelser. Overarbejde finder sted i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser herom. Stk. 4. Aftalen kan af ansættelsesmyndigheden opsiges efter overenskomstens regler, herunder hvis lægen ikke på tilfredsstillende måde gennemfører den til ansættelsen knyttede uddannelse, jf. dog Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Den ansatte kan opsige stillingen i henhold til overenskomstens regler herom.

12 Side 12 Funktionærlovens regler om opsigelse gælder. Ansættelsesforholdet kan dog tidligst bringes til ophør til den 1. i en måned med 1 måneds varsel fra lægens side og med 3 måneders varsel fra amtets side. Stk. 5. Der ydes løn under sygdom i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. 5. Tavshedspligt Enhver beskæftiget er under ansvar for de i borgerlig straffelov fastsatte bestemmelser om tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af tjenesten. Dato Dato Arbejdsgiver Læge

13 Side 13 HOVEDUDDANNELSESFORLØB BORTSET FRA ALMEN MEDICIN ANSÆTTELSES- OG UDDANNELSESAFTALE mellem X-købing Amt/ Y-købing Amt/ Z-købing Amt og Læge... 1 X-købing Amt Adresse Tlf. nr. Y-købing Amt Adresse Tlf. nr. Z-købing Amt Adresse Tlf. nr. ansætter herved: Læge:... Cpr. nr.:... Adresse som læge under uddannelse til speciallæge i...

14 Side Ansættelsen Ansættelserne sker i stillinger, der tæller uddannelsesmæssigt i hoveduddannelsen til speciallæge i. Ansættelserne sker i ét samlet ansættelsesforhold. Aftalen omfatter ansættelse i.. måneder fra den... til den... I perioden fra den til den sker ansættelse som reservelæge. I perioden fra den til den sker ansættelse som 1. reservelæge. Aftalen omfatter følgende ansættelser: Ved... afdeling, Sygehus A, X-købing Amt i perioden fra den... til den... Ved... afdeling, Sygehus B, Y-købing Amt i perioden fra den... til den... Ved... afdeling, Sygehus C, Z-købing Amt i perioden fra den... til den... Ved... afdeling, Sygehus D, Z-købing Amt i perioden fra den... til den... Fratrædelse pr.... sker uden yderligere varsel. Såfremt afdelingen/sygehuset ændrer funktion eller nedlægges i perioden, således at uddannelsesprogrammet ikke kan opfyldes, skal ansættelsesmyndigheden anvise lægen ansættelse på en anden afdeling/sygehus, som kan opfylde uddannelsesbekendtgørelsen/målbeskrivelsen. 3. Uddannelsen Aftalen forudsætter, at ansættelsen gennemføres i overensstemmelse med reglerne for uddannelse af speciallæger, at de enkelte videreuddannelseselementer gennemføres tilfredsstillende, og at de obligatoriske teoretiske kurser inden for specialet gennemføres, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af om uddannelse af speciallæger og Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Det påhviler de uddannelsesgivende institutioner at sikre rammerne for den nødvendige progression i kompetenceudviklingen og stigende selvstædighed i opgavevaretagelsen under ansættelsen, jf. 5, stk. 2, i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

15 Side 15 Stk. 3. Den uddannelsessøgende læge har under fornøden hensyntagen til afdelingens drift ret til frihed med løn til deltagelse i de for uddannelsen til speciallæge obligatoriske kurser, inkl. (et antal) eventuelle specialeobligatoriske tilvalgskurser. Underretning om kursusdeltagelse skal meddeles berørte afdelinger umiddelbart efter den uddannelsessøgende læge er bekendt hermed. Stk. 4. Det påhviler den uddannelsessøgende læge at meddele oplysninger om barselsorlov, værnepligt eller forældreorlov til det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse samt til de afdelinger, der vil blive berørt. Samme gælder for længerevarende sygefravær, der medfører ændring af uddannelsesforløbet. Såfremt den uddannelsessøgende læge på grund af barsel, værnepligt eller sygdom ikke kan gennemføre uddannelsen inden for den i aftalen fastsatte tid, vil ansættelsesstedet evt. i samarbejde med det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse snarest muligt skaffe de fornødne uddannelsesstillinger, evt. på andre afdelinger. 4. Løn- og arbejdsvilkår Ansættelsen er i fuldtidsstilling. For ansættelsesforholdet gælder den til enhver tid mellem Amtsrådsforeningen og Yngre Læger indgåede overenskomst for underordnede læger. [Omfatter uddannelsesblokken ansættelse ved såvel amtskommune som H:S erstattes ovenstående af følgende: Ansættelsen er i fuldtidsstilling og sker i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster for underordnede læger. Under ansættelsen på en amtskommunal institution gælder overenskomsten for underordnede læger mellem Amtsrådsforeningen og Yngre Læger. Under ansættelse på en institution i H:S gælder Fællesoverenskomsten for akademikere i H:S med tilknyttet organisationsaftale for reservelæger, afdelingslæger m.fl.] [Hvis det i henhold til Sundhedsstyrelsens bestemmelser herom kan godkendes uddannelsesmæssigt og af ansættelsesstedet, kan ansættelse ske på deltid. Ved deltidsansættelse skal følgende oplyses: Der er aftalt deltidsansættelses fra den til den. Det gennemsnitlige ugentlige timetal er aftalt til.]

16 Side 16 Lægens arbejde skal tilrettelægges under hensyn til afdelingens drift og således, at formålet med uddannelsesprogrammet tilgodeses med hensyn til den enkelte dags arbejdsopgaver og med hensyn til indholdet i uddannelsesforløbet på den enkelte afdeling. [Omfatter ansættelsen som et led i uddannelsen udstationering hos en privat praktiserende speciallæge indføjes følgende: Under udstationering i speciallægepraksis er den uddannelsessøgende læge forpligtet til efter bestemmelse af den privat praktiserende speciallæge at udføre lægearbejde inden for den praktiserende speciallæges arbejdsområde. Den uddannelsessøgende læge kan ikke vikariere for den praktiserende speciallæge. Såfremt den uddannelsessøgende læge på grund af en denne utilregnelig årsag ikke har mulighed for at forrette tjeneste hos den praktiserende speciallæge (f.eks. som følge af den praktiserende speciallæges sygdom, ferie o. lign.), skal den uddannelsessøgende læge øjeblikkelig rette henvendelse til det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Såfremt den uddannelsessøgende læges tilknytning til en praksis ophæves som følge af en denne utilregnelig årsag, overflyttes den uddannelsessøgende læge til en anden praksislæge i den resterende del af uddannelsesperioden eller, hvis dette ikke er muligt, til en af amtets sygehusafdelinger.] Stk. 3. Lægen aflønnes efter overenskomstens regler herom med grundlønsindplacering på trin x [1 el. 2] og lønanciennitet fra den. Lægen er omfattet af overenskomstens bestemmelser om lokal løndannelse. Lægen har ret til en lønforhandling senest 3 måneder efter påbegyndelsen af hver enkelt ansættelse i ansættelsesforholdet. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Månedslønnen er pr. den (dato for første stilling i ansættelsesforholdet): Trin x Pensionsgivende kvalifikationstillæg xx.xxx ( ) Nettoløn Samlet pensionsbidrag I alt

17 Side 17 [Hertil kommer evt. decentralt aftalt kvalifikations-/funktionstillæg, der på tiltrædelsestidspunktet udgør. pr. måned] Pensionsbidraget på 15,79% af de pensionsgivende løndele indbetales månedligt til Lægernes Pensionskasse. Eget pensionsbidrag udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lægen har ret til ferie efter aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale og overenskomstens bestemmelser herom. Den ugentlige arbejdstid er fastsat til gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Arbejdstiden tilrettelægges i henhold til overenskomstens bestemmelser. Overarbejde finder sted i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser herom. Stk. 4. Aftalen kan af ansættelsesmyndigheden opsiges efter overenskomstens regler, herunder hvis lægen ikke på tilfredsstillende måde gennemfører den til ansættelsen knyttede uddannelse, jf. dog Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Den ansatte kan opsige stillingen i henhold til overenskomstens regler herom. Funktionærlovens regler om opsigelse gælder. Ansættelsesforholdet kan dog tidligst bringes til ophør til den 1. i en måned med 1 måneds varsel fra lægens side og med 3 måneders varsel fra amtets side. Eventuel opsigelse/afskedigelse vil gælde såvel den aktuelle stilling som alle eventuelle efterfølgende stillinger, der er indeholdt i aftalen. Stk. 5. Der ydes løn under sygdom i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. 5. Tavshedspligt Enhver beskæftiget er under ansvar for de i borgerlig straffelov fastsatte bestemmelser om tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af tjenesten.

18 Side 18 Dato Dato Arbejdsgiver Læge Arbejdsgiver Arbejdsgiver

19 Side 19 HOVEDUDDANNELSESFORLØB I ALMEN MEDICIN ANSÆTTELSES- OG UDDANNELSESAFTALE mellem X-købing Amt/ Privatpraktiserende læge Y/ Privatpraktiserende læge Z og Læge... 1 X-købing Amt Adresse Tlf. nr. privatpraktiserende læge Y privatpraktiserende læge Z ansætter herved: Læge:... Cpr. nr.:... Adresse som læge under uddannelse til speciallæge i almen medicin. 2. Ansættelsen Ansættelserne sker i stillinger, der tæller uddannelsesmæssigt i hoveduddannelsen til speciallæge i almen medicin. Ansættelserne sker i ét samlet ansættelsesforhold.

20 Side 20 Aftalen omfatter ansættelse i.. måneder fra den... til den... med tjeneste i følgende stillinger: Praksisamanuensis (fase 1) ved X-købing Amt i perioden fra den... til den... med tjeneste ved. (lægepraksis) Reservelæge ved... afdeling, Sygehus A, X-købing Amt i perioden fra den... til den... Reservelæge ved... afdeling, Sygehus B, X-købing Amt i perioden fra den...til den... Reservelæge ved... afdeling, Sygehus C, X-købing Amt i perioden fra den... til den... Uddannelsesamanuensis (fase 2) ved privatpraktiserende læge... (navn, adresse) i perioden fra den... til den... Uddannelsesamanuensis (fase 3) ved privatpraktiserende læge... (navn, adresse) i perioden fra den... til den... Ved aftalens indgåelse kan arbejdsgivers navn og adresse for ansættelsen som uddannelsesamanuensis i almen praksis (fase 2 og 3) ikke angives. Når navn og adresse på almen praksis forefindes vil dette blive meddelt. Fratrædelse pr.... sker uden yderligere varsel. Såfremt afdelingen/sygehuset ændrer funktion eller nedlægges i perioden, således at uddannelsesprogrammet ikke kan opfyldes, skal ansættelsesmyndigheden anvise lægen ansættelse på en anden afdeling/sygehus, som kan opfylde uddannelsesbekendtgørelsen/målbeskrivelsen. 3. Uddannelsen Aftalen forudsætter, at ansættelsen gennemføres i overensstemmelse med reglerne for uddannelse af speciallæger, at de enkelte videreuddannelseselementer gennemføres tilfredsstillende, og at de obligatoriske teoretiske kurser inden for specialet gennemføres, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af om uddannelse af speciallæger og Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Det påhviler de uddannelsesgivende institutioner at sikre rammerne for den nødvendige progression i kompetenceudviklingen og stigende selvstædighed i opgavevaretagelsen under ansættelsen, jf. 5, stk. 2, i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

21 Side 21 Stk. 3. Den uddannelsessøgende læge har under fornøden hensyntagen til afdelingens drift ret til frihed med løn til deltagelse i de for uddannelsen til speciallæge obligatoriske kurser, inkl. (et antal) eventuelle specialeobligatoriske tilvalgskurser. Underretning om kursusdeltagelse skal meddeles berørte afdelinger/privatpraktiserende læge umiddelbart efter den uddannelsessøgende læge er bekendt hermed. Stk. 4. Det påhviler den uddannelsessøgende læge at meddele oplysninger om barselsorlov, værnepligt eller forældreorlov til amtet samt til de afdelinger, der vil blive berørt. Samme gælder for længerevarende sygefravær, der medfører ændring af uddannelsesforløbet. Såfremt den uddannelsessøgende læge på grund af barsel, værnepligt eller sygdom ikke kan gennemføre uddannelsen inden for den i aftalen fastsatte tid, vil ansættelsesstedet evt. i samarbejde med amtet snarest muligt skaffe de fornødne uddannelsesstillinger, evt. på andre afdelinger/andre privatpraktiserende læger. 4. Løn- og arbejdsvilkår i stillinger som praksisamanuensis (fase 1) og reservelæge Ansættelsen er i fuldtidsstilling. For ansættelsesforholdet gælder den til enhver tid mellem Amtsrådsforeningen og Yngre Læger indgåede overenskomst for underordnede læger. [Omfatter uddannelsesblokken ansættelse ved såvel amtskommune som H:S erstattes ovenstående af følgende: Ansættelsen er i fuldtidsstilling og sker i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster for underordnede læger. Under ansættelsen på en amtskommunal institution gælder overenskomsten for underordnede læger mellem Amtsrådsforeningen og Yngre Læger. Under ansættelse på en institution i H:S gælder Fællesoverenskomsten for akademikere i H:S med tilknyttet organisationsaftale for reservelæger, afdelingslæger m.fl.] [Hvis det i henhold til Sundhedsstyrelsens bestemmelser herom kan godkendes uddannelsesmæssigt og af ansættelsesstedet, kan ansættelse ske på deltid. Ved deltidsansættelse skal følgende oplyses: Der er aftalt deltidsansættelses fra den til den. Det gennemsnitlige ugentlige timetal er aftalt til.]

22 Side 22 Lægens arbejde skal tilrettelægges under hensyn til afdelingens drift og således, at formålet med uddannelsesprogrammet tilgodeses med hensyn til den enkelte dags arbejdsopgaver og med hensyn til indholdet i uddannelsesforløbet på den enkelte afdeling. Under ansættelse som praksisamanuensis (fase 1) er den uddannelsessøgende læge forpligtet til efter bestemmelse af den praktiserende læge at udføre lægearbejde inden for den praktiserende læges arbejdsområde. Den uddannelsessøgende læge kan ikke vikariere for den praktiserende læge. Såfremt den uddannelsessøgende læge på grund af en denne utilregnelig årsag ikke har mulighed for at forrette tjeneste hos den praktiserende læge (f.eks. som følge af den praktiserende læges sygdom, ferie o. lign), skal den uddannelsessøgende læge øjeblikkelig rette henvendelse til videreuddannelsesudvalget. Såfremt den uddannelsessøgende læges tilknytning til en praksis ophæves som følge af en denne utilregnelig årsag, overflyttes den uddannelsessøgende læge til en anden praksislæge i den resterende del af uddannelsesperioden eller, hvis dette ikke er muligt, til en af amtets sygehusafdelinger. Stk. 3. Lægen aflønnes efter overenskomstens regler herom med grundlønsindplacering på trin x [1 el. 2] og lønanciennitet fra den. Lægen er omfattet af overenskomstens bestemmelser om lokal løndannelse. For ansættelserne som praksisamanuensis og som reservelæge har lægen ret til en forhandling senest 3 måneder efter påbegyndelsen af hver enkelt ansættelse i ansættelsesforholdet. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Månedslønnen er pr. den (dato for første stilling i ansættelsesforholdet): Trin x Pensionsgivende kvalifikationstillæg xx.xxx ( ) Nettoløn Samlet pensionsbidrag I alt [Hertil kommer evt. decentralt aftalt kvalifikations-/funktionstillæg, der på tiltrædelsestidspunktet udgør. pr. måned.]

23 Side 23 Pensionsbidraget på 15,79% af de pensionsgivende løndele indbetales månedligt til Lægernes Pensionskasse. Eget pensionsbidrag udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lægen har ret til ferie efter aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale og overenskomstens bestemmelser herom. Den ugentlige arbejdstid er fastsat til gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Arbejdstiden tilrettelægges i henhold til overenskomstens bestemmelser. Overarbejde finder sted i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser herom. 5. Løn- og arbejdsvilkår i stilling som uddannelsesamanuensis (fase 2 og 3) Ved aftalens indgåelse kan arbejdsgivers navn og adresse for ansættelsen som uddannelsesamanuensis i almen praksis (fase 2 og 3) ikke angives. Når navn og adresse på almen praksis forefindes vil dette blive meddelt. Ansættelsen er i fuldtidsstilling. For ansættelsesforholdet i henholdsvis fase 2 og 3 stillingen vil gælde en mellem den pågældende praktiserende læge og Yngre Læger indgået overenskomst for uddannelsesamanuensis i almen praksis. Yderligere oplysninger om løn og øvrige ansættelsesvilkår vil blive meddelt i tilknytning til tiltrædelsen i stillingerne. 6. Opsigelse af aftale/ansættelse Aftalen kan af ansættelsesmyndigheden opsiges efter overenskomstens regler, herunder hvis lægen ikke på tilfredsstillende måde gennemfører den til ansættelsen knyttede uddannelse, jf. dog Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Den ansatte kan opsige stillingen i henhold til overenskomstens regler herom. Funktionærlovens regler om opsigelse gælder. Ansættelsesforholdet kan dog tidligst bringes til ophør til den 1. i en måned med 1 måneds varsel fra lægens side og med 3 måneders varsel fra amtets side. Eventuel opsigelse/afskedigelse vil gælde såvel den aktuelle stilling som alle eventuelle efterfølgende stillinger, der er indeholdt i aftalen.

24 Side 24 Stk. 5. Der ydes løn under sygdom i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. 7. Tavshedspligt Enhver beskæftiget er under ansvar for de i borgerlig straffelov fastsatte bestemmelser om tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af tjenesten. Dato Dato Arbejdsgiver Læge Arbejdsgiver Arbejdsgiver

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse BEK nr 1256 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-701-30/1 Senere

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-12 Standardaftale for tutorlæger Som følge af protokollat

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m." Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m. Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet,

Læs mere

OMTRYKT. RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser og kombinerede ansættelser for overenskomstansatte akademikere.

OMTRYKT. RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser og kombinerede ansættelser for overenskomstansatte akademikere. Side 1 KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDS- FORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION OMTRYKT RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

P1-Orgaf APD.nr. 82/93 PKAT 030. Cirkulære om. Organisationsaftale for tandteknikere

P1-Orgaf APD.nr. 82/93 PKAT 030. Cirkulære om. Organisationsaftale for tandteknikere 4.3.32 P1-Orgaf-20.93 APD.nr. 82/93 J.nr. 93-3211/015-36 PKAT 030 IM/lh (overgår til 2. kontor) 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for tandteknikere INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole CIS nr 9306 af 31/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., jf. 2015-9206 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 24. februar i faglig voldgiftssag, FV Yngre Læger for læge A og læge B (advokat Jacob Goldschmidt)

TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 24. februar i faglig voldgiftssag, FV Yngre Læger for læge A og læge B (advokat Jacob Goldschmidt) TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 24. februar 2017 i faglig voldgiftssag, FV 2016.0114 Yngre Læger for læge A og læge B (advokat Jacob Goldschmidt) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 040-13 PKAT nr. 0265, 0289 J.nr. 12-333/02-24 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2017 Cirkulære af 24. januar 2017 Modst. nr. 004-17 PKAT nr. 284 J.nr. 2014-1513-0148 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutioner mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V.

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.13 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte edb-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste) 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 001-07 PKAT

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole 2013 Cirkulære af 18. oktober 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriets journalnummer 2012-9216 Henvendelse

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved Fodterapeutskolen

Cirkulære om Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved Fodterapeutskolen 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for undervisningsassistenter ved Fodterapeutskolen 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR UNDERVISNINGSASSISTENTER VED FODTERAPEUTSKOLEN Finansministeriet og Forbundet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere