Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014"

Transkript

1 kontrol pr. 1. oktober 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse I kr. regnskab Skat/tilskud udligning Renter (ekskl. ældreboliger) Optagne lån indtil denne budgetkontrol 1) Optagne lån denne budgetkontrol Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Total Anm. 1) Afvigelsen mellem forbrug og forventet regnskab under optagne lån skyldes overførsel aflån fra 2013 som er indregnet i likviditetsprognosen. Der forventes også overførsel af lån til FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Afvikling af Geodatacenteret, andel af ekstraord. indskud Afvikling af Geodatacenteret, andel af udækket likviditetsbehov Indskud Landsbyggefonden, 1/5-delsordning vedr. gennemførelse af helhedsplan for Spjellerup Tilbagebetaling fra Landsbyggefonden af særstøttelån vedr. Søparken (fra tidligere Suså Kommune) Ophør af bonusordning vedr. mikrofleksjob i jan. (indvirkning på eget projekt med forudsat oprettelse af 50 helårsværk i mikrofleksjob op til ugentlig 6 timer) Mindreindtægt vedr. renter i betalingskontrol pga. ny lov om EFI Renter af likvide aktiver, merafkast ved fastholdelse af investeringsporteføljer fremfor kassekredit. (skøn på baggrund af regnskab 2013) Mindreudgift til primosaldoforrentning af skyldigt mellemværende med forsyningsvirksomheder. Nedsættelse af garantiprovision med 0,25% p.a. fra årligt 1,00 % til 0,75%. Manglende indtægt vedr. garantiprovision fra ikke realiseret byggekredit vedr. NK-Forsyning på 37 mio. kr. Merudgift i terminsydelse vedr. låneoptag Momsanalyse 2012, berigtigelse af merindtægt. Foreløbigt anslået skøn over mindreudgifter til efterreg. af grundskyld og dækningsafgifter. Endelig regulering af særtilskud 2013 samt foreløbigt særtilskud fra IM ifm. tilbagebet. af grundskyld. Midtvesjregulering, efterregulering af beskæftigelsestilskud 2013 Reg.kontonr /7.71/ / Finansiering

2 Midtvejsregulering, Lov og Cirkulæreprogram 35,4 mio. kr. på landsplan (merudgift) og andre reguleringer på landsplan -383,3 mio. kr., primært km. Medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet (merindtægt). I Næstved udgør indtægten Rest efter flytninger til andre politikområder udgør kr. Midtvejsregulering, skrå skatteloft. Næstveds andel udgør kr, hvilket er en mindreudgift ift. budgettet på kr. Renter af lån til betaling af ejd.skat Låneoptag ombygning/renovering af køkkener mm. På Munkebo. Oprindelig lånebevilling godkendt i 2013, men lånet er først hjemtaget i. Låneoptag til udbedelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne. Terminsudgifterne er indarbejdet i budget Kompenserende besparelser ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområdnummer Registreringskonto- Notat nr. Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Renter i betalingskontrol er underlagt ny lov om EFI. Efter at flere krav fra 2013 overdrages til Told og Skat modtages nu en indrivelsesrente på 8,2% p.a., hvorimod kravene tidligere i kommunalt reg løbende blev tilskrevet en rente på 1% pr. påbegyndt måned. Modsat vil der dog nu blive tilskrevet renter på alle oversendte krav i forhold til at Næstved tidligere havde undtagelser på bl.a. dagpasning, men det kan slet ikke opveje det generelle rentetab. Niveaet er tilpasset på baggrund af erfaringen fra det afsluttede regnskab 2013, men vanskeliggøres af reel manglende viden om vægtningen af rente i forhold til opgavefordelingen. Niveuet blev til budgetkontrollen pr. 1/7 vurderet til en yderligere merudgift på kr. i forhold til pr. 1/4. Pr. 1/10 nedjusteres området igen med yderligere kr. sådan at den samlede nedjustering af indtægten i år i alt udgør 1,3 mio. kr. Dert seneste "rene" år i kommunalt regi inden overgangen til EFI i løbet af 2013, var i 2012 hvor regnskabet endte på -3,2 mio. kr. Niveauet i forventes nu ikke at udgøre en indtægt på mere end -1,7 mio. kr. Dette vurderes på baggrund af de aktuelle konstaterede indtægter, og at der efter overdragelsen tilsyneladende også er sket en delvis ændret konteringspraksis, da renteindtægter tidligere pålignet og indtægtsført med det samme i Næstved Kommune, nu først indtægtsføres i Næstved efter at der er sket en faktisk tilbagebetaling af kravene til Told og Skat. Det sidste får teknisk umiddelbart kun en regnskabsmæssig virkning men ikke en likviditetsmæssig virkning. 1. Finansiering

3 Note 2: Afledt af beslutningen om at nedsætte garantiprovisionen ved kommunal garantistillelse for lån med 0,25% p.a. fra - fra 1,0 % til 0,75%, så giver det en årlig mindreindtægt på kr. i. Dertil kommer at NK-Spildevand i foråret 2013 fik garantistillelse for en byggekredit på 37 mio. kr. som de slet ikke har benyttet! Forsigtigt har der tidligere været indkalkuleret garantiprovision af denne garanti for kun 25 mio. kr. fra svarende til en garantiprovision på kr. om året. Informationen fra NK-Spildevand går nu på at der rejses ny sag om ansøgning om en helt ny garantistillelse til foreløbigt en byggekredit i løbet af. Note 3: 3) Den væsentlige årsag til merudgifter til terminsydelser skyldes at der på nuværende tidspunkt er lånt 26 mio. kr. mere end forudsat ved budgetlægningen for. Det er primært fremrykning af lån til ESCO-projekter som udgør det større låneoptag. Derudover giver mix'et mellem dels en swap-aftale med fastente på 2,3% p.a. med virkning fra på lånet på 48 mio. kr., og dels en variabel rente på lånet på 28 mio. kr. gennemsnitligt en rentemarginal i forhold til det budgetterede rentegennemsnit, hvilket betyder at renteudgiften øges. Men den væsentligste afvigelse ligger på afdragsdelen med 1,77 mio. kr. ud af de samlede 1,87 mio. kr. Vurderingen af medtages til budgetlægningen for Det kan tilføjes at Kommunekredit har genindført administrationsbidrag på diverse lånetyper pr. 1. juli. Det er dog værd at bemærke at aftalelån er undtaget herfra, hvilket betyder at alle Næstveds almindelige lån i Kommunekredit foreløbig er undtaget. Merforbruget er kr. mindre end ved sidste budgetkontrol pr. 1/7-, hvilket alene skyldes udviklingen i de variable renter. Note 4: Ved den seneste budgetkontrol var der en forventning om en potentiel merindtægter/mindreudgifter vedr. grundskyld og dækningsafgifter på samlet anslået -0,7 mio. kr. Udviklingen i tilbagebetalingerne har dog været ekstrem voldsom de seneste 3 mdr. hvor der er tilbagebetalt hele 2,5 mio. kr. hvilket normalt svarer til et helt års tilbagereg, hvorfor der nu forsigtigt anslås et netto merforbrug på kr. for hele året. Områderne dækningsafgift og grundskyld ses sammen inkl. renter, men hvor der stadig 2 mio. kr. tilbage på dækningsafgiften til reguleringer, så modsvares af tab på grundskylden. Det generelle problem er altid at det er vanskeligt at foretage et realistisk skøn, da der ingen viden er om, hvilke klageager der ligger til afgørelse i Told og Skat, og som jo typisk altid har den konsekvens at de afgiftspligtige værdier nedskrives, hvis der gives medhold, og nogle af disse sager kan have en betydelig størrelse. I det seneste kvartal er der alene ekstraordinært reguleret ca kr. for årene vedr. Fuglebjerg Selvej. Virksomhed og Lejerbo er reguleret for samlet for mange enkelte lejemål. Dertil kommer ca kr. for 103 sommerhusgrunde i Karrebæksminde, og der mangler derudover afregning for ca kr. vedr. Andelsboligforeningen Blommehaven - og så er bare de største nævnt. Udover ovennævnte er der pr. 25/6-14 udmeldt endelig efterreg. af særtilskud for 2013 pr. 1. juli, som er kompensation for tilbagebetalte ejendomsskatter vedr. regnskab Efterregulering af 2013 udgør udgift på kr. og overstiger dermed det nye foreløbige tilskud hvor kompensationsbeløbet udgør en indtægt på kr. Dermed fremkommer en nettomerudgift på kr. Note 5: Det vurderes at opgørelsesmetoden/bogføringen af rentetilskrivningen vedr. lån til betaling af ejd.skat i en årrække ikke er optaget korrekt i regnskabet. Der er alene tale om en merindtægt af den pålignede rente på lån der ikke er tilbagebetalt. Problemet er at der ikke er nogen likviditetsmæssig virkning, og at modpsten foretages via finansforskydninger på konto 8.25, hvor der normalt ikke budgetlægges - men det gør der på konto 7 renter! Udfyldt af: Henrik Nielsen pr. 26/9-1. Finansiering

4 kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift til aflønning af politikere Merudgift til kontigent til KL Merudgift til politiske partier Merudgift til abbonnementer Merudgift vedr. valg Kompenserende besparelser Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 2. Politikere

5 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Der er inge udgiftsneutrale flytninger på området Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Merudgift til vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, idet ØK den 3/2 har besluttet at disse vederlag skal svare til 307,1 % af borgmestervederlaget som i budget er kr. Dette medfører et manglende budget i på kr. Der er fundet besparelser indenfor området på ca kr., men dette beløb skal også finansierer det overførte underskud fra 2013 på kr. Note 2: KL regner med et beløb på 34,2291 kr. pr. indbygger ( pr. 1/10-13) i alt kr. Der er betalt 55% i alt kr. Det samlede budget for er kr., der bliver dermed en merudgift på kr. Note 3: Her forventes ikke yderligere ansøgninger i år, hvilket vil medfører en merudgift på kr Note 4: Merudgift på kr. fordi betalinger for abbonnementer går indover nyt budgetår. Note 5. Merudgift til valg, da afholdeldelsen af valget faldt på en søndag. Der er et forbrug på kr. pr. 31/8, som svarer til 73% af budgettet. Der er et budgetproblem på kr. selvom området har fået tilført kr. og fundet ca kr. indenfor området. problemet er merudgift til aflønning af politikere på kr., merudgift til KL-kontigent på kr., overført underskud fra 2013 på kr., merudgift til partistøtte på kr., merudgift på abonnementer på kr., Der forventes at hente besparelse på bland andet Økonomiudvalgets rådighedsbeløb og Råd og Nævn. Yderligere udgifter under kommunikation og hjemmearbejdspladser, forventes afholdt indenfor området og kan evt. budgetomplaceres fra kontorhold. Udfyldt af: Helle Konrup Olsen 2. Politikere

6 kontrol pr. 1. oktober 3. FÆLLES FORMÅL Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse I kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Til delvis dækning af underskuddet fra 2013 er der fra Administrationens overskud i 2013 overført 2 mio. kr. HR puljen - Der forventes et mindreforbrug, da toplederudannelsen er udskudt til 2015 Endelig bidrag til Udbetaling Danmark - administrationsbidrag og øvrige udgifter Driftssikring af boligbyggeri (Skønnet beregning udfra aconto regning) Indkøb m.m. Barselspuljen - nyt skøn viser et forventet mindreudgift på kr. Fleksjob - årligt tilskud, ny og gl. ordning Mikrofleksjob Seniorordning - der er p.t. intet forbrug. Der vil kun blive forbrug såfremt der indgåes fratrædelsesordninger med varige besparelser - skønnes til den forslåede budgetreduktion i 2015 Tjenestemandspensioner og præmier - konkret beregning Kørselsprojekt Reg.kontonr. Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt, specificert nedenunder Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Fælles formål

7 - På ekstraordinære elever forventes et overskud ved udgangen af på 1,4 mio. kr. heraf skal de 0,4 mio. kr. overføres til 2015 hvor de sidste lønninger på denne ordning forventes afholdt.derudover en - regulering 0 stilles - Byggesagsgebyrer og alemen promillegebyrer - Rykkergebyr (fra opkræves rykkerne pr. rate imod tidligere hvor der blev rykketen gang pr. sag) Porto, PBS og Doc2mail (portokontoen belastes yderligere når der er valg. Derud over forvetnes merforbrug Kontorartikler, kopi, transport m.m. forventes at balancere Miljølovens vandløbs - adm. Bidrag af midlertidig ansat Salg af pladser - børneområdet (konkret beregning af c.g. i juli) Udviklings og projektpulje - restbudget på 1.9 mio. kr. d.d. (Af den 1 mio. kr. som p.t. ikke er disponeret forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.) - overført til Politikere til delvis dækning af underskud uden for selvforvaltningen overført fra sidste år anvendes I alt fælleskonti Selvforvaltningsbufferpulje ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Fra Sydbyskolens budget overføres kr. til Kørselsprojektet Pilotprojekt med værksted for egne biler Undervisning/Fælles Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt ) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 3. Fælles formål

8 kontrol pr. 1. oktober 4. IT I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Mindreudgift til leasing Merudgift til KMD er vurderet og der vil i være en merudgift på kr. SBSYS, en mindreudgift på kr. som søges driftsoverført til 2015 Systembesparelser pga. SBSYS, på WINPPR og GeoEnviron vurderes til 1.1 mio. kr. fra Andre systemer kan evt. opsiges og omlægges til SBSYS, og give yderligere besparelser Kompenserende besparelser Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 4. IT

9 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Der er ingen flytninger på dette område Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note til GIS. Er vurderet til denne budgetkontrol og konklusionen er at budgettet holder. til konsulentydelse. En vurderet merudgift på kr. i og kr. i 2015 pga. organisations ændring. Finansieres evt. af en centrapulje under Direktionen. Udfyldt af: Pernille Lind 4. IT

10 kontrol pr. 1. oktober 5. JORD OG BYGNINGER I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Der forventes ingen afvigelser Heraf underskud overført fra 2013 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Overdragelse af budget til el, vand, opvarmning, og indv.vedligeholse fra Sømarksgården (daginst.) til politikområde jord og bygninger. Sømarksgården er nedlagt først i. 11/ Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Jord og Bygninger

11 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 5. Jord og Bygninger

12 kontrol pr. 1. oktober 14. PLAN OG ERHVERV I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Der forventes et mindreforbrug på Kommuneplan og Strategi Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Planlægning og Erhverv

13 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 14. Planlægning og Erhverv

14 kontrol pr. 1. oktober ARBEJDSMARKED I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Mindreudgift til de budgetgaranterede områder, heraf Kontanthjælp, aktivering og revalidering Ressourceforløb Øvrige (ledighedsydelse, udd. ordning, integration og jobafklaring) Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Mindreudgift til forsikrede ledige Mindreudgift til Førtidspension m.m, heraf Førtidspension Øvrige (boligstøtte, personlige tillæg og sociale formål) Merudgift på serviceudgifter bevillingsændring budgetkontrol pr. 1/7 Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Næstved ressourcecenter Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Arbejdsmarked

15 ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne kontrollen på arbejdsmarkedsområdet gennemføres under ét for områder indenfor- og uden for selvforvaltning. Det skyldes at Susågården og Revacenter Næstved (nu samlet Ressourcecenter Næstved) indgår som en del af aktiveringsområdet på 05.90, hvor der i budgetkontrollen følges op samlet på alle tilbud. Under punktet "Udenfor selvforvaltning" indgår derfor også den del af området der er indenfor selvforvaltning. Heraf er der tillige fulgt op særskilt udenfor selvforvaltning det tilhørende punkt. Note 1: Resultatet af budgetkontrollen er på de enkelte delområder fx kontanthjælp og resurseforløb uden de budgetkorrektioner der blev vedtaget ved budgetkontrollen pr. 1/7. tet blev dengang reduceret med 8 mio. kr. som følge af bl.a. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og ændringer i lov- og cirkulæreprogram. Af sammenligningsmæssige årsager (mellem årets tre budgetkontroller) er budgetændringen ikke med i dette skema ud for de enkelte delområder. I stedet er budgetændringen indsat som en samlet "budgetudfordring", så resultatet af budgetkontrollen er et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. (inkl. selvforvaltning og ekskl. Projekter) i forhold til det korrigerede budget inkl. de besluttede korrektioner fra budgetkontrollen pr. 1/7. Der henvises i øvrigt til særligt notat på arbejdsmarkedsområdet. Udfyldt af: Carina Andersen Arbejdsmarked

16 kontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Mindreudgift Sundhed Centralt (forventet samlet mindreforbrug vedr. kørsel genoptræning, færdigbehandlede patienter, specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi samt midler til projekter forebyggelse- og sundhedsfremme). Reg.kontonr Kompenserende besparelser -300 Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Tandplejen Næstved madservice VISP Sundhedscenter Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Sundhed

17 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Der er ingen flytninger på dette område. Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samelt for hele kommunen Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Foreløbig forventning KMF Regionerne har et aktivitetskrav på 3,8% fra 2012 til, som region Sjælland har realiseret ved udgangen af 2013, hvorfor der ikke er noget krav om aktivitetsvækst i i forhold til 2013 til egne sygehus. Endvidere er driftsrammer for sygehuse i Region Sjælland reduceret med 2% i. Såfremt dette udmønter sig i opbremsning af aktivitetsvækst og en større omlægning fra indlagte til ambulante besøg vurderes budget for KMF i Næstved at være realistisk Efterregulering for 2013 på 5,7 mio. kr. øger sandsynlighed for at budget overholdes. Ud fra afregning for januar-juni måned og foreløbige tal for juli måned vurderes budgettet på 314 mio. kr. tillagt efterregulering på 5,7 mio. kr. at være realistisk. Der ses et fald i udgifter i forhold til 2013 på det somatiske område på specielt indlæggelser, men også på den ambulante aktivitet ses et fald. Såfremt denne tendens fortsætter forventes et lille mindreforbrug på området. Området følges tæt. Udfyldt af: Henrik Eilsø 7. Sundhed

18 kontrol pr. 1. oktober 24. PSYKIATRI I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift vedrørende anbringelse af borgere udenbys 2 halvår tilgang resten af, herunder nødvendig brug af privat leverandør "Kontakten" Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Socialpsykiatrien Askov Møllehus Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer 24. Psykiatri

19 Politikområde Handicappede blev pr. 1. januar opdelt i en psykiatri del og og en handicap del. Psykiatridelen henhører under politikområde 24. Der er tidligere overført budgetmidler til dækning af driften af egne virksomheder, samt udgifter til køb af ydelser hos andre kommuner. Der overføres nu udgiftsbudget til dækning af køb af ydelser hos private udbydere/virksomheder. Pilotprojekt med værksted for egne biler Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Handicap til psykiatri ) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter i området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der udarbejdes handleplan til forelægges for udvalget på mødet i november måned. Forventning virkning fra primo Udfyldt af: Per Trodsøe 24. Psykiatri

20 kontrol pr. 1. oktober 08. ÆLDRE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Huslejetab Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Nord Syd Øst Vest Fælles, specificeret nedenunder Køb/salg af pladser Visiterede timer Rammebesparelse - andel af 6% Merforbrug Rehabiliteringspulje Hensættelse Elever mv Øvrigt udenfor visiterede område I alt 651 Overførsel fra 2013 overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Ældre

21 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Pilotprojekt med værksted for egne biler -630 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt ) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 8. Ældre

22 kontrol pr. 1. oktober 09. HANDICAPPEDE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER * NB - obs - selvforvaltningsoverskud anvendes til dækning af merforbrug udenfor selvforvaltning, så der overføres kun samlet 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) resultat Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Underskud overført fra 2013 opfølgning forudsætning om at nævnet visitere for samlet 0 kr. så de sikre at der er overensstemmelse i mellem tilgang og afgang. Indregnet 2,0 mio.kr. som forudsætning om besparelse/afgang resten af - det vurderes nu at dette ikke kan realisere, hvorved der realiseres et merforbrug (fremgår ligeledes af omsorgudsvalget behandling af budgetkontrol 3-6) opfølgning forudsætning om besparelse ved ny servicedeklaration for STU, samt skærpet visitation for nye borgere - det vurderes nu at dette ikke kan realiseres, hvorved der realiseres et merforbrug (fremgår ligeledes af omsorgsudvalgets behandling af budgetkontrol 3-6) Merudgift til køb af pladser - opfølgning pr jf. beskrivelser her - køb af pladser i andre kommuner. Merudgifter til køb af pladser i andre kommuner - regulering pr yderligere netto tilgang resten af (sager undervejs i visitationsforum og handicapnævn) Kompenserende besparelser Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra Opfølgning pr Ændring fra sidste opfølgning ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Handicappede

23 Krummerup Solgaven Neuropædagogisk center Socialt pædagogisk center Socialt udsatte Næstved sociale virksomhed ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Politikområde Handicappede blev pr. 1. januar opdelt i en psykiatri del og og en handicap del. Psykiatridelen henhører under politikområde 24. Der er tidligere overført budgetmidler til dækning af driften af egne virksomheder, samt udgifter til køb af ydelser hos andre kommuner. Der overføres nu udgiftsbudget til dækning af køb af ydelser hos private udbydere/virksomheder. Pilotprojekt med værksted for egne biler Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Handicap til psykiatri ) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. 0 Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der udarbejdes handleplan til forelægges for udvalget på mødet i november måned. Forventning virkning fra primo Udfyldt af: Per Trodsøe 9. Handicappede

24 kontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift til anbringelser Mindreudgift til forbyggelse Mindreudgift til øvrige foranstaltninger Reg.kontonr Kompenserende besparelser Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) DMD Hollænderhusene Ungenetværket udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Børn og Unge

25 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: Charlotte Gudtmann 10. Børn og Unge

26 kontrol pr. 1. oktober 11. DAGPASNING I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift til PA-elever Merudgift til Økonomisk fripladser og søskenderabat Virksomhederne finansieret til øko.fripladser og søskenderabat Rammebesparelse fra bk 1.7. Tværgående besparelse fra bk 1.7. Konkerete besparelser fra bk 1.7. Arbejdsværdi for PA elever, CDA - der dækkes kr. af de oprindelige som er CDA's andel i Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Dagplejen Hasselvang Børnely Frit 16 Hyllinge Lagunen Lillevang Møllen Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Dagpasning

27 Bh. Nattergal, Tap. Rudolf Steiner Svalen Busters Verden Eventyrgården Tappernøje Børnehus Diget Digterhuset Børnehjørnet/Skattekisten Spiloppen Solstrålen Ellebæk Bh. Evigglad Birkehegnet/Grøften Grønnebakken Himmelhøj Humlebien Humlehaven Hvide Hus/Maglebjerget Lindegården Manøhytten Mariehuset Mogenstrup bh. Mælkebøtten Haletudsen Pilegården Regnbuen/Kildegården (markblomsten) Rumlepotten Sandved bh. Skovtrolden Sognefogedgården Sommerfugl Glumsø Børnehus Tjørnehuset Troldehøjen Elverhøj/Tromlehuset Tryllefløjten Nøddehegnet /Volden Alfehuset ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) 11. Dagpasning

28 Udgiftsområde - Drift Overdragelse af budget til el, vand, opvarmning, og indv.vedligeholse fra Sømarksgården (daginst.) til politikområde jord og bygninger. Sømarksgården er nedlagt først i. Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer 11/ Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -76 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: PA-elever. Er vurderet igen til denne budgetkontrol. Vurderingen er at underskud på mio. kr. holder i. Underskuddet søges overført til budget 2015 Der er lavet en vurdering hvor refusionerne er opgjort forholdsmæssigt, men er noget usikkert og det forventes at der indkommer flere refusioner til dækning af lønudgiften. Note 2: Økonomisk fripladser og Søskenderabat. Der er lavet en ny vurdering til denne budgetkontrol og med et forholdsmæssigt forbrug de 3 sidste mdr. vil resulatet for vurderes til et merforbrug på mio. kr. Virksomheder inden for Dagpasning er trukket 3.5 mio. kr. til dækning af underskuddet. Det anbefales at beløbet pt. ikke tilbagereguleres, men indgår til delvis dækning af besparelser vedr. indkøbsbesparelser på kr. fra budgetkontrol 1.7.og til dækning af kt. i for arbejdsværdien vedr. PA-eleverne, som er CDA's andel. Note 3: Demografi, plus og minus pladser i Dagplejen og virksomhederne Det vurderes at budgettet dækkes ind ved at tomme pladser reguleres i Dagplejen og på virksomhederne. Udfyldt af: Pernille Lind 11. Dagpasning

29 kontrol pr. 1. oktober 12. UNDERVISNING I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Underskud overført fra 2013 Merudgift til søskenderabat og friplads 550 Merudgift til privatskoler Mindreudgift til efterskoler Øvrige inden for politikområdet Heraf underskud overført fra 2013 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) 3 Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år Borup Riis Skolen Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen = forventet overførsel til Undervisning

30 Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Fra Sydbyskolens budget overføres kr. til Kørselsprojektet -300 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt ) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 50 elever flere, svarende til 4 % i forhold til sidste skoleår. Der må forventes en yderligere stigning til privatskoler (forventet ca. 1,5 mio. kr.); men dette beløb kan hentes i skoleårets planlægning for skoleåret 2015/16. Note 2: Der må forventes en stigning i udgifter til produktionsskoler og VUC fra budget 2015 grundet den nye erhvervsskolereform. 12. Undervisning

31 Note 3: Der skal gøres opmærksom på, at vurderingerne på kalenderår er en svær øvelse for skolerne, idet de styrer økonomien efter skoleår. Vurderingen på kalenderår er derfor en vurdering på tværs af to skoleår. Skolerne bliver alligevel bedt om en vurdering på kalenderår for så vidt muligt at vurdere likviditetsvirkningen af deres drift. Borup Riis Skolen: Skolens økonomi følges tæt i samarbejde med CUD. Herlufmagle Skole: Er på handleplan. Der holdes øje med økonomien. Fladsåskolen: Handleplan skulle være udløbet om et år, så skolen er forud for planen. Holmegaardskolen: Handleplan følges. BSU har givet skolen ekstraordinært tilskud på 2,0 mio. kr. Hyllinge Skole: Bekymring over økonomien. Konsulent fra CUD er ved at gennemgå sager. Sct. Jørgens Skole: Har aldrig før haft underskud. Årets forventede underskud skyldes dog engangsudgifter, så der er ingen bekymring omkring skolens økonomi. Sydbyskolen: Er langt forud for deres handleplan. Ifølge handleplanen skulle underskuddet pt. være på 17,0 mio. kr. Samlet bemærkning: Skolernes samlede forventede forbrug på 6,5 mio. kr. skyldes dels, at nogle skoler skulle nedbringe overskud til under 3 % og dels etablering af arbejdspladser i forbindelse med skolereformen. Udfyldt af: 12. Undervisning

32 kontrol pr. 1. oktober 13. KULTUR OG FRITID I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Opstart af et effektiviserings projekt, midlerne til dette projekt er fundet bla. igennem effektiviserings gevinster på klubber og fritidshuse der er samlet op i år og vil søges overført til næste år. Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Næstved Bibliotek & Borgerservice Næstved Musikskole Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen Multihuset Sydpolen Overførsel fra 2013 overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer 13. Kultur og Fritid

33 Projekt stednr Tilskyndelse til unges forståelse for klimavenlig adfærd i små landbosamfund i Europa overføres til Kulturudvalget 15 / Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 127 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen 0 Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: tet på projektet er på kr. (overført fra 2013), der er pt. brugt kr. og der forventes at blive brugt yderligere i. Projektet afsluttes i år og det forventes at rest tilskudet fra EU på kr. når at blive udbetalt i år. Udfyldt af: Casper Marti-Beckmann 13. Kultur og Fritid

34 kontrol pr. 1. oktober 15. NATUR, VAND OG MILJØ I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Indsatplanlægning (Grundvandsbeskyttelse) mindreforbruget søges overført til 2015 Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer 15. Natur, vand og miljø

35 Projekt stednr Tilskyndelse til unges forståelse for klimavenlig adfærd i små landbosamfund i Europa overføres til Kulturudvalget 15/ Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt ) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Området som er fuldt ud DUT finansieret er forsinket pga. manglende udmeldinger fra staten. Der forventes søgt overført kr. til Beløbet er tidligere overført fra Hele projektet skal stadig være afsluttet med udgangen af Udfyldt af: Gert Hansen 15. Natur, vand og miljø

36 kontrol pr. 1. oktober 16. AFFALD OG ROTTER I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Heraf underskud overført fra 2013 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Affald Rotter Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer 16. Affald og Rotter

37 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 16. Affald og Rotter

38 kontrol pr. 1. oktober 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013, vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag - Kloakforsyningen har udarbejdet et revideret anlægsbdget, som betyder, at der sker forskydninger i Kollektiv trafik: Tilbagebetaling vedr. regnskab 201, er indgået på kommunens konto i januar på regnskab Tilbagebetaling vedr. regnskab 2013, beløbet modtages i januar 2015 Merudgift til flextur, set i forhold til tidligere budget afsat til oplandstaxa Konsulentbistand og tællinger i forbindelse med trafikbestilling for 2016 Øvrige afvigelser Vejbelysning: Reg.kontonr Driftsbesparelse på energiforbruger 2013, tilbagebetales i -866 Nedsættelse af forrentningsprocenten med virkning fra 1/ Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Park og Vej Parkering m.v. Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Trafik og grønne områder

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent

Læs mere

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Budgetkontrol pr. 1. juli 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1. kr. regnskab Skat/tilskud udligning -4.724.435-4.71.786-2.12.351-4.71.898-112 Renter (ekskl. ældreboliger)

Læs mere

Grønt Regnskab

Grønt Regnskab Grønt Regnskab 29 1 Indledning og læsevejledning Næstved Kommune præsenterer her det grønne regnskab for 29, der er det andet grønne regnskab efter Kommunesammenlægningen. Der er sket en del ændringer

Læs mere

Ændrede budgetforudsætninger og indstillede bevillingsændringer (se uddbyende noter i bilag 2)

Ændrede budgetforudsætninger og indstillede bevillingsændringer (se uddbyende noter i bilag 2) 1 Bilag 1 Ændrede budgetforudsætninger og indstillede bevillingsændringer (se uddbyende noter i bilag 2) FINANSIERING Beløb i 2013 Beløb i 2014 Beløb i Renter af likvide midler, porteføljepleje, merafkast

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2016

Budgetkontrol pr. 1. juli 2016 fht korr. 2. POLITIKERE 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Total 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Hverdagseffektiviseringer, rammebesparelse Overført merforbrug fra 2015 til merforbrug under Økonomiudvalgets

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Merforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017

Merforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til ØKONOMIUDVALGET 02 Politikere Merforbrug på 2,4 mio. kr. overført fra 2015 til 2016 er nedbragt med 1,7 mio. kr. hvilket primært skyldes

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1.000 kr. regnskab Skat/tilskud udligning -4.724.435-4.716.594-3.605.256-4.713.525 3.069 Renter (ekskl.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Virksomhedernes status på handlingsplaner for sundhedsfremme

Virksomhedernes status på handlingsplaner for sundhedsfremme Sagsnr.: 2013-50890 Dato: 21-05-2014 Dokumentnr.: 2014-17835 Sagsbehandler: Dorthe Erika Vang Jensen Cpr.: Bilag 8 MHU 2014 06 26 Virksomhedernes status på handlingsplaner for sundhedsfremme Næstved Kommunes

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Total for udvalgene 2015 2016 2017 2018 Krav Bemærkninger Økonomiudvalget -15.100-15.100-15.100-15.100-15.100 Beskæftigelsesudvalget -8.700-10.500-7.900-8.400-6.900

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010.

12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010. 12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning 2010 Bilag A Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010. Notatet er disponeret således: Resumé Serviceudgiftsrammen Ændret udgiftspres

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Oversigt over muligt antal ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, på de kommunale centre

Oversigt over muligt antal ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, på de kommunale centre Oversigt over muligt antal ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, på de kommunale centre Beregningen i tabellerne i dette dokument relaterer sig til rimelighedskravet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere