Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning"

Transkript

1 Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng

2

3 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton Illustraton af trnnene Vse startmenuen Skfte sprog Garant og ansvar Copyrght 9 2 Dn skkerhed Anvendte symboler og noter Betjenng af berørngsskærm Servce Brug overensstemmelse med regulatver Nødvendgt kendskab hos personalet 11 3 Oversgt over alle funktoner Vse startmenuen Omgå/Bloker Frakobl Bloker Fejlfndng Servce Gangtest Skft sprog Aktver udgange Aktver transmssonsenheden Fjern detektor Log Skft enhed på V.24 nterface Konfguraton Skft tl dag- eller nattlstand Yderlgere funktoner Søg funkton/enhed Nulstl 18 4 Oversgt Betjenngsenheder Dsplayenheder Berørngsskærm Standby-skærmbllede Vs servceafdelng 24 5 Betjenngsprncp Logge på og af Logge nd Logge af 26 F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

4 Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse da Adgangsrettgheder Vse startmenuen Vælge en menu Tlbage tl det foregående skærmbllede Arbejde med lster Rulle gennem lster Forskellge tlstande for lstefelter Valg af enhed/funkton Tldelng af tlstand Søg funkton/enhed Søg vha. navn Søgnng vha. nummer Indtastnng af tal og tekst Ændrng af en ndtastnng Sletnng af alle tal Skfte sprog Indtastnng af en tastkombnaton Skfte mellem statusbjælker Logsk og fyssk adresserng 33 6 Centraler på netværk Ikoner på skærmblledet Netværksadresserng Etablere fjernforbndelse tl en central på netværket Afbryde fjernforbndelse tl en central på netværket Blokerngsforbndelse og begrænset forbndelse 36 7 Fjerntastatur Betjenng og dsplay 37 8 Alarm Alarmtyper Indgangsforsnkelser Dag- og nattlstand Alarmmeddelelse tl centralen Optske og akustske sgnaler Vsnng af detektorgrupper alarmtlstand Alarmmeddelelsernes rækkefølge Informaton om logske grupper alarmstatus Den seneste meddelelse Vse de ndvduelle detektorer en logsk gruppe Informaton om de enkelte detektorer Vsnng af yderlgere nformaton 43 9 Brandalarm Optske og akustske sgnaler Kvtterng af en meddelelse Deaktvere ndbygget summer 45 Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

5 5 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed 9.4 Aktvere og deaktvere eksterne sgnalenheder Nulstlle eksterne sgnalenheder og transmssonsenheder Aktverng af brandalarmverfkaton Alarmverfkaton Start af td tl undersøgelse Manuel aktverng af alarm Nulstllng af alarmmeddelelse Omgåelse af detektorer Fejlmeddelelse Vsnng af fejlndkerng Fejlmeddelelse på centralen Kvtterng af en meddelelse Fejlmeddelelsernes rækkefølge Informaton om fejlbehæftede enhedsgrupper Den seneste meddelelse Vse ndvduelle enheder en enhedsgruppe Informaton om ndvduelle enheder Vsnng af yderlgere nformaton Sgnaler Nulstlle meddelelse om fejlfunkton Blokere en enhed Omgå Menuoversgt Omgå og ophæve omgåelse af enheder Vse og ophæve omgåelse af enhedsgrupper Vsnng af lste over alle omgåede enheder Vha. menuen Va statusbjælken Omgå/ophæve omgåelse af summer Bloker Menuoversgt Blokere og ophæve blokerng af enheder Vse lste over alle blokerede enheder Vha. menuen Va statusbjælken Fejlfndng Menuoversgt Enhedsoplysnnger: Moduler Hardware Adressekort Dsplay Serelt nterface CAN-Bus 63 F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

6 Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse da Centralpas LED test på moduler Netværk Stemmealarmsystem (VAS) Servce Menuoversgt Skfte sprog Aktver udgange Aktvere transmssonsenhed Fjern detektor Skft enhed på V.24 nterface Omgå/ophæve omgåelse af summer Servce - gangtest Gangtestgrupper Tlføjelse eller sletnng af enheder Start og afslutnng af gangtest Start af gangtesten Afslutnng af gangtesten Afslutnng af gangtest for alle enheder Vsnng af testede og kke testede enheder Tldelng af testede enheder tl en gangtestgruppe Servce log Valg af fltre Indstllng af flter Skft flter Kombnerng af flere fltre Funktoner statusbjælke Udskrvnng af data Dag- og nattlstand Skft mellem dag- og nattlstand Vse detaljer Ændrng af tdspunkt for nulstllng tl nattlstand Konfguraton Menuoversgt Indg.-/udg.gruppendstllng Tlføjelse eller sletnng af enheder Skft navn Gruppendstllng Tlføjelse eller fjernelse Detektorfølsomhed Bruger Skft kode Skft unversel kode 85 Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

7 7 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indstl standardkode Omdøb enhed Oversgt Yderlgere funktoner Menuoversgt Skft dato/td Masterkode Indtast masterkoden, der har uendelg gyldghed Indtast 24-tmers masterkoden Fjernadgang Skft kode Udføre en brandøvelse Alarmtællere Nulstl Menuoversgt Nulstllng af enheder Søg funkton/enhed Menuoversgt Søge efter funkton og enhedsbeskrvelse Søgnng af enhed 92 Indeks 93 F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

8 Centralkontrolenhed Tl nformaton da 8 1 Tl nformaton Denne betjenngsvejlednng ndeholder vgtge nformatoner og bemærknnger om betjenng af FPA-5000 og FPA-1200 brandcentraler. Du kan bruge de trnvse anvsnnger tl at sætte dg nd de enkelte funktoner: Afsnt 4 Oversgt, Sde 19 gver en oversgt over betjenngs- og dsplayelementerne og berørngsskærmen. I Afsnt 5 Betjenngsprncp, Sde 25 kan du lære, hvordan du navgerer gennem menuerne, og hvlke valgmulgheder, der står tl dn rådghed. Hver funkton er beskrevet detaljeret et separat kaptel. I standby-tlstand vses standby-skærmblledet. Det ndeholder forskellge oplysnnger afhænggt af konfguratonen. Se Afsnt 5 Betjenngsprncp, Sde 25 vedrørende åbnng af startmenuen eller ændrng af sproget. Du kan fnde et bestemt emne ndholdsfortegnelsen. Hvs du allerede er fortrolg med brug af menuer, kan du bruge oversgten over alle menuerne Afsnt 3 Oversgt over alle funktoner, Sde Illustraton af trnnene Rækkefølgen af de trn, du skal udføre, er llustreret som følger: 1. Vælg Omgå Bloker startmenuen 2. Omgå I mere detaljeret form: 1. Vs startmenuen: 2. Vælg Omgå Bloker. 3. Vælg Omgå. 1.2 Vse startmenuen 1. Tryk på tasten "hjem". Med denne tast kan du gå tlbage tl startmenuen fra en hvlken som helst undermenu. Dette dsplay skfter fra hver menuenhed tl standby-dsplayet, hvs der kke foretages ndtastnnger nden for et mnut. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

9 9 da Tl nformaton Centralkontrolenhed 1.3 Skfte sprog Med en genvej (se nstruktonen nedenfor) kan du hurtgt skfte sprog på centralen. I Afsnt 5.9 Skfte sprog, Sde 32 kan du se, hvordan du skfter sprog fra en menu. 1. Vælg tasten "hjem". 2. Tryk umddelbart derefter på 1 på det alfanumerske tastatur. 3. Vælg OK for at bekræfte ndtastnngen eller Afbryd for at annullere funktonen. Der vses en lste over de ekssterende sprog. 4. Vælg det ønskede sprog. Skærmbllederne vses på det ønskede sprog. Når systemet startes gen efter strømsvgt eller en batterfejl, vses det standardsprog, der er ndstllet FSP-5000-RPS, gen. 1.4 Garant og ansvar Garantforplgtelser for person- og tngskade accepteres kke, hvs de skyldes en eller flere af følgende årsager: Brug af FPA-5000 og FPA-1200 brandcentralerne modstrd med regulatverne Forkert opsætnng, nstallaton, opstart, betjenng eller vedlgeholdelse Tlsdesættelse af brugervejlednngen Efterfølgende konstruktonsændrnger Fejlbehæftet reparaton Katastrofer, påvrknng fra fremmedlegemer og force majeure. Der må kke foretages ændrnger af, tlføjelser tl eller ombygnng af centralen nkl. centralkontrolenheden uden tlladelse fra Bosch. Ombygnng kræver skrftlg tlladelse. I tlfælde af kke godkendte konstruktonsændrnger bortfalder garantkrav mod Bosch. 1.5 Copyrght Bosch har komplet copyrght tl hele dokumentatonen. Ingen dele af dsse dokumenter må koperes eller vderegves nogen form uden udtrykkelg skrftlg tlladelse fra Bosch. Bosch forbeholder sg ret tl at foretage ændrnger denne vejlednng uden varsel. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

10 Centralkontrolenhed Dn skkerhed da 10 2 Dn skkerhed Sæt dg nd dsse nstruktoner, før du bruger enheden. Hvs du kke læser og forstår dsse forklarnger, vl du kke være stand tl at betjene enheden fejlfrt. Betjenngsanvsnngerne erstatter kke behovet for oplærng udført af autorseret personale. Centralkontrolenheden må kun betjenes af uddannet personale. Se nødvendgt kendskab hos personalet. Denne betjenngsvejlednng ndeholder kke generel eller specel vden om skkerhedsemner. Informaton om sådanne emner gves kun den udstræknng, den er nødvendg for betjenng af enheden. Sæt dg nd alle skkerhedsrelaterede processer og regulatver dt område. Dette omfatter også, hvordan du skal reagere tlfælde af en alarm, samt de første trn, der skal tages, hvs der udbryder en brand. Betjenngsvejlednngen skal altd forefndes på stedet. Den er en lovplgtg del af systemet og skal gves tl den nye ejer, hvs systemet sælges. Den personlge adgangskode (bestående af bruger-d og kode) må kke gves vdere tl andre. 2.1 Anvendte symboler og noter De forskellge kaptler ndeholder kun den nformaton og de noter, der er nødvendge for betjenng af systemet. Advarende noter og noter tl vejlednng af brugeren vses de relevante dele af centralkontrolenhedens dsplay. Følgende nformatonssymboler anvendes:! FORSIGTIG! Tekstfelter markeret med dette symbol ndeholder advarsler, som du ubetnget skal overholde, både af hensyn tl dn egen skkerhed og skkerheden for personer omkrng dg. Tekstfelter markeret med dette symbol ndeholder nyttge oplysnnger, som hjælper dg med at betjene FPA-5000 og FPA-1200 brandcentralerne. 2.2 Betjenng af berørngsskærm Brug kke spdse eller skarpe genstande tl betjenng af det berørngsfølsomme dsplay. Dette kan beskadge overfladen. Rør ved berørngsskærmen med fngeren (neglen) eller den pnd, der er monteret på venstre sde af centralkontrolenheden. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

11 11 da Dn skkerhed Centralkontrolenhed 2.3 Servce Berørngsskærm og membrantastatur må kun rengøres med en blød klud. Fugt om nødvendgt kluden let med et almndelgt skærmrengørngsmddel. Brug kke skrappe rengørngsmdler, og pas på at der kke kommer væske nd enheden. 2.4 Brug overensstemmelse med regulatver Centralkontrolenheden er beregnet tl betjenng af FPA-5000 og FPA-1200 brandcentraler. Den kan udføre følgende opgaver: Vsnng og behandlng af forskellge meddelelsestyper såsom alarm- og fejlmeddelelser Frakoble, blokere og nulstlle enheder Udførelse af en gangtest Vsnng af fejlfndngsnformaton om hver LSN-enhed Programmerng af detektorer (korte tekster og detektorfølsomhed) Udførelse af en øvelse Lagrng, vsnng og udskrvnng af hændelser Omstllng af systemet tl dag- eller nattlstand. 2.5 Nødvendgt kendskab hos personalet Vste hændelsesmeddelelser på centralkontrolenheden må kun behandles af uddannet personale. Systemgangtest og detektorkonfguraton må kun udføres af uddannet, autorseret personale. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

12 Centralkontrolenhed Oversgt over alle funktoner da 12 3 Oversgt over alle funktoner 3.1 Vse startmenuen Tryk på "hjem"-tasten for at vende tlbage tl startmenuen fra en hvlken som helst undermenu. Der skftes fra de enkelte menuelementer tlbage tl standby-dsplayet, hvs der kke foretages ndtastnnger løbet af et mnut. Se også Afsnt 4.4 Standby-skærmbllede, Sde Omgå/Bloker Frakobl Omgå -> Omgå -> Vs omgåede enheder Vælg vha. Omgå summer Prnter Bloker nummer Bloker NAC Transmssons HVAC Dørholder enhed Detektor Logsk gruppe Sluknngssystem Vsnngspanel Omgåelsesgruppe Mere... -> Styreenhed Interfacemod ul Vs omgåede enheder Sådan vses en lste over alle omgåede enheder: Ophævelse af omgåelse af omgåede enheder. Vælg vha. nummer Sådan vses en lste over alle omgåede enheder: Søg efter en enhed en lste ved at ndtaste nummeret. Ophævelse af omgåelse eller omgåelse af en enhed Bloker Omgå -> Omgå Vs blokerede enheder Vælg vha. Blokerngsgruppe Prnter Bloker nummer Bloker -> Lydgver Strobe HVAC Dørholder Transmssonsenhed Detektor Sluknngssystem Vsnngspanel Logsk gruppe Mere... -> Styreenhed Interfacemod ul Vs blokerede enheder Vs en lste over alle blokerede enheder Ophæv blokerng af blokerede enheder Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

13 13 da Oversgt over alle funktoner Centralkontrolenhed Vælg vha. nummer Vs en lste over alle enheder, der kan blokeres Søg efter en enhed en lste ved at ndtaste nummeret Bloker eller ophæv blokerng af en enhed 3.3 Fejlfndng Fejlfndng -> Enhedsoplysnnger Moduler Hardware LED-test på moduler Netværk Central-pas Log VAS Enhedsoplysnnger Alle oplysnnger om en enhed: Vs al fejlfndngsnformaton om en enhed på et loop et LSN-modul. Oplysnnger om enhedsgruppe: Vælg og vs specfk fejlfndngsnformaton om flere enheder det valgte LSN-modul. Oplysnnger om alle enheder på modulet: Vælg og vs specfk fejlfndngsnformaton om alle LSN-enheder det valgte LSN-modul. Moduler Modulpas: Vs fejlfndngsnformaton om hvert enkelt modul: produktonsdata, softwareverson, CAD-ID, kompatbltet. Modulkompatbltet: Vs softwareversonen for det valgte modul sammenlgnet med centralens softwareverson. Modulstatus: Vs fejlfndngsdata om hardware for det valgte modul. Kun for LSN-moduler: Modulstatus og tællere Nulstl tællere: Nulstl de tællere, der regstrerer den hyppghed, hvormed forskellge hændelser opstår. Hardware Adressekort: Yderlgere vsnng pr. kortplads af serenummer og antal adresser pr. kort. Dsplay LED-test: Test alle LED-dsplays på centralkontrolenheden. De tændes og forblver tændt ca. fem sekunder. Tast-test: Test membrantastaturets funkton. Dsplay-test: Test dsplayets funkton. Vs berørngstest: Test den berørngsfølsomme overflades funkton. Juster berørngsskærm (kalbrerng): Juster den præcson, berørngsskærmen skal berøres med. Serelt nterface: Vs statstkdata for transmssonen. CAN-Bus: Vs status for CAN-nterfaces. Central-pas Vs fejlfndngsnformaton såsom produktonsdata eller centralkontrolenhedens softwareverson. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

14 Centralkontrolenhed Oversgt over alle funktoner da 14 LED-test på moduler Test de enkelte modulers LED-dsplay, og test alle LED-dsplays samtdgt. Log Se Servce - log. Netværk Informaton om andre noders tlgængelghed systemnetværket. VAS Informaton om alle tlsluttede stemmealarmsystemer, der bruges tl stemmeevakuerngssystemer. 3.4 Servce Servce -> Gangtest Skft sprog Aktver udgange Fjern detektor Skft enhed på V.24 nterface Aktver transmssonsenhed Log Omgå summer Gangtest Start / stop gangtest Enheder for gangtesten vælges denne undermenu. Der er følgende valgmulgheder: Vælg vha. nummer: Sådan vses en lste over alle enheder: Søg efter en enhed en lste ved at ndtaste nummeret. Gangtestgruppe Loop Logsk gruppe Enheder Transmssonsenhed Styreenhed Mere... Dgtal alarmsender Nøgleboks Batter Netstrøm Når gangtesten er gennemført, er der følgende valgmulgheder: Føj de testede enheder tl en anden gangtestgruppe (Tlknyt testede enheder tl gangtestgruppe). Fortsæt gangtesten (Nej). Vs testede eller kke testede enheder (Ikke testet, Testet). Opret / skft gangtestgruppe Sletnng eller tlføjelse af ndvduelle enheder tl angvne gangtestgrupper. Slet alle enheder en gangtestgruppe. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

15 15 da Oversgt over alle funktoner Centralkontrolenhed Skft sprog Skft tl et andet sprog tl skærmbllederne (Skft sprog) Aktver udgange Aktver udgange: Vælg vha. nummer: Sådan vses en lste over alle enheder, der kan styres: Søg efter en enhed en lste ved at ndtaste nummeret. Lydgver Strobe HVAC Mere... Start og afslut aktverng af de valgte enheder Aktver transmssonsenheden Aktver en valgt transmssonsenhed (Aktver transmssonsenhed) Fjern detektor Frakobl alle lydgvere og transmssonsenheder 15 mnutter, mens en detektor fjernes (Fjern detektor) Log Fltrerng og vsnng af specfkke data Kombnerng af forskellge fltre Udskrv alle fltrerede data eller en specfk del af dataene Der fndes følgende fltre: Flter Uden flter Vs alt Slet flter Perode Hændelsestype Enhedstyper Adresseområde Brugerkommandoer Gangtest Data fltreret efter... Alle data Vs alle data med angvelse af hændelsesnummer, dato, klokkeslæt, enhedsnummer og meddelelsestype. Ekssterende fltre slettes. Startdato, slutdato og klokkeslæt Meddelelsestyper, f.eks. fejl Enhedstyper såsom detektorer Adresseområde et system Valgte funktonsfelter, f.eks. Bekræft eller Nulstl Enheder, der er skftet tl gangtesttlstand Skft enhed på V.24 nterface Tldel en anden enhed tl V.24-nterfacet (Skft enhed på V.24 nterface). F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

16 Centralkontrolenhed Oversgt over alle funktoner da Konfguraton Konfguraton -> Indg-/udg. gruppendstllng Detektorfølsomhed Omdøb enheder Gruppendstllng Bruger Oversgt Indg-/udg. gruppendstllng Indgangsgruppe eller Udgangsgruppe Vsnng af de tldelte enheder. Tlføj eller slet enheder. Omdøb gruppenavne. Gruppendstllng Omgåelsesgruppe, blokerngsgruppe eller gangtestgruppe Vsnng af de tldelte enheder. Tlføj eller slet enheder. Omdøb gangtest-, omgåelses- og blokerngsgrupper. Detektorfølsomhed Revder følsomhed for ndvduelle detektorer eller grupper. Der er to valgmulgheder: En standardfølsomhed og en alternatv følsomhed, der tldeles FSP-5000-RPSprogrammerngssoftwaren. Bruger Hvs samme kode bruges pr. adgangsnveau, er der følgende mulgheder: Skft unversel kode Samme kode kan konfgureres for hvert adgangsnveau FSP-5000-RPSprogrammerngssoftwaren. Koden tl adgangsnveau to tl fre kan ændres. Hvs alle brugere har forskellg kode, er der følgende mulgheder: Skft brugerdata Skfte en brugers kode. Indstl standardkode Nulstl en brugers kode tl personens foregående kode. Omdøb enheder Revder beskrvelsen af enhederne. Oversgt Informaton om gyldg konfguraton af systemet. 3.6 Skft tl dag- eller nattlstand Skft tl dag- eller nattlstand I dagtlstand: Indstl tdspunktet for skft tl nattlstand for den aktuelle dag. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

17 17 da Oversgt over alle funktoner Centralkontrolenhed 3.7 Yderlgere funktoner Yderlgere funktoner -> Skft dato / td Masterkode Fjernadgang Øvelse Skft kode Alarmtællere Skft dato / td Ændrng af klokkeslæt og dato Masterkode Der tlbydes en af de to mulgheder, afhænggt af hvordan centralen er programmeret: Indtastnng af en masterkode med uendelg gyldghed. Denne kode kan kke ændres og kan rekvreres fra den relevante Bosch-afdelng Indtastnng af en masterkode, der er gyldg et bestemt tdsrum. Denne kode er kun gyldg 24 tmer, og der skal først anmodes om den. Se Afsnt 19.3 Masterkode, Sde 87. Når koden er ndtastet, er der forskellge mulgheder afhænggt af konfguratonen. Se Afsnt 18.5 Bruger, Sde 85. Øvelse Start og stop en brandøvelse. Under øvelsen vses brandalarmer, fejlmeddelelser og automatske hjemmealarmer. Fjernadgang Oprettelse af en forbndelse tl teleservcen. Skft kode Afhænggt af programmerngen af centralen tlbydes der mulghed for ændrng af kode for alle brugere. Alarmtællere Vs antallet af nterne og eksterne alarmmeddelelser og antallet af servcealarmer, der er rapporteret centralens levetd. Nulstl alarmtælleren for hver alarmtype 3.8 Søg funkton/enhed Søg funkton/ enhed -> Søgefunkton Gå tl enhed Søgefunkton Vs en lste over alle funktoner og enhedsbeskrvelser alfabetsk rækkefølge. Vælg en funkton eller en enhedsbeskrvelse lsten. Gå tl enhed Vs en lste over alle enheder, der er sluttet tl systemet, og vælg en enhed lsten for at få vst mere detaljeret nformaton. vha. logsk adresse: Søg efter en enhed lsten ved at ndtaste den logske adresse. vha. fyssk adresse: Søg efter en enhed en lste ved at ndtaste den fysske adresse. Vha. beskrvelse: Søg efter en enhed en lste ved at ndtaste beskrvelsen. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

18 Centralkontrolenhed Oversgt over alle funktoner da Nulstl Nulstl -> Hændelsestype Område Logsk gruppe Detektor Denne centralenhed Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

19 19 da Oversgt Centralkontrolenhed 4 Oversgt Dette kaptel ndeholder nformaton om følgende enheder centralkontrolenheden: Afsnt 4.1 Betjenngsenheder Afsnt 4.2 Dsplayenheder Afsnt 4.3 Berørngsskærm Afsnt 4.4 Standby-skærmbllede Afsnt 4.5 Vs servceafdelng 1 Alarm Test Alarmsender aktveret 4 Frakoblet Alarmsender frakoblet Alarmgver frakoblet Forsynng Frakobl Bloker Servce Dagnostcs Konfguraton 2 Fejl Omstll tl dag-tlstand Yderlgere funktoner System fejl Alarmsender fejl Lydgver fejl Søgefunkton/ Enhed Reset Brand Aktver Fejl Frakobl Status Funktonstaster 3 Nøglekontakt 2 Alfanumersk tastatur 4 Statusdoder (LED) 4.1 Betjenngsenheder Betjenngsenhederne omfatter punkt 1-3. Funktonstaster Tryk på den tlhørende membrantast for at vælge en funkton. Følgende funktoner kan udføres med funktonstasterne: F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

20 Centralkontrolenhed Oversgt da 20 Vs en lste over centraler på netværket, og opret fjernforbndelse tl en central på netværket (kun gyldg for FPA-5000) eller et fjerntastatur. Vs adressen på servceafdelngen, hvs den er programmeret. Tasten "hjem". Vs startmenuen: Vend tlbage tl det tdlgere valg. "nøgle", tast. Log nd og ud: Indtast bruger-d og kode. Slå den ndbyggede summer fra mdlertdgt. "venstre pl", tast. Flyt markøren en plads tl venstre søgeblledet. "højre pl", tast. Flyt markøren en plads tl højre søgeblledet. "dobbeltpl", tast. Skft mellem statusbjælkerne, hvs der er flere. Hent statusbjælken for at rulle hurtgt gennem lsterne. "Enter", tast. Bekræft en alfanumersk ndtastnng. Bekræft en ndtastnng, der kke er bekræftet, ved at vælge feltet OK på berørngsskærmen. Alfanumersk tastatur Indtast bogstaver, specaltegn og tal. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

21 21 da Oversgt Centralkontrolenhed Nøglekontakt Nøglekontakten har to programmerbare nøglepostoner. Afhænggt af konfguratonen er det f.eks. mulgt at skfte mellem dag- og nattlstand. Udlever kun en nøgle tl personer, der er oplært betjenngen af centralkontrolenheden, og som har kendskab tl området brandbeskyttelse. Ellers kan der forekomme forkert betjenng, og personer kan komme tl skade. For at forhndre msbrug skal nøglen tages ud efter betjenng og derefter opbevares et skkert sted. 4.2 Dsplayenheder Statusdoder (LED) Dsplay Farve Lyssgnal Betydnng Konstan Blnker t Alarm Rød x Centralen er alarmtlstand Lyser desuden konstant tlfælde af Brand PAS Test Gul x Systemet testes Alarmsender Rød x Transmssonsenhed aktveret aktveret Frakoblet Gul x Enheder er omgået og/eller soleret Alarmsender Gul x Transmssonsenhed kke aktveret frakoblet Alarmgver Gul x Sgnalenheder kke aktveret frakoblet Forsynng Grøn x Central er klar tl brug Grøn x Centralkontrolenheden er ved at starte og er endnu kke klar tl brug Grøn x Strømforsynngsfejl Fejl Gul x Fejlmeddelelse forelgger System fejl Gul x Fejl hovedprocessor Alarmsender fejl Gul x Fejl transmssonsenhed Lydgver fejl Gul x Fejl ekstern sgnalenhed F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

22 Centralkontrolenhed Oversgt da Berørngsskærm Informatonsbjælke 2 Menufelt 3 Statusbjælke Informatonsbjælke Så længe en bruger er logget nd, vses dette symbol højre sde af nformatonsbjælken. Der er fjernforbndelse tl en central på netværket eller et fjerntastatur. Centralen på netværket betjenes fra en anden central eller fra et fjerntastatur, og betjenng er blokeret. Der er fjernforbndelse mellem central A og central B på netværket eller et fjerntastatur, og central A betjenes samtdg fra en anden central, C. Der er begrænset forbndelse tl en central på netværket eller et fjerntastatur. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

23 23 da Oversgt Centralkontrolenhed Ikonet vses kun på fjerntastaturet, hvs der endnu kke er etableret forbndelse. Central 4-1 I Nveau 4 logget nd Netværksadressen og adgangsrettghederne for den bruger, der er logget nd (4), vses. Dette symbol vses, hvs der opstår en jordfejl systemet. Navnene på de valgte menuer er også vst. Det er lettere at orentere sg, når menusten vses. Af pladshensyn er det kke altd mulgt at vse hele sten. Den valgte menu og den menu, du får vst øjeblkket, vses altd først. Eksempel: Følgende st vses undermenuen Lydgver under hovedmenuen Bloker: * Omgå Bloker\Bloker\Lydgver Menufelt Rør ved det tlhørende menufelt på berørngsskærmen for at vælge en hovedmenu. I Afsnt 3 Oversgt over alle funktoner, Sde 12 er der en oversgt over alle hovedmenuer og de tlhørende undermenuer. Statusbjælke Brand Aktver Fejl Omgå Status Denne statusbjælke er tlgængelg alle menuer. I vsse menuer vses desuden andre statusbjælker. Se også Afsnt 5.10 Skfte mellem statusbjælker, Sde 33: Det første tal angver antallet af enheder de respektve tlstande: Brand Enheder, der har aktveret en brandalarm Aktver Enheder, der er aktveret Fejl Enheder, der har rapporteret en fejl Omgå Omgåede eller blokerede enheder Det er endvdere mulgt at vse en oversgt over type og beskaffenhed af alle meddelelsestyper, der er modtaget af centralen: Status Vsnng af en lste over de forskellge meddelelses- og tlstandstyper samt antallet af enheder de respektve tlstande Rør ved det relevante felt med fngeren for at vse de enkelte enheder. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

24 Centralkontrolenhed Oversgt da Standby-skærmbllede Hvs centralen er standby-tlstand, vses standby-skærmblledet. Skærmblledet skfter fra hver menuenhed tl standby-skærmblledet, hvs der kke foretages ndtastnnger nden for t mnutter. Hvs dsplayet er gråt, kan du få vst standby-skærmblledet ved at trykke let på berørngsskærmen screen I standby-skærmblledet vses følgende nformaton: Dato Td Nattlstand eller Dagtlstand Afhænggt af konfguratonen kan der blve vst yderlgere oplysnnger. Afhænggt af netværksndstllngen kan der et branddetektorsystem på et netværk blve vst yderlgere koner på standby-skærmblledet. Se Afsnt 6 Centraler på netværk, Sde Vs servceafdelng Du kan få vst adressen på supportservce ved at trykke på: Informaton om supportservce vses kun, hvs oplysnngen allerede er lagt nd FSP-5000-RPS. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

25 25 da Betjenngsprncp Centralkontrolenhed 5 Betjenngsprncp Ud over en kort menuoversgt ndeholder dette kaptel nformaton om følgende punkter: Afsnt 5.1 Logge på og af, Sde 25 Afsnt 5.2 Adgangsrettgheder, Sde 26 Afsnt 5.3 Vse startmenuen, Sde 26 Afsnt 5.4 Vælge en menu, Sde 26 Afsnt 5.5 Tlbage tl det foregående skærmbllede, Sde 26 Afsnt 5.6 Arbejde med lster, Sde 27 Afsnt 5.7 Søg funkton/enhed, Sde 30 Afsnt 5.8 Indtastnng af tal og tekst, Sde 31 Afsnt 5.9 Skfte sprog, Sde 32 Afsnt 5.10 Skfte mellem statusbjælker, Sde 33 Afsnt 5.11 Logsk og fyssk adresserng, Sde Logge på og af For at få adgang tl adgangsnveau 2 tl 4 er det nødvendgt at logge nd. Det forudsætter, at du har adgangsrettgheder. For at logge på skal du have et bruger-id og en kode. Dne adgangsrettgheder bestemmer, hvlke funktoner du kan bruge. I følgende tlfælde vl du blve bedt om at ndtaste en kode: Du er kke logget på og ønsker at vælge en funkton, der kræver en kode. Du er allerede logget nd, men der kræves højere adgangsrettgheder tl den funkton, du har valgt Logge nd Sådan logger du nd på centralkontrolenheden: 1. Tryk på tasten "nøgle". Logn-vnduet vses: 2. Indtast dt bruger-d det første felt. I Afsnt 5.8 Indtastnng af tal og tekst, Sde 31 fndes nformaton om ndtastnng af tal. 3. Indtast dn kode det andet felt. I skærmblledet vses hvert tegn koden med en stjerne, så ngen anden kan se koden. Hvs du kke har dn egen kode, skal du ndtaste følgende kode: Vælg OK for at bekræfte ndtastnngerne eller Afbryd for at annullere funktonen. I Afsnt 19.5 Skft kode, Sde 89 fndes nformaton om, hvordan du konfgurerer dn egen kode. Standby-skærmblledet vses. Så længe en bruger er logget nd, vses nøglekonet nformatonsbjælken. Endvdere vses bruger-id'et for den bruger, der er logget på, starten af nformatonsbjælken. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

26 Centralkontrolenhed Betjenngsprncp da 26 I FSP-5000-RPS-programmerngssoftwaren kan angves et tdsrum, efter hvlket en bruger, der er logget nd på centralkontrolenheden, logges af Logge af 1. Tryk på tasten "nøgle" for at logge af centralkontrolenheden: Der vses et ndtastnngsvndue med spørgsmålet Log af?: 2. Vælg Ja for at svare bekræftende eller Nej for at annullere funktonen. 5.2 Adgangsrettgheder De funktoner centralkontrolenheden, du kan bruge, afhænger af dne adgangsrettgheder. Hvs du vælger en funkton, som kræver bestemte adgangsrettgheder, og hvor ngen brugere med den korrekte godkendelse er logget på, blver du bedt om at ndtaste dt bruger-id og dn kode. Adgangsrettgheder tldeles for adgangsnveau to tl fre. På adgangsnveau et kan der kun bruges nogle få funktoner, mens alle funktoner kan bruges på adgangsnveau fre. Du kan kontrollere adgangsrettghederne for den person, som er logget nd, ved at trykke på tasten "nøgle" efter at have logget nd: De relevante adgangsrettgheder vses. 5.3 Vse startmenuen Tryk på "hjem"-tasten for at vende tlbage tl startmenuen fra en hvlken som helst undermenu. Der skftes fra de enkelte menuelementer tlbage tl standby-dsplayet, hvs der kke foretages ndtastnnger løbet af et mnut. Se også Afsnt 4.4 Standby-skærmbllede, Sde Vælge en menu Når du vl vælge en menu startmenuen, skal du røre ved det ønskede felt med fngeren: Undermenuerne vses. Rør let ved det ønskede felt for at vælge en undermenu. 5.5 Tlbage tl det foregående skærmbllede Tryk på tasten "Tlbage" for at gå tlbage tl det tdlgere valg: Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

27 27 da Betjenngsprncp Centralkontrolenhed 5.6 Arbejde med lster Lste 4 Ple 2 Lstefelt 5 Funktonsfelter 3 Søgemaske I mange menuer vses enhederne lster. Enhederne er sorteret efter enten beskrvelse eller adresse. Der er mulghed for op tl tre forskellge sorterngskrterer: Vha. beskrvelse: sorteret efter beskrvelse alfabetsk rækkefølge. Adresser er også angvet. Vha. nummer: sorteret stgende rækkefølge efter nummer (logsk eller fyssk adresse). Beskrvelse er også angvet. Vha. nummer (uden beskrvelse): sorteret stgende rækkefølge efter nummer (logsk eller fyssk adresse). Numrene vses nummerblokke, og beskrvelsen er kke angvet. Denne lste tlbydes kun, når der er valgt detektorer og logske grupper. Eksempel: For at få vst en lste over alle ekssterende detektorer sorteret efter beskrvelse undermenuen Omgå skal du vælge følgende startmenuen: 1. Omgå Bloker 2. Omgå 3. Detektor Der kan vælges mellem tre sorterngskrterer: Vha. beskrvelse Vha. nummer Vha. nummer (uden beskrvelse) 1. Vælg Vha. beskrvelse. Der vses en lste med alle detektorer sorteret alfabetsk rækkefølge. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

28 Centralkontrolenhed Betjenngsprncp da Rulle gennem lster Kun et begrænset antal lstefelter kan vses skærmblledet. Vælg "pl op" for at rulle tlbage gennem en lang lste: Vælg "pl ned" for at rulle frem gennem lsten: Der vses kun ple, hvs det er mulgt at bladre. Hurtg rulnng: Du kan rulle hurtgt gennem en lste ved at trykke på "dobbeltpl"-tasten på membrantastaturet eller på dsplayets statusbjælke. Der vses en rullebjælke statusbjælken: Rør let ved den vandrette lnje for at sprnge tl et bestemt sted. Berør følgende for at sprnge tl starten på en lste: Berør følgende for at sprnge tl slutnngen på en lste: Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

29 29 da Betjenngsprncp Centralkontrolenhed Forskellge tlstande for lstefelter Der kan tldeles forskellge tlstande tl en enhed eller en enhedsgruppe. Dette vses af et lstefelt. Følgende skema gver nformaton om mulge tlstande: Lstefelt Lstefelts Betydnng tlstand TEXT normal Enhed normal tlstand TEXT mærket Valgt enhed TEXT Tlstand tldelt Enheden er tldelt tlstanden omgået. Se Afsnt Tldelng af tlstand, Sde 30. TEXT Tlstand tldelt og mærket Den valgte enhed er allerede tldelt en bestemt tlstand. Den er markeret, så den kan sættes tlbage tl den oprndelge tlstand, for eksempel for at ophæve omgåelsen af en omgået enhed. TEXT R I nulstllngstlsta Nulstllngen af enheden er endnu kke udført. nd Menuen "Omgå" I menuen Omgå kan der blve vst yderlgere oplysnnger lstefelter. Se nedenstående skema: Lstefelt TEXT I menuen Omgå Den omgåede enhed er alarmtlstand. Hvs omgåelsen ophæves, udløser den en brandalarm. Tryk på feltet tl højre for at vse yderlgere nformaton. TEXT Detals Vs en omgåelsesgruppe, der består af flere enheder. Tryk på feltet tl højre for at vse en lste over alle enheder omgåelsesgruppen Valg af enhed/funkton Du kan vælge enheder/funktoner en lste ved at røre ved et eller flere lstefelter på berørngsskærmen med en fnger. Du kan rulle frem og tlbage ved at vælge "pl ned" (frem) eller "pl op" (tlbage): Du kan rulle hurtgt ved hjælp af rullebjælken ved at vælge "dobbeltpl"-tasten på membrantastaturet. Det aktverede lstefelt markeres. I Afsnt 5.7 Søg funkton/enhed, Sde 30 beskrves, hvordan du søger efter og får vst en bestemt enhed. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

30 Centralkontrolenhed Betjenngsprncp da Tldelng af tlstand En tlstand såsom Omgået, Gangtest osv. kan tldeles tl valgte enheder. Vælg det tlhørende funktonsfelt for at tldele en tlstand tl valgte enheder. I følgende eksempel tldeles en detektor omgået tlstand menuen Omgå Bloker: 1. Vælg de ønskede lstefelter lsten. Lstefelterne markeres. 2. Vælg funktonsfeltet Omgå. Detektorerne omgås. Lstefelterne fremhæves med en mørk farve. Tmeglaskonet angver, at en ndtastnng stadg behandles af systemet. I undermenuen Omgå har funktonsfelterne en ekstra valgmulghed. Se Afsnt 11.3 Vse og ophæve omgåelse af enhedsgrupper, Sde Søg funkton/enhed I lster kan der søges efter og vses en bestemt enhed vha. søgeblledet. Følgende søgekrterer er mulge: Vha. beskrvelse: Der søges efter enheden lsten ud fra dens beskrvelse. Vha. nummer: Der søges efter enheden lsten ud fra dens nummer. I nogle menuer fndes også søgefunktonen Vha. nummer (uden beskrvelse). I hovedmenuen Søg funkton/ enhed er det mulgt at søge efter alle enheder, der er tlsluttet systemet, og alle de funktoner, som centralkontrolenheden ndeholder, samt enhedsbeskrvelser, uanset hvlken menu de forekommer. Se Afsnt 21 Søg funkton/enhed, Sde Søg vha. navn Hvs du vl søge lsten efter en bestemt enhed Vha. beskrvelse, skal du ndtaste enhedens navn søgeblledet. Indtastnng af tekst er beskrevet Afsnt 5.8 Indtastnng af tal og tekst, Sde 31. Indtast det første bogstav og - om nødvendgt - efterfølgende bogstaver. Resten af navnet ndsættes automatsk, så snart det er dentfceret entydgt. Lstefeltet for de enheder, du søger efter, vses starten af lsten. Sandsynlgheden for, at søgnngen vha. navn lykkes, øges forhold tl, hvor nøjagtg en beskrvelse af en enhed FSP-5000-RPS-programmerngssoftwaren der ndtastes. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

31 31 da Betjenngsprncp Centralkontrolenhed Søgnng vha. nummer Søgnng lsterne Vha. nummer og Vha. nummer (uden beskrvelse) efter en bestemt enhed: 1. Indtast det første cffer, f.eks Tryk på "Enter"-tasten for at bekræfte ndtastnngen. Hvs det er mulgt at ndtaste et andet nummer, vses endnu et søgevndue. Hvs der kke fremkommer et andet felt, er der ngen enhed med den adresse, du har søgt efter. 3. Indtast næste cffer, og bekræft ndtastnngen med "Enter"-tasten. 4. Indtast om nødvendgt yderlgere cfre, ndtl hele nummeret vses. Bekræft hver ndtastnng med "Enter"-tasten. Lstefeltet for den enhed, du søger efter, vses derefter starten af lsten. 5.8 Indtastnng af tal og tekst Tast Tegn.,-_0 1 ABCabc2ÆæÅå DEFdef3 GHIgh4 JKLjkl5 MNOmno6Øø PQRSpqrs7 TUVtuv8 WXYZwxyz9 * # Du kan ndtaste bogstaver og tal med hver af de vste taster. Tryk på den tlhørende tast på membrantastaturet, ndtl det ønskede bogstav eller tal vses. Der kan kun ndtastes tal søgeblledet for lsterne Vha. nummer og Vha. nummer (uden beskrvelse). I søgeblledet for lsten Vha. beskrvelse kan der både ndtastes bogstaver og tal. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

32 Centralkontrolenhed Betjenngsprncp da 32 Eksempel: Indtastnng af bogstavet K og tallet 4 en lstes søgebllede 1. Tryk på tasten: En række bogstaver og tal vses nformatonsbjælken. 2. Blv ved med at trykke på tasten, ndtl det ønskede bogstav, dette tlfælde K, er markeret nformatonsbjælken. K vses søgevnduet. 3. Tryk på tasten: og hold tasten nede, ndtl 4 er markeret nformatonsbjælken. Tallet 4 vses søgevnduet. Hurtg ndtastnng: Du kan ndtaste tekst hurtgt ved at trykke på "Enter"-tasten efter hvert ndtastet bogstav. Derved flyttes markøren tl næste ledge tegn, og du kan fortsætte med at ndtaste det næste bogstav Ændrng af en ndtastnng 1. Hvs du vl ændre et tal, skal du trykke på tasten "venstre pl" eller "højre pl", ndtl markøren fremhæver det tal søgeblledet, der skal erstattes. 2. Overskrv det fremhævede tal ved at trykke på tasten med det ønskede tal, ndtl det vses søgeblledet Sletnng af alle tal 1. Hvs du vl slette alle tal på søgeblledet, skal du trykke på tasten "venstre pl", ndtl markøren fremhæver det første tal. 2. Indtast et nyt tal med det numerske tastatur. Alle tal frem tl det ndtastede tal slettes. 3. Fortsæt eventuelt med at ndtaste tal. 5.9 Skfte sprog Der er to måder, hvorpå der kan vælges et andet sprog: Ved at ndtaste en genvej Va et menuvalg. Se Afsnt 14.2 Skfte sprog, Sde Indtastnng af en tastkombnaton 1. Vælg "hjem"-tasten umddelbart efterfulgt af 1 på det alfanumerske tastatur. Et forespørgselsvndue åbnes. 2. Vælg OK for at bekræfte ndtastnngen eller Afbryd for at annullere funktonen. Der vses en lste over de ekssterende sprog. 3. Vælg det ønskede sprog. Teksterne på skærmen vl nu blve vst på det ønskede sprog. Når systemet startes op gen efter et strømsvgt eller batterudfald, ndstlles det standardsprog, der er defneret RPS-programmerngssoftwaren, gen. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

33 33 da Betjenngsprncp Centralkontrolenhed 5.10 Skfte mellem statusbjælker Statusbjælken ndeholder yderlgere funktoner, vsnngs- og valgmulgheder. Hvs "dobbeltpl"-symbolet vses statusbjælken, er det mulgt at skfte tl startmenuens statusbjælke. Det gør du ved at trykke på "dobbeltpl"-tasten på membrantastaturet Logsk og fyssk adresserng Ved adresserng af enheder er der forskel på logske og fysske adresser: Fyssk Enheder Moduler Loop Enhed Tal Logsk Enheder Gruppe Enhed Tal 3 4 Eksempler: Enhed med fyssk adresserng: 5.1-4; Enhed med logsk adresserng: 3-4 F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

34 Centralkontrolenhed Centraler på netværk da 34 6 Centraler på netværk Dette underkaptel ndeholder oplysnnger om de ekstra netværksfunktoner et branddetektorsystem på et netværk. Branddetektorsystemer kan kun ndgå netværk med FPA Afsnt 6.1 Ikoner på skærmblledet, Sde 34 Afsnt 6.2 Netværksadresserng, Sde 35 Afsnt 6.3 Etablere fjernforbndelse tl en central på netværket, Sde 35 Afsnt 6.4 Afbryde fjernforbndelse tl en central på netværket, Sde 36 Afsnt 6.5 Blokerngsforbndelse og begrænset forbndelse, Sde 36Der kan oprettes en begrænset forbndelse tl en central, der allerede betjenes af en anden central (blokerngsforbndelse). Følgende funktoner kan kke udføres på en central, der betjenes af en anden central: Omgå Bloker Skft tl gangtest Skft konfguraton Du kan nulstlle enheder og udlæse loggen. 6.1 Ikoner på skærmblledet Følgende koner vses på standby-skærmblledet/nformatonsbjælken/lstefeltet for en central på et netværk afhænggt af forbndelsens type. Der fndes yderlgere beskrvelser af konerne Afsnt 6.3 Etablere fjernforbndelse tl en central på netværket, Sde 35. Der er fjernforbndelse mellem central A og central B på netværket eller et fjerntastatur. Central B på netværket betjenes fra central A eller fra et fjerntastatur, og betjenngen er blokeret. Central B på netværket eller et fjerntastatur, som central A allerede har oprettet fjernforbndelse tl, opretter på sn sde fjernforbndelse tl central C på netværket. Der er begrænset fjernforbndelse tl en central på netværket eller et fjerntastatur. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

35 35 da Centraler på netværk Centralkontrolenhed 6.2 Netværksadresserng Hvs det drejer sg om en central på netværket, vses netværksadressen også. Netværksadressen består af et node-d og et gruppe-d, som tldeles med FSP-5000-RPSprogrammerngssoftwaren. Hvs der f.eks. vses en fejl en detektor med netværksadressen 1-4, betyder det, at: Gruppe-d = 1 Node-d = Etablere fjernforbndelse tl en central på netværket 1. Hvs der skal oprettes fjernforbndelse fra central A tl central B på netværket, vælges tasten "netværk" på central A. Der vses en lste med centraler på netværket. I Afsnt 5.6 Arbejde med lster, Sde 27 fndes nformaton om, hvordan du navgerer en lste. Felterne lsten er nedtonet, ndtl netværket er etableret. 2. Marker det ønskede lstefelt. 3. Vælg OK, og besvar det efterfølgende spørgsmål med OK. Der etableres fjernforbndelse tl den central B, du har valgt, og følgende kon vses nformatonsbjælken på central A: Der er fjernforbndelse mellem central A og central B på netværket. Central B på netværket betjenes fra central A og er blokeret med hensyn tl betjenng. Følgende kon vses nformatonsbjælken på central B: Hvs central B dette eksempel også opretter en fjernforbndelse, dette tlfælde tl central C, vses følgende kon: Central B på netværket, som central A allerede har oprettet fjernforbndelse tl, opretter på sn sde fjernforbndelse tl central C på netværket. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

36 Centralkontrolenhed Centraler på netværk da Afbryde fjernforbndelse tl en central på netværket 1. Vælg tasten "netværk" for at afbryde fjernforbndelsen tl en anden central. 2. Svar bekræftende på spørgsmålet, når fjernforbndelsen er afbrudt. Fjernforbndelsen afbrydes. 6.5 Blokerngsforbndelse og begrænset forbndelse Alle funktoner bortset fra følgende kan betjenes va en blokerngsforbndelse: Test af LED, taster, dsplay og dsplayberørng Juster berørngsskærm (kalbrerng) Dette kon vses på de centraler på netværket, dette eksempel central B, som en anden central, dette tlfælde central A, har oprettet en blokerngsforbndelse tl. Central B, som central A har oprettet en blokerngsforbndelse tl, kan kke betjenes fra en anden central, C. Central C kan dermod godt oprette en begrænset forbndelse tl central B, som allerede betjenes fra central A. Hvs forbndelsen er begrænset, kan en central kun betjenes skrvebeskyttet tlstand. Alle dalogbokse kan åbnes skrvebeskyttet tlstand, og loggen kan udlæses. Dette kon vses, hvs der er en begrænset forbndelse tl en central på netværket. 1. Du kan konvertere en begrænset forbndelse tl en blokerngsforbndelse ved at vælge tasten "netværk". 2. Besvar spørgsmålet vedrørende afbrydelse af forbndelsen med "Nej". 3. Vælg de blokerede centraler, du vl arbejde med, lsten. 4. Vælg OK, og besvar det efterfølgende spørgsmål med OK. Blokerngen af centralen ophæves, og der oprettes en begrænset forbndelse. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

37 37 da Fjerntastatur Centralkontrolenhed 7 Fjerntastatur I FSP-5000-RPS-programmerngssoftwaren kan adressen på en central, der automatsk oprettes forbndelse tl fra fjerntastaturet, ndtastes dalogboksen vedrørende fjerntastaturets node. Der kan desuden tlknyttes flere centraler, der kan oprettes forbndelse tl. Det er kke mulgt at logge af den automatsk tlknyttede forbndelse. Der kan oprettes forbndelse tl andre centraler uden yderlgere spørgsmål. 7.1 Betjenng og dsplay Betjenng af et fjerntastatur forudsætter, at en bruger med adgangsrettgheder > 1 er logget nd. Hvs en bruger med adgangsrettgheder = 1 er logget nd, aktveres ngen LED'er, og der vses ngen meddelelser. Hvs ngen operatør er logget nd, vses kun standby-skærmblledet. I programmerngssoftwaren FSP-5000-RPS er det mulgt at angve, at meddelelser skal vses på fjerntastaturet, selvom ngen bruger er logget nd. Hvs fjerntastaturet kke er forbundet med en central, vses følgende symbol på standbyskærmblledet og statusbjælken: I FSP-5000-RPS-programmerngssoftwaren kan angves et tdsrum, efter hvlket en bruger, der er logget nd på centralkontrolenheden, logges af. Følgende funktoner kan kke udføres fra fjerntastaturet va en fjernforbndelse: Test af LED, taster, dsplay og dsplayberørng Juster berørngsskærm (kalbrerng) F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

38 Centralkontrolenhed Alarm da 38 8 Alarm I Afsnt 9 Brandalarm fndes oplysnnger om, hvordan en brandalarm håndteres. Dette kaptel ndeholder nformaton om følgende punkter: Afsnt 8.1 Alarmtyper, Sde 38 Afsnt 8.2 Indgangsforsnkelser, Sde 39 Afsnt 8.3 Dag- og nattlstand, Sde 40 Afsnt 8.4 Alarmmeddelelse tl centralen, Sde 41 Se kaptlet Brandalarm vedrørende følgende emner: Afsnt 9.2 Kvtterng af en meddelelse, Sde 44 Afsnt 9.3 Deaktvere ndbygget summer, Sde 45 Afsnt 9.4 Aktvere og deaktvere eksterne sgnalenheder, Sde 45 Afsnt 9.5 Nulstlle eksterne sgnalenheder og transmssonsenheder, Sde 45 Afsnt 9.6 Aktverng af brandalarmverfkaton, Sde 46 Afsnt 9.7 Nulstllng af alarmmeddelelse, Sde 47 Afsnt 9.8 Omgåelse af detektorer, Sde 48 Afhænggt af konfguratonen kan den måde, som alarmvsnngen ser ud og behandles på denne vejlednng, afvge fra vejlednngen systemet. 8.1 Alarmtyper På centralkontrolenheden skelnes mellem følgende alarmtyper: Brand Varme Røg Vand Tlsyn Afhænggt af konfguratonen aktveres eksterne transmssonsenheder (f.eks. brandvæsen), sgnalenheder (f.eks. srener og/eller strober) og brandbeskyttelsessystemer (f.eks. sprnklersystemer og branddøre). Hvs der er programmeret en alarmforsnkelse for den detektor, der genererer alarmen, sendes alarmsgnalet kke med det samme, og meddelelsen kan kontrolleres. Se Afsnt 8.2 Indgangsforsnkelser. Bosch Scherhetssysteme GmbH Brugervejlednng F.01U

39 39 da Alarm Centralkontrolenhed 8.2 Indgangsforsnkelser For at forhndre falske alarmer er det mulgt at forsnke transmssonen af det første alarmsgnal. I det tlfælde aktveres transmssonsenheden tl brandvæsenet kke. Under forsnkelsen kan det kontrolleres, om meddelelsen er korrekt. FSP-5000-RPS-programmerngssoftwaren kan bruges tl at programmere forskellge strateger med henblk på at undgå falske alarmer. Dsse strateger bruges prncpelt branddetektorer, men kan også tldeles en anden detektor afhænggt af programmerng. De programmerbare alarmforsnkelser, der kan blve vst på centralkontrolenhedens dsplay, forklares nedenfor. Alarmverfkaton Når alarmmeddelelsen er kvtteret på centralkontrolenheden, starter et undersøgelsestdsrum. I dette tdsrum skal meddelelsen på det sted, hvor den detektor, der har genereret alarmen, sdder, kontrolleres, for at skre at det er korrekt. Vargheden af undersøgelsestdsrummet kan programmeres frt for alle detektorer. Se også Afsnt 9 Brandalarm, Sde 44 og Afsnt 9.6 Aktverng af brandalarmverfkaton, Sde 46. Hvs det under testen fastlægges, at alarmen er ægte, kan en alarm enten udløses manuelt, eller ved at et manuelt opkaldspunkt aktveres. Transmssonsenheden tl brandvæsenet aktveres. Afhænggt af konfguratonen vses en for-alarm for følgende alarmforsnkelser: Mdlertdg lagrng af alarm Hvs en detektor med mdlertdgt alarmlager aktverer en alarm, vses den som en foralarm systemet. Transmssonsenheden tl brandvæsenet aktveres kke. Den detektor, der genererer alarmen, nulstlles efter det første sgnal. For-alarmen blver hovedalarmen, hvs samme detektor genererer et alarmsgnal nden for et programmerbart tdsrum. Tden ndtl en hovedalarm aktveres vses på dsplayet. transmssonsenhederne og sgnalenheder aktveres. Dobbeltdetektorafhængg alarmafgvelse Hvs en detektor aktverer en startalarm nden for en dobbeltdetektorafhængghed, vses den systemet som en for-alarm. Transmssonsenheden tl brandvæsenet aktveres kke. Den detektor, der genererer alarmen, nulstlles efter det første sgnal. For-alarmen blver hovedalarmen, hvs en anden detektor samme logske gruppe aktverer en alarm. Transmssonsenhederne og sgnalenheder aktveres. Dobbeltgruppeafhængghed Hvs en detektor aktverer en startalarm nden for en dobbeltgruppeafhængghed, vses den systemet som en for-alarm. Transmssonsenheden tl brandvæsenet aktveres kke. Den detektor, der genererer alarmen, nulstlles efter det første sgnal. For-alarmen blver hovedalarmen, hvs en anden detektor en anden logsk gruppe aktverer en alarm. transmssonsenhederne og sgnalenhederne aktveres. F.01U Brugervejlednng Bosch Scherhetssysteme GmbH

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere