AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR"

Transkript

1 AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts 2013

2 En åben, stærk og moderne kommune Kernen i det lokale demokrati er en tæt kontakt mellem borgere og de valgte politikere. Aarhus Kommune skal være en lydhør og åben organisation. Kommunen skal møde borgere, virksomheder og foreninger ligeværdigt. Der skal være gennemsigtighed og tydelige demokratiske processer i Aarhus Kommune. Borgere, foreninger og virksomheder skal inddrages tidligt. Omgivelserne skal møde åbne forvaltninger, der indbyder til brede og engagerende politiske processer. Byrådet er valgt til at repræsentere og varetage borgernes interesser. Det samlede byråd er demokratisk garant for, at beslutningerne træffes ud fra hensyn til helhed, afbalancerede interesser og fremsyn. Samtidig er det en vigtig del af det lokale demokrati, at borgerne oplever muligheder for indflydelse på såvel langsigtede og vidtrækkende beslutninger som på nære og dagligdags udfordringer. Borgere og virksomheder skal møde en kommune med en stærk servicekultur, hvor der udvises fleksibilitet, lydhørhed og er fokus på borgernes og virksomhedernes behov. Også når borgere møder et afslag eller er utilfredse med servicen, skal der være åbenhed og lydhørhed. Aarhus Kommune lærer af sine fejl og bruger dem til at udvikle sine tilbud og gøre servicen endnu bedre. Borgerne skal have sammenhængende tilbud fra Aarhus Kommune. Medarbejdere og ledere skal være i stand til at arbejde på tværs af sektorer og faggrænser og løfte opgaverne for det store flertal af borgere inden for de almindelige tilbud. Der skal være fokus på at inkludere og skabe sammenhæng for borgerne. Ingen skal være i tvivl om, hvem der beslutter hvad. Der skal være klar ansvarsfordeling, stærk ledelse og en velfungerende styringskæde fra byrådet til institutionsniveauet. Borgerne har en forventning om, at der er stærk sammenhæng mellem det byrådet beslutter, og det forvaltningerne fører ud i livet. Der skal derfor være stor sammenhængs- og implementeringskraft i organisationen. Aarhus Kommune skal have en stærk og motiverende samarbejdskultur, hvor der er social kapital og værdifællesskab over alt i organisationen. Der skal ligeledes være råderum til lokale idéer og beslutninger. Borgerne skal have den bedst mulige service. Borgerne skal derfor opleve, at kommunen hele tiden formår at nytænke, udvikle og effektivisere sine tilbud og ydelser. Kort sagt: Aarhus skal være en åben, stærk og moderne kommune. A. Borgerinddragelse og dialog med borgere Forligspartierne er enige om, at samspillet mellem borgerne og kommunen skal styrkes på flere fronter. På baggrund af Styreforms- og strukturudvalgets arbejde gennemførte byrådet inddragelsesforløb for borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere. Hver gruppe udarbejdede et slutdokument med anbefalinger til byrådet. Byrådet fik anbefalingerne præsenteret på en byrådskonference. 1

3 I inddragelsesforløbene for borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere er der kommet mange forslag om, hvordan samspillet mellem borgerne og kommunen kan styrkes. Forligspartierne finder forslagene meget brugbare. Forligspartierne er enige om, at kommunens kommunikation til borgerne skal gentænkes. Kommunikationen skal være mere målrettet og tilpasset borgere, foreninger og virksomheder. Måden at inddrage borgere, virksomheder og foreninger på skal også gentænkes. De skal opleve gennemsigtighed og lydhørhed i den politiske proces. Byrådet har brug for input fra borgere, foreninger og virksomheder. Aarhus Kommune skal derfor give borgere, foreninger og virksomheder mulighed for at fremsætte idéer, drøfte dem med hinanden og byrådet og kvalificere byrådets beslutninger. Det er kommunens ansvar, at det sker på det rigtige tidspunkt og på en vedkommende måde. Aarhus Kommune er forpligtet på løbende at udvikle nye former for borgerinddragelse. Borgere, foreninger og virksomheder er i inddragelsesforløbene kommet med nedenstående forslag til, hvordan kommunens kommunikation og inddragelse kan styrkes: At kommunen anerkender, at virksomheder, borgere og foreninger besidder vigtige ressourcer og kompetencer, som er til gavn for byen. Borgerne vil gerne mødes som ligeværdige partnere. Der bør derfor laves et fælles kodeks for samskabelse. Kommunikation skal rettes mod modtagerne frem for generel information. Der må gerne bruges alternative kommunikationsformer- og platforme. Viden om hvad der sker, er en forudsætning for at kunne deltage. At kommunen hjælper med at kommunikere om, hvad der sker i lokalområderne. En digital borgerportal eller indgang, hvor det er nemt at få viden, følge en sag og at deltage undervejs. Der skal fx være mulighed for at udpege interesseområder, så man automatisk får information om de emner, der interesserer en. Der kan også være mulighed for at komme med konkrete forslag, deltage i spørgeskemaundersøgelser og debattere emner på portalen. Flere møder med kommunen, herunder et ønske fra foreningerne om årlige statusmøder. At kommunens ansatte skal være opsøgende i forhold til at involvere borgere, foreninger og virksomheder. Inddragelse i rette tid, så der er reel mulighed for at bidrage. Mulighed for løbende at give feedback om, hvordan samarbejdet fungerer. Forslagene åbner mange spændende perspektiver for, hvordan borgerne kan opleve god kommunikation, dialog og inddragelse. Forligspartierne er derfor enige om, at de mange forskellige input skal omsættes til konkrete initiativer. Det sker bedst i dialog med forslagsstillerne. Derfor nedsættes arbejdsgrupper med deltagelse af borgere, virksomheder, foreninger og ansatte i kommunen. Arbejdsgrupperne får til opgave at konkretisere forslagene, så de kan danne baggrund for en byrådsindstilling, som Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingerne for Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø forelægger for byrådet inden udgangen af Forligspartierne er enige om, at det også skal indgå i arbejdet, hvordan der generelt kan nedbrydes barrierer mellem politikerne på rådhuset og drivkræfterne i byen. Målet er, at byrådet og borgere, foreninger og virksomheder sammen skal drøfte og skabe løsninger på de kom- 2

4 munale udfordringer. Det kan fx ske gennem fora sammensat af både byrådspolitikere og borgere. Forligspartierne er enige om, at sigtet er, at input og initiativer kan indarbejdes i Aarhusmodellen for borgerinddragelse og borgerkommunikation. B. Servicen til borgerne Forligspartierne er enige om, at den nuværende opgavefordeling mellem magistratsafdelingerne på mange områder er velfungerende. Der fastholdes derfor seks magistratsafdelinger. Forligspartierne er samtidig opmærksomme på, at tilbuddene til borgerne kan være mere sammenhængende og koordineres bedre. Forligspartierne er derfor enige om, at der dels skal være en ændret opgavefordeling mellem Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, dels at der skal ske en bedre koordinering af tilbuddene til borgerne og en styrket indsats på udvalgte områder. Koordination af tilbud til borgerne - borgerne skal mødes som hele mennesker Både borgere, foreninger og medarbejdere har i inddragelsesforløbene peget på, at det tværgående samarbejde skal styrkes. Borgeren skal altid være i centrum og opleve sammenhængende og koordinerede tilbud, også selvom flere afdelinger og/eller sagsbehandlere er involveret. Borgerne skal mødes som hele mennesker. Der er konkret stillet forslag om, at det bør være et mål, at borgere, der modtager tilbud fra flere magistratsafdelinger, har én koordinerende sagsbehandler eller kontaktperson. Det skal være denne persons og ikke borgerens - ansvar at sikre den nødvendige koordination. Det er afgørende for forligspartierne, at borgerne i Aarhus oplever kommunen som en sammenhængende enhed, hvor den enkeltes behov håndteres i en samlet indsatskæde uanset, hvilke forvaltninger de enkelte indsatser måtte være forankret i. Kommunens organisatoriske afgrænsninger mellem magistratsafdelingerne skal ikke være barrierer for effektive sagsgange og en effektiv ressourceudnyttelse. Især for de mest udsatte borgere er der behov for en styrket koordinering i komplicerede sager, hvor borgere modtager indsatser fra forskellige afdelinger. På denne baggrund skal Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsende et forslag til etablering af en tværgående koordinatorfunktion for udsatte familier med behov for ydelser fra flere forvaltninger. Forslaget forelægges for byrådet inden udgangen af Det baseres på en analyse af koordinationen i en række eksisterende sager, hvor familier har komplekse problemstillinger (f.eks. i forhold til beskæftigelse/forsørgelsesgrundlag, misbrug, familiesager på det sociale område, støttebehov i skole/daginstitution og inden for sundhedsområdet). Track and trace Foreninger og borgere har i inddragelsesforløbene også foreslået, at borgerne skal have bedre muligheder for at følge sager og klager igennem systemet. Konkret er det foreslået, at kommunen skal tilbyde en automatiseret track and trace -service, hvor borgere kan logge ind eller få automatisk advis om, hvor langt en sag er i systemet. En sådan service kendes bl.a. fra 3

5 e-handel og postdistribution. Forligspartierne er enige om, at der skal etableres en track and trace -service. Borgmesterens Afdeling er ansvarlig for implementeringen. Øget samling af omsorgsrelaterede ydelser og den beskæftigelsesmæssige rehabiliteringsindsats Forligspartierne er enige om at ændre den eksisterende ansvars- og opgavefordeling mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse. Med ændringerne ønskes det i højere grad sikret, at den enkelte borger oplever mere sammenhængende tilbud og at kommunens kompetencer og ressourcer udnyttes bedst muligt i forhold til omsorgs- og rehabiliteringsindsatsen. Forligspartierne ønsker på den baggrund at overføre ansvaret for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) fra Socialforvaltningen til Sundhed og Omsorg. Flytningen skaber en større grad af sammenhæng med de tilbud, som ofte er alternativet ved ophør af en BPAordning. For de øvrige målgrupper af borgere på Socialforvaltningens voksenområde er forligspartierne enige om, at der fortsættes med den nuværende ansvarsfordeling mellem de to magistratsafdelinger. Ansvarsfordelingen bygger på fortsat udnyttelse af de to magistratsafdelingers kernekompetencer og fordrer et tæt samarbejde omkring levering af sammenhængende tilbud til borgere med behov for ydelser. Forligspartierne er enige om, at en fortsat vækst i BPA ordningen også i 2014 og fremefter finansieres som et styrbart område. Forligspartierne er samtidig enige om, at der med hensyn til den beskæftigelsesmæssige rehabiliteringsindsats er behov for en koordineret tilgang med fokus på at få borgeren hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. For at understøtte denne bestræbelse overføres opgaverne fra Sundhed og Omsorg vedrørende genoptræningsopgaver for borgere under 67 år som har et beskæftigelsesmæssigt potentiale. Der fastholdes samtidig uændrede principper for adgangen til tilbud under folkesundhedsområdet. Dansk Folkeparti og Enhedslisten De rød-grønne kan ikke tiltræde at BPA fremadrettet finansieres som et styrbart område. Enhedslisten De rød-grønne kan ikke tiltræde flytningen af BPA-ordningen. Styrket indsats for de årige Forligspartierne er enige om at styrke indsatsen for de årige med fokus på initiativer, der kan understøtte det gode ungdomsliv, uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. Forligspartierne lægger afgørende vægt på at opfylde målsætningen om, at 95 procent af hver årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tidligt spotte de unge, som er udfaldstruede og prioritere ressourcer til opgaven. Der iværksættes derfor et tværgående innovationsprojekt, der skal udvikle en organisatorisk ramme forankret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse omkring et styrket fælles samarbejde samt til at udvikle og nytænke de konkrete indsatser. Projektet skal sætte fokus på et udvidet tværsektorielt samarbejde om de årige, der har forladt eller er i færd med at forlade folkeskolen og er i fare for ikke at fortsætte undervisningsforløbet i en ungdomsuddannelse. Innovationsprojektet skal inddrage alle relevante aktører kommunale såvel som eksterne (ungdomsuddannelser, produktionsskoler og andre 4

6 relevante tilbud til unge i målgruppen) i et tæt samarbejde, hvor alle parter forpligtiges til at tilvejebringe indsatser, der kan samles i en værktøjskasse. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har via Ungdommens Uddannelsesvejledning ansvaret for at iværksætte projektet. Styrket samarbejde mellem folkebibliotekerne og skolernes pædagogiske læringscentre Forligspartierne er enige om, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge i samarbejde med Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder forslag til et udvidet fremtidigt samarbejde til gavn for lokalområdernes beboere inden udgangen af I arbejdet tages der afsæt i samarbejdspotentialer i forhold til fælles bibliotekssystem, personalekompetencer, indkøb og deling af materialer samt logistik. Folkebibliotekernes kompetencer inden for folkeoplysning kombineret med skolernes pædagogiske læringscentres fokus på børns læring skaber allerede i dag positive synergier for børnene og de unge. De to fagligheder supplerer hinanden i udviklingen af unges muligheder for at være aktive deltagere i et moderne demokratisk samfund. Det er forligspartiernes opfattelse, at de to tilbud i et gensidigt forpligtende samarbejde bidrager aktivt til børns læring. Arbejdet skal adressere spørgsmål om ophavsret, børns håndtering af de stigende informationsmængder og den øgede digitalisering, herunder i relation til danskernes digitale bibliotek. Hjælp til borgere, der vil klage eller har klaget Medarbejderne har i inddragelsesforløbet foreslået, at klager bør ses i et lærings- og dialogperspektiv. For det første skal der lægges vægt på forebyggende tiltag i form af dialogmøder og kommunikation, så konflikter og klager forebygges aktivt. For det andet skal der, når der modtages klager, arbejdes aktivt med læring med henblik på, hvad der kan gøres bedre. Vi lærer af vores fejl, og det skal borgerne mærke. Borgere og foreninger har i inddragelsesprocessen drøftet, hvordan borgere, der ønsker at klage eller har klaget, kan hjælpes på den bedste måde. Forligspartierne er enige om, at den Marselismodel, som er udviklet i inddragelsesforløbene, kan realiseres på følgende måde: For det første styrkes borgerkontakten mellem kommunen og borgerne ved indførelse af en 24 timersservice. Det indebærer, at en borger, der klager, kontaktes på hverdage inden for 24 timer efter, at klagen er modtaget. Der er ikke nødvendigvis tale om en færdigbehandling af klagen. Erfaringerne viser, at hurtig kontakt til borgeren kan give mere tilfredse borgere, føre til færre klager og give medarbejderne mere arbejdsglæde og tid til kerneopgaven. De enkelte afdelinger har på forskellig vis fokus på retssikkerhed og styrket borgerkontakt, herunder også klagesagsbehandling. Magistratsafdelingerne anmodes derfor om at redegøre for, hvorledes 24 timersservicen kan supplere de eksisterende indsatser. Magistratsafdelingerne skal endvidere redegøre for, hvorledes ordningen kan implementeres decentralt under respekt for de øvrige indsatser og de forskelligartede opgaver, som magistratsafdelingerne udfører. I redegørelsen skal de økonomiske konsekvenser af at indføre ordningen indgå. Redegørelserne skal være færdige, således at byrådet inden udgangen af 2013 kan træffe endelig 5

7 beslutning om 24 timersservicen som generelt princip i kommunen. Borgmesterens Afdeling fremsender indstilling herom. For det andet oprettes en funktion uden for kommunen, som får til opgave at rådgive og hjælpe borgerne i klagesager svarende til uvildig retshjælp. Forvaltningerne har pligt til at informere om tilbuddet i den klagevejledning, der følger med et afslag i en sag. Funktionen henlægges til en ekstern part efter udbud med forventet start 1. januar Den eksterne part vil have følgende hovedopgaver: Rådgivning og vejledning til borgerne Rådgivning til forvaltningerne, herunder tilbagemelding på sagsbehandlingen Årsberetning til byrådet I årsberetningen skal den eksterne rådgiver oplyse, om der er særlige udfordringer i forvaltningerne sagsbehandling i forhold til borgerne. I ekstraordinære situationer skal den eksterne rådgiver oplyse byrådet herom med det samme. Forligspartierne er enige om, at et særligt prioriteret fokusområde for den eksterne rådgivning vil være de områder af kommunens forvaltning, hvor der i dag ikke er en lovbestemt klageadgang. Forligspartierne er endvidere enige om, at kommunen skal tilbyde praktisk bistand til borgerne i forhold til at håndtere egne sager og klager. Borgmesterens Afdeling fremsender forslag til byrådet, og de økonomiske konsekvenser henvises til budgetdrøftelserne. C. Erhvervsservice Forligspartierne ønsker, at Aarhus Kommune skal have et erhvervsklima med gode muligheder for at starte nye virksomheder og gode rammer for de eksisterende virksomheder. I inddragelsesforløbene kom virksomhederne med konkrete forslag til, hvordan erhvervsservicen kan organiseres. De foreslog for det første, at der etableres en one stop shop med målrettet service til virksomhederne. En one stop shop er kendetegnet ved, at alle medarbejdere, der betjener virksomheder, fysisk er samlet samme sted. For det andet foreslog virksomhederne, at der etableres et tilbud med key account managers, der kan hjælpe virksomheder gennem de forskellige instanser i kommunen. Særligt nye virksomheder og virksomheder, der i deres sagsbehandling har behov for god koordination mellem de forskellige dele af kommunen, skal have tilbud om en særlig rådgiver en key account manager der hjælper dem med deres sager i forhold til kommunen. Endelig for det tredje kan der laves en serviceorienteret kanalstrategi målrettet virksomheder. Den skal sikre hurtig hjælp via fx hjemmesiden, hvor de fleste virksomheder kan hjælpe sig selv, og hvor dem med særlige behov kan hjælpes videre til de relevante specialister. 6

8 Forligspartierne er enige om, at en track and trace -service også skal tilbydes virksomheder som en del af kommunens samlede erhvervsservice. Med track and trace -muligheden ønsker forligspartierne at sikre, at virksomhederne på en nem og effektiv måde kan følge med i henvendelser, ansøgninger m.v., som er under behandling i kommunen. Forligspartierne er enige om, at forvaltningerne, som varetager servicen til virksomhederne, i samarbejde med virksomhederne skal udarbejde forslag til den fremtidige erhvervsservice, hvor ovenstående elementer indgår. Væksthuset, der varetager en stor del af kommunens konkrete erhvervsservice, inddrages i arbejdet. Forslagene skal indgå i den erhvervsplan, som byrådet skal behandle inden udgangen af 2013, og de økonomiske konsekvenser henvises til budgetdrøftelserne. Forligspartierne finder desuden, at der skal arbejdes videre med ideen om at etablere et Aarhus A/S, som foreslået af virksomhederne i inddragelsesforløbet. Borgmesterens afdeling anmodes om at fremlægge en indstilling herom inden sommerferien 2013, så forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne. Et Aarhus A/S vil kunne være en meget stærk platform for samarbejde mellem erhvervslivet, borgerne i Aarhus, kommunen og andre interessenter om konkrete investeringer og udviklingsaktiviteter, som vil kunne understøtte en fortsat, dynamisk udvikling af Aarhus som ledende kraftcenter i det vestlige Danmark frem mod og i forlængelse af byens status som europæisk kulturhovedstad i D. Organisatorisk styrkelse af eventområdet Forligspartierne ønsker, at der skal etableres et stærkere samarbejde på eventområdet frem mod Der skal derfor sættes fokus på, at eventaktørerne inden for kultur, sport, turisme og erhverv samt myndighedsbehandling etablerer et tættere og koordineret samarbejde. Dette kan eksempelvis ske via periodiske kontorfællesskaber og eller partnerskabsaftaler. Formålet er at sikre en optimering af samarbejdet således at Aarhus fremstår som en kommune, hvor der er entydigt, hvem der skal samarbejdes med i forbindelse tiltrækningen og afvikling af events. Borgmesteren og rådmanden for Kultur og Borgerservice har ansvaret for opgaven. E. Styring, samarbejde og kultur Forligspartierne finder det helt afgørende, at kulturen i Aarhus Kommune ændres. Særligt samarbejdet på tværs i kommunen skal blive bedre. En ændret kultur skal komme borgerne til gode ved en forbedret service for borgerne og virksomhederne. I det følgende beskrives de elementer, som forligspartierne er enige om, vil bidrage til at udvikle en ny kultur. Mål for byen Byrådet spiller den centrale rolle i styringen af Aarhus Kommune. Byrådet er dagsordensættende og står i spidsen for de politiske processer. 7

9 Forligspartierne ønsker, at byrådet skal stå i spidsen for udviklingen af nye Aarhus-mål. Det nye byråd skal i starten af hver byrådsperiode opstille konkrete mål for byen. Det skal ske i samspil med borgere, foreninger og virksomheder med inspiration fra de gennemførte inddragelsesforløb. Her er der vist stor vilje til at engagere sig og tage ejerskab for byens udvikling. Aarhus-målene bliver dermed et fælles afsæt for byens udvikling. Styrkelse af byrådet og de faste udvalg For at styrke byrådet og de faste udvalg skal der være flere og tidlige retningsgivende politiske drøftelser i byrådet. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes videre med følgende tiltag: Intensiveret samspil med borgere og virksomheder. Fx at borgere og virksomheder er med til at formulere mål og visioner for Aarhus, jf. ovenfor. Byrådet skal stå i spidsen for arbejdet med delegationsplan og samarbejdskodeks sammen med Magistraten og direktørgruppen, se nedenfor. Øget brug af nye mødeformer, herunder temadebatter, byrådskonferencer m.v. Rammerne for beslutningsforslag skal forbedres. Det drejer sig om bedre mulighed for faglig bistand; maksimal sagsbehandlingstid for sager henvist til Magistraten; klar reference til forslagsstilleren, når forslag tilbagesendes til byrådet; pligt til at rådmændene skal drøfte magistratshenviste sager i de faste udvalg, inden de sendes tilbage til byrådet; samt adskillelse af hvad der er den tekniske behandling af forslaget, og hvad der er rådmandens/magistratens politiske anbefalinger i relation til forslaget. Forligspartierne ønsker samtidig, at de faste udvalgs rolle skal styrkes. Udvalgene skal derfor tænkes ind i ovenstående tiltag fx så udvalgenes mødeform også videreudvikles, og så udvalgenes rolle i relation til udarbejdelsen af politiske mål for byen, samarbejdskodeks og delegationsplan er klar. Forligspartierne ønsker, at udvalgene styrkes, så de bidrager aktivt til politikudviklingen. Der skal derfor arbejdes med at ændre praksis, så udvalgsmedlemmerne får en mere ensartet og tidlig inddragelse i alle byrådssager med henblik på at kvalificere byrådsindstillinger. Udvalgene har krav på at blive involveret på et tidligt tidspunkt i andre større sager eller andre større initiativer, der er under forberedelse i forvaltningen. Det skal sikre, at udvalgsmedlemmerne får mulighed for at rådgive rådmanden og kvalificere sagerne, inden de forelægges byrådet. Dialogen mellem rådmænd og udvalg skal styrkes, bl.a. gennem løbende evalueringer af samarbejdet. Evalueringsformen fastlægges i sammenhæng med igangsættelsen af kulturprocessen, hvor samarbejdskodekset indgår. Forligspartierne finder endvidere, at udvalgene skal have ansvaret for at kunne afvikle temadage, studieture m.v. De eksisterende midler hertil overflyttes derfor fra de nuværende magistratsafdelinger til Byrådsservice. Forligspartierne er enige om, at arbejdet med tiltagene henlægges til gruppeformandskredsen. På baggrund heraf fremsender Borgmesterens Afdeling inden udgangen af 2014 en indstilling til byrådet om de nødvendige ændringer af styrelsesvedtægten og forretningsordenen. 8

10 Magistraten For at styrke byrådets muligheder for indsigt i og indflydelse på kommunens drift og ledelse samt sikre større sammenhængskraft mellem byrådet og Magistraten, ønsker forligspartierne at udvide Magistraten med tre byrådsmedlemmer, således at Magistraten består af ni medlemmer. De pågældende byrådsmedlemmer deltager på lige fod med de øvrige magistratsmedlemmer med stemmeret i Magistratens møder m.v., men de har ikke del i ansvaret for den umiddelbare forvaltning. Valget af medlemmer til Magistraten foretages ved et samlet forholdstalsvalg i overensstemmelse med den nugældende styrelsesvedtægt 5. De tre byrådsmedlemmer honoreres med et vederlag for varetagelse af opgaven svarende til en udvalgsformand for et stort udvalg, dvs. 10 procent af borgmesterens vederlag. Ændringen forudsætter godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet. De økonomiske konsekvenser henvises til budgetdrøftelserne. Forligspartierne er enige om at styrke den fælles ledelse i Magistraten, så der er fokus på kommunen som helhed. Magistraten skal som kollegium udøve en overordnet ledelsesfunktion i forhold til en række konkrete afgrænsede opgaver. Opgaverne fastlægges i en delegationsplan. Forligspartierne er enige om, at det til en start drejer sig om kommunens fælles overordnede økonomi og overordnet styring. Der skal i øvrigt arbejdes med at øge koordineringen af de tværgående sager, bl.a. ved ændringer af Magistratens mødeform, så Magistraten drøfter de større tværgående sager hyppigere, tidligere og mere åbent. Fx skal Magistraten drøfte, hvordan byrådets mål bedst realiseres. Magistratens rolle i forhold til byrådet er at sikre, at byrådet kan træffe beslutninger på et oplyst og juridisk, økonomisk og planmæssigt korrekt grundlag. Det skal således være tydeligt, at Magistraten ikke træffer bindende beslutninger i sager, der skal til byrådet, men alene forbereder sagerne hertil og sikrer deres gennemførelse Det er en forpligtende opgave for den nye magistrat, der tiltræder pr. 1. januar 2014, at udarbejde rammerne for dette. Nyt ledelses- og styringsgrundlag Forligspartierne er enige om, at samarbejdet på tværs i kommunen skal styrkes. Der skal ske en stærkere koordination med fokus på helheden, så den tværgående opgaveløsning bliver mere effektiv. Forligspartierne finder det afgørende, at der igangsættes en kultur- og værdiproces med henblik på at styrke den sociale kapital i hele organisationen - både på administrativt niveau, på politisk niveau og i relationerne mellem de to niveauer. Det er samtidig vigtigt, at det tydeliggøres, hvilke opgaver den politiske henholdsvis administrative ledelse skal varetage. Forligspartierne ønsker således konkret at etablere et nyt ledelses- og styringsgrundlag for Aarhus Kommune. Ledelses- og styringsgrundlaget skal dels bestå af et værdibaseret kodeks, dels en delegationsplan. Samarbejdskodeks Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes et nyt samarbejdskodeks for hele organisationen. Samarbejdskodekset skal tage afsæt i Aarhus Kommunes vision og værdier. Samarbejdsko- 9

11 dekset skal omfatte både politikere, administrative ledere og medarbejdere. Forligspartierne finder det endvidere væsentligt, at kommunens omverden i form af borgere, foreninger og virksomheder inviteres ind til at kvalificere samarbejdskodekset. Det nye kodeks skal formuleres og forankres i starten af den kommende byrådsperiode. Samarbejdskodekset skal fastlægge, hvordan forskellige grupper i Aarhus Kommune forventes at agere og handle. Samarbejdskodekset skal medvirke til at skabe klarhed over og forventninger til forskellige roller og ansvar. Et samarbejdskodeks vil også kunne indeholde spilleregler i forhold til, hvordan byrådsmedlemmernes spørgsmål til forvaltningerne kan håndteres smidigt og uden politisk involvering. Forligspartierne ønsker, at byrådet med kodekset også får mulighed for at sætte retning på, hvilken adfærd og hvilket organisatorisk samspil, der ønskes. For at samarbejdskodekset skal opnå den ønskede effekt, skal den politiske og administrative ledelse gå forrest som rollemodeller. Byrådet, Magistraten og direktørgruppen skal derfor gå forrest i processen. De underliggende ledelsesniveauer og medarbejderrepræsentanter skal på den baggrund involveres i udarbejdelsen. Når samarbejdskodekset formuleres, vil det være relevant at inddrage det arbejde, der allerede er igangsat vedrørende innovation. Allerede udarbejdede værdiggrundlag i magistratsafdelingerne kan også være relevante input. Det nuværende byråd tilrettelægger processen for udarbejdelsen af samarbejdskodekset. Det nye byråd, som tiltræder 1. januar 2014, udarbejder herefter samarbejdskodekset sammen med Magistraten og direktørgruppen i første halvår af Delegationsplan Forligspartierne ønsker større klarhed over, hvem der kan træffe hvilke beslutninger i Aarhus Kommune. Der skal derfor udarbejdes en samlet delegationsplan. Delegationsplanen skal give fælles rammer på tværs af magistratsafdelinger og sikre, at det lokale råderum udnyttes. Delegationsplanen skal samtidig give byrådet mulighed for at sætte retning på, hvor beslutningsog indstillingskompetencen ligger bedst i de forskellige typer af sager. En samlet delegationsplan for Aarhus Kommune skal udformes med afsæt i lovgivning, styrelsesvedtægten, instruktioner og regulativer samt de gældende, permanente bemyndigelser. Det skal indgå i delegationsplanen, hvilke opgaver Magistraten er fælles om, jf. ovenfor. På baggrund af delegationsplanen skal det fastlægges, hvilken kompetence de tværmagistratslige samarbejdsfora fremover skal have. Forligspartierne ønsker således, at det altid er klart, hvem der har beslutningsret i forhold til de opgaver, de tværgående styregrupper er samlet om. Hvis der ikke er tillagt beslutningsret, skal det beskrives, hvem der har retten til at indstille til beslutning på et højere administrativt niveau. Den samlede delegationsplan udarbejdes af Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne. Delegationsplanen forelægges byrådet inden udgangen af

12 Sammensætning af FællesMED-udvalget Forligspartierne ønsker at tydeliggøre delingen af den politiske og administrative ledelse. Der skal ske en afpolitisering af den interne styringskultur. Derfor skal det indgå i genforhandlingen af MED-aftalen, at ledelsen i FællesMED-udvalget og HovedMED-udvalgene fremadrettet udgøres af direktørerne og andre ledere. Der skal fastsættes rammer for, at medarbejderrepræsentanter og deres faglige organisationer kan mødes med Magistraten, fx kvartalsvist. En ny MED-aftale forventes godkendt af byrådet med virkning fra 1. januar F. Fælles Service Forligspartierne ønsker, at der etableres et fælles servicecenter i Aarhus Kommune, som samler en række hjælpefunktioner inden for redskaber til løn- og personaleadministration, fælles økonomiske støttesystemer, indkøb og udbud samt IT. Omlægningen skal understøtte ændrede og enklere arbejdsgange, standardisering, øget brug af digitale løsninger og klar kommunikation til brugerne. Det er vigtigt, at gennemførelsen sker på en måde, så der ikke er incitamenter til opbygning af dobbeltsystemer. Fælles Service evalueres årligt i magistraten. Forligspartierne er desuden enige om, at udviklingen af hjælpefunktioner på tværs af kommunen vil kunne understøtte muligheden for at realisere den besparelse på administrative funktioner på 25 mio. kr. årligt, som er forudsat i det vedtagne budget. Det skyldes ikke mindst, at der nu etableres et entydigt ledelsesmæssigt og organisatorisk ansvar for beslutninger om de administrative opgaver. Enhedslisten De rød-grønne er ikke en del af budgetforliget for 2013, og kan derfor ikke tiltræde ovenstående besparelser. G. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår Styreforms- og Strukturudvalgets undersøgelse af byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår peger på en række udfordringer ved hvervet som byrådsmedlem, herunder følgende: En stor og stigende arbejdsbyrde En forholdsvis beskeden vederlæggelse Byrådsmedlemmernes oplever behov for bedre administrativ betjening samt forbedring af praktiske forhold på rådhuset Mulighed for kompetenceudvikling En forbedring af disse forhold vil kunne imødekomme nogle af udfordringerne ved byrådshvervet. Forligspartierne har følgende prioriteringer: Kontorfaciliteter på rådhuset Forligspartierne finder, at byrådsmedlemmernes kontorfaciliteter på rådhuset skal forbedres, således at hver partigruppe får eget lokale efter følgende principper: Hver partigruppe får eget lokale til gruppen samt gruppens sekretærer. Grupper på seks medlemmer og derover får to lokaler. Derudover etableres et fællesrum/mødelokale. 11

13 Med den nuværende sammensætning af byrådet vil det indebære fem fag mere end i dag. Forligspartierne anmoder Magistraten om at udmønte forslaget. Administrativ betjening Forligspartierne finder, at den nuværende sekretærordning bør bevares, og at der samtidig sker en styrkelse af den administrative betjening i forhold til byrådets medlemmer. Det gælder såvel mulighederne for faglig som praktisk bistand i forbindelse med varetagelse af byrådshvervet. Der bør i den forbindelse tages særlige hensyn til, at de mindre byrådsgrupper har en forholdsmæssigt større arbejdsbyrde. Styreforms- og Strukturudvalget har drøftet flere modeller herfor. Forligspartierne finder, at en styrkelse bør ske ved, at der som en del af Byrådsservice tilknyttes en akademisk medarbejder, hvis særlige opgave er at yde faglig bistand til byrådets medlemmer fx til kommunikation, udarbejdelse af beslutningsforslag, udformning af spørgsmål til rådmænd/borgmester, rådgivning i forbindelse med byrådets behandling af årsbudget etc. Nettoudgiften opgøres til 0,35 mio. kr. årligt, idet det er forudsat, at den pågældende medarbejder er tilknyttet byrådet på halv tid (0,5 årsværk x 1). Den tid, der ikke går til rådgivning af byrådsmedlemmerne, anvendes til administrative opgaver i Borgmesterens Afdeling. Forslaget henvises derfor til endelig afklaring ved budgetdrøftelserne for Forligspartierne har aftalt, at der til budgetforhandlingerne skal fremsendes forslag om at hæve det faste beløb til administrativ bistand fra 20 til 30 timer. Omkostningen herved udgør ca. 0,2 mio. kr. Vederlæggelse Byrådsmedlemmernes oplevelse af deres arbejdssituation peger i retning af en stor og stigende arbejdsbyrde samt relativt ringe økonomiske vilkår som lokalpolitiker. Dette billede bekræftes af tilsvarende nationale undersøgelser. Inden for gældende lovgivning er mulighederne for at forbedre vederlæggelsen af byrådsmedlemmerne meget begrænsede og omhandler primært muligheden for at omfordele udvalgsvederlag inden for den fastsatte ramme. Under hensyn til en vurdering af omfanget af opgaver og mødehyppighed er forligspartierne enige om at løfte vederlaget til medlemmerne af Udvalget for Børn og Unge (tvangsforanstaltninger m.v.). Der er endvidere enighed om at hæve vederlaget til medlemmerne i de faste udvalg. Ændringen finansieres ved, at Børn og Unge-udvalget ændres fra 9 til 7 medlemmer, og at vederlaget til medlemmerne i Børn og Unge-udvalget ændres til almindeligt vederlag. 12

14 FORMÆND MEDLEMMER Formand i dag Formand efter ændring Medlem i dag Medlem efter ændring Økonomiudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknisk Udvalg Sundhed og Omsorg Kulturudvalget Børn og Unge Børn og Unge (tvangsforanstaltninger m.v.) Borgmesterens Afdeling fremsender indstilling herom, herunder forslag om de nødvendige tilpasninger af styrelsesvedtægten. Kompetenceudvikling Byrådsmedlemmernes muligheder for kompetenceudvikling skal forbedres i retning af et bredere udbud af individuelle kurser. Der er varierende efterspørgsel af muligheder for kompetenceudvikling. Forligspartierne anbefaler, at Byrådsservice styrker rammerne for kompetenceudvikling for byrådet i form af tilbud om på kurser m.v., der imødekommer det enkelte medlems individuelle behov inden for relevante emner. 13

15 Aarhus Byråd 19. marts 2013 For partierne: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 14

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere