AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR"

Transkript

1 AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts 2013

2 En åben, stærk og moderne kommune Kernen i det lokale demokrati er en tæt kontakt mellem borgere og de valgte politikere. Aarhus Kommune skal være en lydhør og åben organisation. Kommunen skal møde borgere, virksomheder og foreninger ligeværdigt. Der skal være gennemsigtighed og tydelige demokratiske processer i Aarhus Kommune. Borgere, foreninger og virksomheder skal inddrages tidligt. Omgivelserne skal møde åbne forvaltninger, der indbyder til brede og engagerende politiske processer. Byrådet er valgt til at repræsentere og varetage borgernes interesser. Det samlede byråd er demokratisk garant for, at beslutningerne træffes ud fra hensyn til helhed, afbalancerede interesser og fremsyn. Samtidig er det en vigtig del af det lokale demokrati, at borgerne oplever muligheder for indflydelse på såvel langsigtede og vidtrækkende beslutninger som på nære og dagligdags udfordringer. Borgere og virksomheder skal møde en kommune med en stærk servicekultur, hvor der udvises fleksibilitet, lydhørhed og er fokus på borgernes og virksomhedernes behov. Også når borgere møder et afslag eller er utilfredse med servicen, skal der være åbenhed og lydhørhed. Aarhus Kommune lærer af sine fejl og bruger dem til at udvikle sine tilbud og gøre servicen endnu bedre. Borgerne skal have sammenhængende tilbud fra Aarhus Kommune. Medarbejdere og ledere skal være i stand til at arbejde på tværs af sektorer og faggrænser og løfte opgaverne for det store flertal af borgere inden for de almindelige tilbud. Der skal være fokus på at inkludere og skabe sammenhæng for borgerne. Ingen skal være i tvivl om, hvem der beslutter hvad. Der skal være klar ansvarsfordeling, stærk ledelse og en velfungerende styringskæde fra byrådet til institutionsniveauet. Borgerne har en forventning om, at der er stærk sammenhæng mellem det byrådet beslutter, og det forvaltningerne fører ud i livet. Der skal derfor være stor sammenhængs- og implementeringskraft i organisationen. Aarhus Kommune skal have en stærk og motiverende samarbejdskultur, hvor der er social kapital og værdifællesskab over alt i organisationen. Der skal ligeledes være råderum til lokale idéer og beslutninger. Borgerne skal have den bedst mulige service. Borgerne skal derfor opleve, at kommunen hele tiden formår at nytænke, udvikle og effektivisere sine tilbud og ydelser. Kort sagt: Aarhus skal være en åben, stærk og moderne kommune. A. Borgerinddragelse og dialog med borgere Forligspartierne er enige om, at samspillet mellem borgerne og kommunen skal styrkes på flere fronter. På baggrund af Styreforms- og strukturudvalgets arbejde gennemførte byrådet inddragelsesforløb for borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere. Hver gruppe udarbejdede et slutdokument med anbefalinger til byrådet. Byrådet fik anbefalingerne præsenteret på en byrådskonference. 1

3 I inddragelsesforløbene for borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere er der kommet mange forslag om, hvordan samspillet mellem borgerne og kommunen kan styrkes. Forligspartierne finder forslagene meget brugbare. Forligspartierne er enige om, at kommunens kommunikation til borgerne skal gentænkes. Kommunikationen skal være mere målrettet og tilpasset borgere, foreninger og virksomheder. Måden at inddrage borgere, virksomheder og foreninger på skal også gentænkes. De skal opleve gennemsigtighed og lydhørhed i den politiske proces. Byrådet har brug for input fra borgere, foreninger og virksomheder. Aarhus Kommune skal derfor give borgere, foreninger og virksomheder mulighed for at fremsætte idéer, drøfte dem med hinanden og byrådet og kvalificere byrådets beslutninger. Det er kommunens ansvar, at det sker på det rigtige tidspunkt og på en vedkommende måde. Aarhus Kommune er forpligtet på løbende at udvikle nye former for borgerinddragelse. Borgere, foreninger og virksomheder er i inddragelsesforløbene kommet med nedenstående forslag til, hvordan kommunens kommunikation og inddragelse kan styrkes: At kommunen anerkender, at virksomheder, borgere og foreninger besidder vigtige ressourcer og kompetencer, som er til gavn for byen. Borgerne vil gerne mødes som ligeværdige partnere. Der bør derfor laves et fælles kodeks for samskabelse. Kommunikation skal rettes mod modtagerne frem for generel information. Der må gerne bruges alternative kommunikationsformer- og platforme. Viden om hvad der sker, er en forudsætning for at kunne deltage. At kommunen hjælper med at kommunikere om, hvad der sker i lokalområderne. En digital borgerportal eller indgang, hvor det er nemt at få viden, følge en sag og at deltage undervejs. Der skal fx være mulighed for at udpege interesseområder, så man automatisk får information om de emner, der interesserer en. Der kan også være mulighed for at komme med konkrete forslag, deltage i spørgeskemaundersøgelser og debattere emner på portalen. Flere møder med kommunen, herunder et ønske fra foreningerne om årlige statusmøder. At kommunens ansatte skal være opsøgende i forhold til at involvere borgere, foreninger og virksomheder. Inddragelse i rette tid, så der er reel mulighed for at bidrage. Mulighed for løbende at give feedback om, hvordan samarbejdet fungerer. Forslagene åbner mange spændende perspektiver for, hvordan borgerne kan opleve god kommunikation, dialog og inddragelse. Forligspartierne er derfor enige om, at de mange forskellige input skal omsættes til konkrete initiativer. Det sker bedst i dialog med forslagsstillerne. Derfor nedsættes arbejdsgrupper med deltagelse af borgere, virksomheder, foreninger og ansatte i kommunen. Arbejdsgrupperne får til opgave at konkretisere forslagene, så de kan danne baggrund for en byrådsindstilling, som Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingerne for Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø forelægger for byrådet inden udgangen af Forligspartierne er enige om, at det også skal indgå i arbejdet, hvordan der generelt kan nedbrydes barrierer mellem politikerne på rådhuset og drivkræfterne i byen. Målet er, at byrådet og borgere, foreninger og virksomheder sammen skal drøfte og skabe løsninger på de kom- 2

4 munale udfordringer. Det kan fx ske gennem fora sammensat af både byrådspolitikere og borgere. Forligspartierne er enige om, at sigtet er, at input og initiativer kan indarbejdes i Aarhusmodellen for borgerinddragelse og borgerkommunikation. B. Servicen til borgerne Forligspartierne er enige om, at den nuværende opgavefordeling mellem magistratsafdelingerne på mange områder er velfungerende. Der fastholdes derfor seks magistratsafdelinger. Forligspartierne er samtidig opmærksomme på, at tilbuddene til borgerne kan være mere sammenhængende og koordineres bedre. Forligspartierne er derfor enige om, at der dels skal være en ændret opgavefordeling mellem Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, dels at der skal ske en bedre koordinering af tilbuddene til borgerne og en styrket indsats på udvalgte områder. Koordination af tilbud til borgerne - borgerne skal mødes som hele mennesker Både borgere, foreninger og medarbejdere har i inddragelsesforløbene peget på, at det tværgående samarbejde skal styrkes. Borgeren skal altid være i centrum og opleve sammenhængende og koordinerede tilbud, også selvom flere afdelinger og/eller sagsbehandlere er involveret. Borgerne skal mødes som hele mennesker. Der er konkret stillet forslag om, at det bør være et mål, at borgere, der modtager tilbud fra flere magistratsafdelinger, har én koordinerende sagsbehandler eller kontaktperson. Det skal være denne persons og ikke borgerens - ansvar at sikre den nødvendige koordination. Det er afgørende for forligspartierne, at borgerne i Aarhus oplever kommunen som en sammenhængende enhed, hvor den enkeltes behov håndteres i en samlet indsatskæde uanset, hvilke forvaltninger de enkelte indsatser måtte være forankret i. Kommunens organisatoriske afgrænsninger mellem magistratsafdelingerne skal ikke være barrierer for effektive sagsgange og en effektiv ressourceudnyttelse. Især for de mest udsatte borgere er der behov for en styrket koordinering i komplicerede sager, hvor borgere modtager indsatser fra forskellige afdelinger. På denne baggrund skal Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsende et forslag til etablering af en tværgående koordinatorfunktion for udsatte familier med behov for ydelser fra flere forvaltninger. Forslaget forelægges for byrådet inden udgangen af Det baseres på en analyse af koordinationen i en række eksisterende sager, hvor familier har komplekse problemstillinger (f.eks. i forhold til beskæftigelse/forsørgelsesgrundlag, misbrug, familiesager på det sociale område, støttebehov i skole/daginstitution og inden for sundhedsområdet). Track and trace Foreninger og borgere har i inddragelsesforløbene også foreslået, at borgerne skal have bedre muligheder for at følge sager og klager igennem systemet. Konkret er det foreslået, at kommunen skal tilbyde en automatiseret track and trace -service, hvor borgere kan logge ind eller få automatisk advis om, hvor langt en sag er i systemet. En sådan service kendes bl.a. fra 3

5 e-handel og postdistribution. Forligspartierne er enige om, at der skal etableres en track and trace -service. Borgmesterens Afdeling er ansvarlig for implementeringen. Øget samling af omsorgsrelaterede ydelser og den beskæftigelsesmæssige rehabiliteringsindsats Forligspartierne er enige om at ændre den eksisterende ansvars- og opgavefordeling mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse. Med ændringerne ønskes det i højere grad sikret, at den enkelte borger oplever mere sammenhængende tilbud og at kommunens kompetencer og ressourcer udnyttes bedst muligt i forhold til omsorgs- og rehabiliteringsindsatsen. Forligspartierne ønsker på den baggrund at overføre ansvaret for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) fra Socialforvaltningen til Sundhed og Omsorg. Flytningen skaber en større grad af sammenhæng med de tilbud, som ofte er alternativet ved ophør af en BPAordning. For de øvrige målgrupper af borgere på Socialforvaltningens voksenområde er forligspartierne enige om, at der fortsættes med den nuværende ansvarsfordeling mellem de to magistratsafdelinger. Ansvarsfordelingen bygger på fortsat udnyttelse af de to magistratsafdelingers kernekompetencer og fordrer et tæt samarbejde omkring levering af sammenhængende tilbud til borgere med behov for ydelser. Forligspartierne er enige om, at en fortsat vækst i BPA ordningen også i 2014 og fremefter finansieres som et styrbart område. Forligspartierne er samtidig enige om, at der med hensyn til den beskæftigelsesmæssige rehabiliteringsindsats er behov for en koordineret tilgang med fokus på at få borgeren hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. For at understøtte denne bestræbelse overføres opgaverne fra Sundhed og Omsorg vedrørende genoptræningsopgaver for borgere under 67 år som har et beskæftigelsesmæssigt potentiale. Der fastholdes samtidig uændrede principper for adgangen til tilbud under folkesundhedsområdet. Dansk Folkeparti og Enhedslisten De rød-grønne kan ikke tiltræde at BPA fremadrettet finansieres som et styrbart område. Enhedslisten De rød-grønne kan ikke tiltræde flytningen af BPA-ordningen. Styrket indsats for de årige Forligspartierne er enige om at styrke indsatsen for de årige med fokus på initiativer, der kan understøtte det gode ungdomsliv, uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. Forligspartierne lægger afgørende vægt på at opfylde målsætningen om, at 95 procent af hver årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tidligt spotte de unge, som er udfaldstruede og prioritere ressourcer til opgaven. Der iværksættes derfor et tværgående innovationsprojekt, der skal udvikle en organisatorisk ramme forankret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse omkring et styrket fælles samarbejde samt til at udvikle og nytænke de konkrete indsatser. Projektet skal sætte fokus på et udvidet tværsektorielt samarbejde om de årige, der har forladt eller er i færd med at forlade folkeskolen og er i fare for ikke at fortsætte undervisningsforløbet i en ungdomsuddannelse. Innovationsprojektet skal inddrage alle relevante aktører kommunale såvel som eksterne (ungdomsuddannelser, produktionsskoler og andre 4

6 relevante tilbud til unge i målgruppen) i et tæt samarbejde, hvor alle parter forpligtiges til at tilvejebringe indsatser, der kan samles i en værktøjskasse. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har via Ungdommens Uddannelsesvejledning ansvaret for at iværksætte projektet. Styrket samarbejde mellem folkebibliotekerne og skolernes pædagogiske læringscentre Forligspartierne er enige om, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge i samarbejde med Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder forslag til et udvidet fremtidigt samarbejde til gavn for lokalområdernes beboere inden udgangen af I arbejdet tages der afsæt i samarbejdspotentialer i forhold til fælles bibliotekssystem, personalekompetencer, indkøb og deling af materialer samt logistik. Folkebibliotekernes kompetencer inden for folkeoplysning kombineret med skolernes pædagogiske læringscentres fokus på børns læring skaber allerede i dag positive synergier for børnene og de unge. De to fagligheder supplerer hinanden i udviklingen af unges muligheder for at være aktive deltagere i et moderne demokratisk samfund. Det er forligspartiernes opfattelse, at de to tilbud i et gensidigt forpligtende samarbejde bidrager aktivt til børns læring. Arbejdet skal adressere spørgsmål om ophavsret, børns håndtering af de stigende informationsmængder og den øgede digitalisering, herunder i relation til danskernes digitale bibliotek. Hjælp til borgere, der vil klage eller har klaget Medarbejderne har i inddragelsesforløbet foreslået, at klager bør ses i et lærings- og dialogperspektiv. For det første skal der lægges vægt på forebyggende tiltag i form af dialogmøder og kommunikation, så konflikter og klager forebygges aktivt. For det andet skal der, når der modtages klager, arbejdes aktivt med læring med henblik på, hvad der kan gøres bedre. Vi lærer af vores fejl, og det skal borgerne mærke. Borgere og foreninger har i inddragelsesprocessen drøftet, hvordan borgere, der ønsker at klage eller har klaget, kan hjælpes på den bedste måde. Forligspartierne er enige om, at den Marselismodel, som er udviklet i inddragelsesforløbene, kan realiseres på følgende måde: For det første styrkes borgerkontakten mellem kommunen og borgerne ved indførelse af en 24 timersservice. Det indebærer, at en borger, der klager, kontaktes på hverdage inden for 24 timer efter, at klagen er modtaget. Der er ikke nødvendigvis tale om en færdigbehandling af klagen. Erfaringerne viser, at hurtig kontakt til borgeren kan give mere tilfredse borgere, føre til færre klager og give medarbejderne mere arbejdsglæde og tid til kerneopgaven. De enkelte afdelinger har på forskellig vis fokus på retssikkerhed og styrket borgerkontakt, herunder også klagesagsbehandling. Magistratsafdelingerne anmodes derfor om at redegøre for, hvorledes 24 timersservicen kan supplere de eksisterende indsatser. Magistratsafdelingerne skal endvidere redegøre for, hvorledes ordningen kan implementeres decentralt under respekt for de øvrige indsatser og de forskelligartede opgaver, som magistratsafdelingerne udfører. I redegørelsen skal de økonomiske konsekvenser af at indføre ordningen indgå. Redegørelserne skal være færdige, således at byrådet inden udgangen af 2013 kan træffe endelig 5

7 beslutning om 24 timersservicen som generelt princip i kommunen. Borgmesterens Afdeling fremsender indstilling herom. For det andet oprettes en funktion uden for kommunen, som får til opgave at rådgive og hjælpe borgerne i klagesager svarende til uvildig retshjælp. Forvaltningerne har pligt til at informere om tilbuddet i den klagevejledning, der følger med et afslag i en sag. Funktionen henlægges til en ekstern part efter udbud med forventet start 1. januar Den eksterne part vil have følgende hovedopgaver: Rådgivning og vejledning til borgerne Rådgivning til forvaltningerne, herunder tilbagemelding på sagsbehandlingen Årsberetning til byrådet I årsberetningen skal den eksterne rådgiver oplyse, om der er særlige udfordringer i forvaltningerne sagsbehandling i forhold til borgerne. I ekstraordinære situationer skal den eksterne rådgiver oplyse byrådet herom med det samme. Forligspartierne er enige om, at et særligt prioriteret fokusområde for den eksterne rådgivning vil være de områder af kommunens forvaltning, hvor der i dag ikke er en lovbestemt klageadgang. Forligspartierne er endvidere enige om, at kommunen skal tilbyde praktisk bistand til borgerne i forhold til at håndtere egne sager og klager. Borgmesterens Afdeling fremsender forslag til byrådet, og de økonomiske konsekvenser henvises til budgetdrøftelserne. C. Erhvervsservice Forligspartierne ønsker, at Aarhus Kommune skal have et erhvervsklima med gode muligheder for at starte nye virksomheder og gode rammer for de eksisterende virksomheder. I inddragelsesforløbene kom virksomhederne med konkrete forslag til, hvordan erhvervsservicen kan organiseres. De foreslog for det første, at der etableres en one stop shop med målrettet service til virksomhederne. En one stop shop er kendetegnet ved, at alle medarbejdere, der betjener virksomheder, fysisk er samlet samme sted. For det andet foreslog virksomhederne, at der etableres et tilbud med key account managers, der kan hjælpe virksomheder gennem de forskellige instanser i kommunen. Særligt nye virksomheder og virksomheder, der i deres sagsbehandling har behov for god koordination mellem de forskellige dele af kommunen, skal have tilbud om en særlig rådgiver en key account manager der hjælper dem med deres sager i forhold til kommunen. Endelig for det tredje kan der laves en serviceorienteret kanalstrategi målrettet virksomheder. Den skal sikre hurtig hjælp via fx hjemmesiden, hvor de fleste virksomheder kan hjælpe sig selv, og hvor dem med særlige behov kan hjælpes videre til de relevante specialister. 6

8 Forligspartierne er enige om, at en track and trace -service også skal tilbydes virksomheder som en del af kommunens samlede erhvervsservice. Med track and trace -muligheden ønsker forligspartierne at sikre, at virksomhederne på en nem og effektiv måde kan følge med i henvendelser, ansøgninger m.v., som er under behandling i kommunen. Forligspartierne er enige om, at forvaltningerne, som varetager servicen til virksomhederne, i samarbejde med virksomhederne skal udarbejde forslag til den fremtidige erhvervsservice, hvor ovenstående elementer indgår. Væksthuset, der varetager en stor del af kommunens konkrete erhvervsservice, inddrages i arbejdet. Forslagene skal indgå i den erhvervsplan, som byrådet skal behandle inden udgangen af 2013, og de økonomiske konsekvenser henvises til budgetdrøftelserne. Forligspartierne finder desuden, at der skal arbejdes videre med ideen om at etablere et Aarhus A/S, som foreslået af virksomhederne i inddragelsesforløbet. Borgmesterens afdeling anmodes om at fremlægge en indstilling herom inden sommerferien 2013, så forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne. Et Aarhus A/S vil kunne være en meget stærk platform for samarbejde mellem erhvervslivet, borgerne i Aarhus, kommunen og andre interessenter om konkrete investeringer og udviklingsaktiviteter, som vil kunne understøtte en fortsat, dynamisk udvikling af Aarhus som ledende kraftcenter i det vestlige Danmark frem mod og i forlængelse af byens status som europæisk kulturhovedstad i D. Organisatorisk styrkelse af eventområdet Forligspartierne ønsker, at der skal etableres et stærkere samarbejde på eventområdet frem mod Der skal derfor sættes fokus på, at eventaktørerne inden for kultur, sport, turisme og erhverv samt myndighedsbehandling etablerer et tættere og koordineret samarbejde. Dette kan eksempelvis ske via periodiske kontorfællesskaber og eller partnerskabsaftaler. Formålet er at sikre en optimering af samarbejdet således at Aarhus fremstår som en kommune, hvor der er entydigt, hvem der skal samarbejdes med i forbindelse tiltrækningen og afvikling af events. Borgmesteren og rådmanden for Kultur og Borgerservice har ansvaret for opgaven. E. Styring, samarbejde og kultur Forligspartierne finder det helt afgørende, at kulturen i Aarhus Kommune ændres. Særligt samarbejdet på tværs i kommunen skal blive bedre. En ændret kultur skal komme borgerne til gode ved en forbedret service for borgerne og virksomhederne. I det følgende beskrives de elementer, som forligspartierne er enige om, vil bidrage til at udvikle en ny kultur. Mål for byen Byrådet spiller den centrale rolle i styringen af Aarhus Kommune. Byrådet er dagsordensættende og står i spidsen for de politiske processer. 7

9 Forligspartierne ønsker, at byrådet skal stå i spidsen for udviklingen af nye Aarhus-mål. Det nye byråd skal i starten af hver byrådsperiode opstille konkrete mål for byen. Det skal ske i samspil med borgere, foreninger og virksomheder med inspiration fra de gennemførte inddragelsesforløb. Her er der vist stor vilje til at engagere sig og tage ejerskab for byens udvikling. Aarhus-målene bliver dermed et fælles afsæt for byens udvikling. Styrkelse af byrådet og de faste udvalg For at styrke byrådet og de faste udvalg skal der være flere og tidlige retningsgivende politiske drøftelser i byrådet. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes videre med følgende tiltag: Intensiveret samspil med borgere og virksomheder. Fx at borgere og virksomheder er med til at formulere mål og visioner for Aarhus, jf. ovenfor. Byrådet skal stå i spidsen for arbejdet med delegationsplan og samarbejdskodeks sammen med Magistraten og direktørgruppen, se nedenfor. Øget brug af nye mødeformer, herunder temadebatter, byrådskonferencer m.v. Rammerne for beslutningsforslag skal forbedres. Det drejer sig om bedre mulighed for faglig bistand; maksimal sagsbehandlingstid for sager henvist til Magistraten; klar reference til forslagsstilleren, når forslag tilbagesendes til byrådet; pligt til at rådmændene skal drøfte magistratshenviste sager i de faste udvalg, inden de sendes tilbage til byrådet; samt adskillelse af hvad der er den tekniske behandling af forslaget, og hvad der er rådmandens/magistratens politiske anbefalinger i relation til forslaget. Forligspartierne ønsker samtidig, at de faste udvalgs rolle skal styrkes. Udvalgene skal derfor tænkes ind i ovenstående tiltag fx så udvalgenes mødeform også videreudvikles, og så udvalgenes rolle i relation til udarbejdelsen af politiske mål for byen, samarbejdskodeks og delegationsplan er klar. Forligspartierne ønsker, at udvalgene styrkes, så de bidrager aktivt til politikudviklingen. Der skal derfor arbejdes med at ændre praksis, så udvalgsmedlemmerne får en mere ensartet og tidlig inddragelse i alle byrådssager med henblik på at kvalificere byrådsindstillinger. Udvalgene har krav på at blive involveret på et tidligt tidspunkt i andre større sager eller andre større initiativer, der er under forberedelse i forvaltningen. Det skal sikre, at udvalgsmedlemmerne får mulighed for at rådgive rådmanden og kvalificere sagerne, inden de forelægges byrådet. Dialogen mellem rådmænd og udvalg skal styrkes, bl.a. gennem løbende evalueringer af samarbejdet. Evalueringsformen fastlægges i sammenhæng med igangsættelsen af kulturprocessen, hvor samarbejdskodekset indgår. Forligspartierne finder endvidere, at udvalgene skal have ansvaret for at kunne afvikle temadage, studieture m.v. De eksisterende midler hertil overflyttes derfor fra de nuværende magistratsafdelinger til Byrådsservice. Forligspartierne er enige om, at arbejdet med tiltagene henlægges til gruppeformandskredsen. På baggrund heraf fremsender Borgmesterens Afdeling inden udgangen af 2014 en indstilling til byrådet om de nødvendige ændringer af styrelsesvedtægten og forretningsordenen. 8

10 Magistraten For at styrke byrådets muligheder for indsigt i og indflydelse på kommunens drift og ledelse samt sikre større sammenhængskraft mellem byrådet og Magistraten, ønsker forligspartierne at udvide Magistraten med tre byrådsmedlemmer, således at Magistraten består af ni medlemmer. De pågældende byrådsmedlemmer deltager på lige fod med de øvrige magistratsmedlemmer med stemmeret i Magistratens møder m.v., men de har ikke del i ansvaret for den umiddelbare forvaltning. Valget af medlemmer til Magistraten foretages ved et samlet forholdstalsvalg i overensstemmelse med den nugældende styrelsesvedtægt 5. De tre byrådsmedlemmer honoreres med et vederlag for varetagelse af opgaven svarende til en udvalgsformand for et stort udvalg, dvs. 10 procent af borgmesterens vederlag. Ændringen forudsætter godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet. De økonomiske konsekvenser henvises til budgetdrøftelserne. Forligspartierne er enige om at styrke den fælles ledelse i Magistraten, så der er fokus på kommunen som helhed. Magistraten skal som kollegium udøve en overordnet ledelsesfunktion i forhold til en række konkrete afgrænsede opgaver. Opgaverne fastlægges i en delegationsplan. Forligspartierne er enige om, at det til en start drejer sig om kommunens fælles overordnede økonomi og overordnet styring. Der skal i øvrigt arbejdes med at øge koordineringen af de tværgående sager, bl.a. ved ændringer af Magistratens mødeform, så Magistraten drøfter de større tværgående sager hyppigere, tidligere og mere åbent. Fx skal Magistraten drøfte, hvordan byrådets mål bedst realiseres. Magistratens rolle i forhold til byrådet er at sikre, at byrådet kan træffe beslutninger på et oplyst og juridisk, økonomisk og planmæssigt korrekt grundlag. Det skal således være tydeligt, at Magistraten ikke træffer bindende beslutninger i sager, der skal til byrådet, men alene forbereder sagerne hertil og sikrer deres gennemførelse Det er en forpligtende opgave for den nye magistrat, der tiltræder pr. 1. januar 2014, at udarbejde rammerne for dette. Nyt ledelses- og styringsgrundlag Forligspartierne er enige om, at samarbejdet på tværs i kommunen skal styrkes. Der skal ske en stærkere koordination med fokus på helheden, så den tværgående opgaveløsning bliver mere effektiv. Forligspartierne finder det afgørende, at der igangsættes en kultur- og værdiproces med henblik på at styrke den sociale kapital i hele organisationen - både på administrativt niveau, på politisk niveau og i relationerne mellem de to niveauer. Det er samtidig vigtigt, at det tydeliggøres, hvilke opgaver den politiske henholdsvis administrative ledelse skal varetage. Forligspartierne ønsker således konkret at etablere et nyt ledelses- og styringsgrundlag for Aarhus Kommune. Ledelses- og styringsgrundlaget skal dels bestå af et værdibaseret kodeks, dels en delegationsplan. Samarbejdskodeks Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes et nyt samarbejdskodeks for hele organisationen. Samarbejdskodekset skal tage afsæt i Aarhus Kommunes vision og værdier. Samarbejdsko- 9

11 dekset skal omfatte både politikere, administrative ledere og medarbejdere. Forligspartierne finder det endvidere væsentligt, at kommunens omverden i form af borgere, foreninger og virksomheder inviteres ind til at kvalificere samarbejdskodekset. Det nye kodeks skal formuleres og forankres i starten af den kommende byrådsperiode. Samarbejdskodekset skal fastlægge, hvordan forskellige grupper i Aarhus Kommune forventes at agere og handle. Samarbejdskodekset skal medvirke til at skabe klarhed over og forventninger til forskellige roller og ansvar. Et samarbejdskodeks vil også kunne indeholde spilleregler i forhold til, hvordan byrådsmedlemmernes spørgsmål til forvaltningerne kan håndteres smidigt og uden politisk involvering. Forligspartierne ønsker, at byrådet med kodekset også får mulighed for at sætte retning på, hvilken adfærd og hvilket organisatorisk samspil, der ønskes. For at samarbejdskodekset skal opnå den ønskede effekt, skal den politiske og administrative ledelse gå forrest som rollemodeller. Byrådet, Magistraten og direktørgruppen skal derfor gå forrest i processen. De underliggende ledelsesniveauer og medarbejderrepræsentanter skal på den baggrund involveres i udarbejdelsen. Når samarbejdskodekset formuleres, vil det være relevant at inddrage det arbejde, der allerede er igangsat vedrørende innovation. Allerede udarbejdede værdiggrundlag i magistratsafdelingerne kan også være relevante input. Det nuværende byråd tilrettelægger processen for udarbejdelsen af samarbejdskodekset. Det nye byråd, som tiltræder 1. januar 2014, udarbejder herefter samarbejdskodekset sammen med Magistraten og direktørgruppen i første halvår af Delegationsplan Forligspartierne ønsker større klarhed over, hvem der kan træffe hvilke beslutninger i Aarhus Kommune. Der skal derfor udarbejdes en samlet delegationsplan. Delegationsplanen skal give fælles rammer på tværs af magistratsafdelinger og sikre, at det lokale råderum udnyttes. Delegationsplanen skal samtidig give byrådet mulighed for at sætte retning på, hvor beslutningsog indstillingskompetencen ligger bedst i de forskellige typer af sager. En samlet delegationsplan for Aarhus Kommune skal udformes med afsæt i lovgivning, styrelsesvedtægten, instruktioner og regulativer samt de gældende, permanente bemyndigelser. Det skal indgå i delegationsplanen, hvilke opgaver Magistraten er fælles om, jf. ovenfor. På baggrund af delegationsplanen skal det fastlægges, hvilken kompetence de tværmagistratslige samarbejdsfora fremover skal have. Forligspartierne ønsker således, at det altid er klart, hvem der har beslutningsret i forhold til de opgaver, de tværgående styregrupper er samlet om. Hvis der ikke er tillagt beslutningsret, skal det beskrives, hvem der har retten til at indstille til beslutning på et højere administrativt niveau. Den samlede delegationsplan udarbejdes af Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne. Delegationsplanen forelægges byrådet inden udgangen af

12 Sammensætning af FællesMED-udvalget Forligspartierne ønsker at tydeliggøre delingen af den politiske og administrative ledelse. Der skal ske en afpolitisering af den interne styringskultur. Derfor skal det indgå i genforhandlingen af MED-aftalen, at ledelsen i FællesMED-udvalget og HovedMED-udvalgene fremadrettet udgøres af direktørerne og andre ledere. Der skal fastsættes rammer for, at medarbejderrepræsentanter og deres faglige organisationer kan mødes med Magistraten, fx kvartalsvist. En ny MED-aftale forventes godkendt af byrådet med virkning fra 1. januar F. Fælles Service Forligspartierne ønsker, at der etableres et fælles servicecenter i Aarhus Kommune, som samler en række hjælpefunktioner inden for redskaber til løn- og personaleadministration, fælles økonomiske støttesystemer, indkøb og udbud samt IT. Omlægningen skal understøtte ændrede og enklere arbejdsgange, standardisering, øget brug af digitale løsninger og klar kommunikation til brugerne. Det er vigtigt, at gennemførelsen sker på en måde, så der ikke er incitamenter til opbygning af dobbeltsystemer. Fælles Service evalueres årligt i magistraten. Forligspartierne er desuden enige om, at udviklingen af hjælpefunktioner på tværs af kommunen vil kunne understøtte muligheden for at realisere den besparelse på administrative funktioner på 25 mio. kr. årligt, som er forudsat i det vedtagne budget. Det skyldes ikke mindst, at der nu etableres et entydigt ledelsesmæssigt og organisatorisk ansvar for beslutninger om de administrative opgaver. Enhedslisten De rød-grønne er ikke en del af budgetforliget for 2013, og kan derfor ikke tiltræde ovenstående besparelser. G. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår Styreforms- og Strukturudvalgets undersøgelse af byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår peger på en række udfordringer ved hvervet som byrådsmedlem, herunder følgende: En stor og stigende arbejdsbyrde En forholdsvis beskeden vederlæggelse Byrådsmedlemmernes oplever behov for bedre administrativ betjening samt forbedring af praktiske forhold på rådhuset Mulighed for kompetenceudvikling En forbedring af disse forhold vil kunne imødekomme nogle af udfordringerne ved byrådshvervet. Forligspartierne har følgende prioriteringer: Kontorfaciliteter på rådhuset Forligspartierne finder, at byrådsmedlemmernes kontorfaciliteter på rådhuset skal forbedres, således at hver partigruppe får eget lokale efter følgende principper: Hver partigruppe får eget lokale til gruppen samt gruppens sekretærer. Grupper på seks medlemmer og derover får to lokaler. Derudover etableres et fællesrum/mødelokale. 11

13 Med den nuværende sammensætning af byrådet vil det indebære fem fag mere end i dag. Forligspartierne anmoder Magistraten om at udmønte forslaget. Administrativ betjening Forligspartierne finder, at den nuværende sekretærordning bør bevares, og at der samtidig sker en styrkelse af den administrative betjening i forhold til byrådets medlemmer. Det gælder såvel mulighederne for faglig som praktisk bistand i forbindelse med varetagelse af byrådshvervet. Der bør i den forbindelse tages særlige hensyn til, at de mindre byrådsgrupper har en forholdsmæssigt større arbejdsbyrde. Styreforms- og Strukturudvalget har drøftet flere modeller herfor. Forligspartierne finder, at en styrkelse bør ske ved, at der som en del af Byrådsservice tilknyttes en akademisk medarbejder, hvis særlige opgave er at yde faglig bistand til byrådets medlemmer fx til kommunikation, udarbejdelse af beslutningsforslag, udformning af spørgsmål til rådmænd/borgmester, rådgivning i forbindelse med byrådets behandling af årsbudget etc. Nettoudgiften opgøres til 0,35 mio. kr. årligt, idet det er forudsat, at den pågældende medarbejder er tilknyttet byrådet på halv tid (0,5 årsværk x 1). Den tid, der ikke går til rådgivning af byrådsmedlemmerne, anvendes til administrative opgaver i Borgmesterens Afdeling. Forslaget henvises derfor til endelig afklaring ved budgetdrøftelserne for Forligspartierne har aftalt, at der til budgetforhandlingerne skal fremsendes forslag om at hæve det faste beløb til administrativ bistand fra 20 til 30 timer. Omkostningen herved udgør ca. 0,2 mio. kr. Vederlæggelse Byrådsmedlemmernes oplevelse af deres arbejdssituation peger i retning af en stor og stigende arbejdsbyrde samt relativt ringe økonomiske vilkår som lokalpolitiker. Dette billede bekræftes af tilsvarende nationale undersøgelser. Inden for gældende lovgivning er mulighederne for at forbedre vederlæggelsen af byrådsmedlemmerne meget begrænsede og omhandler primært muligheden for at omfordele udvalgsvederlag inden for den fastsatte ramme. Under hensyn til en vurdering af omfanget af opgaver og mødehyppighed er forligspartierne enige om at løfte vederlaget til medlemmerne af Udvalget for Børn og Unge (tvangsforanstaltninger m.v.). Der er endvidere enighed om at hæve vederlaget til medlemmerne i de faste udvalg. Ændringen finansieres ved, at Børn og Unge-udvalget ændres fra 9 til 7 medlemmer, og at vederlaget til medlemmerne i Børn og Unge-udvalget ændres til almindeligt vederlag. 12

14 FORMÆND MEDLEMMER Formand i dag Formand efter ændring Medlem i dag Medlem efter ændring Økonomiudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknisk Udvalg Sundhed og Omsorg Kulturudvalget Børn og Unge Børn og Unge (tvangsforanstaltninger m.v.) Borgmesterens Afdeling fremsender indstilling herom, herunder forslag om de nødvendige tilpasninger af styrelsesvedtægten. Kompetenceudvikling Byrådsmedlemmernes muligheder for kompetenceudvikling skal forbedres i retning af et bredere udbud af individuelle kurser. Der er varierende efterspørgsel af muligheder for kompetenceudvikling. Forligspartierne anbefaler, at Byrådsservice styrker rammerne for kompetenceudvikling for byrådet i form af tilbud om på kurser m.v., der imødekommer det enkelte medlems individuelle behov inden for relevante emner. 13

15 Aarhus Byråd 19. marts 2013 For partierne: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 14

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Bilag 1 AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19.

Læs mere

Notat. Forslag vedr. forbedring af byrådets arbejdsvilkår. Styreforms- og Strukturudvalget. Den 11. december Aarhus Kommune

Notat. Forslag vedr. forbedring af byrådets arbejdsvilkår. Styreforms- og Strukturudvalget. Den 11. december Aarhus Kommune Notat Til: Styreforms- og Strukturudvalget Den 11. december 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag vedr. forbedring af byrådets arbejdsvilkår Til grund for udvalgets arbejde om byrådsmedlems

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. marts 2017 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd 1. Resume Indstillingen er en udmøntning af Styringsudvalgets arbejde,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Foreningernes slutdokument anbefalinger til den fremtidige organisering af Aarhus Kommune

Foreningernes slutdokument anbefalinger til den fremtidige organisering af Aarhus Kommune Foreningernes slutdokument anbefalinger til den fremtidige organisering af Aarhus Kommune Dialogmøde på Helnan Marselis Hotel den 2.-3. marts 2013 Indhold Forord... 3 Anbefalinger tema 1 Inddragelse af

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen.

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen. Notat Til: Fra: Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen Aarhus Kommune Den 15. januar 2013 Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar 2013 Borgmesterens

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. august 2005 Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne Århus Kommune IT-

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Alternative modeller for en ny opbygning af strukturen i Aarhus Kommune

Alternative modeller for en ny opbygning af strukturen i Aarhus Kommune Alternative modeller for en ny opbygning af strukturen i Aarhus Kommune Præsentation for Styreforms- og Strukturudvalget Deloitte Consulting 17. December 2012 Disclaimer Der er meget, der fungerer rigtig

Læs mere

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013. Emne Til Kopi til Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Resume I sommeren 2012 fremsatte Venstre et forslag om ét biblioteksvæsen

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere