Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Mandag den 25-november-2002 E.Stoumann's kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Birger Jensen, Jens Himmelstrup, Niels Bo Lauridsen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen åben

2 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning Gebyr på vandindvindingstilladelser i Omplaceringer budget 2002, teknik og miljø Til behandling - åbne sager Strandvej 54 - Udstykning Strandvej 54 Opførelse af enfamiliehus Rødmevej 33 - Opførelse af nyt stuehus Kollektiv trafik 2002/ Stationsvej 15b - Dispensation for bebyggelsesprocent Alpevej - Etablering af parkeringsplads Pilegårdsvej 38 - OpførelSe af ny beboelse Møllevej 16b - Opførelse af dobbelthus Gemalvej 22 Udvidelsesmuligheder Gemalvej 17 - Gener fra halmfyr En række beboer ved Sterrebyvej har klaget over at der køres for stærkt på strækningen Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet Foreningen for Bygnings- og landskabskultur for Sydfyn Godkendelse af serviceinformationer Til behandling - lukkede sager Lukket sag: Meddelelser fra afdelingen Lukket sag: Eventuelt Bilagsliste åben

3 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 122 Til efterretning 153. Gebyr på vandindvindingstilladelser i 2002 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Fyns Amt har ifølge vandforsyningsloven til opgave at kortlægge grundvandsressourcerne og udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Op gennem 90érne er denne opgave blevet opprioriteret på grund af fund af miljøfremmede stoffer i vandboringer enkelte områder. Samtidig med opprioriteringen fik amterne mulighed for at opkræve et gebyr hos vandværkerne til dækning af udgifter til kortlægning, udarbejdelse af indsatsplaner, oprettelse af indsatsplaner, oprettelse af et koordinationsforum og administration af gebyrordningen. Opkrævningen sker forud og i 2002 er der budgetteret med en udgift på 20,3 mill. kr. og udgiften fordeles i forhold til de mængder vandværkerne må indvinde. Det giver en udgift på 36,72 øre pr m 3. Gebyret er uændret i 2003, men forventes at stige til 41 øre i For Lunde vandværk betyder det i år en udgift på kr. Til efterretning Regnskab for 2001 samt opgørelse over indvindinger i 2001 ligger i sagen Til efterretning Omplaceringer budget 2002, teknik og miljø J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: grc Åben sag Omplaceringer - øvrig planlægning: Der flyttes kr. fra lokalplaner til tekniske kort samt spildevandsplanlægning. Omplaceringer - spildevandsområdet : Mindreindtægt/mindreudgift på grund af Scanhide.

4 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 123 Scanhide har ikke haft det vandforforbrug, som der var budgetteret med. Der var i budget 2002 budgetteret med et vandforbrug på m3, men det skønnes kun at blive på m3, det giver en manglende indtægt på kr. Den manglende indtægt modsvares af mindreudgift til Fåborg på kr. De resterende kr. tages på drift af pumpestationer (brændsel og drivmidler) samt renter af kommunale udlæg. Til efterretning.

5 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 124 Til behandling - åbne sager 155. Strandvej 54 - Udstykning J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ols Åben sag Med henvisning til lokalplan nr i Ballen søges om tilladelse til udstykning af 2 nye parceller fra ejendommen matrikel nr. 11 b m. fl. Ballen by, Øster Skerninge. Beliggenheden af de nye parceller fremgår af vedlagte kortbilag. I forbindelse med ansøgningen søges samtidig om dispensation fra den fastlagte byggelinie på parcel 3 i lokalplan nr På matr. nr. 11c blev der i slutningen af 1960 erne tinglyst en deklaration om vejret til parcel 3 (i 60 erne 11 f), som dengang var ejet af matr. nr. 11c. Matr. nr. 11f sammenlægges i 1968 med matr. nr. 11a og 11b og 11f udgår af matriklen. I 1983 ansøges om at udstykke en parcel fra matr. nr. 11b m. fl., men får afslag fra Miljøankenævnet. I december 2001 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 48.03, hvor et af formålene var at udpege og afgrænse de steder der måtte bygges nyt, og dermed også foretages udstykning. Lige netop på matr. nr. 11b, blev der efter ønske fra ejeren fastlagt en byggelinie, hvor hensynet til den kystnære beliggenhed, til ejeren og til naboejendommen blev vurderet og fastlagt så præcist, at den er beskrevet i ændringsbemærkningerne og indgår som en del af principperne i lokalplanen. Praksis i udstykningssager er bl. a., at den som udstykker så vidt muligt også må tage både fordele og ulemper, at vejanlæg holdes på egen jord, da det begrænser bebyggelsesprocenten på ejendommen, at adgangsforholdene til offentlig vej såvel trafikalt som visuelt optimeres, at de enkelte parceller har en brugbar byggemulighed og at naboerne i det omfang det er muligt ikke påføres ulemper. Bemærkninger I den konkrete sag, er der god mulighed for at løse udstykning, adgangsforhold m.m. inden for rammerne af egen jord. Dette er således lagt til grund for sagens behandling. Indstilling Afdelingen anbefaler at der meddeles tilladelse til udstykning af 2 nye byggegrunde på vilkår, at den eksisterende overkørsel til Strandvej 54 benyttes, at den nuværende private vej til Strandvej 54 ændres til privat fællesvej for parcel 1, 3 og 4.

6 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 125 Afdelingen anbefaler at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra byggelinien med den begrundelse at en dispensation er i strid med de principielle hensyn, som lokalplanen skal varetage. Bilag: Strandvej 54/Kortskitser (75695) Indstilling godkendt Strandvej 54 Opførelse af enfamiliehus. J.nr.: Sagsid.: Initialer: grc Åben sag Der søges om dispensation fra 6.4 i lokalplan til opførelse af 192 m 2 enfamiliehus beliggende øst for nuværende beboelse og med sydfacaden i linie med sydfacaden på eksisterende bolig, således at det nye hus placeres søværts byggelinien. Lokalplanens 6.4: Ny bebyggelse på matr. nr. 11-b må ikke placeres søværts byggelinien, der er fastlagt som en linie vinkelret på den eksisterende bygning på matr. 12-d, som vist på kort 2. Efter den lokalplan som blev sendt ud i høring i efteråret 2001, skulle al nyt byggeri være oppe ved Strandvejen. Under høringen blev drøftet forskellige muligheder for yderligere byggeri og på Teknik- og Miljøudvalgets møde den blev 6.4 tilføjet som en ny paragraf. Ansøgningen begrundes med følgende: 1) en placering af huset som vist i lokalplanen besværlig/umuliggør kørsel ned til det nye hus. 2) Strandbyggelinien ligger mellem det nye hus og vandet. 3) Naboen vil få en bedre udsigt, idet træer og buske vil blive fjernet. Indstilling Der meddeles afslag på ansøgningen, idet dispensation er i strid med principperne og formålet med lokalplanen. En fravigelse fra lokalplanen vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan jf. planlovens 19, stk. 1. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Oversendes til 2.behandling, idet der gennemføres en nabohøring og vejretsforhold undersøges. Formanden afleverede et brev fra ansøger, der indgår i sagen.

7 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 126 I lokalplanens redegørelse er anført, at lokalplanens formål bl.a. er at dsponere anvendelsen af lokalplanområdet herunder at afgrænse mulighederne for nybyggeri. 6.4 i lokalplan præciserer hvorledes ny bebyggelse skal opføres på ejendommen Strandvej 54 og en dispensation fra denne bestemmelse er en så væsentlig afvigelse, at der skal tilvejebringes en ny lokalplan, alternativt at samtlige personer, som er omfattet af lokalplanen, høres. Som følge deraf er der ikke foretaget nabohøring på nuværende tidspunkt. Der meddeles afslag på ansøgningen, idet dispensation er i strid med principperne og formålet med lokalplanen. En fravigelse fra lokalplanen vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan jf. planlovens 19, stk. 1. Indstilling godkendt Rødmevej 33 - Opførelse af nyt stuehus J.nr.: Sagsid.: Initialer: grc Åben sag Der ansøges om tilladelse til opførelse af nyt stuehus på 1½ etage til erstatning for eksisterende, som er i dårlig stand. Det nye stuehus har et bebygget areal på ca. 150 m 2, er i 1½ etage og placeres ca. 70 m fra eksisterende bygninger pga. terrænforhold (bakket terræn). Det eksisterende stuehus påregnes fjernet og der opføres en landbrugshal på dette sted. Efter planlovens 36, stk. 1, nr. 3, kræves ikke landzonetilladelse til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Det kræver dog en landzonetilladelse, hvis en erhvervsmæssig nødvendig bygning, herunder en beboelsesbygning, opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. I praksis lægges ofte vægt på, om opførelsen sker inden for en afstand af ca. 20 m. Om der foreligger den i bestemmelsen fastsatte tilknytning afhænger imidlertid ikke alene af afstanden, men beror på en samlet vurdering af det ansøgte byggeri, bl.a. henset til terrænforhold og landskabet i øvrigt, naturligt oplevet som havende tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Den ansøgte beliggenhed på bakken har ikke den krævede tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer og kræver derfor tilladelse efter planlovens 35. Stuehuset vil blive synligt i området. For at synliggøre hvor meget stuehuset bliver synligt i omgivelserne, er der opsat en 7 m høj træpæl med en hvid/rød pose i toppen. Der meddeles tilladelse efter 35 i planloven til stuehuset. Bygningen rykkes længere mod syd og opføres i 1 etage med maks. 25 o taghældning, så bygningen ikke bliver så synlig for

8 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 127 omgivelserne. Ansøger skal sende tegninger til kommunen for godkendelse af arkitektur, materialevalg og endelig beliggenhed. Bilag: Rødmevej 33 Byggeri Enfamiliehus (71149) Oversendes til anden behandling Kollektiv trafik 2002/2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag På nuværende tidspunkt ser det ud som der vil blive problemer med plads til eleverne på hjemturene på ruterne 340 og 341 efter efterårsferien. Rute 340 og 341 betjener Vester Skerninge Skole, Bymarkskolen, Ollerup Friskole og Vester Skerninge Friskole. Det er derfor nødvendigt at have et forslag klar som kan iværksættes, hvis det viser sig at der bliver pladsproblemer. Der er på nuværende tidspunkt følgende forslag: 1. Alle elever som har kortere skolevej end 2,5 km skal selv sørge for transport. 2. Alle elever i 8. 9 og 10. klasse som ikke er kørselsberettigede skal selv sørge for transport. 3. Rute 340 kører i dag først eleverne hjem til Ulbølle, derefter kommer bussen tilbage til Vester Skerninge Skole og kører derefter de øvrige lever hjem. Dette ændres så eleverne syd for Fåborgvej først køres hjem, derefter kommer bussen tilbage til Vester Skerninge Skole og kører eleverne nord for Fåborgvej hjem. 4. Rute 340 og 341 betjener først Bymarkskolen og Ollerup Friskole ved at den ene bus kører i området nord for Svendborgvej og den anden bus kører i området syd for Svendborgvej. Når denne kørsel er færdig fortsættes i Vester Skerninge ved at den ene bus kører i området nord for Fåborgvej og den anden bus kører i området syd for Fåborgvej. Det er en betingelse for denne kørsel at Bymarkskolens og Vester Skerninge Skoles ringetid rykkes ½ time i forhold til hinanden. Denne form for kørsel kan indføres på såvel morgenturen som på eftermiddagsturen, men er strengt taget kun nødvendig at indføre på eftermiddagsturen.

9 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side Friskoleelevernes benyttelse af skolebussen bortfalder. ad pkt. 1: Efter 1 i bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen skal kommunen sørge for transport af elever mellem distriktskolen og hjemmet eller dettes nærhed af: elever, der har længere skolevej end 2,5 km i bh-kl., 1., 2. og 3. klasse, elever, der har længere skolevej end 6 km i 4., 5. og 6. klasse, elever, der har længere skolevej end 7 km i 7., 8. og 9. klasse, elever, der har længere skolevej end 9 km i 10. klasse. ad pkt. 3: Efter 5 i bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen må ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordringsordning normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. ad pkt. 5: Kommunen er kun forpligtiget til at sørge for transport af elever i folkeskolen. Sagen behandles på skoleledermøde og kulturudvalgsmøde inden teknik- og miljøudvalgets møde og indstilling fra disse møder vil blive forelagt på mødet. Skoleledergruppen har drøftet opgaven på møde den 11. september 2002 og indstillet følgende: Det foreslås, at Teknik- og milæjøudvalget og Børne og kulturudvalget holder et fælles møde. Det foreslås at opgaven løses således: Alle elever i folkeskole og friskole som har kortere skolevej end 2,5 km, skal selv sørge for transport. Alle elever i 8., 9. og 10. kl., som ikke er kørselsberettigede, skal selv sørge for transport. Skolebestyrelserne høres, der sendes brev til forældrene. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 24. september 2002: Fraværende: Hanne Staff. Fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget med anbefaling om at indstillingen fra skoleledergruppen følges, dog således at det er de 2 udvalgsformænd, der drøfter samarbejdet om skolebuskørslen. Børne- og Kulturudvalgets afgørelse indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Børne og Kulturafdelingen og Teknik- og Miljøafdlingen bemyndiges til at foretage de administrative ændringer. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Oversendes til anden behandling, idet den høring skolelederne foreslår gennemføres. Skolebestyrelserne har sendt følgende bemærkninger:

10 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 129 Bymarkskolen kan ikke gå ind for skoleledernes forslag om at bussen ikke tager elever med før 2,5 km fra skolen. Går ind for forslaget om at elever i 7., 8., 9. og 10. kl. som ikke er kørselsberettiget, selv sørger for transport. Vester Skerninge Skole foreslår at elever i 7., 8., 9. og 10. kl. som ikke er kørselsberettiget, selv sørger for transport, og således at alle elever fra bh. 6 klasse kan være i bussen. I perioder med sne indsættes Snebus. Kirkeby Skole er utrygge ved at de små elever med mindre end 2,5 km skolevej ikke kan køre med bussen. Stenstrup Skole anfører, at hvis de 2 forslag vedtages, vil det betyde, at endnu flere elever vil blive kørt til og fra skole af forældrene. De store elever vil i føre med sne og glatte veje blive udsat for en unødig risiko ved ikke at komme med skolebussen. Der har været holdt passagertælling for hjemkørslen i perioden 7-21 nov denne tælling gav følgende resultat: Rute 340 (71 pladser): 59, 67, 58, 75, 64, 40, 62, 71, 65, 69 elever. Rute 341 (71 pladser): 49, 73, 57, 77, 53, 71, 64, 67, 65 elever. Rute 342 (71 pladser): 54, 69, 45, 42, 53, 53, 55, 67, 68 elever. Rute 343 (28 pladser): 19, 23, 22, 26, 21, 23, 11, 30, 25, 15 elever Rute 344: 38 pladser): 27, 35, 27, 35, 27, 22, 33, 18, 40 elever. Indstillingen har været forelagt Skole- og kulturudvalgets formand. Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at elever i 7., 8., 9. og 10 klasse som ikke er kørselsberettiget, skal selv sørge for transport til og fra skole. Bilag: Skolebuskørsel (75333) Skolebuskørsel (75281) skolebuskørsel (75152) Kollektiv trafik 2002/2003 (75465) Teknik- og Miljøudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at elever i 8., 9. og 10. klasse som ikke er kørselsberettiget skal selv sørge for transport til og fra skole.

11 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side Stationsvej 15b - Dispensation for bebyggelsesprocent J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag Andelskassen Egebjerg søger om dispensation fra afsnit 7.2 i lokalplan 51.13/14/16/23 til opførelse af 74 m 2 tilbygning mod nord, hvorved bebyggelsesprocenten bliver 54%. Efter lokalplanen må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40%. Der meddeles dispensation efter positiv nabohøring Godkendt Alpevej - Etablering af parkeringsplads J.nr.:.G01 Sagsid.: Initialer: hew Åben sag Fyns Amt ansøger om tilladelse til at anlægge parkeringsplads ved udsigtspunktet på Alpevej. Parkeringspladsen er på 250 m 2 (125 m 2 befæstet areal m 2 græsareal) og tilkørselsvejen er på 225 m 2. Pladsen er beliggende på den vestlige side af Alpevej. Der meddeles tilladelse efter 35 i planloven. Godkendt.

12 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side Pilegårdsvej 38 - OpførelSe af ny beboelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag På ejendommen Pilegårdsvej 38 (Hundtofte Autoophug) ansøges om tilladelse til at opførelse ny beboelse til erstatning for eksisterende beboelse. Den eksisterende beboelse er for lille, og ansøger skønner, at omkostninger ved en om- og tilbygning af eksisterende bolig vil overstige, hvad det vil koste at opføre en helt ny bolig. Ansøger har ikke taget stilling til om eksisterende bolig skal nedrives eller bruges som udlejningsejendom. Ansøger er indstillet på nedrivning, såfremt dette er et krav for opførelse af ny bolig. Der meddeles tilladelse efter 35 i planloven til opførelse af ny bolig på betingelse af, at eksisterende bolig nedlægges, da det vil være i strid med planlovens formål, at der oprettes ny boliger i det åbne land, ligesom en udlejningsbolig kan give konflikter med erhvervsdelen på ejendommen. Bilag: Pilegårdsvej 38 Byggeri Nyt stuehus (74592) Indstilling godkendt på betingelse af at huset med nuværende bolig nedrives, når den nye bolig er opført Møllevej 16b - Opførelse af dobbelthus J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag På ejendommen Møllevej 16b ansøges om tilladelse til at opføre et dobbelthus (svarende til det, der er under opførelse på Nyvej 60 d og e). Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanens rammer. Der meddeles tilladelse efter 35 i planloven til det ansøgte. Indstilling godkendt.

13 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side Gemalvej 22 Udvidelsesmuligheder J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag Teglværksgården har ansøgt om dispensation fra byggelinien i lokalplan således at der bliver mulighed for at bygge på grunden nord for eksisterende bygninger. Der er p.t. ingen konkrete byggeplaner, men ansøger ønsker at kunne arbejde videre med eventuelle planer om udvidelser til produktion og lager. Ansøgningen har været sendt i naboorientering og der er indkommet bemærkninger om bl.a. vejadgang, der vil komme tættere på naboen, og som i dag giver generende og tung trafik. Endvidere anføres at lysforholdene på naboejendommen kan blive forringet. Lokalplanen er oprindelig udarbejdet fordi det var planlagt at anvende ejendommen til svineproduktion. Der indarbejdes i planlægningen, at der udarbejdes ny lokalplan for området. Indstilling godkendt. Når arbejdet igangsættes skal det vurderes om området skal udvides yderligere Gemalvej 17 - Gener fra halmfyr J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag Efter klage over lugt og røg fra halmfyret på Gemalvej 17 er udstedt påbud den 18. september om inden 15. november 2002 at foretage målinger af røgen. Påbuddet er ikke efterkommet. Ved henvendelse til ejeren den 19. november 2002 har ejeren oplyst at han har bestilt en 5 meter højere skorsten. Det er usikkert om en højere skorsten kan afhjælpe røg- og lugtgenerne.

14 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 133 Efter håndhævelsescirkulæret skal et påbud, som ikke efterkommet følges op med en politianmeldelse. Politimesteren anmodes om at rejse sigtelse mod ejeren for ikke at have efterkommet påbuddet indenfor den fastsatte frist og med krav om dagbøder indtil påbuddet er efterkommet. Bilag: Gemalvej 17 Halmfyr (69058) Indstilling godkendt En række beboer ved Sterrebyvej har klaget over at der køres for stærkt på strækningen J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget en klage over at der køres for stærkt på Sterrebyvej. Klagen var vedlagt en underskriftindsamling fra 21 personer, der repræsenter 13 ejendommen ved Sterrebyvej. Teknik- og Miljøafdelingen har på baggrund af henvendelsen gennemført en trafiktælling og måling ved Sterrebyvej. Målingen viste følgende: Årsdøgntrafikken er beregnet til Hverdagsdøgntrafikken udgør 367 biler/døgn 408 biler/døgn Gennemsnitshastigheden på stedet er beregnet til 60 km/time 85 procent til 74 km/time Det er tilladt at køre 80 km/timen på stedet I måleperioden kan konstateres at 15 % kører mellem 80 og 90 km/timen 2 % kører mellem 90 og 100 km/timen 2 bilister er målt til at kører mere end 100 km/timen.

15 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 134 Vejstandarten på Sterrebyvej er som på de fleste af de øvrige kommuneveje. Kørebanen har en bredde på 4,7 m med ret smal rabat på begge. Det skal bemærkes, at mange af ejendommene er beliggende tæt på vejen med en beplantning ud til vejen der vanskeliggøre oversigten ved udkørslen fra de fleste ejendomme Indstilling Teknik- og Miljøafdelingen indstiller at den generelle hastighedsgrænse på 80 km/time fastholdes. En afvigelse fra den generelle hastighedsgrænse vil sandsynligvis betyde at der vil blive rejst mange lignende sager fra andre områder i kommunen med tilsvarende problemer. Det kan nedsætte respekten for hastighedsbegrænsning andre steder. Indstilling godkendt, men problemet tages op ved næste revision af trafiksikkerhedsplanen Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken J.nr.: Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr med tillæg af byggestyring kr til en anlægsbevilling på kr til kloakering af Hvillums udstykning i Solparken, Kirkeby. Anlægsbevillingen til kloakering af Solparken finansieres af beløb afsat under sted nr kr afsat til Kloakering byggemodning. Restbeløbet kr finansieres af ikke forbrugte beløb afsat under sted nr Kloakering byggemodning Ulbølle. Det skal bemærkes, at udgiften til kloakeringen af Solparken foreløbigt er afholdt via driftsmidler. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til kloakering af udstykning i Solparken.

16 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 135 Bilag: Anlægsbevilling, skema på Solparken i Kirkeby (75955) Indstilling godkendt Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej J.nr.: Ø22 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen søger om anlægsbevilling på indtægt kr og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr til tilslutningsbidrag. Der er i budget 2002 afsat en indtægt på kr i tilslutningsbidrag. Merindtægten kr kommer fra kloakeringen af Gemalvej /Nørregårdsvej. Det skal bemærkes, at der verserer en sag om størrelsen af tilslutningsbidraget for Teglværksgården. Teknik og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling og tillægsbevilling på tilslutningsbidraget på kloakforsyningen. Bilag: Anlægsbevilling, skema på tilslutningsbidrag (75954) Indstilling godkendt.

17 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: grc Åben sag Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet i forbindelse med bevilling af den 12/ på kr Der ansøges om overførsel: Til sted nr Kloakering af Egebjerg/Rødme med kr sted nr Kloakering af Gemalvej med kr Fra sted nr Kloakering af del af Midtervej/Brunsvej Knarrebjergvej med - kr sted nr Udbygning af oliefang - kr Teknik- og Miljøafdelingen indstiller budgetomplacering af rådighedsbeløb. Bilag: Bevillingsskema til budgetomplacering af anlæg (75986) Indstilling godkendt Foreningen for Bygnings- og landskabskultur for Sydfyn J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Foreningen har på deres bestyrelsesmøde besluttet at indgå i en større dialog med Egebjerg Kommune således man i fællesskab kan bidrage til at fremme mulighederne for at bevare og forny bygningerne og landskabets værdier. Hidtil har indsatsen været koncentreret om Svendborg Kommune, og herigennem har foreningen opnået stor ekspertise og et stort erfaringsgrundlag. Det er den viden og ekspertise foreningen gerne vil tilbyde Egebjerg Kommune. Foreningen peger i den forbindelse på nogle initiativer Egebjerg Kommune kan igangsætte og som foreningen gerne vil bistå med i det omfang det er muligt:

18 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side At få registreret de bevaringsværdige bygninger og helheder i bymiljøet og få indarbejdet disse i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, således det fremgår af kommuneplanen hvilke bevaringsbestemmelser der er for disse bygninger og helheder. 2. At få udarbejdet et Kommuneatlas på alle bygninger i kommunen opført før Indtil dette er foretaget bør bygninger før 1940 automatisk være beskyttet indtil en nærmere planlægning kan dokumentere at beskyttelse kan fraviges. Desuden mener foreningen at lokalplaner skal nævne og tage hensyn til disse bevaringsinteresser. 4. At der oprettes et bygningsforbedringsudvalg. 5. At kommunen sammen med foreningen deltager i Bygningkulturen og Håndværkets Dag 6. 6 At kommunen aktivt støtter forarbejdet til en bevarende lokalplan for Krovej i Vester Skerninge. Foreningens baggrund for disse tiltag er at de mener der påhviler fællesskabet et medansvar for opretholdelse af den danske bygningskulturelle skat som igen anstændigvis kan løbe fra så ikke blot den enkelte ejer, men også fællesskabet må bidrage til bygningens korrekte vedligeholdelse. Punkterne 1 til og med 3 samt 5 har relevans for Teknik & Miljøudvalget bl. a. ved lokalplanlægning, men punkterne 4 og 6 henhører under Økonomiudvalget. Punkt 1 og 2 vil betyde et større registreringsarbejde som vi ikke har ressourcer til, men som er et arbejde der udføres i forbindelse med forberedelse af lokalplaner i eksisterende områder. Generelt sker det på et lidt mere overordnet niveau, men når der skal laves bevarende lokalplaner skal det helt afgjort til. Punkt 3 er et punkt af mer kontroversiel karakter. Det vil betyde at alle ejendomme per definition har en pligt til at sende selv det mindste renoveringsarbejde til kommunen for at få en beskyttelse ophævet. Punkt 5 kan tilbydes udvalgets medlemmer hvert år og vil ikke mindst være relevant når vi skal i gang med den bevarende lokalplan for området ved Krovej i Vester Skerninge. Økonomiudvalget har i sidste periode besluttet ikke at oprette et bygningsforbedringsudvalg, men denne sag vil vi tage op igen. I øvrigt kan jeg oplyse at Økonomiudvalget netop har besluttet at støtte arbejdet med forundersøgelser til lokalplanen ved Krovej. Når dette arbejde er tilendebragt bør Teknik & Miljøudvalget prioritere højt at lokalplanen gennemføres. Egebjerg Kommune men af hensyn til ressourcer afstå fra punkterne 12 og3. Bogen om Bygningskultur og Håndværk er til låns i afdelingen og udvalget indbydes til at deltage i årsmødet. Punkt 4 oversendes til økonomiudvalget. Oversendes til 2. behandling.

19 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side Godkendelse af serviceinformationer J.nr.: P26 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved indførelse af den nye struktur har Kommunalbestyrelsen besluttet at afdelinger og institutioner skal lave servicedeklarationer. Før strukturændringen var enkelte institutioner gået i gang efter Indenrigsminister Birgitte Weis i styrelsesloven havde fået indført krav om at kommunerne gjorde rede for den service borgerne kunne efterspørge. Begrebet servicedeklarationer blev lanceret. Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med dette arbejde og har ansat en konsulent til at give inspiration, målrette og præcisere til dette arbejde. Da målgruppen er kommunens borgere har det været prioriteret højt at fremmede og tekniske ord og begreber ikke findes, og derfor har vi fra første dag afskaffet ordet Servicedeklarationer til fordel for Serviceinformationer. Der arbejdes med 20 korte informationer og de er: 1. Vandløbssager 2. Vandløbsvedligeholdelse 3. Veje 4. Stier og fortorve 5. Snerydning og glatførebekæmpelse 6. Klipning af hegn og træer 7. Klipning af vejrabatter 8. Grønne områder 9. Sportspladser 10. Spildevand 11. Tømningsordning 12. Vandforsyning 13. Byggesager 14. Miljøtilsyn på virksomheder 15. Miljøtilsyn på vandforsyninger 16. Affald 17. Genbrug 18. Rottebekæmpelse 19. Skolebus og Telebus 20. Forbrugsafgifter Når serviceinformationerne er færdige skal de behandles i Teknik & Miljøudvalget og på mødet vil afdelingen give en orientering om arbejdet../. Serviceinformationer i Egebjerg Kommune. Hvorfor, hvad, hvem og hvordan Tre gyldne regler 3 eksempler på servicedeklarationer fra en anden kommuner. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den

20 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 139 Til efterretning. Teknik- og Miljøafdelingen har nu færdiggjort arbejdet med Serviceinformationer. Det er blevet til 18 blade der hver især beskriver et område. Ud er gledet Vandløbsvedligeholdelse da dette er beskrevet i regulativer, Genbrug da dette er samlet med Affald og Forbrugsafgifter da dette område er flyttet til en anden afdeling. Ind er kommet et blad med Vej og stibelysning. Det netop godkendte budget indeholder besparelser på henholdsvis kr. i 2003 og kr. i årene fremover. Det vil betyde at nogle opgaver må udgå eller nedprioriteres. Prioriteringen foregår nu, men for ikke at udsætte sagen med serviceinformationer yderligere fremsendes de nu til behandling. Der må herefter ske en tilretning når nævnte besparelser er udpeget. Teknik & Miljøudvalget indstiller at Teknik & Miljøudvalget drøfter serviceinformationerne og fremsender dem til Økonomiudvalget med indstilling til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Bilag: Ajourførte serviceinformationer november 2002 (75830) Udsat.

21 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side 140 Til behandling - lukkede sager 171. Lukket sag: Meddelelser fra afdelingen 172. Lukket sag: Eventuelt

22 Teknik- og Miljøudvalget, mandag den 25-november-2002 Side i

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: kl. 15.45 Mødested: Udsendelsesdato: 15.03.02 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Teknik- og Miljøudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 02-03-2006 Deltagere: Birger Jensen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen, Niels Rasmussen, Niels

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.10 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 23.06.05 Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udsendelsesdato: 16-10-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 28-maj-2003 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 21.05.03

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget referat Dato: 13. december 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 16-12-2004 Afbud

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 24. marts 2014 J.nr.: NMK-31-00874 Ref.: Bibis AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Tilladelse efter 35 i Planloven (Zonetilladelse)

Tilladelse efter 35 i Planloven (Zonetilladelse) HUSCOMPAGNIET MIDT- OG NORDJYLLAND A/S Plutovej 3 8700 Horsens Tilladelse efter 35 i Planloven (Zonetilladelse) Adresse: Matr. nr.: Johannebjergparken 35, 7120 Vejle Øst 5A BREDBALLE BY, BREDBALLE 16-06-2017

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere