FOLKETINGETS BIBLIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKETINGETS BIBLIOTEK"

Transkript

1 let økonomiske Råd. formandskabet. ItécTégørelse til regeringen vedrørende det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomiske-politiske afgørelser ' va l/\ FOLKETINGETS BIBLIOTEK

2 BET ØKONOMISKE RAD Formandskabet få iy $0 Redegørelse til regeringen vedrørende det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomisk-'politiske afgørelser. Indledning. 1. Der forestår i de kommende måneder en række vigtige økonomiskpolitiske afgørelser. Først og fremmest må nævnes fornyelsen af de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet samt fastsættelse af tjenestemandslønninger og satser for folke- og invalidepension m. v. Endvidere må der formentlig, forinden finansloven og udskrivningsloven for 1963/64 vedtages, føres forhandlinger mellem regeringen og de politiske partier, der stod bag forsommerens økonomisk-politisk forlig, om, hvorvidt den økonomiske situation tillader skattenedsættelser af det omfang, som forudsattes i dette forlige Endelig vil regering og folketing antagelig blive stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt og i givet fald hvordan støtteforanstaltningerne til landbruget skal videreføres efter udløbet af de nuværende pris- og tilskudsordninger i sommeren I betragtning af den store rækkevidde af disse afgørelser har Det økono miske Råd på sit fyrste møde den 3. december 1962 drøftet det realøkonomiske grundlag, der foreligger for de nævnte dispositioner eller kan antages at ville komme til at foreligge i løbet af Efter drøftelserne i det bamlede råd skal formandskabet i medfør af 3 i loven om økonomisk samordning fremkomme med følgende redegørelse til regeringen. Ved redegørelsens udformning har man i størst muligt omfang søgt at drage nytte af de udtalelser og synspunkter, som rådets medlemmer har fremført, men redegørelsen afgives iom bestemt i loven alene af formandskabet og på dets ansvar. Baggrunden. 2. Den kraftige ekspansion, der har præget datiék økonomi siden slutningen af 1957, har først og fremmest været betinget af den for Danmark gunstige inferniåionale konjunkturudvikling, som har skabt gode afsætningsvilkår for industrieksporten samtidig med, at råvarepriserne har været faldende. Endvidere indgik arbejdsmarkedets parter i foråret 1958 tre-årige overenskomster med lønstigpeiinger, som sammenlignet med den samtidige udvikling i udlandet må betegnes som moderate. Disse forhold i forening med en tilbageholdende finanspolitik førte i opgangsperiodens første år til en usædvanlig stor og-.hurtig forbedring af betalingsbalancen. Det blev herved muligt at

3 - 2 - gennemføre en betydelig lettelse i genge- og renteforholdene, der gennem en stærk udvidelse af kreditgivningen bidrog til åt forstærke det økonomiske opsving. I finansårene 1959/60 og 1960/61 skete der i kraft af et stærkt voksende overskud på de offentlige budgetter på ny en vis stramning af den økonomiske politik, men til trods herfor tiltog ekspansionen i styrke i en sådan grad, at der efterhånden opstod et indre efterspørgselspres. De teblev kraftigt forstær - ket gennem de stigninger, der i foråret og sommeren 1961 gennemførtes for hovedparten af pengeindkomsterne i byerhvervene. Det foreliggende materiale tillader ikke en detailleret og ajourført belysning af indkomstudviklingen, endsige af forskydninger i indkomsternes fordeling mellem de forskellige erhvervs- og samfundsgrupper. Det må dog antages, at pengeindkomsélerne far bybefolkningen i løbet af 1961 steg med % medens stigningen i produktionen kun androg omkring 5 %. Samtidig forstærkedes uligevægten i økonomien gennem udviklingen i statsfinanserne. Navnlig som følge af lønstigninger og Stigningen i sociale ydelser mu v, samt tilskud til landbruget forøgedes statens udgifter i finansåret 1961/62 med halvanden milliard kr. eller knap 25 %. Da statens indtægter ikke steg tilsvarende, faldt overskuddet på drifts- og anlægsbudgettet til under en trediedel af niveauet i de foregående to år. Statsfinanserne fik derved en stærkt ekspansiv virkning på et tidspunkt hvor hensynet MI den økonomiske ligevægt krævede yderligere stramning. Endvidere skete der en bi yd#!i forøgeli^i af bygge- og anlægsvirksomteden t Også i 1962 er pengeindkomsterne og den samlede efterspørgsel steget stærkere end produktionen, omend misforholdet mellem indkomstudvikling og produktionsstigning sand%riligvifi har været mindres udpræget end i lft L 1* Det pres på økonomien, der er opstået som følge af den beskrevne ud«vikling, har ført til kraftige omkostnings- og prisstigninger og til en betydelig forringelse af betalingsbalancen over for udlandet. "Priserne på fartirugsvarei* er i perioden januar oktober 1962 gennemsnitlig steget med ca. 15 %, hvoraf kun en mindre del kan henføres til indførelsen af den generelle omsætningsafgift i august 1962 og forhøjelser i øvrigt af den indirekte beskatning. På årsbasis er der tale om en prisstigning på 6-7 %, medens prisniveauet i en årrække forud for 1961 steg med omkring 1 % om året. Pri s stigningen er den kraftigste siden Koreakrigen og stærkere, end i de øvrige vestlige lande. Da im- og etespokrtpriserae ikke er steget nævneværdigt, skyldes stigningen udelukkende forholdene på hjemmemarkedet, Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster er steget fra ca. 450 mill. kr. i IfiiU til ca. fio mill^kr. i 1961 og vil antagelig for indeværende år komme op på godt halvanden milliard kr. Da der i samme tidsrum er blevet optaget betydelige lån i udlandet, er valuta stillingen ikke undergået en hertil

4 - 3 - svarende forringelse, men nationalbankens og de private bankers nettovalutabeholdning er dog gået ned fra et toppunkt på ca mill.kr. i efteråret 1959 til 660 mill.kr. ved udgangen af november Denne udvikling har man søgt at bremse ved det økonomisfc-poli«tiite forlig juni 1962, der koncentrerede sig om en stramning af finanspolitikken og en formindskelse af byggeaktiviteten. 1 øvrigt var allerede den tidligere på året trufne beslutning om opretholdelse af en uændret udskriv^ ningslov for skatteåret 1962/63 et skridt i samme retning. Omslaget i finanspolitikken er ensbetydende med, at der navnlig i den renterende del af indeværende finansår vil udgå en stærkt konjunktur dæmpende indflydelse fra statsfinanserne, medens nedgangen i statetis overskud i IS61/62 som nævnt virkede stærkt ekspansivt. Den konjunkturdæmpende indflydelse fremkommer både derved, at det forøgede skattetryk lægger en bremse på forbrugsstigningen, og ved at statens kasseoverskud fører til en stramning af pengeforsyningen. Udsigterne for Det er en almindelig forventning, at den internationale højkonjunktur vil fortsætte i hvert tilfælde et stykke ind i 1963, selv om der er indtrådt mærkbare svaghedstendenser såvel i USA og England som i de vigtigste kontinentaleuropæiske lande. Det er navnlig karakteristisk,, at industriens investeringer i en række lande viser stagnerende eller svagt faldende tendenser, hvilket hænger sammen med, at da senere års betydelige udvidelser af produktionskapaciteten har medført hårdere konkurrence og dermed forringede %rfjensimulijfhed^r* Den skærpede internationale konkurrence Wil i sig selv gøre det vanskeligt i den nærmest kommende tid at opretholde den hidtidige stigning i industrieksporten på mill.kr. om året. Og vanskelighederne forøges, såfremt omkostningsniveauet her i landet fortsat stiger stærkere end i de lande, vi har samhandel med. Ufåvijflingsn i landbrugseksporten afhænger dels af udfaldet af markedsforhandlingerne, delss af importbehovet på landbrugets vigtigste eksportmarkeder. På de områder, hvor der er eller vil blive iværksat særlige markeds - ordninger inden for fællesmarkedet, består der en risiko for overgangsvise tilbageslag i afsætningen, og i hvert fald synes der ikke i en overskuelig tid at kunne regnes med nogen vækst i landbrugseksporten. 6. De mindre gunstige udsigter for eksporten betyder tilsvarende forringede muligheder for en forbedring af betalingsbalancen, hvis løbende poster som nævnt i år må forventes at ville udvise et undirikmd på godt halvanden milliard kr. Som berørt ovenfor dækkes et underskud på den

5 - 4 - løbende betalingsbalance enten ved optagelse af langfristede udenlandske lån éller ved forringelse af valutareserven, heri indbefattet træk på Den internationale Valutafond og udnyttelse af andre kortfristede kreditmuligheder. Med le i udlandet gældende restriktioner må det antages, at der kun vil være mulighed for i 1963 at dække måske Mill,iGt% ved optagelse af langfristede lån. Hvis en yderligere stærk nedgang i valutareserverne skal undgås, vil det derfor være nødvendigt, at stigningen i importen bliver kendeligt reduceret, og at der skabes betingelser for en betydelig udvidelse af eksporten. 7. En afgørende forudsætning for at bremse opgangen i jkfm- og omkostningsniveauet og nedbringe underskuddet på betalingsbalancens løbende poster i 1963 er, at den Samlede efterspørgsel, der er nært knyttet til udviklingen i pengeindkomsterne, ikke stiger stærkere end den samlede produktion. Produktionens størrelse har man et mål for i de ganske vist noget usikre opgørelser af nationalproduktet regnet i konstante priser. Efter de foreliggende opgørelser steg den samlede produktion i 1959 og 1960 med ca. 6-7 % pr. år, I 1961, hvor det ikke i samme grad som i de nærmest foregående år var muligt at Inddrage ledig arbejdskraft, og produktionskapacitet, blev stigningen kun knap 5 %. Under den nuværende høje beskæftigelse kan man næppe regne med, at stigningen kan komme til at andrage mere end 3 k 4 %, svarende til op mod to milliarder kr. ved det nuværende prisniveau. En sådan produktionsstigning kan i et vist omfang opnås i kraft af, at der hvert år er en tilgang til arbejdsmarkedet, men den må i hovedsagen forudsætte, at produktionen pr. arbejdstime øges, bl. a. som følge af de gennemførte nyinvesteringer i bygninger, maskiner etc. Også omflytninger af arbejdskraft - fra land.til by og inden for byerhvervene - Ian i et vist omfang bidrage til at øge produktiviteten. På den anden side er en produktionsstigning i et råstoffattigt land som Danmark betinget af en Øget råvareimport. Lykkes det ikke ved forbedring af betalingsbalancen at skaffe mulighed for at betale den nødvendige forøgelse af råvareimporten, vil produktionsstigningen blive mindre end de ovenfor nævnte 1-4%.. 8. Med hensyn til udviklingen i pengeindkomsterne og den samlede efterspørgsel i 1963 kan anføres følgende. Mmé de allfertd«indtrufne prisstigninger kan det anses for overvejende sandsynligt, at det lønregulerende pristal for januar 19Æ3 vil vise en sadan stigning i forhold til juli-pristallet 1962, at der ifølge gældende overenskomstbestemmelser m. v. udløses tre dyrtidsportioner til arbejdere, funktionærer og tjenestemænd. For de ca, lønmodtagere, som er organiserede under Landsorganisationen i Danmark, De samvirkende Fagforbund, betyder

6 - 3 - dette en lønstigning pi omkring 400 mill. kr. pr. år. Lægges hertil stigningen for tjenestemænd uden for L. O., fas en lønstigning som følge af pristalsreguleringen, alene for disse grupper, på mellem 500 og 600 mill. kr. plr. år. på der herudover findes betydelige grupper blandt lønmodtagerne, hvis løn reguleres efter pristal, og da man videre må regne med en vis afsmitning på de lønninger, som ikke automatisk pristalsreguleres, må man forudse en lønstigning som følge af primtals stigningen på næppe under fen milliard kr. pr. år. For hovedparten af lønmodtagerne vil åenn helt eller delvis aufaøaa«* tiske lønstigning, selv om den måske kan give anledning til en vis yderligere prisstigning, betyde en realindkomstforøgelse. Lønudviklingen i har nem««lig bevirket, at de fleste af lønmodtagerne, til trods for de indtrufne pmsjti fw ninger, efter de foreliggende lønstatistiske oplysninger synes at have opnået $zx mindre stigning i reallønnen. Nogle grupper blandt lønmodtagerne - herunder de lavest lønnede - har dog i 1962 haft stagnerende eller i andet halvår svagt faldende realløn, og for disse grupper betyder pristalsreguleringen i 1963 følgelig kun en hel eller delvis ajourføring. Til den lønstigning, som pristalsreguleringen vil give anledning til, kommer der som følge af den forventede produktivitetsstigning: en yderligere automatisk lønstigning inden for akkord-områderne og andre områder med aflønning efter arbejdspræstation. Det er ikke muligt at skønne over, hvor stort et tillæg der af denne grund skal gøres til den ovenfor nævnte automatiske lønstigning. Endnu et forhold, der må tages i betragtning ved bedømmelsen af udviklingen i den samlede efterspørgsel i 1963, er forøgelsen af statens udgifter. Efter det fremsatte finanslovforslag for 1963/64 stiger statens udgifter med omkring 5(TO mill. ki?^ ud over den stigning, der følger af pristalsreguleringen af tjenestemandslønninger og sociale ydelser m. v. samt af prisstigninger på de af staten indkøbte varer og tjenester. Denne del af statens udgiftsforøgelse betyder umiddelbart, at staten forøger sin efterspørgsel til forbrug eller investering og således lægger beslag på en del af den mulige produktionstilvækst. Der er ved dette skøn over udviklingen i statens udgifter ikke taget hensyn til udgifterne ved en eventuel fortsættelse af statens direkte støtte til landbruget. Det vil af det anførte ses, at pristalsreguleringen, andre automatiske indkomststigninger samt forøgelsen af statens udgifter tilsammen vil bevirke en sådan forøgelse af den samlede efterspørgsel i 1963, at der herved på forhånd er lagt beslag på hovedparten af den mulige produktionstilvækst.

7 Konklusioner. - 8 I. De vigtige økonomiske beslutninger, der skal træffes til forarg - lønfastsættelsen, finanspolitikken og landbrugsstøtten - vil øve indflydelse såvel pi den andel, de forékellige befolkningsgrupper får af den samlede nationalindkomst, gom på det man med et sammenfattende udtryk kalder den samfundsøkonomiske ligevægt. Ved dette sidste udtryk tænkes der navnlig på den sammenhæng, der som ovenfor nævnt er mellem udviklingen i produktion og beskæf* tigelse, i pris- og omkostningsniveau og på betalingsbalancen. I de sidste to-tre år er økonomien bragt ud af ligevægt. De alvorligste udslag heraf er det betydelige og stærkt stigende underskud på betalingsbalancen og den meget kraftige omkostnings- og prisstigning. Den manglende økonomiske ligevægt har nødvendiggjort den væsentlige stramning af finanspolitikken, der er gennemført for indeværende finansår, og mm allerede har givet sig udslag i en vis svækkelse af det indenlandske efterspørgsel spr es og i tegn på en begyndende arbejdsløshed. Man kan ikke med sikkerhed udtale sig om, hvorledes betalingsbalancen vil udvikle sig i det kommende år. Dels er det vanskeligt at skønne over, hvor meget de i 1962 gennemførte foranstaltninger kan tænkes at forbedre betalingsbalancen, dels vil dennes udvikling lelvgagt i afgørende grad afhænge af, hvilke indkomstreguleringer der måtte blive foretaget i foråret 1968, Såfremt udviklingen imidlertid får lov at tage et sådant forløb, at betalingsbalancen også I 1963 viser et stort underskud, løber man risiko for en alvorlig valutakrise, som kan nødvendiggøre en yderligere stramning af finans- og pengepolitikken med produktionsindskrænkning og arbejdsløshed til følge. Det er derfor nødvendigt snarest at få det fortsatte svind i valuta res er«ven bragt til st&ndining. En forbedring af konkurrenceevnen over for udlandet, T;hvilket navnlig forudsætter, at det danske pris- og omkostningsniveau stiger langsommere end andre landes - er den vigtigste betingelse for, at dette kan ske, og dermed for opretholdelse af produktion og beskæftigelse. Som nævnt er der allerede disponeret over hovedparten af den produk«tionsstigning, man kan paregne i Yderligere indkomststigning må følgelig begrænses til de justeringer i indkomstitrukturen, som Ud fra fordelingsmæssige synspunkter anses for at være absolut nødvendige. Det drejer sig navnlig om forbedringer for de formentlig ikke særlig talstærke grupper blandt de dårligst stillede indkomstmodtagere, som ikke har fået nogen realindkomst«forbedring i En sådan indkomstpolitik må samtidig indebære, at deir vises tilbageholdenhed med hensyn til avanceberegninger, og at der ikke ved de udbyttedeklarationer, som skal finde sted i den kommende tid, sker en forøgelse af det til aktionærerne udbetalte udbytte,, 3?<?r de a kti es el skaber, som i løbet af det

8 -?. sidste regnskabsår har udstedt friaktier eller givet aktionagrim«lignende fordele i form af tegningsrettigheder m. v*, må dette forudsætte, at der sker en nedsættelse af udbytteprocenten i forhold til tidligere. Der vil selvsagt være delte meninger om, hvor stor en andel af den mulige produkt i? Siiti gning der bør tilfalde de enkelte grupper af indkomstmodtagere«herom er det ikke formandskabets sag at udtale sig. Efter formandskabets opfattelse er den nuværende økonomiske situation imidlertid så alvorlig, at dis«se indkomstfordelingsmæssige hensyn bør træde tilbage for hensynet til ;a.t få.genoprettet den ^onomlfki ligevægt, I denne situation vil det formentlig være af ikke ringe betydning, hvis åer i løbet af foråret 1963 blev udarbejdet en redegørelse for indkomstudviklingen for de vigtigste befolkningsgrupper i de senere år, således at man kunne få et sikrere grundlag for bedømmelsen af, hvilke indkomstjusteringer der måtte anses for nødvendige. På Det økonomiske Råds første møde fremsatte formandskabet forslag om at søge fremskaffet bedre og mere ajourført statistik til belysning al indkoms tudviklingen, Der blev fra alle sider givet tilsagn om at medvirke hertil. Rådets formandskab og sekretariat er indstillet på straks at tage denne opgave op og fremskynde arbejdet mest muligt. Forudsætningen for, at der kan drages nytte af en sådan redegørelse i den foreliggende situation, må være ikke blot, at man afventer redegørelsens freffldlsnftst*, inden afgørende beslutninger træffes, men også, at der sker en iam^ let løsning af de foreliggende fordelingspolitiske spørgsmål. Hvis disse spørgsmål afgøres hver for sig, vil det være vanskeligt for den gruppe, som #rsi skal have sine indtægtsforhold afgjort og endnu ikke ved, hvilke krav der vil blive stillet «og eventuelt im$daommet - på andre områder, at udvise det mådehold, som den foreliggende situation gør nødvendig. Gennemføres der en forøgelse af den første gruppes indkomster, vil det, som erfaringen har vist, udlåse tilsvarende eller endnu itørre krav fra andre grapprørs side, Såfremt man da mener også helt eller delvis at måtte imødekomme disse krav, VU det let blive umuligt at genskabe økonomisk ligevægt, og resultatet kan da blive, at det ikke blot bliver umuligt at gennemføre den aftalte skattelettelse, men at der t værtimod må gennemføres en yderligere stramning af finanspolitikken. Ved en sådan stramning kan man ganske vist på ny helt eller delvis inddrage de gennemførte indkomstforhøjelser, men dermed er den økonomiske ligevægt ikke genoprettet. Indkomstforhøjelserne vil nemlig uundgåeligt medføre en yderligere opgang i pris- og omkostningsniveauet til skade for vor konkurrenceevne over for udlandet ag derfor efter al sandsyrili^bed føre til produktions^ indskrænkninger ogf arbejdsløshed. Formandskabet skal derfor henstille, at man i den nuværende situation

9 - a - søger en samlet løsning på de foreliggende fordelingspolitiske spørgsmål. DittS vil formentlig betyde, at overenskomstforhandlingerne må udskydes og koordineret med overvejelserne om støtten til landbruget og, fastlæggelsen af ftøn#p oli tikken. En sådan løsning vil kun kunne tilvejebringes ved en politisk forhftndliag med arbejdsmarkedets parter, København, den 18. december 1962 Søren Gammelgård Hoffmeyer Carl Iversen Formand

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner.

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner. \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\doer-11-00\kap-1-ln.doc Af Lise Nielsen 14. december 2000 Foreløbige vurderinger af DØR's rapport, kapitel I: Konjunkturvurdering Det følgende er AE s foreløbige kommentarer

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

INDKOMSTRAMME OG INDKOMSTSTATISTIK

INDKOMSTRAMME OG INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET INDKOMSTRAMME OG INDKOMSTSTATISTIK En redegørelse til regeringen med særligt henblik på udformningen af en indkomstpolitik i den aktuelle økonomiske situation November

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

De konservative og personskatten

De konservative og personskatten i:\oplæg-skat-mh-bm.doc Af Bent Madsen 25.maj 2000 og Martin Hornstrup De konservative og personskatten RESUMÉ De konservative vil fjerne mellemskatten og reducere topskatten, så ingen skal betale mere

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 50 Offentligt Folketingets Europaudvalg 15. december 2006 Økonomigruppen i Folketinget Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Til orientering:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Konjunktursituationen i efteråret

Konjunktursituationen i efteråret DET ØKONOMISKE FORMANDSKABET RÅD Konjunktursituationen i efteråret 1967 Redegørelse afgivet til regeringen september 1967 STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN 1967 Siden oprettelsen af Det økonomiske Råd

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I 1965

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I 1965 DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I 1965 En redegørelse til regeringen med særligt henblik på indkomstudviklingen og muligheden for at føre indkomstpolitik Oktober 1965 STATENS

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

NEDSAT MOMS EN DÅRLIG OG DYR MÅDE AT SKABE JOBS PÅ

NEDSAT MOMS EN DÅRLIG OG DYR MÅDE AT SKABE JOBS PÅ 29. september 2003 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: NEDSAT MOMS EN DÅRLIG OG DYR MÅDE AT SKABE JOBS PÅ Forsøget i en række EU-lande med nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Besvarelse af opgaver - Øvelse 7

Besvarelse af opgaver - Øvelse 7 Besvarelse af opgaver - Øvelse 7 Tobias Markeprand 20. oktober 2008 IS-LM Opgave 5.7 Politik-blanding. Foreslå en politik-blanding til at opnå hvert af disse målsætninger: Svar: En stigning i Y med en

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere