1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE"

Transkript

1 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING 9. BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG 10. KONDEMNERING M.V. 11. REGNSKAB, REVISION OG REFUSION 12. BILAG

2 Hånd bog om by for ny el se er ud ar bej det af af de lings chef Mi cha el Som mer, SBS Byfornyelse I sam ar bej de med: Spe ci al kon su lent Pia Scott Han sen, Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et Spe ci al kon su lent Al lan Pe der sen, Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et By for ny el ses kon su lent Bjar ke Ras mus sen, Real kre dit Dan mark Sek re tari at schef Jet te Søn der gaard, By for ny el se Dan mark Afdelingsarkitekt Pre ben Nør gaard, År hus Kom mu ne Fuld mæg tig Gre the Thom sen, Svend borg Kom mu ne Ar ki tekt Mari an ne Rein hardt, Ny kø bing Fal ster Kom mu ne KL's Kon tor for Tek nik og Mil jø Hånd bog om by for ny el se Kom mu nein for ma tion Fagredaktion Fuld mæg tig Ja na Eger Schrø der Kon toret for Tek nik og Mil jø Kom mu ner nes Lands for ening Gyldenløvesgade Kø ben havn V Tlf Fax Abon ne ment, ajour føring mv. Kommuneinformation Kundeservice Som mer steds ga de Kø ben havn V Tlf Fax Mand ag-tors dag Fre dag

3 1 Indledning 1 Indledning 1-1

4 1 Indledning 1-2

5 1 Indledning 1 Indledning Hånd bog om by for ny el se gi ver en over sigt over reg ler ne i lov om by for ny el se i den form, lo ven er gæl den de ef ter 1. januar. Hånd bo gen er ind delt ef ter neden stå en de ind holds o ver sigt og er op byg get så le des, at af snit 2-5 gi ver en gen erel in tro duk tion til lo ven, me dens af snit te ne 6-10 om hand ler lo vens be slut nings ty per. Af snit 11 gi ver en over sigt over reg ler ne om regnskab, revision og refusion. Af snit 2 Af snit 3 Af snit 4 Af snit 5 Af snit 6 Af snit 7 Af snit 8 Af snit 9 Af snit 10 Af snit 11 Af snit 12 Bag grund og for mål Lo vens be slut nings ty per By for ny el sens or ga ni sering For de ling af of fent lig støt te Hel heds ori en teret by for ny el se Byg nings for ny el se Af talt bo lig for be dring Byg nings for be drings ud valg Kon dem nering m.v. Regn skab, re vi sion og re fu sion Bi lag Hånd bo gen er ud ar bej det for Kom mu nein - for ma tion af af de lings chef Mi cha el Som - mer, SBS By for ny el se, i sam ar bej de med en ar bejds grup pe bestående af: Fuld mæg tig Jana Eger Schrø der, KL Spe ci al kon su lent Pia Scott Han sen, Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et Spe ci al kon su lent Al lan Pe der sen, Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et By for ny el ses kon su lent Bjar ke Ras mus - sen, Real kre dit Danmark Sek re tari at schef Jet te Søn der gaard, By - for ny el se Danmark Af de lings ar ki tekt Pre ben Nør gaard, År - hus Kom mu ne Fuld mæg tig Gre the Thom sen, Svend - borg Kom mu ne Ar ki tekt Mari an ne Rein hardt, Ny kø bing Fal ster Kom mu ne. For rest I ring bin det sid der des uden en cd-rom med re le van te be kendt gørel ser, cir - ku lærer og vej led nin ger. Hånd bo gen vil bli ve re vi deret to gan ge år - ligt i for bin del se med lo væn drin ger samt ad mi ni stra tivt fast sat te for skrif ter og ud vik - ling af ny prak sis. Der for er hånd bo gen ind ret tet, så der i for bin del se med rekvi re - ring kan udskiftes sider i ringbindet. Ved frem ti di ge æn drin ger vil det ved mar gi - nan gi vel ser bli ve mar keret, hvad der er ændret. 1-3

6 1 Indledning 1-4

7 2 Baggrund og formål 2 Baggrund og formål 2.1 BE SLUT NINGS TY PER I BY FOR NY EL SES LO VEN 2.2 AN VEN DEL SE AF BE SLUT NINGS TY PER 2.3 KOM MU NER NES HAND LE MU LIG HE DER 2.4 BEBOERINDFLYDELSE 2-1

8 2 Baggrund og formål 2-2

9 2 Baggrund og formål 2 Baggrund og formål 2.1 BESLUT NINGS TY PER I BYFORNYELSESLOVEN By for ny el ses lo ven, som tråd te i kraft 1. ja - nu ar 1998, er tænkt som et red skab for kom mu ner ne til at gennem føre en bred og hel heds ori en teret by po li tik. For at til go de se det te for mål inde hol der lo ven for skel li ge be slut nings ty per, og kom mu ner ne har fri - hed til at væl ge den be slut nings ty pe, der hvad an går ind hold, pro ce dure og of fent lig støt te pas ser bedst med det by for ny el ses - problem, kom mu nen står over for at skul le lø se. By for ny el ses lo ven indeholder fem forskellige beslutningstyper: Hel heds ori en teret by for ny el se Byg nings for ny el se Af talt bo lig for be dring Byg nings for be drings ud valg Kon dem nering. 2.2 ANVEN DELSE AF BESLUTNINGSTYPER Et af by for ny el ses lo vens for mål har været, at det skal være nem mere for kom mu ner, ejere og le jere at gennem føre en by for ny el - se, som er flek si bel og til pas set be ho ve ne. Som oven for an ført be ty der ind førel sen af flere be slut nings ty per, at kom mu ner ne kan væl ge dis se en ten en kelt vis el ler i et sam - spil, som pas ser lo kalt. Be slut nings ty per ne kan kom bi neres. Det er der i mod ik ke mu - ligt at kom bi nere støt te ef ter lov om al me - ne bo li ger samt støt te de pri va te an dels bo li - ger m.v. med støtte efter lov om byfornyelse. Der er for skel li ge pro ce durer og til sagns - for løb for de for skel li ge be slut nings ty per. Dis se er be skre vet i af snit 5 og i de lafs nit te - ne ved røren de beslutningstyper. Den hel heds ori en tere de by for ny el se ret ter sig mod et gi vent om rå de, hvor der øn skes igang sat ini ti a ti ver på flere fel ter. Det kan være tra fik sa nering, kul turel le, so ci a le og byg nings mæs si ge pro ble mer, der øn skes løst, hvor må let med ind sat sen er en sam let løs ning på de pro ble mer, der er i om rå det. Skal der i om rå det og så gennem føres istand sæt tel se el ler mo der ni sering af bo li - ger ne og byg nin ger ne, må en af de an dre be slut nings ty per sam ti dig ta ges i an ven del - se. Set i det te lys er hel heds ori en teret by for - ny el se snarere en ind sats over for det, der er eller foregår mellem bygningerne snarere end inde i dem. I de se nere år har der og så vist sig et stort be hov for en ny og bre dere fun deret by for - ny el se, som sik rer de en kel te by- og bo li - gom rå ders ud vik ling. I om rå der med så dan - ne be hov vil det være op lagt for kom mu - ner ne at sø ge at an ven de reg ler ne om hel - heds ori en teret by for ny el se i kom bi na tion med de andre redskaber i loven. Ved Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri ets til - sagns giv ning og priori tering af ram mer ne til hel heds ori en teret by for ny el se læg ges vægt på, at om rå der med be hov for byg - nings for ny el se får an del i dis se mid ler, og der for er det op lagt at bru ge hel heds ori en - teret by for ny el se i tra di tio nel le by for ny el - ses om rå der, hvor der er byg nings mæs si ge pro ble mer. Hel heds ori en teret by for ny el se kan og så kom bi neres med af talt bo lig for be - dring for et ud pe get om rå de, hvor de byg - 2-3

10 2 Baggrund og formål nings mæs si ge pro ble mer er min dre væ sent - li ge, men hvor der er be hov for at få iværk - sat ini ti a ti ver til løs ning af bo lig so ci a le, kul - turel le el ler tra fi ka le pro ble mer. Hel heds ori - en teret byfornyelse kan også anvendes i mindre landsbyer i kom bi na tion med reglerne om byg nings for be drings ud valg. Byg nings for ny el se om fat ter bo lig- og fri are al - for be drin ger samt ned riv ning og ny byg geri i nær mere af græn set om fang. Byg nings for - ny el se op fat tes of te som den tra di tio nel le tun ge by for ny el ses efter føl ger. Al le bo li ger og byg nin ger op ført før 1970 kan i prin cip - pet være om fat tet af en be slut ning om byg - nings for ny el se. Of fent ligt eje de er hvervs e - jen dom me er dog ik ke om fat te de af lo ven, med min dre byg nin ger ne inde hol der be bo - el se i væ sent ligt om fang. Ren o vering af pri - vat eje de byg nin ger, som helt el ler del vis an ven des til er hverv, kan kun foretages, hvis det sker af hensyn til den umiddelbart tilgrænsende beboelse. By for ny el ses be ho vet er for skel ligt fra kom - mu ne til kom mu ne. An tal let af bo li ger, der mang ler tids svaren de in stal la tio ner som mo der ne op varm ning el ler toi let og bad, vari erer så le des en del fra kom mu ne til kom mu ne. Der er dog sta dig et stort an tal bo li ger med in stal la tions mang ler, som kom mu ner ne bør priori tere ved by for ny el - ses ind sat sen. For bo li ger med den ne ty pe mang ler vil der og så i de kom men de år være et stort be hov for byg nings for ny el ses - beslut nin ger, som ud bed rer in stal la tions - mang ler eller afhjælper væ sent li ge ved li ge - hol del ses mang ler. Af talt bo lig for be dring ud gør et fore byg gen de al ter na tiv til byg nings for ny el se. Det sær li ge ved af talt bo lig for be dring er, at gen nem - førelsen er ba seret på en direk te af ta le mel - lem ud le jer og le jere el ler en be slut ning i en an dels bo lig fore ning, dvs. stort set uden om kom mu nen. Kom mu nal bestyrel sen fast sæt - ter imid ler tid kri teri er for priori terin gen af an søg nin ger, her un der til hvil ke ty per ar bej - der el ler i hvil ke om rå der støt te kan ydes. Der er der i mod ik ke fra stats lig si de op stil - let be græns nin ger, po si tiv li ste e.l. for den type arbejder, der kan aftales og gennemføres med offentlig støtte. Lo vens reg ler om byg nings for be drings ud valg gør det mu ligt at yde støt te til be bo el ses- og for sam lings hu se o.l., der lig ger i lands by er med op til ind byg gere el ler i land di - strik ter. Uan set be lig gen hed kan der end vi - dere ydes støt te til fre de de og be varings - vær di ge byg nin ger, der helt el ler del vis bru - ges til be bo el se. Byg nings for be drings ud val - ge ne ned sæt tes af kom mu nal bestyrel ser ne og har kom pe ten ce til selv stæn digt at træffe afgørelser på baggrund af ansøgning fra bygningsejerne. Reg ler ne om byg nings for be drings ud valg er et supple ment til den tra di tio nel le by for ny - el se. Mo del len er en kel og ubureau kra tisk og gi ver mu lig hed for at støt te gen o pret - nings ar bej der i byg nin ger, som helt el ler del vis an ven des til be bo el se i land di strik ter, samt i fre de de og be varings vær di ge be bo el - ses byg nin ger, uan set hvor de lig ger. Kom - mu nen får her med en mu lig hed for at gennem føre by for ny el ses ind sat sen på en en kel og nem må de og kan selv in den for sin in ve sterings ram me be slut te, hvor stor en an del af ram men der skal dis po neres via den ne model som et fore byg gen de instrument i kommunens samlede byfornyelsesindsats. Reg ler ne om kon dem nering skal sik re, at en ræk ke mini mum skrav til ejen dom me er op - fyldt. Ef ter ret nings li ni er, som kom mu nen ef ter by for ny el ses lo ven selv fast sæt ter, skal kom mu nen el ler en af kom mu nen ned sat bo lig kom mis sion føre til syn med ejen dom - me, som be nyt tes til be bo el se el ler op hold, når det vur deres, at dis se ejen dom me ved de res be lig gen hed, ind ret ning el ler andre 2-4

11 2 Baggrund og formål forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige. In den for de en kel te be slut nings ty per kan Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et yde støt - te til for søg. Den sam le de ram me til of fent lig by for ny el se gi ver Øko no mi- og Er hvervs - mi ni steri et mu lig hed for at gi ve til sagn til for søg med en sær lig høj stats lig ud gifts an - del til for søg se le men tet. Øko no mi- og Er - hvervs mi ni steri et god ken der de en kel te for - søgs pro jek ter. Der er for holds vis vi de ram - mer for, hvil ke ty per af ak ti vi te ter der kan god ken des som for søg. In den for de sid ste år har Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et igang sat en ræk ke pro duk ti vi tets frem men de forsøg samt for søg ved røren de økologi og bypolitik. 2.3 KOMMUNERNES HANDLEMULIGHEDER An svaret for be slut nin ger ef ter by for ny el - ses lo ven er pla ceret hos kom mu nal bestyrel - sen, hvis kon kre te be slut nin ger der for hel - ler ik ke skal god ken des af Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et. Det de cen tra le prin cip med fører, at den en kel te kom mu ne har stor hand le fri hed til at vur dere og be slut te, hvil - ke by for ny el ses proble mer kom mu nen vil sæt te ind over for, lige som der og så er stor metodefrihed for kom mu ner ne til at gennemføre indsatsen. Lo ven fast sæt ter ik ke de tal jere de reg ler om, hvil ke for be drings- el ler istand sæt tel ses ar - bej der på ejen dom me der kan med de les støt te til. Det te inde bærer, at græn sen for, om en ejen dom kan om fat tes af en be slut - ning om byg nings for ny el se, kan være for - skel lig fra kommune til kommune. Fæl les for al le kom mu ner gæl der dog, at by - for ny el ses lo vens reg ler om byg nings for ny - el se (ef ter lo vens ka pi tel 3) kun kan an ven - des for byg nin ger, der er op ført før 1. ja - nu ar Sam ti dig er der en bag a tel græn - se. Det be ty der, at der kun kan op nås støt te til om byg ning og istand sæt tel se, hvis ud gif - ter ne over sti ger kr. pr. m 2, idet ar bej - der un der denne grænse anses for løbende vedligeholdelse. Kom mu nal bestyrel sen er så le des an svar lig for kom mu nens by for ny el ses po li tik og for at priori tere ind sat sen in den for de år li ge in ve sterings ram mer, som ud mel des af Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et. Kom - mu nal bestyrel sen er og så an svar lig for, at lovens regler overholdes. Sta tens til de ling af in ve sterings ram mer sker på grund lag af objek ti ve kri teri er, som af - spej ler kom mu nens by for ny el ses be hov, og kom mu nen skal til ret te læg ge ak ti vi te ter ne så le des, at dis se rum mes in den for den til - del te in ve sterings ram me. In den for in ve - sterings ram men skal kom mu ner ne priori - tere så le des, at ind sat sen kon cen treres om de dår lig ste om rå der og de dår lig ste ejen - dom me. Da kom pe ten cen så le des på hvi ler kom mu nal bestyrel sen, kan Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et hver ken med hen syn til priori terin ger el ler an dre be slut nin ger gå ind i en be døm mel se af de en kel te be slut - nin gers hen sigts mæs sig hed. Hen sigts mæs - sig heds spørgs mål kan heller ikke indbringes for byfornyelsesnævnene. 2.4 BEBOERINDFLYDELSE Et an det selv stæn digt mål for by for ny el ses - ind sat sen er, at den ne gennem føres med ind fly del se fra de be rør te be bo ere. Beboerindflydelses elementet går igen i al le lo vens beslutningstyper. Ved den hel heds ori en tere de by for ny el se for udsæt tes det, at be bo er ne ind dra ges så - vel i or ga ni sering som i pro ce dure for be - slut nin gen på et me get tid ligt tids punkt i 2-5

12 2 Baggrund og formål pro ces sen. I reg ler ne om byg nings for ny el se er det og så et over ord net mål at frem me en ak tiv og for plig ten de be bo er del ta gel se. Det sam me gæl der reg ler ne om af talt bo lig for - be dring, hvor bl.a. sær li ge reg ler om gyldighed for aftalen sikrer beboernes reelle inddragelse. 2-6

13 3 Lovens beslutningstyper 3 Lovens beslutningstyper 3.1 HEL HEDS ORI EN TERET BY FOR NY EL SE 3.2 BYGNINGSFORNYELSE 3.3 AF TALT BO LIG FOR BE DRING 3.4 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG 3.5 KON DEM NERING 3-1

14 3 Lovens beslutningstyper 3-2

15 3 Lovens beslutningstyper 3 Lovens beslutningstyper For at gi ve kom mu ner ne hand le fri hed til at væl ge den be slut nings ty pe, der med hen syn til ind hold, pro ce dure og of fent lig støt te pas ser bedst til at lø se de kon kre te by for ny - el ses proble mer, inde hol der by for ny el ses lo - ven fem for skel li ge be slut nings ty per, som kom mu ner ne kan an ven de en kelt vis eller i kombination. I det te af snit be skri ves i over sigts form, hvil ke mu lig he der de en kel te be slut nings ty - per rummer: Hel heds ori en teret by for ny el se Byg nings for ny el se Af talt bo lig for be dring Byg nings for be drings ud valg Kon dem nering. SKEMA 1 BESLUTNINGS- TYPE Lo vens beslutnings - typer Rammefordelingsprincipper Rammestørrelse Anvendelsesområde Helheds - orienteret byfornyelse Øko no mi- og Erhvervs - ministeriet med de ler til - sagn på maks. 10 mio. kr. pr. be slut ning (her af ref - un derer sta ten op til 50%) ef ter an søg ning fra kommunen. Sam let ram me ef ter lo ven på 150 mio. kr. pr. år. Byom rå der med fler hed af væ sent li ge pro ble mer. Bygnings - fornyelse Ud mel ding af in ve sterings ram me til de en kel te kom mu ner fra Øko no mi- og Er hvervs mi - ni steri et uden an søg ning. Fæl les ram me kan af ta les mellem kommuner. På finans lo ven af sæt tes et år ligt in ve sterings be - løb, der i ud gør 1,050 mia. kr. (inkl. hel - heds ori en teret by for ny - el se). I kan re fu - sions beret ti ge de ud gif - ter højst ud gøre 60% af in ve sterings ram men, i 2004 og hvert af de følgende år højst 50%. Byg nin ger op ført før og»væ sent ligt ned slidt«. Be bo el se, fri - are a ler (+ udv. istand sæt - tel se af er hverv + om - byg ning af pri vat er hverv + nybyggeri). Af talt bolig - forbedring Kom mu na le til de lings kri teri er. Kom mu nen an - sø ger om ram me til de ling hos Øko no mi- og Er - hvervs mi ni steri et. Til pri va te ud le jere, af sæt tes et år ligt in ve - sterings be løb der i er på 300 mio.kr. Pri va te ud lej ningsbo li ger. Om byg ning af er hverv til bo lig. In gen»al ders græn se«. In tet ned slid nings krav. 3-3

16 3 Lovens beslutningstyper Lo vens beslutnings - typer Rammefordelingsprincipper Rammestørrelse Anvendelsesområde Bygnings - forbedringsudvalg Ud mel ding fra Øko no miog Er hvervs mi ni steri et uden kom mu nal an søg - ning. Fæl les ram me kan af - ta les mel lem kommuner. In gen sær skilt ram me. Del af kom mu nens in - ve sterings ram me til byg nings for ny el se. Byg nin ger i lands by er og land di strik ter. Fre de de og be varings - vær di ge byg nin ger uan set beliggenhed. Kon dem - nering Ud mel ding fra Øko no miog Er hvervs mi ni steri et uden kom mu nal an søg - ning. Fæl les ram me kan af ta les mel lem kommuner. In gen sær skilt ram me. Del af kom mu nens in ve sterings ram me til byg nings for ny el se. Sund heds- og brandfar li ge bo li ger el ler op - holds rum. In gen»al ders græn se«. 3.1 HELHEDSORIEN - TERET BYFORNYELSE Reg ler ne om hel heds ori en teret by for ny el se fin des i by for ny el ses lo vens ka pi tel 2 og an - ven des i om rå der, hvor der er en fler hed af væ sent li ge pro ble mer i re la tion til byg nings - mæs si ge, bo lig so ci a le, kul turel le og tra fi ka le for hold. Ved an ven del se af den ne be slut - nings ty pe er der så le des fo kus på et byom - rå des pro ble mer, hvad an går bå de fy si ske for hold og gen erel le le ve vil kår. Det er for - udsat, at om rå dets pro ble mer har en så dan tyng de og karak ter, at løs nin gen in vol verer tvær gå en de ini ti a ti ver, at ind sat sen gennem - føres ko or di neret i for hold til så vel kommunale som private initiativer, og at det sker i et forpligtende samarbejde med beboerne. Kom mu nal bestyrel sen træf fer be slut ning om hel heds ori en teret by for ny el se på grund lag af et pro gram, der be skri ver om - rå det, dets pro ble mer og res sour cer. Pro - gram met skal og så an gi ve, hvil ke kom mu - na le og pri va te ini ti a ti ver der ind dra ges i op ga ve løs nin gen, lige som der skal være en hand lings- og tids plan samt et bud get for be slut nin gen. For at Øko no mi- og Er - hvervs mi ni steri et kan yde støt te, skal den fy si ske del af beslutningen være gennem - ført senest 5 år efter vedtagelsen. By for ny el ses lo vens in ve sterings ram me til hel heds ori en teret by for ny el se er fast sat i lo - vens 6. Ord nin gen ad mi ni streres af Øko - no mi- og Er hvervs mi ni steri et, der ef ter an - søg ning be vil ger kom mu nen re fu sion af en ræk ke nær mere an givne ud gif ter til gennem førel sen. Re fu sions an de len er af - hæn gig af ak ti vi tet sty pen. Den sam le de til - de ling af in ve sterings ram me til en be slut - ning om hel heds ori en teret by for ny el se kan højst udgøre 10 mio. kr. Heraf refunderer staten op til 50%. Til pro gram ud ar bej del se, be bo erind dra gel - se, in for ma tions ud gif ter, råd gi verud gif ter og etablering af lo ka le for sam lings- og ak ti - vi tet scen tre ref un derer sta ten op til 50% af kom mu nens ud gif ter. Ud gif ter vedr. for be - dring af tor ve og pladser, op hold sare a ler, etablering af kul turel le el ler sær li ge bo lig so - 3-4

17 3 Lovens beslutningstyper ci a le, byø ko lo gi ske el ler trafikale foranstaltninger refunderes med op til 20%. Støt te kan ik ke op nås, hvis de fy si ske ar bej - der sæt tes i gang, in den Øko no mi- og Er - hvervs mi ni steri ets støt te til sagn er med delt kom mu nen. De nær mere be tin gel ser for støt te til hel heds ori en teret by for ny el se er beskrevet i afsnit BYGNINGSFORNYELSE Reg ler ne om byg nings for ny el se ved rører om byg ning, mo der ni sering, for be dring, gen o pret ning el ler ved li ge hol del se af eks i - steren de ejen dom me. Ini ti a ti vet til at træf fe en be slut ning om byg nings for ny el se på én el ler flere ejen dom me kan kom me fra kom - mu nen, men en be slut ning om byg nings - for ny el se kan og så træf fes på grund lag af en an mod ning fra ejendommens ejer og et flertal af lejerne. Al le bo li ger kan i prin cip pet være om fat tet af en be slut ning om byg nings for ny el se. Det er dog en be tin gel se, at bo li gen/byg - nin gen er væ sent ligt ned slidt, og at byg nin - gen er op ført før 1. ja nu ar End vi dere skal om byg nings ud gif ten over sti ge kr. pr. m 2 istandsat areal. Reg ler ne om byg nings for ny el ses beslut nin - ger inde hol der og så mu lig hed for etable ring af fæl le sare a ler og -an læg samt ned riv ning med even tu elt efter føl gen de ny byg geri som infill-byggeri. Der kan som ud gangs punkt ik ke ydes støt te til istand sæt tel se af er hvervs e jen dom me. Det er dog mu ligt at istand sæt te byg nin ger inde hol den de er hvervs are a ler, hvis det sker af hen syn til den umid del bart til græn sen de be bo el se. Støt ten ydes til ud be dring af kli - ma skærm og etablering af tidssvarende opvarmning. Her ud o ver kan pri vat er hverv un der vis se be tin gel ser ind ret tes til be bo el se. Den ne mu lig hed gæl der dog ik ke for byg nin ger, der se nest har været an vendt til of fent ligt for mål, el ler hvor det of fent li ge har haft en ik ke uvæ sent lig ind fly del se på drif ten. Som eks em pel her på kan nævnes jern ba ne byg - nin ger, post hu se, kom mu na le el ler stats li ge kon torer, sko ler, ung doms in sti tu tio ner, ple - je hjem, sygehuse, forenings- eller klublokaler, asylcentre m.m. Det er og så mu ligt at ind ret te bo li ger i hid - til uud nyt te de are a ler, fx i form af lofts e ta - ger. En de lig kan der op føres min dre til byg - nin ger med hen blik på etablering af toi let el ler bad, eks em pel vis ba de værel ses tår ne. Den støt te beret ti ge de om byg nings ud gift op de les i to ka te gori er: de vær di forø gen de for be - drings ud gif ter og om byg nings ta bet. Som ud - gangs punkt hen reg nes ud gif ter til for be - drin ger i hen hold til le je lo ven til de vær di - forø gen de for be drings ud gif ter, mens ud gif - ter til ved li ge hol del se hen reg nes til om byg - nings ta bet. For be drings de len svarer nor - malt til den del af ud gif ten, der til fører ejen dom men en øget brugs vær di, og som der med gi ver mu lig hed for en le je for hø jel - se. Ved li ge hol del ses de len øger om vendt ik - ke ejen dom mens brugs vær di og gi ver der - med ik ke mu lig hed for le je for hø jel se. Med - fører for be drings ud gif ten, at le jen kom mer til at over sti ge et vist ni veau, der fast sæt tes med ud gangs punkt i le jen for nye al me ne fa mi li e bo li ger, overføres den overskydende del af forbedringsudgiften den tabs gi ven - de forbedringsudgift til om byg nings ta bet. Hvis byg ge ar bej der ne er igang sat, før kom - mu nen har gi vet støt te til sagn, kan der ik ke op nås of fent lig støt te. De nær mere be tin - gel ser for støt te til byg nings for ny el se af beskrevet i afsnit

18 3 Lovens beslutningstyper 3.3 AFTALT BOLIG - FORBEDRING Reg ler ne om af talt bo lig for be dring i lo vens ka pi tel 5 gør det mu ligt at lø se let tere istand sæt tel ses- og ren o verings be hov gen - nem en kle pro ce durereg ler, men med et la - vere støt te ni veau end ef ter reg ler ne om byg nings for ny el se. Ord nin gen supplerer de øv ri ge in stru men ter i by for ny el ses lo ven til løs ning af lo ka le by for ny el ses be hov i den en kel te kom mu ne. Reg ler ne om af talt bo - lig for be dring gi ver kun mulighed for at yde støtte til private udlejningsejendomme. Hvert ka len der år får kom mu ner ne ef ter an - søg ning stil let en in ve sterings ram me til rå - dig hed af Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri - et. In den for den ne ram me fast sæt ter kom - mu nal bestyrel sen selv kri teri er ne for priori - tering af an søg nin ger. Kri teri er ne kan af - pas ses ef ter lo kalt behov og planlagt byfornyelsesindsats. Ord nin gen byg ger på et grund prin cip om, at ud le jer og le jere i pri va te ud lej nings e jen - dom me ind går af ta le om gennem førel se af fæl les ved tag ne for be drings- el ler ved li ge - hol del ses ar bej der til en på for hånd af talt le - je for hø jel se. Der kan og så ydes støt te til tom me pri va te ud lej nings e jen dom me, der indrettes eller omdannes til boliger. Den of fent li ge støt te ydes som til skud til stig nin gen i husle jen. Som be reg nings - grund lag for støt ten bru ges den be reg ne de ydel se på et 30-årigt an nui tets lån et så - kaldt skyg ge lån med et kon tant pro ve nu svaren de til de af tal te og do ku men tere de om byg nings ud gif ter. Den ne ydel se dan ner loft over, hvad ud le jer og le jer kan af ta le i le je for hø jel se. Til skud det ud gør fast i 5 år 50% af den fak tisk af tal te le je for hø jel se. Her ef ter ned sæt tes til skud det i hvert af de føl gen de 5 år med 10% af den af tal te le je - for hø jel se ekskl. tilskud. Den samlede støtteperiode er således 9 år. De nær mere be tin gel ser for støt te til af talt bo lig for be dring er be skre vet i afsnit BYGNINGS - FORBEDRINGSUDVALG Reg ler ne om byg nings for be drings ud valg har pri mært til for mål at sik re en en kel og smi dig me to de til gennem førel se af ud ven - di ge istand sæt tel ses ar bej der, afh jælp ning af kon dem nable for hold i be bo el ses byg nin ger, for sam lings hu se m.v. i lands by er og land di - strik ter. Reg ler ne gæl der uan set ejer form og så gen erelt for fre de de og be varings vær - di ge be bo el ses byg nin ger, uan set hvor dis se byg nin ger er be lig gen de. Kom mu nal - bestyrel sen af gør, om der skal ned sæt tes et byg nings for be drings ud valg i kom mu nen. Ud val gets støt te mid ler tilveje bringes ved en kom bi na tion af of fent lig og pri vat finans i - ering. Den kom mu na le og stats li ge støt te kan mak si malt ud gøre 2 /3 af de støt te beret - ti ge de ud gif ter, hvil ket inde bærer, at mindst 1/3 af pro jek tet skal være finans i eret med pri va te mid ler, fx byg nings e jerens eg ne mid ler. Den of fent li ge støt te deles ligeligt mellem stat og kom mu ne og ydes i form af et rente- og afdragsfrit lån, der sikres ved tinglyst pant i ejen dom men. Sæl ges ejen dom men, for fal der lå net som ud gangs punkt, og det ind be tal te be løb kan stil les til rå dig hed til gen ud de ling. I sær li ge til fæl de kan ud val get be slut te, at lå net helt el ler del vist for bli ver inde stå en de i ejen - dom men ved ejer skif te. De nær mere be tin - gel ser for støt te ef ter reg ler ne om byg - nings for be drings ud valg er beskrevet i af snit KONDEMNERING Ef ter by for ny el ses lo vens ka pi tel 9 skal kom mu nal bestyrel sen føre til syn med ejen - 3-6

19 3 Lovens beslutningstyper dom me, som be nyt tes til be bo el se el ler op - hold, hvis dis se ejen dom me ved de res be - lig gen hed, ind ret ning el ler an dre for hold er sund heds- el ler brand far li ge. I by for ny el ses - lo ven op reg nes i ka pi tel 9 mind ste kra ve ne til be bo el ses- og op holds rum. En be slut - ning om kon dem nering be ty der, at der er for bud mod be nyt tel se af en byg ning (helt el ler del vist) til be bo el se el ler op hold for men ne sker og even tu el ryd ning af de på - gæl den de boliger eller op holds rum. Reg ler - ne om kondemnering er beskrevet i afsnit

20 3 Lovens beslutningstyper 3-8

21 4 Byfornyelsens organisering 4 Byfornyelsens organisering 4.1 STA TENS ROL LE 4.2 KOM MU NER NES ROL LE 4.3 BYG GE SKA DE FON DEN VEDR. BYGNINGSFORNYELSE (BVB) 4.4 RÅDGIVERE 4.5 KOM MU NENS RÅD GI VERE 4.6 EJERE OG BE BO ERE 4.7 KLA GE BE STEM MEL SER 4-1

22 4 Byfornyelsens organisering 4-2

23 4 Byfornyelsens organisering 4 Byfornyelsens organisering 4.1 STATENS ROLLE By for ny el ses lov giv nin gen fast sæt ter de over ord ne de reg ler for gennem førel se af by for ny el se. Lov giv nin gen hvi ler på et de - cen tra li serings prin cip, så le des at kom pe ten - cen til at træf fe kon kre te be slut nin ger om ini ti a ti ver ef ter lo ven er til lagt de en kel te kom mu ner. Det be ty der, at sta ten som ud - gangs punkt ik ke er in vol veret i vur derin gen og gennem førel sen af en kelt beslut nin ger ef ter loven. Staten skal derfor ikke godkende de enkelte projekter. Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et vare ta - ger den over ord ne de styring af de mid ler, kom mu ner ne kan rå de over til by for ny el - ses for mål. Den in ve sterings ram me, der af Fol ke tin get år ligt ved ta ges på finans lo ven til brug for by for ny el ses for mål, for de les så le - des af Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et mel lem de en kel te kom mu ner ef ter en ræk - ke objek ti ve, be hovs re la tere de for de lings - kri teri er, som Øko no mi- og Er hvervs mi ni - steri et fast sæt ter. In den for de enkelte beslutningstyper gælder der forskellige principper for rammetildeling. Til oven nævn te reg ler om, at Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et ik ke be hand ler en kelt - pro jek ter, gæl der to und ta gel ser. Øko no miog Er hvervs mi ni steri et skal på bag grund af kom mu ner nes an søg nin ger god ken de kon - kre te pro jek ter om hel heds ori en teret by for - ny el se, og Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri - et skal god ken de for søgs pro jek ter, der indebærer stats lig med fi nan si ering. 4.2 KOMMUNERNES ROLLE De cen tra li serings prin cip pet be ty der, at det er kom mu ner ne, der har an svaret for plan - læg nin gen og gennem førel sen af ar bej der ef ter by for ny el ses lo ven. Det er og så kom - mu ner ne, der skal sør ge for, at de en kel te pro jek ter gennem føres i over ens stem mel se med lo ven, her un der også de sær li ge priori - terings reg ler. Pla cerin gen af an svaret for plan læg nin gen og gennem førel sen af by for ny el sen i kom - mu nal bestyrel sen er koblet sam men med valg fri hed og rå derum for den en kel te kom mu ne. Det inde bærer, at kom mu nal - bestyrel sen har stor hand le fri hed til selv at væl ge, hvil ke be slut nings ty per der skal an - ven des en ten en kelt vis el ler i et sam spil i over ens stem mel se med kommunens behov og prioritering. Det er der for kom mu nal bestyrel sen, der ud pe ger, hvil ke om rå der der fx skal om fat - tes af en be slut ning om hel heds ori en teret by for ny el se, og hvil ke ejen dom me/om rå - der der skal om fat tes af en byg nings for ny - el ses beslut ning. Det er og så kom mu nal - bestyrel sen, der fast sæt ter kri teri er ne for an ven del sen af mid ler til af talt bo lig for be - dring. Og det er en de lig kom mu nal bestyrel - sen, der be slut ter, om der skal nedsættes et bygningsforbedringsudvalg. I reg ler ne om byg nings for ny el se fast sæt ter by for ny el ses lo ven ik ke i de tal jer, hvil ke istand sæt tel ses ar bej der der kan gi ves støt te - til sagn til. Det er over ladt til den en kel te kom mu ne. Til gen gæld er kom mu nal - bestyrel ser ne for plig te de til at priori tere an - 4-3

24 4 Byfornyelsens organisering ven del sen af by for ny el ses mid ler så le des, at mid ler ne be nyt tes der, hvor be ho vet er størst. In den for sin in ve sterings ram me skal kom mu nal bestyrel sen i al min de lig hed priori tere så le des, at ind sat sen kon cen treres om de dår lig ste om rå der og ejen dom me. Det te inde bærer, at kom mu nal bestyrel sen i al min de lig hed først skal by for ny de bo li ger, der er mest ned slid te. Det er op til kom mu - nal bestyrel sen in den for den ne priori - terings re gel at af gøre, hvil ke bo li ger i kom - mu nen der er så ned slid te, at de skal istand - sæt tes med støtte. Bygningsfornyelsesbeslutninger kan dog kun omfatte bygninger, der er opført før 1. januar Til sagn skom pe ten cen og an svaret for be - slut nin gens lov lig hed føl ges ad. An svaret for, at de kon kre te be slut nin ger er i over - ens stem mel se med lov giv nin gen, lig ger der - for hos kom mu nal bestyrel sen, hvis kon kre - te af gørel ser ik ke kan ind brin ges for Øko - no mi- og Er hvervs mi ni steri et, der hver ken med hen syn til priori tering el ler an dre be - slut nin ger be døm mer kon kre te be slut nin - gers lov lig hed el ler hen sigts mæs sig hed. Und ta get fra det te prin cip er dog eks pro - pri a tions beslut nin ger, der ef ter by for ny el - ses lo vens 162, stk. 1, kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren. Be slut nin ger nes lov lig hed er om fat tet af lov giv nin gen om til syn med og re vi sion af kom mu nens ak ti vi te ter. Be kendt gørel se nr. 90 af 7/ om regn skab og re vi sion ef - ter lov om by for ny el se, ka pi tel 5, fast sæt ter nær mere reg ler ne for re vi sio nens ud førel se. Reg ler om for valt nings re vi sion gæl der lige - le des sa ger ef ter by for ny el ses lo ven. End vi - dere kan en ræk ke kom mu na le be slut nin ger ind brin ges for by for ny el ses nævnet, se skema 2 vedr. klagebestemmelser under punkt BYGGESKADEFONDEN VEDR. BYGNINGS - FORNYELSE (BVB) BvB er en selv e jen de in sti tu tion etableret som led i an svars- og kva li tets si krings ord - nin gen. Fon den ad mi ni streres af Grund - ejernes In ve sterings fond og støt ter ind til 95% af ud gif ter ne til ud be dring af ska der, der skyl des for hold ved om byg nin gen. Reg - ler ne her om er be skre vet i afsnit om byggeskadefonden. 4.4 RÅDGIVERE Ef ter by for ny el ses lo ven har kom mu nen an - svaret for plan læg ning og gennem førel se af by for ny el se. Bå de kom mu ner og ejere har ef ter by for ny el ses lo ven mu lig hed for at an - ta ge råd gi ver bistand til at vare ta ge så vel plan læg ning som gennem førel se og styring af by for ny el ses op ga ver. Ef ter lo vens finans i erings- og støt te sy stem ydes of fent lig støt te til kom mu nens og ejer nes råd giv - nings ud gif ter inden for nærmere fastsatte refusionsbestemmelser. 4.5 KOMMUNENS RÅDGIVERE Kom mu nen kan som nævnt an ta ge råd gi - vere til så vel plan læg ning som gennem førel - se af op ga ver ef ter by for ny el ses lo ven. Det er den en kel te kom mu ne, der de fi nerer bi - stan dens om fang og ind hold på bag grund af en vur dering af kom mu nens for udsæt - nin ger og res sour cer i for bin del se med op - ga vens løs ning. Ved gennem førel se af byg - nings for ny el se el ler hel heds ori en teret by - for ny el se kan råd gi veren vare ta ge op ga ver af for bere den de karak ter i form af en om - rå dere de gørel se, her un der en be skri vel se af byg nin ger, og hvil ke plan læg nings mæs si ge 4-4

25 4 Byfornyelsens organisering pro ble mer der er. Råd gi veren kan og så stå for at ud ar bej de selve be slut nings grund la - get i form af for slag til en byg nings for ny el - ses beslut ning el ler en be slut ning om hel - heds ori en teret by for ny el se. Råd gi verens rol le kan og så være at vare ta ge kom mu nens er stat nings bo lig for plig tel se og at stå for kom mu ni ka tio nen mel lem kom mu ne, ejere og le jere og an dre in vol vere de. Kom mu - nens råd gi ver kan stå for gennem førel sen af truf ne be slut nin ger og her ud o ver ad mi - ni strere rå de over-ejen dom me (se af snit 7) i om byg nings perio den. Det er også meget almindeligt, at råd giv nin gen omfatter forslag til, hvor le des kom mu nen kan kombinere lo vens for skel li ge beslutningstyper for at få optimal effekt af indsatsen. Be kendt gørel se nr. 85 af 7/ om stats re fu sion op reg ner i bi lag 1 og 2, hvil ke ty per råd giv nings y del ser der kan ud be ta les stats re fu sion til. Det af skærer ik ke kom mu - nen fra at af ta le an dre ydel ser med eks ter ne råd gi vere, men dis se er i gi vet fald en 100% kommunal udgift. Kom mu nen kan an ta ge råd gi vere til at bi stå med an dre op ga ver i form af tra fik sa nering el ler plan læg ning vedr. in fra struk tur og for - be dring af pri vat el ler of fent lig ser vi ce, in - sti tu tions for sy ning samt bo lig so ci a le el ler kul turel le for an stalt nin ger. Ho norarud gif - ten til råd gi veren for den ne ty pe op ga ver fal der ik ke in den for lo vens støt te sy stem, jf. oven for. I det om fang Øko no mi- og Er - hvervs mi ni steri et har med delt til sagn til be - slut ning ef ter lo vens ka pi tel 2 vedr. hel - heds ori en teret by for ny el se, vil udgiften hertil dog kun ref un deres af staten, jf. ovennævnte bekendtgørelse. Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et har god - kendt sær li ge by for ny el ses sel ska ber til at bi - stå kom mu nal bestyrel sen og ejere med at for bere de og gennem føre ar bej der ef ter by - for ny el ses lo ven. Kom mu ner og ejere kan og så væl ge at be nyt te an dre pri va te råd gi - vere som fx by for ny el ses kon su len ter, ar ki - tek ter, in ge niører og ad vo ka ter. Lo ven kræ - ver ik ke, at kom mu ner an ven der by for ny el - ses sel ska ber el ler an dre råd gi vere til at ud - føre ar bej der ef ter lo ven. Imid ler tid er byfor nyelsesselskaberne og an dre råd gi vere i be sid del se af stor er faring og et om fat ten - de kendskab til bygge- og bo lig lov giv nin - gen, byfornyelsesområdet og tilgrænsende lovområder. Så fremt råd giv nings y del sen over sti ger tær - skel vær di en i EU s tje ne ste y del ses direk tiv, skal ydel sen ud by des i hen hold til tje ne ste y - del ses direk ti vets reg ler. Tær skel vær di en reguleres løbende. Kom mu nen fast sæt ter ho norarer til si ne råd gi vere. Efter føl gen de kan 50% af ud gif - ten an mel des til stats lig re fu sion, se nær - mere her om i af snit 11. Det te gæl der, hvad en ten kom mu nen væl ger at bru ge et by for - ny el ses sel skab el ler an dre råd gi vere. Kom - mu nen kan ik ke få ref un deret eg ne ad mi ni - stra tions ud gif ter i for bin del se med plan læg - ning og udførelse af by for ny el ses op ga ver. 4.6 EJERE OG BEBOERE I by for ny el ses lo ven er der lagt stor vægt på, at by for ny el se skal være et til bud om at få ind fly del se på og øko no misk støt te til de for be drin ger, der skal ske i et kvar ter og i den en kel te bo lig. Det inde bærer, at så vel ejere som le jere skal være ind dra get i plan - læg ning og gennem førel se af byg nings for - ny el sen. Hoved mål sæt nin gen for by for ny el ses ind - sat sen er, at der sker en styr ket be bo eri den - ti fi ka tion med byom rå det. Det te sik res bedst ved, at be bo er ne re elt får ind fly del se på, hvor dan om rå det ud vik les. Det be vir ker et stør re en ga ge ment og sam spil mel lem 4-5

26 4 Byfornyelsens organisering be bo er ne og an dre ak tører i pro ces sen. I de for skel li ge be slut nings ty per er dis se mål sæt - nin ger ud trykt i reg ler om ak tiv og tid lig be bo erind dra gel se, der ik ke ale ne er reg ler, der skal op fyl des, men simpelthen en fornuftig måde at få et konstruktivt samspil i gang på. 4.7 KLAGEBESTEM - MELSER By for ny el ses lo vens kla ge be stem mel ser fin - des ik ke sam let un der én be stem mel se, men er an gi vet i de en kel te del ka pit ler i lo ven. Af ske ma 2 frem går, hvil ke be stem mel ser der kan på kla ges. Dog kan be slut nin ger ef - ter dis se be stem mel ser truf fet af kom mu - nal bestyrel sen kun på kla ges, hvis de om fat - ter spørgs mål om for stå el se af lo ven el ler af en i med før af lo ven fast sat be stem mel - se. Ind brin gel se kan og så til la des, hvis be - slut nin gen ef ter by for ny el ses nævnets vur - dering har almindelig interesse eller videregående betydelige følger for klageren. Kom mu nal bestyrel sen skal under ret te de kla ge beret ti ge de om de be slut nin ger, der kan på kla ges ef ter lo ven. Under ret nin gen skal inde hol de op lys ning om kla ge vej led - ning i form af kla ge ad gang og kla ge frist. Kom mu nal bestyrel sen bør så le des op ly se om, at ind brin gel se af sa ger for by for ny el - ses nævnet skal ske skrift ligt in den 6 uger ef ter, at kla geren har fået meddelelse om den beslutning, der skal påklages. En kla ge i form af en ind brin gel se for by - for ny el ses nævnet har ik ke op sæt ten de virk - ning, med min dre nævnet ef ter be gæring af kla geren el ler af kom mu nal bestyrel sen beslutter dette. Som et eks em pel på spørgs mål, der kan efter prø ves, for di de ved rører for stå el se af lo ven, kan nævnes, om en be stem mel se i en byg nings for ny el ses beslut ning har for nø den hjem mel i 9. Det kan om vendt ik ke prø - ves, om be slut nin gen er hen sigts mæs sig. Spørgs mål om, hvor vidt lo vens pro ce - durereg ler er over holdt, kan og så efter prø - ves. Det sam me gæl der påstå et magt for drej - ning el ler in ha bi li tet, idet så dan ne spørgs - mål ved rører, om afgørelsen er truffet på et korrekt grundlag. 4-6

27 4 Byfornyelsens organisering SKEMA 2 KLAGE - BESTEMMELSER KLAGEBESTEMMELSER Ind hold Kla ge be stem mel se Be slut nin ger der kan på kla ges Ka pi tel 1 Ka pi tel 2 Ka pi tel 3 Al min de li ge be stem mel ser Hel heds ori en teret by for ny el se Byg nings for ny el se 48 9, stk. 1 10, nr. 1 11, stk , stk , stk. 1, nr. 1 41, stk. 1 42, stk Ka pi tel 4 Husle je fast sæt tel se og støt te for ar bej der ef ter ka pi tel 3. 50, stk. 6-7 og , stk. 3 og , stk. 1 Ka pi tel 5 Ka pi tel 6 Ka pi tel 7 Ka pi tel 8 Ka pi tel 9 Ka pi tel 10 Ka pi tel 11 Ka pi tel 12 Ka pi tel 13 Ka pi tel 14 Af talt bo lig for be dring Bygningsforbedrings udvalg 140 In gen ad mi ni stra tiv kla ge ad gang Er stat nings bo li ger , stk , stk , stk Eks pro pri a tion Kon dem nering 173 Be slut nin ger ef ter ka pit let BvB 175, stk , stk. 3 (Op hæ vet) By for ny el ses nævn God kend te byfornyelses selskaber og an dre råd gi vere For skel li ge be stem mel ser 197, stk , stk , stk , stk , stk

28 4 Byfornyelsens organisering 4-8

29 5 Fordeling af offentlig støtte 5 Fordeling af offentlig støtte 5.1 TIL DE LING AF IN VE STERINGS RAM MER 5.2 RAM MER NE TIL BYG NINGS FOR NY EL SE, BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG, KON DEM NERING M.V Søgning om tilsagn Fordelingstal Den en kel te kom mu nes vej le den de in ve sterings ram me Fælles investeringsrammer Be græns nin ger vedr. mer til sagn Be græns nin ger vedr. refusion Bygningsforbedringsudvalg 5.3 RAM MER NE TIL HEL HEDS ORI EN TERET BY FOR NY EL SE 5.4 RAM MER NE TIL AF TALT BO LIG FOR BE DRING 5-1

30 5 Fordeling af offentlig støtte 5-2

31 5 Fordeling af offentlig støtte 5 Fordeling af offentlig støtte 5.1 TILDE LING AF INVESTERINGSRAMMER Ad gan gen til Øko no mi- og Er hvervs mi ni - steri ets ud mel ding af in ve sterings ram mer ef ter by for ny el ses lo ven er hjem let i lo vens ved røren de byg nings for ny el se (om byg ning, ned riv ning, ny byg geri, fæl le - sare a ler) og byg nings for be drings ud valg samt kon dem nering. Ram mer ne til ud mel - ding af støt te til hel heds ori en teret by for ny - el se frem går af lo vens 6, og i lo vens 94 er fast sat en be myn di gel se for øko no mi- og er hvervs mi ni steren at for de le in ve sterings - ram mer til af talt bo lig for be dring. End vi - dere kan Øko no mi- og Er hvervs mi ni steri et ef ter lo vens 92 yde støt te til by for ny el ses - for søg gen erelt og ef ter en sær lig be stem - mel se i 93 gi ve kommunalbesty rel sen til la - del se til at træf fe be slut ning om hel heds ori - en teret by for ny el ses for søg. Til de lin gen af in ve sterings ram mer følger forskellige støtteprocedurer afhængigt af, hvilken byfornyelsesaktivitet der er tale om. Dette gennemgås i det følgende. 5.2 RAMMERNE TIL BYGNINGSFORNYELSE, BYGNINGSFORBEDRINGS - UDVALG, KONDEMNERING M.V. In ve sterings ram men til byg nings for ny el se fast sæt tes på finans lo ven år ligt. En del af ram men re ser veres til sær li ge for mål som hel heds ori en teret by for ny el se, for søg m.v. Den re steren de net toram me for de les mel - lem kom mu ner ne. Det sam me gæl der overført restramme fra foregående år. Ef ter by for ny el ses lo vens 91 til de ler Øko - no mi- og Er hvervs mi ni steri et de en kel te kom mu ner en vej le den de in ve sterings ram - me. Nor malt sker det te in den ud gan gen af ja nu ar. Den vej le den de in ve sterings ram me er ud tryk for stør rel sen af den in ve sterings - ram me, in den for hvil ken kom mu nen nor - malt kan påreg ne at få til delt bin den de til - sagn i finans året. Til de lin gen sker auto ma - tisk uden for ud gå en de an søg ning fra kom - mu nen. Kom mu ner ne kan der for nor malt ik ke hjemtage bindende tilsagn ud over den tildelte vejledende investeringsramme Søgning om tilsagn To el ler flere kom mu ner til de les en fæl les ram me, så fremt de øn sker det te. (Se af snit om fæl les in ve sterings ram mer). Hjem ta gel se af bin den de til sagn til nye be - slut nin ger kan kun ske via BFO & BFU-sy - ste met, jf. neden for. En kom mu nes vej le den de in ve sterings ram - me bort fal der, hvis den ik ke er hjem ta get som bin den de til sagn in den den frist, Øko - no mi- og Er hvervs mi ni steri et har an ført i ud mel dings skri vel sen. Ik ke ud nyt tet vej le - den de in ve sterings ram me kan ik ke over - føres til det føl gen de år. Ud nyt ter kom mu - nen ik ke den vej le den de in ve sterings ram - me, ud lø ser det te dog normalt et opsparingstillæg til kommunen, jf. neden - for. 5-3

32 5 Fordeling af offentlig støtte Ram mebe la sten de ud gif ter A. Føl gen de be løb be la ster kom mu nens vej le den de in ve sterings ram me: 1) Støt te beret ti ge de ud gif ter til om byg nings ar bej der, jf. ka pi tel 3 og 4, i lov om by for ny el se, ef ter fra drag for støt te ef ter an den lov giv ning, fra drag i byg ge låns ren ter for inde stående på ved li ge hol del ses- og for be drings kon ti samt fra drag i for ind komst skat teplig ti ge ejere og sel ska ber. De støt te beret ti ge de ud gif ter op gøres inklu si ve til læg get til dæk ning af lå ne om - kost nin ger, som gi ves i for bin del se med be reg nin gen af for be drings til skud til vær di f orø - gen de ud gif ter. 2) Den god kend te an skaf fel ses sum for ny byg geri, jf. ka pi tel 4, i lov om by for ny el se. Den god kend te an skaf fel ses sum op gøres inklu si ve be bo erind skud, egen ka pi tal og an dels ha - verind skud, jf. 82 i lov om by for ny el se. 3) De sam le de re fu sions beret ti ge de ud gif ter, der af hol des af kom mu nen, jf. 87, stk. 1 og 2, i lov om by for ny el se. 4) Kom mu na le og stats li ge støt te mid ler vedr. byg nings for be drings ud valg, jf. 131, stk. 1, i lov om by for ny el se. B. Føl gen de be løb be la ster ik ke kom mu nens vej le den de in ve sterings ram me: 1) Ud gif ter, som ef ter reg ler ne om for hand let finans i ering af hol des uden of fent lig støt t e, jf. 57 i lov om by for ny el se. 2) Ud gif ter til be slut nin ger om om byg nin ger og ny byg geri, hvor kom mu nal bestyrel sen selv af hol der den of fent li ge støt te, jf. 56, stk. 4, i lov om by for ny el se. 3) En gangs til skud, jf. 61 a i lov om by for ny el se. 4) Er stat nin ger for om byg nings- og ny byg nings tab, jf. 62 og 84, stk. 2, i lov om by for - ny el se. 5) Ud gif ter, som fra går en eks tra or di nær in ve sterings ram me, som kom mu nen, jf. 91, stk. 2, i lov om by for ny el se, til de les til by for ny el ses for søg og til løs ning af af græn se de by for - nyelsesopgaver. C. Moms be la ster kom mu nens vej le den de in ve sterings ram me på føl gen de må de: 1) Re fu sions beret ti ge de ud gif ter, jf. 87, stk. 1 og 2 i lov om by for ny el se, med und ta g el se af om byg nings- og ny byg nings tab samt en gangs til skud, be la ster ram men med de fak tisk af hold te ud gif ter eks klu si ve moms. 2) Vær di forø gen de ud gif ter samt om byg nings- og ny byg nings tab be la ster ram men med de fak tisk af hold te ud gif ter eks klu si ve moms, uan set om kom mu nen i gennem før sels fa sen har få et ref un deret mom sen via den kom mu na le mom sud lig nings ord ning. Spe ci elt om er stat nin ger for om byg nings- og ny byg nings tab be mær kes, at de un der A. nævn te ud gif ter ved rører ram me be la sten de ud gif ter. De unde A. 1) an før te om fat ter støt - te beret ti ge de ud gif ter til om byg nings ar bej der. Heri er og så ind be fat tet ud gif tet ved røren - de ta bet. De un der A. 3) an før te ud gif ter om fat ter re fu sions beret ti ge de ud gif ter. Her un - der lig ger om byg nings tab, idet det te er en re fu sions beret ti get ud gift. De un der B. an f ør te po ster ved rører al le und ta gel ser til A. Da ta bet be la ster un der de støt te beret ti ge de ud gif - ter, skal det ik ke og så be la ste som en re fu sions beret ti get ud gift. Det er bag grun den for, at er stat nin ger for om byg nings- og ny byg nings tab er med ta get un der und ta gel ser ne i B. 5-4

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche.

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche. Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram Revue trimestrielle du programme européen LEADER II magazine LEADER MAGAZINE Printemps 1996 n 11 Femmes, égalité des chances et développement

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

Lederaftalen. 3. ud ga ve (kom men teret)

Lederaftalen. 3. ud ga ve (kom men teret) Lederaftalen 3. ud ga ve (kom men teret) 1. fe bru ar 2007 Lederaftalen, 3. udgave 1. februar 2007 Dansk Arbejdsgiverforening Om slag: Ole Leif Tryk: DA varenr.: 221-07 ISBN 87-7755-449-3 Lederaftalen

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier Dansk Ken nel Klub Border Collie Atelier 2001 For la get Ate li er, Fiol stræ de 31, 1171 Køben havn K ISBN 87-7857-282-7 Bogen er skre vet af Bor der Col lie Klub ben, spe ci al klub ben under Dansk Ken

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE

OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.14 OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE MELLEM SMEDELUNDSGADE OG BLEG DAM MEN UdviklingsEnheden December 2001 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR Befolkningsprognose Haderslev Kommune 25-217 UDVIKLING & KULTUR 3. maj 25 Indhold Resume...3 Indledning og hovedforudsætninger...4 Områdeinddeling...5 Bolig- & befolkningsudvikling...7 Datagrundlag og

Læs mere

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20 BW 24 BW 35 01-03-2005 DA NO SV FI EN DE FR NL Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Instruction manual... 27-32 Betriebsanweisung... 33-38 Manuel

Læs mere

Maria Metzger. Tamme pape gøj er. Atelier

Maria Metzger. Tamme pape gøj er. Atelier Maria Metzger Tamme pape gøj er Atelier Tekst Maria Metzger 2001, 2008 Forlaget Atelier 2001, 2008 ISBN 978-87-7857-779-5 2.udgave 2008 Udsendt som ebog 2013 En stor tak til føl gen de foto gra fer (nævnt

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Retningslinier for at op ta ge børn i daginstitutioner og dagpleje

Retningslinier for at op ta ge børn i daginstitutioner og dagpleje Retningslinier for at op ta ge børn i daginstitutioner og dagpleje Børne- og kulturforvaltningen, daginstitutionsafdelingen gladsaxe.dk Gladsaxe Kommune, Informationsafdelingen marts 2006 Oplag 800 Sats

Læs mere