Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse

2 Oversigtstegning Milton SmartLine (Combi) HR (8) montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

3 Signaturforklaring pos. 1: Ioniseringselektrode pos. 2: Gløderør pos. 3: Automatisk udluftning pos. 4: Dobbeltføler pos. 5: Snaplås frontdæksel varmeveksler pos. 6: LED på UBA 3 pos. 7: UBA 3 (Universel brænderautomat 3) pos. 8: KIM (kedelidentifikationsmodul; ikke vist) pos. 9: Vandlås pos. 10: Tilslutningskasse pos. 11: Fremløbstemperaturføler pos. 12: Varmtvandstemperaturføler pos. 13: Vandmængdebegrænsning pos. 14: Påfyldnings- og aftapningshane pos. 15: Prøvenippel på røggasaftræk pos. 16: Prøvenippel på lufttilførsel pos. 17: Tilslutning af forbrændingslufttilførsel / røggasaftræk pos. 18: Montageramme pos. 19: Blæser pos. 20: Skueglas pos. 21: Gasarmatur pos. 22: Varmeveksler pos. 23: Gastilførselsrør pos. 24: Typeskilt pos. 25: Luftindsugningsrør blæser pos. 26: Røggasrør pos. 27: Intern ekspansionsbeholder pos. 28: Røggastermostat pos. 29: Kondensbakke pos. 30: Trykføler pos. 31: Cirkulationspumpe pos. 32: Returløbsføler pos. 33: Trevejsventil pos. 34: Typeskilt for gaskategori pos. 35: Mulighed for tilslutning af betjeningsenhed ModuLine 400 pos. 36: Basiscontroller BC 10 (betjeningsfelt) montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Forskrifter og retningslinier Standardblade CE-standard Opstillingsrum Forbrændingslufttilførsel og røggasaftræk Kedelvandets kvalitet Rørmaterialer Anvendelsesområde Vedligeholdelsesinterval Generelt Leveringsomfang Mål Mål Milton SmartLine (Combi) HR Installation Udpakning Montering af ophængningsbøjle Montering af montageramme (valgfri) Tilslutning Idrifttagning Øvrige arbejder i forbindelse med idrifttagning Eftersyn Generelle tips Forberedelse af gaskedlen til rengøring Vedligeholdelse Rengøring af varmeveksler og brænder Rengøring af vandlåsen Skylning af varmtvandsbeholderen, kun kombikedler Noter i f. m. vedligeholdelse Diagnose Displayværdier Displaykoder Specifikationer Varmeanlæggets resterende trykhøjde Protokoller Idrifttagningsprotokol Eftersynsprotokol Vedligeholdelsesprotokol Indeks Certifikater Overensstemmelseserklæring Forord Kære kunde, Denne installationsvejledning hører til gaskedlerne: Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Driftsforhold Maks. fremløbstemperatur T maks. : 90 C Tilladt anlægstryk: 1-3 bar Strømtype: 230 V vekselstrøm, 50 HZ, 120 W, 10 A, IP X4D Brændstoffer (standard prøvegasser): naturgas H (G20) og flaskegas Propan (G31) Model: B 23, B 33, C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83 Gaskategori: DK II 2H3P, 20/30 mbar SE II 2H3P, 20/30 mbar Hovedformålet med denne montage- og vedligeholdelsesvejledning er at give informationer til vvsinstallatøren om installationen af Milton SmartLine (Combi) HR 24 samt om fagspecifikke forskrifter. Endvidere finder De i denne montage- og vedligeholdelsesvejledning generel information om kedlen, inspektion og vedligeholdelse, afhjælpning af eventuelle driftsfejl, samt kedlens tekniske specifikationer. Til denne kedel leveres der foruden denne montage- og vedligeholdelsesvejledning også en betjeningsvejledning. De kan finde betjeningsvejledningen i selve kedlen i den oplukkelige låge. Kedlens benævnelse består af følgende dele: SmartLine HR: gaskedel (uden brugsvandforsyning) SmartLine Combi HR: kombikedel (med integreret varmtvandsforsyning) 24: den maksimale varmeydelse er 24 kw. I denne montage- og vedligeholdelsesvejledning anvendes følgende produktspecifikke benævnelser: BC10: Boiler Control 10 (i kedlens betjeningsfelt) KIM: kedelidentifikationsmodul UBA 3: Universel brænderautomat 3 Milton A/S arbejder hele tiden på at forbedre sine produkter. Derfor kan de tekniske data blive ændret. Hvis De har et forslag til forbedring eller hvis De har konstateret uregelmæssigheder, kan De henvende Dem til os. Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf.: Fax: Dokument-nr.: A /2006 Udgave: 01/ montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

5 Forskrifter og retningslinier 1 1 Forskrifter og retningslinier 1.1 Standardblade Milton gaskedler Milton SmartLine (Combi) HR 24 opfylder med hensyn til konstruktion og drift bestemmelserne i Rådets direktiv om "Grundlæggende krav til gasapparater 90/396/EØF" under iagttagelse af EN 483, EN 677 samt Rådets direktiv om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler 92/42/EØF. EN 437 Prøvegasser, prøvetryk, apparatkategorier EN 483 Gaskedel til gasformige brændstoffer Gaskedel af type C med nominal varmebelastning der er lig eller mindre end 70 kw EN 677 Gaskedel til gasformige brændstoffer, særlige krav til kedler med en nominal ydelse der er lig eller mindre end 70 kw Forskrifter og eventuelle særlige forskrifter udstedt af lokale energiforsyningsvirksomheder. 1.2 CE-standard 1.3 Opstillingsrum Apparatet er i overensstemmelse med den europæiske standard (CE). Overensstemmelseserklæringen i henhold til Rådets direktiv findes bagerst i dette dokument. Brændbare materialer eller væsker må ikke opbevares eller anvendes i nærheden af gaskedlen. Rummet hvor gaskedlen skal opstilles i, skal være frostsikkert. Gaskedlen må ikke opstilles eller bruges i støvede eller kemisk-agressive omgivelser, som kan forekomme ved sprøjteanlæg, i frisørsaloner, på steder med store mængder gødning/gylle eller steder, hvor trichloretylen eller halogenkulbrinter (f.eks. i spraydåser, visse limsorter og opløsnings- og rengøringsmidler, maling) eller andre aggressive kemiske midler opbevares eller forarbejdes. Også ved en lukket opstilling af kedlen vil dens funktion og brugstid blive påvirket negativt. Den bedste løsning i en sådan situation er at lukke opstillingsrummet hermetisk af fra omgivelserne og at ventilere kraftigt med udeluft. Kedlen kan udelukkende installeres hængende på væg eller på fastgøringsprofiler. For at undgå, at man kan få adgang til apparatets bagside, skal den mur, hvor kedlen skal hænges op, være lukket. Der kan optræde resonans ved opstillinger på en tyndere mur eller gulv. I givet fald skal der monteres en fastgørelseskonstruktion. 1.4 Forbrændingslufttilførsel og røggasaftræk Hvis kedlen monteres som et åbent apparat, skal opstillingsrummet forsynes med de nødvendige åbninger til tilførsel af forbrændingsluft. 1.5 Kedelvandets kvalitet Som påfyldnings- og supplerende vand til varmeanlægget skal kun anvendes ubehandlet ledningsvand! Vand der ikke er egnet til varmeanlægget øger dannelse af slam og korrosion. Dette kan medføre driftsforstyrrelser af kedlen og beskadigelse af varmeveksleren. Det er forbudt at behandle centralvarmevandet med midler, der forøger eller nedsætter ph-værdien (kemiske tilsætningsmidler og/eller inhibitorer), frostvæsker eller midler til afhærdning af vand. Centralvarmevandets målte ph-værdi skal være mellem 7 og 8,5. Hvis det ikke er tilfældet, skal Milton A/S kundeservice kontaktes. 1.6 Rørmaterialer Hvis der anvendes plasticrør i varmeanlægget, f.eks. i forbindelse med gulvvarme, skal det anvendte plasticrør være iltdiffusionstæt i henhold til DIN 4726/4729. Hvis det anvendte plasticrør ikke opfylder denne norm, skal kedelkredsløbet af det resterende varmeanlæg adskilles ved hjælp af en pladeveksler Udførelse af arbejde på gaskedlen Installations-, vedligeholdelses- og eventuelle reparationsarbejder skal udelukkende udføres af autoriserede VVS-installatører/servicefirmaer. I den forbindelse skal der kun anvendes originalt tilbehør og originale reservedele, der foreskrives af Milton A/S. 1.7 Anvendelsesområde Gaskedlen kan kun anvendes til opvarmning af vand til centralvarmesystemer og/eller varmtvandsforsyninger. 1.8 Vedligeholdelsesinterval Ved normal brug skal gaskedlen efterses og vedligeholdes af et autoriseret installations- eller servicefirma minimum en gang hvert andet år, dette for at opnå driftsikker funktion samt for at kunne gøre krav på fabriksgarantien. Under andre situationer hvor gaskedlen har mange driftstimer kan der anbefales eftersyn en gang årligt. Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006 5

6 2 Generelt 2 Generelt Frostsikring På Milton SmartLine (Combi) HR 24-kedler er det ikke nødvendigt med en frostsikring; frostsikringen er integreret med fremløbsføleren. Frostsikringen aktiverer gaskedlen ved en vandtemperatur på 7 C og slukker ved en vandtemperatur på 17 C. Centralvarmeanlægget er ikke frostsikret. Ved fare for frost i en radiator eller en del af ledningen, skal pumpeefterløbstiden indstilles på 24 timer. Se afsnit "Indstilling af pumpeefterløbstiden". Tænd/slukregulering Gaskedlen virker i princippet i kombination med alle gængse potentialefrie tænd/slukreguleringer. Ved at vælge en sådan regulering udnyttes ikke den specifikke fordel ved gaskedlen, nemlig modulerende drift baseret på rumtemperaturen eller udetemperatur. Modulerende regulering Den bedste regulering opnås ved brug af en de modulerende styringer ModuLine 400, som Milton specielt har udviklet til denne gaskedel. Herved udveksles der hele tiden digitalt data mellem gaskedlen (UBA 3 = Universal brænder automat) og den modulerende styring ModuLine 400. Gaskedlen er således i stand til optimalt at tilpasse den producerede ydelse til den ydelse, der kræves af den modulerende styring ModuLine 400. Det er hvad der forstås ved termen "modulere". Det modulerende princip øger komforten gennem en ensartet temperatur og nedsætter gasforbruget. Endvidere giver kommunikationen mellem gaskedlen og den modulerende styring ModuLine 400 mulighed for (fra en afstand) at aflæse vigtige informationer om gaskedlens status, driftsdata, indstillinger og eventuelle driftsforstyrrelser på ModuLine 400 styringen. Gaskedlen forsyner den modulerende ModuLine 400 styring med strøm, således at det ikke er nødvendigt med ekstra strømforsyning eller batterier. Yderligere oplysninger om montage, indstillinger og betjening af de forskellige modulerende reguleringer finder De i dokumentationen til den pågældende regulering. Ved hjælp af en RCC-adapter er det muligt at tilslutte en irt15 eller irt30 styring, se side 17. Pumpe- og ventilatortest Hvis gaskedlen ikke har været i drift i et længere tidsrum, udføres der automatisk med 24 timers mellemrum en testprocedure på 5 minutter for pumpe- og ventilator. Tidspunktet herfor afhænger af det tidspunkt, hvor forsyningsspændingen tilsluttes til gaskedlen. Efter at forsyningsspændingen er afbrudt ved kort at tage stikket ud af stikdåsen, forløber der præcist 24 timer til ovennævnte testprocedure finder sted. Under denne testprocedure viser displayet koden P. 6 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

7 Leveringsomfang 3 3 Leveringsomfang Leveringsomfanget af Milton SmartLine (Combi) HR 24 gaskedler fremgår af fig. 1. fig. 1 Leveringsomfang Beskrivelse: pos. 1: Gaskedel Bag på gaskedlen pos. 2: Montagebøjle pos. 3: Kortslutningsledning (gælder kun Milton SmartLine HR 24) pos. 4: Vedlagte dokumenter: 1 installations- og vedligeholdelsesvejledning 1 betjeningsvejledning 1 forbindelsesdiagram pos. 5: plastpose med tilbehør; 2 skruer til fastgørelse af montagerammen 2 plugs 2 spændeskiver tætninger (1 x G1", 2 x ¾", 2 x ½") klistermærke idrifttagning ekstra typeskilt brugsvandføler påfyldnings- og aftapningshane pos. 6: udetemperaturføler regulator ModuLine 400 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006 7

8 4 Mål 4 Mål 4.1 Mål Milton SmartLine (Combi) HR 24 Koncentrisk tilslutning Forbrændingslufttilførsel/røggasaftræk B Tilbehør: ved benyttelse af beslag for inderkabinet, kan kedel og varmtvandsbeholder monteres helt tæt. B > > B >200 før brænder 6/7 (Ø80/125mm) 6/7 (Ø80/125mm) (excentriske tilslutninger) Montageramme Montagebøjle Fremløbsledning Returløbsledning 3. Varmt brugsvand (combi) 4. Koldt brugsvand (combi) Gastilslutning G1 6. Røggasaftræk Ø 80 mm i koncentrisk tilslutning 7. Forbrændingslufttilførsel Ø 80/125 mm i koncentrisk tilslutning 8. Kondensafløb Ø 30 mm 8 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

9 Installation 5 5 Installation 5.1 Udpakning OBS! Inden montering af kedlen skal polystyrenbunden til beskyttelse af tilslutningsstudserne fjernes. OBS! Det anbefales under installationen at beskytte kedlen og tilslutningerne mod forurening med støv, f.eks. ved at tildække kedlen med folie og klisterbånd. OBS! Fjern ikke isoleringsbjælken på toppen af apparatrammen! OBS! Emballagematerialer bør afleveres til en genbrugsvirksomhed. fig. 2 Montagebøjle 5.2 Montering af ophængningsbøjle Anbring plugs i borehullerne til montagebøjlen og monter montagebøjlen (se fig. 2). Overhold minimumsafstande til montering af det koncentriske forbrændingsluftaftrækssystem. Se kapitel "Tilslutning af forbrændingsluft-røggas" og montagevejledningen for aftrækssystemet. Overhold minimumsafstande på 100 mm til siderne. Tilbehør: Kedel og varmtvandsbeholder kan monteres uden indbyrdes afstand ved benyttelse af beslag for inderkabinet. 5.3 Montering af montageramme (valgfri) For at reducere risikoen for tyveri af gaskedlen i ubeboede bygninger kan der monteres en montageramme (tilbehør). Ved hjælp af montagerammen er det muligt i forvejen at montere tilslutningerne og anbringe gaskedlen på et senere tidspunkt. Montagerammen kan bestilles i forvejen hos Deres grossist eller hos Milton A/S fig. 3 Til montageramme og tilslutninger pos. 1: Fremløbsledning pos. 2: Returløbsledning pos. 3: Varmt brugsvand (combi) / Fremløb til varmtvandsbeholder (solo) pos. 4: Koldt brugsvand (combi) / Returløb til varmtvandsbeholder (solo) pos. 5: Gastilslutning pos. 6: Kondensvandafløb Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006 9

10 5 Installation Ved brug af montagerammen skal følgende gøres: Ophængningsbøjlen anbringes på væggen (se fig. 2). Montagerammens underside monteres ved hjælp af plastafstandsstrip (se fig. 3). Til (de-)montering af brænderen ved (service-)arbejder kræves mindst 200 mm frit rum oven over gaskedlen. Til (de-)montering af den interne ekspansionsbeholder kræves mindst 500 mm frit rum oven over gaskedlen. Skruen i kappen løsnes (fig. 4, pos. 1). Kappen demonteres. Gaskedlen hænges på ophængningsbøjlen (fig. 2). Koblingerne monteres (1 og 2: Ø 22 mm, 3 og 4: Ø 15 mm og 5 (gas): ½" ydermål) på gaskedlen. Fremløbs- og returløbsledningen, varmt og koldt vand og gasledninger tilsluttes på montagetilslutningsplade. (Ved ibrugtagning af bygningen eller med det samme) Polystyrenbunden på gaskedlen fjernes. Skruen i kappen løsnes (fig. 4, pos. 1). Kappen demonteres. Gaskedlen hænges på ophængningsbøjlen (fig. 2). Gaskedlen tilsluttes til montagetilslutningspladens underside (fig. 3). fig. 4 Fjernelse af kappe Tilslutning Tilslutning på vandsiden Tilslutning af centralvarmeledninger Tilslutningerne for frem- og returløbsledninger i centralvarmeanlægget er anbragt på undersiden af kedlen (fig. 3). Tilslutningsmålene fremgår af Kapitel 4. Det anbefales at montere serviceventiler i frem- og returløbsledningen under gaskedlen. ANVISNING! Inden tilslutning af gaskedlen til centralvarmeanlægget skal ledninger og radiatorer skylles grundigt igennem! Lad centralvarmevandet strømme mindst tre gange gennem varmeanlægget. Ledningerne skal tilsluttes spændingsfrit. Tilslutning af overstrømsventil Milton SmartLine (Combi) HR 24-kedlerne er udstyret med en overstrømsventil. Overstrømsventilen sikrer gennemstrømning gennem gaskedlen, hvis gennemstrømningen i varmeanlægget svigter. Derfor behøver man ikke montere en overstrømsventil i varmeanlægget. 10 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

11 Installation 5 Tilslutning af ekspansionsbeholder Ekspansionsbeholderens størrelse skal vælges baseret på varmtvandstemperaturen, hele centralvarmeanlæggets vandindhold og centralvarmevandets statiske tryk. Gaskedlen Milton SmartLine (Combi) HR 24 er udstyret med integreret ekspansionsbeholder. Ekspansionbeholderen har et rumfang på 12 liter og et fortryk på 0,5 bar (fig. 5). Til (de-)montering af den interne ekspansionsbeholder kræves mindst 500 mm frit rum oven over gaskedlen. Hvis ekspansionsbeholderen opstilles uden for gaskedlen, skal den tilsluttes til returledningen. Hvis der anbringes afspærringsventiler under gaskedlen, skal ekspansionsbeholderen tilsluttes mellem afspærringsventilen og gaskedlen, hvorved ekspansion af centralvarmevandet også er mulig, hvis afspærringsventilen er lukket. Tilslutning af overløb En sikkerhedsventil skal være installeret i anlægget for at undgå, at trykket i varmeanlægget bliver for højt. Gaskedlerne Milton SmartLine (Combi) HR 24 er udstyret med integreret sikkerhedsventil. Tilslutning af påfyldnings- og aftapningshane Gaskedlerne Milton SmartLine (Combi) HR 24 leveres med en påfyldnings- og aftapningshane, som kan monteres i stedet for blindproppen (fig. 6, pos. 1). Fremgangsmåden er som følger: Sikringsfjeder fjernes. Højre blindprop fjernes. Påfyldnings- og aftapningshane monteres. Sikringsfjeder monteres igen. Hvis der anbringes afspærringsventiler på gaskedlens underside, anbefales det i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder at montere påfyldnings- og aftapningshanen mellem afspærringsventilen og gaskedlen. fig Montage af ekspansionsbeholder 1 Tilslutning af kondensafløb Tilslutningen for kondensafløbet er anbragt på undersiden af kedlen. Kondensafløbet fra kedlen skal udføres i et Ø32 mm kunststofrør eller større og tilsluttes med fald til afløbssystemet. Den maksimale horisontale længde er 5 m. Der kan ikke udledes til en tagrende på grund af risiko for frost. For at sikre at kedlen virker korrekt, skal kondensafløbet afsluttes og forsynes med en ekstra lugt- eller vandlås og munde ud i afløbskanalen (fig. 7). OBS! Kedlens kondensafløb må ikke blokeres. Når kondensafløbet er anbragt, skal kedlens vandlås fyldes med vand for at beskytte omgivelserne mod udstrømmende forbrændingsgasser. fig. 6 fig. 7 Montering af påfyldningshane på højre underside indbygget vandlås Kondensafløb til afløb Åben forbindelse > 2 cm i h.t. gældende forskrifter Lugt- eller vandlås Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

12 5 Installation Vandlås fyldes med vand Når kondensafløbet er anbragt, skal kedlens vandlås fyldes med vand for at beskytte omgivelserne mod udstrømmende forbrændingsgasser. Vandlåsen med læbetætning trækkes ned og ud af bøsningen og trækkes ud af afløbet (fig. 8). Vandlåsen fyldes med vand og alle delene monteres igen i omvendt rækkefølge. Tilslutning af varmt og koldtvandsledningerne på Milton SmartLine Combi HR 24 Koldtvandsledningen skal tilsluttes i henhold til gældende forskrifter (Kapitel 1). Sikkerhedsaggregatet (fig. 9) med indbygget kontraventil monteres i koldtvandstilgangen. Hermed er varmtvandsinstallationen beskyttet mod høje tryk i vandudvidelsen. Installer et afløb til spildevandssystem et for at bortlede kondensvand og det vand, der strømmer ud, hvis sikkerhedsventilen bliver aktiveret. OBS! Afstanden mellem varmtvands- og koldtvandstilslutningen er variabel og kan justeres ved at dreje de excentriske tilslutninger fra 120 til 130 mm. Ved levering af gaskedlen er afstanden 130 mm. fig. 8 fig. 9 Vandlås fyldes med vand Sikkerhedsaggregat med indbygget kontraventil OBS! Brug ikke galvaniserede rør, fittings eller tilbehørsdele. Varmeveksleren består af kobber; der er risiko for elektrolytisk korrosion. ANVISNING! Hvis der anvendes plastrør, skal anvisningerne fra fabrikanten overholdes; overhold især den samleteknik, der er anbefalet af fabrikanten. Rørene skal tilsluttes spændingsfrit. 12 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

13 Installation Tilslutning på gassiden Tilslutning af gasledningen Hvis ingen yderligere gasapparater tilsluttes til den gasledning, der er fra gasmåleren til gaskedlen, vises den maksimale længde af gasledningen, der kan forbindes, i tabel 1. Her er der gået ud fra et maksimalt tryktab på 1,7 mbar, der gælder for anlæg i nybyggeri. Eventuelle fittings som benyttes på gasledningen vil give et reduceret antal meter. Umiddelbart før kedlen skal der monteres en måle studs. Gasledningen skal tilsluttes i henhold til de gældende forskrifter. I tilslutningsledningen skal monteres en afspærringsventil umiddelbart under gaskedlen. Gasledningen skal tilsluttes spændingsfrit. Gasledningen diameter Centralvarmedrift Milton SmartLine HR 24 Varmtvandsdrift Milton SmartLine HR 24 med eksterne varmtvandsbeholder Milton SmartLine Combi HR 24 tab. 1 ½ ¾ 1 15 mm 22 mm 28 mm Maksimal længde, der kan forbindes [m] Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

14 5 Installation Tilslutning af forbrændingslufttilførsel og røggasaftræk Gaskedlen er som standard udstyret med en koncentrisk tilslutningsadapter (Ø 80/125 mm). Den maksimale længde af forbrændingslufttilførsels- og røggasaftræksrørene bestemmes for Milton SmartLine (Combi) HR 24-gaskedler ved hjælp af den samlede modstand af alle komponenterne i røggasaftræks-/forbrændingslufttilførselsessystemet (se tabel 2), hvorved det maksimalt tilladte trykfald ikke må overskrides. Gaskedel Milton SmartLine Ø [mm] HR 24 [Pa] Combi HR 24 [Pa] p w maks forbrændingslufttilførsel parallel 45 bøjning 80 0,9 0, ,3 0,3 90 bøjning 80 2,9 2, ,2 1,2 1 m. rør 80 0,7 0, ,3 0,3 Røggasaftræk parallel 45 bøjning 80 1,6 1, ,5 0,5 90 bøjning 80 5,2 5, ,7 1,7 1 m. rør 80 1,0 1, ,4 0,4 Forbrændingslufttilførsel / røggasaftræk koncentrisk 45 bøjning 80/125 1,8 1,8 100/150 1,4 1,4 90 bøjning 80/125 2,9 2,9 100/150 2,2 2,2 1 m. rør 80/125 2,0 2,0 100/150 0,8 0,8 Gennemføringssæt Taggennemføring 80/125 14,4 14,4 Murgennemføring 80/125 8,5 8,5 tab. 2 Trykfald pr. komponent [Pa], værdier er baseret på Milton røggasaftrækssystemer Centralt forbrændingslufttilførsels- og røggasaftrækssystem Gaskedlen må kun tilsluttes til et centralt luft- og røggasaftrækssystem efter aftale og med tilladelse fra Milton A/S. 14 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

15 Installation Elektrisk tilslutning ANVISNING! Se i forbindelse med den elektriske tilslutning også det el-diagram, der følger med dokumentationen til gaskedlen. Tilslutning af forsyningsspændingen Tilslutningen til forsyningsspændingen sker ved at montere strømkablet til strømforsyningen (230 VAC/ 50 Hz) (fig. 10). OBS! Hvis netledningen skal udskiftes, skal denne udskiftes med en ledning, der er fremstillet til denne gaskedel. Tilslutning af eksterne elektriske komponenter Kedlens kappe aftages (fig. 11). Krydskærvskruen på tilslutningskassen løsnes (fig. 12, pos. 14) tilslutningskassens dæksel tages af. På klemrækken i kedlen findes flere forskellige klemmer til tilslutning af (eksterne) elektriske komponenter. I nedenstående liste er angivet, hvor de enkelte komponenter skal tilsluttes (fig. 12). Tilslutning af regulering Gaskedlen kan tilsluttes til følgende reguleringer: Tænd/sluk-regulering; Modulerende regulering ModuLine 400 (se også kapitel 2 på side 6). OBS! Det er ikke muligt at tilslutte gaskedlen til mere end én regulering på samme tid! fig. 10 fig. 11 Tilslutning af forsyningsspændingen Fjern kappen Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

16 5 Installation Tænd/sluk-regulering 1-2 grøn En potentialefri tænd/sluk-regulering kan tilsluttes på klemme 1-2 (grøn). Den maks. tilladte modstand af denne strømkreds er 100 Ω OBS! En tænd/sluk-regulering med opvarmningsacceleratorelement kan ikke tilsluttes til kedlen. Modulerende regulering 3-4 gul Ekstern omskiftekontakt 5-6 rød Tilslutning til en modulerende regulering ModuLine 400, såfremt den ikke er monteret i kedlen. Ved hjælp af en RCC-adapter (tilbehør) er det muligt at tilslutte en irt15 eller irt30 termostat, se fig. 13. Tilslutning 5-6 (rød) kan anvendes til sikring af f.eks. gulvvarmen. Hvis omskiftekontakten tilsluttes her, viser gaskedlen koden "8Y" når skiftekontakten er åben og gaskedlen sættes ud af drift. fig. 12 Klemrække i tilslutningskasse 1-2 (grøn): tænd/sluk-regulering 3-4 (gul): rumtermostat ModuLine (rød): ekstern omskiftekontakt (f.eks. gulvvarme) 7-8 (blå): udetemperaturføler 9-10 (grå): beholderføler til eksterne, indirekte opvarmede varmtvandsbeholdere (turkis): ekstern trevejsventil (24 VAC/maks. 6 VA) Udetemperaturføler 7-8 blå Hvis reguleringen ModuLine 400 er tilsluttet og programmeres som vejrafhængig regulering, tilsluttes den tilhørende udetemperaturføler på klemme 7-8 (blå). Beholderføler til eksterne Milton varmtvandsbeholdere med indirekte opvarmning (anvendes udelukkende med solo-kedler) 9-10 grå Til denne klemme kan tilsluttes en Milton beholderføler til temperaturreguleringen af en ekstern Milton varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning. Føleren tilsluttes til klemme 9-10 (grå). 16 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

17 Installation 5 Ekstern trevejsventil (anvendes udelukkende med solokedler) 24 Vac 0 Vac turkis (lyseblå) Den eksterne trevejsventil til en Milton varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning kan tilsluttes til denne klemme. Klemmen må kun bruges, hvis gaskedlen ikke er udstyret med trevejsventil eller hvis den interne trevejsventil er sat ud af drift! Den maksimale elektriske effekt ved 24 V vekselstrøm er 6 VA. Til klemme (turkis) kan tilsluttes en trevejsventil med to tråde. Til klemme (turkis) kan tilsluttes en trevejsventil med tre tråde. Hvis der tilsluttes en irt-rumtermostat OBS! Til dette apparat må man ikke tilslutte en modulerende kaskaderegulering eller EED-modul! ModuLine RCC 24V ac 0V ac gul Til klemme kan tilsluttes en modulerende irt-rumtermostat (fig. 13, pos. 2). Klemmen er anbragt i den adapter tilslutningskassen (fig. 13, pos. 1) under klemrækken (tilbehør). Tilslutningskassens dæksel påmonteres. Stjerneskruen på tilslutningskassen fastskrues. Kappen monteres igen på apparatet. fig. 13 Tilslutningklemme for adapter (tilbehør) pos. 1: RCC modul for irt 30 (tilbehør) Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

18 6 Idrifttagning 6 Idrifttagning 6.1 Generelt Brug idrifttagningsprotokollen i kapitel 11.1 ved idrifttagning. Udfør alle trin i dette kapitel, udfyld protokollen og bekræft idrifttagningen ved at underskrive protokollen og forsyne den med et firmastempel Påfyldning og udluftning af varmeanlægget Gaskedlerne Milton SmartLine (Combi) HR 24 er udstyret med automatisk udluftning (se fig. 15), der bruges til udluftning af kedlen. I visse situationer kan det være nødvendigt foruden mulighed for udluftning på radiatorerne at udstyre varmeanlægget med ekstra muligheder for udluftning. Gør følgende for at fylde varmeanlægget med vand: OBS! Gaskedlen opstartes først, når anlægstrykket er over 0,2 bar Kedlens kappe aftages (fig. 11). Taster til indstilling af varmtvand og brugsvand indstilles på "0" (fig. 16). Ventilatorkassen fjernes ved at løsne de fire snaplåse eller beslag for inderkabinet (valgfri) (fig. 14, pos. 1). Kappen af den automatiske udluftning øverst til venstre i gaskedlen (fig. 15, pos. 1) løsnes en omgang. Netafbryderen på BC10 indstilles på "1" (fig. 16, pos. 1). Der trykkes flere gange på servicetasten (fig. 16, pos. 2), indtil trykket (f.eks.: P1.1, se fig. 16) vises på displayet. Tilslut en slange til vandhanen og lad den løbe fuld med vand, så der ikke er luft i slangen. Luk vandhanen. Tilslut slangen til gaskedlens påfyldningshane (fig. 17). OBS! Det er vigtigt at udlufte varmeanlægget. Hvis varmeanlægget fyldes langsomt med vand, samler luften i varmeanlægget sig ved det højeste punkt. fig. 14 Fjernelse af ventilatorkappe 1 fig. 15 Automatisk udluftning 18 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

19 Idrifttagning 6 Til dette formål skal vandhanen åbnes helt og påfyldningshanen åbnes kun delvis. På den måde fyldes varmeanlægget korrekt med vand. Fyld så meget vand på, at anlægget viser et tryk på ca. 1,5 bar og luk derefter påfyldningshanen. Åbn og luk alle udluftningshaner i anlægget begynd nedefra - så al luft i anlægget kan slippe ud. Kontroller trykket på displayet, når al luft er sluppet ud af anlægget. Hvis trykket er lavere end 1,0 bar, skal der fyldes mere vand på anlægget som beskrevet herover. Luk for vandhanen. Luk kedlens påfyldningshane. Skru vandslangen af. Når kedlen har været i drift i ca. en uge, og displayet viser et tryk, der er lavere end 1,0 bar, skal der fyldes mere vand på anlægget. For lavt tryk i varmeanlægget kan skyldes, at luftbobler slipper ud gennem koblingerne og den automatiske udluftning. Også ilt, der er opløst i friskt centralvarmevand, vil efter en vis tid slippe ud af centralvarmevandet og det medfører, at trykket i varmeanlægget falder. Men hvis der ofte skal fyldes vand på anlægget, er der her muligvis tale om vandtab. I så tilfælde er det vigtigt, at årsagen til vandtabet findes hurtigst muligt. fig Trykvisning [bar] (f.eks. P1.1 bar, efter at der er trykket på servicetasten) fig. 17 Påfyldning af varmeanlægget ved hjælp af påfyldningshane Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

20 6 Idrifttagning 6.2 Øvrige arbejder i forbindelse med idrifttagning Før kedlen opstartes skal en række indstillinger foretages eller kontrolleres Indstillinger BC10 Gaskedlen er udstyret med en UBA 3 (universal brænderautomat), som er kedlens styresystem. Bag klappen i kappen er BC10 anbragt. Kedlen betjenes ved hjælp af BC10. Følgende funktioner kan indstilles ved hjælp af BC10: Indstilling af ydelse; Vælg af driftsmodi; Indstilling af temperaturen på det varme brugsvand og indstilling af den maksimale fremløbstemperatur; Visning af status; Indstillinger til vedligeholdelsesformål. På BC10 findes følgende betjeningselementer (fig. 18): Netafbryder (fig. 18, pos. 1) Kedlens strømforsyning afbrydes og tilkobles ved at trykke på netafbryderen. Resettast (fig. 18, pos. 2) Når der vises en blinkende fejlmelding (låsende fejlmelding) med en fejlkode på displayet, kan kedlen genstartes ved at trykke på tasten "Reset". Skorstensfejertast (fig. 18, pos. 3) Hvis der trykkes på skorstensfejertasten og den holdes nede i 2 5 sekunder, vises der en prik nederst til højre på displayet (fig. 19) og kedlen skifter til fuld belastning ved centralvarmedrift. Kedlen slukkes automatisk, når den indstillede fremløbstemperatur er nået eller efter 30 minutter. Nøddrift Skorstensfejerdrift kan afbrydes ved igen at trykke på skorstensfejertasten og holde den nede i nogle sekunder, indtil prikken nederst til højre på displayet er forsvundet. Hvis skorstensfejertasten holdes nede længere end 5 sekunder, vises der en blinkende prik nederst til højre på displayet (fig. 20) og kedlen er i nøddrift. Det betyder, at kedlen hele tiden er i drift ved den indstillede fremløbstemperatur. Under nøddrift er brugsvandet stadig til rådighed. Nøddrift kan afbrydes ved igen at trykke på skorstensfejertasten og holde den nede i nogle sekunder, indtil den blinkede prik nederst til højre på displayet er forsvundet. Servicetast (fig. 18, pos. 4) Når man trykker på servicetasten, vises følgende efter hinanden i en rullemenu: fremløbstemperatur, anlægstryk og kedelstatus fig. 18 BC10 pos. 1: Netafbryder pos. 2: Resettast pos. 3: Skorstensfejertast pos. 4: Servicetast pos. 5: Servicekonnektor pos. 6: LED "Brænder TIL" pos. 7: LED "Centralvarmedrift" pos. 8: Tast til indstilling af centralvarmevandets temperatur pos. 9: Visning af displayets status pos. 10: Tast til indstilling af brugsvandets temperatur pos. 11: LED "Varmtvandsdrift" fig. 19 Kedel i fuldlastdrift vha. skorstensfejertast fig. 20 Kedel i nøddrift vha. skorstensfejertast 20 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs dette omhyggeligt før montering og service Oversigtstegning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til montøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton CompactLine HR 24 Milton CompactLine Combi HR 24 Læs dette omhyggeligt før montering og service 1 2 3 4 12

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/00 Læs dette omhyggeligt før montering og service Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse 5 4

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerer en ny generation af kondenserende gaskedler, som bygger på en patenteret ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerer en ny generation af kondenserende gaskedler, som bygger på en patenteret ny flow teknologi. Milton TopLine 80 og 100 - en ny generation af gaskedler M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerer en ny generation af kondenserende gaskedler, som bygger på en patenteret ny flow teknologi.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende gaskedel Milton TopLine 5/25/35/45 Milton TopLine 25 Combi Milton TopLine 25 Combi Plus 6 720 65 580 (03/200) DK 6 720 67 387-07.TD

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende gaskedel Milton TopLine 5/25/35/45 Milton TopLine 25 Combi Milton TopLine 25 Combi Plus 6 720 65 580 (02/20) DK 6 720 67 387-07.TD

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere