Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse

2 Oversigtstegning Milton SmartLine (Combi) HR (8) montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

3 Signaturforklaring pos. 1: Ioniseringselektrode pos. 2: Gløderør pos. 3: Automatisk udluftning pos. 4: Dobbeltføler pos. 5: Snaplås frontdæksel varmeveksler pos. 6: LED på UBA 3 pos. 7: UBA 3 (Universel brænderautomat 3) pos. 8: KIM (kedelidentifikationsmodul; ikke vist) pos. 9: Vandlås pos. 10: Tilslutningskasse pos. 11: Fremløbstemperaturføler pos. 12: Varmtvandstemperaturføler pos. 13: Vandmængdebegrænsning pos. 14: Påfyldnings- og aftapningshane pos. 15: Prøvenippel på røggasaftræk pos. 16: Prøvenippel på lufttilførsel pos. 17: Tilslutning af forbrændingslufttilførsel / røggasaftræk pos. 18: Montageramme pos. 19: Blæser pos. 20: Skueglas pos. 21: Gasarmatur pos. 22: Varmeveksler pos. 23: Gastilførselsrør pos. 24: Typeskilt pos. 25: Luftindsugningsrør blæser pos. 26: Røggasrør pos. 27: Intern ekspansionsbeholder pos. 28: Røggastermostat pos. 29: Kondensbakke pos. 30: Trykføler pos. 31: Cirkulationspumpe pos. 32: Returløbsføler pos. 33: Trevejsventil pos. 34: Typeskilt for gaskategori pos. 35: Mulighed for tilslutning af betjeningsenhed ModuLine 400 pos. 36: Basiscontroller BC 10 (betjeningsfelt) montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Forskrifter og retningslinier Standardblade CE-standard Opstillingsrum Forbrændingslufttilførsel og røggasaftræk Kedelvandets kvalitet Rørmaterialer Anvendelsesområde Vedligeholdelsesinterval Generelt Leveringsomfang Mål Mål Milton SmartLine (Combi) HR Installation Udpakning Montering af ophængningsbøjle Montering af montageramme (valgfri) Tilslutning Idrifttagning Øvrige arbejder i forbindelse med idrifttagning Eftersyn Generelle tips Forberedelse af gaskedlen til rengøring Vedligeholdelse Rengøring af varmeveksler og brænder Rengøring af vandlåsen Skylning af varmtvandsbeholderen, kun kombikedler Noter i f. m. vedligeholdelse Diagnose Displayværdier Displaykoder Specifikationer Varmeanlæggets resterende trykhøjde Protokoller Idrifttagningsprotokol Eftersynsprotokol Vedligeholdelsesprotokol Indeks Certifikater Overensstemmelseserklæring Forord Kære kunde, Denne installationsvejledning hører til gaskedlerne: Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Driftsforhold Maks. fremløbstemperatur T maks. : 90 C Tilladt anlægstryk: 1-3 bar Strømtype: 230 V vekselstrøm, 50 HZ, 120 W, 10 A, IP X4D Brændstoffer (standard prøvegasser): naturgas H (G20) og flaskegas Propan (G31) Model: B 23, B 33, C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83 Gaskategori: DK II 2H3P, 20/30 mbar SE II 2H3P, 20/30 mbar Hovedformålet med denne montage- og vedligeholdelsesvejledning er at give informationer til vvsinstallatøren om installationen af Milton SmartLine (Combi) HR 24 samt om fagspecifikke forskrifter. Endvidere finder De i denne montage- og vedligeholdelsesvejledning generel information om kedlen, inspektion og vedligeholdelse, afhjælpning af eventuelle driftsfejl, samt kedlens tekniske specifikationer. Til denne kedel leveres der foruden denne montage- og vedligeholdelsesvejledning også en betjeningsvejledning. De kan finde betjeningsvejledningen i selve kedlen i den oplukkelige låge. Kedlens benævnelse består af følgende dele: SmartLine HR: gaskedel (uden brugsvandforsyning) SmartLine Combi HR: kombikedel (med integreret varmtvandsforsyning) 24: den maksimale varmeydelse er 24 kw. I denne montage- og vedligeholdelsesvejledning anvendes følgende produktspecifikke benævnelser: BC10: Boiler Control 10 (i kedlens betjeningsfelt) KIM: kedelidentifikationsmodul UBA 3: Universel brænderautomat 3 Milton A/S arbejder hele tiden på at forbedre sine produkter. Derfor kan de tekniske data blive ændret. Hvis De har et forslag til forbedring eller hvis De har konstateret uregelmæssigheder, kan De henvende Dem til os. Milton A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf.: Fax: Dokument-nr.: A /2006 Udgave: 01/ montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

5 Forskrifter og retningslinier 1 1 Forskrifter og retningslinier 1.1 Standardblade Milton gaskedler Milton SmartLine (Combi) HR 24 opfylder med hensyn til konstruktion og drift bestemmelserne i Rådets direktiv om "Grundlæggende krav til gasapparater 90/396/EØF" under iagttagelse af EN 483, EN 677 samt Rådets direktiv om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler 92/42/EØF. EN 437 Prøvegasser, prøvetryk, apparatkategorier EN 483 Gaskedel til gasformige brændstoffer Gaskedel af type C med nominal varmebelastning der er lig eller mindre end 70 kw EN 677 Gaskedel til gasformige brændstoffer, særlige krav til kedler med en nominal ydelse der er lig eller mindre end 70 kw Forskrifter og eventuelle særlige forskrifter udstedt af lokale energiforsyningsvirksomheder. 1.2 CE-standard 1.3 Opstillingsrum Apparatet er i overensstemmelse med den europæiske standard (CE). Overensstemmelseserklæringen i henhold til Rådets direktiv findes bagerst i dette dokument. Brændbare materialer eller væsker må ikke opbevares eller anvendes i nærheden af gaskedlen. Rummet hvor gaskedlen skal opstilles i, skal være frostsikkert. Gaskedlen må ikke opstilles eller bruges i støvede eller kemisk-agressive omgivelser, som kan forekomme ved sprøjteanlæg, i frisørsaloner, på steder med store mængder gødning/gylle eller steder, hvor trichloretylen eller halogenkulbrinter (f.eks. i spraydåser, visse limsorter og opløsnings- og rengøringsmidler, maling) eller andre aggressive kemiske midler opbevares eller forarbejdes. Også ved en lukket opstilling af kedlen vil dens funktion og brugstid blive påvirket negativt. Den bedste løsning i en sådan situation er at lukke opstillingsrummet hermetisk af fra omgivelserne og at ventilere kraftigt med udeluft. Kedlen kan udelukkende installeres hængende på væg eller på fastgøringsprofiler. For at undgå, at man kan få adgang til apparatets bagside, skal den mur, hvor kedlen skal hænges op, være lukket. Der kan optræde resonans ved opstillinger på en tyndere mur eller gulv. I givet fald skal der monteres en fastgørelseskonstruktion. 1.4 Forbrændingslufttilførsel og røggasaftræk Hvis kedlen monteres som et åbent apparat, skal opstillingsrummet forsynes med de nødvendige åbninger til tilførsel af forbrændingsluft. 1.5 Kedelvandets kvalitet Som påfyldnings- og supplerende vand til varmeanlægget skal kun anvendes ubehandlet ledningsvand! Vand der ikke er egnet til varmeanlægget øger dannelse af slam og korrosion. Dette kan medføre driftsforstyrrelser af kedlen og beskadigelse af varmeveksleren. Det er forbudt at behandle centralvarmevandet med midler, der forøger eller nedsætter ph-værdien (kemiske tilsætningsmidler og/eller inhibitorer), frostvæsker eller midler til afhærdning af vand. Centralvarmevandets målte ph-værdi skal være mellem 7 og 8,5. Hvis det ikke er tilfældet, skal Milton A/S kundeservice kontaktes. 1.6 Rørmaterialer Hvis der anvendes plasticrør i varmeanlægget, f.eks. i forbindelse med gulvvarme, skal det anvendte plasticrør være iltdiffusionstæt i henhold til DIN 4726/4729. Hvis det anvendte plasticrør ikke opfylder denne norm, skal kedelkredsløbet af det resterende varmeanlæg adskilles ved hjælp af en pladeveksler Udførelse af arbejde på gaskedlen Installations-, vedligeholdelses- og eventuelle reparationsarbejder skal udelukkende udføres af autoriserede VVS-installatører/servicefirmaer. I den forbindelse skal der kun anvendes originalt tilbehør og originale reservedele, der foreskrives af Milton A/S. 1.7 Anvendelsesområde Gaskedlen kan kun anvendes til opvarmning af vand til centralvarmesystemer og/eller varmtvandsforsyninger. 1.8 Vedligeholdelsesinterval Ved normal brug skal gaskedlen efterses og vedligeholdes af et autoriseret installations- eller servicefirma minimum en gang hvert andet år, dette for at opnå driftsikker funktion samt for at kunne gøre krav på fabriksgarantien. Under andre situationer hvor gaskedlen har mange driftstimer kan der anbefales eftersyn en gang årligt. Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006 5

6 2 Generelt 2 Generelt Frostsikring På Milton SmartLine (Combi) HR 24-kedler er det ikke nødvendigt med en frostsikring; frostsikringen er integreret med fremløbsføleren. Frostsikringen aktiverer gaskedlen ved en vandtemperatur på 7 C og slukker ved en vandtemperatur på 17 C. Centralvarmeanlægget er ikke frostsikret. Ved fare for frost i en radiator eller en del af ledningen, skal pumpeefterløbstiden indstilles på 24 timer. Se afsnit "Indstilling af pumpeefterløbstiden". Tænd/slukregulering Gaskedlen virker i princippet i kombination med alle gængse potentialefrie tænd/slukreguleringer. Ved at vælge en sådan regulering udnyttes ikke den specifikke fordel ved gaskedlen, nemlig modulerende drift baseret på rumtemperaturen eller udetemperatur. Modulerende regulering Den bedste regulering opnås ved brug af en de modulerende styringer ModuLine 400, som Milton specielt har udviklet til denne gaskedel. Herved udveksles der hele tiden digitalt data mellem gaskedlen (UBA 3 = Universal brænder automat) og den modulerende styring ModuLine 400. Gaskedlen er således i stand til optimalt at tilpasse den producerede ydelse til den ydelse, der kræves af den modulerende styring ModuLine 400. Det er hvad der forstås ved termen "modulere". Det modulerende princip øger komforten gennem en ensartet temperatur og nedsætter gasforbruget. Endvidere giver kommunikationen mellem gaskedlen og den modulerende styring ModuLine 400 mulighed for (fra en afstand) at aflæse vigtige informationer om gaskedlens status, driftsdata, indstillinger og eventuelle driftsforstyrrelser på ModuLine 400 styringen. Gaskedlen forsyner den modulerende ModuLine 400 styring med strøm, således at det ikke er nødvendigt med ekstra strømforsyning eller batterier. Yderligere oplysninger om montage, indstillinger og betjening af de forskellige modulerende reguleringer finder De i dokumentationen til den pågældende regulering. Ved hjælp af en RCC-adapter er det muligt at tilslutte en irt15 eller irt30 styring, se side 17. Pumpe- og ventilatortest Hvis gaskedlen ikke har været i drift i et længere tidsrum, udføres der automatisk med 24 timers mellemrum en testprocedure på 5 minutter for pumpe- og ventilator. Tidspunktet herfor afhænger af det tidspunkt, hvor forsyningsspændingen tilsluttes til gaskedlen. Efter at forsyningsspændingen er afbrudt ved kort at tage stikket ud af stikdåsen, forløber der præcist 24 timer til ovennævnte testprocedure finder sted. Under denne testprocedure viser displayet koden P. 6 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

7 Leveringsomfang 3 3 Leveringsomfang Leveringsomfanget af Milton SmartLine (Combi) HR 24 gaskedler fremgår af fig. 1. fig. 1 Leveringsomfang Beskrivelse: pos. 1: Gaskedel Bag på gaskedlen pos. 2: Montagebøjle pos. 3: Kortslutningsledning (gælder kun Milton SmartLine HR 24) pos. 4: Vedlagte dokumenter: 1 installations- og vedligeholdelsesvejledning 1 betjeningsvejledning 1 forbindelsesdiagram pos. 5: plastpose med tilbehør; 2 skruer til fastgørelse af montagerammen 2 plugs 2 spændeskiver tætninger (1 x G1", 2 x ¾", 2 x ½") klistermærke idrifttagning ekstra typeskilt brugsvandføler påfyldnings- og aftapningshane pos. 6: udetemperaturføler regulator ModuLine 400 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006 7

8 4 Mål 4 Mål 4.1 Mål Milton SmartLine (Combi) HR 24 Koncentrisk tilslutning Forbrændingslufttilførsel/røggasaftræk B Tilbehør: ved benyttelse af beslag for inderkabinet, kan kedel og varmtvandsbeholder monteres helt tæt. B > > B >200 før brænder 6/7 (Ø80/125mm) 6/7 (Ø80/125mm) (excentriske tilslutninger) Montageramme Montagebøjle Fremløbsledning Returløbsledning 3. Varmt brugsvand (combi) 4. Koldt brugsvand (combi) Gastilslutning G1 6. Røggasaftræk Ø 80 mm i koncentrisk tilslutning 7. Forbrændingslufttilførsel Ø 80/125 mm i koncentrisk tilslutning 8. Kondensafløb Ø 30 mm 8 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

9 Installation 5 5 Installation 5.1 Udpakning OBS! Inden montering af kedlen skal polystyrenbunden til beskyttelse af tilslutningsstudserne fjernes. OBS! Det anbefales under installationen at beskytte kedlen og tilslutningerne mod forurening med støv, f.eks. ved at tildække kedlen med folie og klisterbånd. OBS! Fjern ikke isoleringsbjælken på toppen af apparatrammen! OBS! Emballagematerialer bør afleveres til en genbrugsvirksomhed. fig. 2 Montagebøjle 5.2 Montering af ophængningsbøjle Anbring plugs i borehullerne til montagebøjlen og monter montagebøjlen (se fig. 2). Overhold minimumsafstande til montering af det koncentriske forbrændingsluftaftrækssystem. Se kapitel "Tilslutning af forbrændingsluft-røggas" og montagevejledningen for aftrækssystemet. Overhold minimumsafstande på 100 mm til siderne. Tilbehør: Kedel og varmtvandsbeholder kan monteres uden indbyrdes afstand ved benyttelse af beslag for inderkabinet. 5.3 Montering af montageramme (valgfri) For at reducere risikoen for tyveri af gaskedlen i ubeboede bygninger kan der monteres en montageramme (tilbehør). Ved hjælp af montagerammen er det muligt i forvejen at montere tilslutningerne og anbringe gaskedlen på et senere tidspunkt. Montagerammen kan bestilles i forvejen hos Deres grossist eller hos Milton A/S fig. 3 Til montageramme og tilslutninger pos. 1: Fremløbsledning pos. 2: Returløbsledning pos. 3: Varmt brugsvand (combi) / Fremløb til varmtvandsbeholder (solo) pos. 4: Koldt brugsvand (combi) / Returløb til varmtvandsbeholder (solo) pos. 5: Gastilslutning pos. 6: Kondensvandafløb Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006 9

10 5 Installation Ved brug af montagerammen skal følgende gøres: Ophængningsbøjlen anbringes på væggen (se fig. 2). Montagerammens underside monteres ved hjælp af plastafstandsstrip (se fig. 3). Til (de-)montering af brænderen ved (service-)arbejder kræves mindst 200 mm frit rum oven over gaskedlen. Til (de-)montering af den interne ekspansionsbeholder kræves mindst 500 mm frit rum oven over gaskedlen. Skruen i kappen løsnes (fig. 4, pos. 1). Kappen demonteres. Gaskedlen hænges på ophængningsbøjlen (fig. 2). Koblingerne monteres (1 og 2: Ø 22 mm, 3 og 4: Ø 15 mm og 5 (gas): ½" ydermål) på gaskedlen. Fremløbs- og returløbsledningen, varmt og koldt vand og gasledninger tilsluttes på montagetilslutningsplade. (Ved ibrugtagning af bygningen eller med det samme) Polystyrenbunden på gaskedlen fjernes. Skruen i kappen løsnes (fig. 4, pos. 1). Kappen demonteres. Gaskedlen hænges på ophængningsbøjlen (fig. 2). Gaskedlen tilsluttes til montagetilslutningspladens underside (fig. 3). fig. 4 Fjernelse af kappe Tilslutning Tilslutning på vandsiden Tilslutning af centralvarmeledninger Tilslutningerne for frem- og returløbsledninger i centralvarmeanlægget er anbragt på undersiden af kedlen (fig. 3). Tilslutningsmålene fremgår af Kapitel 4. Det anbefales at montere serviceventiler i frem- og returløbsledningen under gaskedlen. ANVISNING! Inden tilslutning af gaskedlen til centralvarmeanlægget skal ledninger og radiatorer skylles grundigt igennem! Lad centralvarmevandet strømme mindst tre gange gennem varmeanlægget. Ledningerne skal tilsluttes spændingsfrit. Tilslutning af overstrømsventil Milton SmartLine (Combi) HR 24-kedlerne er udstyret med en overstrømsventil. Overstrømsventilen sikrer gennemstrømning gennem gaskedlen, hvis gennemstrømningen i varmeanlægget svigter. Derfor behøver man ikke montere en overstrømsventil i varmeanlægget. 10 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

11 Installation 5 Tilslutning af ekspansionsbeholder Ekspansionsbeholderens størrelse skal vælges baseret på varmtvandstemperaturen, hele centralvarmeanlæggets vandindhold og centralvarmevandets statiske tryk. Gaskedlen Milton SmartLine (Combi) HR 24 er udstyret med integreret ekspansionsbeholder. Ekspansionbeholderen har et rumfang på 12 liter og et fortryk på 0,5 bar (fig. 5). Til (de-)montering af den interne ekspansionsbeholder kræves mindst 500 mm frit rum oven over gaskedlen. Hvis ekspansionsbeholderen opstilles uden for gaskedlen, skal den tilsluttes til returledningen. Hvis der anbringes afspærringsventiler under gaskedlen, skal ekspansionsbeholderen tilsluttes mellem afspærringsventilen og gaskedlen, hvorved ekspansion af centralvarmevandet også er mulig, hvis afspærringsventilen er lukket. Tilslutning af overløb En sikkerhedsventil skal være installeret i anlægget for at undgå, at trykket i varmeanlægget bliver for højt. Gaskedlerne Milton SmartLine (Combi) HR 24 er udstyret med integreret sikkerhedsventil. Tilslutning af påfyldnings- og aftapningshane Gaskedlerne Milton SmartLine (Combi) HR 24 leveres med en påfyldnings- og aftapningshane, som kan monteres i stedet for blindproppen (fig. 6, pos. 1). Fremgangsmåden er som følger: Sikringsfjeder fjernes. Højre blindprop fjernes. Påfyldnings- og aftapningshane monteres. Sikringsfjeder monteres igen. Hvis der anbringes afspærringsventiler på gaskedlens underside, anbefales det i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder at montere påfyldnings- og aftapningshanen mellem afspærringsventilen og gaskedlen. fig Montage af ekspansionsbeholder 1 Tilslutning af kondensafløb Tilslutningen for kondensafløbet er anbragt på undersiden af kedlen. Kondensafløbet fra kedlen skal udføres i et Ø32 mm kunststofrør eller større og tilsluttes med fald til afløbssystemet. Den maksimale horisontale længde er 5 m. Der kan ikke udledes til en tagrende på grund af risiko for frost. For at sikre at kedlen virker korrekt, skal kondensafløbet afsluttes og forsynes med en ekstra lugt- eller vandlås og munde ud i afløbskanalen (fig. 7). OBS! Kedlens kondensafløb må ikke blokeres. Når kondensafløbet er anbragt, skal kedlens vandlås fyldes med vand for at beskytte omgivelserne mod udstrømmende forbrændingsgasser. fig. 6 fig. 7 Montering af påfyldningshane på højre underside indbygget vandlås Kondensafløb til afløb Åben forbindelse > 2 cm i h.t. gældende forskrifter Lugt- eller vandlås Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

12 5 Installation Vandlås fyldes med vand Når kondensafløbet er anbragt, skal kedlens vandlås fyldes med vand for at beskytte omgivelserne mod udstrømmende forbrændingsgasser. Vandlåsen med læbetætning trækkes ned og ud af bøsningen og trækkes ud af afløbet (fig. 8). Vandlåsen fyldes med vand og alle delene monteres igen i omvendt rækkefølge. Tilslutning af varmt og koldtvandsledningerne på Milton SmartLine Combi HR 24 Koldtvandsledningen skal tilsluttes i henhold til gældende forskrifter (Kapitel 1). Sikkerhedsaggregatet (fig. 9) med indbygget kontraventil monteres i koldtvandstilgangen. Hermed er varmtvandsinstallationen beskyttet mod høje tryk i vandudvidelsen. Installer et afløb til spildevandssystem et for at bortlede kondensvand og det vand, der strømmer ud, hvis sikkerhedsventilen bliver aktiveret. OBS! Afstanden mellem varmtvands- og koldtvandstilslutningen er variabel og kan justeres ved at dreje de excentriske tilslutninger fra 120 til 130 mm. Ved levering af gaskedlen er afstanden 130 mm. fig. 8 fig. 9 Vandlås fyldes med vand Sikkerhedsaggregat med indbygget kontraventil OBS! Brug ikke galvaniserede rør, fittings eller tilbehørsdele. Varmeveksleren består af kobber; der er risiko for elektrolytisk korrosion. ANVISNING! Hvis der anvendes plastrør, skal anvisningerne fra fabrikanten overholdes; overhold især den samleteknik, der er anbefalet af fabrikanten. Rørene skal tilsluttes spændingsfrit. 12 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

13 Installation Tilslutning på gassiden Tilslutning af gasledningen Hvis ingen yderligere gasapparater tilsluttes til den gasledning, der er fra gasmåleren til gaskedlen, vises den maksimale længde af gasledningen, der kan forbindes, i tabel 1. Her er der gået ud fra et maksimalt tryktab på 1,7 mbar, der gælder for anlæg i nybyggeri. Eventuelle fittings som benyttes på gasledningen vil give et reduceret antal meter. Umiddelbart før kedlen skal der monteres en måle studs. Gasledningen skal tilsluttes i henhold til de gældende forskrifter. I tilslutningsledningen skal monteres en afspærringsventil umiddelbart under gaskedlen. Gasledningen skal tilsluttes spændingsfrit. Gasledningen diameter Centralvarmedrift Milton SmartLine HR 24 Varmtvandsdrift Milton SmartLine HR 24 med eksterne varmtvandsbeholder Milton SmartLine Combi HR 24 tab. 1 ½ ¾ 1 15 mm 22 mm 28 mm Maksimal længde, der kan forbindes [m] Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

14 5 Installation Tilslutning af forbrændingslufttilførsel og røggasaftræk Gaskedlen er som standard udstyret med en koncentrisk tilslutningsadapter (Ø 80/125 mm). Den maksimale længde af forbrændingslufttilførsels- og røggasaftræksrørene bestemmes for Milton SmartLine (Combi) HR 24-gaskedler ved hjælp af den samlede modstand af alle komponenterne i røggasaftræks-/forbrændingslufttilførselsessystemet (se tabel 2), hvorved det maksimalt tilladte trykfald ikke må overskrides. Gaskedel Milton SmartLine Ø [mm] HR 24 [Pa] Combi HR 24 [Pa] p w maks forbrændingslufttilførsel parallel 45 bøjning 80 0,9 0, ,3 0,3 90 bøjning 80 2,9 2, ,2 1,2 1 m. rør 80 0,7 0, ,3 0,3 Røggasaftræk parallel 45 bøjning 80 1,6 1, ,5 0,5 90 bøjning 80 5,2 5, ,7 1,7 1 m. rør 80 1,0 1, ,4 0,4 Forbrændingslufttilførsel / røggasaftræk koncentrisk 45 bøjning 80/125 1,8 1,8 100/150 1,4 1,4 90 bøjning 80/125 2,9 2,9 100/150 2,2 2,2 1 m. rør 80/125 2,0 2,0 100/150 0,8 0,8 Gennemføringssæt Taggennemføring 80/125 14,4 14,4 Murgennemføring 80/125 8,5 8,5 tab. 2 Trykfald pr. komponent [Pa], værdier er baseret på Milton røggasaftrækssystemer Centralt forbrændingslufttilførsels- og røggasaftrækssystem Gaskedlen må kun tilsluttes til et centralt luft- og røggasaftrækssystem efter aftale og med tilladelse fra Milton A/S. 14 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

15 Installation Elektrisk tilslutning ANVISNING! Se i forbindelse med den elektriske tilslutning også det el-diagram, der følger med dokumentationen til gaskedlen. Tilslutning af forsyningsspændingen Tilslutningen til forsyningsspændingen sker ved at montere strømkablet til strømforsyningen (230 VAC/ 50 Hz) (fig. 10). OBS! Hvis netledningen skal udskiftes, skal denne udskiftes med en ledning, der er fremstillet til denne gaskedel. Tilslutning af eksterne elektriske komponenter Kedlens kappe aftages (fig. 11). Krydskærvskruen på tilslutningskassen løsnes (fig. 12, pos. 14) tilslutningskassens dæksel tages af. På klemrækken i kedlen findes flere forskellige klemmer til tilslutning af (eksterne) elektriske komponenter. I nedenstående liste er angivet, hvor de enkelte komponenter skal tilsluttes (fig. 12). Tilslutning af regulering Gaskedlen kan tilsluttes til følgende reguleringer: Tænd/sluk-regulering; Modulerende regulering ModuLine 400 (se også kapitel 2 på side 6). OBS! Det er ikke muligt at tilslutte gaskedlen til mere end én regulering på samme tid! fig. 10 fig. 11 Tilslutning af forsyningsspændingen Fjern kappen Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

16 5 Installation Tænd/sluk-regulering 1-2 grøn En potentialefri tænd/sluk-regulering kan tilsluttes på klemme 1-2 (grøn). Den maks. tilladte modstand af denne strømkreds er 100 Ω OBS! En tænd/sluk-regulering med opvarmningsacceleratorelement kan ikke tilsluttes til kedlen. Modulerende regulering 3-4 gul Ekstern omskiftekontakt 5-6 rød Tilslutning til en modulerende regulering ModuLine 400, såfremt den ikke er monteret i kedlen. Ved hjælp af en RCC-adapter (tilbehør) er det muligt at tilslutte en irt15 eller irt30 termostat, se fig. 13. Tilslutning 5-6 (rød) kan anvendes til sikring af f.eks. gulvvarmen. Hvis omskiftekontakten tilsluttes her, viser gaskedlen koden "8Y" når skiftekontakten er åben og gaskedlen sættes ud af drift. fig. 12 Klemrække i tilslutningskasse 1-2 (grøn): tænd/sluk-regulering 3-4 (gul): rumtermostat ModuLine (rød): ekstern omskiftekontakt (f.eks. gulvvarme) 7-8 (blå): udetemperaturføler 9-10 (grå): beholderføler til eksterne, indirekte opvarmede varmtvandsbeholdere (turkis): ekstern trevejsventil (24 VAC/maks. 6 VA) Udetemperaturføler 7-8 blå Hvis reguleringen ModuLine 400 er tilsluttet og programmeres som vejrafhængig regulering, tilsluttes den tilhørende udetemperaturføler på klemme 7-8 (blå). Beholderføler til eksterne Milton varmtvandsbeholdere med indirekte opvarmning (anvendes udelukkende med solo-kedler) 9-10 grå Til denne klemme kan tilsluttes en Milton beholderføler til temperaturreguleringen af en ekstern Milton varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning. Føleren tilsluttes til klemme 9-10 (grå). 16 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

17 Installation 5 Ekstern trevejsventil (anvendes udelukkende med solokedler) 24 Vac 0 Vac turkis (lyseblå) Den eksterne trevejsventil til en Milton varmtvandsbeholder med indirekte opvarmning kan tilsluttes til denne klemme. Klemmen må kun bruges, hvis gaskedlen ikke er udstyret med trevejsventil eller hvis den interne trevejsventil er sat ud af drift! Den maksimale elektriske effekt ved 24 V vekselstrøm er 6 VA. Til klemme (turkis) kan tilsluttes en trevejsventil med to tråde. Til klemme (turkis) kan tilsluttes en trevejsventil med tre tråde. Hvis der tilsluttes en irt-rumtermostat OBS! Til dette apparat må man ikke tilslutte en modulerende kaskaderegulering eller EED-modul! ModuLine RCC 24V ac 0V ac gul Til klemme kan tilsluttes en modulerende irt-rumtermostat (fig. 13, pos. 2). Klemmen er anbragt i den adapter tilslutningskassen (fig. 13, pos. 1) under klemrækken (tilbehør). Tilslutningskassens dæksel påmonteres. Stjerneskruen på tilslutningskassen fastskrues. Kappen monteres igen på apparatet. fig. 13 Tilslutningklemme for adapter (tilbehør) pos. 1: RCC modul for irt 30 (tilbehør) Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

18 6 Idrifttagning 6 Idrifttagning 6.1 Generelt Brug idrifttagningsprotokollen i kapitel 11.1 ved idrifttagning. Udfør alle trin i dette kapitel, udfyld protokollen og bekræft idrifttagningen ved at underskrive protokollen og forsyne den med et firmastempel Påfyldning og udluftning af varmeanlægget Gaskedlerne Milton SmartLine (Combi) HR 24 er udstyret med automatisk udluftning (se fig. 15), der bruges til udluftning af kedlen. I visse situationer kan det være nødvendigt foruden mulighed for udluftning på radiatorerne at udstyre varmeanlægget med ekstra muligheder for udluftning. Gør følgende for at fylde varmeanlægget med vand: OBS! Gaskedlen opstartes først, når anlægstrykket er over 0,2 bar Kedlens kappe aftages (fig. 11). Taster til indstilling af varmtvand og brugsvand indstilles på "0" (fig. 16). Ventilatorkassen fjernes ved at løsne de fire snaplåse eller beslag for inderkabinet (valgfri) (fig. 14, pos. 1). Kappen af den automatiske udluftning øverst til venstre i gaskedlen (fig. 15, pos. 1) løsnes en omgang. Netafbryderen på BC10 indstilles på "1" (fig. 16, pos. 1). Der trykkes flere gange på servicetasten (fig. 16, pos. 2), indtil trykket (f.eks.: P1.1, se fig. 16) vises på displayet. Tilslut en slange til vandhanen og lad den løbe fuld med vand, så der ikke er luft i slangen. Luk vandhanen. Tilslut slangen til gaskedlens påfyldningshane (fig. 17). OBS! Det er vigtigt at udlufte varmeanlægget. Hvis varmeanlægget fyldes langsomt med vand, samler luften i varmeanlægget sig ved det højeste punkt. fig. 14 Fjernelse af ventilatorkappe 1 fig. 15 Automatisk udluftning 18 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

19 Idrifttagning 6 Til dette formål skal vandhanen åbnes helt og påfyldningshanen åbnes kun delvis. På den måde fyldes varmeanlægget korrekt med vand. Fyld så meget vand på, at anlægget viser et tryk på ca. 1,5 bar og luk derefter påfyldningshanen. Åbn og luk alle udluftningshaner i anlægget begynd nedefra - så al luft i anlægget kan slippe ud. Kontroller trykket på displayet, når al luft er sluppet ud af anlægget. Hvis trykket er lavere end 1,0 bar, skal der fyldes mere vand på anlægget som beskrevet herover. Luk for vandhanen. Luk kedlens påfyldningshane. Skru vandslangen af. Når kedlen har været i drift i ca. en uge, og displayet viser et tryk, der er lavere end 1,0 bar, skal der fyldes mere vand på anlægget. For lavt tryk i varmeanlægget kan skyldes, at luftbobler slipper ud gennem koblingerne og den automatiske udluftning. Også ilt, der er opløst i friskt centralvarmevand, vil efter en vis tid slippe ud af centralvarmevandet og det medfører, at trykket i varmeanlægget falder. Men hvis der ofte skal fyldes vand på anlægget, er der her muligvis tale om vandtab. I så tilfælde er det vigtigt, at årsagen til vandtabet findes hurtigst muligt. fig Trykvisning [bar] (f.eks. P1.1 bar, efter at der er trykket på servicetasten) fig. 17 Påfyldning af varmeanlægget ved hjælp af påfyldningshane Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/

20 6 Idrifttagning 6.2 Øvrige arbejder i forbindelse med idrifttagning Før kedlen opstartes skal en række indstillinger foretages eller kontrolleres Indstillinger BC10 Gaskedlen er udstyret med en UBA 3 (universal brænderautomat), som er kedlens styresystem. Bag klappen i kappen er BC10 anbragt. Kedlen betjenes ved hjælp af BC10. Følgende funktioner kan indstilles ved hjælp af BC10: Indstilling af ydelse; Vælg af driftsmodi; Indstilling af temperaturen på det varme brugsvand og indstilling af den maksimale fremløbstemperatur; Visning af status; Indstillinger til vedligeholdelsesformål. På BC10 findes følgende betjeningselementer (fig. 18): Netafbryder (fig. 18, pos. 1) Kedlens strømforsyning afbrydes og tilkobles ved at trykke på netafbryderen. Resettast (fig. 18, pos. 2) Når der vises en blinkende fejlmelding (låsende fejlmelding) med en fejlkode på displayet, kan kedlen genstartes ved at trykke på tasten "Reset". Skorstensfejertast (fig. 18, pos. 3) Hvis der trykkes på skorstensfejertasten og den holdes nede i 2 5 sekunder, vises der en prik nederst til højre på displayet (fig. 19) og kedlen skifter til fuld belastning ved centralvarmedrift. Kedlen slukkes automatisk, når den indstillede fremløbstemperatur er nået eller efter 30 minutter. Nøddrift Skorstensfejerdrift kan afbrydes ved igen at trykke på skorstensfejertasten og holde den nede i nogle sekunder, indtil prikken nederst til højre på displayet er forsvundet. Hvis skorstensfejertasten holdes nede længere end 5 sekunder, vises der en blinkende prik nederst til højre på displayet (fig. 20) og kedlen er i nøddrift. Det betyder, at kedlen hele tiden er i drift ved den indstillede fremløbstemperatur. Under nøddrift er brugsvandet stadig til rådighed. Nøddrift kan afbrydes ved igen at trykke på skorstensfejertasten og holde den nede i nogle sekunder, indtil den blinkede prik nederst til højre på displayet er forsvundet. Servicetast (fig. 18, pos. 4) Når man trykker på servicetasten, vises følgende efter hinanden i en rullemenu: fremløbstemperatur, anlægstryk og kedelstatus fig. 18 BC10 pos. 1: Netafbryder pos. 2: Resettast pos. 3: Skorstensfejertast pos. 4: Servicetast pos. 5: Servicekonnektor pos. 6: LED "Brænder TIL" pos. 7: LED "Centralvarmedrift" pos. 8: Tast til indstilling af centralvarmevandets temperatur pos. 9: Visning af displayets status pos. 10: Tast til indstilling af brugsvandets temperatur pos. 11: LED "Varmtvandsdrift" fig. 19 Kedel i fuldlastdrift vha. skorstensfejertast fig. 20 Kedel i nøddrift vha. skorstensfejertast 20 Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton SmartLine HR 24 og Milton SmartLine Combi HR 24 Udgave 01/2006

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til montøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton CompactLine HR 24 Milton CompactLine Combi HR 24 Læs dette omhyggeligt før montering og service 1 2 3 4 12

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere