Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )"

Transkript

1 Rammeaftale om Trykning, pakning og distribution af Min grundlov mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren ) (enkeltvis benævnt "Parten og samlet "Parterne")

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL DEFINITIONER LEVERANDØRENS YDELSER Opgavens indhold og omfang Sprog SAMARBEJDE BESTILLING OG LEVERING PRISER FAKTURERING Generelt Fakturering af Leverancer til førstegangsvælgere Fakturering af Leverancer til Kunden BETALINGSBETINGELSER SAMFUNDSANSVAR Procedure ved konkret begrundet mistanke om manglende overholdelse af krav til arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder PERSONDATA GARANTIER MISLIGHOLDELSE Generelt Forsinkelse Bod og fortabelse af retten til vederlag Mangler Ophævelse LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT FORSIKRING KUNDENS FORHOLD FORCE MAJEURE KUNDENS MATERIALE TAVSHEDSPLIGT KONSORTIUM ELLER SAMMENSLUTNING UNDERLEVERANDØRER STØTTENDE ENHEDER OVERDRAGELSE VARIGHED OG OPSIGELSE Generelt Opsigelse ved uden virkning Opsigelse ved annullation Side 2/18

3 23.4 Opsigelse i andre tilfælde FORPLIGTELSER VED OPHØR ÆNDRINGER OG FORTOLKNING TVISTER SELVSTÆNDIG AFTALE UNDERSKRIFTER Side 3/18

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 : Bilag 2 : Bilag 3 : Bilag 4 : Bilag 5 : Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Leverandørens løsningsbeskrivelse Kontaktpersoner og Leverandørens underleverandører Pris Faktureringsoplysninger Side 4/18

5 1. BAGGRUND OG FORMÅL Denne rammeaftale er indgået mellem Parterne efter afholdelse af forudgående udbud annonceret i EU-Tidende, jf. udbudsbekendtgørelse nr [Indsæt nr.]. Rammeaftalen har til formål at regulere samarbejdet mellem Leverandøren og Kunden om trykning, pakning og distribution af en kommenteret udgave af grundloven bogen Min grundlov. 2. DEFINITIONER Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Leverancer til førstegangsvælgere forstås en leverance som beskrevet i bilag 1, punkt 2.1. Ved Leverancer til Kunden forstås en leverance som beskrevet i bilag 1, punkt 2.2. Ved Rammeaftalen forstås nærværende rammeaftale med bilag Ved Valg forstås folketingsvalg, kommunal- og regionsrådsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger. 3. LEVERANDØRENS YDELSER 3.1 Opgavens indhold og omfang Leverandøren er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af Rammeaftalen. Leverandøren skal udføre alle de i Rammeaftalen beskrevne opgaver samt opgaver, der indgår som en naturlig del heraf. Leverandøren har forud for underskrivelsen af Rammeaftalen udfærdiget Leverandørens løsningsbeskrivelse (Bilag 2), hvor Leverandøren nærmere har beskrevet, hvordan ydelserne vil blive udført, og hvordan kravene i Kundens opgavebeskrivelse og kravspecifikation (Bilag 1) vil blive opfyldt. Leverandørens løsningsbeskrivelse (Bilag 2) kan ikke medføre, at krav eller beskrivelser i Kundens opgavebeskrivelse og kravspecifikation (Bilag 1) ikke skal opfyldes. Såfremt der i Rammeaftalens løbetid opstår tvivl om opgavens omfang, er Leverandøren forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere Kunden herom. 3.2 Sprog Arbejdssproget ved møder og løbende kommunikation mellem Leverandøren og Kunden er dansk. Side 5/18

6 4. SAMARBEJDE Parterne er forpligtet til loyalt at understøtte og fremme opfyldelsen af Rammeaftalen ved bl.a. at udveksle viden og information i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for opfyldelsen af Rammeaftalen, samt i det hele taget samarbejde konstruktivt. Parternes kontaktpersoner fremgår af Bilag 3. Hvis Leverandøren har udpeget en fælles befuldmægtiget, jf. punkt 19, er denne tillige Leverandørens kontaktperson. Parterne er til enhver tid berettigede til uden varsel at udskifte kontaktpersonerne ved skriftligt meddelelse til den anden part. Parterne forpligter sig hver især til at sikre, at kontaktpersonerne står til rådighed i nødvendigt omfang. 5. BESTILLING OG LEVERING Leverandøren er forpligtet til løbende at modtage Kundens bestillinger pr. telefon og pr. . Leverandøren kan endvidere give Kunden adgang til at afgive bestillinger ved anvendelse af Leverandørens elektroniske ordresystem. Leverandøren skal snarest muligt skriftligt bekræfte modtagelsen af hver enkelt bestilling. For så vidt angår bestillinger af Leverancer til førstegangsvælgere skal Leverandøren senest bekræfte modtagelsen af bestillingen Arbejdsdagen efter dennes modtagelse. Leverandøren skal overholde de i Bilag 1 anførte krav til levering. 6. PRISER Priserne fremgår af Bilag 4. Alle priser er i danske kroner og inkluderer told og øvrige afgifter bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. I priserne er endvidere inkluderet samtlige Leverandørens omkostninger, herunder udgifter forbundet med porto, materialeproduktion, transport, opbevaring, emballering, fakturering, administration, forsikring, dokumentation mv. Leverandøren er således ikke berettiget til yderligere vederlag end det, der fremgår af Bilag 4. Prisregulering kan finde sted hvert år fra den 1. januar ud fra udviklingen i procentpoint i nettoprisindekset pr. 1. januar i reguleringsåret set i forhold til nettoprisindekset pr. 1. januar året forinden, dog maksimalt med 2 %. Den første regulering kan foretages fra 1. januar Prisreguleringen kan kun ske fremadrettet og efter Leverandørens anmodning. Leverandøren skal informere Kunden om eventuelle prisreguleringer 30 Dage før de nye priser træder i kraft. Kunden skal inden for rimelig tid informere Leverandøren om eventuelle indsigelser over for reguleringerne. Side 6/18

7 7. FAKTURERING 7.1 Generelt Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Faktureringsoplysninger og minimumskravene til fakturaer fremgår af Bilag Fakturering af Leverancer til førstegangsvælgere Leverandøren fakturerer produktion, pakning og distribution på en samlet faktura. Fakturering kan tidligst finde sted efter Valgets afholdelse. Der betales for det eksakt udsendte antal forsendelser. 7.3 Fakturering af Leverancer til Kunden Den faste årlige leverance faktureres, når leverancen er leveret til Folketinget. 8. BETALINGSBETINGELSER Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter Leverandøren har afsendt fyldestgørende faktura. Der påløber renter for forsinket betaling i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom. Bevirker forhold hos Leverandøren, at Kunden ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Kunden ikke gøres ansvarlig for manglende betaling. 9. SAMFUNDSANSVAR Leverandøren indestår for, at Leverandøren og leverandørens ydelser overholder alle relevante myndighedskrav og de til enhver tid gældende lovregler, således som disse foreligger ved denne kontrakts underskrift og senere. Som en del af Kundens generelle indkøbspolitik stiller Kunden altid - herunder også i ethvert udbud - krav om og forudsætter, at Leverandøren og dennes underleverandører ved opfyldelse af Rammeaftalen sikrer overholdelsen af følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (ILO-konvention nr. 94) Side 7/18

8 Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underleverandør ved opfyldelse af Rammeaftalen respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Leverandøren erklærer ved underskrift af nærværende Rammeaftale, at Leverandøren ved opfyldelse af Rammeaftalen løbende vil sikre overholdelsen af ovennævnte konventioner. 9.1 Procedure ved konkret begrundet mistanke om manglende overholdelse af krav til arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at et leveret produkt eller dele heraf, herunder materialer, som indgår i produktet, er tilvirket efter produktionsprocesser eller produktionsmetoder, hvor de ovennævnte krav til menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder ikke er overholdt, skal Leverandøren straks efter Kundens anmodning fremsende en skriftlig redegørelse herfor samt dokumentere, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Rammeaftalen, er tilvirket, samt fremsende fornøden dokumentation for, hvilke materialer der indgår i produkterne. Endvidere skal Leverandøren redegøre for, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen kan påvirke opfyldelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder ved valg af underleverandører eller ved valg af dele til det leverede. Redegørelsen og den tilhørende dokumentation skal i fornødent omfang være ledsaget af attester, hvori det attesteres, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder tilvirkning har fundet sted, samt hvilke materialer der indgår i produktet. Hvis det konstateres, at en Leverandør eller dennes underleverandør ikke ved opfyldelse af Rammeaftalen lever op til ovenstående bestemmelser, er Leverandøren forpligtet til at opfylde Rammeaftalen med et tilsvarende produkt, som opfylder Rammeaftalens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Kunden uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul, herunder manglende fremsendelse af den nævnte redegørelse, anses som væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen, og Kunden kan ophæve Rammeaftalen efter Rammeaftalens bestemmelser herom. Ved vurderingen af, om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Rammeaftalen, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, hvorledes Leverandøren har tilrettelagt sine egne produktionsprocesser eller -metoder, ligesom der lægges vægt på, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg af underleverandører eller ved valg af dele til det leverede. Side 8/18

9 10. PERSONDATA Leverandørens udførelse af opgaver under Rammeaftalen indebærer behandling af personhenførbare oplysninger. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at den til enhver tid gældende dansk persondatalovgivning overholdes, særligt persondataloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med senere ændringer) og sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 528/2000 med senere ændringer). Leverandøren, samt dennes eventuelle underleverandører, er endvidere forpligtet til at iagttage samtlige krav og vilkår som CPR måtte pålægge Leverandøren og/eller Kunden i forbindelse med udtræk af det danske og/eller færøske CPR-register. Leverandøren må ikke behandle personoplysningerne til andre formål end dem, som Kunden har fastsat under Rammeaftalen. Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. Dette gælder også, hvis behandlingen af personoplysninger hos Leverandøren sker ved anvendelse af hjemmearbejdspladser. Hvis Leverandøren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den EU-medlemsstat, hvor Leverandøren er etableret, derudover gælde for Leverandøren. Hvis Leverandøren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal Leverandøren således overholde både de danske sikkerhedskrav i persondataloven og sikkerhedskravene i Leverandørens hjemland. Leverandøren skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan overholde sine forpligtelser som dataansvarlig efter persondatalovgivningen, herunder forpligtelser over for registrerede (såsom indsigtsretten) og forpligtelsen til at påse, at Leverandøren har truffet de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Leverandøren skal i den forbindelse foranledige, at en uafhængig tredjepart en gang om året afgiver en revisionserklæring til Kunden om de persondataretlige sikkerhedsmæssige forhold hos Leverandøren. Leverandøren har pligt til at deltage i eventuelle drøftelser med Datatilsynet og indarbejde eventuelle anbefalinger og/eller påbud mv. fra tilsynet vedrørende behandling af personoplysninger som led i udførelsen af Leverandørens opgaver under Rammeaftalen. I tilfælde af sikkerhedsbrist skal Leverandøren uden unødigt ophold give Kunden meddelelse herom. 11. GARANTIER Leverandøren indestår for, at Leverandøren i udførelsen af sine ydelser opfylder alle krav efter Rammeaftalen samt kravene til god skik inden for det pågældende brancheområde, og at ydelserne vil blive udført på et sådant professionelt og fagligt kvalificeret niveau, som Kunden med føje kan forvente i henhold til Rammeaftalen. Leverandøren indestår for i hele kontraktperioden at opretholde den til udførelsen af opgaven fornødne kapacitet. Side 9/18

10 Leverandøren indestår for, at den til enhver tid gældende lovgivning for medarbejderne, herunder lovgivning om opholdstilladelse, ansættelsesbeviser og skat, er overholdt for samtlige medarbejdere beskæftiget med udførelse af Rammeaftalen. Leverandøren indestår endvidere for, at alle ydelser omfattet af Rammeaftalen i øvrigt opfylder alle relevante myndighedskrav og love, herunder regler til arbejdsmiljø, således som disse foreligger ved Rammeaftalens underskrivelse og senere, jf. punkt 9. Leverandøren garanterer at ville behandle alt modtaget materiale og alle oplysninger om opgaven med absolut diskretion. Leverandøren har pligt til at overholde de sikkerhedsprocedurer m.m., som udvikles og/eller aftales mellem Parterne i forbindelse med opgavens løsning, jf. punkt 18. Hvad angår modtagelse og opbevaring af postale oplysninger fra henholdsvis det danske og færøske CPR-register, indestår Leverandøren for at modtage og opbevare disse under fuld hensyntagen til reglerne i persondataloven, og at slette oplysningerne, så snart distributionen er sket ansvaret gælder også for eventuel underleverandører. 12. MISLIGHOLDELSE 12.1 Generelt Hvor ikke andet følger af bestemmelserne i nærværende Kontrakt, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en Parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag Forsinkelse Overskrider Leverandøren en af de i Bilag 1 fastsatte frister, foreligger der forsinkelse. Såfremt Leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Leverandøren straks underrette Kunden herom, om baggrunden herfor, samt om den forventede tidsmæssige forsinkelse. Når forsinkelse indtræder, eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne. Såfremt Leverandørens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Kunden, er Leverandøren forpligtet til straks at advisere Kunden herom. Adviseres Kunden ikke straks, fortaber Leverandøren retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der skyldes dette forhold, gældende Bod og fortabelse af retten til vederlag Såfremt en Leverance til førstegangsvælgere helt eller delvist ikke er modtagerne i hænde senest 1 dag før valg-/afstemningsdagen, og dette er af grunde, der kan henføres til Leverandøren, betaler Leverandøren en bod til Kunden. Det er Leverandøren, der bærer bevisbyrden for, at forsinkelsen ikke skyldes Leverandørens forhold. Side 10/18

11 Modtages en Leverance til førstegangsvælgere helt eller delvist dagen inden eller på selve valg- /afstemningsdagen udgør boden 5 % af den samlede pris for den pågældende Leverance til førstegangsvælgere, medmindre forsinkelsen angår en uvæsentlig del af den pågældende Leverance til førstegangsvælgere. Ved modtagelse efter valg-/afstemningsdagen fortaber Leverandøren retten til sit vederlag for den pågældende Leverance til førstegangsvælgere, såfremt forsinkelsen angår en væsentlig del af den pågældende Leverance til førstegangsvælgere. Angår forsinkelsen ikke en væsentlig del af den pågældende Leverance til førstegangsvælgere udgør boden 5 % af den samlede pris for den pågældende Leverance til førstegangsvælgere Mangler Der foreligger en mangel, hvis Leverandørens varetagelse af opgaver i henhold til Rammeaftalen ikke opfylder de krav, der fremgår af Rammeaftalen, eller ikke i øvrigt svarer til, hvad Kunden med føje kunne forvente. Der foreligger herunder en mangel såfremt kvaliteten af en leverance under Rammeaftalen ikke svarer til kvaliteten af de i forbindelse med udbudsforretningen indleverede prøvetryk. I tilfælde af mangler ved en leverance i henhold til Rammeaftalen skal Leverandøren træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe manglerne hurtigst muligt. Kunden kan kræve, at der skal ske et forholdsmæssigt afslag i det samlede vederlag, som Leverandøren er berettiget til i henhold til Rammeaftalen, såfremt Leverandøren ikke har draget omsorg for at afhjælpe manglerne hurtigst muligt Ophævelse Kunden kan straks ophæve Rammeaftalen helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve Rammeaftalen: 1) Såfremt Leverandøren pådrager sig bod mere end én gang som følge af forsinkelse med en Leverance til førstegangsvælgere, eller såfremt vederlag fortabes for en konkret Leverance til førstegangsvælgere, jf. punkt ) Såfremt Leverandøren ikke opfylder garantierne i punkt 11, og Leverandøren ikke har afhjulpet manglerne inden for rimelig tid efter modtagelse af skriftligt påkrav herom. 3) Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. 4) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammeaftalen. 5) Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. 6) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare. Side 11/18

12 7) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. 13. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT Leverandøren er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, Kunden dokumenterer at have lidt et tab ud over bodsbeløbet. Leverandørens erstatningspligt er maksimeret til DKK 1 mio. ud over bod betalt i henhold til punkt Denne begrænsning gælder dog ikke, såfremt tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos Leverandøren. 14. FORSIKRING Leverandøren skal i hele Rammeaftalens løbetid opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens erstatningsansvar. Leverandøren skal på anmodning fra Kunden dokumentere, at kravene til ansvarsforsikring er opfyldt. 15. KUNDENS FORHOLD Om Kundens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab erstattes ikke. Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Rammeaftalen delvist over for Kunden med virkning for fremtidige ydelser, såfremt Leverandøren over for Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 Dage vil medføre, at Rammeaftalen ophæves over for Kunden, såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Kundens erstatningsansvar er maksimeret på samme måde som Leverandørens, jf. punkt FORCE MAJEURE Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til Rammeaftalen anses for ansvarlige over for den anden Part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Rammeaftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos Leverandøren, som denne ved et sædvanligt Side 12/18

13 og rimeligt beredskab kan undgå, er ikke at betragte som force majeure, herunder i forhold til interne strejker og sygdom. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Hvis en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende, uden at Leverandøren har krav på renter. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at opsige Rammeaftalen, såfremt en aftalt tidsfrist overskrides med 20 Arbejdsdage som følge af force majeure situationen. I tilfælde af en sådan opsigelse er Leverandøren berettiget til vederlag for allerede leverede ydelser inden force majeure situationens opståen. Der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne i medfør af Rammeaftalen. 17. KUNDENS MATERIALE Alt materiale, der stilles til rådighed for Leverandøren af Kunden, tilhører Kunden. Materialet samt eventuelle kopier heraf skal tilbageleveres eller slettes straks, når Rammeaftalen er ophørt, uanset ophørsgrunden. Kunden kan kræve dokumentation for, at Leverandøren har efterlevet denne forpligtelse. Leverandøren skal dog opbevare materiale så længe og i det omfang, det måtte følge af præceptive retsregler. Leverandøren er endvidere berettiget til at beholde én kopi af materialet i dokumentationsøjemed. 18. TAVSHEDSPLIGT Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen. Kunden kan forlange, at Leverandørens medarbejdere skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer. Tavshedspligten gælder også efter Rammeaftalens ophør uanset årsagen hertil. Leverandøren må bruge Kunden som reference. Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om Rammeaftalen eller offentliggøre noget om Rammeaftalens indhold. For Kunden gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Side 13/18

14 19. KONSORTIUM ELLER SAMMENSLUTNING Hvis Leverandøren er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), hæfter de deltagende virksomheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen. Leverandøren har udpeget en fælles befuldmægtiget for de i sammenslutningen deltagende virksomheder. Denne er bemyndiget til at træffe beslutninger på vegne af deltagende virksomheder om ethvert forhold i relation til Rammeaftalen. Den fælles befuldmægtigede er tillige kontaktperson for Leverandøren, jf. punkt UNDERLEVERANDØRER Såfremt Leverandøren anvender underleverandører, er dette beskrevet i Bilag 2, Leverandørens løsningsbeskrivelse, herunder hvorledes underleverandøren nærmere er involveret i løsningen af opgaven under Rammeaftalen. Endvidere har Leverandøren i bilag 3, oplyst navn, kontaktoplysninger samt juridisk repræsentant for de underleverandører, der anvendes i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen. Leverandøren har indleveret de nævnte oplysninger ved afgivelse af tilbud. Hvor underleverandøren ikke var kendt på tidspunktet for afgivelse af tilbud, meddeles oplysningerne Kunden uden ubegrundet ophold, efter underleverandøren er udpeget. Dette gør sig også gældende, såfremt der udpeges en ny underleverandør, der skal erstatte en tidligere underleverandør. Endelig skal Leverandøren uden ubegrundet ophold oplyse enhver ændring i underleverandørens oplysninger. Som følge heraf skal Kunden have oplysninger om navn, kontaktoplysninger samt juridisk repræsentant på de underleverandører, som er tilknyttet opgavens udførelse på ethvert tidspunkt i Rammeaftalens varighed. Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke udskifte en underleverandør. Kunden kan ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers udførte opgaver på samme måde, som var de pågældende opgaver leveret af Leverandøren selv. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Rammeaftalen. 21. STØTTENDE ENHEDER Såfremt Leverandøren i forbindelse med udbuddet af nærværende Rammeaftale har støttet sig på andre enheders økonomiske kapacitet hæfter sådanne enheder solidarisk med Leverandøren for opfyldelsen af Rammeaftalen. De støttende enheder medunderskriver Rammeaftalen for så vidt angår denne forpligtelse. Side 14/18

15 22. OVERDRAGELSE Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Rammeaftale helt eller delvist til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Rammeaftale til tredjemand. Leverandøren afholder egne eventuelle udgifter, der måtte være forbundet med overdragelsen. 23. VARIGHED OG OPSIGELSE 23.1 Generelt Rammeaftalen træder i kraft den 1. juli 2016 og udløber uden yderligere varsel den 30. juni Rammeaftalen er uopsigelig for Leverandøren. Kunden kan opsige Rammeaftalen med 6 måneders varsel til den første i en måned. Kunden kan endvidere opsige Rammeaftalen i henhold til nedenstående bestemmelser Opsigelse ved uden virkning I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud mv. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde den kontraherende myndighed at bringe Rammeaftalen til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne tilfælde at opsige Rammeaftalen. Kunden er berettiget til at opsige Rammeaftalen helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Rammeaftalen ophører ved opsigelse således helt/delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Kunden berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Rammeaftalen erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med punkt 13. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Rammeaftalen Side 15/18

16 erklæres for uden virkning, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at Rammeaftalen erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen Opsigelse ved annullation I henhold til Udbudsloven kan Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole ved endelig afgørelse eller dom annullere en tildelingsbeslutning, hvorefter ordregiveren skal bringe en kontrakt, som er indgået på grundlag af beslutningen, til ophør med et passende varsel, medmindre særlige forhold, der tilsiger Rammeaftalens videreførelse, gør sig gældende. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne tilfælde at opsige Rammeaftalen. Såfremt klagenævnet annullerer Kundens beslutning om at tildele Rammeaftalen til Leverandøren er Kunden berettiget til at opsige Rammeaftalen med et passende skriftligt varsel. Rammeaftalen ophører ved opsigelse således helt. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Rammeaftalen bringes til ophør som følge af annullation af tildelingsbeslutningen skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med punkt 13. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at tildelingsbeslutningen annulleres, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at tildelingsbeslutningen annulleres Opsigelse i andre tilfælde Kunden er endvidere berettiget til at bringe Rammeaftalen til ophør med et rimeligt varsel i følgende tilfælde: Såfremt Rammeaftalen har været genstand for en ændring af grundlæggende elementer, som ville have krævet en ny udbudsprocedure, jf. udbudslovens 185, stk. 1 nr. 1. Såfremt Leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens på tidspunktet for tildelingen af Rammeaftalen, hvorefter Leverandøren skulle have været udelukket fra udbudsproceduren, jf. udbudslovens 185, stk. 1 nr. 2. Såfremt Rammeaftalen ikke skulle have været tildelt Leverandøren på grund af en alvorlig overtrædelse af forpligtelserne i henhold til traktaterne og direktivet, der er fastslået af EU-Domstolen i forbindelse med en procedure efter artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, jf. udbudslovens 185, stk. 1 nr. 3. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne tilfælde at opsige Rammeaftalen. I ovennævnte tilfælde er Kunden berettiget til at opsige Rammeaftalen med et passende skriftligt varsel. Rammeaftalen ophører ved opsigelse således helt. Side 16/18

17 Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Rammeaftalen bringes til ophør i ovennævnte tilfælde skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med punkt 13. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at betingelserne for Kundens opsigelse i medfør af dette punkt er til stede, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at Rammeaftalen opsiges. 24. FORPLIGTELSER VED OPHØR Ved Rammeaftalens ophør uanset årsag hertil er Kunden berettiget til at beslutte helt eller delvist og mod et forholdsmæssigt vederlag at overtage det indtil da udførte arbejde i form af trykte elementer m.v. I det omfang der ved Rammeaftalens ophør er trykte elementer og Kunden ikke ønsker at overtage disse, skal Leverandøren destruere de trykte elementer. Rammeaftalens ophør berører ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser (om ansvar, tavshedspligt mv.), som har til formål at være gældende også efter Rammeaftalens ophør. 25. ÆNDRINGER OG FORTOLKNING Rammeaftalen kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kunden og Leverandøren, der underskrives af Parterne og vedhæftes Rammeaftalen som et tillæg. Bestemmelser i udbudsmaterialet, i Leverandørens tilbud, i korrespondance forud for indgåelse af Rammeaftalen eller lignende, der ikke er gentaget i Rammeaftalen, kan ikke efterfølgende påberåbes som fortolkningsgrundlag. Henvisning til Rammeaftalen eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Rammeaftalen hørende Bilag, henholdsvis de af Rammeaftalens Bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. Ved uoverensstemmelse mellem Rammeaftalen og Bilagene hertil har Rammeaftalen forrang. 26. TVISTER Retsforholdet ifølge Rammeaftalen og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Rammeaftalen, skal Parterne søge en løsning ved forhandling. Side 17/18

18 Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, afgøres tvisten ved de almindelige domstole. 27. SELVSTÆNDIG AFTALE Parterne er enige om, at Rammeaftalens punkt 23.2 udgør en selvstændig aftale mellem Parterne, som er gældende, uanset om Rammeaftalen i øvrigt måtte blive erklæret for uden virkning. 28. UNDERSKRIFTER Rammeaftalen underskrives i to eksemplarer, hvoraf ét opbevares af Kunden og ét opbevares af Leverandøren. Sted: Dato: For Kunden: Sted: Dato: For Leverandøren: Rammeaftalen underskrives endvidere selvstændigt af støttende enheder som hæfter solidarisk med Leverandøren efter punkt 21: Sted: Dato: For virksomheden: Side 18/18

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt om Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem Kontrakt om Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1 mellem Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K (Herefter Udenrigsministeriet) og [ ] (Herefter Leverandøren) Indhold 1

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Rammekontrakt. webbaseret salg af reklameartikler til Hjemmeværnet. mellem

Rammekontrakt. webbaseret salg af reklameartikler til Hjemmeværnet. mellem 7516153 VFN/LEBJ Rammekontrakt om webbaseret salg af reklameartikler til Hjemmeværnet mellem Hjemmeværnskommandoen Vordingborg Kaserne Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg (herefter benævnt Kunden) og [Navn]

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg

Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg Mellem: Cvr-nr.: 29102384 Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Og: [Firma 2] Cvr-nr.: CVR [Firmaadresse2]

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Kontrakt. Folketingets revisionsopgave. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Kontrakt. Folketingets revisionsopgave. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) Udkast til Kontrakt om Folketingets revisionsopgave mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren ) (enkeltvis benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Konsulentkontrakt. mellem

Konsulentkontrakt. mellem Konsulentkontrakt mellem Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K EAN-nummer: 5798000416635 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere