Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn maj

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. Herefter føler tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger. Sidste del af rapporten indeholder tilsynets datagrundlag, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. Ud for hver indikator har tilsynet mulighed for at lave uddybende bemærkninger. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Formalia Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Datagrundlag Observationer på fællesarealer Tilsynets formål Indhold og metode Vurderingsskala Yderligere oplysninger

4 1 Formalia Plejecentrets navn og adresse Hundested Plejecenter, Søndergade 81, 3390 Hundested Leder Heidi Buch Hansen Antal boliger 52 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 6. maj 2014 kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 5 beboere. Beboerne er tilfældig udvalgt, og har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Dataindsamlingen er foregået ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Tilsynet har foretaget observationer på fællesarealer Tilsynet har gennemført interview med 4 medarbejdere heraf: 4 social- og sundhedshjælpere 1 medarbejder har svaret i forhold til 2 beboere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager og sygeplejerske Kirsten Marquardsen, Chefkonsulent og sygeplejerske, MHM 4

5 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Halsnæs Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Hundested Plejecenter. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO KR, at Hundested plejecenter er godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejeenheden vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x Godkendt med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 5

6 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynsresultatet præsenteres dels ud fra en samlet vurdering dels ud fra en beskrivelse af, hvilke mål og indikatorer manglerne forekommer Styrker På Hundested Plejecenter forløber implementeringen af kommunens nye omsorgssystem planmæssigt, og medarbejderne er netop gået i gang med at modtage undervisning i det nye omsorgssystem. Ledelsen oplyser til tilsynet, at der på baggrund af anbefalinger fra tilsynet i 2013 er udarbejdet en handleplan med beskrivelser af indsatser, der skal medvirke til kvalitetssikring af den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynets anbefalinger og den udarbejdede handleplan fungerer som et aktivt arbejdsredskab i det daglige arbejde og har blandt andet betydet, at der har været igangsat undervisning af medarbejderne på holdniveau og ved sidemandsoplæring. I forbindelse med opsamling på anbefalingerne er der ligeledes foregået en drøftelse af fagligheden på plejecentret, hvilket har resulteret i en beslutning om styrkelse af de sygeplejefaglige kompetencer på plejecentret. Medarbejderne i Fjordhuset og på Slottet har arbejdet målrettet med kompetenceudvikling. Medarbejderne har deltaget i et medarbejderudviklingsprojekt gennem et forløb på 10 kursusdage. Yderligere har der været fokus på opfølgningen af den undervisning, der blev givet til medarbejderne i 2013 i forhold til Leve-Bo-konceptet. Det er plejecentrets mål, at der sættes fokus på læringsperspektivet herfra med efterfølgende formulering af kommende indsatser. Der er sammenhæng mellem den hjælp, beboerne modtager og beboernes tilstand. Den tildelte hjælp svarer til beboernes behov og forventninger. Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstilende. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer inddrages i de daglige opgaver. Beboerne føler sig generelt sikre og trygge i hverdagen på plejecentret. Beboerne oplever medindflydelse på egen hverdag. Medarbejderen fremstår kompetente og har kendskab til den enkelte beboers behov for pleje og omsorg. Medarbejderen kan redegøre for, hvorledes pleje og omsorgen for beboerne skal udføres samt hvorledes beboernes ressourcer inddrages og anvendes. Plejecentret arbejder målrettet ud fra tankegangen bag Aktiv i eget liv, og medarbejderen har fokus på medinddragelse af beboerne i selv de mindre dagligdags opgaver. Rengøringsstandarden på fællesarealer er tilfredsstillende. Der er tilbud om fælles aktiviteter på plejecentret. Kommunikationen med beboerne er respektfuld og beboerne behandles værdigt. Mangler På baggrund af tilsynet vurderes det, at plejecentret har følgende mangler: Mål 2 dokumentation Der er mangler i forhold til at sikre korrekt beskrivelse af plejen og omsorgen for beboerne gennem hele døgnet i handleplan for hverdagsliv. Mål 3 dokumentation Der er delvise mangler i forhold til at sikre korrekt dokumentation af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i handleplaner for hverdagsliv. Mål 5 dokumentation Der er delvise mangler i forhold til beskrivelse af beboernes psykiske/mentale ressourcer samt 6

7 behov for psykisk pleje og omsorg. Mål 6 observation I forhold til 1 beboer observeres mangler i forhold til særlig indsats vedrørende hjælpen til praktisk støtte. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på Hundested Plejecenter: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der er arbejdet målrettet med anbefalingerne fra tilsynet i 2013, men konstaterer samtidig, at der stadig er udfordringer i forhold til dokumentationen i handleplaner for hverdagsliv, idet anbefalinger fra tilsynet i 2013 går igen ved tilsynet i Tilsynet bemærker, at der mangler udarbejdelse af Aktuel status på 1 beboer og ajourføring af Aktuel status i forhold til 3 beboere. 3. Tilsynet bemærker, at Hundested Plejecenter har en udfordring i at sikre, at alle handleplaner for hverdagsliv er ajourførte og indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af plejen og omsorgen for beboerne gennem hele døgnet. Tilsynet bemærker ligeledes, at Beskrivelse af beboeren ikke er udfyldt korrekt eller mangler helt i forhold til 3 beboere. 4. Tilsynet bemærker, at Aktuel status indeholder beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats som med fordel også bør beskrives i handleplaner for hverdagsliv. 5. Tilsynet bemærker, at beskrivelser af beboernes sociale ressourcer både i forhold til aktiviteter, sociale kompetencer i samværet med øvrige beboer og beboerens familiære netværk med fordel bør udfoldes i alle handleplaner for hverdagsliv. 6. Tilsynet bemærker, at 3 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv mangler beskrivelse af beboerens psykiske/mentale ressourcer samt at der mangler beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg i forhold til 1 beboer. 7. Tilsynet bemærker, at der i forhold til 1 beboer ikke er ydet den nødvendige støtte og hjælp i forhold til praktisk støtte i forbindelse med renholdelse af boligen. 8. Tilsynet bemærker, at der i journalen ikke foreligger begrundelse for manglende udarbejdelse af 4 beboeres livshistorier. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hundested Plejecenter sikrer udarbejdelse af Aktuel status i forhold til alle beboere og at disse er ajourførte. 2. Tilsynet anbefaler, at Hundested Plejecenter underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af handleplaner for hverdagsliv, således at disse fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til beboernes behov for pleje og omsorg gennem hele døgnet samt at Beskrivelse af beboeren er udfyldt korrekt. 3. Tilsynet anbefaler, at Hundested Plejecenter sikrer, at alle relevante beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Aktuel status ligeledes er beskrevet i handleplaner for hverdagsliv. 4. Tilsynet anbefaler, at Hundested Plejecenter underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af handleplaner for hverdagsliv, således at disse indeholder beskrivelser af beboernes sociale ressourcer både i forhold til aktiviteter, sociale 7

8 kompetencer i samværet med øvrige beboere, og beboerens familiære netværk. 5. Tilsynet anbefaler, at Hundested Plejecenter underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af handleplaner for hverdagsliv, således at disse indeholder beskrivelser af beboernes psykiske/mentale ressourcer samt beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg, hvor dette skønnes relevant. 6. Tilsynet anbefaler, at Hundested Plejecenter sikrer, at der foreligger beskrivelse af den helt særlige indsats, der skal ydes i forhold til en beboers behov for støtte og hjælp til at sikre struktur i forbindelse med renholdelse af boligen. Tilsynet anbefaler, at der straks iværksættes tiltag, således at beboeren modtager den nødvendige hjælp og støtte i forhold til at sikre renholdelse og struktur i boligen. 7. Tilsynet anbefaler, at Hundested Plejecenter sikrer, at der er udarbejdet livshistorier for alle beboere, der ønsker at medvirke til en sådan. Hvis en beboer ikke ønsker at medvirke til udarbejdelse af en livshistorie, bør dette fremgå af dokumentationen. 8

9 3 Datagrundlag På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. I henhold til vejledning nr. 2 til serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1. Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Tilsynet får oplyst, at plejecentret selv skal visitere beboerne til den korrekte pakketildeling. Typisk visiteres beboeren til en pakke 3 ved indflytning. I forhold til 4 ud af 5 beboere er der udarbejdet Aktuel status. Hos 1 beboer mangler Aktuel status. Tilsynet bemærker, at der hos 3 beboere mangler ajourføring af Aktuel status. Observation x Der observeres sammenhæng mellem den hjælp, der er visiteret og beboernes behov. Beboer x Alle 5 beboere har kendskab til, hvilken hjælp de modtager. Medarbejder x Medarbejderne har kendskab til den bevilgede pakketildeling og kan redegøre for, hvorledes oplysninger herom kan søges i omsorgssystemet. Personlig pleje - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2. Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Der er udarbejdet retningsgivende mål og formål i alle handleplaner for hverdagsliv. I 2 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv fremgår beskrivelser af den daglige tilrettelæggelse og udførelse af plejeopgaverne. Beskrivelserne er handlevejledende og individuelt beskrevet. Tilsynet bemærker positivt, at der foreligger fagligt relevante beskrivelser af mange detaljer, der har stor betydning for at sikre beboerens trivsel i hverdagen. Yderligere ses eksempel på detaljeret vejledning i forbindelsen med forflytning af beboer. Tilsynet bemærker dog, at der i ovenstående handleplaner mangler henholdsvis beskrivelse af, at beboeren har særlige problemstillinger med vejrtrækningen og i det andet eksempel mangler handlevejledende beskrivelse af det ugentlige bad. 9

10 2 handleplaner for hverdagsliv har delvise mangler. Eksempelvis mangler begge handleplaner for hverdagsliv beskrivelse af beboeren fysisk, psykisk og socialt/mentalt. For aften mangler beskrivelse af hjælp ifm. montering af C-pap, samt henvisning til handleplan. I forhold til 1 handleplan er kravene ikke opfyldt. Systematikken i handleplanen følger ikke den normale opbygning af handleplaner for hverdagsliv, og fremstår derfor noget rodet og uoverskuelig i beskrivelsen af beboerens behov for pleje og omsorg samt i forhold til beskrivelse af beboeren fysisk, psykisk og socialt. Samme handleplan for hverdagsliv skal ajourføres i forhold til beboerens ernæring og vægttab. Det er oplyst, at beboeren ønsker at tabe sig, hvilket ikke er korrekt. Yderligere mangler handlevejledende og individuel beskrivelse af hjælpen for nat. Det er kun beskrevet, at beboeren skal have tilsyn x 2. Observation x Generelt er der sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og beboerens tilstand. jvf. dog ovenstående mangler. Beboer x Beboerne giver udtryk for, at de modtager den hjælp de har behov for. Beboerne udtrykker tilfredshed med måden, hvorpå hjælpen udføres. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fagligt redegøre for plejen og omsorgen hos den konkrete beboer. Tilsynet bemærker, at medarbejderne generelt har fokus på vaner og ønsker, der har stor betydning for beboeren i forbindelse med udførelsen af den personlige pleje. Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 3. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x I 3 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv beskrives den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Eksempelvis ses beskrivelser i forhold til forebyggelse af fald og at beboeren har ringemåtte i boligen. Der ses sundhedsfremmende og forebyggende beskrivelse vedrørende en beboers smerter i ryggen, hvorfor beboeren har behov for at hvile sig i perioder. Ligeledes ses beskrivelser i forbindelse med væskeindtagelse, mobilisering og hudpleje. 2 handleplaner for hverdagsliv har delvise mangler. Der observeres beskrivelser i Aktuel status som med fordel også bør beskrives i handleplaner for 10

11 hverdagsliv. Eksempelvis ses beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Aktuel status i forbindelse med udskillelse, ernæring, blodtryksfald og blackout/epileptisk anfald. Observationer herfra bør indgå i handleplan for hverdagsliv, idet problemstillingerne kan have betydning for den sundhedsfaglige indsats i den daglige pleje og omsorg for beboeren. Observation x Tilsynet observerer ingen risici, der ikke er beskrevet enten i Aktuel status eller handleplan for hverdagsliv. Der bliver taget hånd om alle risici i den daglige omsorg for beboerne. Beboer x Beboerne udtrykker ikke bekymringer for noget, der ikke bliver taget hånd om i det daglige. En beboer fortæller, at hun er meget bekymret for de hyppige faldepisoder, men oplyser samtidig, at medarbejderne er meget opmærksomme herpå, og at beboeren ofte tilses, når vedkommende opholder sig i boligen. Samme beboer er meget bevidst om, hvordan hun selv kan forebygge fald ved eksempelvis forflytning fra stol og seng. Ved tilsynets ankomst til beboerens bolig falder beboeren, idet hun skal sætte sig i sin foretrukne lænestol. Beboerne smiler ved uheldet og er glad for, at der igen ikke skete noget. Beboeren konstaterer samtidig, at hun glemte at forflytte sig i et stille og roligt tempo. Medarbejder x Medarbejderne kan fortælle om særlige indsatser vedr. relevante risici i forhold til beboernes situation. En medarbejder har fokus på beboerens faldtendens. Medarbejderen fortæller, at beboeren naturligvis er opfordret til at trykke nødkald, når der sker et fald, men samtidig er beboeren ligeledes opfordret til at kalde højt på personalet. Beboerens bolig ligger i tæt tilknytning til fællesareal, hvor der som regel altid er personale til stede, og de kan derfor let høre beboerens råb om hjælp. Ovenstående medarbejder har fokus på, at beboeren skal oplyses om, at hun ikke må gå på badeværelset, når gulvet er nyvasket med henblik på forebyggelse af fald. En anden medarbejder har fokus på, at beboeren tilbydes motion. Gennem tilstrækkelig motivation har beboeren stor glæde af at træne på motionscykel. Samme medarbejder beskriver, hvorledes det dog ikke er lykkedes at motivere beboeren til ændring af kostvaner. En tredje medarbejder nævner, at det er vigtigt at se ind til beboeren flere gange i løbet af dagen, idet han uden forvarsel kan få blackout eller epileptisk anfald. 11

12 En medarbejder har svært ved at svare på spørgsmål om forebyggelses indsatser. Det er tilsynets oplevelse, at medarbejderen har en del sprogvanskeligheder. Aktivitet og træning i henhold til servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 4. Der foreligger en samlet plan for pleje og omsorg og udnyttelse af beboerens ressourcer. (Fra passiv til aktiv) Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Handleplaner for hverdagsliv indeholder fagligt relevante beskrivelser af beboernes fysiske ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i den daglige omsorg for beboerne. Beskrivelserne ses i forhold til den personlige pleje, forflytninger, måltider og aktiviteter. Tilsynet bemærker positivt, at handleplan for hverdagsliv beskriver, hvorledes beboeren gennem motivation og guidning kan magte selv mindre opgaver på egen hånd. Eksempelvis beskrives, at en beboer selv kan tage deodorant på og vaske sig i ansigtet, når vaskekluden er lagt frem. Tilsynet bemærker, at beskrivelserne af beboernes sociale ressourcer både i forhold til aktiviteter, sociale kompetencer i samværet med øvrige beboer og beboerens familiære netværk med fordel bør udfoldes i alle handleplaner for hverdagsliv. Eksempelvis er det i forhold til en beboer vigtigt at beskrive beboerens særlige adfærd i kontakten til sine pårørende. Medarbejderne har her en stor opgave i at støtte beboeren i en hensigtsmæssig kontakt til de pårørende. Beskrivelsen af ovenstående mangler i den konkrete handleplan for hverdagsliv. I et andet eksempel mangler beskrivelse af, at beboeren deltager i lokale aktiviteter i nærsamfundet, og tager 14 dage på højskole hvert år. Observation x Der observeres sammenhæng mellem de beskrevne ressourcer og beboernes tilstand. Beboer (1) x Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. En beboer fortæller, at vedkommende ikke længere magter så meget mere selv, men er glad for den træning, hun modtager, så hun fortsat kan bevare de få ressourcer, der er tilbage. Beboer (2) x Beboerne er bevidste om betydningen af at anvende egne ressourcer mest muligt. Beboerne oplever, at de får den nødvendige støtte og motivation af medarbejderne. To beboere mener ikke, at der er brug for, at 12

13 medarbejderne motiverer dem, da de begge ønsker at klare mest muligt selv i dagligdagen. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats i forhold til beboernes ressourcer og medinddragelsen af disse. Det er medarbejdernes opfattelse, at der generelt er stort fokus på at sikre beboernes medinddragelse for at fastholde og udvikle den enkelte beboers funktionsniveau. En medarbejder fortæller, at der trænes med en beboer hver dag, når der ydes hjælp til den personlige hygiejne. En anden medarbejder beskriver, hvorledes der er lagt en plan og beskrevet indsatser for træning og medinddragelse af beboerens ressourcer. Medarbejderne fortæller dog, at det ofte er vanskeligt at få alle kolleger til at arbejde målrettet i den samme retning og følge den fastlagte plan. Psykisk pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 og 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 5. Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x 2 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv beskriver beboernes psykiske/mentale ressourcer, og hvorledes den psykiske pleje og omsorg for beboeren skal tilrettelægges. Eksempelvis ses beskrivelse af indsatser for at forebygge, at beboeren bliver utryg og urolig. Blandt andet noteres tidspunktet for, hvornår beboeren kommer op at sidde i en stol om formiddagen. Det er aftalt med beboeren, at hun skal sidde oppe i en time. Det er trygt for beboeren at kende det nøjagtige tidspunkt. 3 handleplaner for hverdagsliv har delvise mangler. I alle de tre handleplaner mangler beskrivelse af beboerens psykiske/mentale ressourcer specielt i forhold til beboerens hukommelsesmæssige tilstand. 1 af de 3 handleplaner for hverdagsliv mangler yderligere beskrivelse af beboerens særlige behov for psykisk pleje og omsorg. Der bør udarbejdes handleplan på psykisk pleje og omsorg. Observation x Tilsynet bemærker, at de observerbare risici i forhold til beboernes psykiske/mentale tilstand generelt bør fremgå tydeligere i handleplan for hverdagsliv og ikke kun være beskrevet eksempelvis i journalnotat eller Aktuel status. 13

14 Beboer x Beboerne udtrykker ikke bekymringer, der ikke bliver taget hånd om. Beboerne føler sig generelt godt tilpasse og trygge på plejecentret. En beboer fortæller dog, at vedkommende er ked af at bo på plejecenter på grund af sin forholdsvis unge alder. En anden beboer fortæller, at hun sover trygt og godt om natten. En tredje beboer har en del klagepunkter på flere områder. Det er tilsynets oplevelse, at der bliver taget hånd om beboerens klagepunkter og gøres et stort arbejde for at øge beboerens tilfredshed generelt. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats i forhold til beboernes behov for psykisk pleje og omsorg. Eksempelvis tilbydes en beboer ture på duocyklen, hvilket beboeren er meget glad for. Medarbejder beskriver, hvorledes vedkommende sætter sig en stund alene med beboeren i dennes bolig og spørger til humør og ønsker. Praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 6. Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation Rengøringsplaner udarbejdes af kommunalt rengøringsfirma. Rengøringsplaner ligger hos rengøringsfirmaet. Tilsynet får ikke kendskab til disse. Observation x 4 ud af 5 boliger fremstår rengjorte herunder beboernes hjælpemidler. I forhold til 1 beboer er det tilsynets vurdering, at der i høj grad bør foreligge beskrivelse af den helt særlige indsats, der skal ydes i forhold til beboerens behov for støtte og hjælp til struktur i forbindelse med renholdelse af boligen. I handleplan for hverdagsliv fremgår det kun, hvilken hjælp beboeren skal have til praktisk støtte, når vedkommende har en god periode og trives psykisk. Det er tilsynets vurdering, at beboeren ikke har fået den nødvendige støtte og hjælp til at sikre renholdelse og struktur i boligen. Boligen fremstår meget beskidt og rodet, og det er tydeligt, at der gennem længere tid ikke er foretaget målrettet og tilstrækkelig indsats i forhold til forbedringer heraf. Beboer x 4 ud af 5 beboere udtrykker tilfredshed med renholdelsen af boligen. 1 beboer erkender, at vedkommende har behov for 14

15 særlig støtte i forhold hertil. Medarbejder x 4 ud af 5 medarbejdere beskriver, at der i forhold til den konkrete beboer ikke er behov for særlige indsatser vedrørende hygiejniske risicifaktorer. 1 medarbejder kan beskrive en beboers særlige behov for hjælp og støtte til renholdelse og struktur i boligen. Ved tilsynets beskrivelse af de uacceptable forhold i boligen hos den konkrete beboer, erklærer medarbejderen sig enig i, at beboeren ikke har fået den hjælp og støtte, som er påkrævet. Medarbejderen oplyser dog ved samme lejlighed, at man på et vist niveau er startet oprydning i boligen. Medarbejderen oplyser til tilsynet, at vedkommende fremadrettet vil sikre beboeren den nødvendige hjælp snarest muligt. Hverdag på plejecenteret Mål 7. Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Der er kun udarbejdet livshistorier på 1 ud af 5 beboere. Der foreligger ikke beskrivelse af baggrunden for de manglende livshistorier. To af beboerne som mangler udarbejdelse af livshistorier oplyser til tilsynet, at de meget gerne medvirker til udarbejdelse af en sådan. Beboer x 3 beboere giver udtryk for trivsel på plejecentret. En beboer fortæller, at hun er meget glad for at bo på plejecentret, hvor hun er kommet til kræfter og føler sig tryg. 2 beboere føler delvis trivsel på plejecentret. Eksempelvis oplyser en beboer, at han ikke altid føler sig godt tilpas på plejecentret, men giver udtryk for, at det ikke er på grund af medarbejderne eller selve stedet, men handler om, at han føler sig for ung til at være en del af målgruppen og fællesskabet. En anden beboer har en del klagepunkter på flere områder. Det er tilsynets indtryk, at der bliver taget hånd om beboerens klagepunkter og gøres et stort arbejde for at øge beboerens trivsel på plejecentret. Medarbejder x Alle medarbejdere kan beskrive handlinger, der er medvirkende til at sikre beboerne en god hverdag. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at det er vigtigt at lytte til beboeren og give mulighed for at tale om oplevelsen af at bo i plejebolig - også selv om der er negative følelser forbundet hertil. En anden medarbejder giver eksempler på aktiviteter 15

16 - som gåtur og kagebagning for at aflede beboeren på en trist dag. Medarbejderne har generelt fokus på betydningen af den individuelle dialog med beboeren i hverdagen, men beskriver samtidig, at tiden hertil ofte er begrænset. Mål 8. Beboeren oplever respekt Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Alle handleplaner for hverdagsliv er beskrevet i et objektivt og anerkendende og sagligt sprog. Observation x Tilsynet observerer respektfuld og anerkendende kommunikation imellem beboere og medarbejdere. Beboer x Beboerne giver udtryk for, at de har en god dialog med medarbejderne og at omgangstonen er respektfuld. En beboer nævner, at han er glad for, at der er humor til stede, og at det er ok at drille på en venlig måde. En anden beboer har en del klagepunkter på flere områder. Det er tilsynets oplevelse, at der bliver taget hånd om beboerens klagepunkter og gøres et stort arbejde for at forbedre kommunikationen mellem beboer og medarbejdere. Beboeren fortæller samtidig, at hun er glad for samtalerne med områdeleder og oplever, at der bliver lyttet til hende klagepunkter. Medarbejder x Medarbejderen kan fortælle om handlinger, der sikrer beboerne respekt i hverdagen. En medarbejder nævner, at man må anvende kommunikation og adfærd forskelligt i forhold til beboerne. For medarbejderen er det vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte beboers situation og personlighed. En anden medarbejder beskriver, hvordan hun giver beboeren tid og udviser tålmodighed, når beboeren skal motiveres til at deltage i aktiviteter. Det er medarbejderens erfaring, at beboeren har brug for konstant motivation, idet hun ofte har stor glæde af at deltage i aktiviteterne. 16

17 Måltidet som en sundhedsfremmende og forebyggende faktor i dagligdagen Mål 9 Kosten er ernæringsmæssig korrekt, målrettet den enkelte beboer og fremmer oplevelsen af velvære Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation (1) Dokumentation (2) x x I forhold til 4 ud af 5 beboere er vægt og BMI kontrolleret. De 4 beboeres BMI er målt til henholdsvis og 30.1 I kommunen er normalområdet for BMI defineret til at ligge mellem 22 og 29. Der mangler måling af BMI hos 1 beboer. Der er udarbejdet handleplan for beboeren med et BMI udenfor normalområdet. Tilsynet bemærker dog, at handleplanen bør ajourføres, idet det fremgår, at beboeren ønsker at medvirke til vægttab. Dette er ikke længere gældende. I forhold til en beboer med BMI inden for normalområdet er der udarbejdet handleplan, idet beboerens vægt er jævnt stigende. Faglige indsatser er beskrevet med det formål at begrænse beboerens indtag af søde sager. Observation x Tilsynet observerer sammenhæng mellem beskrivelserne i dokumentationen og beboernes ernæringstilstand. Beboer x Beboerne udtrykker tilfredshed med maden, måltidernes fordeling og rammerne for indtagelse af måltidet. En beboer fortæller, at han er meget tilfreds med maden, men ked af at han har taget på i vægt på grund af sin immobilitet. Beboeren har haft en ernæringsplan, men orker ikke at følge den længere. Beboeren udtaler, at han hellere vil prøve at bevæge sig noget mere eksempelvis på cykel. Medarbejder (1) x Medarbejderne har kendskab til beboernes særlige behov for ernæring og hjælp til spisesituationen. Medarbejderne redegør blandt andet for indsatser i forhold til beboeres stigende vægt eksempelvis at der tilbydes fedtfattige alternativer. En medarbejder udviser respekt for beboerens eget valg om, at vedkommende ikke ønsker at tabe sig. Medarbejder (2) x Medarbejderne oplever et velfungerende samarbejde med ernæringsassistenten på plejecentret. En medarbejder har haft et godt forløb med ernæringsassistenten, som netop er afsluttet, da beboeren har sagt fra og gerne vil have en pause med diæt. En anden medarbejder har modtaget faglig sparring i 17

18 forhold til en beboer med synkebesvær. Vedligeholdelse af beboernes færdigheder Aktiv i eget liv. Mål 10. Medarbejderne arbejder hen mod en rehabiliterende tilgang. Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x I 4 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv beskrives indsatser målrettet tankegangen Aktiv i eget liv. Eksempelvis ses beskrivelse af, at en beboer gerne vil tidligt op og koge sin havregrød selv i fælleskøkkenet. Hos denne beboer indeholder handleplan for hverdagsliv en beskrivelse af, hvordan nattevagten skal hjælpe beboeren med at få støttestrømper på, så hun kan være klar. Der ses beskrivelser af, at en beboer holder af at medvirke til gymnastik, og gerne hjælper med borddækning. Ligeledes ses beskrivelse af, at en beboer hjælper med vasketøj og fejning af gulv samt hvordan en beboer selv kan smide affaldsposer i container. 1 handleplan mangler beskrivelse af indsatser målrettet Aktiv i eget liv. Typisk ses kun beskrivelser i forhold til aktiviteter vedrørende den personlige pleje. Der mangler beskrivelse af dagligdags gøremål og hvorledes beboeren evt. kan medinddrages heri. Observation x Tilsynet observerer 3 beboere, som hjælper til med at forberede frokost, folde servietter og tørre borde af. Beboer x Beboerne oplever høj grad af medindflydelse. En beboer siger direkte, at man selv bestemmer. Hvis man vil gå ud, gør man det bare, men giver naturligvis altid lige besked inden. Medarbejder (1) x Medarbejderne kan redegøre for indsatser, der sikrer, at beboerne er aktive i eget liv og medinddrages i hverdagslivet. En medarbejder oplever, at der i afdelingen er stort fokus herpå. Medarbejderen oplever samtidig, at de mest ressourcestærke beboere er meget bevidste om at vedligeholde deres funktioner og færdigheder. Beboere med færre ressourcer er sværere at medinddrage og motivere. Flere medarbejdere giver udtryk for, at der er mange beboere, som ikke kan medinddrages i daglige gøremål på grund af deres nedsatte funktionsniveau. Medarbejder (2) x Medarbejderne kan redegøre for samarbejdet med private og kommunale fysioterapeuter i forhold til træning. 18

19 3.1 Observationer på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for rundgang på plejecentret. Observationer på fællesarealerne Ja Nej Bemærkninger Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? Er kommunikationen respektfuld? Bliver beboerne behandlet værdigt? x x x x x Tilsynet observerer begrænsede aktiviteter på fællesarealer, fraset omkring frokost, hvor der er beboere, som ses i gang med at gå til hånde med borddækning. Medarbejderen oplyser til tilsynet, at plejecentrets demensafsnit har sine egne aktiviteter målrettet beboere med demens. Medarbejderen oplyser, at der i dag har været aktiviteter i forhold til musik, puslespil og beboere, der er tilbudt en gåtur. Rengøringsstandarden på plejecentrets fællesarealer er tilfredsstillende. Ved morgenmåltidet ses enkelte beboere samlet ved mindre borde. Der er ikke umiddelbart medarbejdere til stede. Disse er optaget af at yde personlig pleje og omsorg for beboerne, der endnu ikke er stået op. Beboerne møder op til morgenmaden efterhånden, som de er klar hertil. Det er den enkelte beboers eget valg, hvorvidt måltidet indtages i egen bolig eller i samvær med de øvrige beboere. Tilsynet oplever trivsel omkring frokostmåltidet. Medarbejderne er omkring beboerne ved frokostmåltidet. Tilsynet observerer respektfuld kommunikation overalt på fællesarealerne. Omgangstonen er imødekommende. Tilsynet vurderer, at beboerne bliver behandlet med værdighed. Tilsynet bemærker, at en beboer, der opholder sig på fællesarealet, pludselig bliver træt. Beboeren tilbydes en lur på sofaen i fællesstuen og får et tæppe omkring sig. 19

20 4 Tilsynets formål Formålet med uanmeldte tilsyn på plejecentre i Halsnæs Kommune er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem den bevilligede hjælp og den hjælp, borgeren modtager. Formålet er ydermere at have fokus på sammenhængen mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet samt at bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold. BDO KR s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at: Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete afgørelse, og de indsatser, der leveres til den enkelte beboer. Kontrollere, om arbejdet på det enkelte plejecenter udføres fagligt forsvarligt i forhold til beboere, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtte kvalitetsudvikling i de indsatser, der leveres til beboerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse. Afdække styrker og forbedringsmuligheder i plejecentrenes måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. Her tænkes fx på samarbejde med pårørende, almen praksis og andre aktører. 4.1 Indhold og metode Til brug for det uanmeldte tilsyn på plejecentre i Halsnæs Kommune har BDO KR udviklet målepunkter og indikatorer på otte forskellige områder, som angivet i oversigten nedenfor. Datagrundlaget dækker altså det minimumskrav, der stilles til udmøntning af personlig pleje og praktisk bistand jævnfør Servicelovens 83. Datagrundlaget har særlig fokus på dokumentationspraksis i forhold til den konkrete og individuelle tildeling af ydelser samt opgavernes tilrettelæggelse og udførsel. Halsnæs Kommune har derudover valgt at udpege 3 Fokusområder for tilsynene I alt indeholder tilsynskonceptet 48 indikatorer inkl. observationer på fællesarealer. Der indsamles data ud fra fire forskellige datakilder, hhv. faglig dokumentation, observation, interview med beboeren og interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver den metodiske tilgang en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecenteret. Nedenfor ses en oversigt over målepunkter i konceptet: Omsorgs- og plejemæssig praksis Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje herunder sundhedsfremme og forebyggelse Psykisk pleje og omsorg Aktivitet og træning 20

21 Hverdag på plejecentret herunder Praktisk hjælp Observationer på fællesarealerne 4.2 Vurderingsskala Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: Vurderingen Godkendt er kendetegnet ved gode og tilfredsstillende forhold, som kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver hvordan stedet kan arbejde med yderligere kvalitetsforbedring. Vurderingen Godkendt med mangler på enkelte områder giver anledning til anbefalinger om hvilke områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Vurderingen Alvorlige fejl og mangler giver anledning til, at tilsynet giver anbefaling om, at kommunen giver besked om en strakshandling, samt foretager et efterfølgende op følgende tilsyn efter en nærmere aftalt periode. 21

22 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: HELEN HILARIO JØNSSON Afdelingschef, Senior Manager Mobil: BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Mobil: Underskrifter Den 12. maj 2014 Gitte Ammundsen Manager, sygeplejerske BDO TILSYN Havneholmen København V 22

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter: Arresøparken WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed

Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Humlehaven WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Løvdalen

Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Løvdalen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Løvdalen Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken Den 31. juli 2014 Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit ekstraordinære møde den 8. juli behandlet Tilsynsrapporterne for Plejecentrene

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Æblehaven Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Tilsynsrapport. Ældrecentret Nygårds Plads. Uanmeldt tilsyn November 2015

Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Tilsynsrapport. Ældrecentret Nygårds Plads. Uanmeldt tilsyn November 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecentret Nygårds Plads Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Dette er afrapporteringen af et

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Årsrapport. Tønder Kommune

Årsrapport. Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere