96-ORDNINGEN ÆNDRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "96-ORDNINGEN ÆNDRET"

Transkript

1 FORORD På baggrund af erfaringerne med de studieordningsbestemmelser, der har været gældende for studierne i statskundskab og samfundsfag siden Undervisnings- og Forskningsministeriet den 10. juli 1991 udstedte bekendtgørelse nr. 542 om uddannelsen i Statskundskab og Samfundsfag ved Københavns og Aarhus Universiteter, udarbejdede Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag i 1996 en ny studieordning - 96-ORDNINGEN. Ændringerne drejede sig først og fremmest om fagene på bacheloruddannelsen, hvor formålet var at indbygge en større faglig bredde og større valgfrihed i bacheloruddannelsen samtidig med at sikre større mulighed for fordybelse og selvstændighed i studiet. Studienævnet har under henvisning til de indhøstede erfaringer og den netop afsluttede turnusevaluering af statskundskabsuddannelserne besluttet at justere i fagene på kandidatuddannelsen. Samtidig er der inden for de allerede afstukne rammer foretaget mindre redaktionelle ændringer i fagbeskrivelserne på bacheloruddannelsen. Undervisningsministeriet har den 23. august 1999 udstedt bekendtgørelse nr. 681 om uddannelserne i statskundskab og samfundsfag med ikrafttræden 1. september I bekendtgørelsen er der væsentlige ændringer for så vidt angår samfundsfagsstudiet. Ændringer i studieordningsbestemmelserne, der er resultatet af den nye bekendtgørelse, er indføjet i denne pjece. Nærværende bestemmelser 96-ORDNINGEN ÆNDRET er gældende for studerende, der enten har påbegyndt eller påbegynder uddannelserne 1. september 1996 eller senere. Ændringerne i undervisnings- og eksamensformer på kandidatuddannelsen gælder samtlige igangværende studieordninger. Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag efterår 1999

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIGT OVER STUDIERNE Studieordningens område Uddannelserne Studiernes formål Studiernes sammensætning Normeret studietid Årsværksbrøker Studieplan Afslutning af 1. årsprøve Afslutning af B.A.-uddannelsen Adgangskrav til kandidatuddannelserne Kandidatuddannelsen i statskundskab Hovedfagsuddannelsen i samfundsfag DE ENKELTE FAG STUDIEAKTIVITETER UDEN FOR INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Fag bestået ved andre institutter på eller uden for Aarhus Universitet. Meritoverførsler Retningslinier for praktikophold Grænser for samlet merit på kandidatuddannelsen ECTS-systemet UNDERVISNINGENS PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE Undervisningsplan Undervisningsformer Undervisningstilmelding Valgfri fag på 5. semester og politologisk opgaveseminar Seminarundervisning Specialeskrivning EKSAMEN Eksamenstilmelding Eksamens varighed og hjemmeopgavers omfang Anonymitet ved eksamen Eksamens afvikling Ændring af eksamenstilmelding Sygeeksamen Klage og anke over et eksamensresultat Eksamenssproget Generelle bestemmelser vedrørende eksamen Karaktergivningssystemet Eksamensbeviser 53

4 6. DISPENSATIONER, GODKENDELSER M.V Dispensationer fra studieordningen Dispensationer fra bekendtgørelsen Udformning af ansøgninger IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSER ANDET AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 56 BEMÆRK VENLIGST: STUDIEORDNINGENS REGELBESTEMMELSER findes i 2007-studieordningen, som skal søges under

5 1. OVERSIGT OVER STUDIERNE Studieordningens område Denne studieordning indeholder de bestemmelser, der er fastsat af Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag ved Aarhus Universitet til udfyldning af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 681 af 23. august 1999 om uddannelser i statskundskab og samfundsfag suppleret med bestemmelserne, der fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 18. august 1998 om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen), hvori bl.a. bestemmelserne om 1. årsprøve er reguleret. Bekendtgørelsen af 23. august 1999, der er gældende for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelser ved Købehavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet - Odense Universitet er optrykt som bilag 1. Eksamensbekendtgørelsen er optrykt som bilag 2. Bestemmelserne om faglig supplering er reguleret af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 22. april 1998 om faglig supplering med henblik på opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen og hf (Suppleringsbekendtgørelsen), optrykt som bilag 3. Studieordningen er gældende for studerende, der har påbegyndt eller påbegynder uddannelserne den 1. september 1996 eller senere. Se dog overgangsbestemmelserne vedr. hovedfagsuddannelsen i samfundsfag Uddannelserne Inden for rammerne af Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 23. august 1999 fastsætter Studienævnet de nærmere regler om uddannelserne i en studieordning. Institut for Statskundskab udbyder følgende uddannelser: a. Bacheloruddannelsen i statskundskab b. Kandidatuddannelsen i statskundskab c. Hovedfagsuddannelsen i samfundsfag d. Sidefagsuddannelsen i samfundsfag e. Faglig supplering f. Individuelt tilrettelagt suppleringsuddannelse g. Ph.d.-uddannelsen Kandidatuddannelsen i statskundskab og hovedfagsuddannelsen i samfundsfag udgør et fælles optagelsesområde ved Aarhus Universitet. Valget mellem de to uddannelser kan derfor træffes undervejs i studiet. Ved optagelsen registreres alle studerende automatisk som bachelorstuderende i statskundskab. Meddelelse om studieskift skal gives til Studiekontoret ved Aarhus Universitet efter bestået bacheloruddannelse. B.A.-uddannelsen er treårig og bestået uddannelse giver ret til titlen B.A. i statskundskab. Sidefag i samfundsfag er en toårig (dog kun 1 ½ år for studerende med historie som hovedfag) uddannelse, der sammen med et hovedfag i et andet fag giver en cand.mag. uddannelse. Sidefaget giver undervisningskompetence i sammenhæng med et hovedfag.

6 6 Faglig supplering er normeret til ½ år og udbydes i såvel forårs- som efterårssemestre for kandidater med sidefagsuddannelse i samfundsfag, der er optaget på pædagogikum. Den individuelt tilrettelagte suppleringsuddannelse er en etårig uddannelse, der kan kombineres med f.eks. en humanistisk uddannelse i et andet fag. Suppleringsuddannelsen giver ikke undervisningskompetence i gymnasiet. Suppleringsuddannelsen sammensættes efter individuel aftale med den studerende. Ph.d.-studiet i statskundskab er en treårig forskeruddannelse på internationalt niveau, der både sigter mod en fortsat videnskabelig karriere og mod job uden for den egentlige forskningsverden. Ph.d.-graden tildeles den studerende som anerkendelse af - gennem en tilfredsstillende gennemførelse af forskeruddannelsen og et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.-afhandling - at have præsteret et selvstændigt videnskabeligt projekt ved anvendelse af videnskabelige metoder. Ud over selve afhandlingen omfatter studiet vejledning, deltagelse i forskerkurser og andre uddannelsesaktiviteter, afholdelse af undervisning og et udenlandsophold. Som en forsøgsordning er der fra efteråret 1999 mulighed for, at specialeskrivning- og vejledning tilrettelægges med henblik på videreførelse som et ph.d.-projekt efter kandidateksamen. Regelgrundlaget for ph.d.-studiet er Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 989 af 11. december 1992 om ph.d.-graden samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 573 af 2. juli 1993 om studiestrukturen for uddannelser ved universiteter m.fl. Ph.d.-uddannelsen kan gennemføres ved hjælp af et ph.d.- eller kandidatstipendium, som instituttet opslår til besættelse 3 gange om året, eller ved eksterne midler. Det samfundsvidenskabelige fakultets studieordning for ph.d.-studier samt Institut for Statskundskabs udfyldende bestemmelser kan rekvireres på Det samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat Studiernes formål Formålet med uddannelserne i statskundskab og samfundsfag er på et videnskabeligt grundlag at uddanne kandidater med systematisk og omfattende indsigt i politologiske og samfundsvidenskabelige teorier, begreber, metoder og forskningsresultater for derved at kvalificere dem til at bestride akademiske arbejdsfunktioner inden for et bredt spektrum af private og offentlige organisationer. Formålet med bacheloruddannelsen i statskundskab er på et videnskabeligt grundlag at give de studerende en grundig indsigt i alle statskundskabens centrale discipliner, at give de studerende færdigheder i selvstændig analyse og kritisk stillingtagen til politologiske problemer under anvendelse af fagets teorier, begreber, metoder og forskningsresultater,

7 7 at give de studerende indsigt i de praktiske politiske og administrative vilkår for løsningen af samfundsmæssige problemer. Formålet med kandidatuddannelsen i statskundskab er at videreudvikle de på bacheloruddannelsen erhvervede færdigheder gennem en faglig fordybelse i og selvstændige analyser af politisk-administrative og teoretiske problemstillinger inden for politologien, at udbygge bachelorudddannelsens generalistkompetence og kombinere den med en fleksibel og valgfri specialisering, at give mulighed for at supplere den teoretiske viden med praktisk politiskadministrativ erfaring og for en international orientering. Formålet med hoved- og sidefagsuddannelsen i samfundsfag er at give de studerende en bred og grundig indsigt i politologiske og samfundsvidenskabelige teorier, begreber, metoder og forskningsresultater samt opøve deres evner til selvstændig og kritisk analyse af væsentlige samfundsproblemer, at give de studerende den nødvendige faglige kompetence til på et højt niveau at forestå undervisning og anden videreformidling inden for det samfundsfaglige område.

8 Studiernes sammensætning Sammensætningen af BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB er således: Bacheloruddannelsen i statskundskab (3 år) Semester Fag Eksamen 1. Politologisk introduktionskursus Metode Politisk teori- og idéhistorie Politologisk introduktionskursus 2. Den politiske videnskabs klassikere Metode Økonomi 3. Komparativ politik Økonomi Sociologi 4. Fremmede landes politiske systemer og udenrigspolitik Komparativ politik International politik Idéhistorie og den politiske videnskabs klassikere Metode Økonomi Sociologi Komparativ politik International politik 5. Offentlig forvaltning Valgfrit økonomi-fag Valgfrit politologisk fag 6. Politologisk opgaveseminar Offentligretligt fag eller valgfrit fag Offentlig forvaltning Økonomi-fag Politologisk fag Seminar Offentligretligt fag eller valgfrit fag *) *) Hvis studerende, der ønsker at bestå kandidatuddannelsen i statskundskab, ikke gennemfører et offentligretligt fag, f.eks. forvaltningsret, i 6. semester, skal det gennemføres på kandidatuddannelsen. Et offentligretligt fag er ikke obligatorisk for studerende, der ønsker at afslutte studierne med hovedfag i samfundsfag. Det anbefales disse studerende at bestå 6. semesters valgfri fag med et seminar på kandidatuddannelsesniveau udbudt af Institut for Statskundskab.

9 9 Sammensætningen af KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB OG HOVEDFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG er således: Kandidatuddannelsen i statskundskab (2 år) Semester Fag Eksamen seminarer eller 8 seminarer og offentligretligt fag Speciale Seminarer og evt. offentligretligt fag Speciale Hovedfagsuddannelse i samfundsfag (½ år) 7. Speciale Speciale Optagelse på kandidat- og hovedfagsuddannelsen forudsætter bestået bacheloruddannelse.

10 10 Den 2-årige SIDEFAGSUDDANNELSE I SAMFUNDSFAG er identisk med de to første år af bacheloruddannelsen og ser således ud: Sidefagsuddannelse i samfundsfag (2 år) Semester Fag Eksamen 1. Politologisk introduktionskursus Metode Politisk teori- og idéhistorie Politologisk introduktionskursus 2. Den politiske videnskabs klassikere Metode Økonomi 3. Komparativ politik Økonomi Sociologi 4. Fremmede landes politiske systemer og udenrigspolitik Komparativ politik International politik Idéhistorie og den politiske videnskabs klassikere Metode Økonomi Sociologi Komparativ politik International politik Den 1½-årige SIDEFAGSUDDANNELSE I SAMFUNDSFAG (for studerende med historie som hovedfag) ser således ud: Sidefagsuddannelse i samfundsfag (1 ½ år) Semester Fag Eksamen 1. Politologisk introduktionskursus Metode, 1. semester Politisk teori- og idéhistorie Politologisk introduktionskursus Metode 2. Den politiske videnskabs klassikere International politik Økonomi 3. Komparativ politik Økonomi Sociologi Idéhistorie og den politiske videnskabs klassikere International politik, ekskl. pensum fra fremmede landes politiske systemer og udenrigspolitik Komparativ politik Økonomi Sociologi Bestemmelserne vedrørende beståelse af 1. årsprøve gælder ikke sidefagsstuderende.

11 11 FAGLIG SUPPLERING FORÅRSSEMESTRE Faglig supplering forårssemestre (½ år) for kandidater med 2-årig sidefagsuddannelse Fag Politologisk opgaveseminar Seminar fra kandidatuddannelsen Eksamen Opgaveseminar Seminar Faglig supplering forårssemestre (½ år) for kandidater med 1½-årig sidefagsuddannelse Fag Komparativ politik, 4. semester, inkl. fremmede lande Seminar fra kandidatuddannelsen Eksamen Komparativ politik Seminar FAGLIG SUPPLERING EFTERÅRSSEMESTRE Faglig supplering efterårssemestre (½ år) for kandidater med 2-årig sidefagsuddannelse Fag Offentlig forvaltning Seminar fra kandidatuddannelsen Eksamen Offentlig forvaltning Seminar Faglig supplering efterårssemestre (½ år) for kandidater med 1 ½-årig sidefagsuddannelse Fag Offentlig forvaltning Seminar fra kandidatuddannelsen Eksamen Offentlig forvaltning Seminar

12 Normeret studietid 1. årsprøve, der er en forudsætning for videre studier ½ år Bacheloruddannelsen (B.A.) 3 år Hovedfagsuddannelsen i samfundsfag, inkl. B.A.-udd. 3 ½ år Kandidatuddannelsen i statskundskab 2 år Sidefag i samfundsfag 2 år (1 ½ år) Faglig supplering ½ år Ph.d.-studiet 3 år Årsværksbrøker Nedenfor er omfanget af de enkelte fag på uddannelserne angivet som andele i årsværk. En fuldtidsstuderende skal på ét år præstere studieaktiviteter svarende til ét årsværk. Fag fra B.A.-uddannelsen i statskundskab: Almen og sammenlignende statskundskab: 1. semester: politologisk introduktionskursus, 1. årsprøve 12/60 årsværk 1. semester: politisk teori- og idéhistorie 7/60 årsværk 2. semester: den politiske videnskabs klassikere 9/60 årsværk 3. semester: politologiske approaches og videnskabsteori 10/60 årsværk 4. semester: politologiske teorier 18/60 årsværk Metode: 1. semester 11/60 årsværk 2. semester 12/60 årsværk Økonomi: 2. semester 9/60 årsværk 3. semester 10/60 årsværk Sociologi International politik Offentlig forvaltning Valgfrit økonomi-fag Valgfrit politologisk fag 10/60 årsværk 12/60 årsværk 18/60 årsværk 6/60 årsværk 6/60 årsværk 6. semester: opgaveskrivningsseminar 20/60 årsværk Offentligretligt fag eller valgfrit fag 10/60 årsværk

13 13 Fag fra kandidatuddannelsen i statskundskab: semester: Seminarer svarende til 1 ½ årsværk samt speciale. Seminarer: Et almindeligt seminar er normeret til 10/60 årsværk, politologisk dobbeltseminar til 20/60 årsværk. I alt Speciale 90/60 årsværk 30/60 årsværk Ovennævnte årsværksbrøker er i instituttets ECTS-pjece (se nærmere afsnit 3.4. ECTSsystemet), omregnet til ECTS credits.

14 Studieplan B.A.-uddannelsens seks semestre har følgende fag- og timesammensætning: semester 2. semester 3. semester 15 timer 12 timer 11 timer Politologisk introduktionskursus 8 timer Metode 4 timer Politisk teori og idéhistorie 3 timer Eksamen i Politologisk introduktionskursus, 1. årsprøve Den politiske videnskabs klassikere 2 timer Metode 5 timer Økonomi 5 timer Eksamen i metode Eksamen i idéhistorie og den politiske videnskabs klassikere Komparativ politik: Politologiske approaches og videnskabsteori 2 timer Sociologi 3 timer Økonomi 6 timer Eksamen i sociologi Eksamen i økonomi 4. semester 5. semester 6. semester 8 timer 7 timer *) se nedenfor Komparativ politik: politologiske teorier 3 timer Fremmede landes politiske systemer 2 timer (v. instruktorer) International politik 3 timer Eksamen i komparativ politik Eksamen i international politik Offentlig forvaltning 3 timer Valgfrit Økonomi-fag 2 timer Valgfrit Politologisk fag 2 timer Eksamen i offentlig forvaltning Eksamen i Ø-fag Eksamen i P-fag Politologisk opgaveseminar 2 timer Offentligretligt fag eller valgfrit fag**) Eksamen i opgaveseminar og offentligretligt eller valgfrit fag *) Det samlede timetal på 6. semester er afhængigt af, om den studerende vælger at følge et offentligretligt fag eller et valgfrit fag. Det politologiske opgaveseminar på 6. semester vælges inden for et af følgende fem områder ved Institut for Statskundskab: komparativ politik, international politik, politiske sagområder, offentlig forvaltning eller sociologi. Opgaveseminaret svarer til 20/60 årsværk. **) Hvis studerende, der ønsker at bestå kandidateksamen i statskundskab, ikke gennemfører det offentligretlige fag, f.eks. forvaltningsret, i 6. semester, skal det følges på kandidatuddannelsen.

15 1. 5. Afslutning af 1. årsprøve årsprøve i statskundskab og samfundsfag består af eksamen i politologisk introduktionskursus. Faget afsluttes med udarbejdelse af en hjemmeopgave, der afleveres efter 1. semester i januar måned og bedømmes til resultatet "bestået/ikke bestået" med ekstern censur. Evt. reeksamination finder sted i maj og august måned. Inden udgangen af 2. semester efter studiestart skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen, indstille sig til 1. årsprøve, jf. eksamensbekendtgørelsens årsprøve skal ifølge 16 være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen Afslutning af B.A.-uddannelsen B.A.-uddannelsen skal være bestået, før man kan følge undervisning på kandidatuddannelsen. B.A.-uddannelsen bestås med et gennemsnit på 6,0 (uforhøjet) og minimum karakteren 03 i hver enkelt eksamen. Aarhus Universitets studiekontor skal i den eksamenstermin, hvor bacheloruddannelsen forventes afsluttet, have meddelelse om, hvorvidt den studerende ønsker 1) at søge optagelse på kandidatuddannelsen i statskundskab/hovedfagsuddannelsen i samfundsfag eller 2) ønsker at forblive på bacheloruddannelsen med henblik på forbedring af eksaminer bestået med mindre end 6. - Fristerne fremgår af opslag på instituttet. Ved sommereksamen normalt i juni måned, ved vintereksamen i december. Hvis man ønsker at forbedre eksaminer på bacheloruddannelsen, som er bestået med mindre end 6, og samtidig påbegynde fag på kandidatuddannelsen kræves dispensation fra studienævnet. Sådanne dispensationer er tidsbegrænsede og gives kun for det semester, der følger umiddelbart efter semestret, hvor det var muligt at afslutte bacheloruddannelsen. Hvis den studerende søger optagelse på kandidatuddannelsen og opfylder betingelserne, udsender Studiekontoret nyt årskort samt eksamensbevis for bacheloruddannelsen, når de sidste eksamensresultater foreligger. Herefter kan fag på bacheloruddannelsen ikke tages om Adgangskrav til kandidatuddannelserne Under henvisning til bekendtgørelse nr. 573 af 2. juli 1993 om studiestruktur har Studienævnet besluttet at fastsætte følgende bestemmelser for optagelse på en kandidatuddannelse: Bacheloruddannelsen i statskundskab bestået ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet - Odense Universitet i henhold til bekendtgørelse nr. 681 af 23. august 1999 om uddannelser i statskundskab og samfundsfag giver adgang til kandidatuddannelsen i statskundskab eller hovedfag i samfundsfag.

16 16 Endvidere har studerende, der har bestået B.A.-eksamen i Political Science ved Islands universitet, direkte adgang til kandidatuddannelsen i statskundskab. Alle andre ansøgninger om optagelse på kandidatuddannelsen på grundlag af eksaminer bestået ved andre uddannelsesinstitutioner forelægges Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag til en konkret vurdering Kandidatuddannelsen i statskundskab Kandidatuddannelsen i statskundskab (i alt 2 årsværk) består ud over specialet af 5 fag, hvor der gives karakter efter 13-skalaen og 4 fag med bedømmelse bestået/ikke bestået. Studerende, der har bestået det offentligretlige fag på bacheloruddannelsens 6. semester, skal være opmærksomme på eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 2. Kandidatuddannelsens 2 årsværk fordeler sig således: A: Politologiske fag: 40/60 årsværk = 4 seminarer, hvoraf de 30/60 (3 seminarer) er underlagt et krav om fagspredning. B: Politologiske fag: 20/60 årsværk = 2 seminarer eller 1 seminar og forvaltningsret. C: Valgfri fag: 30/60 årsværk = 3 seminarer inden for samfundsvidenskabelige områder. D: Speciale: 30/60 årsværk. A-fag, som er underlagt et krav om fagspredning, bedømmes med en karakter efter 13 skalaen. Tages de to øvrige politologiske fag (B-fag) som seminarer, bedømmes der til resultatet bestået/ikke bestået. Der gives karakter efter 13-skalaen i forvaltningsret. Valgfri fag inden for samfundsvidenskabelige områder kaldes C-fag og bedømmes til resultatet bestået/ikke bestået. Studieadministrationen vil tage kontakt til studerende, der ikke opfylder eksamensbekendtgørelsens 9, stk. 2, umiddelbart efter optagelsen på kandidatuddannelsen. A-fag: Politologiske fag underlagt et krav om fagspredning For at bestå kandidateksamen i statskundskab skal den studerende have en fagspredning i de politologiske A-fag, således at seminarer svarende til 30/60 årsværk skal vælges inden for forskellige områder blandt følgende fem fagområder: Komparativ politik, offentlig forvaltning, politiske sagområder, international politik og sociologi. Fagene afsluttes med karakterbedømt eksamen med ekstern censur. Prøveformen er afhængig af det valgte seminar. Se også nedenfor om dobbeltseminar og projektseminar. B-fag: Politologiske fag i øvrigt Ud over de fire A-fag, hvori der gives karakter efter 13-skalaen, skal der vælges to andre politologiske fag. Disse fag vælges frit inden for de under A-fagene nævnte fem fagområder. Fagenes afslutningsform er afhængig af det valgte seminar. Der gives

17 17 resultatet bestået/ikke bestået. Ved hjemmeopgave og skriftlig eksamen medvirker ikke censor. Ved mundtlig eksamen medvirker intern censor. Såfremt den statskundskabsstuderende ikke har valgt et offentligretligt fag på B.A. uddannelsens 6. semester, skal dette fag bestås på kandidatuddannelsen. Der gives karakter efter 13-skalaen. Faget Forvaltningsret kan umiddelbart træde i stedet for et af de to B-fag. Vælger den studerende et andet offentligretligt fag, vil det bero på en konkret vurdering, om faget erstatter et B-fag med politologisk indhold eller et C-fag inden for samfundsvidenskabelige områder. Se også nedenfor om dobbeltseminar og projektseminar. C-fag: Valgfri fag Ud over de politologiske fag skal den studerende bestå 30/60 årsværk inden for samfundsvidenskabelige områder. Hvis et fag vælges uden for Institut for Statskundskab, skal det godkendes af Studienævnet. Prøveformen for valgfri fag ved Institut for Statskundskab er afhængig af det valgte seminar. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået. Ved hjemmeopgave og skriftlig eksamen medvirker ikke censor. Ved mundtlig eksamen medvirker intern censor. Se også nedenfor om dobbeltseminar og projektseminar. D: Speciale Den studerende skal skrive speciale inden for det samfundsvidenskabelige område. Specialet skal have politologisk sigte. Specialet er normeret til 30/60 årsværk. Der gives karakter efter 13-skalaen under medvirken af ekstern censor. Karakteren tæller dobbelt. Dobbeltseminar Det er muligt at tilmelde sig dobbeltseminarer (dog højst ét i hvert semester). Dobbeltseminaret, der svarer til 20/60 årsværk, dvs. to almindelige seminarer, afsluttes med en mundtlig eksamination i en hjemmeopgave. Seminaret ækvivalerer et A- samt 1 B- eller C-fag. Der medvirker ekstern censor. Faget bedømmes med en karakter efter 13-skalaen, som indgår under A-fagene. For B- eller C-fag noteres resultatet som bestået. Se fagbeskrivelsen på side 35. Projektseminar I stedet for de almindelige seminarer på kandidatuddannelserne kan de studerende vælge et Projektseminar, der kan ækvivalere A-, B- eller C-fag. Et projektseminar består af en gruppe på mindst 3 studerende, der gennemfører et intensivt og selvstændigt arbejde inden for et selvvalgt emne under vejledning af en fastansat lærer ved Institut for Statskundskab. Emne, sværhedsgrad og bedømmelse adskiller sig ikke fra almindelige seminarer på overbygningsuddannelsen. Se fagbeskrivelsen på side 36. Vedrørende godkendelse af fag uden for Institut for Statskundskab henvises til afsnit 3.

18 Hovedfagsuddannelsen i samfundsfag Uddannelsen i samfundsfag består af udarbejdelse af et speciale efter bestået bacheloruddannelse. Den studerende skal skrive speciale inden for det samfundsvidenskabelige område. Specialet skal have politologisk sigte. Specialet er normeret til 30/60 årsværk. Der gives karakter efter 13-skalaen under medvirken af ekstern censor. 2. DE ENKELTE FAG De følgende sider beskriver studiernes fag i skemaform. Antal semestertimer er antal undervisningstimer pr. uge i ét semester.

19 19 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE ÆNDRET I 1999 Fag: Politologisk introduktionskursus Mål og indhold Sigtet er at give de studerende en indsigt i generelle politologiske problemstillinger og et overblik over det danske politiske systems udvikling, organisation og virkemåde samt Danmarks placering i den internationale politik. Faget indeholder desuden opgavevejledning og en afsluttende skriftlig opgave, hvor den studerende skal demonstrere evner til at kombinere den opnåede viden med praktiske forskningserfaringer. Antal semestertimer Faget er placeret på 1. semester med i alt otte semestertimer samt opgavevejledning. Undervisningsform Pensumramme Eksamen Særlige bemærkninger Faget gennemføres i efterårssemestre med to ugentlige timer på helårgangsforelæsning, der navnlig koncentrerer sig om politologiske teorier, to ugentlige timer på halvårgangsforelæsninger samt fire ugentlige øvelsestimer på enkelthold. Hertil kommer introduktion til opgaveskrivning og opgavevejledning. Halvårgangsforelæsninger og instruktortimer gennemføres kun i en del af semestret. Et af studienævnet vedtaget pensum på sider, der indgår i eksamen i komparativ politik efter 4. semester. Faget Politologisk introduktionskursus afsluttes med udarbejdelse af en hjemmeopgave, der afleveres i januar måned og bedømmes til resultatet "bestået/ikke bestået" med ekstern censur. Opgaven skal demonstrere viden inden for de politologiske fag og evne til metodeanvendelse. Opgaver kan afleveres individuelt eller kollektivt. Opgaven må højest have et omfang på 15 sider svarende til maksimalt ord pr. studerende, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Ved aflevering af kollektive opgaver skal det fremgå, hvem der har skrevet hvilke afsnit. Eksamen indgår i 1. årsprøve. Se afsnit 1.5. Afslutning af 1. årsprøve. Evt. reeksamination finder sted i maj og august måned. De gennemgåede emner i politologisk introduktionskursus danner grundlag for opgaverne. Emnerne udleveres før 1. december og er bredt formulerede inden for områder, der er berørt i pensum. De studerende har desuden mulighed for at formulere egne emner. Efter eksamensresultaternes offentliggørelse har de studerende mulighed for gruppevis at få en mundtlig kommentar til opgavebesvarelsen af eksaminator. Politologisk introduktionskursus er normeret til 12/60 årsværk.

20 20 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE ÆNDRET I 1999 Fag: Metode Mål og indhold Antal semestertimer Undervisningsform Pensumramme Eksamen Særlige bemærkninger Fagets sigte er at give de studerende viden om og færdigheder i anvendelsen af såvel kvalitative som kvantitative metoder med henblik på analyse af samfundsvidenskabelige specielt politologiske - problemstillinger. Det er væsentligt, at de studerende indføres til en bred vifte af samfundsvidenskabelige metoder, og at disse metoder behandles som komplementære og ligeværdige. Også de videnskabsteoretiske aspekter af de forskellige metoder skal inddrages i undervisningen. Fagets hovedelementer er følgende: 1. videnskabsteori 2. komparativ metode og casestudier 3. kvalitative interviews og kvalitative analyseteknikker 4. tekstanalyse 5. kvantitativ analyse ved hjælp af deskriptive statistiske metoder 6. kvantitativ analyse ved hjælp af metoder, der bygger på et sandsynlighedsteoretisk grundlag 7. indføring i edb som hjælpemiddel 8. planlægning og gennemførelse af indsamling af materiale ved anvendelse af forskellige metoder. Faget er placeret på 1. og 2. semester. I 1. semester undervises i fire semestertimer. I 2. semester undervises i fem semestertimer. 1. semester: Undervisningen gennemføres i et omfang svarende til to ugentlige timer ved helårgangsforelæsninger og to øvelsestimer på enkelthold. 2. semester: Undervisningen gennemføres i et omfang svarende til tre ugentlige timer ved halvårgangsforelæsninger og to øvelsestimer på enkelthold. Efter eksamensopgavens udskrivning undervises der ikke, men terminalvagten vil have træffetid. Et af studienævnet vedtaget pensum på ca sider (+ edb-manualer/notater). Eksamensopgaven er en 3-ugerseksamen, der udskrives i maj måned. Besvarelsen karakterbedømmes efter 13-skalaen under medvirken af ekstern censor. Opgavebesvarelsen må højest være på 20 sider svarende til maksimalt ord, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste, plus 10 sider (4.000 ord) ekstra pr. studerende, hvis flere studerende afleverer opgave sammen. Højest tre studerende må skrive opgave sammen. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Ved aflevering af kollektive opgaver skal det fremgå, hvem der har skrevet hvilke afsnit. Evt. reeksamination finder sted i de ordinære eksamensterminer.

21 21 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE ÆNDRET I 1999 Fag: Politisk teori- og idéhistorie Mål og indhold Fagets formål er at give de studerende indsigt i politiske teoriers og idéers udvikling. Der anlægges en hovedsagelig kronologisk gennemgang, hvor de enkelte hovedskikkelser præsenteres, og hvor deres betydning for eftertidens politiske tænkning fremhæves. Antal semestertimer Faget er placeret på 1. semester med tre semestertimer. Undervisningsform Undervisningen afvikles i efterårssemestre. Den gennemføres i et omfang svarende til to ugentlige forelæsningstimer og en ugentlig time på enkelthold. Pensumramme Et af studienævnet vedtaget pensum på i alt ca. 900 sider. Eksamen Eksamen i politisk teori- og idéhistorie aflægges efter 2. semester sammen med faget den politiske videnskabs klassikere med en ugeeksamen i form af en hjemmeopgave. Se følgende side. Særlige bemærkninger

22 22 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: Den politiske videnskabs klassikere Mål og indhold Fagets formål er at give de studerende mulighed for at opnå fortrolighed med tekster og værker af central betydning for udviklingen af den politiske videnskab og for analysen og forståelsen af politikkens rolle og vilkår i det moderne samfund. Faget skal både give forståelse for klassikernes videnskabsteoretiske og metodiske aspekt. Antal semestertimer Undervisningsform Faget er placeret på 2. semester med to semestertimer. Undervisningen afvikles i forårssemestre. Den gennemføres i et omfang svarende til en ugentlig helårgangsforelæsning og en ugentlig time på enkelthold. Pensumramme Faget omfatter otte af Studienævnet udvalgte klassikere, af hvilke tre er obligatoriske. Pensum udgøres af ca. 800 sider omhandlende de tre obligatoriske klassikere, hvortil kommer ét værk udvalgt blandt de øvrige fem klassikere. Eksamen Særlige bemærkninger Politisk teori- og idéhistorie og den politiske videnskabs klassikere afsluttes efter 2. semester med en fælles ugeeksamen i form af en hjemmeopgave. Opgaveformuleringen, der indeholder bundne og valgfri spørgsmål, afhentes på Institut for Statskundskab. Besvarelsen skal være afleveret samme sted senest syv døgn senere. Opgavebesvarelsen må højest være på 10 sider svarende til maksimalt ord), inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Besvarelsen skal være individuel. Eksamen bedømmes uden medvirken af censor til resultatet bestået/ikke bestået. Evt. reeksamination finder sted i de ordinære eksamensterminer. Politisk teori- og idéhistorie og den politiske videnskabs klassikere er normeret til i alt 16/60 årsværk.

23 23 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: Økonomi Mål og indhold Antal semestertimer Undervisningsform Pensumramme Eksamen Særlige bemærkninger Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende viden om centrale dele af økonomisk teori og udvalgte dele af økonomisk samfundsbeskrivelse med henblik på: - anvendelse af økonomiske begreber, modeller og teoridannelser på politologiske problemstillinger - at kunne forstå og analysere aspekter i positiv og normativ økonomi på mikro- og makroniveau, herunder særlig problemstillinger i økonomisk politik. Fagets emneområder er følgende: a. Mikroøkonomi: Teorien om husholdningers og virksomheders adfærd og om prisdannelsen på varemarkeder og faktormarkeder under forskellige markedsformer. Generel ligevægts-teori, velfærdsteori samt de centrale dele af teorien om markedssvigt. Der lægges særlig vægt på de dele af mikroøkonomien, der udgør det nødvendige grundlag for makroøkonomien. b. Makroøkonomi: Nationalregnskabsbegreberne. Teorier om bestemmelse af produktion, indkomst og beskæftigelse i et åbent samfund med en offentlig sektor, en centralbank og en privat banksektor. Teorier om aggregeret efterspørgsel og udbud med et variabelt prisniveau. Finans- og pengepolitikkens virkninger på kort og langt sigt. Teorier om inflation, økonomisk vækst og det offentliges budgetunderskud. Valutakursregimer og internationale kapitalbevægelser. c. Økonomisk paradigme-diskussion samt andre tilgange til økonomiske problemstillinger: I forbindelse med ovennævnte (a og b) inddrages - i relevante sammenhænge - problematiserende fremstillinger omkring økonomiens grundantagelser og rolle. Faget er placeret på 2. og 3. semester. I 2. semester med fem semestertimer og i 3. semester med seks semestertimer. I 2. semester gennemføres undervisningen svarende til tre ugentlige forelæsningstimer for hele årgangen og to ugentlige øvelsestimer på enkelthold. I 3. semester svarende til tre ugentlige forelæsningstimer og tre timer på enkelthold. Som supplement kan afholdes to-tre forelæsninger, som relaterer økonomisk teori til politologiske problemstillinger. Et af studienævnet vedtaget pensum på sider, hvoraf mere end halvdelen i makroøkonomi. Stof fra de politologiske forelæsninger indgår ikke i eksamensgrundlaget. Faget afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer seks timer. Eksamen afholdes uden hjælpemidler (kun retskrivningsordbøger må medbringes). Eksamen bedømmes under medvirken af ekstern censor og med karakter efter 13-skalaen. Der afholdes eksamen tre gange årligt: I januar, i april og i august måned. Evt. sygeeksamen i faget afvikles ved næste ordinære eksamen.

24 24 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: Sociologi Mål og indhold Sociologi behandler social struktur, dynamik og forandring. Formålet med faget er at indføre de studerende i de centrale sociologiske begreber og teorier samt at give de studerende færdigheder i at anvende disse begreber og teorier med henblik på forklaring af konkrete sociale forhold og ændringer. Antal semestertimer Faget er placeret på 3. semester med i alt tre semestertimer. Undervisningsform Undervisningen afvikles i efterårssemestre. Den gennemføres svarende til to ugentlige helårgangsforelæsninger og en ugentlig holdtime på enkelthold. Pensumramme Et af studienævnet vedtaget pensum på ca. 800 sider. Eksamen Faget afsluttes med en ugeeksamen i form af en hjemmeopgave, bedømt efter 13-skalaen under medvirken af ekstern censor. Opgaveformuleringen afhentes på Institut for Statskundskab, og opgavebesvarelsen skal være afleveret samme sted senest syv døgn senere. Opgavebesvarelsen må højest være på 10 sider svarende til maksimalt ord, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Opgavebesvarelsen skal være individuel. Evt. reeksamination finder sted i de ordinære eksamensterminer. Særlige bemærkninger

25 25 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: Almen og sammenlignende statskundskab (komparativ politik) Politologiske approaches og videnskabsteori Mål og indhold Fagets formål er at give de studerende indsigt i politologiske problemer og teorier samt videnskabsteori. Endvidere skal faget opøve de studerendes evner til at forbinde teori og empiri samt udvikle evnen til selvstændig stillingtagen til forskellige politologiske problemer og teorier. Fagets elementer er følgende: a. Politologiske approaches og videnskabsteori. b. Politologiske teorier. Antal semestertimer Faget er placeret på 3. og 4. semester; i 3. semester med to semestertimer, i 4. semester med tre timer, i alt fem semestertimer. Undervisningsform 3. semester: Undervisningen i politologiske approaches og videnskabsteori gennemføres i et omfang svarende til to ugentlige undervisningstimer på dobbelthold. 4. semester: Undervisningen i politologiske teorier gennemføres i et omfang svarende til to ugentlige helårgangsforelæsninger og en ugentlig undervisningstime på enkelthold. Pensumramme Et af studienævnet vedtaget pensum på i alt ca sider. Hertil kommer siders pensum i politologisk introduktionskursus samt pensum fra faget fremmede landes politiske systemer og udenrigspolitik, jf. fagbeskrivelsen på næste side. Eksamen Faget afsluttes efter 4. semester med en skriftlig eksamen, der varer seks timer. Alle hjælpemidler må medbringes. Eksamen bedømmes under medvirken af ekstern censor og med karakter efter 13-skalaen. Der afholdes reeksamination i august måned for studerende, der ved den ordinære eksamen har opnået resultatet 03 eller 05. Særlige bemærkninger 1. semesterfaget "Politologisk introduktionskursus" indgår i grundlaget for eksamen i komparativ politik efter 4. semester. 3. semesterfaget "Politologiske approaches og videnskabsteori" er normeret til 10/60 årsværk.

26 26 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE ÆNDRET I 1999 Fag: Fremmede landes politiske systemer og udenrigspolitik (Komparativ politik og International politik) Mål og indhold Fagets formål er at udvikle de studerendes evne til komparativ analyse og til at analysere demokratiserings- og udviklingsproblemer samt de politiske institutioners betydning i den sammenhæng. Den komparative analyse ser bl.a. på samspillet mellem interne og eksterne faktorer. Fagets elementer er følgende: - teorier om globalisering, demokratisering og udvikling, - national politisk kultur og politiske institutioner, og hvordan disse påvirker internationale forhold (inside-out), - internationale forhold, og hvordan disse påvirker national politisk kultur og politiske institutioner (outside-in). Følgende politiske systemer indgår normalt i forløbet: USA, England, Tyskland (EU), Rusland, Kina og Indien. Antal semestertimer Faget er placeret på 4. semester med et omfang svarende til to semestertimer samt 5-6 forelæsninger på to timer. Undervisningsform Forelæsningerne koncentrerer sig om de teoretiske spørgsmål globalisering og demokratisering eksemplificeret i forhold til de politiske systemer, der indgår i forløbet. Holdundervisningen fokuserer på analyse og komparation af forskellige landes politiske systemer og gennemføres i et omfang svarende til to ugentlige øvelsestimer på enkelthold. Pensumramme Et af Studienævnet vedtaget pensum på ca. 800 sider samt aktuelle avisartikler, der knyttes til holdundervisningen. Det forudsættes, at de studerende selv skaffer sig grundlæggende viden om politiske systemer i de lande, der indgår i forløbet. Eksamen Der afholdes ikke særskilt eksamen i faget. Pensum indgår i eksamensgrundlaget for eksaminerne i komparativ politik, 4. semester, med 2/3, og i international politik, 4. semester, med 1/3. Særlige bemærkninger Fagets årsværksbrøk er fastsat til 9/60, som indgår i årsværksbrøkerne for komparativ politik og international politik med henholdsvis 6/60 og 3/60.

27 27 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: International politik Mål og indhold Disciplinen international politik behandler det internationale systems struktur og udvikling, herunder både systemets virkemåde (dets processer) og dets forskellige aktører. Et væsentligt formål er at introducere til fagets vigtigste teoretiske skoler. I den sammenhæng lægges der vægt på at forbinde teoretiske overvejelser med viden om de aktuelle udviklingstendenser i det internationale system. Fokus er på staterne og andre væsentlige aktører, på konflikt- og samarbejdsrelationer samt på systemets vigtigste politiske, økonomiske og øvrige skillelinjer. Antal semestertimer Undervisningsform Pensumramme Faget er placeret på 4. semester med i alt tre semestertimer. Undervisningen afvikles i forårssemestre i et omfang svarende til halvanden ugentlig forelæsningstime for hele årgangen og halvanden ugentlig time på dobbelthold. Et af studienævnet vedtaget pensum på ca sider samt pensum fra faget fremmede landes politiske systemer og udenrigspolitik, jf. fagbeskrivelsen på forudgående side. Eksamen Faget afsluttes med en ugeeksamen i form af en hjemmeopgave, bedømt efter 13-skalaen under medvirken af ekstern censor. Opgaveformuleringen afhentes på Institut for Statskundskab. Besvarelsen skal være afleveret samme sted senest syv døgn senere. Besvarelsen må højest være på 10 sider, svarende til maksimalt ord, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Opgavebesvarelsen skal være individuel. Der afholdes reeksamination i august måned for studerende, der ved den ordinære eksamen har opnået resultatet 03 eller 05. Særlige bemærkninger 1/3 af pensum fra undervisningen i fremmede landes politiske og systemer og udenrigspolitik indgår i eksamensgrundlaget.

28 28 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: Offentlig forvaltning Mål og indhold Der sigtes mod en indføring i forvaltningsmæssige problemstillinger gennem undervisning i følgende emner: a. Forvaltningens rolle i det politiske system. b. Forvaltningens organisatoriske opbygning og politiske ledelse. c. Teorier om forvaltningens struktur og samspil med omgivelserne. d. Embedsmandskorpset og dets adfærd. e. Beslutningsprocesser i forvaltningen. Antal semestertimer Undervisningsform Faget er placeret på 5. semester med tre semestertimer. Undervisningen afvikles i efterårssemestre. Den gennemføres i et omfang svarende til to ugentlige forelæsninger for alle tilmeldte og en ugentlig holdtime med ca. 25 deltagere. Pensumramme Eksamen Et af studienævnet vedtaget pensum på ca sider. Faget afsluttes med en ugeeksamen i form af en hjemmeopgave, bedømt efter 13-skalaen under medvirken af ekstern censor. Opgaveformuleringen afhentes på Institut for Statskundskab, og opgavebesvarelsen skal være afleveret samme sted senest syv døgn senere. Besvarelsen må højest være på 10 sider svarende til maksimalt ord, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Opgavebesvarelsen skal være individuel. Der afholdes reeksamination i februar/marts måned for studerende, der ved den ordinære eksamen har opnået resultatet 03 eller 05. Særlige bemærkninger Der er tilmelding til holdundervisningen.

29 29 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: Valgfrit økonomi-fag Mål og indhold Det valgfri økonomi-fag (Ø-faget) sigter mod en dybere behandling af udvalgte økonomiske problemstillinger med politologisk relevans. Faget vil dels være en videreførelse af den økonomiske grundgennemgang fra 2. og 3. semester og dels være orienteret mod anvendelse af økonomisk teori på konkrete problemstillinger. De konkrete emner, der behandles i undervisningen, vil variere fra år til år, men kan eksempelvis berøre følgende områder: - den offentlige sektors økonomi - international økonomi - arbejdsmarkeds- og socialpolitik - miljøøkonomi - udviklingsøkonomi - transitionsøkonomi - regionale handelsbloksdannelser Antal semestertimer Undervisningsform Pensumramme Eksamen Særlige bemærkninger Faget er placeret på 5. semester med to semestertimer. Undervisningen, der afvikles i efterårssemestre på hold med maksimalt 30 deltagere, er en blanding af lærergennemgang, diskussion og studenteroplæg. Undervisningen gennemføres i et omfang svarende til to ugentlige timer. Undervisningen forudsætter aktiv deltagelse fra de studerendes side. Ved fagets start aftaler lærer og studerende på hvilke måder, aktivitetskravet opfyldes. Det kan bl.a. forudsættes, at de studerende holder oplæg. Der er fastsat en pensumramme på ca. 700 sider. Faget afsluttes med aflevering af en hjemmeopgave, der kan have baggrund i et oplæg, som er givet i undervisningen. Opgaven må højest have et omfang på 10 sider svarende til maksimalt ord, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Besvarelsen, der skal være individuel afleveres i december måned og bedømmes til resultatet bestået/ikke bestået uden medvirken af censor. Evt. reeksamination finder sted i de ordinære eksamensterminer. Eksamen i faget skal være bestået senest i det fjerde semester, efter undervisningen har fundet sted. Semestrets udbud fremgår af instituttets undervisningsplan. Undervisningsudbuddet koordineres mellem Økonomisk Institut og Institut for Statskundskab. Der udbydes samme antal hold i Ø- og P-fag. - Der er tilmelding til holdundervisningen.

30 30

31 31 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: Valgfrit politologisk fag Mål og indhold Det valgfri politologiske fag (P-faget) sigter mod en dybere behandling af udvalgte emner inden for de enkelte fagområder. Udbuddet vil dække over områderne komparativ politik, international politik, offentlig forvaltning, politiske sagområder og sociologi. De konkrete emner vil variere fra år til år inden for flere af de nævnte områder. Antal semestertimer Undervisningsform Faget er placeret på 5. semester med to semestertimer. Undervisningen, der afvikles i efterårssemestre på hold med maksimalt 30 deltagere, er en blanding af lærergennemgang, diskussion og studenteroplæg. Undervisningen gennemføres i et omfang svarende til 2 ugentlige timer. Undervisningen forudsætter aktiv deltagelse fra de studerendes side. Ved fagets start aftaler lærer og studerende på hvilke måder, aktivitetskravet opfyldes. Det kan bl.a. forudsættes, at de studerende holder oplæg. Pensumramme Der er fastsat en pensumramme på ca. 700 sider. Eksamen Faget afsluttes med aflevering af en hjemmeopgave, der kan have baggrund i et oplæg, som er givet i undervisningen. Opgaven må højest have et omfang på 10 sider svarende til maksimalt ord, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Besvarelsen, der afleveres i december, skal være individuel og bedømmes til resultatet bestået/ikke bestået uden medvirken af censor. Evt. reeksamination finder sted i de ordinære eksamensterminer. Eksamen i faget skal være bestået senest i det fjerde semester, efter undervisningen har fundet sted. Særlige bemærkninger Semestrets udbud fremgår af instituttets undervisningsplan. Der udbydes samme antal hold i Ø- og P-fag. - Der er tilmelding til holdundervisningen.

32 32 STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER 96-ORDNINGENS B.A.-UDDANNELSE - ÆNDRET I 1999 Fag: Politologisk opgaveseminar, 6. semester Mål og indhold Antal semestertimer Undervisningsform Pensumramme Eksamen Særlige bemærkninger Opgaveseminaret sigter mod en videregående og uddybende behandling af et politologisk relevant emne. Seminaret har endvidere til formål at opøve evnen til selvstændig analyse og skriftlig fremstilling af en afgrænset problemstilling inden for seminarets emne. Den skriftlige opgave skal dokumentere evnen til at placere og afgrænse en problemstilling inden for seminarets emne og til at anvende metoder, teorier, approaches og data, som er relevante for studiet af det pågældende emne, samt til analytisk fremstilling. Opgaveseminaret sigter på såvel en gennemgang og diskussion af litteratur og emner inden for hele seminarets emne, som på udarbejdelse af hjemmeopgave inden for en mere afgrænset problemstilling, herunder de metodiske og tekniske problemer i forbindelse hermed. Emnemæssigt svarer seminaret til andre seminarer på studiets kandidatuddannelse. - Der udbydes opgaveseminarer inden for følgende fagområder: Komparativ politik, international politik, sociologi, offentlig forvaltning og politiske sagområder. Faget er placeret på 6. semester med to semestertimer. Undervisningen, der afvikles i forårssemestre på hold med deltagere, er en blanding af lærergennemgang, diskussion, studenteroplæg og opgaveskrivning. Undervisningen forudsætter aktiv deltagelse fra de studerendes side. Ved seminarets start aftaler lærer og studerende på hvilke måder, aktivitetskravet opfyldes på seminaret. Det kan bl.a. forudsættes, at de studerende holder oplæg og/eller opponerer på en opgave. Pensum aftales med underviser og fastlægges i forhold til afhandlingens problemstilling. Det antages dog at have et omfang på sider. Faget afsluttes med aflevering af en hjemmeopgave, som bedømmes efter 13-skalaen under medvirken af ekstern censor. Opgavebesvarelsen må højest have et omfang på maksimalt 30 sider svarende til maksimalt ord, inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. Opgavebesvarelsen skal være individuel. Jf. eksamensbekendtgørelsens 2, stk. 2, og 24 stk. 1 nr. 8, er det besluttet, at den sproglige klarhed og sikkerhed i grelle/meget strålende tilfælde kan tillægges en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen. Evt. reeksamination finder sted i de ordinære eksamensterminer. Eksamen i faget skal være bestået senest i det fjerde semester, efter undervisningen har fundet sted. Seminarets studiebelastning er 20/60 årsværk.

2002-ORDNINGEN. er gældende for studerende, der påbegynder uddannelserne 1. september 2002 eller senere.

2002-ORDNINGEN. er gældende for studerende, der påbegynder uddannelserne 1. september 2002 eller senere. Nærværende bestemmelser 2002-ORDNINGEN er gældende for studerende, der påbegynder uddannelserne 1. september 2002 eller senere. Bestemmelserne vedrørende kandidatuddannelsen er tillige gældende for studerende,

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2009 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014 Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING SIDEFAG I SAMFUNDSFAG 1. OVERSIGT OVER

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 31. januar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2017 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

Eksamensplan sommer 10. BA-uddannelsen

Eksamensplan sommer 10. BA-uddannelsen Eksamensplan sommer 10 (Ret til ændringer forbeholdes) BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen under Status

Læs mere

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015 Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING SIDEFAG I SAMFUNDSFAG 1. OVERSIGT OVER

Læs mere

2005-STUDIEORDNING. Bacheloruddannelsen i Statskundskab. Ændring pr. 1. september 2008

2005-STUDIEORDNING. Bacheloruddannelsen i Statskundskab. Ændring pr. 1. september 2008 Nærværende bestemmelser 2005-STUDIEORDNING Bacheloruddannelsen i Statskundskab er gældende for studerende, der påbegynder uddannelsen 1. september 2005 eller senere. Ændring pr. 1. september 2008 Studienævnet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B August 1997 Senest revideret august 2007 2 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Eksamensplan vinter 2013/14. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2013/14. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2013/14 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 13. januar 2014 BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer BA-uddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2014 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 12 juni 2014 Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. Bacheloruddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Eksamensplan vinter 2014/15. Bacheloruddannelsen

Eksamensplan vinter 2014/15. Bacheloruddannelsen Eksamensplan vinter 2014/15 (Ret til ændringer forbeholdes) Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige oplyses på Instituttets

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2013 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de skriftlige oplyses på

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

Foreløbig reeksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig reeksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig reeksamensplan sommer 2010 (Ret til ændringer forbeholdes) BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige eksaminer

Læs mere

2005-STUDIEORDNING. Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

2005-STUDIEORDNING. Bacheloruddannelsen i Samfundsfag 2005-STUDIEORDNING Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Bestemmelserne i denne studieordning er gældende for studerende, der påbegynder uddannelsen 1. september 2005 eller senere. Ændret 1. februar 2011 Studienævnet

Læs mere

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 4. december 2015 Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

2006-STUDIEORDNING. Sidefag i Samfundsfag. Ændret pr. 1. februar 2011

2006-STUDIEORDNING. Sidefag i Samfundsfag. Ændret pr. 1. februar 2011 2006-STUDIEORDNING Sidefag i Samfundsfag Ændret pr. 1. februar 2011 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet oktober 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIGT OVER STUDIERNE 5 1.1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I. September 2003

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I. September 2003 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I September 2003 Senest revideret august 2007 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret juli 2007 1 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2015 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 10. juni 2015 Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2011 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 1997 Senest revideret august 2007 Studieordning for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE. Studievejledning. for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag.

STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE. Studievejledning. for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag. Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2009 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet INDHOLD STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE

Læs mere

Foreløbig reeksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen

Foreløbig reeksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen Foreløbig reeksamensplan vinter 2015/16 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 16. februar 2016 Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2012 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016 Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING BACHELORUDDANNELSERNE

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2014 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2016 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E September 1998 Senest revideret september 2007 1-årig suppleringsuddannelse i Billedanalyse

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I September 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2015 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Reeksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Reeksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Reeksamensplan sommer (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 13. maj Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

2006-ORDNINGEN. Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Ændret pr. 1. september 2008

2006-ORDNINGEN. Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Ændret pr. 1. september 2008 2006-ORDNINGEN Kandidatuddannelsen i Statskundskab Ændret pr. 1. september 2008 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet Juli 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIGT OVER STUDIERNE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I T Y S K September 1998 Senest revideret juni 2007 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i tysk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008

Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008 Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008 Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg

Læs mere

Studiehåndbog - Indledning 1

Studiehåndbog - Indledning 1 Studiehåndbog - Indledning 1 Indledning Denne studiehåndbog dækker økonomiuddannelserne ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og er tænkt som et opslagsværk om uddannelserne, hvori man kan finde

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSIKKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSIKKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSIKKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I F R A N S K November 2002 Senest revideret september 2003 Faglig supplering i fransk Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA

Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 1 af 15 sider Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 2 af 15

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. September 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B September 1997 Senest revideret januar 2005 2 KAPITEL 1 : FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen i

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

2006-STUDIEORDNING. Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Ændret pr. 1. september 2008

2006-STUDIEORDNING. Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Ændret pr. 1. september 2008 2006-STUDIEORDNING Kandidatuddannelsen i Statskundskab Ændret pr. 1. september 2008 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet Juli 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIGT OVER STUDIERNE

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Justeret 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. September 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B September 1997 Senest revideret august 2007 2 KAPITEL 1 : FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen i

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I September 1997 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG

SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG SAMFUNDSVIDENSKAB SYDDANSK UNIVERSITET SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG 3-årig Bacheloruddannelse Et bredt samfundsengagement Samfundsfag, centralfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige

Læs mere