Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge"

Transkript

1 Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 1 af 1

2 Indholdsfortegnelse Åben del 1 Meddelelser Ansøgning om tilladelse til at gennemføre ny valgfagsrække på Ulfborg Skole fra og med næste skoleår i 8. og 9. klasse Orientering til udvalget om den aktuelle pladssituation Dagplejen - Dyr i dagplejen Dagtilbud - Orientering om den verserende konflikt Rammeaftale på det sociale område Redegørelse til Det regionale Udviklingsråd om udviklingen Tema - Budget Pressen Eventuelt Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 2 af 2

3 Åben del Meddelelser "Lær sprog i skoven" - til uddeling. Henvendelse fra Mejrup Skole om Mejrup Skole i fremtiden. Karsten Filsø (F) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 3 af 3

4 Ansøgning om tilladelse til at gennemføre ny valgfagsrække på Ulfborg Skole fra og med næste skoleår i 8. og 9. klasse. Sagsfremstilling BE/AL - BU - BY Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole ønsker at tilbyde eleverne i klasse en ny valgfagsrække. Skolen har konstateret, at de nuværende valgfag ikke har alle elevers interesse. Derfor har skolen gennemført et udviklingsarbejde. Den nye valgfagsrække er fremkommet efter et udviklingsarbejde, hvor både nuværende og kommende elever og skolens lærere har været inddraget. Valgfagsrækken indeholder blandt andet: madlavning, udenlandsk mad, smuk og sund, dans, sundhed og motion, hverdagsfransk, lego mindstorm, m.v. På den baggrund anmoder skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole om at Byrådet kan godkende den foreslåede valgfagsrække på Ulfborg Skole. Indstilling Det indstilles at forslaget om en ny valgfagsrække på Ulfborg Skole fremsendes til Byrådets vedtagelse. Supplerende oplysninger I henhold til folkeskolelovens 9 stk 7 kan kommunalbestyrelsen godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre praktiske eller kunstnerisk betonede fag eller emner. Konsekvenser Indstillingen følges. Udvalget imødeser en evaluering af den nye valgfagsordning efter første halvdel af skoleåret 2008/2009. Udvalget forudsætter, at forældre og elever er bekendte med konsekvenserne af den nye valgfagspraksis. Mathilde Traberg (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 4 af 4

5 Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 5 af 5

6 Orientering til udvalget om den aktuelle pladssituation Sagsfremstilling BE/MD- BU Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 15. november 2007: "På hvert kommende møde i Udvalget for Børn og Unge orienterer Forvaltningen om status vedr. pladssituationen med specielt fokus på anvisning af ned til 2½ årige til børnehaver". Indstilling Til drøftelse. Orienteringen taget til efterretning. Mathilde Traberg (V) deltog ikke i sagens behandling. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 6 af 6

7 Dagplejen - Dyr i dagplejen Sagsfremstilling BE/MD - BU Udvalget har modtaget underskrifter fra 40 dagplejere og 102 forældre i Vinderup og omegn vedr. dyr i dagplejen. Underskriftsindsamlingen retter sig mod Dagpleje håndbogens bestemmelser vedrørende dyr i dagplejen. Bestemmelserne er i håndbogen formuleret således: HUSDYR I DAGPLEJEHJEMMET Hunde og katte må ikke være sammen med børnene i dagplejehjemmet. (Ved ansættelsessamtalen aftales helt konkret, hvor dyrene skal være i dagplejerens åbningstid) Anskaffes nye dyr, skal det ske i samråd med dagplejepædagogen / dagpleje- Institutionen. På mødet den 20. december 2007 besluttede udvalget for Børn og Unge følgende: Den foreliggende udgave af håndbogen blev godkendt. Udvalget ønsker en kortfattet evaluering inden udgangen af Indstilling Til drøftelse. Sagen genoptages således, at den besluttede evaluering af Håndbogen fremrykkes til august måned 2008 med særligt fokus på dyr i dagplejen. Mathilde Traberg (V) deltog ikke i sagens behandling. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 7 af 7

8 Dagtilbud - Orientering om den verserende konflikt Sagsfremstilling BU - BE/MD I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger, er der endnu ikke opnået enighed mellem Kommunernes Landsforening og FOA. På den baggrund har er der iværksat strejke for pædagogmedhjælpere og sundhedsplejsker m.fl fra den 16. april 2008 i en række kommuner - heriblandt Holstebro Kommune. Forvaltningen orienterer om situationen. Indstilling Til udvalgets orientering og beslutning vedrørende evt. tilbagebetaling af forældrebetaling, for dage, hvor børn ikke har kunnet modtages i institution på grund af konflikten. Fouad Saleh Karnib (B) udtrykte utilfredshed med, at forvaltningens beslutning vedr. reduktion i institutionernes børnetal ikke omfatter hensyn til søskende, så søskende har samme institutionsfridag. Der sker tilbagebetaling af forældrebetaling for de dage, hvor børnene ikke har kunnet passes på grund af den verserende konflikt. Mathilde Traberg (V) deltog ikke i sagens behandling. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 8 af 8

9 Rammeaftale på det sociale område 2009 Sagsfremstilling BE/ALJ - BU Holstebro Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2009 på det sociale område. Som grundlag for den årlige rammeaftale skal alle kommuner hvert år senest den 1. maj indsende redegørelser til Regionen. Forud for indsendelse af redegørelsen skal denne til høring i Handicaprådet. Rammeaftalen skal være indgået inden den 15. oktober. Rammeaftalen styrer udbuddet af pladser på det sociale område i hele regionen og skal bl.a. afdække, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Derudover indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i rammeaftalen. Rammeaftalen er således et fælles værktøj for kommunerne og Regionen. Den kommunale redegørelse 2009 er formuleret via besvarelse af et spørgeskema i tre dele, som indeholder: 1. et tilbageblik på sidste års rammeaftale, 2. det forventede brug af pladser i tilbud i 2009, og 3. overvejelser om tilbudsviften I forhold til første del er det Holstebro Kommunes generelle holdning, at samarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen omkring indgåelse af rammeaftalen har fungeret rigtig godt. I anden del gennemgås de enkelte målgrupper vedrørende det forventede behov for pladser i Målgrupperne er sindslidende, fysisk og psykisk handicappede børn og voksne, stofmisbrugere, hjemløse, voldsramte kvinder, personer med sansehandicaps og brugere af hjælpemidler, børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner samt lands- og landsdelsdækkende tilbud og undervisningstilbud. Generelt forventes i 2009 ingen væsentlige ændringer i forbruget af pladser i forhold til forbruget i I forhold til tredje del om ændringer i tilbudsviften er det nævnt, at Holstebro Kommune arbejder på etablering af pladser til den nye ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i tilknytning til Uddannelsescenter Mariebjerg. En sådan ændring vil formentlig få indflydelse på pladsnormeringen på stedet. Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender Holstebro Kommunes redegørelse. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 9 af 9

10 Indstillingen følges. Mathilde Traberg (V) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 10 af 10

11 Redegørelse til Det regionale Udviklingsråd om udviklingen 2007 Sagsfremstilling BE/ALJ - BU Som et led i kommunalreformen er der i alle regioner oprettet udviklingsråd til at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Udviklingsrådene skal udarbejde en årlig redegørelse blandt andet med baggrund i kommunernes og regionernes årlige redegørelser til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Holstebro Kommune har udarbejdet redegørelse til udviklingsrådet via udfyldelse af et spørgeskema, som er udarbejdet af statsforvaltningerne (der er sekretariat for udviklingsrådene) til formålet. Spørgeskemaet omhandler børn- og ungeområdet, voksenområdet og specialundervisning, og svarene beskriver dels generelle forhold omkring de tre områder, dels udviklingen i antallet af brugere gennem 2007 og dels problemstillinger omkring løsningen af opgaver på de tre områder. Endvidere behandles i spørgeskemaet de temaer, som Velfærdsministeriet har meldt ud til behandling i redegørelserne. Det drejer sig om: udviklingen i tilbudsmønstret til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse udslusning fra forsorgshjem Indstilling Redegørelsen indstilles til godkendelse. Redegørelsen blev godkendt. Mathilde Traberg (V) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Holstebro Kommunes redegørelse til udviklingsrådet [1 vedhæftet fil] Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 11 af 11

12 Tema - Budget Sagsfremstilling BE/ALJ - BU Gennemgang af de udmeldte rammer og drøftelse af udfordringerne med hensyn til at udarbejde budgetforslag indenfor den udmeldte ramme. Forslag til tidsplan for budgetlægningen. Ifølge tidsplanen skal følgende behandles på mødet den 24. april: Drøftelse af budgetforudsætninger, forslag til anlægsbudget og evt. forslag til omlægninger. Drøftelse af forslag til målsætninger for hvert driftsområde. Indstilling Til drøftelse. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Tidligere beslutning Udvalget for Børn og Unge den /12:00:50 Sagen genoptages i Udvalget den 24. april. Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling. Sagen genoptages den 8. maj maj Mathilde Traberg (V) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Ingen. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 12 af 12

13 Tids- og handleplan for B&U Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 13 af 13

14 Pressen Intet. Mathilde Traberg (V), Fouad Saleh Karnib (B) og Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 14 af 14

15 Eventuelt Intet. Mathilde Traberg (V), Fouad Saleh Karnib (B) og Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl Side 15 af 15

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 20. december 2007

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 20. december 2007 Side 1 af 21 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 20. december 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Sorggruppe - ansøgning 2007 3. Orientering til udvalget om den aktuelle pladssituation 4. Dagtilbud

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 29. november 2007

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 29. november 2007 Side 1 af 13 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 29. november 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Dagtilbud - omlægning af pladser FOA - Dialogmøde omkring det kommunale grundlag - 3. herunder

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008 Side 1 af 14 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Nyt Kultur- og Fritidscenter Borbjerg-Hvam.

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Mødelokale 10 Nytorv 6 2. sal Mødenr.: 2 Fraværende: Kirsten Fabian Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 11 Orientering om hjælpemidler og

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 11. oktober Det kommunale grundlag for optagelse i dagtilbud - visitationskriterier 4.

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 11. oktober Det kommunale grundlag for optagelse i dagtilbud - visitationskriterier 4. Side 1 af 18 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 11. oktober 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - B&U 3. Det kommunale grundlag for optagelse i dagtilbud - visitationskriterier 4.

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 25. oktober 2007

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 25. oktober 2007 Side 1 af 16 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 25. oktober 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007 B&U 3. Dagtilbud - Forældrebetaling 2008 4. Dagtilbud - Omlægning

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unges temamøde den 08. februar 2007 i mødelokale 188, kl

REFERAT Udvalget for Børn og Unges temamøde den 08. februar 2007 i mødelokale 188, kl REFERAT Udvalget for Børn og Unges temamøde i mødelokale 188, kl. 12.00 1. Meddelelser 2. Tema: Budget 2008 3. Tema: Organisering, udvikling og ledelse 4. Omdannelse af fritidshjem til skolefritidshjem

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 24. januar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 24. januar 2008 Side 1 af 17 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 24. januar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 2007 - Thorsminde skole og Udsigten 3. Dagtilbud - Etablering af 72 pladser (0-2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 02. august 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 02. august 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge kl. 12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 3. Udtræden af skolebestyrelsen Ellebækskolen 4. Vakant skolelederstilling 5. Vakant skolelederstilling

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Handicaprådet i Viborg Kommune Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 08.30 Til kl.: 10.30 Mødested: CKU Viborg Rosenstræde 6, 8800 Viborg Mødenr.: 1 Fraværende: Kåre Jørgensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 12. september 2007

REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 12. september 2007 Side 1 af 7 REFERAT fra Økonomiudvalgets møde den 12. september 2007 ÅBEN DEL 1. Forslag til kommuneplanændring vedrørende kolonihaveområder i Holstebro 2. Gården i Ryde - Skovhytten LUKKET DEL 3. Disponering

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-03-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Borgmesteren deltog i

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde den kl

Referat af skolebestyrelsesmøde den kl Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 12.6.2013 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referat af skolebestyrelsesmøde den 10.06.2013 kl. 19.00

Læs mere

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge i lokale 188, kl. 12.00 1. Meddelelser 2. Rusmiddelpolitik for aldersgruppen 12 24 år - tema 3. Anbringelser af børn og unge på døgninstitution og socialpædagogiske

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 008. Meddelelser til Handicaprådet møde den 1. april 2009 17 009. Kommunal redegørelse vedrørende

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 30. august 2007

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 30. august 2007 Side 1 af 27 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 30. august 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Mødekalender for 2008 - Byråd og stående udvalg 4. Skolestrukturdebat 5. Suppleringsvalg

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 1. Besøg på tandklinikken... 3 2. Orientering fra formanden... 4 3. Sorggrupper for børn og unge i Vesthimmerlands

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl. 08.00 13.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 3. Budget 2008 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende:

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TIRSDAG DEN 24. MARTS 2009, KL. 13.00 PÅ CSV ODENSE - DØCKERSLUNDSVEJ 186, ODENSE Handicaprådet 24. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 23-09-2008

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 10. januar Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3.

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 10. januar Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Side 1 af 22 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 10. januar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagtilbud - Udbygning af Institutions-

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse. for Sammendrag. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse. for Sammendrag. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 - Sammendrag Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Forord... 3 Nye strukturer med kommunalreformen... 4 Udviklingen inden for børne-

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 16-09-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Børn & Ungeudvalget. Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Referat

Børn & Ungeudvalget. Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.30 Til kl.: 16.25 Mødested: Kulturprinsens store mødelokale Mødenr.: 6 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 17 Præsentation af de nye chefer i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 24-06-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Princess May Gildhoff og Sahat

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 15. august Budget Økonomiudvalgets område 2. Flytning af Vinderup Bibliotek

REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 15. august Budget Økonomiudvalgets område 2. Flytning af Vinderup Bibliotek Side 1 af 7 REFERAT fra Økonomiudvalgets møde den 15. august 2007 ÅBEN DEL 1. Budget 2008-2011 - Økonomiudvalgets område 2. Flytning af Vinderup Bibliotek LUKKET DEL 3. Indkøb Side 2 af 7 Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 Kontaktforum 15. juni 2009 Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 En årlig lovpligtig rammeaftale i hver af de 5 regioner (SEL 6) 1 Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj som skal

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 20. September 2016 Tirsdag 20.09.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Godkendelse af rammeaftale for 2017 samt hovedstadsregionens kortlægning

Læs mere

Skolen med plads og udfordringer til alle. Til skolebestyrelsen. Ansættelsessamtaler den kl kl

Skolen med plads og udfordringer til alle. Til skolebestyrelsen. Ansættelsessamtaler den kl kl Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 29.8.2013 kha@aabenraa.dk Ansættelsessamtaler den 26.8.2013 kl. 18.00 kl. 19.30 Skoleledelsen udvælger og inviterer til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 11. Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 27. september 2007

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 27. september 2007 Side 1 af 23 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 27. september 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Besøgsdage 3. Budget 2008 - B&U 4. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2007 5. Trafikfarlig skolevej

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018 SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret Referat Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 29. oktober 2018 Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 125B Deltagere: Arne Pedersen, Mette Cadovius, Helle Zelasny,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere