Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings samlede omstillingskrav (dvs. omstillingskrav som følge af omprioriteringsrum og den nødvendige omstilling)? Svar: Økonomiforvaltningen har spurgt forvaltningerne om det forventede samlede omstillingskrav. Forvaltningernes umiddelbare svar er vedlagt. Endvidere er tallene i besvarelserne indsat i tabellen nedenfor P/L Prioriteringsrum - samlet bidrag i alt for udvalgene i 2007, mill. kr. Nødvendig intern omstilling udover bidrag til prioriteringsrum, mill. kr.. Revisionen 0,409 0 Borgerrådgivningen 0,102 0 Økonomiudvalget 5,249 14,5 Kultur- og Fritidsudvalget 8,220 1 Socialudvalget 39, ,5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 6,567 76,5 Sundheds- og Omsorgsudvalget 39,408 ca. 20 1) Børne- og Ungdomsudvalget 92,025 ca. 90 Teknik- og Miljøudvalget 8, I alt 19, Note 1): Hertil kommer iflg. Sundhedsforvaltningen ca. 60,5 mill. kr. som følge af aktivitetstilpasning. Det skal bemærkes: Økonomiforvaltningen har ikke inden for den korte tidsfrist været i stand til at vurdere de indkomne svar Forvaltningerne nævner en række sager, som Økonomiforvaltningen umiddelbart forventer vil blive løst i den videre budgetproces, herunder 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon Telefax Direkte telefon EAN nummer

2 o dut-sager, eksempelvis nævner beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en DUT-sag vedr. danskundervgisning for Voksne indvandrere, som skaber et omprioriteringsbehov på ca. 51 mill. kr., såfremt udvalget ikke kompenseres herfor over DUT-reguleringerne. Denne sag vil indgå i Økonomiforvaltningens redegørelse om DUT-sagerne til ØU og BR o ønsker til udvidelser i budget 2007, eksempelvis nævner Tenik- og Miljøforvaltningen et merbehov på vejområdet på ca. 23 mill. kr. Ønsker om budgetudvidelser vil indgå i de samlede budgetdrøftelser, såfremt de ikke imødegås i udvalgets egen omprioritering. o sager med tilknytning til kommunalreformen, eksempelvis nævner Socialudvalget sager vedr. betaling for færdigbehandlede Psykiatriske patienter (ca. 40 mill. kr.) og udgifter til VISO (ca. 12 mill. kr.) Disse vil indgå i Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om kommunalreformens effekter. o sager med tilknytning til et større forbrug i regnskab 2005/2006 end skønnet ved budgetvedtagelsen. Økonomiforvaltningen skal hertil bemærke, at forvaltningerne alene har indberettet behov for budgetompriotering som følge af merforbrug, og således er der ikke sket en vurdering af områder, hvor der kan forventes et mindreforbrug. Side 2 af 11 Endelig skal det bemærkes, at der i de indkomne svar indgår bemærkninger om pris- og lønspørgsmål. Økonomiforvaltningen skal derfor bemærke, at der i forbindelse med beregningen af udvalgenes budgetrammer sker pris- og lønfremskrivning på følgende måde: Lønudgifterne i det senest vedtagne budget fremskrives med den forventede lønstigningstakt. Den øvrige del af det senest vedtagne budget fremskrives med den forventede prisstigningstakt. Fremskrivningen sker således i forhold til, om udgifterne er at betragte som løn eller andre udgifter. Fremskrivningen baseres på KL s forventninger til udviklingen.

3 Forvaltningernes svar: Side 3 af 11 Økonomiudvalget: Det er nødvendigt at påpege, at det indenfor den udmeldte tidsfrist kun har været muligt at redegøre i overskriftsform for problemstillinger vedrørende intern omstilling i Økonomiforvaltningen. Herudover foreligger der en række økonomiske usikkerhedsmomenter, hvor forvaltningen kan blive pålagt krav om at allokere ressourcer til ufinansierede aktiviteter. Dette betyder, at usikkerhedsmomenter vil blive søgt afklaret i 2006, og derfor ikke nødvendigvis vil nødvendiggøre intern omstilling. Af samme grund er de ikke beskrevet i nærværende notat. Det skal endvidere bemærkes, at forvaltningen i 2007 forventes at foretage en række yderligere interne omprioriteringer, der ikke fremgår af nærværende notat. Udgangspunkter for reallokeringen af ressourcer vil være forvaltningens strategikort, der udstikker de områder som forvaltningen skal fokusere på i de kommende år. Endelig bemærkes det, at forvaltningens udarbejdelse af budget 2007 har afventet Indkaldelsescirkulære 2007 samt aftale om omstillingsbidragets størrelse. Forvaltningen er derfor forholdsvis tidlig i processen, hvorfor der ikke er sikkerhed for hvorvidt der vil opstå yderligere omprioriteringskrav. På baggrund af ovenstående skal Økonomiforvaltningen påpege følgende to områder, hvor det vil være nødvendigt at foretage en intern omstilling i budget 2007: Effekter af kommunalreform: Som følge af ændring af lov om erhvervsfremme mv. skal udgifterne vedrørende den amtslige erhvervsfremme og - udvikling overgå til regionerne. På den baggrund er Københavns Kommune blevet korrigeret med 14,5 mio. kr. på erhvervsfremmeområdet. Økonomiforvaltningen afholder ikke udgifter svarende til dette beløb, hvorfor den statslige korrektion nødvendiggør en intern omstilling i Økonomiforvaltningen. Nye politiske initativer: Økonomiforvaltningen er involveret i realiseringen af en række nye politiske intiativer, der trækker på forvaltningens ressourcer i et varierende omfang. I den forbindelse vil det være nødvendigt at foretage en budgetmæssig omstilling, så der sikres ressourcer til gennemførsel af de politiske initiativer. Kultur- og Fritidsforvaltningen: Kommunens principper for fremskrivning af udvalgenes budgetrammer medfører, at KFU udover bidrag til prioroteringsrummet skal finde kompenserende besparelser på 1 mio. kr. på driftsrammen i Årsagen til det ufinansieret budget på 1 mio. kr. er kommunens budgetfremskrivningsprincipper om, at rammekorrektioner prisfremskrives med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning, udvalgenes lønudgifter med lønfremskrivningsprocenten og udvalgenes øvrige udgifter med prisfrem-

4 skrivningsprocenten. I nedenstående tabel fremgår de rammekorrektioner, der indgår i beregningen: Side 4 af priser Tab Festivaler, kulturhavn, internationale aktiviteter m.v Skoler vedligeholdelse faglokaler mv, omflytning fra UUF Skoler vedligeholdelse toiletter og baderum, omflytning UUF Vedligeholdelse af idrætsanlæg Kulturhavn, børnekultur, Berlinsamarbejde m.v Copenhagen Eventures og Outgames Ejendomsenhed - tilbageførsel vedr. projektstyring Tilpasning sfa kommunalreform Thorvaldsens museum - facaderenovering Vedligeholdelse af kommunale skoler, institutioner m.v I alt Børne- og Ungdomsforvaltningen: BUF forventer udover prioriteringsbidraget at skulle tilvejebringe ca. 90 mio. kr. til intern omstilling på nuværende tidspunkt. Det skal understreges at vi endnu ikke er færdige med at opgøre/vurdere behovet hvorfor tallet ikke er endeligt. Nedenfor er gengivet en kort oplistning af hvilke områder der forventes stigende udgiftsniveau på: Kommunalreform Integrationsindtægter Nemkonto Indkøb ØKF ABA m.m. Børneplan Undervisningsmidler Mino majo Antal arbejdsdag for lærere Pensionsbidrag Anciennitetsstigning Miljøtjenesten Andel af specialbørn m.m. Ændring af skolemønstre Private institutioner Rengøringsomlægning Skolebestyrelsesvalg Timetildeling folkeskolen Modersmål KKU KØSS

5 Kvalitetsløft folkeskolen Side 5 af 11 Socialudvalget: Socialudvalget budget de samlede besparelser På Økonomiudvalgets møde den 1. februar 2006 blev der bestilt et notat med angivelse af hver forvaltnings samlede omstilling i forbindelse med budget Økonomiforvaltningen har på den baggrund bedt forvaltningerne om at melde tilbage med størrelsen af den interne omstilling i forvaltningerne (udover omstillingsbidraget). Foruden de 39,6 mill. kr. som skal spares på Socialudvalgets ramme som følge af udmøntningen af omstillingsbidraget, skal Socialudvalget finde finansiering til en række økonomiske problemstillinger under udvalget. Samlet set bliver Socialudvalgets interne omstilling på ca. 128,5 mill. kr. jf. tabel 1. Efter tabel 1 er de forskellige finansieringsproblemer kort beskrevet. Tabel 1 Socialudvalgets interne omstilling i 2007 Finansieringsproblem (2006 pl) Udgift i 2007 (mill. kr.) Faldende integrationsindtægter 28,9 Betaling for færdigbehandlede patienter på hospitaler 40,0 VISO 12,3 Daghøjskoler 10,0 Christiania 2,6 Forventet merforbrug køb af pladser 13,7 Forventet merforbrug hjemmeplejen 15,0 Forventet merforbrug hjælpemidler 6,0 I alt 128,5 Faldende integrationsindtægter Af indkaldelsescirkulæret til budget 2007 fremgår det, at Socialudvalget i 2007 skal afgive i alt 72,1 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. integration. De 40,1 mill. kr. er Socialudvalgets budgetterede integrationsindtægter, mens de 32 mill. kr. er finansieringen af engangsbesparelsen på området i Som kompensation for de 72,1 mill. kr. som Socialudvalget skal afgive, reserveres 72 pct. af integrationsindtægterne i 2007 til Socialudvalget. Økonomiforvaltningen forventer, at integrationsindtægterne vil udgøre ca. 60 mill. kr. hvilket betyder, at Socialudvalget modtager 43,2 mill. kr. I alt indebærer det, at Socialudvalget i 2007 skal finde finansiering til de faldende integrationsindtægter på 28,9 mill. kr. Økonomiforvaltningen skriver i indkaldelsescirkulæret til budget 2007, at finansieringen af de faldende integrationsindtægter skal ske ved en aktivitetsnedgang. For Socialudvalget er der meget vanskeligt, da de budgetterede integrationsindtægter under Socialudvalget ikke er hæftet op på bestemte aktiviteter. Integrationsindtægterne er ikke anvendt til særlige integrationsprojekter, men til at finansiere den stigende efterspørgsel efter sociale ydelser blandt andet som følge af et stigende antal af borgere med anden etnisk baggrund i befolkningen. Økonomiforvaltningens model for håndteringen af integrationsindtægterne giver Socialudvalget yderligere problemer i 2008 på 13,2 mill. kr., da Socialudvalgets andel af integrationsindtægterne falder til 50 pct. Herudover indebærer modellen, at risikoen ved

6 Side 6 af 11 yderligere bortfald af integrationsindtægter placeres på Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Betaling for færdigbehandlede patienter på hospitaler I forbindelse med Kommunalreformen er det (jf. den nye Sundhedslov 238) blevet besluttet, at kommunerne skal betale for indlagte borgere der er færdigbehandlede. Taksten pr. dag udgør 1522 kr. (2004 niveau). For Socialforvaltningen vil det først og fremmest få konsekvenser for målgruppen psykisk syge. Målgruppen vedrører færdigbehandlede i behandlingspsykiatrien, primært på Sct. Hans Hospital men også på de psykiatriske afdelinger i byen, der er indlagte og på venteliste til et socialpsykiatrisk botilbud (godkendte). Tallet svinger, men det ligger på ca personer. Derudover eksisterer der en gruppe af langtidsindlagte psykisk syge på Sct. Hans Hospital, hvor til der ikke i dag findes egnede tilbud og som ikke er indstillet til eller godkendt til en socialpsykiatrisk bolig. Botilbudsformen, der er behov for, ligger et sted imellem en psykiatrisk langtidsafdeling og et 92 botilbud. De seneste tal omhandler knap 60 personer, men da tallene er fra 2003 vil der formodentlig være tale om en mindre gruppe i dag. Denne gruppe vil sandsynligvis komme i fokus i forbindelse med at behandlingspsykiatrien overgår til Hovedstadsregionen og for Skt. Hans s vedkommende Region Sjælland. Alt i alt vurderer Socialforvaltningen, at den nye Sundhedslov vil betyde merudgifter for forvaltningen på ca. 40 mill. kr. VISO Som følge af Opgave- og strukturreformen flyttes ansvaret for amternes specialrådgivnings- og udredningsopgaver til kommunerne. I den forbindelse etableres under Socialministeriet en landsdækkende videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). VISO skal tilbyde kommuner og borgere vejledende specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager. Københavns Kommune skal på det sociale område i alt bidrage med 24,1 mill. kr. til VISO. Heraf forventes Børneudvalget at finansiere 1,0 mill. kr., hvorfor Socialudvalget skal finansiere 23,1 mill. kr. På baggrund af Socialministeriets foreløbige opgørelse over VISO s forventede køb af ydelser forventer Socialforvaltningen en afledt besparelse på 10,8 mill. kr. som følge af VISO. Således har Socialudvalget et udækkede finansieringsbehov på 12,3 mill. kr., der enten vil skulle tilføres Socialudvalgets samlede rammer til budget 2007 og frem eller finansieres gennem kompenserende besparelser på eksisterende tilbud under Socialudvalget, dvs. væsentlige serviceforringelser enten i form af nedlæggelser af årsværk eller lukning af tilbud. Daghøjskoler Socialudvalget har i 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget, dog uden den nødvendige finansiering i I 2007 er der et finansieringsbehov på 10 mill. kr. til drift af daghøjskoleområdet med henblik på at sikre et uændret aktivitetsniveau. Alternativt skal aktivitetsniveauet reduceres med 47 pct., hvilket vil betyde nedlæggelse af daghøjskoler. Christiania Christiania er overgået fra staten til Københavns Kommunen fra I den forbindelse overgik en række sociale institutioner til Københavns kommune. Herfra og Videre

7 Side 7 af 11 (HOV) samt daginstitutioner og Stjerneskibet udgør de samlede sociale institutioner på Christiania. HOV ledes af en bestyrelse, der har tilskrevet Københavns Kommune i 2005 med henblik på at få et klart tilsagn om, at det årlige budget på 2,6 mill. kr. fortsatte i 2006 af hensyn til opsigelse af medarbejdere m.m. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bad Økonomiforvaltningen om at sikre det økonomiske fundament for overdragelsen af de sociale institutioner i forbindelse med forhandlingerne med staten. Efter presseomtale gik staten med til at medfinansiere HOV med 1,3 mill. kr. De resterende 1,3 mill. kr. blev drøftet i budgetforligskredsen. Økonomiforvaltningen har imidlertid stadig ikke opskrevet Socialudvalgets ramme med 2,6 mill.kr. Finansieringen udestår derfor fortsat. Forventet merforbrug til køb af pladser På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der et forventet merforbrug til køb og salg af pladser på 7,7 mill. kr. Aktiviteten forventes uændret i forhold til 2005 og Det vurderes at være meget vanskeligt at tilpasse aktiviteten på andet end meget lang sigt, hvilket også ville være i modstrid med ønsket om at nedbringe ventelisterne. På bevillingsområdet Handicappede er der et forventet merforbrug til køb og salg af pladser på 6,0 mill. kr. Bevillingsområdet Handicappede har de senere år oplevet et stigende udgiftspres på køb af udenamtslige pladser. Området er ligeledes kendetegnet ved, at økonomistyringen på området er meget vanskelig. Primært vanskeliggøres økonomistyringen vedrørende køb af pladser af, at der løbende opstår sager, hvor Københavns Kommune i henhold til Serviceloven er forpligtet til at igangsætte et tilbud. Et andet forhold, der vanskeliggør økonomistyringen er, at det ikke er muligt at styre afgangen af borgere i købte pladser. Når en borger har modtaget en plads, er det ikke umiddelbart muligt at revisitere denne til en anden plads, med mindre et andet tilbud vurderes at være et bedre tilbud for borgeren og i så fald skal revisiteringen ske i samråd med borgeren. Merforbruget vedrørende køb af pladser skyldes desuden, at budgettet til køb af udenamtslige pladser hvert år udhules ved budgetlægningen. Økonomiforvaltningen fremskriver således budgettet vedr. køb af pladser med fremskrivningen for øvrig drift (1,9 pct. i 2006 og 2,4 pct. i 2007), mens de faktiske udgifter stiger med fremskrivningen for løn (2,1 pct. i 2006 og 3,2 pct. i 2007), idet køb af pladser primært vedrører lønudgifter. For 2007 betyder problemstilling vedrører fremskrivningen af budgettet en udhulning af budgettet i forhold til 2005 budgettet på 3,0 mill. kr. på bevillingsområdet Handicappede og 0,1 mill. kr. på bevillingsområdet Voksne med særlige behov (2007 P/L). Endelig har Københavns Kommune i specielt 2005 oplevet store takststigninger i andre amter, hvor stigningen ligger langt over den almindelige pris- og lønfremskrivning. Forventet merforbrug hjemmeplejen Budgettet i 2005 vedrørende hjemmepleje er 134,7 mill. kr. Hjemmeplejen til handicappede udviste i det forventede regnskab pr. oktober 2005 et merforbrug på 12,8 mill. kr. Endvidere har der gennem 2003 og 2004 vist sig et stadig stigende udgiftsniveau, der dels skyldes flere klienter og dels en ændring i plejetyngden. Således er andelen af ressourcekrævende brugere steget. Videre har det vist sig, at implementeringen af Bestiller, Udfører og Modtager-modellen (BUM) som følge af fritvalgslovgivningen skaber en række udfordringer i forhold til det

8 Side 8 af 11 styringsmæssige grundlag af hjemmeplejen. Målet med BUM-modellen er at sikre en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Denne er endnu ikke fuldt implementeret, og den valgte model har desuden vist sig at skabe en række udfordringer i forhold til kompetence- og ansvarsfordelingen i hjemmeplejen. Således er der behov for en reorganisering af hjemmeplejen for at sikre en klarere kompetence- og ansvarsfordeling samt styrke økonomistyringen. Endvidere er der et behov for et fokus på myndighedsansvaret i hjemmeplejen for at sikre, at Socialforvaltningens kvalitetsstandarder udmøntes i visitationen og sker i overensstemmelse med de økonomiske rammer. Forventet merforbrug hjælpemidler Budgettet i 2005 vedrørende hjælpemidler er 100,3 mill. kr. Hjælpemiddelområdet udviste i Forventet regnskab 2005 pr. oktober et forventet merforbrug på 6,1 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Intern omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i budget På Økonomiudvalgsmødet den 31. januar 2006 blev der bestilt et notat med angivelse af hver forvaltnings samlede omstilling i forbindelse med budget Omstillingen skal være eksklusiv bidrag til prioriteringsrum. Økonomiforvaltningen har derfor bedt alle forvaltninger angive, hvor meget der forventes af intern omstilling i budget 2007 ekskl. omstillingsbidrag, i den medfølgende tabel. Dette notat er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen svar: Tabel kr., 2007 P/L Prioriteringsrum - samlet Nødvendig intern bidrag i alt for udvalgene omstilling udover bidrag til i prioriteringsrum Revisionen 409 Borgerrådgivningen 102 Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har taget udgangspunkt i det modtagne udkast til indkaldelsescirkulære, som er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. januar Beregningen af den interne omstilling bygger derfor på de forudsætninger, der er lagt ind i dette indkaldelsescirkulære. Den nødvendige interne omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er beregnet til 76,5 mill. kr. i Derudover er der en større omstillingsproces omkring implementeringen af kommunalreformen og ny lovgivning vedrørende initiativerne i Ny chance for alle.

9 Side 9 af 11 Forudsætningerne bag beregningen af den interne omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er: 8,6 mill. kr. som følge af fald i og omfordeling af integrationsindtægterne i forhold til budget De 8,6 mill. kr. er beregnet udfra modellen i indkaldelsescirkulæret. Hvis denne model ikke vedtages vil den nødvendige interne omstilling være op til 37,1 mill. kr. (under forudsætning af at faldet i indtægterne finansieres imellem de forskellige udvalg udfra andelen i budgetterede indtægter). 0,2 mill. kr. vedrørende strategisk Indkøb. I indkaldelsescirkulæret er angivet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal afgive midler til Strategisk Indkøb. 0,2 mill. kr. qua intern lån. -0,4 mill. kr. i forhold til Nemkonto. Den urealistiske besparelse vedrørende nemkontoen er allerede implementeret. Tilbageførsel af denne besparelse øger derfor udvalgets råderum. Beløbet burde være 2,7 mill. kr., da udvalget har afgivet 3,1 mill. kr. til den urealistiske besparelse, og disse bør ifølge tidligere BR beslutning returneres til udvalget, samtidig med et finansieringskrav på 0,4 mill. kr. 16,3 mill. kr. vedrørende Socialfonden og erhvervsfremmende udgifter som følge af kommunalreformen. Af de 16,3 mill. kr. kan ca. 0,7 mill. kr. finansieres ved afgivelsen af Socialfondens opgaver til Regionen. Udgifterne til erhvervsfremmende aktiviteter hører ikke under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, idet der er tale om brede erhversfremmende aktiviteter for alle boregre. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udfører kun indsats over for kontanthjælpsmodtagere på det omfattede område. Derved er der ingen mindreudgift i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ved afgivelse af opgaven til Regionen. 51,2 mill. kr. vedrørende danskundervisning for voksne indvandrere. Lovændring på danskundervisningsområdet bevirker, at timetilskuddet til danskundervisning bortfalder pr. 1. januar Den nødvendige omstilling er vurderet til at være op til 51,2 mill. kr. i 2007, såfremt lovændringen ikke medfører anden kompensation til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget end givet til kommunen via budgetgarantien. Det er aftalt mellem Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at kompensationen skal aftales/analyseres i skoleåret 2005/06. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gør opmærksom på, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget endnu ikke har behandlet budget Der er derfor ikke medtaget interne omplaceringer udfra politiske ønsker. Større tilpasninger som følge af lovændringer og kommunalreform

10 Lovpakken Ny chance for alle betyder øgede aktiveringsforpligtigelser på beskæftigelsesområdet, og en tilpasning af indsatsen til nye målgrupper. Alle sager skal gennemgås, og der skal laves jobplan og ydes tilbud til alle, som har gået i 12 måneder uden tilbud. Det forventes at de øgede forpligtigelser udløser 40 mill. kr. i kompensation. Side 10 af 11 Kommunalreformen bevirker, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal aflevere 32,2 mill. kr. angående den amtslige revalideringsforpligtigelse (er indregnet i indkaldelsescirkulæret). Det medfører også behov for en intern omstilling. Kommunalreformen øger samtidig det rådighedsloft, hvorunder kommunen kan hjemtage statsrefusion. Det forventes på nuværende tidspunkt alt andet lige at øge refusionsindtægterne med knap 50 mill. kr. På den anden side forventes effekten af Ny chance for alle og de øvrige konjunkturmæssige påvirkninger at skabe et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i København. Det påvirker både sammenhængen i indsatsen og reducerer refusionsindtægterne. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at estimere de samlede økonomiske konsekvenser af lovændringerne og kommunalreformen. Men det medfører store tilpasninger på beskæftigelsesområdet og indretningen af både indsats og økonomi. Øvrige tilpasninger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Samarbejde og Integration med AF skal ske i løbet af Men fra 2007 er der særlige fokusområder, der udløser særbevillinger fra Staten. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor tage højde for disse fokusområder, hvilket kan give anledning til tilpasninger af indsatsen. Større grad af procesregulering fra Staten giver et stigende pres på organisationen og større udgifter til administration. En effektivisering af indsatsen kræver løbende opkvalificering af medarbejdere. Sundhedsforvaltningen: I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil der samlet set være følgende behov for omstilling (inkl. demografi) i 2007: Budget 2007 Demografikorrektion Prioriteringsbidrag Intern Prioritering I alt

11 Det vil sige, at vi skal tilpasse forvaltningens udgifter med 60,5 mio. kr. som følge af demografi, knap 40 mio. kr. som følge af prioriteringsbidrag og derudover har vi altid minimum 20 mio. kr., som vi er nødt til at omprioritere internt. Side 11 af 11 Den samlede demografikorrektion og prioritering er på 120 mio. kr. Det svarer til 3,1 procent ud af en samlet driftsramme på mio. kr i budget Teknik- og Miljøudvalget: Når vi kender vores rammer og vilkår, så tager vi stilling til evt. intern omstilling. Teknik- og Miljøforvaltningen har dog en række udfordringer som vi må erkende ikke er løst på nuværende tidspunkt. Såfremt tilgangen er at serviceniveauet skal fastholdes, så er der på de følgende områder behov for tilførelse af yderligere bevillinger. Der er overfor ØU i fremlæggelse af rapport fra Carl Bro tidligere redegjort for at såfremt vejnettet skal sikres mod yderligere forfald, så skal budgettet på området øges med ca. 23 mio.kr. årligt. I de udmeldte rammer er der poster vedr. kommunalstrukturen som TMF anser som fejlagtige. Opnås der ikke enighed om dette, så vil der være en økonomisk udfordring i størrelsesordenen 7 mio.kr. Hertil kommer, at forvaltningen i 2007 forventer at skulle implementere en ny forvaltningsstruktur. En struktur, der endnu ikke kendes, men det vil ikke kunne afvises, at der vil være tale om en betydelig omstillingsproces med deraf afledte udgifter, men forhåbentligt også potentialer. Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet pålagt deltagelse i Ørestadens Vandlaug. En udgift på årligt 1,5 mio.kr., der ikke er dækket. Omlægningen til gebyrbetaling på dele af Miljøkontrollens virksomhedsordning betyder fald i indtægterne i forhold til tidligere på ca. 1,5 mio.kr. Samlet har Teknik- og Miljøforvaltningen derfor på nuværende tidspunkt identificeret omprioriteringsbehov på ca. 33 mio.kr., hvoraf de 7 mio.kr. dog forventes afløftet i forbindelse med den efterfølgende kvalitetssikring.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Organisering udfordringer og løsninger

Organisering udfordringer og løsninger Organisering udfordringer og løsninger Pernille Hansted Kostsekretariatet/Ældrestaben www.kk.dk Side 2 / Organisering - udfordringer og løsninger Er det svært? Pleje Køkken Side 3 / Organisering - udfordringer

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere