Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings samlede omstillingskrav (dvs. omstillingskrav som følge af omprioriteringsrum og den nødvendige omstilling)? Svar: Økonomiforvaltningen har spurgt forvaltningerne om det forventede samlede omstillingskrav. Forvaltningernes umiddelbare svar er vedlagt. Endvidere er tallene i besvarelserne indsat i tabellen nedenfor P/L Prioriteringsrum - samlet bidrag i alt for udvalgene i 2007, mill. kr. Nødvendig intern omstilling udover bidrag til prioriteringsrum, mill. kr.. Revisionen 0,409 0 Borgerrådgivningen 0,102 0 Økonomiudvalget 5,249 14,5 Kultur- og Fritidsudvalget 8,220 1 Socialudvalget 39, ,5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 6,567 76,5 Sundheds- og Omsorgsudvalget 39,408 ca. 20 1) Børne- og Ungdomsudvalget 92,025 ca. 90 Teknik- og Miljøudvalget 8, I alt 19, Note 1): Hertil kommer iflg. Sundhedsforvaltningen ca. 60,5 mill. kr. som følge af aktivitetstilpasning. Det skal bemærkes: Økonomiforvaltningen har ikke inden for den korte tidsfrist været i stand til at vurdere de indkomne svar Forvaltningerne nævner en række sager, som Økonomiforvaltningen umiddelbart forventer vil blive løst i den videre budgetproces, herunder 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon Telefax Direkte telefon EAN nummer

2 o dut-sager, eksempelvis nævner beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en DUT-sag vedr. danskundervgisning for Voksne indvandrere, som skaber et omprioriteringsbehov på ca. 51 mill. kr., såfremt udvalget ikke kompenseres herfor over DUT-reguleringerne. Denne sag vil indgå i Økonomiforvaltningens redegørelse om DUT-sagerne til ØU og BR o ønsker til udvidelser i budget 2007, eksempelvis nævner Tenik- og Miljøforvaltningen et merbehov på vejområdet på ca. 23 mill. kr. Ønsker om budgetudvidelser vil indgå i de samlede budgetdrøftelser, såfremt de ikke imødegås i udvalgets egen omprioritering. o sager med tilknytning til kommunalreformen, eksempelvis nævner Socialudvalget sager vedr. betaling for færdigbehandlede Psykiatriske patienter (ca. 40 mill. kr.) og udgifter til VISO (ca. 12 mill. kr.) Disse vil indgå i Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om kommunalreformens effekter. o sager med tilknytning til et større forbrug i regnskab 2005/2006 end skønnet ved budgetvedtagelsen. Økonomiforvaltningen skal hertil bemærke, at forvaltningerne alene har indberettet behov for budgetompriotering som følge af merforbrug, og således er der ikke sket en vurdering af områder, hvor der kan forventes et mindreforbrug. Side 2 af 11 Endelig skal det bemærkes, at der i de indkomne svar indgår bemærkninger om pris- og lønspørgsmål. Økonomiforvaltningen skal derfor bemærke, at der i forbindelse med beregningen af udvalgenes budgetrammer sker pris- og lønfremskrivning på følgende måde: Lønudgifterne i det senest vedtagne budget fremskrives med den forventede lønstigningstakt. Den øvrige del af det senest vedtagne budget fremskrives med den forventede prisstigningstakt. Fremskrivningen sker således i forhold til, om udgifterne er at betragte som løn eller andre udgifter. Fremskrivningen baseres på KL s forventninger til udviklingen.

3 Forvaltningernes svar: Side 3 af 11 Økonomiudvalget: Det er nødvendigt at påpege, at det indenfor den udmeldte tidsfrist kun har været muligt at redegøre i overskriftsform for problemstillinger vedrørende intern omstilling i Økonomiforvaltningen. Herudover foreligger der en række økonomiske usikkerhedsmomenter, hvor forvaltningen kan blive pålagt krav om at allokere ressourcer til ufinansierede aktiviteter. Dette betyder, at usikkerhedsmomenter vil blive søgt afklaret i 2006, og derfor ikke nødvendigvis vil nødvendiggøre intern omstilling. Af samme grund er de ikke beskrevet i nærværende notat. Det skal endvidere bemærkes, at forvaltningen i 2007 forventes at foretage en række yderligere interne omprioriteringer, der ikke fremgår af nærværende notat. Udgangspunkter for reallokeringen af ressourcer vil være forvaltningens strategikort, der udstikker de områder som forvaltningen skal fokusere på i de kommende år. Endelig bemærkes det, at forvaltningens udarbejdelse af budget 2007 har afventet Indkaldelsescirkulære 2007 samt aftale om omstillingsbidragets størrelse. Forvaltningen er derfor forholdsvis tidlig i processen, hvorfor der ikke er sikkerhed for hvorvidt der vil opstå yderligere omprioriteringskrav. På baggrund af ovenstående skal Økonomiforvaltningen påpege følgende to områder, hvor det vil være nødvendigt at foretage en intern omstilling i budget 2007: Effekter af kommunalreform: Som følge af ændring af lov om erhvervsfremme mv. skal udgifterne vedrørende den amtslige erhvervsfremme og - udvikling overgå til regionerne. På den baggrund er Københavns Kommune blevet korrigeret med 14,5 mio. kr. på erhvervsfremmeområdet. Økonomiforvaltningen afholder ikke udgifter svarende til dette beløb, hvorfor den statslige korrektion nødvendiggør en intern omstilling i Økonomiforvaltningen. Nye politiske initativer: Økonomiforvaltningen er involveret i realiseringen af en række nye politiske intiativer, der trækker på forvaltningens ressourcer i et varierende omfang. I den forbindelse vil det være nødvendigt at foretage en budgetmæssig omstilling, så der sikres ressourcer til gennemførsel af de politiske initiativer. Kultur- og Fritidsforvaltningen: Kommunens principper for fremskrivning af udvalgenes budgetrammer medfører, at KFU udover bidrag til prioroteringsrummet skal finde kompenserende besparelser på 1 mio. kr. på driftsrammen i Årsagen til det ufinansieret budget på 1 mio. kr. er kommunens budgetfremskrivningsprincipper om, at rammekorrektioner prisfremskrives med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning, udvalgenes lønudgifter med lønfremskrivningsprocenten og udvalgenes øvrige udgifter med prisfrem-

4 skrivningsprocenten. I nedenstående tabel fremgår de rammekorrektioner, der indgår i beregningen: Side 4 af priser Tab Festivaler, kulturhavn, internationale aktiviteter m.v Skoler vedligeholdelse faglokaler mv, omflytning fra UUF Skoler vedligeholdelse toiletter og baderum, omflytning UUF Vedligeholdelse af idrætsanlæg Kulturhavn, børnekultur, Berlinsamarbejde m.v Copenhagen Eventures og Outgames Ejendomsenhed - tilbageførsel vedr. projektstyring Tilpasning sfa kommunalreform Thorvaldsens museum - facaderenovering Vedligeholdelse af kommunale skoler, institutioner m.v I alt Børne- og Ungdomsforvaltningen: BUF forventer udover prioriteringsbidraget at skulle tilvejebringe ca. 90 mio. kr. til intern omstilling på nuværende tidspunkt. Det skal understreges at vi endnu ikke er færdige med at opgøre/vurdere behovet hvorfor tallet ikke er endeligt. Nedenfor er gengivet en kort oplistning af hvilke områder der forventes stigende udgiftsniveau på: Kommunalreform Integrationsindtægter Nemkonto Indkøb ØKF ABA m.m. Børneplan Undervisningsmidler Mino majo Antal arbejdsdag for lærere Pensionsbidrag Anciennitetsstigning Miljøtjenesten Andel af specialbørn m.m. Ændring af skolemønstre Private institutioner Rengøringsomlægning Skolebestyrelsesvalg Timetildeling folkeskolen Modersmål KKU KØSS

5 Kvalitetsløft folkeskolen Side 5 af 11 Socialudvalget: Socialudvalget budget de samlede besparelser På Økonomiudvalgets møde den 1. februar 2006 blev der bestilt et notat med angivelse af hver forvaltnings samlede omstilling i forbindelse med budget Økonomiforvaltningen har på den baggrund bedt forvaltningerne om at melde tilbage med størrelsen af den interne omstilling i forvaltningerne (udover omstillingsbidraget). Foruden de 39,6 mill. kr. som skal spares på Socialudvalgets ramme som følge af udmøntningen af omstillingsbidraget, skal Socialudvalget finde finansiering til en række økonomiske problemstillinger under udvalget. Samlet set bliver Socialudvalgets interne omstilling på ca. 128,5 mill. kr. jf. tabel 1. Efter tabel 1 er de forskellige finansieringsproblemer kort beskrevet. Tabel 1 Socialudvalgets interne omstilling i 2007 Finansieringsproblem (2006 pl) Udgift i 2007 (mill. kr.) Faldende integrationsindtægter 28,9 Betaling for færdigbehandlede patienter på hospitaler 40,0 VISO 12,3 Daghøjskoler 10,0 Christiania 2,6 Forventet merforbrug køb af pladser 13,7 Forventet merforbrug hjemmeplejen 15,0 Forventet merforbrug hjælpemidler 6,0 I alt 128,5 Faldende integrationsindtægter Af indkaldelsescirkulæret til budget 2007 fremgår det, at Socialudvalget i 2007 skal afgive i alt 72,1 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. integration. De 40,1 mill. kr. er Socialudvalgets budgetterede integrationsindtægter, mens de 32 mill. kr. er finansieringen af engangsbesparelsen på området i Som kompensation for de 72,1 mill. kr. som Socialudvalget skal afgive, reserveres 72 pct. af integrationsindtægterne i 2007 til Socialudvalget. Økonomiforvaltningen forventer, at integrationsindtægterne vil udgøre ca. 60 mill. kr. hvilket betyder, at Socialudvalget modtager 43,2 mill. kr. I alt indebærer det, at Socialudvalget i 2007 skal finde finansiering til de faldende integrationsindtægter på 28,9 mill. kr. Økonomiforvaltningen skriver i indkaldelsescirkulæret til budget 2007, at finansieringen af de faldende integrationsindtægter skal ske ved en aktivitetsnedgang. For Socialudvalget er der meget vanskeligt, da de budgetterede integrationsindtægter under Socialudvalget ikke er hæftet op på bestemte aktiviteter. Integrationsindtægterne er ikke anvendt til særlige integrationsprojekter, men til at finansiere den stigende efterspørgsel efter sociale ydelser blandt andet som følge af et stigende antal af borgere med anden etnisk baggrund i befolkningen. Økonomiforvaltningens model for håndteringen af integrationsindtægterne giver Socialudvalget yderligere problemer i 2008 på 13,2 mill. kr., da Socialudvalgets andel af integrationsindtægterne falder til 50 pct. Herudover indebærer modellen, at risikoen ved

6 Side 6 af 11 yderligere bortfald af integrationsindtægter placeres på Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Betaling for færdigbehandlede patienter på hospitaler I forbindelse med Kommunalreformen er det (jf. den nye Sundhedslov 238) blevet besluttet, at kommunerne skal betale for indlagte borgere der er færdigbehandlede. Taksten pr. dag udgør 1522 kr. (2004 niveau). For Socialforvaltningen vil det først og fremmest få konsekvenser for målgruppen psykisk syge. Målgruppen vedrører færdigbehandlede i behandlingspsykiatrien, primært på Sct. Hans Hospital men også på de psykiatriske afdelinger i byen, der er indlagte og på venteliste til et socialpsykiatrisk botilbud (godkendte). Tallet svinger, men det ligger på ca personer. Derudover eksisterer der en gruppe af langtidsindlagte psykisk syge på Sct. Hans Hospital, hvor til der ikke i dag findes egnede tilbud og som ikke er indstillet til eller godkendt til en socialpsykiatrisk bolig. Botilbudsformen, der er behov for, ligger et sted imellem en psykiatrisk langtidsafdeling og et 92 botilbud. De seneste tal omhandler knap 60 personer, men da tallene er fra 2003 vil der formodentlig være tale om en mindre gruppe i dag. Denne gruppe vil sandsynligvis komme i fokus i forbindelse med at behandlingspsykiatrien overgår til Hovedstadsregionen og for Skt. Hans s vedkommende Region Sjælland. Alt i alt vurderer Socialforvaltningen, at den nye Sundhedslov vil betyde merudgifter for forvaltningen på ca. 40 mill. kr. VISO Som følge af Opgave- og strukturreformen flyttes ansvaret for amternes specialrådgivnings- og udredningsopgaver til kommunerne. I den forbindelse etableres under Socialministeriet en landsdækkende videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). VISO skal tilbyde kommuner og borgere vejledende specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager. Københavns Kommune skal på det sociale område i alt bidrage med 24,1 mill. kr. til VISO. Heraf forventes Børneudvalget at finansiere 1,0 mill. kr., hvorfor Socialudvalget skal finansiere 23,1 mill. kr. På baggrund af Socialministeriets foreløbige opgørelse over VISO s forventede køb af ydelser forventer Socialforvaltningen en afledt besparelse på 10,8 mill. kr. som følge af VISO. Således har Socialudvalget et udækkede finansieringsbehov på 12,3 mill. kr., der enten vil skulle tilføres Socialudvalgets samlede rammer til budget 2007 og frem eller finansieres gennem kompenserende besparelser på eksisterende tilbud under Socialudvalget, dvs. væsentlige serviceforringelser enten i form af nedlæggelser af årsværk eller lukning af tilbud. Daghøjskoler Socialudvalget har i 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget, dog uden den nødvendige finansiering i I 2007 er der et finansieringsbehov på 10 mill. kr. til drift af daghøjskoleområdet med henblik på at sikre et uændret aktivitetsniveau. Alternativt skal aktivitetsniveauet reduceres med 47 pct., hvilket vil betyde nedlæggelse af daghøjskoler. Christiania Christiania er overgået fra staten til Københavns Kommunen fra I den forbindelse overgik en række sociale institutioner til Københavns kommune. Herfra og Videre

7 Side 7 af 11 (HOV) samt daginstitutioner og Stjerneskibet udgør de samlede sociale institutioner på Christiania. HOV ledes af en bestyrelse, der har tilskrevet Københavns Kommune i 2005 med henblik på at få et klart tilsagn om, at det årlige budget på 2,6 mill. kr. fortsatte i 2006 af hensyn til opsigelse af medarbejdere m.m. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bad Økonomiforvaltningen om at sikre det økonomiske fundament for overdragelsen af de sociale institutioner i forbindelse med forhandlingerne med staten. Efter presseomtale gik staten med til at medfinansiere HOV med 1,3 mill. kr. De resterende 1,3 mill. kr. blev drøftet i budgetforligskredsen. Økonomiforvaltningen har imidlertid stadig ikke opskrevet Socialudvalgets ramme med 2,6 mill.kr. Finansieringen udestår derfor fortsat. Forventet merforbrug til køb af pladser På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der et forventet merforbrug til køb og salg af pladser på 7,7 mill. kr. Aktiviteten forventes uændret i forhold til 2005 og Det vurderes at være meget vanskeligt at tilpasse aktiviteten på andet end meget lang sigt, hvilket også ville være i modstrid med ønsket om at nedbringe ventelisterne. På bevillingsområdet Handicappede er der et forventet merforbrug til køb og salg af pladser på 6,0 mill. kr. Bevillingsområdet Handicappede har de senere år oplevet et stigende udgiftspres på køb af udenamtslige pladser. Området er ligeledes kendetegnet ved, at økonomistyringen på området er meget vanskelig. Primært vanskeliggøres økonomistyringen vedrørende køb af pladser af, at der løbende opstår sager, hvor Københavns Kommune i henhold til Serviceloven er forpligtet til at igangsætte et tilbud. Et andet forhold, der vanskeliggør økonomistyringen er, at det ikke er muligt at styre afgangen af borgere i købte pladser. Når en borger har modtaget en plads, er det ikke umiddelbart muligt at revisitere denne til en anden plads, med mindre et andet tilbud vurderes at være et bedre tilbud for borgeren og i så fald skal revisiteringen ske i samråd med borgeren. Merforbruget vedrørende køb af pladser skyldes desuden, at budgettet til køb af udenamtslige pladser hvert år udhules ved budgetlægningen. Økonomiforvaltningen fremskriver således budgettet vedr. køb af pladser med fremskrivningen for øvrig drift (1,9 pct. i 2006 og 2,4 pct. i 2007), mens de faktiske udgifter stiger med fremskrivningen for løn (2,1 pct. i 2006 og 3,2 pct. i 2007), idet køb af pladser primært vedrører lønudgifter. For 2007 betyder problemstilling vedrører fremskrivningen af budgettet en udhulning af budgettet i forhold til 2005 budgettet på 3,0 mill. kr. på bevillingsområdet Handicappede og 0,1 mill. kr. på bevillingsområdet Voksne med særlige behov (2007 P/L). Endelig har Københavns Kommune i specielt 2005 oplevet store takststigninger i andre amter, hvor stigningen ligger langt over den almindelige pris- og lønfremskrivning. Forventet merforbrug hjemmeplejen Budgettet i 2005 vedrørende hjemmepleje er 134,7 mill. kr. Hjemmeplejen til handicappede udviste i det forventede regnskab pr. oktober 2005 et merforbrug på 12,8 mill. kr. Endvidere har der gennem 2003 og 2004 vist sig et stadig stigende udgiftsniveau, der dels skyldes flere klienter og dels en ændring i plejetyngden. Således er andelen af ressourcekrævende brugere steget. Videre har det vist sig, at implementeringen af Bestiller, Udfører og Modtager-modellen (BUM) som følge af fritvalgslovgivningen skaber en række udfordringer i forhold til det

8 Side 8 af 11 styringsmæssige grundlag af hjemmeplejen. Målet med BUM-modellen er at sikre en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Denne er endnu ikke fuldt implementeret, og den valgte model har desuden vist sig at skabe en række udfordringer i forhold til kompetence- og ansvarsfordelingen i hjemmeplejen. Således er der behov for en reorganisering af hjemmeplejen for at sikre en klarere kompetence- og ansvarsfordeling samt styrke økonomistyringen. Endvidere er der et behov for et fokus på myndighedsansvaret i hjemmeplejen for at sikre, at Socialforvaltningens kvalitetsstandarder udmøntes i visitationen og sker i overensstemmelse med de økonomiske rammer. Forventet merforbrug hjælpemidler Budgettet i 2005 vedrørende hjælpemidler er 100,3 mill. kr. Hjælpemiddelområdet udviste i Forventet regnskab 2005 pr. oktober et forventet merforbrug på 6,1 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Intern omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i budget På Økonomiudvalgsmødet den 31. januar 2006 blev der bestilt et notat med angivelse af hver forvaltnings samlede omstilling i forbindelse med budget Omstillingen skal være eksklusiv bidrag til prioriteringsrum. Økonomiforvaltningen har derfor bedt alle forvaltninger angive, hvor meget der forventes af intern omstilling i budget 2007 ekskl. omstillingsbidrag, i den medfølgende tabel. Dette notat er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen svar: Tabel kr., 2007 P/L Prioriteringsrum - samlet Nødvendig intern bidrag i alt for udvalgene omstilling udover bidrag til i prioriteringsrum Revisionen 409 Borgerrådgivningen 102 Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har taget udgangspunkt i det modtagne udkast til indkaldelsescirkulære, som er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. januar Beregningen af den interne omstilling bygger derfor på de forudsætninger, der er lagt ind i dette indkaldelsescirkulære. Den nødvendige interne omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er beregnet til 76,5 mill. kr. i Derudover er der en større omstillingsproces omkring implementeringen af kommunalreformen og ny lovgivning vedrørende initiativerne i Ny chance for alle.

9 Side 9 af 11 Forudsætningerne bag beregningen af den interne omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er: 8,6 mill. kr. som følge af fald i og omfordeling af integrationsindtægterne i forhold til budget De 8,6 mill. kr. er beregnet udfra modellen i indkaldelsescirkulæret. Hvis denne model ikke vedtages vil den nødvendige interne omstilling være op til 37,1 mill. kr. (under forudsætning af at faldet i indtægterne finansieres imellem de forskellige udvalg udfra andelen i budgetterede indtægter). 0,2 mill. kr. vedrørende strategisk Indkøb. I indkaldelsescirkulæret er angivet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal afgive midler til Strategisk Indkøb. 0,2 mill. kr. qua intern lån. -0,4 mill. kr. i forhold til Nemkonto. Den urealistiske besparelse vedrørende nemkontoen er allerede implementeret. Tilbageførsel af denne besparelse øger derfor udvalgets råderum. Beløbet burde være 2,7 mill. kr., da udvalget har afgivet 3,1 mill. kr. til den urealistiske besparelse, og disse bør ifølge tidligere BR beslutning returneres til udvalget, samtidig med et finansieringskrav på 0,4 mill. kr. 16,3 mill. kr. vedrørende Socialfonden og erhvervsfremmende udgifter som følge af kommunalreformen. Af de 16,3 mill. kr. kan ca. 0,7 mill. kr. finansieres ved afgivelsen af Socialfondens opgaver til Regionen. Udgifterne til erhvervsfremmende aktiviteter hører ikke under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, idet der er tale om brede erhversfremmende aktiviteter for alle boregre. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udfører kun indsats over for kontanthjælpsmodtagere på det omfattede område. Derved er der ingen mindreudgift i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ved afgivelse af opgaven til Regionen. 51,2 mill. kr. vedrørende danskundervisning for voksne indvandrere. Lovændring på danskundervisningsområdet bevirker, at timetilskuddet til danskundervisning bortfalder pr. 1. januar Den nødvendige omstilling er vurderet til at være op til 51,2 mill. kr. i 2007, såfremt lovændringen ikke medfører anden kompensation til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget end givet til kommunen via budgetgarantien. Det er aftalt mellem Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at kompensationen skal aftales/analyseres i skoleåret 2005/06. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gør opmærksom på, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget endnu ikke har behandlet budget Der er derfor ikke medtaget interne omplaceringer udfra politiske ønsker. Større tilpasninger som følge af lovændringer og kommunalreform

10 Lovpakken Ny chance for alle betyder øgede aktiveringsforpligtigelser på beskæftigelsesområdet, og en tilpasning af indsatsen til nye målgrupper. Alle sager skal gennemgås, og der skal laves jobplan og ydes tilbud til alle, som har gået i 12 måneder uden tilbud. Det forventes at de øgede forpligtigelser udløser 40 mill. kr. i kompensation. Side 10 af 11 Kommunalreformen bevirker, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal aflevere 32,2 mill. kr. angående den amtslige revalideringsforpligtigelse (er indregnet i indkaldelsescirkulæret). Det medfører også behov for en intern omstilling. Kommunalreformen øger samtidig det rådighedsloft, hvorunder kommunen kan hjemtage statsrefusion. Det forventes på nuværende tidspunkt alt andet lige at øge refusionsindtægterne med knap 50 mill. kr. På den anden side forventes effekten af Ny chance for alle og de øvrige konjunkturmæssige påvirkninger at skabe et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i København. Det påvirker både sammenhængen i indsatsen og reducerer refusionsindtægterne. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at estimere de samlede økonomiske konsekvenser af lovændringerne og kommunalreformen. Men det medfører store tilpasninger på beskæftigelsesområdet og indretningen af både indsats og økonomi. Øvrige tilpasninger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Samarbejde og Integration med AF skal ske i løbet af Men fra 2007 er der særlige fokusområder, der udløser særbevillinger fra Staten. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor tage højde for disse fokusområder, hvilket kan give anledning til tilpasninger af indsatsen. Større grad af procesregulering fra Staten giver et stigende pres på organisationen og større udgifter til administration. En effektivisering af indsatsen kræver løbende opkvalificering af medarbejdere. Sundhedsforvaltningen: I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil der samlet set være følgende behov for omstilling (inkl. demografi) i 2007: Budget 2007 Demografikorrektion Prioriteringsbidrag Intern Prioritering I alt

11 Det vil sige, at vi skal tilpasse forvaltningens udgifter med 60,5 mio. kr. som følge af demografi, knap 40 mio. kr. som følge af prioriteringsbidrag og derudover har vi altid minimum 20 mio. kr., som vi er nødt til at omprioritere internt. Side 11 af 11 Den samlede demografikorrektion og prioritering er på 120 mio. kr. Det svarer til 3,1 procent ud af en samlet driftsramme på mio. kr i budget Teknik- og Miljøudvalget: Når vi kender vores rammer og vilkår, så tager vi stilling til evt. intern omstilling. Teknik- og Miljøforvaltningen har dog en række udfordringer som vi må erkende ikke er løst på nuværende tidspunkt. Såfremt tilgangen er at serviceniveauet skal fastholdes, så er der på de følgende områder behov for tilførelse af yderligere bevillinger. Der er overfor ØU i fremlæggelse af rapport fra Carl Bro tidligere redegjort for at såfremt vejnettet skal sikres mod yderligere forfald, så skal budgettet på området øges med ca. 23 mio.kr. årligt. I de udmeldte rammer er der poster vedr. kommunalstrukturen som TMF anser som fejlagtige. Opnås der ikke enighed om dette, så vil der være en økonomisk udfordring i størrelsesordenen 7 mio.kr. Hertil kommer, at forvaltningen i 2007 forventer at skulle implementere en ny forvaltningsstruktur. En struktur, der endnu ikke kendes, men det vil ikke kunne afvises, at der vil være tale om en betydelig omstillingsproces med deraf afledte udgifter, men forhåbentligt også potentialer. Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet pålagt deltagelse i Ørestadens Vandlaug. En udgift på årligt 1,5 mio.kr., der ikke er dækket. Omlægningen til gebyrbetaling på dele af Miljøkontrollens virksomhedsordning betyder fald i indtægterne i forhold til tidligere på ca. 1,5 mio.kr. Samlet har Teknik- og Miljøforvaltningen derfor på nuværende tidspunkt identificeret omprioriteringsbehov på ca. 33 mio.kr., hvoraf de 7 mio.kr. dog forventes afløftet i forbindelse med den efterfølgende kvalitetssikring.

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg Til Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende og ældremad Medlem af Borgerrepræsentationen Pia Allerslev

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere