Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv."

Transkript

1 Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling... 4 Tandfyldninger, kroner mv Tandfyldninger... 5 Kroner... 7 Rodbehandling... 7 Ekstraktion eller operativ fjernelse... 8 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU), diagnostisk og forebyggende grundydelse (DFG) og individuel forebyggende behandling (IFB)... 8 Tandrensning, tandrodsrensning og parodontosebehandling... 9 Bedøvelse, narkose, røntgen- og bitewingundersøgelse Bedøvelse Narkose Røntgen- og bitewingundersøgelser Konsultation uden behandling Proteser Fremstilling af hel- og del-(partiel) protese Tilpasning (rebasering) og reparation af proteser Traumer Priser Oplysningsseddel til behandlende tandlæge om tandbehandling til voksne asylansøgere mv

3 Indledning Asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold i Danmark er ikke omfattet af det danske sygesikringssystem. Dette betyder, at regionerne ikke har pligt til at betale udgifter til den omhandlede persongruppes ikke akutte sundhedsbehandling. Derimod skal regionerne betale for akut sundhedsbehandling. 1 Det er Udlændingestyrelsen der skal forsørge asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold i Danmark, der ikke kan forsørge sig selv eller ikke har en herboende forsørger, indtil de meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. 2 Forsørgelsen omfatter indkvartering, udbetaling af kontante ydelser og nødvendig sundhedsbehandling, der ikke er akut. De retningslinjer, der er gennemgået nedenfor, vedrører spørgsmålet om, i hvilken udstrækning forskellige typer behandling kan anses for nødvendige i udlændingelovens forstand og dermed skal finansieres af staten. Nødvendig sundhedsbehandling omfatter i praksis bl.a. tandbehandlinger, som er nødvendige, i betydningen uopsættelige og / eller smertelindrende, og som asylansøgere ikke selv kan betale for. Nødvendig tandbehandling kan efter 1. januar 2013 iværksættes af indkvarteringsoperatørerne uden forudgående godkendelse hos Udlændingestyrelsen. Der henvises til den særlige aftale herom. Udgifter til egentlig konserverende tandbehandling, der ikke sker som led i smertebehandling, kan altid foretages ved egenbetaling. Nedenfor beskrives retningslinjerne for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere herunder tandbehandling, der som udgangspunkt anses som nødvendig, uopsættelig og smertelindrende, og som indkvarteringsoperatørerne inden for rammebevillingen kan afholde udgifterne til. 1 Jf. 6 i bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om ret til sygehusbehandling mv.) 2 Jf. udlændingelovens 42 a, stk. 1-2, jf. stk. 3 3

4 Retningslinjerne regulerer ikke, hvorvidt en tandbehandling skal eller bør foretages, men alene, hvorvidt behandlingen kan anses for nødvendig i udlændingelovens forstand og derfor skal finansieres af staten. Retningslinjerne er ikke udtømmende. Der kan således forekomme tilfælde, som ikke er beskrevet heri. Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling I praksis omfatter nødvendig sundhedsbehandling i udlændingelovens 42 a, stk. 1 og 2, blandt andet tandbehandling, som er nødvendig, uopsættelig og smertelindrende, og som asylansøgeren selv eller dennes eventuelle ægtefælle ikke selv kan betale for. Ved disse kriterier forstås følgende: nødvendig: tandbehandlingen må ikke være kosmetisk eller forebyggende. Tandbehandlingen må endvidere ikke være konserverende, medmindre det er som led i smertebehandling. Herudover skal behandlingen tage højde for asylansøgerens situation, i hvilken forbindelse det vurderes, om udlændingen antages at være i stand til at vedligeholde den foreslåede behandling i lyset af tandstatus, mundhygiejne mv. også ved en eventuel tilbagevenden til hjemlandet. uopsættelig: behovet for tandbehandling er akut og kan ikke vente til en eventuel overgang til integration i Danmark eller tilbagevenden til hjemlandet. Det vurderes i den sammenhæng, om udlændingen igennem en årrække har levet med det forhold, der søges behandlet. smertestillende: tandbehandlingen skal være smertestillende. Der kan dog være ganske særlige tilfælde, hvor tilstanden ikke udløser smerter, men er nødvendig og uopsættelig, og hvor det er livstruende eller alvorligt at undlade behandling. Dette gør sig eksempelvis gældende ved fjernelse af cyster eller lignende, ligesom der kan være tilfælde, hvor en person som følge af eksempelvis svær diabetes, graviditet eller cancerbehandling har 4

5 behov for at få foretaget tandbehandling for at undgå alvorlige skadevirkninger. Personer, der har været udsat for tortur i hjemlandet, hvor der søges om genopretning af skader på tænder som følge af torturen, kan endvidere i visse tilfælde få tandbehandling, som ikke er fysisk smertestillende. Tandfyldninger, kroner mv. Tandfyldninger Ved fyldninger skelnes der mellem amalgam(sølv)-, plast- og glasionomerfyldninger. Om der kan gives bevilling til plastfyldning, glasionomerfyldning eller sølvfyldning af en tand afhænger af hvilken tand og hvilken tandflade, der skal fyldes som led i cariesbehandling. Der skelnes imellem fortænder (tandnummer 1, 2 eller 3) og kindtænder (tandnummer 4, 5, 6, 7 og 8). Beskrivelser af tanddiagram og tandflader findes i bilag 2, hvortil der henvises for så vidt angår forståelsen heraf. Det forudsættes, at cariesbehandling også er smertebehandling. Er dette ikke tilfældet, skal behandlingen af andre grunde anses for nødvendig, for at den vil kunne iværksættes. Det er udgangspunktet, at der anvendes plast ved tandfyldninger. Nedenfor følger en gennemgang af, hvornår der anvendes henholdsvis plast-, amalgam og glasionomerfyldninger. Som udgangspunkt kan der bevilges følgende plastfyldninger, såfremt fyldningen sker som led i smertebehandling: plastfyldninger i alle fortændernes flader, plastfyldinger i kindtænderne (præmolarer og molarer), såfremt der ikke skal ske fyldning med amalgam, Som udgangspunkt kan der bevilges følgende amalgamfyldninger, såfremt fyldingen sker som led i smertebehandling: 5

6 amalgamfyldning af blivende kindtænder, hvor det er åbenbart, at en amalgamfyldning vil holde længere end en plastfyldning, idet der er: 3 - manglende mulighed for tørlægning - vanskelig tilgængelighed af kavitet (hul) - speciel stor kavitet (hul) - stor afstand til nabotand Som udgangspunkt kan der bevilges følgende glasionomerfyldninger 4, såfremt fyldningen sker som led i smertebehandling: Ved alle fyldninger på for- og hjørnetænder. Ved tandfyldninger på flader i alle tænder, der vender mod tunge eller kind. Ved tandfyldninger i de små og store kindtænders sideflader, hvor tyggefladen ikke inddrages i fyldningen. På samtlige tænder som midlertidigt fyldningsmateriale i forbindelse med trinvis rensning af cariesangrebet (hullet). Hvis tandlægen benytter sig af midlertidige (provisoriske) fyldninger som følge af, at en rodbehandling eller en fyldning strækker sig over flere behandlingsforløb (seancer), må tandlægen ikke tage særskilt honorar herfor. 5 Beregning af en fyldning, der strækker sig over flere af tandens flader, kan kun anføres og beregnes som én fyldning 6. 3 Sølvfyldning af blivende kindtænder er kun tilladt i de flader, der er slid på, jf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 1. juli 2003 Sundhedsstyrelsen har i rapporten Udfasning af amalgam i tandplejen afklaring af muligheder og anbefalinger af 30. juni 2006 anbefalet det angivne anvendelsesområde for amalgamfyldninger. 4 Jf. overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening april 2007, s. 72. (Det bemærkes, at ny overenskomst træder i kraft den 1. oktober 2010.) 5 Jf. overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening april 2007, s Jf. overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening april 2007, s. 60 6

7 Kroner Kroner samt opbygning af tænder som forberedelse til fremstilling af kroner med stifter eller skruer eller opbygning af tænder med plast anses som udgangspunkt ikke for nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling. Kun i helt særlige tilfælde, hvor bevaring af tanden er nødvendig for at bevare tyggefunktionen, anses behandlingen for nødvendig og uopsættelig (se afsnit 3.2 om rodbehandling nedenfor). Som alternativ til genopbygning af tanden kan det overvejes at ekstrahere tanden, hvis der er tale om smertebehandling, og såfremt asylansøgeren ønsker denne behandling. Rodbehandling Der kan som udgangspunkt ikke gives til rodbehandling og rodfyldning, idet denne behandling anses for konserverende tandbehandling. Kun i tilfælde, hvor bevaring af tanden er nødvendig for at bevare tyggefunktionen i forbindelse med den pågældende tand, anses behandlingen for nødvendig og uopsættelig. Det vil typisk være tilfældet hvis en eller flere tænder ved siden af tanden mangler. I denne vurdering anses tyggefunktionen som udgangspunkt udgjort af tilstedeværelsen af modstødende flader (antagonister). Det vil sige, at +7 som udgangspunkt har behov for 7 og eventuelt de tilstødende tænder 6 og 8, for at pågældende har en tyggefunktion ved 7. Såfremt tanden ingen antagonister har, vil der som udgangspunkt ikke kunne foretages rodbehandling. Dette skal ses i forhold til, at den konserverende tandbehandling ikke anses som effektfuld over en længere periode, da tanden kan erodere ved manglende antagonister. Hvis pågældende har et meget velpasset tandsæt, kan rodbehandling undtagelsesvist bevilges, uanset om tanden er afgørende for tyggefunktionen. I vurderingen af tandsættets status kan der lægges vægt på, om pågældendes tandsæt er næsten intakt, samt hvorvidt det er sandsynligt, at pågældende efter behandlingen kan vedligeholde tandsættet. Ved vurderingen af, om et tandsæt er næsten intakt, skal der ikke tages hensyn til medfødte mangler i tandsættet samt manglende visdomstænder (tænder benævnt 8). Et næsten intakt tandsæt kan 7

8 derudover mangle én allerhøjst to tænder. Der kan eventuelt ses bort fra manglende tænder, hvis ansøger f.eks. selv har bekostet en bro, som erstatning for de manglende tænder, og broen er i en sådan stand, at den fortsat kan anvendes. Ved vurderingen af, om tandsættet er velpasset, ses der på antallet af fyldninger samt oplysninger om, hvorvidt ansøger er i stand til at passe tandsættet. Vurderingen af, om der er tale om et velpasset tandsæt, kan sammenholdes med ansøgers alder. Såfremt der ikke kan gives rodbehandling, vil der i stedet kunne foretages ekstraktion af en smertegivende tand, hvis asylansøgeren ønsker en sådan behandling. Ekstraktion eller operativ fjernelse Ekstraktion af smertegivende tænder bevilges som udgangspunkt altid. Prisen for en komplikationsfri fjernelse af en tand er inklusiv den nødvendige lokalbedøvelse jf. overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening april 2007; s. 63. Yderligere kan der som udgangspunkt altid foretages operativ fjernelse af smertegivende tænder, rodspidser eller cyste. Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU), diagnostisk og forebyggende grundydelse (DFG) og individuel forebyggende behandling (IFB) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU), diagnostisk og forebyggende grundydelse (DFG) og individuelt forebyggende behandling (IFB) bevilges som udgangspunkt ikke. RDU, DFG og IFB er beregnet til tandbehandlinger/tandobservation over et længere forløb 7, hvorfor dette ikke falder inden for kriterierne for nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling, men anses som konserverende behandling. Det er i den forbindelse ikke afgørende, hvor længe en asylansøger har opholdt sig her i landet, idet de nævnte undersøgelser og behandlinger ikke kan anses for at være nødvendige, uopsættelige og smertelindrende. 7 Se nærmere overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening april 2007; s. 54ff. 8

9 Tandrensning, tandrodsrensning og parodontosebehandling Der kan som udgangspunkt ikke foretages tandrensning, tandrodsrensning, almindelig parodontosebehandling 8 eller udvidet parodontosebehandling 9, idet disse behandlingstyper anvendes som forebyggende foranstaltning eller helbredende (kurativ) behandling af caries og gingivitis/parodontose. Sådan behandling anses for konserverende og ikke akut smertelindrende. I ganske særlige tilfælde med hurtig progredierende (fremskridende) eller smertefuld parodontose kan der foretages parodontosebehandling. Der skal således være tale om, at manglende behandling kan medføre smerter og væsentlig forringelse af tyggefunktionen, hvilket typisk gør sig gældende ved følgende former for parodontose: parodontitis marginalis adulta progressiva rapida (aggressiv parodontose hos voksne) parodontitis marginalis juvenilis progressiva rapida (aggressiv parodontose hos børn op til 20 år) parodontitis marginalis acuta nekroticans (smertefuld parodontose med sårdannelse på tandkødet, som typisk ses hos HIV-patienter eller andre patienter, der har et svækket immunforsvar) I hvert enkelt tilfælde tages et individuelt skøn af, hvorvidt parodontalbehandling kan foretages. Det vurderes i den sammenhæng, om patienten vil kunne vedligeholde tandsættet efterfølgende. 8 Almindelig parodontosebehandling foretages, når der ved den regelmæssige diagnostiske undersøgelse eller ved den diagnostiske og forbyggende grundydelse er konstateret fæstetab med patologiske fordybende pocher (betændte tandkødslommer) ved 3 tænder eller derover, jf. overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening april 2007; s. 64. Behandlingen omfatter bl.a. almen forebyggende behandling og udvidet tandrensning. 9 Udvidet parodontosebehandling foretages kun, når der ved den regelmæssige diagnostiske undersøgelse eller ved den diagnostiske og forbyggende grundydelse er konstateret en parodontallidelse med fæstetab med patologiske fordybende pocher (betændte tandkødslommer) på 5 mm eller derover, jf. overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening april 2007; s. 65f. Behandlingen omfatter bl.a. parodontalundersøgelse, udvidet tandrensning/tandrodsrensning samt forebyggende parodontalbehandling. 9

10 Bedøvelse, narkose, røntgen- og bitewingundersøgelse Bedøvelse Der kan som udgangspunkt altid afholdes udgifter til bedøvelse i forbindelse med egentlig behandling. Det skal i den forbindelse vurderes hvorvidt prisen anses for rimelig i forhold til det generelle prisniveau. Narkose Der kan som udgangspunkt ikke afholdes udgifter til tandbehandling under narkose. Kun i helt særlige tilfælde, hvor den pågældende person er handicappet eller lignende, og nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling ikke kan foretages uden brug af narkose, kan dette komme på tale. Røntgen- og bitewingundersøgelser Der kan foretages røntgenundersøgelse af tænder og kæber som led i diagnostik, behandlingsplanlægning, støtte til udøvelse af behandling samt til kontrol af udført behandling. Der kan i det omfang, smerter ikke kan lokaliseres uden bitewingundersøgelser, gives bevilling hertil. Der skal foreligge en begrundelse for, hvorfor bitewings er nødvendige i det konkrete tilfælde. Konsultation uden behandling Hvis der ikke bevilges tandbehandling til en asylansøger, eller ansøgeren flytter til andet center, udrejser eller udebliver, og tandlægen har undersøgt og udfyldt materiale til brug for vurderingen, vil der kunne bevilges honorering af tandlægen for håndtering af patienthenvendelsen. Proteser Fremstilling af hel- og del-(partiel) protese Som udgangspunkt kan der ikke afholdes udgifter til fremstilling af tandproteser, idet dette ikke antages at opfylde kriterierne for nødvendig, smertelindrende og uopsættelig tandbehandling. 10

11 I ganske særlige tilfælde, hvor fremstilling eller reparation af hel- eller del- (partiel) protese sker som led i at bevare asylansøgerens tyggefunktion efter en væsentlig forringelse heraf som følge af tandbehandling i Danmark, kan dette udgangspunkt fraviges. En væsentlig forringelse af tyggefunktionen i Danmark kan eksempelvis forekomme som følge af omfattende ekstraktioner eller fraktureringer af tidligere velfungerende tænder. Søges fremstilling af hel- eller delprotese med henblik på at (gen)oprette en tyggefunktion, som ansøgeren ikke har haft før indrejsen, kan der ikke afholdes udgifter hertil. Der kan således ikke foretages tandbehandling, som forbedrer asylansøgerens tyggefunktion i forhold til status ved indrejsetidspunktet. I ganske særlige tilfælde, hvor det er afgørende for personens helbred, at der oprettes en tyggefunktion, kan der bevilges (gen)opretning af tyggefunktion. Dette kan eksempelvis gøre sig gældende i forhold til visse cancerpatienter. Det kan tillige gøre sig gældende i forhold til diabetespatienter med væsentligt reduceret tyggefunktion, der nedsætter evnen til sufficient fødeindtagelse. Den omstændighed, at personen har haft et vægttab, vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt til en (gen)opretning af tyggefunktionen. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages et individuelt skøn. Tandlægen skal oplyse eventuelt resttandsæt og gummens tilstand, og der skal i tandlægens behandlingsvurdering lægges vægt på, hvorvidt ansøgeren efterfølgende vil få gavn af behandlingen. Eksempelvis gives der som udgangspunkt ikke bevilling til delproteser (partielle proteser), såfremt resttandsættet er i så dårlig stand, at delprotesen ikke vil kunne bevare tyggefunktionen over en længere tidsperiode. Der kan som udgangspunkt kun gives bevilling til fremstilling af gingivalt understøttede akrylproteser (akrylproteser, der primært hviler på gummerne). Der gives således ikke bevilling til akrylproteser med bøjler. Der kan ikke gives bevilling til fremstilling af delproteser støbt i stel (unitor). 11

12 Hvis protesebehandlingen alene findes nødvendig af kosmetiske årsager, kan der ikke gives bevilling hertil. Tilpasning (rebasering) og reparation af proteser Såfremt det besluttes at iværksætte fremstilling af protese, kan der opstå behov for at tilpasse (rebasere) protesen efter, at gummerne er helet. Hvis dette er nødvendigt, kan der gives bevilling til tilpasning af protesen. Hvis personen ved indrejsen i Danmark har en protese, som fungerer dårligt, fordi personen ikke har nået at få tilpasset protesen i hjemlandet, kan der ligeledes gives bevilling til hertil. Der kan endvidere gives bevilling til visse reparationer af eksisterende proteser i det omfang, det er nødvendigt for tyggefunktionen og protesens funktion. Derimod gives der som udgangspunkt ikke bevilling til påsætninger af tænder på proteser (typisk delprotese), såfremt protesen fungerer foruden. Traumer Såfremt asylansøgeren mv. under opholdet i Danmark beskadiger tænderne som følge af traume, er dette ikke i sig selv en indikation for bevilling af tandbehandling. Det vil som enhver anden tandbehandling være en forudsætning, at behandlingen anses for nødvendig, uopsættelig og smertelindrende. Som nævnt i afsnit 3 ovenfor kan der forekomme tilfælde, hvor behandling efter et traume ikke nødvendigvis opfylder kriteriet om at være smertelindrende, men alene nødvendig og uopsættelig, idet behandlingen skal foretages for at forebygge større skader. Dette kan også gøre sig gældende i forbindelse med behandling efter et traume, hvor det er nødvendigt at forebygge følgeskader af traumet. Eksempelvis kan fiksering af løsnede tænder, der ikke umiddelbart er smertevoldende forebygge, at tænderne mistes. I sådanne situationer kan der bevilges behandling. Der kan endvidere bevilges l behandling af traumer, der ikke 12

13 umiddelbart er smertevoldende, men som med overvejende sandsynlighed senere vil give smertegivende tilstande. Priser Det forudsættes, at tandlægen opkræver honorarer, der er i overensstemmelse med priser for tandbehandling fastsat af sygesikringen i overenskomst med Dansk Tandlægeforening, jf. overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening april Af fastsatte ydelser i overenskomsten, der har betydning for tandbehandling af asylansøgere, kan blandt andet nævnes røntgenoptagelse og bitewing, tandfyldning (med anvendelse af sølvamalgam eller plast som fyldningsmateriale), tandudtrækning under lokalbedøvelse samt konsultation uden behandling. På tandbehandling, der ikke er prisfastsat, skal der foretages et pristjek i forhold til det generelle prisniveau. Herunder kan eksempelvis nævnes prisniveauet for plastfyldning flerfladet, rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal), lokalbedøvelse, operativ fjernelse af smertegivende tand, rodspids eller cyste, bideskinne, protesefremstilling samt rebasering. Hvis det vurderes, at prisniveauet for den påtænkte behandling ligger over det generelle prisniveau, bør det overvejes at indhente behandlingstilbud fra en anden tandlæge. 13

14 Oplysningsseddel til behandlende tandlæge om tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Den patient, der muligvis skal behandles, er en voksen asylansøger omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt. I det omfang asylansøgeren ikke selv kan betale for nødvendig tandbehandling, kan udgiften hertil dækkes af indkvarteringsoperatøren i henhold til rammeaftale herom. Indkvarteringsoperatøren kan alene dække udgifter til tandbehandling til voksne asylansøgere, hvis behandlingen er nødvendig, uopsættelig og smertelindrende. Dette betyder, at der som udgangspunkt kun bevilges smertebehandling eller behandling af akut opståede sygdomstilstande. Ved tandfyldninger som led i smertebehandling gives bevilling til plastfyldning i alle fortændernes flader samt i kindtænderne (præmolarer og molarer), såfremt der ikke skal ske fyldning med amalgam, amalgamfyldning af blivende kindtænder, hvor det er åbenbart, at en amalgamfyldning vil holde længere end en plastfyldning pga. manglende mulighed for tørlægning, stor eller vanskeligt tilgængelig kavitet eller stor afstand til nabotand. glasionomerfyldning i alle fortændernes flader og i kindtændernes sideflader Som udgangspunkt bevilges altid ekstraktion eller operativ fjernelse af smertegivende tænder, mens rodbehandling og rodfyldning ikke bevilges. Kun i særlige tilfælde, hvor en smertegivende tand er nødvendig for at bevare tyggefunktionen, gives bevilling til rodbehandling og rodfyldning. Efter endt rodbehandling kan der gives bevilling til plastisk fyldning eller opbygning af den aktuelle tand. Der gives ikke bevilling til kroner og broer og som udgangspunkt heller ikke til fremstilling eller reparation af hel- eller partiel protese. Kun undtagelsesvist gives bevilling til proteser, hvis dette sker for at bevare asylansøgerens tyggefunktion eks. hvis patienten under opholdet i Danmark har fået ekstraheret eller har fraktureret tidligere velfungerende tænder. Der gives ikke bevilling til undersøgelsesydelser, forebyggende ydelser, parodontalydelser, tandrensninger og kontrolydelser. I særlige tilfælde med hurtig fremskreden og/eller smertegivende tilstande kan gives bevilling til parodontal- eller forbyggende behandling. Der gives bl.a. bevilling til tandbehandling som følge af traumer, hvis det sker som led i smertebehandling, eller hvor det er nødvendigt at forebygge større skader eks. fiksering af løsnede tænder. 14

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2008

Honorartabeller 1. oktober 2008 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Redigeret juni 2015 Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Eksemplerne er taget med udgangspunkt i DentalSuite opdateringskurserne Side 1 Følgende ydelsesbeskrivelser

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse - Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt.

Læs mere

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Obligatorisk Gruppeforsikring II Version 1 Februar 2016 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

Nul huller i økonomien

Nul huller i økonomien Nul huller i økonomien VED GLOBAL DENTAL INSURANCE A/S 1 Nu kan du undgå økonomiske overraskelser hos din tandlæge Velkommen til Dansk Tandforsikring Danskerne bruger mellem 50.000 og 500.000 kr. på tandlægeregninger

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 53.32 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Obligatorisk Gruppeforsikring I Version 1 Februar 2016 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden Lov om

Læs mere

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser N r. 15 Delprotese En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt Denne folder fortæller mere om delproteser Delprotese Hvad er en delprotese? En delprotese kan erstatte

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7.

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigere kunne tage stilling til sagen. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Såfremt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser N r. 3 0 Helprotese Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese Denne brochure fortæller mere om helproteser Helprotese Kun få eller ingen tænder tilbage Mange

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.chartisinsurance.com SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter Tandlægeoverenskomsten Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Nyt kontingent 2014. Større tilskud og nye tiltag. Tilskud og takster 2014. Nyt & Sundt på Facebook. Er dit barn ulykkesforsikret?

Nyt kontingent 2014. Større tilskud og nye tiltag. Tilskud og takster 2014. Nyt & Sundt på Facebook. Er dit barn ulykkesforsikret? d - n y t n r. 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 Nyt kontingent 2014 n Side 2 Større tilskud og nye tiltag n Side 3 Tilskud og takster 2014 n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Nyt & Sundt på Facebook

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder.

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Undgår du at smile, fordi du mangler en eller flere tænder? Hvornår har du sidst taget en stor bid af et sprødt æble?

Læs mere

Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1

Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1 Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1 En flygtnings vej gennem det danske system Mødet med sygehusvæsnet 16. marts 2017 RØDE KORS 2 En flygtnings vej gennem det danske system Mødet med sygehusvæsnet

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere