?i;;;-i;";;'- telrli""iossion os åirr""*e mikro-nakroorganismer (insekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "?i;;;-i;";;'- telrli""iossion os åirr""*e mikro-nakroorganismer (insekter"

Transkript

1 EJERLAUGET FOR cåndeuskvarter I DRÅoøR SYD Kære nabo - pas På d-lt hus I Vedligeholder du d-it hus, holder d.et til dig - gør du d'et ikket kan d'u ikke holde det ud.. Jeg forsøger ikke på at være norsom, men jeg forsøger at hjælpe d-ig ti1 at sætte ind., d.e sied.er hvor man h.ar erfaring for, at d-et går ga1t, dersom man ikke har øjnene åbno for den ned-brydning, der naturnød.vend.igt sker ned næsten alt her på jord.en. De ned"brydend.e kræfter.ar blandt and.et so1 og vind- (de alternative energif.iiå"")r"""s" os.fugt ( heraf følgende råd og svarnp), temperaturudsving?i;;;-i;";;'- telrli""iossion os åirr""*e mikro-nakroorganismer (insekter m.v. som nan kaldår skad.ed.yr) tor blot at nævne nogle faktorer' De arbejd.er hele tiden. Osgo nu. De fleslc kan man imidletid lmød.egå vedminrlelig ved.ligehold.else - d"erfor d-ette Ii1le at foretage. d.etr man kald-er aiskrlft. F\:.ndamenter Murværk Tagsten Normalt er ved.llgehold-else iklce nød.vendig. Normalt er ved.ligeholdelse ikl<e nød"vend.ig. Dog bør man være opmærkson på eventuelle frostskad.er 1 fugerne. De viser sig oåd., at d.et yd_erste 1ag af fugen er I'voksett'ud. son en tynd. skai, bag ved. hvilken nørtlen ligger son 1øst sand. i en d-ybd.e svarend-e til angrebets karakter Konstateres sådanne skad.er, skal fugerne i C.et pågæld.endo områd.e udkradses og efterfuges med. en mørtel som betegnes KC 5o/5o/t5o med. bakkegrus son tilslagsmaterlale' Ved.llgeholdelse er nornalt ikke nød.vend.ig, men er man så u- heldig', at nogle tagsten er s]ået løse, kan de k1æbes ti1 underiaget under anvend.else af LIP-4oo fliseklæber (forhand-- 1es af fa. V. Meyer, Kalkbrænd.erihavnsgad'e Jo, Kbh. Ø)' Dette skal helst gøres inden tagstenen går i stykker eller bliver væk, ldet tagstenene er specielt lange og d.ermed. svære at fremskaffe. Ud.vend.igt træværk a. Ru træbeklædnlnger på brystninger, døren tagud"hæng og'stærn: 1. Afbørstning med. stiv skurebørste (+ aygtigt med. knofed't) gange strygning nred. G0RI 22.o.o1 farveløs - fuld mætning af end.etræ. 1. Tørretid-' ca,. 1 uge gang strygnlng med. GORI 88.o.o1 farveløs - fu1d. mætning af endetræ. ved. afbørstningen f jærner man støv og skid.t, som kan hold"e på fugt og som kan danie grobund. for skimmelsvamp (svampesporerne findes overalt 1 naturån og 1ægger kimen til rådangreb - rådangreb dekkes ikke af svampeforsikrlngen, ford.i det ud"vikles langeomt og sk]i$s manglend.e vedligehol6else). End.vid.ere -f trærner-man d-el t,fiosgede" ira savsnittet, gør overfladen mlndre rruldentl. og eparer d.erned' imprægneringsvæd-ske ' Brug børsten på langs ad. årerne i træet.

2 slde 2 være ' b. strygning ned. GORI 22 er d.en giftige behand"llng som har en aytaåvfrtcning I træet, Ear træet sprækker og llevnerr er d"et visttgt, at sprækkerne mættes med. lmprægneringsvædske. 3e- Uanattngen kaldes mug- og skimnelhlndrende' Tørretiden sk8.1 sikre, at d.en efterfølgend-e behand-ling får bed.st muligt fat i overflad.en - de flygtige op1øsningsmid'ler gkal fordampe fra overflad'en. strygning neal GoRI 88 er den overflad.ebeshjlt9nde. d.el af. behanållngen, og d-et er ligeled.es hei væsentligt, at sprækker og "t"rrirr"il"-""nner fyld.es op ned. væd-ske, ligesom endetræ sial nættes totalt. Stryg penslen på tværs over sprækkerr-og gentag eventuelt behand.i-ingen efter ca. 1 times forløbn såfrem vædsken opsuges kraftlgt. Fremtræder de sorte stærnbræd.d-er meget blakked'e, kan man her stryge første gang med. GoRI o sort. Den efterfølgend-e farveløse behand.llng vit bevirke, at pigmentet opslennes d'yber i træet, og fa,rven danner ikke så hård- en kontrast. Den farveløse behand-llng vil jeg gærne slå et slag for' Høvlet træ i vinduesramner, gtaslister og dækliste'i: 1. Afbørstning ned- stiv skurebørste' 2. 1 gang strygni-ng ned- GORI 22'o'o1 farveløs 1. sllbnlng i d-et våd,e materlale med vand.slibepapir 24o og d-erefter aftørrlng af slibeslam med en klud' 4. 1 gang strygning med GORI 22'o'o1 farveløs' Efter ca' I tlrnes forfåi aflørres ikke sugende steder med- en klud. 5, Tørretid, ca. 1 uge gang strygning med' GORI BB'o'o1' farveløs' Prøv at lægge mærke til d-e huse d'er har fået en plgmenteret behandling.-lt"tt for eksempel. De er lige brune over det hele' De forskellige flad.er er uden nuancer - d.e er kedelige - ligeson farven i sig selv giver ked-elige associationer' Træ er et naturprodukt. Træ er et levend.e materiale som pati-,,år"t på en snu[ måd.e - d.et bliver nere karakterfuld.t rned- aldt ren. Ligesom Birgitte Price. se på hvorledes d.e forkellige flader antager forskellige nuan- ""rl afhængig af on de er bleget af sol og regn e1ler beskytte af ud.hæng og and.re fremspring' Se bvorleåes d'er 1 d-et sanrne b: kan'farvåfor"t "tt"" -,rog1" sted.er fra rødt over sølvgråt t11 sort. Nord.-, 8id-r øet- og vestvend.te facad.er adskiller sig f: hverandre og fra und'erbeklæd-ningen I ud"hænget, ået er 1S".9t' le forskelle, d"er er tale om nuancer som gør helhed.sind-trykke' levende, og der er een fæl1esnævner - træet' Hvls målet er at bevare træets naturlige ud-seende, er den far veløsebebandlingrdenbehandlingd.ergi-veretresultattsom ligger tættest På ldealet. Jeghørteengangennalersige:ttM?I?,rd-etkanenhverid"iotasl er sllbnlng'ån, det kommer an på!rl Med-lidtgod.viljekanbemærkningengod.tbrugesidenneforbindelse, id.et uilbttlng"n bevirker, at d-et høvlode træt som

3 sid'e J gennem årene har rojst slg-i-overfladen uncler påvirkning af vand., bliver glat sån en 18 års ind.lanerpiges lnd.erlår, hvorefter den afsluttend-e behandling i langt højere grad- bliver vandafvlgende. c. L,imtræ - sø jler og dragere: søjler og d.ragere gives samme behand.llng son foreskrevet under IL træbeklæd-ninger. Her skal man især mætte dragernet hvor d.isso er nuret ind i murværket' Tasoaodæknlns Taget har en såkaldt built-up dækning med 4 lag tagpap. De forskellige 1ag sonr indgår i opbygningen består'a1le af uorganiske naterialer - inprægneret mlneralfilt belagt med- stabilisereåe, oryderede asfalter. I øverste 1ag er ned-valset granuleret grå skifer som bestrøningsmaterlale. nen granulereåe skl-fer skal beskytte den unåerliggend.e asfalt nod. solens ned.bryd"end'e virknlng. vær altld. opnærkson på om taget er tæt. Det skal være tæt. Konstateres der utætireder, "irrg d.a ongåenae ffl/s,jens V11: ladsens Fabriker, Mlleparken 18t Z'lJo Herl.ev, tlf. (o2) i I reparatlonsafd.ållngen vil man bede om et garantinunner. Det find.ås ikke, men d.er findes en entreprisekontrakt underskrevet af A/S Jens Vil]ad-sens Fabrikar ved hri.p, Jensen, dateret den 1o. marts :-97t. Ord.renummeret er 948o2. Den lo-årige garanti udløber den ]o. septenber l-982. Utæthed.er er htdtil konstateret I tagfladen i forbindelse ned den strlnmel, d-ei følger begrænsningen langs nurværket - ved indd.ækntng af banketter for ventilatlonshætter og aftræk - ved. indd,ækning af ovenlys og i selve den papstrimmel som er ført op ad. nurværket. Endvid.ere skal man være opmærksom på overlæggende mellem de enkelte baner, trænger d-er vand' ud, når nan træåer på den, har.'.de løsnet sig fra underlaget, og frost og t,ø vil efterhånden forværre forhold.et. Få d.et lavet lnden garantien ud.løber. Det er vel overflødlgt at nævne, at et utæt tag kan forårsage svampeangreb? Lad. være rned, at tro alt for megot på, at svampeforsikringen d.ækker alle svampeskad-er. De svampeskad,er, forslkringen dækher,er p1ud"sellgt opståed.e skader. X'orsikringen d"ækker ikke råcl. Råil er også svamp - men ikke i forsikringsnæssig betyd.nlng. Råd ud.vikler slg langsontr o8 ieg skal lldce blive fortavsei, d.erson forsikringsselskabet får en svampekonsulent ti1 at karakterisere et glvet svanpea,ngreb som råd som fø1ge af manglend-e ved-l1geho1d"e1se (! ) Tagkonstrrktionen Taget er udført af Stress-skln elementer med. en elementbredde på 12o cn. Pr. ca. 4o cn llgger d.er en bærende ribbe, og imellem ribberne llgger ieolerlngen. Beskrevet nedefra er opbygningen såled.es z L6 x 142 mm loftsbræd.der, fyr - dampspårre, beståend.e af alu-kraft - 1oo mn itffi;*1å";jål.tåt-araæt<nlns - ventileret hulrun, ca' 75 nm Dampspærren skal forhind-re d.en varme, fugtige rumluf t i at trænge op i tagkonstralktionen. Mineralulden skal hlndre varme-

4 sid.e { tab. }en vind.tætte afd"ækning skal hlnd.re den kold.e ud.eluft fra d.et ventllered.e hulmm I at trænge ned. i og afkøle lso- Ieringen (og d.erned. sænke clugpunktet I isoleringen). Det ventilered.e hulrun ventlleres med. ud.eluftr som har ti1 opgay6r at bortventilere den varne, fugtlge rumluft, der gennem saurllnger og ved. afslutnlnger i d.ampspærren, på trod.s af alle anstrængelser, al1lgeve1 d.iffunderer op gennem 1-soleringen. Ventilatlonen skal sørge for, at tagkonstruktionen er tør. Albertslund-skand.alen skyld"tes primært, at ventilationen var util-strækjceligp og man skal her sikre sigr at ventilationen sker uhind.ret. Det fung'erer på den nåd.e, at når d.et for eksempel b1æser fra vest, opstår d.er et overtryk på vestsid.en af huset og et under tryk på østslden af huset. Disse trykforhold" forstærkes af d-e store udhængrhusene bar. Fra ud.hængene i vind.slden presses 1uf ten gennen d.et ventllered.e hulrrrm for d-erefter at forsvlnde gennem ud"hænget i læsiden. De trdødorr virihler er sikret med. ud.luf tnlngshætter. Det vil være naturligt, at d.er i 1øbet af en vinter sker en fugtakkumulation i tagkonstruktionenr men und-er normale forh.olii vil d-en forsvind"e i Iøbet af sommeren. Hvad. er normalt, og hvord,an kan d.et konstateres? Ho1d. øje med. hætterne på tagflad.en. De kan løftes af, ved. at man trækker dem lige op. Er d.er kondensdannelser - vand.dråber - på ind.ersid.en af hættens top, er d.ette et tegn på en høj relatlv fugtighed.sgraa (nf) i- tagkonstruktionen, og der er grunc til at være på vagt. Sørg for at ventilationen sker uhind.ret. Er hætterne d-ækket al sne? Er d-e fyltlt rned sne (kan hænd.e ved krafttg snefygning) 'i Vokser åer efeu e1ler and.re planter lnd i ud.hængetr kan især efeu (ved.bend-) bred.e sig uhyggeligt i tagrummet. Det skal fjær nes og beskæres. Først og oid.stl luft ud. når d.er er fugtigt i et rum. I soverun on morgenen: Luft ud.. I køkkanet når man har ]avet mad: Luft r I bad.eværelset når nan har været i bad": Luft ud". luft ud. ved. at skabe gennemtræk. I d.isse energisparetid-er kunr det 1yd.e som en opfordring til at begå en kriminel handlingt men d-et at skabe gennemtræk et øjeblik betyd.er ikke så meget energlmæssigt. Det er kun den fugtlge luftn d-er skal ud.sklfter med tør ud-eluft, og d.et gøres på et øjeblik - burtigere end, a1 rummene når at kø1e ned-. End.elig et sld,ste forhold- i denne forbind.else - soveværelset. Efter god garnmel victoriansk skik er det sund.t at sove I et kø1igt soverum. Det er sand.t. Men d.et er d.ød.en for soveværelst hvis d.et bllver brugt uopvarmet en hel vinter. Fugten skal ud - osse d.en d-er lkke kan ventileres ud-. Eer er det varmenn som skal d.rlve (aiffundere) fugten ud. gennem murwærket. Derfor, luk op for varmen on dagen, og 1uk inrlen du går i seng om aftenen. Det værste man kan gøre, er blot at lukke varmen fra d.e tilstødende:rrm ind. 1 et i forvejen kold.t rum. Den varme luft vikondensere (afgive slt fugtinål.ola ved nedkøllns) på d.e kolde vægge, som efterhånd.en vj.l blive mere og mere fugtiga. I tag-

5 sid-e I tr\rger konstnrktlonenvlldugpunktet'somskalliggeøverstiisof""r"s;", automatlsk sænkes ved manglende varnetilførse1t Uvoreiter f*gtakl,mmuleringen I tagkonstmktlonen over d'et kolåe rrn vil være selvforstærkend'e' F\rgerne me1lem forske.lllge bygningsd'ele er dels^al-mind'eiige ',"iåti"å;;-i;";;;il8;;;";i;'-a;i; u'ru's rusebånd (sø1ret f t"trti*)l-u"ii"t tlen udvend.ige og 6en ind'vendige fuge er der stoppet med tjæret værk' ner er normalt lngen vedligehold.else I forblndelse med' d'isse fuger'nencl.ogskalnanvær opmærksompåatisærrnørtelfu. g"trrl'er helel så slagregrr lkke kan trænge ind' Mørtelfuger udvendigt repareres med' tilsvarenåe fugenørte1' fc i"7aå75oo med. tiislagsnaterlaler af baklcenaterlale' Advarsel: Lad være med at efterfuge ud.vend-lg med. plastisk ellar elastlek fugemasse! vil man forbed.re fugen, skal d.et gøres-efter prlnoippet: t*i iogerasse indv"iaf* og d.iffussionsåben fuge udvendlg' Gøres d.et onvenclt, vi1 d.en varne runluft kondensere på indersiden af den kolde udvend.ige fuge, hvorefter d.et omgivend.e t"*.'*'x vii rådne, fordi ]'",,d-ut er spærret lnde bag d.en tætte fuge. Vilmanforbedrefugernekand.etgøIespåfølgendemåd-e: Ind.vendlgl H<elsterende Dafas fugebånd- bruges eom fugeunderlagrtd.etmanovenpåd.ettepåførerenelastlskfugemasse ii. eks. l-komponeni silicottåfng") und"er iagttagelse af fa-_ brikantensforskrifter.langsgulvetfugesnellenstøbeasfa}- tenogkarmtræet.evordererglørtelfuger,kandisse,ved'at slå ned. en hammer på kanten af et bræt, siås ca. 1 cm tilbage og derefter bruges son fugeunderlag' uclvendig: Mørtelfuger s1ås tilbage son ovenfor-beskrevett og erstattes ned. ILL,M6D fugebånd. son fås i forskellige,dimensio' Ilgr.Osseherskalfabrikantensforskrifter.fø1ges(lugeban. dets bred-d.e skal være 2 Sange fugens bred-d'e)' I s olerings rud.er Ruderne er termoglas af fabrikatet Danapane led' 12 mm luftmellennrm, bvor å"" fast glasr og? nm-luftmellemrum i optukkeligerammes.ruderneeromfattetafenloårsfabriks "" garanti, som imld.iertld er omfattet af en ræklca forbehold. Et af forbeholclen err at kitningen skal være vedligehold't' Kitten er termokit fra ÅtU.ott kitfabrik. Den var d'et bed'stet u,an ic,rnne få I tilt, nen den.har den egenskab, at d"en efter pu.t års forløi'fåt"t"tt"" (ifter) i overfladen, bvorefter "t- d.en svind.er og s1år fra enten glasset eller glasllsten' Herved kan der trænle vana ne. i kitfal""rr, og irost/t3-f9rir3 dene kan dereftei ra forseglingen i termoglasset til at slil pe.rud.envlldug8emellam-glassene,santld'lgmed.atderer fare for rådtlannelse I kitfalsen' Denbed.stenåd-eatved.tigehold.ekitfalsenepå,erved.atto1 forsegle d.em med silioone-klt. sillcone fugemasse fås glasklar,ogappllceresned.enfugeplstol.fabrlkantensforskrll ter for eå vid.t (iorbereaend'e behand'ling) m'v' fø1ges nøje. pa" ""Sa,.-n"iti"U på ttjlce at ia'a"t på hutlen - får man det 1

6 Ihger og tag (fortsat) sid.e 6 øjnene, bll-ver man blind.! Forsegllngen udføres på alle fuger ind.vend.ig, og ud-vend.ig i den und,erste fuge og 1o cn op ad. sid-efugerns. Mene man er i gang mod. d.enne sprøjte, er d.er en samling und.er d.e oplukkellge vinduesrammer rnellen d,æklisten og: karmtræet, som m&n bør forsegle. har Det bed.ste resultat opnår man, hvis uanvtålnod.ighed. til at fjærne de J øverste mn af kitfugen, men d.a d.et er den, d-er er forstenet, er d.et neget vanskellgt - ned. mindre man d-a hid.til har ved-ligehold.t sine fuger, som m&n bør. Efter at have topforseglet sine kltfuger, bør man efterspænd"e d-e skruer, 6i1as1lstarne er monteret med. Tagd-æknlngens afslutnlng ved. stærnbrættet er afd.ækket med- en såkald.t zj-nkkapsel. Ved murkronerne er tagd.ækningen ind.åækket ned. eh zirrkløskant. Disse to lnd.d.ækninger er sanlet i en overgang ved. nurvingen, hvor stærnbrættet er ført ind bag muren. Undersøg d.enne sanling, og se on den stad.i.g er tæt. Har den arbejd.et slg ud af position, kan den bøjes på p1ad"s igen - om nød.vend.igt kan den sikres med. plastisk fugemasse som Secomastic. Und.er d.enne sanling er der en fuge mellen stærnbræt og nurværk - d.en bør ligeled.es forsegles med- Seconastic. Tætnlngslister 1 vind.uer og d-øre Der er lngen vedligeholdelse på tætningslister. Er d.e blevet slappe, e11er er d.e gået i stykker, skal d.e udskiftes. Skal tætningsllsterne udskiftes, bør man rive dem af ind.en man ved.ligehold.er træværket, og d.erefter montere de nye når træværket er behand.let ned inprægneringsvæd.ske. Til ud.skiftning kan jeg anbefale Lozaron.tætningslister, type DX 822 (Dansk Tætnlngslistefabrik DAFA.t/S). Den sku11e kunne passe ti1 båd.e vinduer og d.øre, men prøv for en sikkerheds sky1d. med en stunp først - der kan være forskel i falsen fra - d.et ene hus til d.et and.et. Imid.lertid. er d-et ikke nok med. en tætningsliste i anslagsfalsen i d-ørene. Man kan her med. forc.e1 supplere ned en bronce- ". tætningsliste, ligeled.es fra fa. DAFA A/S. ner skulle ikke være d-e helt store problemer rned. at nontere disse, id.et åer på pakningon. er aftrykt en ud"førlig monteringsvejled.ning. Ovenståend.e er en snule vld.en om bygnlngsfysiske love I almind.elighed-t bland.et op med. erfaringer fra mit eget hus. Jeg håber du kan få gavn af d.et - 1ad t hvert fald- være med. at fortvivle - ford.i d.er er 5 sid.er, ta'r det lkke et tilsvarend.e antal år at gennemføre. Ear d.u selv supplerende råd., eå lad bestyrelsen d.et vid.e - måske kunne vi få en fæ1les erfaringsbank på den måd.e. Der er for eksempel d.en lnd.vend.ige ved.ligeholdelse. Varntvandsbehold.eren - den møre sag! lfogle af vore naboer har udsklftet d.en. Hvad kosted.e det? Evor lang tid. tog d.et? Med venllg hllsen og god fornøjelse - 01e Storgaard. - L979.1o.o4.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere