?i;;;-i;";;'- telrli""iossion os åirr""*e mikro-nakroorganismer (insekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "?i;;;-i;";;'- telrli""iossion os åirr""*e mikro-nakroorganismer (insekter"

Transkript

1 EJERLAUGET FOR cåndeuskvarter I DRÅoøR SYD Kære nabo - pas På d-lt hus I Vedligeholder du d-it hus, holder d.et til dig - gør du d'et ikket kan d'u ikke holde det ud.. Jeg forsøger ikke på at være norsom, men jeg forsøger at hjælpe d-ig ti1 at sætte ind., d.e sied.er hvor man h.ar erfaring for, at d-et går ga1t, dersom man ikke har øjnene åbno for den ned-brydning, der naturnød.vend.igt sker ned næsten alt her på jord.en. De ned"brydend.e kræfter.ar blandt and.et so1 og vind- (de alternative energif.iiå"")r"""s" os.fugt ( heraf følgende råd og svarnp), temperaturudsving?i;;;-i;";;'- telrli""iossion os åirr""*e mikro-nakroorganismer (insekter m.v. som nan kaldår skad.ed.yr) tor blot at nævne nogle faktorer' De arbejd.er hele tiden. Osgo nu. De fleslc kan man imidletid lmød.egå vedminrlelig ved.ligehold.else - d"erfor d-ette Ii1le at foretage. d.etr man kald-er aiskrlft. F\:.ndamenter Murværk Tagsten Normalt er ved.llgehold-else iklce nød.vendig. Normalt er ved.ligeholdelse ikl<e nød"vend.ig. Dog bør man være opmærkson på eventuelle frostskad.er 1 fugerne. De viser sig oåd., at d.et yd_erste 1ag af fugen er I'voksett'ud. son en tynd. skai, bag ved. hvilken nørtlen ligger son 1øst sand. i en d-ybd.e svarend-e til angrebets karakter Konstateres sådanne skad.er, skal fugerne i C.et pågæld.endo områd.e udkradses og efterfuges med. en mørtel som betegnes KC 5o/5o/t5o med. bakkegrus son tilslagsmaterlale' Ved.llgeholdelse er nornalt ikke nød.vend.ig, men er man så u- heldig', at nogle tagsten er s]ået løse, kan de k1æbes ti1 underiaget under anvend.else af LIP-4oo fliseklæber (forhand-- 1es af fa. V. Meyer, Kalkbrænd.erihavnsgad'e Jo, Kbh. Ø)' Dette skal helst gøres inden tagstenen går i stykker eller bliver væk, ldet tagstenene er specielt lange og d.ermed. svære at fremskaffe. Ud.vend.igt træværk a. Ru træbeklædnlnger på brystninger, døren tagud"hæng og'stærn: 1. Afbørstning med. stiv skurebørste (+ aygtigt med. knofed't) gange strygning nred. G0RI 22.o.o1 farveløs - fuld mætning af end.etræ. 1. Tørretid-' ca,. 1 uge gang strygnlng med. GORI 88.o.o1 farveløs - fu1d. mætning af endetræ. ved. afbørstningen f jærner man støv og skid.t, som kan hold"e på fugt og som kan danie grobund. for skimmelsvamp (svampesporerne findes overalt 1 naturån og 1ægger kimen til rådangreb - rådangreb dekkes ikke af svampeforsikrlngen, ford.i det ud"vikles langeomt og sk]i$s manglend.e vedligehol6else). End.vid.ere -f trærner-man d-el t,fiosgede" ira savsnittet, gør overfladen mlndre rruldentl. og eparer d.erned' imprægneringsvæd-ske ' Brug børsten på langs ad. årerne i træet.

2 slde 2 være ' b. strygning ned. GORI 22 er d.en giftige behand"llng som har en aytaåvfrtcning I træet, Ear træet sprækker og llevnerr er d"et visttgt, at sprækkerne mættes med. lmprægneringsvædske. 3e- Uanattngen kaldes mug- og skimnelhlndrende' Tørretiden sk8.1 sikre, at d.en efterfølgend-e behand-ling får bed.st muligt fat i overflad.en - de flygtige op1øsningsmid'ler gkal fordampe fra overflad'en. strygning neal GoRI 88 er den overflad.ebeshjlt9nde. d.el af. behanållngen, og d-et er ligeled.es hei væsentligt, at sprækker og "t"rrirr"il"-""nner fyld.es op ned. væd-ske, ligesom endetræ sial nættes totalt. Stryg penslen på tværs over sprækkerr-og gentag eventuelt behand.i-ingen efter ca. 1 times forløbn såfrem vædsken opsuges kraftlgt. Fremtræder de sorte stærnbræd.d-er meget blakked'e, kan man her stryge første gang med. GoRI o sort. Den efterfølgend-e farveløse behand.llng vit bevirke, at pigmentet opslennes d'yber i træet, og fa,rven danner ikke så hård- en kontrast. Den farveløse behand-llng vil jeg gærne slå et slag for' Høvlet træ i vinduesramner, gtaslister og dækliste'i: 1. Afbørstning ned- stiv skurebørste' 2. 1 gang strygni-ng ned- GORI 22'o'o1 farveløs 1. sllbnlng i d-et våd,e materlale med vand.slibepapir 24o og d-erefter aftørrlng af slibeslam med en klud' 4. 1 gang strygning med GORI 22'o'o1 farveløs' Efter ca' I tlrnes forfåi aflørres ikke sugende steder med- en klud. 5, Tørretid, ca. 1 uge gang strygning med' GORI BB'o'o1' farveløs' Prøv at lægge mærke til d-e huse d'er har fået en plgmenteret behandling.-lt"tt for eksempel. De er lige brune over det hele' De forskellige flad.er er uden nuancer - d.e er kedelige - ligeson farven i sig selv giver ked-elige associationer' Træ er et naturprodukt. Træ er et levend.e materiale som pati-,,år"t på en snu[ måd.e - d.et bliver nere karakterfuld.t rned- aldt ren. Ligesom Birgitte Price. se på hvorledes d.e forkellige flader antager forskellige nuan- ""rl afhængig af on de er bleget af sol og regn e1ler beskytte af ud.hæng og and.re fremspring' Se bvorleåes d'er 1 d-et sanrne b: kan'farvåfor"t "tt"" -,rog1" sted.er fra rødt over sølvgråt t11 sort. Nord.-, 8id-r øet- og vestvend.te facad.er adskiller sig f: hverandre og fra und'erbeklæd-ningen I ud"hænget, ået er 1S".9t' le forskelle, d"er er tale om nuancer som gør helhed.sind-trykke' levende, og der er een fæl1esnævner - træet' Hvls målet er at bevare træets naturlige ud-seende, er den far veløsebebandlingrdenbehandlingd.ergi-veretresultattsom ligger tættest På ldealet. Jeghørteengangennalersige:ttM?I?,rd-etkanenhverid"iotasl er sllbnlng'ån, det kommer an på!rl Med-lidtgod.viljekanbemærkningengod.tbrugesidenneforbindelse, id.et uilbttlng"n bevirker, at d-et høvlode træt som

3 sid'e J gennem årene har rojst slg-i-overfladen uncler påvirkning af vand., bliver glat sån en 18 års ind.lanerpiges lnd.erlår, hvorefter den afsluttend-e behandling i langt højere grad- bliver vandafvlgende. c. L,imtræ - sø jler og dragere: søjler og d.ragere gives samme behand.llng son foreskrevet under IL træbeklæd-ninger. Her skal man især mætte dragernet hvor d.isso er nuret ind i murværket' Tasoaodæknlns Taget har en såkaldt built-up dækning med 4 lag tagpap. De forskellige 1ag sonr indgår i opbygningen består'a1le af uorganiske naterialer - inprægneret mlneralfilt belagt med- stabilisereåe, oryderede asfalter. I øverste 1ag er ned-valset granuleret grå skifer som bestrøningsmaterlale. nen granulereåe skl-fer skal beskytte den unåerliggend.e asfalt nod. solens ned.bryd"end'e virknlng. vær altld. opnærkson på om taget er tæt. Det skal være tæt. Konstateres der utætireder, "irrg d.a ongåenae ffl/s,jens V11: ladsens Fabriker, Mlleparken 18t Z'lJo Herl.ev, tlf. (o2) i I reparatlonsafd.ållngen vil man bede om et garantinunner. Det find.ås ikke, men d.er findes en entreprisekontrakt underskrevet af A/S Jens Vil]ad-sens Fabrikar ved hri.p, Jensen, dateret den 1o. marts :-97t. Ord.renummeret er 948o2. Den lo-årige garanti udløber den ]o. septenber l-982. Utæthed.er er htdtil konstateret I tagfladen i forbindelse ned den strlnmel, d-ei følger begrænsningen langs nurværket - ved indd.ækntng af banketter for ventilatlonshætter og aftræk - ved. indd,ækning af ovenlys og i selve den papstrimmel som er ført op ad. nurværket. Endvid.ere skal man være opmærksom på overlæggende mellem de enkelte baner, trænger d-er vand' ud, når nan træåer på den, har.'.de løsnet sig fra underlaget, og frost og t,ø vil efterhånden forværre forhold.et. Få d.et lavet lnden garantien ud.løber. Det er vel overflødlgt at nævne, at et utæt tag kan forårsage svampeangreb? Lad. være rned, at tro alt for megot på, at svampeforsikringen d.ækker alle svampeskad-er. De svampeskad,er, forslkringen dækher,er p1ud"sellgt opståed.e skader. X'orsikringen d"ækker ikke råcl. Råil er også svamp - men ikke i forsikringsnæssig betyd.nlng. Råd ud.vikler slg langsontr o8 ieg skal lldce blive fortavsei, d.erson forsikringsselskabet får en svampekonsulent ti1 at karakterisere et glvet svanpea,ngreb som råd som fø1ge af manglend-e ved-l1geho1d"e1se (! ) Tagkonstrrktionen Taget er udført af Stress-skln elementer med. en elementbredde på 12o cn. Pr. ca. 4o cn llgger d.er en bærende ribbe, og imellem ribberne llgger ieolerlngen. Beskrevet nedefra er opbygningen såled.es z L6 x 142 mm loftsbræd.der, fyr - dampspårre, beståend.e af alu-kraft - 1oo mn itffi;*1å";jål.tåt-araæt<nlns - ventileret hulrun, ca' 75 nm Dampspærren skal forhind-re d.en varme, fugtige rumluf t i at trænge op i tagkonstralktionen. Mineralulden skal hlndre varme-

4 sid.e { tab. }en vind.tætte afd"ækning skal hlnd.re den kold.e ud.eluft fra d.et ventllered.e hulmm I at trænge ned. i og afkøle lso- Ieringen (og d.erned. sænke clugpunktet I isoleringen). Det ventilered.e hulrun ventlleres med. ud.eluftr som har ti1 opgay6r at bortventilere den varne, fugtlge rumluft, der gennem saurllnger og ved. afslutnlnger i d.ampspærren, på trod.s af alle anstrængelser, al1lgeve1 d.iffunderer op gennem 1-soleringen. Ventilatlonen skal sørge for, at tagkonstruktionen er tør. Albertslund-skand.alen skyld"tes primært, at ventilationen var util-strækjceligp og man skal her sikre sigr at ventilationen sker uhind.ret. Det fung'erer på den nåd.e, at når d.et for eksempel b1æser fra vest, opstår d.er et overtryk på vestsid.en af huset og et under tryk på østslden af huset. Disse trykforhold" forstærkes af d-e store udhængrhusene bar. Fra ud.hængene i vind.slden presses 1uf ten gennen d.et ventllered.e hulrrrm for d-erefter at forsvlnde gennem ud"hænget i læsiden. De trdødorr virihler er sikret med. ud.luf tnlngshætter. Det vil være naturligt, at d.er i 1øbet af en vinter sker en fugtakkumulation i tagkonstruktionenr men und-er normale forh.olii vil d-en forsvind"e i Iøbet af sommeren. Hvad. er normalt, og hvord,an kan d.et konstateres? Ho1d. øje med. hætterne på tagflad.en. De kan løftes af, ved. at man trækker dem lige op. Er d.er kondensdannelser - vand.dråber - på ind.ersid.en af hættens top, er d.ette et tegn på en høj relatlv fugtighed.sgraa (nf) i- tagkonstruktionen, og der er grunc til at være på vagt. Sørg for at ventilationen sker uhind.ret. Er hætterne d-ækket al sne? Er d-e fyltlt rned sne (kan hænd.e ved krafttg snefygning) 'i Vokser åer efeu e1ler and.re planter lnd i ud.hængetr kan især efeu (ved.bend-) bred.e sig uhyggeligt i tagrummet. Det skal fjær nes og beskæres. Først og oid.stl luft ud. når d.er er fugtigt i et rum. I soverun on morgenen: Luft ud.. I køkkanet når man har ]avet mad: Luft r I bad.eværelset når nan har været i bad": Luft ud". luft ud. ved. at skabe gennemtræk. I d.isse energisparetid-er kunr det 1yd.e som en opfordring til at begå en kriminel handlingt men d-et at skabe gennemtræk et øjeblik betyd.er ikke så meget energlmæssigt. Det er kun den fugtlge luftn d-er skal ud.sklfter med tør ud-eluft, og d.et gøres på et øjeblik - burtigere end, a1 rummene når at kø1e ned-. End.elig et sld,ste forhold- i denne forbind.else - soveværelset. Efter god garnmel victoriansk skik er det sund.t at sove I et kø1igt soverum. Det er sand.t. Men d.et er d.ød.en for soveværelst hvis d.et bllver brugt uopvarmet en hel vinter. Fugten skal ud - osse d.en d-er lkke kan ventileres ud-. Eer er det varmenn som skal d.rlve (aiffundere) fugten ud. gennem murwærket. Derfor, luk op for varmen on dagen, og 1uk inrlen du går i seng om aftenen. Det værste man kan gøre, er blot at lukke varmen fra d.e tilstødende:rrm ind. 1 et i forvejen kold.t rum. Den varme luft vikondensere (afgive slt fugtinål.ola ved nedkøllns) på d.e kolde vægge, som efterhånd.en vj.l blive mere og mere fugtiga. I tag-

5 sid-e I tr\rger konstnrktlonenvlldugpunktet'somskalliggeøverstiisof""r"s;", automatlsk sænkes ved manglende varnetilførse1t Uvoreiter f*gtakl,mmuleringen I tagkonstmktlonen over d'et kolåe rrn vil være selvforstærkend'e' F\rgerne me1lem forske.lllge bygningsd'ele er dels^al-mind'eiige ',"iåti"å;;-i;";;;il8;;;";i;'-a;i; u'ru's rusebånd (sø1ret f t"trti*)l-u"ii"t tlen udvend.ige og 6en ind'vendige fuge er der stoppet med tjæret værk' ner er normalt lngen vedligehold.else I forblndelse med' d'isse fuger'nencl.ogskalnanvær opmærksompåatisærrnørtelfu. g"trrl'er helel så slagregrr lkke kan trænge ind' Mørtelfuger udvendigt repareres med' tilsvarenåe fugenørte1' fc i"7aå75oo med. tiislagsnaterlaler af baklcenaterlale' Advarsel: Lad være med at efterfuge ud.vend-lg med. plastisk ellar elastlek fugemasse! vil man forbed.re fugen, skal d.et gøres-efter prlnoippet: t*i iogerasse indv"iaf* og d.iffussionsåben fuge udvendlg' Gøres d.et onvenclt, vi1 d.en varne runluft kondensere på indersiden af den kolde udvend.ige fuge, hvorefter d.et omgivend.e t"*.'*'x vii rådne, fordi ]'",,d-ut er spærret lnde bag d.en tætte fuge. Vilmanforbedrefugernekand.etgøIespåfølgendemåd-e: Ind.vendlgl H<elsterende Dafas fugebånd- bruges eom fugeunderlagrtd.etmanovenpåd.ettepåførerenelastlskfugemasse ii. eks. l-komponeni silicottåfng") und"er iagttagelse af fa-_ brikantensforskrifter.langsgulvetfugesnellenstøbeasfa}- tenogkarmtræet.evordererglørtelfuger,kandisse,ved'at slå ned. en hammer på kanten af et bræt, siås ca. 1 cm tilbage og derefter bruges son fugeunderlag' uclvendig: Mørtelfuger s1ås tilbage son ovenfor-beskrevett og erstattes ned. ILL,M6D fugebånd. son fås i forskellige,dimensio' Ilgr.Osseherskalfabrikantensforskrifter.fø1ges(lugeban. dets bred-d.e skal være 2 Sange fugens bred-d'e)' I s olerings rud.er Ruderne er termoglas af fabrikatet Danapane led' 12 mm luftmellennrm, bvor å"" fast glasr og? nm-luftmellemrum i optukkeligerammes.ruderneeromfattetafenloårsfabriks "" garanti, som imld.iertld er omfattet af en ræklca forbehold. Et af forbeholclen err at kitningen skal være vedligehold't' Kitten er termokit fra ÅtU.ott kitfabrik. Den var d'et bed'stet u,an ic,rnne få I tilt, nen den.har den egenskab, at d"en efter pu.t års forløi'fåt"t"tt"" (ifter) i overfladen, bvorefter "t- d.en svind.er og s1år fra enten glasset eller glasllsten' Herved kan der trænle vana ne. i kitfal""rr, og irost/t3-f9rir3 dene kan dereftei ra forseglingen i termoglasset til at slil pe.rud.envlldug8emellam-glassene,santld'lgmed.atderer fare for rådtlannelse I kitfalsen' Denbed.stenåd-eatved.tigehold.ekitfalsenepå,erved.atto1 forsegle d.em med silioone-klt. sillcone fugemasse fås glasklar,ogappllceresned.enfugeplstol.fabrlkantensforskrll ter for eå vid.t (iorbereaend'e behand'ling) m'v' fø1ges nøje. pa" ""Sa,.-n"iti"U på ttjlce at ia'a"t på hutlen - får man det 1

6 Ihger og tag (fortsat) sid.e 6 øjnene, bll-ver man blind.! Forsegllngen udføres på alle fuger ind.vend.ig, og ud-vend.ig i den und,erste fuge og 1o cn op ad. sid-efugerns. Mene man er i gang mod. d.enne sprøjte, er d.er en samling und.er d.e oplukkellge vinduesrammer rnellen d,æklisten og: karmtræet, som m&n bør forsegle. har Det bed.ste resultat opnår man, hvis uanvtålnod.ighed. til at fjærne de J øverste mn af kitfugen, men d.a d.et er den, d-er er forstenet, er d.et neget vanskellgt - ned. mindre man d-a hid.til har ved-ligehold.t sine fuger, som m&n bør. Efter at have topforseglet sine kltfuger, bør man efterspænd"e d-e skruer, 6i1as1lstarne er monteret med. Tagd-æknlngens afslutnlng ved. stærnbrættet er afd.ækket med- en såkald.t zj-nkkapsel. Ved murkronerne er tagd.ækningen ind.åækket ned. eh zirrkløskant. Disse to lnd.d.ækninger er sanlet i en overgang ved. nurvingen, hvor stærnbrættet er ført ind bag muren. Undersøg d.enne sanling, og se on den stad.i.g er tæt. Har den arbejd.et slg ud af position, kan den bøjes på p1ad"s igen - om nød.vend.igt kan den sikres med. plastisk fugemasse som Secomastic. Und.er d.enne sanling er der en fuge mellen stærnbræt og nurværk - d.en bør ligeled.es forsegles med- Seconastic. Tætnlngslister 1 vind.uer og d-øre Der er lngen vedligeholdelse på tætningslister. Er d.e blevet slappe, e11er er d.e gået i stykker, skal d.e udskiftes. Skal tætningsllsterne udskiftes, bør man rive dem af ind.en man ved.ligehold.er træværket, og d.erefter montere de nye når træværket er behand.let ned inprægneringsvæd.ske. Til ud.skiftning kan jeg anbefale Lozaron.tætningslister, type DX 822 (Dansk Tætnlngslistefabrik DAFA.t/S). Den sku11e kunne passe ti1 båd.e vinduer og d.øre, men prøv for en sikkerheds sky1d. med en stunp først - der kan være forskel i falsen fra - d.et ene hus til d.et and.et. Imid.lertid. er d-et ikke nok med. en tætningsliste i anslagsfalsen i d-ørene. Man kan her med. forc.e1 supplere ned en bronce- ". tætningsliste, ligeled.es fra fa. DAFA A/S. ner skulle ikke være d-e helt store problemer rned. at nontere disse, id.et åer på pakningon. er aftrykt en ud"førlig monteringsvejled.ning. Ovenståend.e er en snule vld.en om bygnlngsfysiske love I almind.elighed-t bland.et op med. erfaringer fra mit eget hus. Jeg håber du kan få gavn af d.et - 1ad t hvert fald- være med. at fortvivle - ford.i d.er er 5 sid.er, ta'r det lkke et tilsvarend.e antal år at gennemføre. Ear d.u selv supplerende råd., eå lad bestyrelsen d.et vid.e - måske kunne vi få en fæ1les erfaringsbank på den måd.e. Der er for eksempel d.en lnd.vend.ige ved.ligeholdelse. Varntvandsbehold.eren - den møre sag! lfogle af vore naboer har udsklftet d.en. Hvad kosted.e det? Evor lang tid. tog d.et? Med venllg hllsen og god fornøjelse - 01e Storgaard. - L979.1o.o4.

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Hardanger Fartøyvernsenter Skibsbevaringsfonden N 5601 Norheimsund Skovhusevej 35 4720 Præstø Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere