Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat J.nr Inddrivelse Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Kvartalsredegørelsen for første kvartal 2016 indeholder den faste rapportering om de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs restancestatistik pr. ultimo marts Herudover indeholder redegørelsen en særlig orientering om status på aktiviteterne på inddrivelsesområdet i forlængelse af handlingsplanen SKAT ud af krisen, som blev sendt til Skatteudvalget og Finansudvalget den 25. september Aktiviteter på inddrivelsesområdet Suspenderingen af al automatisk inddrivelse og beslutningen om at nedlukke de fejlslagne it-system EFI/DMI medførte i efteråret 2015 et behov for hurtigt at etablere et organisatorisk set-up, som kunne håndtere manuel inddrivelse, oprydning i datagrundlaget, udvikling af en ny inddrivelsesorganisation og herunder et interimssystem samt forenkling af lovgivningen. Varetagelsen af disse opgaver er fordelt mellem: Implementeringscenter for inddrivelse (ICI), som er placeret i Skatteministeriets departement, og som bl.a. har ansvaret for udvikling af ny organisation, ny it-understøttelse og lovændringer. SKATs midlertidige inddrivelse (SMI), som er placeret i SKAT, og som varetager driftssiden af inddrivelsen og oprydningsaktiviteterne. Systemudvikling Der arbejdes i regi af ICI på at udvikle et nyt i første omgang midlertidigt inddrivelsessystem som erstatning for EFI og DMI. Anskaffelsen af interimsløsningen sker via en såkaldt konkurrencepræget dialog, hvor tre udvalgte leverandører har deltaget i et 10 ugers langt dialogforløb, hvor leverandørerne har haft mulighed for at demonstrere funktionaliteten i deres standard inddrivelsesløsninger. Derudover har dialogfasen givet mulighed for at afdække, hvorvidt der kan anskaffes en løsning, som på kort sigt kan komme hurtigt i drift med en enkel funktionalitet, og på længere sigt kan udvides til at dække behovet for en permanent inddrivelsesløsning. Hvis dette er tilfældet, vil systemet skulle udvides med yderligere funktionalitet frem mod en endelig it-understøttelse forventeligt i 2019.

2 De tre leverandører afgiver i juli 2016 deres endelige tilbud, som ligger til grund for den endelige udvælgelse af leverandør af interimsløsningen i august Skatteministeriet forventer at kunne idriftsætte første version af systemet tidligst primo Aftale mellem regeringen og KL Den 12. april 2016 har regeringen og KL indgået en fælles forståelse, der omhandler tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer. Nedlukningen af EFI/DMI den 8. september 2015 har medført en nedsat og aktuelt begrænset inddrivelsesaktivitet med deraf følgende konsekvenser for kommunerne, idet de krav, som kommunerne har til gode hos borgere og virksomheder, som er sendt til inddrivelse hos SKAT, kun i begrænset omfang inddrives. Der er enighed mellem regeringen og KL om, at der er behov for fælles løsninger, som kan forbedre inddrivelsen af de kommunale krav, indtil en ny og i første omgang midlertidig systemunderstøttelse af inddrivelsesområdet som nævnt kan implementeres fra tidligst primo Der er i forståelsen særligt fokus på en lovændring, der overdrager inddrivelsen af ejendomskatter til kommunerne, analyse af forbedring af inddrivelsen af civilretslige krav og analyser af forbedret datakvalitet og processer. Den indgåede fælles forståelse er ligeledes omtalt i aftale om kommunernes økonomi for 2017, hvor det fremgår, at regeringen og KL som opfølgning på forståelsen om de kommunale restancer har igangsat en analyse af de økonomiske konsekvenser for kommunerne af den nedsatte inddrivelse i SKAT samt muligheden for at kompensere kommunerne, herunder ved et eventuelt afkøb. Analysen forventes færdiggjort i løbet af efteråret Lovgivning Analyserne af EFI-projektet har vist, at der er behov for at harmonisere og forenkle inddrivelseslovgivningen, så en mere simpel it-understøttelse af inddrivelsesprocesserne muliggøres. Hensigten er, at så mange fordringer (gældsposter) som muligt omfattes af fælles regelsæt fra det tidspunkt, hvor de kommer under inddrivelse. Skatteministeriet er i dialog med relevante ministerier, og der arbejdes på at opnå en politisk aftale om forenkling og harmonisering af inddrivelseslovgivningen i 2. halvår 2016 med henblik på fremsættelse af lovforslag primo Herudover forventes der at skulle fremsættes et lovforslag i efteråret 2016 om oprydningen efter EFI/DMI, som indebærer en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft (gyldighed), regler om behandling af genoptagelsessager, hvor der er foregået ulovlig inddrivelse, samt en overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningsselskaber. Lovforslagene skal ses i forlængelse af de allerede vedtagne lovforslag om udskydelse af forældelse af fordringer fra november 2015 samt lovforslag om bl.a. modregning uden partshøring og regler om SKATs inddrivelse i perioden til og med 2019, der blev vedtaget i marts

3 Dataoprydning Dataoprydningsopgaven er intensiveret i den forløbne periode. Der pågår således et omfattende arbejde med at analysere og segmentere fordringsmassen og i det omfang det er muligt at validere fordringernes retskraft, så det sikres, at der ikke inddrives på et ulovligt grundlag. Arbejdet foretages dels via maskinel dataanalyse dels via manuel gennemgang af fordringer. Gennem udvikling af datafiltre, filtreres de fordringer der sendes/er sendt til inddrivelse med henblik på at sikre fordringernes retskraft. Dataanalysen forventes afsluttet i løbet at september Som det ligeledes fremgik af regeringens handleplan SKAT ud af krisen, er der adskillige mio. fejlbehæftede krav i fordringsmassen i EFI/DMI, hvor det vil kræve en manuel gennemgang at fastlægge kravenes retskraft. Det forventes, at det vil være nødvendigt at foretage en ekstraordinær afskrivning af et betydeligt antal fordringer, hvor det ikke vil være muligt at validere retskraften maskinelt, og hvor udgifterne til en ekstraordinær manuel gennemgang ikke vil stå mål med fordringernes værdi. En delmængde af fordringerne har været omfattet af ulovlig inddrivelse, hvorfor SKAT er forpligtet til at genoptage sagerne af egen drift. Med henblik på at sikre en balance mellem samfundsøkonomisk rentabilitet og retssikkerhedshensyn vil der blive foreslået tiltag og lovgivning til forenkling af oprydningsarbejdet. Driftsopgaver SKATs inddrivelse er fortsat præget af nedlukningen af EFI/DMI, der indebar, at alle automatiske inddrivelsesaktiviteter i EFI/DMI i september 2015 blev suspenderet, herunder automatisk modregning i offentlige udbetalinger (overskydende skatter mv.). Hovedparten af driftsopgaverne omfatter således dataoprydningsopgaven, håndtering af frivillige indbetalinger samt initiativer over for virksomhedsrestancer, hvor risikoen for tab vurderes høj. SKAT vil også prioritere nye krav, der sendes til inddrivelse i SKAT, og i øvrigt udvalgte restancer baseret på væsentlighed og risiko, i det omfang der er ressourcer til rådighed. Automatisk modregning i beløb, som borgere har til gode hos det offentlige (især overskydende skat), bidrager normalt hvert år med et stort provenu til nedbringelse af restancerne. Restancestatistikken fra EFIs driftsperiode september 2013 til september 2015 viser, at modregning udgjorde 40 pct. af inddrivelsesprovenuet i perioden. SKAT har siden nedlukningen af den automatiske inddrivelse arbejdet på at få genetableret den automatiserede modregning frem mod den årlige modregning af offentlig gæld i overskydende skatter i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen i april. Den automatiske modregning er nu genetableret. Dette er sket ved at tilrette SKATs eksisterende modregningsmodul efter anbefalinger i Kammeradvokatens legalitetsanalyse om automatisk foretagelse af modregning af 29. februar 2016 samt efter en ny proces, hvor der er etableret filtre, der tilser, at overskydende skatter mv. kun modregnes i retskraftige krav. 3

4 Den automatiske modregning omfatter både krav, der er under opkrævning hos fordringshavere, og som alene er sendt til modregning i SKAT, og krav, som er sendt til inddrivelse som restancer. Det er kun provenuet fra modregning af krav under inddrivelse, som tæller med i restancestatistikken som inddrivelsesprovenu. SKAT har siden 1. april 2016 tilbageholdt overskydende skat for ca skyldnere med gæld til det offentlige (både gæld under opkrævning og gæld til inddrivelse). SKAT har siden 1. april indtil udgangen af maj 2016 modregnet ca. 1,8 mia. kr. Heraf ca. 800 mio. kr. i gæld under inddrivelse, der medregnes i restancestatistikken, og ca. 1 mia. kr. i fordringer under opkrævning oversendt af fordringshaverne til modregning. Af de ca. 2 mia. kr., der er inddrevet efter nedlukningen af EFI/DMI i september 2015 indtil udgangen af maj 2016, stammer den ene halvdel fra modregninger og den anden halvdel fra frivillige indbetalinger mv. Det bemærkes, at inddrivelsesprovenuet fra de omtalte modregninger ikke påvirker restanceopgørelserne i afsnit 3 og 4, der omfatter første kvartal For så vidt angår den særlige hjemmel til at modregne manglende daginstitutionsbetaling i udbetalinger af børne- og ungeydelse har det endnu ikke været muligt for SKAT at sikre, at denne specifikke modregning kan gennemføres korrekt og helt uden tekniske komplikationer, ligesom det kun har været muligt i meget begrænset omfang at gennemgå de relevante fordringstyper, så de er kvalitetssikret og modregningsparate. KL og Udbetaling Danmark har på denne baggrund aftalt en midlertidig løsning vedr. modregning af daginstitutionskrav, som er under opkrævning i kommunerne, i den kvartalsvise udbetaling af børne- og ungeydelse i april og juli SKAT arbejder fortsat målrettet på at genetablere modregningsautomatikken på dette område, og det er forventningen, at SKAT kan gennemføre modregningen i forbindelse med udbetalingen af børne- og ungeydelsen i oktober Der er afsat ressourcer til SKAT, som en del af aftalen om SKAT ud af krisen, for at kunne varetage omfanget af driftsopgaverne mv, herunder udarbejdelse af vejledninger, ligesom der uddannes sagsbehandlere til at kunne forestå manuel inddrivelse og oprydning. 2. Måltal på finansloven - Inddrivelsesprocent På finansloven fremgår måltal om inddrivelsesprocent for restanceinddrivelsesopgaven. Måltallet for 2016 udgør 110 i inddrivelsesprocent for øvrige restancer beregnet som et simpelt gennemsnit for årets måneder. Måltallet omfatter inddrivelige restancer fra andre fordringshavere end SKAT. I Kammeradvokatens legalitetsanalyse fra september 2015 er det bl.a. konkluderet, at SKAT ikke har hjemmel til at indhente og opbevare de indhentede oplysninger om forsørgere til brug ved opgørelse af nettoindkomst og betalingsevne som grundlag for opdeling af restancer i aktuelt inddrivelige og aktuelt ikke inddrivelige. Uden denne hjemmel og disse data har det ikke været muligt at opgøre en inddrivelsesprocent for inddrivelige restancer ved udgangen af marts

5 Ved lov nr. 298 af 22. marts 2016 er der etableret hjemmel til at indsamle og anvende oplysninger til brug ved beregning af personers nettoindkomst og betalingsevne. SKATs statistikdatabase og beregninger er under tilpasning hertil. Det forventes, at SKAT i redegørelsen om offentlige restancer til Skatteudvalget for 2. kvartal 2016 kan opdele restancerne i inddrivelige og ikke inddrivelige restancer og beregne inddrivelsesprocenten. Der arbejdes som led i hele genopbygningen af inddrivelsessystemet på et bedre og mere retvisende finanslovsmål, der fokuserer på de samlede offentlige restancer, som i praksis er inddrivelige, og som SKAT derfor har mulighed for at påvirke gennem en optimering af inddrivelsen, når forholdene på inddrivelsesområdet er normaliseret. Det kan fx være mål for inddrivelsesprovenuet og identifikation og hurtig afskrivning af ikke inddrivelig gæld. Et sådant nyt inddrivelsesmål forventes at kunne indgå på FFL 18 eller FFL Samlede offentlige restancer De samlede offentlige restancer er ved udgangen af marts 2016 opgjort til 87,2 mia. kr., jf. tabel 1. De reelt inddrivelige restancer er dog markant lavere. Det vurderes på baggrund af opgørelser i restanceredegørelsen pr. juni 2015, at under 1/3 af de samlede restancer kan inddrives, når der tages højde for skyldnerens betalingsevne. De reelt inddrivelige restancer vurderes på denne baggrund beregningsteknisk at udgøre i størrelsesordenen 29 mia. kr. Tabel 1. Samlede offentlige restancer Mio. kr. (PL-2016) Skatte- og afgiftsrestancer Kommunale restancer Statslige restancer inkl. underholdsbidrag Andre offentlige restancer Samlede offentlige restancer * Anm.: Beløbene i tabellen vises i afrundede mio. kr., hvilket kan medføre sammentællingsdifferencer. For så vidt angår restancer for tidligere år henvises til tidligere fremsendte redegørelser. Det bemærkes, at restanceopgørelser for før 2013 er opgjort efter en anden opgørelsesmetode og kan ikke direkte sammenlignes med opgørelserne fra 2013 og senere. * Restancerne er opgjort i PL-2016, og restancetallene vedr. december 2015 i denne og efterfølgende tabeller er således ikke sammenlignelige med tallene for december 2015 i den forrige kvartalsrapport, som er opgjort i PL Det fremgår af tabel 1, at restancerne er steget med ca. 3,7 mia. kr. (2016 priser) siden ultimo Stigningen kan især henføres til en stigning i skatte- og afgiftsrestancerne og inddrivelsesrenterne. Den aktuelle situation betyder, at inddrivelsesprovenuet er stærkt reduceret i forhold til de gennemsnitligt ca mio. kr., som månedligt blev inddrevet, før automatiseret inddrivelse via EFI/DMI blev standset. I månederne januar til marts 2016 lå provenuet ifølge inddrivelsesstatistikken i gennemsnit på 109 mio. kr. pr. måned, som bl.a. stammer fra frivillige indbetalinger og manuelle modregninger i overskydende skatter mv. I månederne oktober til december 2015 var det tilsvarende beløb 66 mio. kr. Alle indbetalinger skal efter ophør af de automatiske inddrivelsesprocesser i EFI/DMI i september

6 placeres og fordeles manuelt, så der er sikkerhed for, at beløbene dækker retskraftige fordringer. Primo april 2016 henstod modtagne betalinger på 695 mio. kr., som ikke var fordelt som betalinger på retskraftige fordringer i systemet. Det potentielle inddrivelsesprovenu herfra indgår således ikke i opgørelsen af restancerne ved udgangen af marts Det igangværende oprydningsarbejde i data kan påvirke opgørelserne i tabel 1 og de efterfølgende tabeller. 4. og ikke inddrivelige restancer Redegørelsen indeholder normalt afsnit, hvor restancerne - fordelt på forskellige restancearter - er opgjort i beløbsstørrelser for restancer, som på opgørelsestidspunktet anses for inddrivelige og ikke inddrivelige restancer. Som nævnt i afsnit 2 om måltal har SKAT af hjemmelsmæssige årsager ikke haft mulighed for statistisk at opgøre restancerne som inddrivelige eller ikke inddrivelige siden september Tabellerne 2-6 indeholder derfor ikke denne opdeling men alene totalrestancer. Ved udgangen af juni 2015 blev de inddrivelige restancer opgjort til knap 30 pct. af totalrestancen. Det forventes, at SKAT i redegørelsen om offentlige restancer til Skatteudvalget for 2. kvartal 2016 igen kan opdele restancerne i inddrivelige og ikke inddrivelige restancer. Tabel 2 viser restancerne opgjort på hovedgrupper i lighed med tabel 1, mens tabel 3-6 er opgjort på restancearter. Tabel 2. og ikke inddrivelige restancer Mio. kr. (PL-2016) Skatte- og afgiftsrestancer N/A N/A N/A N/A Kommunale restancer N/A N/A N/A N/A Statslige restancer N/A N/A N/A N/A Andre offentlige restancer N/A N/A N/A N/A Samlede offentlige restancer N/A N/A N/A N/A Anm.: Beløbene i tabellen vises i afrundede mio. kr., hvilket kan medføre sammentællingsdifferencer. For en nærmere redegørelse om baggrunden for, at SKAT siden september 2015 ikke har kunnet opgøre og afrapportere om inddrivelige og ikke inddrivelige restancer, henvises til den seneste kvartalsredegørelse om offentlige restancer for fjerde kvartal 2015, jf. SAU alm. del bilag 163. Det forventes, at SKAT i redegørelsen for andet kvartal 2016 igen kan opdele restancer i inddrivelige og ikke inddrivelige restancer. SKATs krav Tabel 3 viser, at de samlede skatte- og afgiftsrestancer er steget med ca. 2,7 mia. kr. fra december 2015 til marts 2016 og udgør ca. 58,1 mia. kr. Stigningen knytter sig især til virksomheders restancer. Dels er virksomhedsrestancerne steget med ca. 1,6 mia. kr. til ca. 23,4 mia. kr. Dels er B-skatterestancerne steget med 394 mio. kr. til 4,2 mia. kr. Dels er inddrivelsesrenterne steget med ca. 672 mio. kr. til ca. 5,7 mia. kr. Inddrivelsesprovenuet har i lighed med sidste kvartal som nævnt været reduceret. 6

7 Tabel 3. SKATs krav Mio. kr. (PL-2016) Personskat Personskat - restskat mv. N/A N/A N/A N/A Personskat - b-skat N/A N/A N/A N/A AM-bidrag - restbidrag mv. N/A N/A N/A N/A AM bidrag aconto N/A N/A 351 N/A N/A 345 I alt N/A N/A N/A N/A Virksomhedsskatter Moms N/A N/A N/A N/A A-skat N/A N/A N/A N/A Selskabsskat- og fondsskat N/A N/A N/A N/A Punktafgifter N/A N/A 613 N/A N/A 628 AM-bidrag N/A N/A N/A N/A Lønsum N/A N/A 63 N/A N/A 63 Told N/A N/A 443 N/A N/A 440 Øvrige skatte- og afgiftskrav N/A N/A N/A N/A I alt N/A N/A N/A N/A Vægtafgift Vægtafgift mv. N/A N/A 184 N/A N/A 236 I alt N/A N/A 184 N/A N/A 236 Renter Opkrævningsrente N/A N/A N/A N/A Inddrivelsesrente N/A N/A N/A N/A I alt N/A N/A N/A N/A Civilretlige krav Civilretlige krav N/A N/A 9 N/A N/A 8 Gebyr, retsafgift mv. N/A N/A 530 N/A N/A 560 I alt N/A N/A 538 N/A N/A 568 SKAT i alt N/A N/A N/A N/A Anm.: Der henvises til noten under tabel 2. Kommunale krav Tabel 4 viser, at de kommunale restancer er steget fra december 2015 til marts 2016 med 154 mio. kr. til ca. 3,7 mia. kr. Stigningen i restancerne kan især henføres til stigning i daginstitutionsrestancerne, der er steget med 34 mio. kr., og stigning i inddrivelsesrenter, der er steget med 44 mio. kr. Inddrivelsesprovenuet har i lighed med sidste kvartal været reduceret. 7

8 Tabel 4. Kommunale krav Mio. kr. (PL-2016) Boligstøtte N/A N/A 682 N/A N/A 684 Daginstitution mv. N/A N/A 209 N/A N/A 243 Ejendomsskat mv. N/A N/A 367 N/A N/A 381 Kontanthjælp mv. N/A N/A 715 N/A N/A 733 Parkeringsafgift N/A N/A 106 N/A N/A 114 Øvrige kommunale krav N/A N/A 600 N/A N/A 620 Opkrævningsrente N/A N/A 149 N/A N/A 151 Inddrivelsesrente N/A N/A 352 N/A N/A 396 Civilretlige krav N/A N/A 150 N/A N/A 158 Gebyr, retsafgift mv. N/A N/A 220 N/A N/A 225 I alt N/A N/A N/A N/A Anm.: Der henvises til noten under tabel 2. Statslige krav Tabel 5 viser, at de statslige restancer er steget fra december 2015 til marts 2016 med ca. 611 mio. kr. til 23,1 mia. kr. Stigningen kan især henføres til politibøder mv., der er steget med 205 mio. kr. til ca. 7,7 mia. kr., underholdsbidrag, der er steget med 156 mio. kr. til ca. 7,9 mia. kr., og inddrivelsesrenter, der er steget med 189 mio. kr. til ca. 1,8 mia. kr. Inddrivelsesprovenuet har i lighed med sidste kvartal som nævnt været reduceret. Tabel 5. Statslige krav Mio. kr. (PL-2015) Underholdsbidrag N/A N/A N/A N/A Politibøder mv. N/A N/A N/A N/A Statsgaranteret studielån og for meget udbetalt studiestøtte N/A N/A N/A N/A Statslån/garanti fra erhverv N/A N/A 344 N/A N/A 356 Gæld til fiskeribanken N/A N/A 117 N/A N/A 116 Parkeringsafgift N/A N/A 5 N/A N/A 6 Øvrige statslige krav N/A N/A 344 N/A N/A 374 Opkrævningsrente N/A N/A 772 N/A N/A 764 Inddrivelsesrente N/A N/A N/A N/A Civilretlige krav N/A N/A 68 N/A N/A 66 Gebyr, retsafgift mv. N/A N/A 110 N/A N/A 119 I alt N/A N/A N/A N/A Anm.: Der henvises til noten under tabel 2. 8

9 Andre offentlige virksomheder Tabel 6 viser, at restancer vedrørende krav fra andre offentlige virksomheder mv. er steget fra december 2015 til marts 2016 med 207 mio. kr. og udgør ca. 2,2 mia. kr. Stigningen kan især henføres til gæld til DR licens, der er steget med 136 mio. kr. til 844 mio. kr., og inddrivelsesrenter, der er steget med 29 mio. kr. til 246 mio. kr. Inddrivelsesprovenuet har i lighed med sidste kvartal som nævnt været reduceret. Tabel 6. Krav fra andre offentlige virksomheder mv. Mio. kr. (PL-2015) Licensgæld fra DR N/A N/A 708 N/A N/A 844 Gæld til A-kassen N/A N/A 259 N/A N/A 260 Kontrolafgifter personbefordring N/A N/A 325 N/A N/A 324 Gæld til regioner N/A N/A 4 N/A N/A 5 Forsyningsselskaber N/A N/A 224 N/A N/A 230 Øvrige offentlige krav N/A N/A 13 N/A N/A 15 Opkrævningsrente N/A N/A 117 N/A N/A 122 Inddrivelsesrente N/A N/A 217 N/A N/A 246 Civilretlige krav N/A N/A 49 N/A N/A 54 Gebyr, retsafgift mv. N/A N/A 116 N/A N/A 142 I alt N/A N/A N/A N/A Anm.: Der henvises til noten under tabel 2. 9

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 438 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 163 Offentligt Notat J.nr. 16-0278092 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. december

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Notat J.nr. 16-1710814 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 175 Offentligt Notat J.nr. 17-0579900 Inddriv else Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 293 Offentligt Notat 30. september 2016 J.nr. 16-1396361 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013.

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 263 Offentligt j.nr. 13-0191125 Dato: 28. Juni 2013 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Holger K. Nielsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. oktober 2013

Offentlige restancer status pr. oktober 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat J.nr. 13-6430781 Den 21. januar 2014 Inddrivelse SBT Offentlige restancer status pr. oktober 2013 Indledning Det er aftalt, at SKAT skal redegøre

Læs mere

2. Særlig orientering om forretningsmæssig håndtering af implementeringen af EFI

2. Særlig orientering om forretningsmæssig håndtering af implementeringen af EFI Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 66 Offentligt Notat 17. december 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse Offentlige status pr. september 2014 samt særlig orientering om de aktuelle opgaver og udfordringer

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 130 Offentligt 28. september 2015 J.nr. 15 2656542 15-2819882 15-2820279 Indsats og Inddrivelse SWC Samrådsspørgsmål C, D, E,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs forvaltning af restancer (beretning nr. 3/2014) 14. juni

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Rapport 25. september 2015 Ét Fælles Inddrivelsessystem Indhold 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Inddrivelsesområdet frem til i dag... 7

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 137 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 137 Bilag 1 Offentligt 23. februar 2017 J.nr. 16-1644685 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 29. oktober 2015 J.nr. 15-1455984 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 16 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2015 Emne: Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Til: Aarhus Byråd

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag.

2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. 2015/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0053699 Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Skatteministeriet J. nr. 2017-3694 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens

Læs mere

Hvad er værdien af skatterestancerne?

Hvad er værdien af skatterestancerne? 1. december 2017 2017:19 Hvad er værdien af skatterestancerne? Af Niels Madsen og Jesper Bojsen 1 De samlede skatterestancer steg markant fra 2013 til 2016 og udgjorde i 2016 knap 66 mia. kr. Restancernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788

Læs mere

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Til Skatteudvalget Notat Hovedcentret Kundeservice 8. oktober 2008 Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Indledning Som nævnt i kvartalsrapporten om den aktuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer December 2014 BERETNING OM SKATS FORVALTNING AF RESTANCER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning.

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 20. januar 2017 Overdragelse af inddrivelse af kommunal og fortsættelse af styrket opkrævning. 1. Resume Med baggrund i en

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 om revisionen af statsregnskabet for 2014

Ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 om revisionen af statsregnskabet for 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K J.nr. 15-2900854 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon +45 33 92 33 92 Mail min@skm.dk Ministerredegørelse

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 Udvidet notat til statsrevisorerne om SKATs inddrivelse af skatter og afgifter efter fusionen den 1. november 2005 I. Resumé 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2015-16 Fremsat den 12. februar 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne-

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: August 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Departementschef Jens Brøchner September Administrationen af SKAT

Departementschef Jens Brøchner September Administrationen af SKAT Departementschef Jens Brøchner September 2016 Administrationen af SKAT SKAT i tal Udviklingen i udgifter som del af BNP hhv. 2005 og 2013 (OECD, 2015) Ca. 950 mia. kr. opkræves årligt 200 it-systemer Ca.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Opkrævning. Årsberetning 2015

Opkrævning. Årsberetning 2015 Opkrævning Årsberetning 2015 Baggrund Opkrævningen i kommuner og inddrivelse hos SKAT Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005 blev opgaverne mellem kommunerne og staten fordelt anderledes end tidligere.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2015/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j. nr. 15-1455984 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Vurdering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.

Vurdering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. Socialudvalget, Skatteudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 293,SAU alm. del - Bilag 183 Offentligt J.nr. 2008-730-0072 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Socialudvalget Vurdering af forsøgsordningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 41 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 41 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: September 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skat.dk skm@skat.dk CVR-nr 19552101 EAN.NR.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteministeriet J. nr. 16-1644685 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

3/2014. Beretning om SKATs forvaltning af restancer

3/2014. Beretning om SKATs forvaltning af restancer 3/2014 Beretning om SKATs forvaltning af restancer 3/2014 Beretning om SKATs forvaltning af restancer Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere