Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning"

Transkript

1 Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen phones/declaration_of_conformity/ Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Navi og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan Nokia under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes. Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /2. udgave DA

3 Indhold Sikkerhed Introduktion... 5 Trådløs Bluetooth-teknologi Kom godt i gang... 6 Dele... 6 Betjeningsenhed... 7 Sådan tændes og slukkes bilsættet.. 7 Sådan tændes bilsættet... 7 Sådan slukkes bilsættet... 7 Oprettelse af binding og tilslutning til en anden enhed... 8 Oprettelse af binding til og tilslutning af bilsættet... 8 Automatisk tilslutning af bilsættet 9 Manuel tilslutning af bilsættet til en telefon Tilslutning af to A2DP-enheder på samme tid Afbrydelse af forbindelsen til bilsættet Nulstilling af listen over forbundne enheder Betjening Foretagelse af opkald Besvarelse af et opkald Afslutning af opkald Håndtering af to opkald på samme tid Justering af lydstyrken Musikafspilning Afbrydelse af bilradioens lyd Taleanvisninger Nulstilling Fejlfinding Problemer med forbindelsen Problemer med lyd Andre problemer Installation Sikkerhedsoplysninger Integration med et bilradioanlæg Brug af ISO-kabel CA-135 eller CA Brug strømkabel PCU-4 eller CA-153P Installation af bilsættet i et køretøj Håndfri enhed HF Betjeningsenhed CU Mikrofon MP Opladerkabel CA ISO-kabler CA-135 og CA Ekstraudstyr Mobilholder Ekstern antenne Kontrol af bilsættets funktion Pleje og vedligeholdelse Yderligere sikkerhedsoplysninger

4 Sikkerhed Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele bruger- og installationsvejledningen for at få yderligere oplysninger. TÆND ENHEDEN SIKKERT Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. TILBEHØR Brug kun tilbehør, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. 4

5 Introduktion 1. Introduktion Med Nokia-bilsæt CK-100 kan du nemt foretage og besvare håndfri opkald og lytte til den musik, der er gemt på den kompatible enhed. Du kan betjene bilsættet med den medfølgende betjeningsenhed. Bilsættet indeholder også taleanvisninger med vejledning om brug af bilsættet. Bilsættet kan tilsluttes en kompatibel mobiltelefon eller musikenhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du får bilsættet installeret professionelt og tager det i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du slutter til bilsættet. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Gå ind på eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den nyeste version af bruger- og installationsvejledningen samt yderligere oplysninger og overførsler, der er relateret til dit Nokia-produkt. Produktet kan indeholde små dele. Opbevar det utilgængeligt for små børn. Bilsættet må kun installeres af en autoriseret servicetekniker med brug af de originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. Trådløs Bluetooth-teknologi Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. Det kræves ikke, at der er fri luftlinje mellem bilsættet og den anden enhed, men enhedernes indbyrdes afstand må højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser på grund af hindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder. Bilsættet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0, som understøtter Hands-Free Profile (HFP) 1.5 og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed. 5

6 Kom godt i gang 2. Kom godt i gang Dele Bilsættet indeholder følgende dele: Håndfri enhed HF Strømkabel PCU-4 eller CA-153P (medfølger ikke i alle salgspakker) 3. ISO-kabel CA-135 eller CA-152 (medfølger ikke i alle salgspakker) 4. Højttaler SP-3 (medfølger ikke i alle salgspakker) 5. Betjeningsenhed CU-11 med Navi TM -hjul 6. Opladerkabel CA-134 med et Nokia-stik på 2,0 mm 7. Mikrofon MP-2 8. Cd, der indeholder denne bruger- og installationsvejledning 6

7 Kom godt i gang Betjeningsenhed Du kan betjene bilsættet med betjeningsenheden. Enheden er udstyret med et Navi-hjul, som du kan dreje eller trykke på. Drej hjulet for at justere lydstyrken, når du bruger den mobiltelefon eller musikenhed, der er tilsluttet bilsættet. Tryk på hjulet for at udføre andre opgaver, f.eks. for at håndtere opkald. Sådan tændes og slukkes bilsættet Hvis du ikke er sikker på, om tændingssensoren er tilsluttet eller ej, skal du kontakte den tekniker, som installerede bilsættet. Sådan tændes bilsættet Hvis tændingssensoren er tilsluttet, skal du tænde motoren. Når bilsættet er tændt, lyser indikatoren på betjeningsenheden. Hold Navi-hjulet nede i ca. 2 sekunder, hvis tændingssensoren ikke er tilsluttet. Du kan også starte bilen og begynde at køre, mens du venter på, at den indbyggede bevægelsesføler automatisk aktiverer bilsættet. Når bilsættet er tændt, forsøger det at oprette en Bluetooth-forbindelse til den mobiltelefon, som sidst blev brugt sammen med det. Sådan slukkes bilsættet Hvis tændingssensoren er tilsluttet, skal du slukke motoren. Hvis du har et igangværende opkald på den mobiltelefon, der er tilsluttet bilsættet, slukkes bilsættet, når du afslutter opkaldet. Hvis tændingssensoren ikke er tilsluttet, og du ikke har et igangværende opkald på den telefon, som er tilsluttet bilsættet, skal du gøre et af følgende: Frakobl telefonen og en eventuel musikenhed fra bilsættet. Se Afbrydelse af forbindelsen til bilsættet, på side 10. Bilsættet slukker automatisk efter to minutter. 7

8 Kom godt i gang Drej Navi-hjulet til venstre, indtil bilsættet udsender et kort bip, og den blå indikator begynder at blinke. Drej Navi-hjulet seks trin til venstre inden for fem sekunder. Når bilsættet slukkes, slukkes indikatoren. Når du har slukket motoren, skal du undgå at efterlade mobiltelefonen eller musikenheden tilsluttet bilsættet, da dette kan aflade bilbatteriet. Hvis mobiltelefonen eller musikenheden efterlades tilsluttet bilsættet, slukkes bilsættet automatisk efter 12 timer. Oprettelse af binding og tilslutning til en anden enhed Før du tager bilsættet i brug, skal der oprettes en binding til og tilsluttes en kompatibel mobiltelefon eller musikenhed, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan finde oplysninger om Bluetoothforbindelser og understøttede Bluetooth-profiler under Trådløs Bluetooth-teknologi, på side 5. Når der er oprettet forbindelse mellem enheden og bilsættet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, kan du f.eks. opbevare enheden i en taske, mens du bruger bilsættet. Du kan oplade batteriet i en kompatibel Nokia-enhed, mens du bruger bilsættet, ved at slutte enheden til bilsættet ved hjælp af det medfølgende opladerkabel. Du kan oprette en binding mellem bilsættet og op til otte enheder, men du kan kun tilslutte én enhed, som understøtter Bluetooth-profilen HFP, og en anden, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP, ad gangen. Oprettelse af binding til og tilslutning af bilsættet Hvis telefonen understøtter Bluetooth-profilerne HFP og A2DP og har en musikafspillerfunktion, kan du bruge bilsættet til at håndtere opkald og afspille musik. Hvis telefonen ikke understøtter Bluetooth-profilen A2DP, kan du forbinde bilsættet med en musikenhed, som understøtter denne profil. 8

9 Kom godt i gang 1. Tænd bilsættet og mobiltelefonen eller musikenheden. Hvis du vil oprette en binding til og tilslutte en musikenhed, der understøtter Bluetooth-profilen A2DP, skal du afbryde forbindelsen mellem bilsættet og telefonen, hvis telefonen understøtter denne profil. 2. Aktivér enhedens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger. 3. Vælg bilsættet (Nokia CK-100) på listen over fundne enheder, eller følg de tilhørende anvisninger i enhedens brugervejledning. 4. Indtast Bluetooth-adgangskoden 0000 for at oprette en binding og slutte bilsættet til enheden. På nogle enheder skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til enheden. Hvis musikenheden ikke har et tastatur, bruger den muligvis Bluetooth-adgangskoden 0000 som standard. Hvis det ikke er tilfældet, skal du se i brugervejledningen til enheden, hvordan du ændrer Bluetooth-standardadgangskoden til Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem bilsættet og enheden én gang. Hvis der oprettes en binding, og enheden forbindes til bilsættet, lyser den blå indikator, og bilsættet afspiller en taleanvisning eller udsender et kort bip. Bilsættet vises også i telefonens eller musikenhedens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med enheden. Hvis bindingen ikke oprettes, afspiller bilsættet en taleanvisning eller udsender en lav biplyd. Automatisk tilslutning af bilsættet Du kan muligvis indstille mobiltelefonen eller musikenheden til, at der automatisk oprettes forbindelse til bilsættet. Hvis du vil aktivere denne funktion på en Nokia-enhed, skal du ændre indstillingerne for forbundne enheder i enhedens Bluetooth-menu. 9

10 Kom godt i gang Manuel tilslutning af bilsættet til en telefon Når du tænder bilsættet, forsøger det at oprette forbindelse til den sidst anvendte mobiltelefon. Hvis der ikke oprettes forbindelse inden for to minutter, kan du søge manuelt efter forbundne telefoner. Start søgningen ved at trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. to sekunder. Under søgningen blinker den blå indikator på betjeningsenheden langsomt. Bilsættet forsøger først at oprette forbindelse til den telefon, der sidst blev brugt sammen med det. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, forsøger bilsættet at oprette forbindelse til en af de andre telefoner, som har været forbundet til det for nylig. Stands søgningen ved at trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. to sekunder. Se brugervejledningen til enheden for at få oplysninger om, hvordan der manuelt oprettes forbindelse mellem musikenheden og bilsættet. Tilslutning af to A2DP-enheder på samme tid Du kan bruge bilsættet med en mobiltelefon og en musikenhed, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP, på samme tid. Hvis telefonen understøtter Bluetooth-profilen A2DP, men du vil lytte til musik fra musikenheden i stedet for, skal du slutte musikenheden til bilsættet, før du slutter telefonen til det. Afbrydelse af forbindelsen til bilsættet Du kan afbryde forbindelsen mellem bilsættet og enheden ved at afbryde forbindelsen i enhedens Bluetooth-menu eller ved at slukke bilsættet. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen til bilsættet for at afbryde forbindelsen til det. Nulstilling af listen over forbundne enheder Bilsættet gemmer bindingsoplysningerne for de sidste otte Bluetoothenheder, der er blevet forbundet til det. Du kan slette disse oplysninger ved at slukke bilsættet og holde Navi-hjulet nede i over fem sekunder. Bilsættet afspiller en taleanvisning eller udsender et kort bip. 10

11 Betjening 3. Betjening Foretagelse af opkald Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobiltelefonen på normal vis, når bilsættet er tilsluttet den. Tryk på Navi-hjulet for at annullere opkaldet. Tal i retning af mikrofonen på bilsættet. Kontrollér, at der ikke er genstande foran mikrofonen, og at mikrofonen er placeret foran brugeren, så du opnår optimal ydeevne. Under opkaldet lyser indikatoren grønt. Hvis du vil ringe op til det sidste nummer, som du har ringet til (forudsat at telefonen understøtter denne funktion med bilsættet), skal du trykke to gange på Navi-hjulet, når der ikke er nogen igangværende opkald. Hvis du vil aktivere stemmestyrede opkald (forudsat at telefonen understøtter denne funktion med bilsættet), skal du holde Navi-hjulet nede i ca. to sekunder, når der ikke er nogen igangværende opkald, og fortsætte som beskrevet i brugervejledningen til telefonen. Tryk på Navi-hjulet for at annullere stemmestyrede opkald. Du kan flytte et aktivt opkald mellem bilsættet og den kompatible telefon ved at holde Navi-hjulet nede i ca. to sekunder. Når opkaldet flyttes til telefonen, blinker den grønne indikator. Når du flytter et opkald fra bilsættet til en anden enhed, afbrydes Bluetoothforbindelsen på nogle telefoner, indtil opkaldet afsluttes. Besvarelse af et opkald Når du har et indgående opkald, blinker den grønne indikator, og der afspilles en ringetone gennem bilsættets højttaler eller bilradiosystemet, hvis bilsættet er tilsluttet dette. Tryk på Navi-hjulet for at besvare opkaldet. Du kan afvise opkaldet ved at holde Navi-hjulet nede i ca. to sekunder. Afslutning af opkald Tryk på Navi-hjulet for at afslutte et opkald. 11

12 Betjening Håndtering af to opkald på samme tid Hvis du vil bruge disse funktioner, skal mobiltelefonen understøtte Bluetooth-profilen HFP 1.5. Tryk på Navi-hjulet for at afslutte det aktuelle opkald og aktivere et opkald i venteposition. Tryk på Navi-hjulet for at afslutte det aktuelle opkald og besvare et ventende opkald. Hvis du vil bruge denne funktion, skal funktionen banke på (netværkstjeneste) være aktiveret på telefonen. Justering af lydstyrken Når du bruger den mobiltelefon eller musikenhed, der er tilsluttet bilsættet, kan du justere lydstyrken ved at dreje Navi-hjulet til venstre for at skrue ned for lydstyrken eller til højre for at skrue op for den. Det valgte lydstyrkeniveau gemmes særskilt for henholdsvis telefonen og musikenheden. Musikafspilning Hvis du vil lytte til musik, skal du slutte bilsættet til en mobiltelefon eller musikenhed, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP. De tilgængelige musikfunktioner afhænger af den forbundne enhed. Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du lytter til musik, standser musikafspilningen midlertidigt, indtil du afslutter opkaldet. Afbrydelse af bilradioens lyd Hvis bilsættet er tilsluttet bilradiosystemet, og afbrydelse af bilradioens lyd er aktiveret, afbrydes lyden på bilradioen, når du foretager eller besvarer et opkald. Hvis du ikke er sikker på, om afbrydelse af bilradioens lyd er aktiveret eller ej, skal du kontakte den tekniker, som installerede bilsættet. 12

13 Betjening Taleanvisninger Bilsættet indeholder taleanvisninger på forskellige sprog. Sådan skifter du sprog for taleanvisningerne: 1. Sørg for, at bilsættet er tændt og tilsluttet mobiltelefonen. 2. Hold Navi-hjulet nede i over fem sekunder, når der ikke er nogen igangværende opkald. Bilsættet afspiller navnet på det aktuelt valgte sprog. Hvis du vil afbryde sprogvalget uden at skifte sprog, skal du holde Navi-hjulet nede i ca. to sekunder eller undlade at dreje Navi-hjulet i 10 sekunder. 3. Drej på Navi-hjulet for at rulle til det ønskede sprog. Rul til slutningen af listen med sprog for at deaktivere taleanvisninger. Den tilhørende taleanvisning afspilles på det aktuelt valgte sprog. 4. Tryk på Navi-hjulet inden for 10 sekunder for at gemme sprogindstillingen. Nulstilling Hvis bilsættet holder op med at fungere under et opkald eller ved stemmestyrede opkald, kan du nulstille det ved at holde Navi-hjulet nede i over fem sekunder. Bilsættet udsender et kort bip. Nulstillingen berører ikke bindingsindstillingerne. 13

14 Fejlfinding 4. Fejlfinding Problemer med forbindelsen Jeg kan ikke slutte bilsættet til enheden via en Bluetoothforbindelse. Kontrollér, at bilsættet er tændt og forbundet med enheden. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden. Bilsættet opretter ikke en Bluetooth-forbindelse til den forbundne enhed, når jeg starter motoren eller tænder bilsættet. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden. Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at tændingssensoren er korrekt tilsluttet. Kontrollér, at enheden er indstillet til automatisk at oprette forbindelse til bilsættet, når dette tændes. Min bilradio har ikke en stereo- eller AUX-indgang. Bed den tekniker, som installerer bilsættet, om at bruge en adapter, der kan slutte bilsættets stereoudgange til en anden indgang på bilradioen (f.eks. cd-skifterens stik) for at få stereolyd. Jeg kan ikke oprette en binding mellem min kompatible musikenhed og bilsættet. Kontrollér, at musikenhedens Bluetooth-adgangskode er Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ændre adgangskoden til 0000 som beskrevet i brugervejledningen til musikenheden. Problemer med lyd Den person, som har ringet op, kan ikke høre min stemme. Kontrollér, at enheden er korrekt tilsluttet bilsættet via en Bluetoothforbindelse. Lydkvaliteten er ikke god, eller jeg kan ikke høre nogen lyd. Hvis bilsættet er sluttet til bilradioen, skal du kontrollere, at bilradioens lydstyrke er indstillet korrekt. 14

15 Fejlfinding Hvis bilsættet er sluttet til den medfølgende højttaler, skal du kontrollere, at bilsættets lydstyrke er indstillet korrekt. Bilsættet afspiller ikke lyd i stereo. Kontrollér, at bilradioen er indstillet til at modtage lyd via stereoindgangen. Kontrollér, at du har valgt den korrekte lydkilde på bilradioen. Kontrollér, at bilradioens lydstyrke er indstillet korrekt. Musikkens lydkvalitet svarer til et telefonopkald. Hvis du bruger musikafspillerfunktionen på mobiltelefonen, skal du kontrollere, at telefonen understøtter Bluetooth-profilen A2DP, og at der ikke er sluttet en anden A2DP-enhed til bilsættet. Hvis telefonen understøtter denne profil, og der er sluttet en anden A2DP-enhed til bilsættet, skal den anden enhed frakobles fra bilsættet, og telefonen skal tilsluttes. Hvis du bruger en musikenhed, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP, skal du kontrollere, at der ikke er sluttet en anden A2DP-enhed til bilsættet. Jeg kan ikke høre den afspillede musik, når mobiltelefonen eller musikenheden er tilsluttet bilsættet. Kontrollér, at telefonen eller musikenheden understøtter Bluetoothprofilen A2DP, og at der ikke er sluttet en anden A2DP-enhed (f.eks. en Bluetooth-adapter, som bruger A2DP) til bilsættet. Kontrollér, at telefonen eller musikenheden er korrekt tilsluttet bilsættet. Kontrollér, at bilsættet er korrekt tilsluttet stereoindgangen på bilradioen. Se Integration med et bilradioanlæg, på side 18, eller kontakt den tekniker, som installerede bilsættet. Bilradioen afbrydes ikke, når jeg besvarer et opkald. Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at sensoren til afbrydelse af bilradioens lyd er korrekt tilsluttet. 15

16 Fejlfinding Andre problemer Bilsættet tændes ikke, når jeg starter motoren. Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at tændingssensoren er korrekt tilsluttet. Mobiltelefonens batteri oplades ikke, når enheden er tilsluttet bilsættet. Kontrollér, at mobiltelefonen er tilsluttet bilsættet med det medfølgende opladerkabel. 16

17 Installation 5. Installation Sikkerhedsoplysninger Overhold følgende sikkerhedsforskrifter, når bilsættet installeres: Kun en autoriseret servicetekniker må installere eller udføre service på bilsættet med brug af de godkendte originale Nokia-dele, der medfølger i salgspakken. Forkert installation eller service kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på bilsættet bortfalder. Slutbrugere skal være opmærksomme på, at bilsættet indeholder avanceret teknisk udstyr, der kræver professionel installation med specialværktøjer og ekspertviden. Instruktionerne i denne vejledning er generelle retningslinjer, der gælder for installation af bilsættet i en bil. På grund af det store udvalg af biltyper og modeller på markedet kan der dog i denne vejledning ikke tages højde for de individuelle tekniske krav, der er relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det pågældende køretøj. Bilsættet må kun bruges i køretøjer med negativ 12 V- jordforbindelse. Brug i forbindelse med andre spændingsforhold eller alternativ polaritet vil beskadige udstyret. Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer indeholder integrerede computere, hvor køretøjets nøgleparametre er gemt. Forkert frakobling af bilbatteriet kan medføre tab af data, hvilket kræver omfattende arbejde for at geninitialisere systemet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren, inden installationen påbegyndes. Udstyr til bilsættet må ikke tilsluttes tændingssystemets højspændingsledninger. Ved installation af bilsættets dele skal du kontrollere, at ingen af dem påvirker eller blokerer styre- eller bremsesystemerne eller andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes ved almindelig brug af køretøjet (f.eks. airbags), eller hindrer dit udsyn under kørslen. 17

18 Installation Kontrollér, at bilsættet og dets dele ikke er placeret, hvor du kan komme i kontakt med dem i tilfælde af uheld eller sammenstød. Når du monterer mobilholderen, skal du kontrollere, at telefonens skærm er fuldt synlig. Serviceteknikeren eller forhandleren kan muligvis give dig oplysninger om alternative metoder til korrekt montering af udstyret i køretøjet, uden at der skal bores huller. Der må ikke ryges under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er en brandkilde eller åben ild i nærheden. Vær forsigtig med ikke at beskadige elektriske kabler, brændstofeller bremserør eller sikkerhedsudstyr under installationen. Radiosignaler kan i biler forårsage fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du bemærker en fejl i eller ændring af et sådant systems funktion, skal du kontakte bilforhandleren. Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for mekanisk slitage (at de f.eks. ikke placeres under bilsæder eller over skarpe kanter). Integration med et bilradioanlæg Bilsættet kan sluttes til et bilradiosystem på tre forskellige måder. Vælg den relevante mulighed i forhold til de dele, der medfølger i salgspakken. Du kan få oplysninger om stikkene på den håndfrie enhed HF-22 under Håndfri enhed HF-22, på side 25. Du kan slutte bilsættet til en højttaler med en impedans på mindst 2 ohm. Den optimale impedans for bilsættet er 4 ohm. Hvis impedansen er over 8 ohm, er udgangseffekten betydeligt lavere end normalt. Du kan finde de seneste og detaljerede installationsinstruktioner ved at gå til eller dit lokale Nokia-websted. 18

19 Installation Brug af ISO-kabel CA-135 eller CA-152 Når du slutter bilsættet til bilradiosystemet vha. ISO-kabel CA-135 eller CA-152, kan du vælge om bilsættets forstærker skal bruges til opkald, og bilradioens forstærker skal bruges til musik, eller om bilsættets forstærker skal bruges til begge dele. Brug af bilsættets forstærker til opkald og musik Med denne opsætning afbrydes bilradioens lyd, når du foretager eller modtager et opkald eller lytter til musik fra en forbundet enhed, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP. Bilsættets indbyggede forstærker bruges til opkald og musik, der afspilles på A2DP-enheden. CA-135/CA

20 Installation 1. Hvis du vil slutte ISO-kablet til bilradioen, skal du gøre følgende: Fjern de relevante kabler fra bilradioen, og tilslut ISO-kablet i stedet. Slut kablernes åbne ender til bilradioens højttalere. Slut en af de ledninger, der er mærket Lyd fra 1, Lyd fra 2 eller Lyd fra 3 på bilradioen, til ISO-kablet. Lad de øvrige ledninger, som er mærket Lyd fra, være tilsluttet, som de er. Sæt ISO-kablets strømstik i det tilhørende stik på den håndfrie enhed. Kontrollér +12 V-strømstikket og tændingsstikket på bilradioen og de enkelte stik på ISO-kablet. Ombyt stikkene på ISO-kablets sikringer, hvis det er nødvendigt. Sæt ISO-kablet i de to åbne ISO-stik. 2. Slut ISO-kablet til det tilhørende stik på den håndfrie enhed. Når du har tilsluttet ISO-kablet, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-11 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilsættet, skal du slutte den ene ende af det medfølgende CA-134-opladerkabel til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobiltelefonen. Brug af bilsættets forstærker til opkald og bilradioens forstærker til musik I denne opsætning afbrydes lyden fra bilradioen, når du foretager eller besvarer et opkald. Bilradioens forstærker og equalizer bruges til musik, der afspilles på en forbundet enhed, der understøtter profilen A2DP. Bilsættets indbyggede forstærker bruges til opkald. 20

21 Installation Musik, som afspilles på A2DP-enheder, og navigeringsoplysninger fra Nokia Kort, som afspilles på visse modeller af Nokia-enheder, bliver dirigeret til bilradioens AUX-indgang. Hvis du vil høre musik og anvisninger, skal du vælge bilradioens AUX-indgang som lydkilde. Hvis ikke bilradioen har en AUX-indgang, kan den musik og de anvisninger, der afspilles på disse enheder, ikke høres via radioen. CA-135/CA Hvis du vil slutte ISO-kablet til bilradioen, skal du gøre følgende: Fjern de relevante kabler fra bilradioen, og tilslut ISO-kablet i stedet. Slut kablernes åbne ender til bilradioens højttalere. Slut en af de ledninger, der er mærket Lyd fra 1, Lyd fra 2 eller Lyd fra 3 på bilradioen, til ISO-kablet. Lad de øvrige ledninger, som er mærket Lyd fra, være tilsluttet, som de er. Sæt ISO-kablets strømstik i det tilhørende stik på den håndfrie enhed. 21

22 Installation Kontrollér +12 V-strømstikket og tændingsstikket på bilradioen og de enkelte stik på ISO-kablet. Ombyt stikkene på ISO-kablets sikringer, hvis det er nødvendigt. Sæt ISO-kablet i de to åbne ISO-stik. 2. Slut ISO-kablet til det tilhørende stik på den håndfrie enhed. 3. Slut stereoudgangene på den håndfrie enhed til bilradioens AUX-indgang. Brug et kabel, som er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen med bilsættet). 4. Overklip den løkke, som er angivet med saksen på figuren. Når du har tilsluttet ISO-kablet og stereoudgangskablet, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-11 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilsættet, skal du slutte den ene ende af det medfølgende CA-134-opladerkabel til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobiltelefonen. Brug strømkabel PCU-4 eller CA-153P I denne opsætning afbrydes lyden fra bilradioen, når du foretager eller besvarer et opkald. Højttaleren SP-3 bruges til opkald, og bilradioens forstærker og equalizer bruges til musik, der afspilles på en forbundet enhed, der understøtter Bluetooth profilen A2DP. Musik, som afspilles på A2DP-enheder, og navigeringsanvisninger fra Nokia Kort, som afspilles på visse modeller af Nokia-enheder, bliver dirigeret til bilradioens AUX-indgang. Hvis du vil høre musik og anvisninger, skal du vælge bilradioens AUX-indgang som lydkilde. Hvis bilradioen ikke har en AUX-indgang, kan den musik og de anvisninger, der afspilles på disse enheder, ikke høres via radioen. 22

23 Installation I så fald skal du installere bilsættet ved hjælp af ISO-kabel CA-135 eller CA-152. PCU-4/CA-153P SP-3 1. Slut de tilhørende ledninger på strømkablet PCU-4 eller CA-153P til bilbatteriet og tændingssensoren (hvis der findes en sådan). Slut ledningen til afbrydelse af bilradioens lyd (hvis der findes en sådan) til bilradioen. 2. Slut strømkablet til det tilhørende stik på den håndfrie enhed. 3. Slut højttaleren SP-3 til det tilhørende stik på den håndfrie enhed. 4. Slut stereoudgangene på den håndfrie enhed til bilradioens AUXindgang. Brug et kabel, som er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen med bilsættet). Når du har foretaget de nødvendige tilslutninger, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-11 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilsættet, skal du slutte den ene ende af CA-134-opladerkablet til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobiltelefonen. 23

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9202250 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-21W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning 9211132 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning

Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning 9245864 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-20 overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning Udgave 2.0 DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette CK-200-produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning

Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning 9200327 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-15 overholder de væsentlige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning

Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning 1.3. udgave DA Om din bilholder til trådløs opladning Med en Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning kan du altid nemt få

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere