Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning"

Transkript

1 Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen phones/declaration_of_conformity/ Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Navi og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan Nokia under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes. Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /2. udgave DA

3 Indhold Sikkerhed Introduktion... 5 Trådløs Bluetooth-teknologi Kom godt i gang... 6 Dele... 6 Betjeningsenhed... 7 Sådan tændes og slukkes bilsættet.. 7 Sådan tændes bilsættet... 7 Sådan slukkes bilsættet... 7 Oprettelse af binding og tilslutning til en anden enhed... 8 Oprettelse af binding til og tilslutning af bilsættet... 8 Automatisk tilslutning af bilsættet 9 Manuel tilslutning af bilsættet til en telefon Tilslutning af to A2DP-enheder på samme tid Afbrydelse af forbindelsen til bilsættet Nulstilling af listen over forbundne enheder Betjening Foretagelse af opkald Besvarelse af et opkald Afslutning af opkald Håndtering af to opkald på samme tid Justering af lydstyrken Musikafspilning Afbrydelse af bilradioens lyd Taleanvisninger Nulstilling Fejlfinding Problemer med forbindelsen Problemer med lyd Andre problemer Installation Sikkerhedsoplysninger Integration med et bilradioanlæg Brug af ISO-kabel CA-135 eller CA Brug strømkabel PCU-4 eller CA-153P Installation af bilsættet i et køretøj Håndfri enhed HF Betjeningsenhed CU Mikrofon MP Opladerkabel CA ISO-kabler CA-135 og CA Ekstraudstyr Mobilholder Ekstern antenne Kontrol af bilsættets funktion Pleje og vedligeholdelse Yderligere sikkerhedsoplysninger

4 Sikkerhed Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele bruger- og installationsvejledningen for at få yderligere oplysninger. TÆND ENHEDEN SIKKERT Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. TILBEHØR Brug kun tilbehør, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. 4

5 Introduktion 1. Introduktion Med Nokia-bilsæt CK-100 kan du nemt foretage og besvare håndfri opkald og lytte til den musik, der er gemt på den kompatible enhed. Du kan betjene bilsættet med den medfølgende betjeningsenhed. Bilsættet indeholder også taleanvisninger med vejledning om brug af bilsættet. Bilsættet kan tilsluttes en kompatibel mobiltelefon eller musikenhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du får bilsættet installeret professionelt og tager det i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du slutter til bilsættet. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Gå ind på eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den nyeste version af bruger- og installationsvejledningen samt yderligere oplysninger og overførsler, der er relateret til dit Nokia-produkt. Produktet kan indeholde små dele. Opbevar det utilgængeligt for små børn. Bilsættet må kun installeres af en autoriseret servicetekniker med brug af de originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. Trådløs Bluetooth-teknologi Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. Det kræves ikke, at der er fri luftlinje mellem bilsættet og den anden enhed, men enhedernes indbyrdes afstand må højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser på grund af hindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder. Bilsættet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0, som understøtter Hands-Free Profile (HFP) 1.5 og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed. 5

6 Kom godt i gang 2. Kom godt i gang Dele Bilsættet indeholder følgende dele: Håndfri enhed HF Strømkabel PCU-4 eller CA-153P (medfølger ikke i alle salgspakker) 3. ISO-kabel CA-135 eller CA-152 (medfølger ikke i alle salgspakker) 4. Højttaler SP-3 (medfølger ikke i alle salgspakker) 5. Betjeningsenhed CU-11 med Navi TM -hjul 6. Opladerkabel CA-134 med et Nokia-stik på 2,0 mm 7. Mikrofon MP-2 8. Cd, der indeholder denne bruger- og installationsvejledning 6

7 Kom godt i gang Betjeningsenhed Du kan betjene bilsættet med betjeningsenheden. Enheden er udstyret med et Navi-hjul, som du kan dreje eller trykke på. Drej hjulet for at justere lydstyrken, når du bruger den mobiltelefon eller musikenhed, der er tilsluttet bilsættet. Tryk på hjulet for at udføre andre opgaver, f.eks. for at håndtere opkald. Sådan tændes og slukkes bilsættet Hvis du ikke er sikker på, om tændingssensoren er tilsluttet eller ej, skal du kontakte den tekniker, som installerede bilsættet. Sådan tændes bilsættet Hvis tændingssensoren er tilsluttet, skal du tænde motoren. Når bilsættet er tændt, lyser indikatoren på betjeningsenheden. Hold Navi-hjulet nede i ca. 2 sekunder, hvis tændingssensoren ikke er tilsluttet. Du kan også starte bilen og begynde at køre, mens du venter på, at den indbyggede bevægelsesføler automatisk aktiverer bilsættet. Når bilsættet er tændt, forsøger det at oprette en Bluetooth-forbindelse til den mobiltelefon, som sidst blev brugt sammen med det. Sådan slukkes bilsættet Hvis tændingssensoren er tilsluttet, skal du slukke motoren. Hvis du har et igangværende opkald på den mobiltelefon, der er tilsluttet bilsættet, slukkes bilsættet, når du afslutter opkaldet. Hvis tændingssensoren ikke er tilsluttet, og du ikke har et igangværende opkald på den telefon, som er tilsluttet bilsættet, skal du gøre et af følgende: Frakobl telefonen og en eventuel musikenhed fra bilsættet. Se Afbrydelse af forbindelsen til bilsættet, på side 10. Bilsættet slukker automatisk efter to minutter. 7

8 Kom godt i gang Drej Navi-hjulet til venstre, indtil bilsættet udsender et kort bip, og den blå indikator begynder at blinke. Drej Navi-hjulet seks trin til venstre inden for fem sekunder. Når bilsættet slukkes, slukkes indikatoren. Når du har slukket motoren, skal du undgå at efterlade mobiltelefonen eller musikenheden tilsluttet bilsættet, da dette kan aflade bilbatteriet. Hvis mobiltelefonen eller musikenheden efterlades tilsluttet bilsættet, slukkes bilsættet automatisk efter 12 timer. Oprettelse af binding og tilslutning til en anden enhed Før du tager bilsættet i brug, skal der oprettes en binding til og tilsluttes en kompatibel mobiltelefon eller musikenhed, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan finde oplysninger om Bluetoothforbindelser og understøttede Bluetooth-profiler under Trådløs Bluetooth-teknologi, på side 5. Når der er oprettet forbindelse mellem enheden og bilsættet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, kan du f.eks. opbevare enheden i en taske, mens du bruger bilsættet. Du kan oplade batteriet i en kompatibel Nokia-enhed, mens du bruger bilsættet, ved at slutte enheden til bilsættet ved hjælp af det medfølgende opladerkabel. Du kan oprette en binding mellem bilsættet og op til otte enheder, men du kan kun tilslutte én enhed, som understøtter Bluetooth-profilen HFP, og en anden, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP, ad gangen. Oprettelse af binding til og tilslutning af bilsættet Hvis telefonen understøtter Bluetooth-profilerne HFP og A2DP og har en musikafspillerfunktion, kan du bruge bilsættet til at håndtere opkald og afspille musik. Hvis telefonen ikke understøtter Bluetooth-profilen A2DP, kan du forbinde bilsættet med en musikenhed, som understøtter denne profil. 8

9 Kom godt i gang 1. Tænd bilsættet og mobiltelefonen eller musikenheden. Hvis du vil oprette en binding til og tilslutte en musikenhed, der understøtter Bluetooth-profilen A2DP, skal du afbryde forbindelsen mellem bilsættet og telefonen, hvis telefonen understøtter denne profil. 2. Aktivér enhedens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger. 3. Vælg bilsættet (Nokia CK-100) på listen over fundne enheder, eller følg de tilhørende anvisninger i enhedens brugervejledning. 4. Indtast Bluetooth-adgangskoden 0000 for at oprette en binding og slutte bilsættet til enheden. På nogle enheder skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til enheden. Hvis musikenheden ikke har et tastatur, bruger den muligvis Bluetooth-adgangskoden 0000 som standard. Hvis det ikke er tilfældet, skal du se i brugervejledningen til enheden, hvordan du ændrer Bluetooth-standardadgangskoden til Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem bilsættet og enheden én gang. Hvis der oprettes en binding, og enheden forbindes til bilsættet, lyser den blå indikator, og bilsættet afspiller en taleanvisning eller udsender et kort bip. Bilsættet vises også i telefonens eller musikenhedens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med enheden. Hvis bindingen ikke oprettes, afspiller bilsættet en taleanvisning eller udsender en lav biplyd. Automatisk tilslutning af bilsættet Du kan muligvis indstille mobiltelefonen eller musikenheden til, at der automatisk oprettes forbindelse til bilsættet. Hvis du vil aktivere denne funktion på en Nokia-enhed, skal du ændre indstillingerne for forbundne enheder i enhedens Bluetooth-menu. 9

10 Kom godt i gang Manuel tilslutning af bilsættet til en telefon Når du tænder bilsættet, forsøger det at oprette forbindelse til den sidst anvendte mobiltelefon. Hvis der ikke oprettes forbindelse inden for to minutter, kan du søge manuelt efter forbundne telefoner. Start søgningen ved at trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. to sekunder. Under søgningen blinker den blå indikator på betjeningsenheden langsomt. Bilsættet forsøger først at oprette forbindelse til den telefon, der sidst blev brugt sammen med det. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, forsøger bilsættet at oprette forbindelse til en af de andre telefoner, som har været forbundet til det for nylig. Stands søgningen ved at trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. to sekunder. Se brugervejledningen til enheden for at få oplysninger om, hvordan der manuelt oprettes forbindelse mellem musikenheden og bilsættet. Tilslutning af to A2DP-enheder på samme tid Du kan bruge bilsættet med en mobiltelefon og en musikenhed, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP, på samme tid. Hvis telefonen understøtter Bluetooth-profilen A2DP, men du vil lytte til musik fra musikenheden i stedet for, skal du slutte musikenheden til bilsættet, før du slutter telefonen til det. Afbrydelse af forbindelsen til bilsættet Du kan afbryde forbindelsen mellem bilsættet og enheden ved at afbryde forbindelsen i enhedens Bluetooth-menu eller ved at slukke bilsættet. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen til bilsættet for at afbryde forbindelsen til det. Nulstilling af listen over forbundne enheder Bilsættet gemmer bindingsoplysningerne for de sidste otte Bluetoothenheder, der er blevet forbundet til det. Du kan slette disse oplysninger ved at slukke bilsættet og holde Navi-hjulet nede i over fem sekunder. Bilsættet afspiller en taleanvisning eller udsender et kort bip. 10

11 Betjening 3. Betjening Foretagelse af opkald Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobiltelefonen på normal vis, når bilsættet er tilsluttet den. Tryk på Navi-hjulet for at annullere opkaldet. Tal i retning af mikrofonen på bilsættet. Kontrollér, at der ikke er genstande foran mikrofonen, og at mikrofonen er placeret foran brugeren, så du opnår optimal ydeevne. Under opkaldet lyser indikatoren grønt. Hvis du vil ringe op til det sidste nummer, som du har ringet til (forudsat at telefonen understøtter denne funktion med bilsættet), skal du trykke to gange på Navi-hjulet, når der ikke er nogen igangværende opkald. Hvis du vil aktivere stemmestyrede opkald (forudsat at telefonen understøtter denne funktion med bilsættet), skal du holde Navi-hjulet nede i ca. to sekunder, når der ikke er nogen igangværende opkald, og fortsætte som beskrevet i brugervejledningen til telefonen. Tryk på Navi-hjulet for at annullere stemmestyrede opkald. Du kan flytte et aktivt opkald mellem bilsættet og den kompatible telefon ved at holde Navi-hjulet nede i ca. to sekunder. Når opkaldet flyttes til telefonen, blinker den grønne indikator. Når du flytter et opkald fra bilsættet til en anden enhed, afbrydes Bluetoothforbindelsen på nogle telefoner, indtil opkaldet afsluttes. Besvarelse af et opkald Når du har et indgående opkald, blinker den grønne indikator, og der afspilles en ringetone gennem bilsættets højttaler eller bilradiosystemet, hvis bilsættet er tilsluttet dette. Tryk på Navi-hjulet for at besvare opkaldet. Du kan afvise opkaldet ved at holde Navi-hjulet nede i ca. to sekunder. Afslutning af opkald Tryk på Navi-hjulet for at afslutte et opkald. 11

12 Betjening Håndtering af to opkald på samme tid Hvis du vil bruge disse funktioner, skal mobiltelefonen understøtte Bluetooth-profilen HFP 1.5. Tryk på Navi-hjulet for at afslutte det aktuelle opkald og aktivere et opkald i venteposition. Tryk på Navi-hjulet for at afslutte det aktuelle opkald og besvare et ventende opkald. Hvis du vil bruge denne funktion, skal funktionen banke på (netværkstjeneste) være aktiveret på telefonen. Justering af lydstyrken Når du bruger den mobiltelefon eller musikenhed, der er tilsluttet bilsættet, kan du justere lydstyrken ved at dreje Navi-hjulet til venstre for at skrue ned for lydstyrken eller til højre for at skrue op for den. Det valgte lydstyrkeniveau gemmes særskilt for henholdsvis telefonen og musikenheden. Musikafspilning Hvis du vil lytte til musik, skal du slutte bilsættet til en mobiltelefon eller musikenhed, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP. De tilgængelige musikfunktioner afhænger af den forbundne enhed. Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du lytter til musik, standser musikafspilningen midlertidigt, indtil du afslutter opkaldet. Afbrydelse af bilradioens lyd Hvis bilsættet er tilsluttet bilradiosystemet, og afbrydelse af bilradioens lyd er aktiveret, afbrydes lyden på bilradioen, når du foretager eller besvarer et opkald. Hvis du ikke er sikker på, om afbrydelse af bilradioens lyd er aktiveret eller ej, skal du kontakte den tekniker, som installerede bilsættet. 12

13 Betjening Taleanvisninger Bilsættet indeholder taleanvisninger på forskellige sprog. Sådan skifter du sprog for taleanvisningerne: 1. Sørg for, at bilsættet er tændt og tilsluttet mobiltelefonen. 2. Hold Navi-hjulet nede i over fem sekunder, når der ikke er nogen igangværende opkald. Bilsættet afspiller navnet på det aktuelt valgte sprog. Hvis du vil afbryde sprogvalget uden at skifte sprog, skal du holde Navi-hjulet nede i ca. to sekunder eller undlade at dreje Navi-hjulet i 10 sekunder. 3. Drej på Navi-hjulet for at rulle til det ønskede sprog. Rul til slutningen af listen med sprog for at deaktivere taleanvisninger. Den tilhørende taleanvisning afspilles på det aktuelt valgte sprog. 4. Tryk på Navi-hjulet inden for 10 sekunder for at gemme sprogindstillingen. Nulstilling Hvis bilsættet holder op med at fungere under et opkald eller ved stemmestyrede opkald, kan du nulstille det ved at holde Navi-hjulet nede i over fem sekunder. Bilsættet udsender et kort bip. Nulstillingen berører ikke bindingsindstillingerne. 13

14 Fejlfinding 4. Fejlfinding Problemer med forbindelsen Jeg kan ikke slutte bilsættet til enheden via en Bluetoothforbindelse. Kontrollér, at bilsættet er tændt og forbundet med enheden. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden. Bilsættet opretter ikke en Bluetooth-forbindelse til den forbundne enhed, når jeg starter motoren eller tænder bilsættet. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden. Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at tændingssensoren er korrekt tilsluttet. Kontrollér, at enheden er indstillet til automatisk at oprette forbindelse til bilsættet, når dette tændes. Min bilradio har ikke en stereo- eller AUX-indgang. Bed den tekniker, som installerer bilsættet, om at bruge en adapter, der kan slutte bilsættets stereoudgange til en anden indgang på bilradioen (f.eks. cd-skifterens stik) for at få stereolyd. Jeg kan ikke oprette en binding mellem min kompatible musikenhed og bilsættet. Kontrollér, at musikenhedens Bluetooth-adgangskode er Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ændre adgangskoden til 0000 som beskrevet i brugervejledningen til musikenheden. Problemer med lyd Den person, som har ringet op, kan ikke høre min stemme. Kontrollér, at enheden er korrekt tilsluttet bilsættet via en Bluetoothforbindelse. Lydkvaliteten er ikke god, eller jeg kan ikke høre nogen lyd. Hvis bilsættet er sluttet til bilradioen, skal du kontrollere, at bilradioens lydstyrke er indstillet korrekt. 14

15 Fejlfinding Hvis bilsættet er sluttet til den medfølgende højttaler, skal du kontrollere, at bilsættets lydstyrke er indstillet korrekt. Bilsættet afspiller ikke lyd i stereo. Kontrollér, at bilradioen er indstillet til at modtage lyd via stereoindgangen. Kontrollér, at du har valgt den korrekte lydkilde på bilradioen. Kontrollér, at bilradioens lydstyrke er indstillet korrekt. Musikkens lydkvalitet svarer til et telefonopkald. Hvis du bruger musikafspillerfunktionen på mobiltelefonen, skal du kontrollere, at telefonen understøtter Bluetooth-profilen A2DP, og at der ikke er sluttet en anden A2DP-enhed til bilsættet. Hvis telefonen understøtter denne profil, og der er sluttet en anden A2DP-enhed til bilsættet, skal den anden enhed frakobles fra bilsættet, og telefonen skal tilsluttes. Hvis du bruger en musikenhed, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP, skal du kontrollere, at der ikke er sluttet en anden A2DP-enhed til bilsættet. Jeg kan ikke høre den afspillede musik, når mobiltelefonen eller musikenheden er tilsluttet bilsættet. Kontrollér, at telefonen eller musikenheden understøtter Bluetoothprofilen A2DP, og at der ikke er sluttet en anden A2DP-enhed (f.eks. en Bluetooth-adapter, som bruger A2DP) til bilsættet. Kontrollér, at telefonen eller musikenheden er korrekt tilsluttet bilsættet. Kontrollér, at bilsættet er korrekt tilsluttet stereoindgangen på bilradioen. Se Integration med et bilradioanlæg, på side 18, eller kontakt den tekniker, som installerede bilsættet. Bilradioen afbrydes ikke, når jeg besvarer et opkald. Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at sensoren til afbrydelse af bilradioens lyd er korrekt tilsluttet. 15

16 Fejlfinding Andre problemer Bilsættet tændes ikke, når jeg starter motoren. Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at tændingssensoren er korrekt tilsluttet. Mobiltelefonens batteri oplades ikke, når enheden er tilsluttet bilsættet. Kontrollér, at mobiltelefonen er tilsluttet bilsættet med det medfølgende opladerkabel. 16

17 Installation 5. Installation Sikkerhedsoplysninger Overhold følgende sikkerhedsforskrifter, når bilsættet installeres: Kun en autoriseret servicetekniker må installere eller udføre service på bilsættet med brug af de godkendte originale Nokia-dele, der medfølger i salgspakken. Forkert installation eller service kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på bilsættet bortfalder. Slutbrugere skal være opmærksomme på, at bilsættet indeholder avanceret teknisk udstyr, der kræver professionel installation med specialværktøjer og ekspertviden. Instruktionerne i denne vejledning er generelle retningslinjer, der gælder for installation af bilsættet i en bil. På grund af det store udvalg af biltyper og modeller på markedet kan der dog i denne vejledning ikke tages højde for de individuelle tekniske krav, der er relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det pågældende køretøj. Bilsættet må kun bruges i køretøjer med negativ 12 V- jordforbindelse. Brug i forbindelse med andre spændingsforhold eller alternativ polaritet vil beskadige udstyret. Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer indeholder integrerede computere, hvor køretøjets nøgleparametre er gemt. Forkert frakobling af bilbatteriet kan medføre tab af data, hvilket kræver omfattende arbejde for at geninitialisere systemet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren, inden installationen påbegyndes. Udstyr til bilsættet må ikke tilsluttes tændingssystemets højspændingsledninger. Ved installation af bilsættets dele skal du kontrollere, at ingen af dem påvirker eller blokerer styre- eller bremsesystemerne eller andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes ved almindelig brug af køretøjet (f.eks. airbags), eller hindrer dit udsyn under kørslen. 17

18 Installation Kontrollér, at bilsættet og dets dele ikke er placeret, hvor du kan komme i kontakt med dem i tilfælde af uheld eller sammenstød. Når du monterer mobilholderen, skal du kontrollere, at telefonens skærm er fuldt synlig. Serviceteknikeren eller forhandleren kan muligvis give dig oplysninger om alternative metoder til korrekt montering af udstyret i køretøjet, uden at der skal bores huller. Der må ikke ryges under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er en brandkilde eller åben ild i nærheden. Vær forsigtig med ikke at beskadige elektriske kabler, brændstofeller bremserør eller sikkerhedsudstyr under installationen. Radiosignaler kan i biler forårsage fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du bemærker en fejl i eller ændring af et sådant systems funktion, skal du kontakte bilforhandleren. Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for mekanisk slitage (at de f.eks. ikke placeres under bilsæder eller over skarpe kanter). Integration med et bilradioanlæg Bilsættet kan sluttes til et bilradiosystem på tre forskellige måder. Vælg den relevante mulighed i forhold til de dele, der medfølger i salgspakken. Du kan få oplysninger om stikkene på den håndfrie enhed HF-22 under Håndfri enhed HF-22, på side 25. Du kan slutte bilsættet til en højttaler med en impedans på mindst 2 ohm. Den optimale impedans for bilsættet er 4 ohm. Hvis impedansen er over 8 ohm, er udgangseffekten betydeligt lavere end normalt. Du kan finde de seneste og detaljerede installationsinstruktioner ved at gå til eller dit lokale Nokia-websted. 18

19 Installation Brug af ISO-kabel CA-135 eller CA-152 Når du slutter bilsættet til bilradiosystemet vha. ISO-kabel CA-135 eller CA-152, kan du vælge om bilsættets forstærker skal bruges til opkald, og bilradioens forstærker skal bruges til musik, eller om bilsættets forstærker skal bruges til begge dele. Brug af bilsættets forstærker til opkald og musik Med denne opsætning afbrydes bilradioens lyd, når du foretager eller modtager et opkald eller lytter til musik fra en forbundet enhed, som understøtter Bluetooth-profilen A2DP. Bilsættets indbyggede forstærker bruges til opkald og musik, der afspilles på A2DP-enheden. CA-135/CA

20 Installation 1. Hvis du vil slutte ISO-kablet til bilradioen, skal du gøre følgende: Fjern de relevante kabler fra bilradioen, og tilslut ISO-kablet i stedet. Slut kablernes åbne ender til bilradioens højttalere. Slut en af de ledninger, der er mærket Lyd fra 1, Lyd fra 2 eller Lyd fra 3 på bilradioen, til ISO-kablet. Lad de øvrige ledninger, som er mærket Lyd fra, være tilsluttet, som de er. Sæt ISO-kablets strømstik i det tilhørende stik på den håndfrie enhed. Kontrollér +12 V-strømstikket og tændingsstikket på bilradioen og de enkelte stik på ISO-kablet. Ombyt stikkene på ISO-kablets sikringer, hvis det er nødvendigt. Sæt ISO-kablet i de to åbne ISO-stik. 2. Slut ISO-kablet til det tilhørende stik på den håndfrie enhed. Når du har tilsluttet ISO-kablet, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-11 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilsættet, skal du slutte den ene ende af det medfølgende CA-134-opladerkabel til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobiltelefonen. Brug af bilsættets forstærker til opkald og bilradioens forstærker til musik I denne opsætning afbrydes lyden fra bilradioen, når du foretager eller besvarer et opkald. Bilradioens forstærker og equalizer bruges til musik, der afspilles på en forbundet enhed, der understøtter profilen A2DP. Bilsættets indbyggede forstærker bruges til opkald. 20

21 Installation Musik, som afspilles på A2DP-enheder, og navigeringsoplysninger fra Nokia Kort, som afspilles på visse modeller af Nokia-enheder, bliver dirigeret til bilradioens AUX-indgang. Hvis du vil høre musik og anvisninger, skal du vælge bilradioens AUX-indgang som lydkilde. Hvis ikke bilradioen har en AUX-indgang, kan den musik og de anvisninger, der afspilles på disse enheder, ikke høres via radioen. CA-135/CA Hvis du vil slutte ISO-kablet til bilradioen, skal du gøre følgende: Fjern de relevante kabler fra bilradioen, og tilslut ISO-kablet i stedet. Slut kablernes åbne ender til bilradioens højttalere. Slut en af de ledninger, der er mærket Lyd fra 1, Lyd fra 2 eller Lyd fra 3 på bilradioen, til ISO-kablet. Lad de øvrige ledninger, som er mærket Lyd fra, være tilsluttet, som de er. Sæt ISO-kablets strømstik i det tilhørende stik på den håndfrie enhed. 21

22 Installation Kontrollér +12 V-strømstikket og tændingsstikket på bilradioen og de enkelte stik på ISO-kablet. Ombyt stikkene på ISO-kablets sikringer, hvis det er nødvendigt. Sæt ISO-kablet i de to åbne ISO-stik. 2. Slut ISO-kablet til det tilhørende stik på den håndfrie enhed. 3. Slut stereoudgangene på den håndfrie enhed til bilradioens AUX-indgang. Brug et kabel, som er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen med bilsættet). 4. Overklip den løkke, som er angivet med saksen på figuren. Når du har tilsluttet ISO-kablet og stereoudgangskablet, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-11 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilsættet, skal du slutte den ene ende af det medfølgende CA-134-opladerkabel til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobiltelefonen. Brug strømkabel PCU-4 eller CA-153P I denne opsætning afbrydes lyden fra bilradioen, når du foretager eller besvarer et opkald. Højttaleren SP-3 bruges til opkald, og bilradioens forstærker og equalizer bruges til musik, der afspilles på en forbundet enhed, der understøtter Bluetooth profilen A2DP. Musik, som afspilles på A2DP-enheder, og navigeringsanvisninger fra Nokia Kort, som afspilles på visse modeller af Nokia-enheder, bliver dirigeret til bilradioens AUX-indgang. Hvis du vil høre musik og anvisninger, skal du vælge bilradioens AUX-indgang som lydkilde. Hvis bilradioen ikke har en AUX-indgang, kan den musik og de anvisninger, der afspilles på disse enheder, ikke høres via radioen. 22

23 Installation I så fald skal du installere bilsættet ved hjælp af ISO-kabel CA-135 eller CA-152. PCU-4/CA-153P SP-3 1. Slut de tilhørende ledninger på strømkablet PCU-4 eller CA-153P til bilbatteriet og tændingssensoren (hvis der findes en sådan). Slut ledningen til afbrydelse af bilradioens lyd (hvis der findes en sådan) til bilradioen. 2. Slut strømkablet til det tilhørende stik på den håndfrie enhed. 3. Slut højttaleren SP-3 til det tilhørende stik på den håndfrie enhed. 4. Slut stereoudgangene på den håndfrie enhed til bilradioens AUXindgang. Brug et kabel, som er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen med bilsættet). Når du har foretaget de nødvendige tilslutninger, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-11 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilsættet, skal du slutte den ene ende af CA-134-opladerkablet til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobiltelefonen. 23

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

WOOF it JAM. Startguide

WOOF it JAM. Startguide WOOF it JAM Startguide Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM fra SACKit. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit JAM. Connection indicator

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-17 2 1 3 2.0. udgave 4 5 6 7 8 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-13-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere