Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive deltagere i forbundets medlemspanel om ytringsfrihed og faglighed på arbejdspladsen. Undersøgelsen er blevet foretaget som et led i kampagnen Sig det højt gør det fagligt medlemmer har deltaget fuldt ud i undersøgelsen, hvortil modtog invitationen. Det giver en samlet svarprocent på 58, hvilket er på omtrent samme niveau, som undersøgelser fra MedlemsPulsen plejer at ligge på. Derfor må det anses for tilfredsstillende. Resultaterne i undersøgelsen er vægtet for sektortilhørsforhold for at tage højde for en række skævheder i panelet. Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: 42 procent af medlemmerne holder sjældnere end en gang om måneden møder med deres leder og taler om deres arbejde. Alligevel svarer 66 procent, at de ofte diskuterer faglighed på arbejdspladsen. 95 procent af medlemmerne svarer, at de i nogen eller høj grad har mulighed for at bruge deres faglige viden og kunnen på arbejdspladen. Lidt over halvdelen af medlemmerne har inden for de seneste to år oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen. Heraf svarer 28 procent, eller 15 procent af deltagere i undersøgelsen, at disse forhold var af offentlighedens interesse. Ca. 2/3 tog forholdene op med kolleger og leder. Kun 6 personer gik til pressen med oplysninger om forholdene. Ca. 1/3 svarede, at deres initiativer havde negative konsekvenser for dem. Heraf svarede de fleste, at det gik ud over arbejdsmiljøet. 7 personer blev sagt op på baggrund af deres initiativ, og yderligere 7 fik en advarsel. Hvis der i fremtiden opstår kritisable forhold, vil mere end 3/4 af medlemmerne sige deres mening til kolleger, leder, tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant. 12 procent vil med nogen eller stor sandsynlighed tage kontakt til pressen. Ca. 2/3 af medlemmerne tror, at det vil have negative konsekvenser i fremtiden at tage kritisable forhold op offentligt, mens kun 1/4 tror, at det vil have negative konsekvenser at tage forholdene op internt på arbejdspladsen. Henholdsvis 1/4 og 1/3 af dem, der har svaret, at de tror, at det vil have negative konsekvenser, frygter for deres ansættelse, hvis de tager forholdene op internt eller offentligt. Medlemmerne er generelt dårligt oplyst om deres rettigheder ift. at ytre sig om kritisable forhold. På vidensspørgsmål om rettighederne var det kun mellem 27 procent og 42 procent, der svarede rigtigt. 1

2 Medlemmernes diskussion af arbejde og faglighed Tabel 1 nedenfor viser, at 42 procent af medlemmerne sjældnere end en gang om måneden holder møde med deres leder og taler om deres arbejde. Tabel 1. Hvor ofte holder du og dine kolleger møde med jeres leder og taler om jeres arbejde? En gang om ugen eller oftere En gang om måneden eller oftere Sjældnere end en gang om måneden Aldrig/næsten aldrig Ved ikke 29 2 I alt Tabel 2 viser dog, at 66 procent af medlemmerne ofte diskuterer faglighed og faglig udvikling på arbejdspladsen. Tabel 2. Diskuterer I ofte faglighed og faglig udvikling på din arbejdsplads? Ja Nej Ved ikke 52 3 I alt Noget kunne dog tyde på, at det ikke er på alle arbejdspladser at diskussionen foregår i åbenhed. Tabel 3 nedenfor viser, at 35 procent, mener at der er hvisken i krogene frem for en åben dialog om faglig etik og arbejdsmoral på deres arbejdsplads. Det samme spørgsmål blev stillet til medlemspanelet i august Dengang svarede kun 54 procent, at de ofte diskuterede faglighed og faglig udvikling på arbejdspladsen. Tabel 3. Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn: På min arbejdsplads taler vi åbent om vores faglige etik og arbejdsmoral - der er ikke hvisken i krogene? Meget enig Enig Uenig Meget uenig 99 6 Ved ikke 66 4 I alt Selvom nogle svarer, at der ikke diskuteres faglighed på arbejdspladsen, er det dog ikke ensbetydende med, at fagligheden ikke er til stede på arbejdspladserne. Således svarer hele 95 procent at der i høj grad eller nogen grad er mulighed for at bruge sin faglige viden og kunnen på deres arbejdsplads. Da det samme spørgsmål blev stillet til panelet i april 2007 var fordelingen meget lig i dag. Tabel 4. Har I på din arbejdsplads mulighed for at bruge jeres faglige viden og kunnen? I høj grad I nogen grad I ringe grad 64 4 Slet ikke 4 0 Ved ikke 12 1 I alt

3 Kritisable forhold på arbejdspladsen I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål om kritisable forhold på arbejdspladsen. De kritisable forhold stiler til forhold, der vedrører den måde, som [deltagerne] arbejder på, eller forhold i den service [de] yder over for borgerne. Tabel 5. Har du oplevet nogen kritisable forhold på din arbejdsplads inden for de seneste to år? Ja Nej Ved ikke/husker ikke I alt Tabel 5 herover viser, at lidt over halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen inden for de seneste to år. Det er disse personer, der vil blive fokuseret på de efterfølgende spørgsmål, der stiler til typen af kritisable forhold samt reaktionen på disse. Tabel 6. Hvilken karakter havde de kritisable forhold? Forholdene var interne - de vedrørte arbejdspladsen og ledelsen (evt. også den politiske) Det var forhold, som offentligheden burde kende til 50 6 Forholdene var både interne og af offentlighedens interesse Ved ikke 52 6 I alt Som tabel 6 viser, var langt størstedelen af de kritisable forhold af intern karakter. 66 procent vedrørte kun arbejdspladsen og ledelsen. 28 procent svarer, at også offentligheden burde kende til problemerne. Heraf svarer 2/3 dog, at forholdene var af intern karakter, men at også offentligheden burde kende til dem. De kritisable forhold veksler meget i karakter. Således er der eksempler på vanrøgt: 2 patienter fra hjemmeplejen, som var så fyldt med infektion, at det burde være indberettet til myndighederne. Overtrædelse af regler for omgangen med brugere nævnes i flere tilfælde. Bl.a. kommenterer flere dagplejere eksempelvis at deres kolleger ryger sammen med børn i dagplejen. Også eksempler på besparelser og manglende personale/tid vejer tungt i besvarelserne. Der er mange, der klager over manglende tid til at yde den tilstrækkelige omsorg. Men også mere interne arbejdsmiljøspørgsmål bliver nævnt blandt de kritisable forhold. Her det ofte lederen, der bliver opfattet som problemet: Meget dårligt psykisk arbejdsmiljø, og en leder der ikke magtede sin opgave. Mobning fra lederens side af medarbejder, som havde en anden mening/holdning end hendes. Dog er det fagligheden, der er det mest dominerende område, som bliver nævnt: En kollega bad en anden om at dosere medicin. Det ligger uden for vores kompetence! At en kollega sagde til en dement Hvis du ikke holder op, sprøjter jeg vand på dig. En meget dement borger med en voldsomt udadreagerende adfærd. Der mangler enighed om behandlingen of borgeren. Der bliver lavet daglige overgreb både mod borgeren og personalet. 3

4 Medlemmernes reaktioner på de kritisable forhold Figur 1. Hvordan reagerede du på de kritisable forhold? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anm: Der har været mulighed for at afgive flere svar. 873 har svaret og afgivet tilsammen svar. Det giver et gennemsnit på 1,7 afgivne svar pr. person. Anm: Offentligheden defineres som pressen, læserbrev, facebookgruppe eller lign. I figur 1 ovenfor ser vi, at kun 7 procent af de deltagere i undersøgelsen, der havde oplevet kritisable forhold, undlod at gøre noget som reaktion på forholdene. Langt de fleste, 70 procent, tog det op med deres kolleger, mens 57 procent valgte at tage det op med deres nærmeste leder. I 18 procent af tilfældene blev forholdene taget op med tillidsrepræsentanten. Kun 6 personer valgte at gå til pressen med oplysninger om de kritisable forhold. Tabel 7. Fik dit initiativ/dine initiativer nogen konsekvenser for dig? Ja, negative konsekvenser 62 8 Ja, positive konsekvenser Ja, både negative og positive konsekvenser Nej Ved ikke 54 7 I alt Blandt dem, der reagerede på de kritisable forhold, svarer i alt 31 procent, at deres initiativ havde negative konsekvenser for dem. 2/3 af disse medlemmer svarer dog, at initiativerne havde både positive og negative konsekvenser. Næsten halvdelen har dog ikke oplevet nogen konsekvenser, og 15 procent har kun oplevet positive konsekvenser. 4

5 Figur 2. Hvilke negative konsekvenser fik dit initiativ/dine initiativer for dig? Anm: Der har været mulighed for at afgive flere svar. 253 har svaret og afgivet tilsammen 353 svar. Det giver et gennemsnit på 1,4 afgivne svar pr. person. 7 personer, der oplevede negative konsekvenser på baggrund af deres initiativer, er blevet sagt op, og 7 har fået en advarsel. Ingen af disse havde i øvrigt henvendt sig til offentligheden. Derudover ser vi, at de primære negative konsekvenser af at tage initiativer i forbindelse med kritisable forhold på arbejdspladsen har været oplevelsen af, at leder, øverste ledelse og/eller kolleger har syntes, at man var illoyal. Dette svarer henholdsvis 40, 26 og 39 deltagere, at de har oplevet. I den store gruppe på 83 medlemmer, der svarer andet, er den gennemgående tendens forskellige forhold med fællesnævneren dårligere psykisk arbejdsmiljø. Tabel 8. Blev problemerne løst på baggrund af dit initiativ/dine initiativer? Ja, problemerne blev løst fuldt ud 73 9 Ja, problemerne blev delvist løst Nej, problemerne blev ikke løst Ved ikke 48 6 I alt Blandt de medlemmer, der tog de kritisable forhold op, svarer 48 procent, at problemerne ikke blev løst, mens 46 procent svarer at problemerne blev løst helt eller delvist. Her opstår 5

6 en lille usikkerhed, da det ikke er helt klart, om der spørges til, om problemerne er løst, eller om problemerne er løst på baggrund af medlemmets initiativ. 60 medlemmer har svaret, at de ikke gjorde noget i forbindelse med de kritisable forhold på deres arbejdsplads. Blandt disse medarbejdere fremgår det af figur 3 nedenfor, at der var mange forskellige årsager hertil. 18 personer svarede således, at det var risikoen for, at det ville skabe problemer på arbejdspladsen, der var årsagen til, at de ikke foretog sig noget. 15 svarede, at andre tog det. 10 svarede, at de var bange for, at det ville have konsekvenser for deres ansættelse, mens også 10 svarede, at de var nervøse for, at kolleger ville opfatte dem som illoyale. 11 personer svarer, at de ikke havde modet eller lysten til at stå frem. Som det fremgår af figuren, har kun 60 medlemmer fået stillet dette spørgsmål. Det betyder, at fordelingerne mellem svarene skal tages meget forsigtigt, da der er risiko for en relativt stor usikekrhed. Figur 3. Hvad var baggrunden for, at du ikke gjorde noget? Anm: Der har været mulighed for at afgive flere svar. 60 har svaret og afgivet tilsammen 94 svar. Det giver et gennemsnit på 1,6 afgivne svar pr. person. 6

7 Mod til at sige sin mening i fremtiden Alle deltagere er blevet bedt om at tage stilling til den hypotetiske situation, at de i fremtiden stod over for kritisable forhold på deres arbejdsplads. Figur 4. Hvis du i fremtiden er vidne til kritisable forhold på din arbejdsplads, hvor stor sandsynlighed er der så for, at du tør sige din mening om forholdene til (Procent der har svaret Stor sandsynlighed eller Nogen sandsynlighed ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anm: Der er afgivet svar. Svarmulighederne var: ingen sandsynlighed, lille sandsynlighed, nogen sandsynlighed, stor sandsynlighed ved ikke/ikke relevant. Denne figur viser, andelen i procent, der har svaret enten stor sandsynlighed eller nogen sandsynlighed. I gennemsnit har 7,1 procent svaret ved ikke/ikke relevant på spørgsmålene. Af figur 4 fremgår det, at de fleste, procent, svarer stor sandsynlighed eller nogen sandsynlighed til, at de i fremtiden ville sige deres mening til deres kolleger (95 %), nærmeste leder (87 %), tillidsrepræsentant (75 %) og arbejdsmiljørepræsentant (78 %). En del (63 %) ville endvidere gå til den øverste leder. Noget lavere sandsynlighed finder vi for at sige sin mening til kommunalbestyrelse/regionsråd eller enkeltpolitikere (26 %) relevante myndigheder (36 %) eller i pressen, hvor kun 12 procent med nogen eller stor sandsynlighed ville sige deres mening. Der har også været mulighed for at svare andet på spørgsmålet. Her har mange skrevet, at de ville kontakte FOA, hvis de i fremtiden oplevede kritisable forhold på arbejdspladsen. 7

8 Figur 5. Hvor enig eller uenig er du i de følgende to udsagn? - Det vil have negative konsekvenser for mig, hvis jeg tager kritisable forhold på min arbejdsplads op 40% 35% 30% 25% 20% 15% Internt Offentligt 10% 5% 0% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Anm: Der er afgivet svar. Offentligheden defineres som fx i pressen, facebook eller lign. Medlemmerne er generelt enige om, at det vil have negative konsekvenser, hvis de tager kritisable forhold på arbejdspladsen op i offentligheden. Her svarer hele 68 procent, at de er meget enige eller enige i udsagnet: Det vil have negative konsekvenser for mig, hvis jeg udtaler mig offentligt om kritisable forhold på min arbejdsplads. Tages forholdene op internt på arbejdspladsen, er der færre af medlemmerne, der er bange for negative konsekvenser. Således er der 25 procent, der svarer, at de er enige eller meget enige heri. 8

9 Den situation, som flest af medlemmerne frygter, hvis de tager kritisable forhold op internt er en dårlig stemning eller dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 71 procent af dem, der frygter negative konsekvenser ved at tage kritisable forhold op internt, er således bange for, at det psykiske arbejdsmiljø vil blive dårligere. Ligeledes er 59 procent bange for, at der vil opstå samarbejdsvanskeligheder. Det er generelt, at det er arbejdsmiljøet, man frygter påvirket, hvis man tager forhold op internt. Dog frygter henholdsvis 23 procent og 28 procent at de enten får en advarsel eller bliver opsagt. Figur 6. Hvilke konsekvenser frygter du, hvis du tager kritisable forhold op internt? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anm: Der har været mulighed for at afgive flere svar. 423 personer har svaret og afgivet tilsammen svar. Det giver et gennemsnit på 3,4 svar pr. person. 9

10 Helt generelt er frygten større, hvis man udtaler sig offentligt om kritisable forhold, end hvis man tager forholdene op internt. Det er dog i i lidt lavere grad dårligt psykisk arbejdsmiljø, men frygter i denne forbindelse. 45 procent frygter dog også ved offentlige udtalelser, at det vil resultere i dårligt psykisk arbejdsmiljø. Til gengæld er frygten for advarsel eller opsigelse markant større. Således frygter henholdsvis 35 procent og 31 procent advarsel eller opsigelse. Frygten for, at lederen synes, at man er illoyal, eller at man vil blive indkaldt til en tjenstlig samtale, er dog mest markant. Disse muligheder har 51 procent svaret, at de frygter. Figur 7. Hvilke konsekvenser frygter du, hvis du udtaler dig offentligt om kritisable forhold på din arbejdsplads? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anm: Der har været mulighed for at afgive flere svar personer har svaret og afgivet tilsammen svar. Det giver et gennemsnit på 3,6 svar pr. person. 10

11 Tabel 9. Vi vil nu stille dig fire spørgsmål om dit kendskab til dine rettigheder, når det kommer til at udtale dig om forhold på din arbejdsplads. Markér gerne, om de følgende udsagn er rigtige eller forkerte. Antal rigtige svar Andel rigtige svar Rigtigt svar Min tavshedspligt gør, at jeg ikke kan udtale mig til pressen og eller andre uden for min arbejdsplads om forhold på min arbejdsplads % Forkert Jeg skal give min leder besked, inden jeg udtaler mig til pressen eller andre uden for min arbejdsplads % Forkert Jeg kan godt henvende mig til pressen, borgmesteren eller andre og udtale mig som privatperson om forhold på min arbejdsplads % Rigtigt Jeg må ikke udtale mig om enkeltpersoners forhold % Rigtigt Anm: har besvaret spørgsmålene. Kun de rigtige svar figurerer i denne tabel. Resten har enten svaret forkert på spørgsmålet eller ved ikke. For at undersøge hvor godt oplyst medlemmerne er om deres rettigheder i forhold til at udtale sig i forbindelse med eksempelvis kritisable forhold på arbejdspladsen, er deltagerne blevet stillet fire spørgsmål om deres kendskab til reglerne på området. Her er det slående, at medlemmerne i langt højere grad er vidende om tavshedspligtens begrænsninger i deres rettigheder end om selve rettighederne. Således svarer 86 procent rigtigt på spørgsmålet om, hvorvidt de må udtale sig om enkeltpersoners forhold. Det er ikke er tilladt. Til gengæld er det under halvdelen (27 % - 42 %), der ved, i hvilket omfang det er tilladt at udtale sig om arbejdspladsen. Det er dog værd at nævne, at tillidsrepræsentanterne er bedre oplyst end de medlemmer, der ikke er tillidsvalgte. Af tillidsrepræsentanterne svarer godt halvdelen rigtigt på spørgsmålene. Set i lyset af den manglende viden blandt medlemmerne, er det interessant at se, hvor mange af dem, der har drøftet reglerne med deres kolleger og leder. I tabel 10 ser vi, at dette kun gælder 26 procent af de deltagende i undersøgelsen. Fokuserer man kun på svarene fra tillidsrepræsentanterne, mener 42 procent, at spillereglerne har været drøftet. Tabel 10. Har du, dine kolleger og jeres nærmeste leder drøftet spilleregler for kontakt til offentligheden om kritisable forhold på jeres arbejdsplads? (Med offentligheden tænkes på pressen, facebook-grupper og lign.) Ja Nej Ved ikke/husker ikke I alt Ligeledes er det slående at se, at halvdelen af medlemmerne ikke ved, om der på deres arbejdsplads er særlige regler for, hvem der må udtale sig til pressen. 28 procent svarer, at der ikke er særlige regler. Tillidsrepræsentanterne er i mindre grad usikre på, om der er regler, men andelen, der svarer, at der er retningslinjer, er den samme, hvis man kun spørger tillidsrepræsentanterne. Tabel 11. Er der på din arbejdsplads særlige regler for, hvem der må udtale sig til pressen? Ja Nej Ved ikke I alt

12 Slutteligt er der spurgt, om medlemmerne kender FOAs pjece Sig det højt og fagligt, i hvilken svarene på de stillede spørgsmål bl.a. ville kunne findes. Hertil svarer 15 procent, at de har et vist kendskab til den. Heraf er det dog kun 3 procentpoint, der svarer, at de har læst i den. Kendskabet til pjecen er markant større blandt tillidsrepræsentanterne. 43 procent af disse har kendskab til pjecen. Der er dog kun 18 procent af tillidsrepræsentanterne, som har læst den. Tabel 12. Kender du FOAs pjece Sig det højt og fagligt? Ja, den har jeg hørt om, men ikke set Ja, den har jeg set, men ikke læst i 95 6 Ja, den har jeg læst/kigget i 57 3 Nej, den kender jeg ikke Ved ikke 10 1 I alt

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed F O A f a g o g a r b e j d e SIG DET HØJT OG FAGLIGT Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed 1 Grundloven giver dig ytringsfrihed Den danske grundlov beskytter retten til at

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere