VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND"

Transkript

1 VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

2 I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab for den grafiske branches/kommunikationsindustriens virksomheder at virke for disses faglige og erhvervsmæssige interesser, at styrke arbejdsgivernes organisering og kollegiale sammenhold og at varetage lokale interesser. Dette formål søges bl.a. opnået ved at samle medlemmerne til faglige, oplysende og sociale arrangementer. 3 Medlemskab af Grafisk Arbejdsgiverforening Stk. 1. Foreningen er en kredsforening under Grafisk Arbejdsgiverforening (GA), og den og dens medlemmer har rettigheder og pligter i henhold til GA s vedtægter. II FORENINGENS MEDLEMMER, DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER 4 Medlemskab af foreningen Stk. 1. Medlemskab af GA er samtidig medlemskab af den lokale kredsforening. GA s firmarepræsentanter har ret og pligt til at være medlem af en kredsforening. En virksomhed kan til enhver tid beslutte, hvilken kredsforening der ønskes medlemskab af. Stk. 2. Er der til en medlemsvirksomhed ud over firmarepræsentanten knyttet flere medejere eller medarbejdere i ledende stillinger, kan pågældende efter skriftlig begæring fra virksomheden optages som personligt medlem af kredsforeningen. Stk. 3. Virksomheder, der er medlemmer af Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA), kan optages som interessemedlemmer i kredsforeningen og kan tilmelde medarbejdere i ledende stillinger som personligt medlem. Stk. 4. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer fra virksomheder, der ikke er medlemmer af GA. Personer, der er ansat i virksomheder uden grafisk produktion, der er leverandørvirksomhed til den grafiske branche, kan ikke optages i GA Østjylland.

3 Stk. 5. En firmarepræsentant eller et personligt medlem, som ophører med at drive virksomhed eller fratræder på grund af alder eller sygdom, kan når pågældende har været medlem i en årrække ved anmodning herom, bevare medlemskabet som passivt medlem, medmindre virksomheden skriftligt over for GA modsætter sig overflytningen. I tilfælde af indsigelse fra virksomheden forelægges spørgsmålet for GA s bestyrelse til afgørelse. Overgår et passivt medlem til på ny at være erhvervsaktiv, kan medlemskabet kun bevares, såfremt GA s bestyrelse indvilliger heri. 5 Begæring om optagelse Stk. 1. Begæring om optagelse som medlem indsendes til GA s administration, som offentliggør begæringen ved udsendelse af et cirkulære snarest muligt efter modtagelsen af begæringen. Stk. 2. Eventuel indsigelse mod optagelse indsendes skriftligt inden 14 dage efter modtagelsen af det cirkulære, hvori begæringen er offentliggjort og behandles på det første efterfølgende ordinære bestyrelsesmøde, hvor beslutning træffes. Såfremt enighed ikke kan opnås i bestyrelsen, behandles spørgsmålet på det første efterfølgende ordinære repræsentantskabsmøde. Stk. 3. Dersom der inden ovennævnte 14 dage er indsendt skriftligt begrundede indsigelser fra mindst 5 % af GA s firmarepræsentanter, skal indsigelserne dog i stedet forelægges for den førstkommende ordinære generalforsamling i GA, hvor spørgsmålet om optagelse afgøres ved afstemning. Blanke stemmesedler er ugyldige. 6 Udmeldelse af foreningen Stk. 1. En firmarepræsentant udtræder af kredsforeningen, når pågældende ophører med at være firmarepræsentant, medmindre pågældende optages som personligt medlem eller passivt medlem. Stk. 2. Et personligt medlem udtræder af kredsforeningen, når det begæres af medlemsvirksomheden, når pågældende fratræder sin stilling i en medlemsvirksomhed, eller når medlemsvirksomheden udtræder af foreningen. Stk. 3. Interessemedlemmer, passive medlemmer og ekstraordinære medlemmer udmeldes, når det begæres. Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til GA s administration for at være gyldig.

4 III FORENINGENS LEDELSE 7 Foreningens ledelse Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. Såfremt generalforsamlingen måtte beslutte det, kan bestyrelsen bestå af færre eller flere medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på kredsforeningens årlige ordinære generalforsamling. Stk. 2. Formanden skal være firmarepræsentant. Den øvrige bestyrelse skal være firmarepræsentanter eller personlige medlemmer - mindst halvdelen skal være firmarepræsentanter. Bestyrelsens medlemmer skal være erhvervsaktive. Stk. 3. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, udpeger bestyrelsen efter reglerne i stk. 2 en stedfortræder, som fungerer indtil førstkommende generalforsamling. 8 Foreningens repræsentation i GA s repræsentantskab Stk. 1. Foreningens formand og yderligere et bestyrelsesmedlem er samtidig medlem af GA s repræsentantskab. Bliver formanden eller bestyrelsesmedlemmet medlem af GA s bestyrelse, udpeger foreningen som personlig stedfortræder i repræsentantskabet et andet medlem, som for formandens vedkommende er firmarepræsentant. Stk. 2. Er formanden eller bestyrelsesmedlemmet forhindret i at deltage i et repræsentantskabsmøde, skal pågældende lade sig repræsentere så vidt muligt ved et andet medlem af kredsbestyrelsen, som er firmarepræsentant. Stk. 3. Fra den største kredsforening er yderligere to bestyrelsesmedlemmer og fra den næststørste yderligere et bestyrelsesmedlem medlem af GA s repræsentantskab.

5 IV GENERALFORSAMLING 9 Ordinær generalforsamling Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 uger før GA s ordinære generalforsamling. Tidspunkt og sted bør fastsættes og meddeles af bestyrelsen mindst 2 måneder forinden. Indkaldelse med udførlig dagsorden sker ved direkte meddelelse, der skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Meddelelse om generalforsamlingens afholdelse kan ske gennem GA s medlemsblad. Stk. 2. På den ordinære generalforsamling foretages: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fremlæggelse af budget 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag 7. Drøftelse af GA s ordinære generalforsamling 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, hvis funktionstid er 2 år: a) formand b) 2 bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert 2. år 10. Valg af revisorsuppleant, som afgår hvert 2. år 11. Eventuelt Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem er afgået, og det afgåede medlems 2-årige funktionstid ikke er forløbet, foretages et ekstraordinært valg, hvor funktionstiden sættes til restperioden for det ordinært valgte medlem. Angår et sådant ekstraordinært valg formandsposten, foretages valget før ordinære valg til bestyrelsen. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og forslag til kandidater til bestyrelsen, skal fremsendes skriftligt til foreningens formand senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse og optages på den til medlemmerne udsendte dagsorden. Foreslåede kandidater må skriftligt have erklæret sig villige til at modtage valg.

6 10 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 5 % af firmamedlemmerne til bestyrelsen indsender skriftligt forlangende herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom. Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske med det varsel, som forholdene tillader, ved meddelelse til hvert enkelt medlem og eventuelt gennem GA s medlemsblad. 11 Afstemning Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Stk. 2. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle firmarepræsentanter og personlige medlemmer. Passive medlemmer har ligeledes adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Stk. 3. Alle beslutninger med undtagelse af afstemning vedrørende 17 om foreningens opløsning tages ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte. Afstemningerne foregår ved håndsoprækning, når ikke skriftlig afstemning forlanges af mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede, eller dirigenten måtte ønske det. Stk. 4. Et medlem, der er forhindret i at være til stede, kan ved fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet stemmeberettiget medlem. En sådan fuldmagt skal indeholde angivelse af, at stemmeretten overdrages samt navnet på den person, til hvem stemmeretten overdrages, og fuldmagtsgiverens underskrift. Stk. 5. Ved valg til bestyrelsen, herunder formand, stemmes skriftligt. Valget foretages ved afkrydsning på stemmesedlen af det antal kandidater, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder færre eller flere afkrydsninger, end det antal kandidater, der skal vælges, er ugyldige. Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed foretages om fornødent omvalg mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Stk. 7. Valg til bestyrelsen bortfalder, såfremt der ikke er foreslået flere, end der skal vælges.

7 V KONTINGENT 12 Kontingent Stk. 1. Kontingent til kredsforeningen vedtages på kredsforeningens generalforsamling. VI INGEN FORHANDLINGSRET 13 Ingen forhandlingsret Stk. 1. Kredsforeningen må ikke forhandle med arbejdernes eller funktionærernes organisationer. VII KOLLEGIALE REGLER 14 Kollegiale regler Stk. 1. Det er ethvert medlems pligt at virke for et godt kollegialt sammenhold blandt foreningens medlemmer. Klager over overtrædelse af foranstående bestemmelse indgives til GA s administration, der søger at tilvejebringe et forlig. Lykkes dette ikke, kan sagens parter hver for sig forlange sagen behandlet af Den kollegiale Voldgiftsret. VIII REGNSKAB OG REVISION 15 Regnskab og revision Stk. 1. Foreningens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. De valgte revisorer afgår skiftevis hvert 2. år. Stk. 2. De valgte revisorer skal tillige ved deres gennemgang af bilagene påse, at foreningen ikke påføres unødvendige udgifter, og at der i øvrigt ikke kan rettes kritik mod de økonomiske dispositioner. Stk. 3. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden for den ordinære generalforsamling. Stk. 4. Regnskabsåret følger kalenderåret.

8 IX VEDTÆGTSÆNDRINGER 16 Vedtægtsændringer Stk. 1. Kredsforeningen vedtager selv sine vedtægter, der skal være i overensstemmelse med GA s vedtægter. Vedtægterne skal forelægges GA s bestyrelse og godkendes af repræsentantskabet. X FORENINGENS OPLØSNING 17 Foreningens opløsning Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen. Når halvdelen af firmarepræsentanterne forlanger det, skal bestyrelsen forelægge en generalforsamling spørgsmålet om foreningens opløsning. For at opløsning kan besluttes, må ¾ af firmarepræsentanterne stemme derfor. Stk. 2. Besluttes det at opløse foreningen, skal medlemmerne overflyttes til anden eller andre kredsforeninger. Stk. 3. Opløsning af foreningen kan i øvrigt kun ske efter godkendelse i GA s repræsentantskab, der samtidig træffer beslutning om anvendelsen af foreningens midler. Højbjerg den

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere